NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no"

Transkript

1 NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD Kjøpsinformasjon DNB Eiendom dnbeiendom.no

2 EIENDOMMEN FRA A TIL Å Hasseldalen Brygge 2 Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: DNB Eiendom AS Sjølystveien Kristiansand Org.nr.: Kontaktperson Tom Arthur Pedersen Eiendomsmegler Telefon: Ansvarlig megler Arild Aasen Eiendomsmegler E-post: Telefon: Mobil: DNB Eiendom AS Sjølystveien Kristiansand Utbygger Hasseldalen Brygge AS Meglers oppdragsnummer Salgsoppgavedato Adkomst Fra Grimstad sentrum er det en fem-minutters gangvei gjennom den idylliske Bieodden via Bioddgata. I det du passerer odden går du gjennom Bergshav-redierets eiendom / fylkesmuseet, og prosjektets strandeiendom ligger da rett frem. Kommer du med bil fra Grimstad sentrum følger du Smith Petersens gate til den går over i Arendalsveien mot Øst. Følg Arendalsveien ca 500 meter, det er der skiltet til høyre mot Hasseldalen. Når du kommer ned til sjøen ligger Hasseldalen brygge til venstre langs stranden. Bebyggelsen Byggetrinn 1 omfatter to bygninger, bygning 5 Løvehjerte og bygning 6 Hasselnødder som består av til sammen 13 leiligheter. Det bygges i tillegg et underjordisk garasjeanlegg over to plan i bakkant av tomten. Bebyggelsen oppføres i maritim stil i henhold til stedets byggeskikk, med trekledning, store vindusflater og store verandaer/terrasser - alle med utsikt over sjøen. Alle bygningene gis navn etter seilskuter som er bygd i Hasseldalen. Hasseldalen Brygge er tegnet av sivilarkitekt Bjørn Barexstein i Tyholmen Arkitektkontor AS. Det henvises forøvrig til fremlagt leveransebeskrivelse og romskjema for detaljer. Beliggenhet Hasseldalen Brygge ligger sentralt til i Grimstad, ved innløpet til Vikkilen. Det er kort gangavstand fra sentrum med byens fasiliteter, samtidig som området ligger tilbaketrukket og skjermet fra trafikk og støy. Fra eiendommen er det kort avstand til barne- og ungdomsskole samt barnehage. Videregående skole og Universitetet i Agder ligger innenfor en avstand på 2-3 km fra Hasseldalen. Båtplassene ligger umiddelbart utenfor byggene, og derfra er det kort vei ut til Grimstads vakre skjærgård. Hasseldalen Brygge ligger utenfor Grimstads bopliktsone. Betalingsplan Omkostninger (se også prisliste): Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 2.350,- pr kvm BRA, dvs dokumentavgift på kr 59,- pr kvm BRA. Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,- Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 525,- Á konto-innbetaling til sameiet kr 3.000,- Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

3 Boder og parkeringsplasser Det medfølger en stk. bod og en stk. parkeringsplass i parkeringskjeller. I tillegg medfølger en stk. båtplass med 3 meters bredde (senter/senter) til hver leilighet. Dette kommer i tillegg til oppgitt leilighetspris med kr ,- Se prisliste for evt kjøp av ekstra bod, p-plass eller båtplass. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene samt båtplasser vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. Eiendom Hasseldalen Brygge består av det som i dag er eiendommene med adresse Hasseldalen 25 og 27. Eiendommen består i dag av - gnr 200, bnr gnr 200, bnr gnr 200, bnr 253 Disse eiendommene planlegges sammenføyd for deretter å seksjoneres. Eierforhold Eiet Energimerking Eieren har energimerket boligen og den har oppnådd energikarakter C, og oppvarmingskarakter RØD. Felleskostnad Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene. Månedelige fellesutgifter er stipulert til kr 9,- pr måned pr kvm BRA første driftsår, hvor man har lagt til grunn fremlagt budsjett der forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, noe vaktmestertjenester samt snømåking, vedlikehold, drift og forretningsførsel er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. De som evt. kjøper ekstra P-plass i garasjeanlegg må påregne økt andel av felleskostnader til dekning driftsutgifter, p.t stipulert til kr 200,- pr måned. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for fellesutgifter. Forretningsføreravtale med Arendal Boligbyggelag forutsetter at seksjonseiere melder seg inn i Arendal Boligbyggelag. Kommunale avgifter faktureres fra Grimstad kommune til den enkelte seksjonseier. Hver seksjon faktureres på følgende grunnlag: Abonnement vann: kr 1.003,- mva/år Forbruk vann: kr 5,19 mva pr kubikkmeter Abonnement avløp: kr 2.119,- mva/år Forbruk avløp: kr 9,49 mva pr kubikkmeter Vannmålerleie: kr 267,- mva pr år Eiendomsskatt: 7 promille av takst som fastsettes etter ferdigstillelse Renovasjon stanardabonnement kr 2.356,- mva/år i følge Grimstad kommune. Kommunale avgifter fordeles på tre terminer i året. Heftelser Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Innhold Leilighetene er romslige og innholdsrike og hver enkelt bolig er presentert med sin egen planskisse i Salgsprospekt samt i tegningsvedlegg til kjøpsinformasjonen. Kommunal eiendomsskatt Det er i følge Grimstad kommune eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen, se pkt Felleskostnader. 3

4 4 Meglers vederlag (betales av selger) Meglers vederlag er avtalt til fast pris kr ,- eks mva ved gjennomført salg. Tilretteleggingsgebyr kr ,- eks mva Markedspakke kr 7.900,- eks mva Det er i tillegg avtalt bonusordninger for megler ved oppnådde salgsmål. ANSVARLIG MEGLER ER: Arild Aasen Utlegg Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr ,- pr. bruksnummer Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,- Oppgjørstjenester: Kr ,- inkl. mva pr enhet Grunnboksutskrift: Kr. 172,- pr. utskrift Firmaattest kr 77,- pr utskrift Overtagelse Etter nærmere avtale. Prosjektbeskrivelse Helt på bryggekanten sentralt i Grimstad oppføres nå første byggetrinn av Hasseldalen Brygge. 13 moderne og romslige eierseksjoner med store terrasser, P-plass i lukket garasjeanlegg samt båtplass rett utenfor døren. Hasseldalen Brygge kan ferdig utbygget bestå av ca 70 boenheter fordelt på 10 bygg av forskjellig størrelse. Kjøper kan ikke motsette seg den resterende utbyggingen, herunder evt. nødvendig reseksjonering som følge av annen oppdeling av antall seksjoner innenfor godkjent bygningsmasse. Regulering Eiendommen ligger inn under Reguleringsplan for Hasseldalen, del 1 og del 2 med bestemmelser vedtatt , sist revidert Området disponeres hovedsakelig til byggeområde for bolig, samt kombinert bolig og kontor i ett av byggene (bygning 1 på kartet). Området i sjø utenfor eiendommen er regulert til privat småbåtanlegg. Planen er i sin helhet vedlagt kjøpsinformasjonen. Det er delvis nedsatt konsesjonsgrense i Grimstad, og Hasseldalen Brygge ligger utenfor bopliktsonen. Rammetillatelse for prosjektet er gitt Igangsettingstillatelse for riving og grunnarbeider er gitt Sameie Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt ca 70 stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 23. mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens- /trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht. eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko.

5 Utbygger står fritt til å selge overskytende garasje- og båtplasser til kjøpere utenfor boligsameiet. Selgers forbehold Dersom det er motsetninger mellom beskrivelser og faktisk bebyggelse gjelder den utførte bebyggelsen foran beskrivelser. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte enheter. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Prosjektet er godkjent iht tidligere forsikriftskrav, dvs at kravene følger TEK 07 og ikke TEK 10. Standard Det blir lagt vekt på bruk av lyse, solide og moderne materialer i leilighetene. Det leveres blant annet Strai kjøkkeninnredning, enstav parkett i oljet eik i alle oppholdsrom, utstrakt bruk av downlights og store vinduer mot den fantasiske sjøutsikten. På balkong-/terrassegulv legges det varmebehandlet ask. Se detaljer i vedlagte leveransebeskrivelse og romskjema. Tomt Tomten er hovedsakelig flat og skråner opp og følger veien i bakkant mot vest. Tomten vil bortsett fra terrassearealer på bakkeplan være fellesareal for sameiet. Tomten leveres ferdig opparbeidet, men følge naturlig byggeplassutvikling i tråd med totalprosjektets fremtidige byggetrinn. Det er tillatt med allmenn ferdsel over eiendommen inn til sti og strand i friområdet i nord. Det vil bli asfalterte kjøreveier, betongheller, beplantninger samt belysning på fellesarealer. Det vil bli benyttet maritime smijernsgjerder på fellesareal. Se vedagte Utomhusplan samt skisse som viser Hasseldalen Brygge i sin helhet. Tomteareal i følge Grimstad kommune: 200/180 har et areal på ca kvm 200/243 har et areal på ca kvm 200/253 har et areal på ca 560 kvm Arealene er beregnet ut fra matrikkelen på bakgrunn av innmålte grenser. Det er ikke laget nye målebrev for eiendommene etter at arealer til veigrunn er avstått. Utleie Boligene har ingen egen utleieenhet. Det er ingen begrensninger i seksjonseiernes adgang til utleie innenfor reguleringens formål. Dersom noen ønsker å leie ut sin båtplass til andre enn beboere i Hasseldalen Brygge er det ihht reguleringsbestemmelsene krav om samtidig å leie ut parkeringsplass til leietaker. Vei / vann / avløp Det er offentlig vei, vann og avløp frem til eiendommen. Salgsvilkår Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: 1) Prisliste datert ) Leveransebeskrivelse datert og romskjema datert ) Plantegninger, fasade- og snitttegninger datert ) Situasjonsplan datert ) Skisse over totalprosjekt datert ) Foreløpige vedtekter med budsjett 7) Kjøpekontraktsformular 8) Reguleringsplan med bestemmelser sist revidert ) Foreløpige garasjetegninger plan 1 og 2 datert og ) Selgers prospekt datert Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. 5

6 NOTATER

7 VIKTIG INFORMASJON Lovverket Boligene er ferdigstilt og avtale om kjøp reguleres etter bestemmelsene i avhendingsloven. Ligningsverdi Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. 7

8 VIKTIG INFORMASJON Bebyggelsens arealer Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(bra) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Finansiering Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via faks/e-post/leveres til prosjektmegler. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. 8

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD LOVVERK SIDE 2 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE SIDE

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

NYBYGG MYRKDALEN VEST. www.myrkdalenvest.no. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG MYRKDALEN VEST. www.myrkdalenvest.no. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG MYRKDALEN VEST www.myrkdalenvest.no DNB Eiendom dnbeiendom.no MYRKDALEN TRINN 3 I byggetrinn 3 får B leilighetene utvidet balkong på hele 22 kvm. Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger:

Detaljer

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 Kalandsvatnet Panorama trinn 3, 5229 KALANDSEIDET Oppdrag: 71515093 DNB EIENDOM NYBYGG 14 MODERNE LEILIGHETER, BYGGINGEN HAR STARTET. KALANDSVATNET PANORAMA TRINN 3 INNHOLD

Detaljer

Raunåkervegen - Undheim

Raunåkervegen - Undheim Raunåkervegen - Undheim Prisliste Dato: 05.6.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet B7.1 B7.1 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.2 B7.2 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.3 B7.3 54 m² 1 kr 1 995 000 Leilighet B7.4

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 1. august 2014.

TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 1. august 2014. TEKNISK BESKRIVELSE OG TEGNINGER 1. august 2014. 2 Innholdsfortegnelse: Side 7 Grøntplan/uteområde Side 11 Ringhøyden Etasjeplaner Plantegninger Side 57 Leveransebeskrivelse Side 61 Nøkkelinformasjon 3

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

Moderne og barnevennlige tomannsboliger

Moderne og barnevennlige tomannsboliger Moderne og barnevennlige tomannsboliger 14 nye Tomannsboliger www.kjellergård.no Markveien 2 3 Området Kjeller Gård ligger knappe 3 km fra Lillestrøm sentrum, og bussen går rett utenfor døra. Kjeller Gård

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Kroppanmarka Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Beskrivelse Adresse Kroppanmarka, Turistvegen, 7075 Tiller Matrikkel Gnr. 320, bnr. 244, gnr. 320, bnr. 245,

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo.

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Gnr. 38, bnr. 90 i Oslo kommune. Eiendommene skal deles opp. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 SMART START PÅ lade Romantiske spaserturer langs Ladestien, rekreasjon og harmoni i Ringve botaniske hage, avkjølende svømmeturer i Korsvika eller shopping i Haakon VIIs gate alt

Detaljer