EIENDOMMEN FRA A-Å Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIENDOMMEN FRA A-Å Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden 04.02.2015"

Transkript

1 EIENDOMMEN FRA A-Å Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden

2 Ansvarlig megler Navn: Odd Arne Haukås, telefon Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Adresse: Bragernes Torg 11, Postboks 60, 3001 DRAMMEN Org.nr Fullmektig Navn: Elin Gunnestad, telefon Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom, avd. Notodden Fullmektig Navn: Stine Fostvedt Dale, telefon Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom, avd. Notodden Selger/eier Navn: Haukvik Eiendom AS Adresse: Storgata 54, 3674 NOTODDEN Org.nr.: Entreprenør Navn: Fjellerud Bygg AS Adresse: Svaddeveien 145, 3660 RJUKAN Org.nr.: Hovedoppdragsnummer Lovverket Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (Bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43 i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier i henhold til bustadoppføringslova 12. Eierforhold Andelsleiligheter Eiendommens registerbetegnelser, adresse og grunnareal Leilighetene vil inngå som andeler i Helland Terrasse Borettslag som er under etablering. Helland Terrasse borettslag vil være eier av en samleseksjon bolig på eiendommen gnr. 244 bnr. 97 i Notodden kommune som skal bygges. Ferdig utbygd er eiendommen planlagt å bestå av en bolig- og to næringsseksjoner. Helland Terrasse borettslag vil bli etablert av og bli tilknyttet Notodden Boligbyggelag. Tomtens nåværende arealer og grenser vil ikke bli endret som følge av utbyggingen. Det samlede tomteareal er av Notodden kommune opplyst å utgjøre kvm. Borettslagets eierseksjon vil utgjøre en sameierandel i henhold til oppdelingsbegjæringen. Adressen til eiendommen er Storgata 54, 3674 NOTODDEN. Den offisielle adressen til den enkelte leilighet vil bli oppgitt på et senere tidspunkt. Beliggenhet Leilighetene i Helland Terrasse borettslag vil få en meget attraktiv og tiltalende beliggenhet midt i sentrum av Notodden med nærhet til det meste. Alle leilighetene får en fantastisk utsikt over både Tinnelva og innover mot sentrum. Terrassene vil være meget solrike. 2

3 Adkomst Fra Kongsberg: Kjør E-134 til Notodden sentrum. I rundkjøringen rett før broen, sving til høyre inn Storgata. Følg veien rett frem og eiendommen ligger på venstre side. Kort om prosjektet Eiendommen vil ferdig utbygd bestå av til sammen 12 moderne og meget attraktive terrasseleiligheter, ett næringslokale som vender ut mot Storgata og ett garasjeanlegg med adkomst fra Telegata (egen næringsseksjon). Bygget vil bli oppført over til sammen 4 etasjer med tillegg av kjeller. Inkludert i prisen inngår en parkeringsplass, enten som car-port med adkomst fra Telegata eller som innendørs parkeringsplass med adkomst fra Storgata. Til hver leilighet følger også en sportsbod i tilknytning til parkeringsplassen og en innendørs bod i 1. etasje. Adkomsten til leilighetene kan skje både fra Storgata og Telegata, med hovedinngang fra Storgata. Det er heisadkomst til alle etasjer fra begge innganger. Det legges fjernvarme i utearealer foran inngangsparti mot både Storgata og Telegata slik at det blir is- og snøfri adkomst. Bebyggelsens arealer Arealer per bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt henholdsvis som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod(er) og eventuelle øvrige sekundærrom. På tegningene er det også angitt et romareal som viser nettoarealet innenfor de omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Inntegnet garderoberom er inkludert i oppgitte P- ROM arealer. Byggemåte Prosjektet vil bli oppført i betong- og murkonstruksjoner i de nederste etasjer, mens de to øverste etasjene i hovedsak vil bli oppført i stål- og betongkonstruksjoner med bindingsverksvegger i tre. Vesentlige deler av grunnkonstruksjonen i de to nederste etasjer og som utgjør opprinnelig bygningsmasse vil bli beholdt, men vil bli ombygd og tilpasset det nye bygget. For øvrige detaljer knyttet til byggemåte og kvaliteter som prosjektet vil bestå av, henvises til selgers leveransebeskrivelse som følger som vedlegg til salgsmateriellet. Boder og parkeringsplasser Det medfølger to boder og en parkeringsplass til hver leilighet med unntak av andel nr 12 som disponerer eget garasje-/bodanlegg i kjelleren ut mot Telegata. Parkeringsplassene til andel 1-6 ligger ut mot Telegata og leveres som car-porter, mens andel 7-11 leveres som innendørs garasjeplasser med adkomst fra Storgata. Garasjeplassene og evt carportene kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til boligseksjonen og/eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. Selger foretar fordeling av parkeringsplasser og boder. Det er en innendørs HC-Plass i garasjeanlegget som borettslaget vil leie ut til leier av næringslokalet. Dersom en andelshaver har dokumentert behov for plassen, må vedkommende bytte med sin tildelte plass. Tilvalg og endringer Prosjektet og prisene er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført samt innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger vil i samarbeide med entreprenør utarbeide en tilvalgsmeny som angir ferdig prisede tilvalg. Endringer utover dette vil bli behandler som endringsavtaler og vil bli 3

4 priset individuelt. Selger/entreprenør vil varsle nærmere om tilvalgsfrister og rutiner rundt gjennomføringen av dette. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Dersom kjøpsavtale inngås etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav på tilvalg/endring og som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger. Stipulert overtagelse Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 3. kvartal Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist i henhold til bustadoppføringslova. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i bustadoppføringslova 11 er oppfylt. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Eventuell adgang til å leie ut leiligheten eller deler av denne til boligformål Utleie av leiligheten er regulert gjennom borettslagsloven og eventuelt vedtektene til borettslaget. Det er begrensninger i retten til å leie ut boligen i henhold til disse bestemmelsene. Kontakt megler for nærmere informasjon. Heftelser i andelen Den enkelte andel selges fri for pengeheftelser med unntak av borettslagets legalpant. Legalpantet utgjør inntil 2 ganger grunnbeløpet i Folketrygden i hver andel. Grunnbeløpet utgjør pr 1. mai 2015 kr ,-. 4

5 Tinglyste pengeheftelser, forpliktelser og rettigheter i borettslagets eiendom Følgende servitutter er tinglyst på eiendommen og vil medfølge: Bestemmelse om bebyggelse, tinglyst 15/ med dagboknr Skjønn, tinglyst 20/ med dagboknr Skjønn, tinglyst 22/ med dagboknr Skjønn, tinglyst 17/ med dagboknr Bestemmelse om veg, tinglyst 14/ rettighetshaver Gunnulf Tinne. Det vil bli tinglyst et 1. prioritets pantedokument stort kr ,- til fordel for DNB Bank ASA og som tilsvarende borettslagets lånefinansiering. Det vil også bli tinglyst et 2. prioritets pantedokument stort kr ,- som sikker het for de tilsvarer de samlede innskudd. Likningsverdi Andelens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 60 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på Eiendommens faste, løpende kostnader 1) Fellesutgifter Fellesutgifter til den enkelte andel vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi. Stipulering av de månedelige fellesutgifter det første driftsåret fremkommer i prislisten som følger som vedlegg til salgsprospektet. Utgiftene er fordelt etter både areal på den enkelte enhet og etter enhet. Det er bl.a. lagt til grunn at kommunale avgifter, herunder vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt, forretningsførsel, brann- og bygningsforsikring, strøm i fellesarealer, serviceavgift på heis, vaktmestertjenester herunder renhold av fellesarealer, avsetning til fremtidig vedlikehold, oppvarming av fellesarealer, utvendig snøsmelteanlegg og grunnpakken til Altibox er inkludert. Oppvarming av leiligheten via fjernvarme er ikke inkludert, men vil komme som egen regning fra leverandør eller særskilt spesifisert av forretningsfører. Det installeres egen effektmåler per leilighet slik at hver enkelt eier betaler kun etter eget varmeuttak. Varme leveres av Termokraft. Notodden boligbyggelag er engasjert som forretningsfører for borettslaget og vil også stå som ansvarlig for stiftelsen av borettslaget. Borettslag vil bli tilknyttet Notodden Boligbyggelag. For å sikre borettslaget en tilstrekkelig kapital i forbindelse med oppstarten, betaler hver kjøper inn et beløp tilsvarende 2x månedlig felleskostnad til forretningsfører. Innbetalingen forfaller til betaling samtidig med oppgjøret for leiligheten og kreves inn av Notodden boligbyggelag eller DNB Eiendom AS. Denne innbetalingen kommer som et tillegg til de ordinære månedlige fellesutgiftene. Beløpet fremkommer som del av omkostninger i prislisten. 2) Data og Tv-signaler Kostnader for grunnpakke TV via Altibox med en enkel løsning for data belastes gjennom fellesutgiftene. Ved ønske om kraftigere datapakke og eller utvidet Tv-pakke, kan dette 5

6 bestilles direkte hos leverandør etter egen regning. Kjøper må betale/deponere for dekoder hos leverandør etter gjeldende satser. 3) Kommunal eiendomsskatt Notodden kommune krever inn eiendomsskatt. Borettslaget er forpliktet til å betale inn dette og kostnaden er hensyntatt i fellesutgiftene. Eiendomsskatten er ennå ikke beregnet av kommunen, men det er gjort et anslag på dette i budsjettet til borettslaget. 4) Andre offentlige avgifter Notodden kommune utfakturerer kommunale avgifter for vann og avløp til sameiet basert på et stipulert vannforbruk. I budsjett for borettslaget er det beregnet et årlig forbruk pr leilighet på 90 m3. Det er ikke avklart om borettslaget får egen vannmåler. Sameiets samlede kostnader for vann og avløp avregnes i henhold til bestemmelser i vedtektene til sameiet. 5) Oppvarming via fjernvarme Til hver leilighet vil det bli installert en egen effektmåler som måler varmeuttak/-forbruk til den enkelte leilighet. Hver andelseier vil bli belastet et a'konto beløp for oppvarming basert på et normalt forbruk i forhold til størrelsen på leiligheten. Hvert år vil forbruket bli avlest og avregnet. Notodden boligbyggelag vil foreta avregningen dersom leverandør ikke gjør dette direkte. Forholdet til endelige offentlige planer Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig/forretning/kontor. Notodden kommune opplyst at det også er regulert inn annen veggrunn - tekniske anlegg. Reguleringsplan med ID-330 "Storgata 54" av Det foreligger rammetillatelse for prosjektet. Opplysninger om kjøpesum og totalkostnad som omfatter alle gebyr, avgifter og øvrige kostnader Se vedlagte prisliste. Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver) Meglers vederlag er avtalt til kr ,- pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr ,- i tilretteleggingsgebyr og kr 1.250,- pr visning. Utlegg (betales av oppdragsgiver) Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr ,- Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,- Oppgjørstjenester: Kr ,- pr enhet Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift Firmaattest kr 77,- pr utskrift Formidling DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter. Omkostninger Se vedlagte prisliste. 6

7 Betalingsplan Se vedlagte prisliste. Kostnader ved avbestillinger Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. Energimerking Megler har forespurt selger om energimerking, men dette er pr dags dato ikke utført. Energimerkingen vil foreligge når bygget er ferdig og er et krav for å få utstedt ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Selgers forbehold Det tas forbehold om at Helland Terrasse borettslag vil måtte stå som selger av andelen i stedet for Haukvik Eiendom AS. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjonen, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplaner. Selger har rett til å kunne tinglyse bestemmelser/avtaler som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Kjøper vil i et slikt tilfelle kunne bli belastet et gebyr stort kr ,-. Selger forbeholder seg rett til å gjøre endringer i prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og garasjer-/carportplasser. Det tas forbehold om at de stipulerte fellesutgifter for borettslaget og som fremkommer i prislisten samsvarer med vedtak om fellesutgifter som fattes av Sameiet. Selger tar forbehold om at vilkår i det indikative lånetilbudet fra DNB Bank ASA til borettslaget, herunder rentenivå, kan bli endret på det tidspunkt utbetaling av lånet finner sted. Kjøper aksepterer de til enhver tid gjeldene rentebetingelser DNB Bank har på lånet. Felleskostnader per andel som er oppgitt i prislisten, er basert på en rente tilsvarende 3,05 p.a. som samsvarer med det indikative tilbudet. Kjøper er gjort kjent med at dagens rentenivå er lavt og at det i løpet av lånets nedbetalingstid må forventes en høyere rente. Borettslaget og Boligbyggelaget Helland Terrasse borettslag vil bli organisert som et borettslag tilknyttet Notodden boligbyggelag(nobo) som også vil være forretningsfører for borettslaget. Andelshaverne må være medlemmer av Notodden boligbyggelag for å kunne kjøpe leilighet i prosjektet. Innmeldingsgebyr + årsgebyr koster kr 550,- det første året. NOBO er en medlemsorganisasjon, eid av medlemmene. Organisasjonen er åpen for alle og ideen er at medlemmene skal ha større fordeler av medlemskapet enn om man står alene. Medlemmene kan benytte seg av ulike lokale medlemsfordeler, i tillegg tilbys det gode forsikringer på innbo, bil, båt, hytte osv. 7

8 Borettslagets lån vil bli etablert som et IN lån (Individuell Nedbetaling), det vil si at den enkelte andelshaver individuelt kan nedbetale på sin andel av fellesgjeld. Kjøper kan etter nærmere avtale med Notodden boligbyggelag foreta innbetaling, men først etter at boligen er overtatt. Borettslaget vil bli søkt innmeldt i sikringsordningen for borettslag som sikrer andelseierne mot tap av felleskostnader, jf lov av 6. juni 2003 nr 39 om burettslag, kapittel 5, avsnitt Vll. Borettslaget vil bli sameier i Sameiet Storgata 54, Notodden med en brøk i henhold til oppdelingsbegjæringen. Sameiebrøken er ennå ikke fastsatt, men vil være basert på enten areal eller verdi. Borettslaget vil få rettigheter og plikter i Sameiet og må bl.a. svare for sin forholdsmessige andel av Sameiets fellesutgifter i henhold til vedtekter. Budsjett for drift av borettslaget er utarbeidet og følger som vedlegg til salgsprospekt. For nærmere opplysninger om regnskap/budsjett, kan megler eller Notodden Boligbyggelag kontaktes. Det må søkes styret i borettslaget om tillatelse til å holde husdyr. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Styret kan fastsette regler for husdyrhold i husordensreglement. Medlemmer av Notodden boligbyggelag har forkjøpsrett til ledige andeler etter ansiennitet. Forkjøpsretten må gjøres gjeldende innen 7 virkedager etter utlysning/annonsering. Sameiet Eiendommen vil bli seksjonert og planlegges å bestå av en samleseksjon bolig og to næringsseksjoner (antallet seksjoner kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften av sameiet vil bli organisert som et eierseksjonssameie i henhold til lov av 23. mai 1997, nr. 31, Eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Sameiet avholder årlige sameiermøte hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Stemmerettsregler i sameiet fremkommer av vedtektene til Sameiet. Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av bygget eller så snart årstiden tillater det. Det er sameiet som gjennomfører overtagelsesforretning av utomhusarealene. Budsjett for Sameiet vil bli fastsatt på konstituerende sameiermøte. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. 8

9 Salgsvilkår Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: 1) Prisliste, datert ) Leveransebeskrivelse datert ) Vedtekter for Helland Terrasse borettslag 4) Driftsbudsjett for Helland Terrasse borettslag 5) Foreløpige vedtekter for Helland seksjonssameie 6) Brosjyre - Verdt å vite om borettslag - fra Notodden boligbyggelag 7) Selgers prospekt Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud: Alle kjøpetilbud skal være skriftlige og skal oversendes signert via faks/e-post/leveres til prosjektmegler sammen med gyldig ID (bankkort, førerkort eller pass). Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. 15. september

EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 61512170 Ansvarlig megler Navn: Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Adresse: Bragernes Torg 11, 3017

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Prisliste Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Dok. avgift 23.10.2014 Tot. Omk Bygg 4 H0201 2 2 50 46 Solgt 7750 8972 H0202 2 2 50 44 Solgt 7750 8972 H0203 2 3 108 101 Solgt 16720 17942

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp:

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp: Prisliste Himmelrommet Kompakt 07.04.2015 Hyttetype BRA Pris S 19m² 1 590 000,- M 25m² 1 800 000,- L 26m² 1 850 000,- XL 39m² 2 000 000,- XXL 49m² 2 200 000,- Tomt nr. 17, 18 og 21-29 har en prisforøkelse

Detaljer

24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen. www.ilseterlia.no

24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen. www.ilseterlia.no 24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen www.ilseterlia.no Foto: Inviso v/ Lars Marius Bekkevold Foto: Inviso v/ Lars Marius Bekkevold Våkn opp til Hafjells flotteste

Detaljer

HJELLEMARKA SØFTELAND

HJELLEMARKA SØFTELAND NYBYGG HJELLEMARKA SØFTELAND 18 leiligheter med heis og garasje. DNB Eiendom dnbeiendom.no HJELLEMARKA II - 18 EIERLEILIGHETER Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD LOVVERK SIDE 2 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE SIDE

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN 3 INNHOLD 5. 6. 10. 15. 19. 33. Fakta om eiendommen Nabolaget Dette er prosjektet Eiendom fra A til Å Viktig informasjon Vedlegg Kartskisse Annet Annet Annet

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD Kjøpsinformasjon DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Hasseldalen Brygge 2 Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon

HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon NYBYGG HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon Flotte, ferdigstilte funkisleiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III 2 Kontaktperson Line Ericha Strandli Eiendomsmeglerfullmektig

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Byggetrinn 1 Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet

Detaljer

PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1

PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1 PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1 Illustrasjon: Mir II ROM FOR DRØMMENE DINE I Kronstadparken bor du sentralt og lettvint, med alt du trenger i umid delbar nærhet. Det er gangavstand til butikker, spisesteder

Detaljer

Moderne boliger i naturskjønne omgivelser. TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48

Moderne boliger i naturskjønne omgivelser. TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48 Moderne boliger i naturskjønne omgivelser TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48 BARNEVENNLIG MED GANGAVSTAND TIL HEGGEDAL SENTRUM Moderne boliger i naturskjønne omgivelser TRINN 1-7 ER DNB Eiendom har solid

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5. www.myrkdalenvest.no

Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5. www.myrkdalenvest.no Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5 www.myrkdalenvest.no Myrkdalen Vest Myrkdalen Vest ligg vest i Myrkdalen, eit steinkast frå Myrkdalen Fjellheisar og Myrkdalen Fjellandsby og alle tilboda

Detaljer