VISJONER OG STRATEGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VISJONER OG STRATEGI 2011 2015"

Transkript

1 VISJONER OG STRATEGI

2 1. Introduksjon Fra starten i 1936 har formålet for NKLF vært å fremme Guds rike i medlemmenes liv og virkekrets. Lovene for foreningen angir også hvilke særlige oppgaver foreningen har: 1. Støtte og utruste medlemmer i etterfølgelse av Jesus Kristus. 2. Skape interesse for misjonshelsetjeneste og internasjonalt hjelpearbeid og støtte slikt arbeid. 3. Arbeide med etiske problemstillinger i feltet der kristen tro og medisin møtes og formidle kristne verdier i den medisinsk-etiske samfunnsdebatten. 4. Utgi tidsskriftet Inter Medicos. Fra 2006 til 2010 har foreningen arbeidet for å nå de visjonene som er beskrevet i snummeret av InterMedicos (IM 1/2006). Våren 2010 nedsatte styret en arbeidsgruppe som oppsummerte i hvor stor grad visjonene mot 2010 var nådd, og hva som var de viktigste årsakene til at ikke alle visjonene var nådd. I september 2010 var omtrent 40 av nøkkelpersonene i foreningen samlet til sseminar. Dette seminaret startet med å drøfte de store spørsmålene om hva NKLF skal bety for den enkelte legen, den norske helsetjenesten, det norske samfunnet og i internasjonalt arbeid. Videre ble det drøftet hvilke konkrete mål vi skulle ha for de ulike arbeidsområdene i foreningen og hvordan målene kunne nås. Resultatene av disse drøftingene presenteres i dette visjons- og strategidokumentet som ble vedtatt av sentralstyret i møte 14. november NKLF har arbeid innenfor følgende områder: Lokale fellesskap Nasjonale fellesskap Etikk / samfunnsengasjement Misjonshelsetjeneste / internasjonalt engasjement Studentarbeid Arbeidet i NKLF kan oppsummeres i ordene: fellesskap utrustning tjeneste integritet. De overordnede visjonene for NKLF er oppsummert i punktene: Vi ønsker et fellesskap der vi kan inspirere hverandre og dele tro, tvil og utfordringer vi møter som kristne studenter og leger. Vi ønsker å gi utrustning til et liv i tjeneste med Jesus som forbilde. Vi ønsker å hjelpe hverandre til å bevare vår integritet når tro og verdier utfordres i helsetjenesten.

3 2. Organisasjonsutvikling Arbeidet i NKLF utgjør en helhet med ulike fellesskap som er relevant for kristne medisinstudenter og leger fra starten av medisinstudiet og inn i pensjonisttilværelsen. Å oppnå organisatorisk enhet for arbeidet som drives for kristne medisinstudenter, i lokalgruppene og nasjonalt. For alle kristne medisinstudenter og leger er det naturlig å være medlemmer i NKLF ikke for å støtte en god sak, men fordi det gir en identitet som kristen medisinstudent og lege og fordi vi trenger fellesskapet og utrustningen det gir. Fellesskapene og utrustningen NKLF tilbyr, er et supplement til fellesskapet og undervisningen man får i menigheten. NKLF sentralt må støtte lokale fellesskap av studenter og leger på en måte som bygger følelse av enhet. Etablere gode registre og kommunikasjonsrutiner slik at de som har vært aktive som studenter ikke forsvinner ut av fellesskapet når de er ferdige med studiene. Studentene må få høre om de fellesskapene de tilbys som ferdige leger; Inspiratio, utrustningshelg og lokale fellesskap. Dette må de helst høre fra unge leger som kan fortelle hva disse fellesskapene betyr for dem. På arrangementer for studenter og unge leger bør erfarne kollegaer delta som mentorer, forbilder og forbedere. Ansatte og styremedlemmer holder kontakt med de lokale fellesskapene både gjennom kontakt med ledere for lokalt arbeid og besøk til de lokale fellesskapene.

4 3. Lokale fellesskap NKLF tilbyr livsnære og relevante lokale fellesskap der vi som kristne leger kan inspirere hverandre, støtte hverandre og dele liv, tro og utfordringer. Aktive lokale fellesskap i alle regioner og større byer. Dette innebærer oppstart av lokale fellesskap i Fredrikstad, Vestfold, Kristiansand, Haugesund, Bergen, Bodø og Tromsø i tillegg til de eksisterende lokalgruppene. Vise at ulike lokale fellesskap kan ha ulik profil og møtefrekvens avhengig av størrelsen og av hvilke behov som dekkes av andre organisasjoner og menigheter på stedet. Tilby ressurser til lokale fellesskap i form av ressursbank og i form av ansatte og frivillige som kan bidra med undervisning/seminarer. - Språklig og kulturelt tilpasset SalineSolution - Markedsføre OpenHouse, eventuelt med tilpasninger til norske forhold - Oversikter over relevante tema for både foredrag og samtale - Samtaleopplegg for mindre grupper Utarbeide et standardisert sett med vedtekter for lokale fellesskap. De gruppene som vedtar å følge disse vedtektene, blir en del av NKLF. Medlemskap i disse lokalgruppene innebærer også medlemskap i NKLF. Ansette generalsekretær som støtter de lokale fellesskapene.

5 4. Nasjonale fellesskap NKLF tilbyr nasjonale møtepunkt der leger blir utrustet og får inspirasjon til å se Jesus Kristus som kilde til liv og legegjerning. Fellesskapet og undervisningen på Inspiratio er så bra at kristne leger har deltagelse på Inspiratio som en av sine høyeste prioriteringer gjennom året. Altså skal deltakertallet på Inspiratio øke betraktelig i løpet av perioden. Årlig utrustningshelg i tillegg til Inspiratio gir mulighet til å gå i dybden på temaer det ikke er tilstrekkelig plass til under Inspiratio, som for eksempel etikk, helsemisjon, forskjell på kristent og ikke-kristne menneskesyn, ledertrening og medietrening. Utrustningshelgen er ikke bare et seminar, men inneholder også fellesskap. I løpet av 5-årsperioden skal NKLF minst en gang arrangere et stor-inspiratio der vi inviterer andre grupper helsepersonell og/eller kollegaer fra de andre nordiske landene. Rendyrke Inspiratio-konseptet slik at det har fokus på fellesskapet med Gud og kollegaer. Programmet på Inspiratio skal bidra til å utvikle de karaktertrekkene som bør prege oss som kristne leger; integritet, tjenersinn og dyktighet. Inspiratio skal gi rom for å dele liv på en ærlig måte og å vise sårbarhet. På Inspiratio bør det hvert år være seminar som berører både etikk og internasjonal tjeneste. Utrustningshelgen arrangeres på høsten og supplerer Inspiratio gjennom å gå i dybden på utvalgte tema. Hvert år tilbys to til tre ulike spor med ulike tema. For deltakerne på de ulike sporene er det åndelig, sosialt og kulinarisk fellesskap. På utrustningshelgen skal man gå så i dybden på utvalgte tema at ikke alle medlemmene nødvendigvis vil finne spor som passer for dem hvert år. Utrustningshelgen vil i stor grad erstatte MF-seminaret og andre dagsseminarer som har blitt arrangert mer tilfeldig/sporadisk.

6 5. Etikk og samfunnsengasjement NKLF er en godt hørbar stemme i samfunnsdebatten, der vi fremholder at 1) mennesket er skapt i Guds bilde og utgjør en helhet av kropp, sjel og ånd og 2) menneskeverdet omfatter alle, og retten til liv gjelder fra unnfangelse til naturlig død. Være aktive i form av høringsuttalelser, leserinnlegg og å stille til intervjuer og i debatter både i kristne medier, andre medier og på faglige arenaer. Sikre solid demokratisk forankring i medlemsmassen for de standpunktene foreningen tar. Støtte medlemmer som på faglige arenaer arbeider for at pasienters åndelig/eksistensielle behov skal ivaretas eller som arbeider for menneskeverdet og retten til liv. Vise hvilke konsekvenser det har for samfunnet, helsetjenesten og legegjerningen om man legger til grunn et kristent eller ikke-kristne menneskesyn og verdensbilder. NKLF har i samfunnsdebatten ikke som mål å vinne diskusjoner men å formidle sannhet, kjærlighet og nåde. Ansette generalsekretær som følger med på hvilke saker som er på dagsorden og som bidrar til å sette dagsorden og fronte foreningen i media. Fortsette ordningen med at etikkutvalget foretar utredninger av etiske tema og at styret på bakgrunn av disse utredningene fremmer forslag for generalforsamlingen om hvilke standpunkt NKLF skal vedta i den aktuelle saken. NKLF skal skolere ansatte og sentrale tillitsvalgte i styre og etikkutvalg i å håndtere media. I aktuelle saker samarbeide med andre organisasjoner og fagfolk som deler våre standpunkt. Skolere medlemmer i medisinsk etikk og i konsekvenser av ulike menneskesyn og verdensbilder.

7 6. Inter Medicos Landets ledende tidsskrift for medisinsk etikk og misjonshelsetjeneste, med spalter som er åpne for debatt og hvor ulike syn kommer frem. og strategi Doble antallet abonnenter som ikke er medlemmer i NKLF. Stabile rammevilkår der antall utgivelser og sider per utgivelse bestemmes under budsjettbehandlingen. Øke fra 4 utgivelser à 16 sider til 4 utgivelser à 20 sider per år. To til fire medlemssider i hver utgave. Gjøre både nye og tidligere utgaver tilgjengelig på nett i søkbart og indeksert arkiv.

8 7. Misjonshelsetjeneste / internasjonalt NKLF motiverer, utruster og legger til rette for internasjonal tjeneste. Alle medlemmer har tatt bevisst stilling til hva som er deres plass i misjonskjeden; hvorvidt de skal reise ut eller bidra hjemmefra med bønn og økonomisk støtte. Fordi vi tror det gjør noe med hjertene og prioriteringene våre, har mange studenter og leger deltatt i eller besøkt misjonshelsetjeneste eller hjelpearbeid. Hvert år drar minst fire kristne norske leger ut i langtidstjeneste. Innen 2015 ha identifisert og startet planleggingen av det som skal bli et NKLF-prosjekt i misjonshelsetjeneste. I prosjektet bidrar medlemmene i NKLF både økonomisk og med kompetanse/arbeidskraft. Prosjektet bør sannsynligvis være et samarbeidsprosjekt der NKLF først og fremst bidrar med legetjenester og medisinsk kunnskap. Lokal forankring, opplæring, kapasitetsbygging og fremtidig bærekraft basert på lokale ressurser bør være sentralt i prosjektet. NKLF prosjektet bør dessuten være et sted der norske medisinstudenter og leger kan få lavterskel internasjonal erfaring og blir motivert og utrustet til langsiktig internasjonal tjeneste. NKLF støtter våre søsterorganisasjoner i ICMDA, særlig i de baltiske landene, på Island og i land der det drives norsk misjonshelsetjeneste. Til enhver tid har minst et NKLF-medlem et internasjonalt verv i ICMDA (Area student representative, medlem i executive committee osv) Nyhetsbrev til Misjonsnettverket 6-8 ganger/år med informasjon om behov ute, nyheter fra kollegaer som er ute og informasjon om muligheter for å bli utrustet til internasjonal tjeneste. Nettside med informasjon om Misjonsnettverket, de ulike typene internasjonal tjeneste (misjon, bistand/humanitært, teltmaker ) og om rådgivningen som tilbys de som vurderer å reise ut. Fokus på internasjonal tjeneste på Inspiratio og i de lokale fellesskapene. Tilby rådgivning til norske leger som vurderer utreise i internasjonal tjeneste. Spor for internasjonal tjeneste på minimum annenhver utrustningsweekend. Etablere logistikk med samarbeidspartnere ute, som gir mulighet for lavterskel utreise i uker til få måneder for både studenter, unge leger og spesialister. for NKLF-prosjekt - Finne egnet sted/område der man tar hensyn til sikkerhet, språk, reise og åpenhet slik at terskelen blir lav for aktiv deltakelse. - Sikre lokal forankring av prosjektet, gjerne gjennom samarbeid med, og støtte av, lokal søsterforening av NKLF eller kristne leger i landet. - En forutsetning for et NKLF prosjekt er at det bygges på innsikt, kunnskap og respektfullt samarbeid med bistandsfaglige miljøer og lokale samarbeidspartnere. - Motivere, utruste og legge til rette for at flere kollegaer snarest mulig skaffer seg erfaring fra eksisterende arbeid i ressursfattige områder, slik at de bygger kompetanse som kan brukes i planlegging, utvikling og drift av NKLF-prosjektet.

9 8. Studentarbeid Medisinstudenter utvikler integritet, forener kristen tro og legegjerning og ønsker å tjene sine medmennesker. NKLF hjelper kristne studenter til å beholde troen når den utfordres i studietiden. NKLF motiverer og utruster studenter til å tjene de som trenger det mest, både i den norske helsetjenesten og internasjonalt. Alle kristne medisinstudenter deltar i turnusforberedende gruppe siste studieår. Studentarbeidet får formelle bånd til NKLF. Stabilt studentarbeid ved alle de fire medisinske fakultetene og årlig Konferanse for medisin og kristen tro. Arbeidet blant medisinstudenter når også utenlandsstudentene. Etablere et nasjonalt råd av studenter som sitter i styrene for lokalgruppene, for erfaringsutveksling, oppmuntring, nettverksbygging og koordinering. Arbeide for en formalisert tilknytning mellom de lokale studentgruppene, studentkonferansen og NKLF. En felles visjon og samordnet strategi er målet. NKLF tilbyr de lokale studentgruppene ressurser i form av ressursbank, ledertrening, seminarer, studentkoordinator og lokale støttespillere. Tilby mentorer i studietiden og fadderordning i turnus. Invitere studenter på møter i NKLF sine lokalgrupper i universitetsbyene. Invitere og sponse sisteårsstudenter til Inspiratio. Unge leger som i lokalgrupper og på studentkonferansen forteller om hva fellesskapet i NKLF både lokalt, nasjonalt og internasjonalt betyr for dem. NKLF må formidle tydeligere overfor studenter hva vi står for, hva som er visjonene våre og hva vi tilbyr av fellesskap og utrustning. Studenter fra alle studiestedene deltar på ICMDA sin verdenskonferanse i Rotterdam i Motivere, utruste og legge til rette for at studenter engasjerer seg internasjonalt. Oppfordre til at hvert studiested finner ett misjonsprosjekt som de støtter med penger, bønn og eventuelt gjennom å reise dit. Norske medisinstudenter i utlandet får informasjon om studentkonferansen og om fellesskapet i NKLF.

10 9. Utrustning og ledertrening Blant medlemmene i NKLF er det personer som er utrustet til å 1) fylle lederposisjoner, verv og stillinger i foreningen 2) være forbilder og mentorer for medisinstudenter og unge leger 3) prege helsetjenesten og den medisinske utdanningen med kristne verdier 4og ) delta i samfunnsdebatten. Å utruste medlemmene til tjeneste som ledere. Å hjelpe medlemmer i lederroller til å beholde fokus på at man har en lederrolle for å tjene, ikke for å fremheve seg selv. At medlemmer i ledertjeneste får et nettverk av andre med tilsvarende erfaringer og utfordringer. Tilby ledertrening til studenter med fokus på hvordan man driver studentarbeid. Etablere gruppebasert og langsiktig ledertrening for unge leger.

11 10. Tørre tall, harde fakta og å være gode forvaltere : NKLF har tilstrekkelig økonomiske og menneskelige ressurser til å utføre det arbeidet vi opplever at det er Guds vilje at foreningen skal gjøre. for 2015*: 1200 medlemmer 200 faste givere med årlige gaver på kr/år Sum av sporadiske gaver og fast givertjeneste på 1 million kr/år Budsjett på 2.5 millioner kr/år Egenkapital som tilsvarer et halvt årsbudsjett Ansatte i 2.5 årsverk fordelt på 100% generalsekretær, 50% misjonskoordinator, 50% kontorsekretær, 50% studentkoordinator 5 frivillige som hver bruker en dag per uke til ulønnet arbeid for NKLF knyttet til et av områdene studentarbeid, internasjonal tjeneste, etikk/samfunnsengasjement eller administrasjon. : Fokus på medlemsverving ikke fordi NKLF trenger medlemmene, men fordi NKLF hjelper kristne medisinstudenter og leger til å være Jesu etterfølgere i helsetjenesten. De som er med i lokalt studentarbeid, deltar på studentkonferansen eller deltar i lokale fellesskap for leger, blir medlemmer i NKLF. Oppmuntre og utfordre til givertjeneste. I tillegg til å støtte menigheten skal det for kristne leger være naturlig å støtte NKLF eller arbeidet som drives av kollegaer i internasjonal tjeneste. Minne hverandre på at vi har et ansvar for hvordan vi forvalter tid og penger. På samme måte som kollegaer som reiser ut internasjonal tjeneste gir avkall på materielle goder, kan også kristne leger hjemme i Norge forsake noe materiell velstand for å gi. Identifisere medlemmer som er villige til å forplikte seg til å gå inn i langsiktig tjeneste for NKLF i et omfang som tilsvarer noen timer per uke. Sørge for at ildsjeler i foreningen opplever at de er del av et tjenestefellesskap der det er enkelt å få råd, støtte og forbønn. * I 2010 har NKLF 800 medlemmer, 90 faste givere med årlige faste gaver på kr/år, totale gave-inntekter på kr/år, budsjett på 1.3 millioner kr/år, ansatte som utgjør 1.25 årsverk og i tillegg utlyst deltidsstilling som generalsekretær.

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer Norges Kristelige Legeforening Generalforsamling, 26. mars 2011 Sakspapirer Sak 1) Konstituering av generalforsamlingen 1.1) Godkjenning av innkalling Innkallingen til generalforsamlingen er utført i henhold

Detaljer

Norges Kristelige Legeforening Visjoner mot 2010

Norges Kristelige Legeforening Visjoner mot 2010 Norges Kristelige Legeforening Visjoner mot 2010 leder innhold Våre behov 3 Hvorfor en legeforening for kristne? Målet er å fremme Guds rike i medlemmenes eget liv, deres virkekrets og blant kollegaer.

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

STRATEGIPLANEN 2015-2018

STRATEGIPLANEN 2015-2018 STRATEGIPLANEN 2015-2018 VEDTATT I HAUGESUND 2014 AV GENERALFORSAMLINGEN I MISJONSFORBUNDET OG LANDSMØTET I MISJONSFORBUNDET UNG INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 VISJONEN... 3 VERDIENE... 4 STRATEGI

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung

INNHOLD. NLM ung ARRANGEMENT MATERIELL GIVERTJENESTE MISJON. 25 26 27 28 NLM ung. s. 2. NLM ung s. 1 INNHOLD s. 2 NLM ung 4 5 6 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 NLM ung Ungdomsarbeid Landsmøte Økonomisk støtte Superblink Barnas Misjonsprosjekt Maks Hjelp SpotOn Bli medlem Kjære leser

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

RESSURSBANK LOKALGRUPPER NKLF

RESSURSBANK LOKALGRUPPER NKLF RESSURSBANK LOKALGRUPPER NKLF INNHOLD Om ressursbanken... 3 Hvordan starte og drive en lokalgruppe - Gruppestørrelse - Forslag til vedtekter... - Møtestruktur, hyppighet og lokaler... - Annonsering. Forskjellige

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

strategiplan Verdig liv Varig håp 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09.

strategiplan Verdig liv Varig håp 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09. strategiplan 2015-2017 Det Norske Misjonsselskap Vedtatt i LS 24.02.14 og GF juli 14. Revidert utgave godkjent av LS 05.09.14 Innhold 1. Grunnlaget..... s. 3 1.1 Utgangspunktet hva vi tror... s. 3 1.2

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap

FORELEGG SOMMERFEST. s k apt til å dele. & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG s k apt til å dele SOMMERFEST & GENERALFORSAMLING EKEBERG, OSLO 2.-6. juli 2014 Det Norske Misjonsselskap FORELEGG TIL DET NORSKE MISJONSSELSKAPS 59. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING OSLO, 2.-6.JULI

Detaljer

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET

TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET TEKNAS STRATEGISKE VEIVALG SPØRRESKJEMAET Informasjon om utfylling Dere får nå oppført 6 motstridende påstander relatert til Teknas strategi. Dere skal fylle ut i hvilken grad dere foretrekker den ene

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Sak 7C/2004 Lm Holtekilen Folkehøgskole

Sak 7C/2004 Lm Holtekilen Folkehøgskole Sak 7C/2004 Lm Holtekilen Folkehøgskole Utredningskomiteens rapport Se Utredningskomiteens rapport som ligger vedlagt sakspapirene. Utredningskomiteen fremmer der følgende forsalg (konklusjon A): Under

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass.

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Bygdekvinnelaget en moderne møteplass Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Det gode arbeidet ute i lagene skal bli mer synlig. Vi skal styrke fellesskapet, øke innflytelsen

Detaljer

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Hvem er vi?...1 1.1. Formål...1 Kapittel 2: Hva vil vi?...2 2.1. Visjon...2 2.2. Misjon...2 Kapittel 3: Hva tror vi på?...3 Kapittel

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye

Detaljer

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG

randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG randaberg arena 07.-12. juli 2015 NLM UNG LANDSMOTE 2015 SAKSLISTE & VEDLEGG Innhold SAKSLISTE: Side 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av landsmøtet... 3 2.1 Godkjenning av forhandlingsreglement

Detaljer