Trainee Ringerike spennende karrieremulighet for nyutdannede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trainee Ringerike spennende karrieremulighet for nyutdannede"

Transkript

1 Trainee Ringerike spennende karrieremulighet for nyutdannede Ringeriksregionen er i vekst og tilbyr mange spennende jobbmuligheter for personer med høyere utdanning Trainee Ringerike er et nyutviklet samarbeid mellom Ringerike Næringsforum, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og utvalgte bedrifter i Ringeriksregionen. Sammen har vi utviklet og lanserer nå programmets første kull med inntil tre nye traineestillinger fra høsten 2015 Som trainee i dette programmet får du: Spennende arbeidsoppgaver som griper rett inn i bedriftenes hverdag i ulike virksomheter gjennom halvannet år Unik mulighet til å bygge nettverk i ulike bedriftsmiljøer, samt traineene i mellom Innsikt i spennende bedrifter og karrieremuligheter i en attraktiv region i vekst Ringerike kommune Ledig nå 3 nye traineestillinger Vi utlyser nå inntil tre nye traineestillinger for nyutdannede med merkantil eller teknisk utdanningsbakgrunn fra norske eller utenlandske universiteter og høgskoler. Tiltredelse 1. september 2015 og varighet halvannet år gjennom tre bedriftsperioder av et halvt års varighet i hver virksomhet. Til dette kullet legges det opp til to stillinger for traineer med teknisk utdanningsbakgrunn og en med merkantil utdanningsbakgrunn. Det er aktuelt med ulike kombinasjoner av bedrifter for hver av stillingene. Følgende bedrifter deltar i dette kullet: - Ringerike kommune - Ringeriks-Kraft - Tronrud Bygg - Tronrud Engineering For den ene av de to tekniske traineestillingene er det spesielt interessant med søkere med ingeniørutdanning (bachelor eller master) innen bygg og anlegg som kan jobbe med dette feltet hos Tronrud Bygg og i teknisk sektor i Ringerike kommune. For denne stillingen kan det være aktuelt å jobbe ett år i Tronrud Bygg og et halvt år i Ringerike kommune, men det kan også være aktuelt med andre kombinasjoner av perioder og øvrige bedrifter for denne traineestillingen.

2 For den andre av de to tekniske trainestillingene kan det være aktuelt med hele traineeperioden innenfor Ringerikskraft med én periode innenfor kraftproduksjon, én periode innenfor kraftnett/- distribusjon og én periode innenfor marked/kundeservice, men det kan også være aktuelt med andre kombinasjoner av perioder og øvrige bedrifter for denne traineestillingen. For den merkantile traineestillingen er det aktuelt med faglig bakgrunn innen økonomi, administrasjon og ledelse, gjerne med spesialisering og/eller spesiell interesse for markedsføring eller prosjektledelse. Om programmet Konsept og bakgrunn Trainee Ringerike (TR) ble lansert i april 2015 og skal rekruttere ett kull hvert år. Programmet gir nyutdannede kandidater med merkantil eller teknisk utdanningsbakgrunn mulighet til å bli kjent med lokale og regionale bedrifter i en region i spennende utvikling. Programmet gir et innblikk i ulike virksomheter med bredde og mangfold i forhold til produkter, markeder, bransjer, kompetansebehov og organisering. Bedrifter fra privat og offentlig sektor deltar. Programmet gir deltakerne innsikt, spennende nettverk samt faglig og personlig utvikling. Programmet er initiert av Høgskolen i Buskerud og Vestfold ut fra gode erfaringer med et beslektet konsept Høgskolen deltar i i Drammensregionen (Trainee Drammen). Trainee Ringerike eies og driftes i et partnerskap mellom Ringerike Næringsforum og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV). Buskerud fylkeskommune har gitt regionale utviklingsmidler til utvikling og lansering av programmet. Oppfølging gjennom programmet Ringerike Næringsforum og Høgskolen i Buskerud og Vestfold er programadministrator og stiller med en prosjektleder som følger traineene og koordinerer deltakerbedriftene gjennom programmet. I hver bedrift blir traineen tatt hånd om og fulgt opp av bedriftens ledelse og en spesiell kontaktperson (fadder). Traineen blir gitt en grundig innføring i bedriften og dens virksomhet, og kan i løpet av perioden jobbe innen ulike deler av bedriften. Traineen vil kunne bli gitt selvstendige prosjekter i løpet av traineeperioden i den enkelte bedrift og/eller delta i virksomhetens løpende drift. Første kull som lanseres nå får en unik mulighet til å være med på å utvikle og utforme programmet underveis. For senere kull tas det sikte på at traineene fra tidligere kull vil bidra med oppfølging og erfaringsoverføring underveis, og blir en viktig del av de nye traineenes nettverk. I løpet av traineeperioden på halvannet år vil det være faglige og sosiale samlinger hvor traineene, kontaktpersonene i bedriftene og representanter fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Ringerike Næringsforum deltar. Gjennom bedriftsbesøk til deltakerbedriftene og andre relevante bedrifter og samfunnsaktører blir traineene kjent med Ringeriksregionens mangfold og muligheter. Det legges også opp til at traineene gjennomfører egne samlinger hvor de i fellesskap jobber med personlig og faglig utvikling og sosiale sammenkomster.

3 Det tas sikte på å gjennomføre en internasjonal studietur mot slutten av programperioden (i tredje periode). Programmets alumninettverk (de tidligere traineene som har gjennomført programmet) vil fortsatt bli invitert til bedriftsbesøk og samlinger også etter at de har fullført programmet og vil utgjøre en viktig del av programmets samlede nettverk Ansettelsesforholdet Traineene blir formelt ansatt i et halvannet års engasjement i midlertidig stilling med Ringerike Næringsforum som formell arbeidsgiver. Derfra blir traineene utplassert i sine bedrifter i tre perioder av seks måneder. Deltakelse i traineeprogrammet gir med andre ord ikke fast ansettelse underveis eller etter fullført program, og altså ingen jobbgaranti. Erfaringene fra beslektede traineenettverk er likevel at mange av traineene finner karrieremuligheter blant deltakerbedriftene etter fullført traineeprogram. Traineene kan ønske å bli tilknyttet konkrete bedrifter, men ved deltakelse i programmet forplikter traineen seg til å arbeide i de bedriftene han eller hun blir plukket ut til. Traineene vil ved tilbud om deltakelse få beskjed om hvilke bedrifter de er plukket ut til å være i gjennom programmets tre halvårsperioder. Det kan være aktuelt at en trainee blir tilbudt å være i samme virksomhet ikke bare i én periode (et halvt år), men to (ett år) og kanskje også alle tre perioder. Dersom traineen skal være i samme virksomhet i mer enn en periode legges det spesielt vekt på at det skal være variasjon i oppgaver og funksjoner gjennom de to eller tre periodene. Traineene vil få gode og konkurransedyktige lønns- og ansettelsesforhold i programperioden. Det er ett lønnsnivå for traineer med bachelorgrad og ett nivå for traineer med mastergrad. Betingelsene er for øvrig felles for alle deltakerbedrifter, og vil med andre ord ikke avhenge av hvilke bedrifter traineene blir tildelt. For kullet som starter i 2015 er årslønnen: - Kr (firehundredeogtyvetusen) for traineer med bachelorgrad og - Kr (firehundreogsekstifemtusen) for traineer med mastergrad. Lønnen reguleres én gang årlig, i mai, i henhold til lønnsutviklingen i regionen (første gang mai 2016) Traineene gis anledning til å delta på ett etter- og videreutdanningskurs på bachelornivå på Høgskolen i Buskerud og Vestfold i tilknytning til programmet etter nærmere avtale dersom dette lar seg kombinere med arbeidssituasjonen i virksomhetene Viktige datoer Gjennomføringsplan for første kull: 18. mai 2015 Søknadsfrist 19. mai 15. juni 2015 Intervjuer, endelig utvelgelse og kontraktsinngåelser medio august Kick-off, første møte med første bedrift september 2015 februar 2016 Bedriftsperiode 1 mars 2016 september 2016 Bedriftsperiode 2 (inkl. en måned ferie) oktober 2016 mars 2017 Bedriftsperiode 3

4 Programadministrasjonen, som utnevnes av Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Ringerike Næringsforum, administrerer ordningen og står for alt det praktiske rundt søknadsbehandlingen og rekrutteringsprosessen, i nært samarbeid med deltakerbedriftene. PLANER VIDERE Det planlegges utlysning av ett kull hvert år med tiltredelse 1. september. Neste kull (kull 2) planlegges utlyst ved årsskiftet 2015/2016 med tiltredelse 1. september 2016 Søke som Trainee? Hvem kan søke Traineeprogrammet er forbeholdt nyutdannede kandidater med minimum bachelorgrad eller tilsvarende innenfor merkantile eller tekniske fagområder som er nærmere definert av deltakerbedriftene for hvert kull. Normalt vil kun kandidater som fullfører sitt studium i søknadsåret, eller som fullførte ett år tidligere, bli vurdert. Søkere fra alle universiteter og høyskoler i Norge og utlandet kan søke. Søkere med utdanning fra utlandet bør ha sin utdanning fra læresteder som er godkjent av Statens lånekasse i Norge. Det legges vekt på om søkerne har tilknytning til Ringeriksregionen eller et sterkt ønske om å etablere seg her. Det er en forutsetning at traineen behersker norsk som arbeidsspråk på et godt nivå så vel skriftlig og muntlig. Hvordan søke Søknaden må bestå av: Søknadsbrev som utdyper motivasjonen for å delta i programmet CV Karakterutskrift fra nåværende utdanning Kopi av vitnemål fra evt. allerede fullført høyere utdanning Kopi av vitnemål fra videregående skole Andre relevante vedlegg (eventuelle attester, referanser og lignende) NB! Alle vedlegg må samles og scannes inn i ett dokument Søknad sendes på mail til fakultetsrådgiver Trond I. Østgaard ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) på følgende adresse: Generelt er deltakerbedriftene på utkikk etter personer med teknisk eller merkantil høyere utdanning. Det er en fordel med gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy. Arbeidsspråket vil være norsk, det forutsettes derfor gode norskkunnskaper så vel muntlig som skriftlig, men det er en fordel også med gode språkkunnskaper i engelsk og gjerne i ytterligere fremmedspråk.

5 Utvelgelse av kandidater Programadministrasjonen gjennomfører utvelgelsesprosessen etter kriterier som er avtalt med deltakerbedriftene i programmet. Etter en innledende vurdering av søkerne blir det plukket ut en gruppe som inviteres til personlig intervju med deltakerbedriftene og programadministrasjonen. Intervjuene vil finne sted på Hønefoss. Ved vurderingen av søkerne vil en helhetsvurdering med fokus på akademiske resultater (progresjon og karakterer) samt eventuell arbeidslivserfaring og erfaring fra organisasjonsarbeid (elev- eller studentforeninger, frivillige organisasjoner og lignende), samt søkerens tilknytning til Ringeriksregionen bli lagt til grunn. Søkernes motivasjon for å søke programmet vil tillegges betydelig vekt. Ved matchingen mellom traineene og bedriftene vil det bli lagt hovedvekt på bedriftenes ønsker og behov for faglig og personlig kompetanse sett opp mot søkernes ønsker, kompetanse og personlige forutsetninger. Deltakerbedrifter Følgende bedrifter deltar i første kull ( ): Ringerike kommune Ringeriks-Kraft Tronrud Bygg Tronrud Engineering Hvordan bli deltagerbedrift? Vi ønsker fortløpende kontakt med bedrifter som er interessert i å delta i senere kull. Første desember vil normalt være fristen for å tegne som deltakerbedrift i neste kull. Årshjul (fra 2016): - Høsten frem til 1. desember: Rekruttering av deltakerbedrifter for neste kull - Desember: Utlysning av stillinger - Medio januar: Søknadsfrist - Februar: Intervjuer, utvelgelse og kontraktsinngåelser med traineene - 1. september: Tiltredelse bedriftsperiode 1 (3 bedriftsperioder av 6 måneder) Ta kontakt med programadministrasjonen dersom du har lyst til å høre mer om programmet eller ta en uforpliktende prat om mulig deltakelse. Hans Jørgen Høy, prosjektleder T: E: Trond I. Østgaard Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) T: E: Linda Moholt Nordgården Ringerike Næringsforum T: E:

6 Ringeriksregionen fra industridominans til mangfolddominans Ringeriksregionen har som en sterk industriregion med lange tradisjoner, fått smake det som har preget store deler av den norske fastlandsindustrien de siste årene. Næringslivet kunne for bare noen tiår siden beskrives ved å nevne et fåtall bransjer og en håndfull enkeltbedrifter. Nå er det mangfold, kompetanse, innovasjon og vekstkraft som dominerer, tuftet på teknologi, logistikk og høy kompetanse. Teknologisk avansert industri, er ved siden av en kraftfull bygg- og anleggssektor, økonomi og finans, varehandel, samt andre tjenesteytende virksomheter, næringer og bransjer som har styrket sin posisjon og blitt svært viktige for regionen. Historien viser at næringslivet i Ringeriksregionen har vært flinke til å tilpasse seg skiftende tider. Det lover godt for fremtiden og tilsier mange spennende karrieremuligheter for personer med høyere utdanning. Ringeriksregionens gode og sentrale beliggenhet på Østlandet og med sin nærhet til hovedstadsområdet, gir spennende muligheter for så vel arbeid som privatliv. Innenfor en kort reisetid på en times tid har regionens innbyggere tilgang til så vel havet som høyfjellet. Og kulturlivet i regionen blomstrer. Ringeriksregionen er med andre ord et spennende sted å starte yrkeskarrieren i!

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET!

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! Anna Gunningberg er leder for Trainee Sør. NORGES SØRLIGSTE TRAINEEPROGRAM FyLLER 10 ÅR: HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! i AgdeRFyLkene samarbeider 32 virksomheter om et FeLLes TRAineepRogRAm. den oransje

Detaljer

Fra teori. til praksis

Fra teori. til praksis M o d e l l e r f o r s a m a r b e i d m e l l o m u t d a n n i n g s i n s t i t u s j o n e r o g a r b e i d s l i v Fra teori til praksis Forord Denne samlingen av modeller for ulike samarbeidsformer

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe ideas2evidence rapport 1/2011 1 Forord Denne rapporten er en evaluering av hvilke effekter ni regionale

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ

INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ INTERNSHIP SLUTTRAPPORT FOR PILOTPROSJEKTET NORGES FISKERIHØGSKOLE UNIVERSITETET I TROMSØ Mai 2009 FORORD Pilotprosjektet Internship Relevant praksis for studenter og nye muligheter for næringslivet startet

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Forenklet konkurransegrunnlag Innledning Lofotrådet, ved ungdomsprosjektet, arbeider med å opprette en traineeordning for Lofoten. Ordningen

Detaljer

NF-notat nr. 1011/2013. Ung med mentor. Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane. Terje Olsen. 30 år

NF-notat nr. 1011/2013. Ung med mentor. Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane. Terje Olsen. 30 år NF-notat nr. 1011/2013 Ung med mentor Evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane Terje Olsen 30 år 1979 2009 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf.

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning

Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning SKRIFTSERIE 8/2005 Ellen Brandt Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning 1 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, 0352

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Ideportalen. Kartlegging av behovet for en prosjektportal ved HiST. juni 2005. Petter Brækken. Kenneth Megård

Ideportalen. Kartlegging av behovet for en prosjektportal ved HiST. juni 2005. Petter Brækken. Kenneth Megård Kartlegging av behovet for en prosjektportal ved HiST juni 2005 Petter Brækken Kenneth Megård Behovskartlegging ved HIST Innholdsfortegnelse IDEPORTALEN 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 Målsettingen for

Detaljer

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 11. september 2013, klokken 14.00 17.30 Sted: Lofoten studie- og høgskolesenter. Saksliste 025/2013 Godkjenning av

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten Arbeidslivsdagen Bli kjent - gjør deg kjent Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008 Karrierevalget: Bachelor eller master? Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Detaljer