PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1"

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE Byggetrinn 1 Side 1 av 5

2 Eiendommen Eiendomsbenevnelse Eiendommen hvor hele prosjektet for Frydenlund Hage er planlagt oppført, består av eiendommen gnr. 18 bnr. 150 i Lier kommune med et samlet tomteareal på kvm. Adresse for eiendommen er Strandtunet, 3400 Lier. Reguleringsforhold Eiendommen er regulert til boligformål iht. reguleringsplan for Frydenlund gård, stadfestet 11/ Jordet som ligger nord for prosjektområdet, er i kommunedelplanen for Lier kommune avsatt til industri/næring, men det foreligger ennå ingen endelig reguleringsplan for dette området, men dette er under arbeid. Nærmere opplysninger om de reguleringsmessige forhold for eiendommen, kan innhentes hos megler. Eierforhold Hjemmel til eiendommen er registrert på Hans Johan Haugerud med 1/3 og Inger Elise Haugerud med 2/3. De har inngått avtale om salg av eiendommen hvor selger, Frydenlund Prosjekt 1 AS har rettigheter i eiendommen. Hjemmelshaver har utstedt en ugjenkallelig generalfullmakt som gir selger av prosjektet full disposisjonsrett over eiendommen, herunder fullmakt til å selge leiligheter i prosjektet. Eiendommen er seksjonert i et boligsameie bestående av 60 boligseksjoner. Til hver seksjon følger det eksklusiv bruksrett til en leilighet. Carport med tilhørende sportsbod, er tinglyst som tilleggsdel til den enkelte leilighet. Leiligheter med utgang til terreng, vil få et privat uteareal som tilleggsdel til sin seksjon. Øvrige utearealer vil for øvrig være fellesarealer for sameiet. Seksjonen skal overskjøtes fra selger til kjøper iht. inngått kjøpekontrakt. Overskjøtingen skjer etter overtagelsen av leiligheten mot at fullt oppgjør har funnet sted. Fordeling av carport og sportsbod er foretatt av selger. Oppgitt sameiebrøk er basert på den enkelte leilighets areal målt etter BRA (bruksareal). Heftelser Eiendommen er belånt med et panterettsdokument til byggelånsbanken for prosjektet. Denne blir å slette i den enkelte seksjon etter at overskjøting har funnet sted. Selger kan tinglyse forhold som måtte bli pålagt av myndighetene samt rettigheter for å anlegge og vedlikeholde nødvendige kabler, ledninger mv. på eiendommen. Eiendommen gnr. 18 bnr. 1 i Lier kommune (Frydenlund Gård), har tinglyst en veirett over sameiets eiendom ved innkjøringen fra Lierstranda. Plassering av veien er foretatt i samsvar med reguleringskart for området datert 18/ som kan innhentes hos megler på forespørsel. Side 2 av 5

3 I henhold til Eierseksjonslovens 25, har sameiet legalpant i hver leilighet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers forpliktelser. Pantet er begrenset oppad til 1 G Folketrygdens grunnbeløp som for 2009 utgjør kr ,-. På hver seksjon er det tinglyst bestemmelse om at selger eller den som utpekes av selger har rett til å foreta reseksjonering, tomtefradeling og evt. omprosjektering av byggetrinn 2 jfr. leveransebeskrivelsen. Rettigheter Eiendommen vil få tinglyst en rettighet på eiendommen gnr.18 bnr. 1 i Lier kommune (Frydenlund Gård), til å kunne opparbeide, drifte og vedlikeholde et søppelhus på denne eiendommen om den i sin helhet ikke lar seg plassere på egen grunn. Det vil også bli gitt rettigheter til å bruke et tomteareal grensene mot ny innkjøringsvei til Frydenlund Gård mot at sameiet vedlikeholder dette arealet. Søppelhuset vil bli oppført i tilknytning til ny felles innkjøringsvei til gnr. 18 bnr. 1 i Lier kommune (Frydenlund Gård). Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Det foreligger midlertidig brukstillatelse for byggetrinn 1. Mangler som fremkommer i den midlertidige brukstillatelsen, plikter selger å ferdigstille snarest og uten ugrunnet opphold. Ligningsverdi Det forligger ikke ligningsverdier for boligene ennå. Normalt settes ligningsverdien for nye boliger til ca 30 % av kostpris. Det tas forbehold om at dette kan avvike, kjøper må akseptere et slikt forbehold. Offentlige avgifter Hver leilighet har installert egen vannmåler. Kommunale avgifter for vann og avløp faktureres direkte fra Lier kommune og blir ikke belastet gjennom fellesutgifter. Renovasjonsløsningen vil bli en fellesløsning, der den enkelte eier mottar egen faktura f ra renovasjonsselskapet. Faste løpende kostnader For leiligheten er følgende faste kostnader stipulert og anslått for 2009: Fellsutgifter: Fellesutgifter til sameiet kreves inn av forretningsfører. Se prisliste for hvilket beløp som skal innbetales for den enkelte leilighet. Kommunale avgifter: Vann og avløp: Beregnes med kr 34,- pr. m3. I tillegg kommer et fastledd med kr 750,- pr. år. Priser gjelder for Renovasjon beregnes med kr 2.477,- pr. år for fellesløsning. Prisene gjelder for Strøm: Betales etter eget forbruk ved måleravlesning og til gjeldende satser. Kontakt Lier E-verk for tilbud/informasjon. Innboforsikring: Må bestilles og betales av den enkelte før innflytting. Telefon og bredbåndsleveranse: Må evt. bestilles og betales av den enkelte. Lier fibernett kan levere dette, ta kontakt for tilbud. Side 3 av 5

4 Det gjøres oppmerksom på at fellesutgiftene kun er basert på et budsjett og vil kunne bli endret ved gyldig vedtak av sameiemøtet. Fellesutgifter til den enkelte leilighet fremkommer i prislisten. Organisering Frydenlund Hage vil bli organisert som selveierleiligheter i et boligsameie. Sameiet planlegges å bestå av totalt ca 60 enheter, når prosjektet er fullt utbygget. Byggetrinn 1 består av 34 enheter. Det er utarbeidet vedtekter og budsjett for sameiet som kan innhentes hos megler. Sameiet har engasjert OBOS Eiendomsforvaltning AS i Oslo som forretningsfører for sameiet. Fellesutgifter Fellesutgifter er budsjettert til å utgjøre ca kr 18 per kvm pr mnd i gjennomsnitt. Kopi av budsjett kan innhentes hos megler. Fellesutgifter er fordelt etter både areal og pr. leilighet. Budsjettert kostnad må sees på som et anslag og kan bli justert, avhengig av den servicegrad som beboerne i sameiet ønsker. Det er tatt høyde for at hver kjøper i tillegg til ordinære fellesutgifter innbetaler et beløp tilsvarende 3x månedlige fellesutgifter pr. overtagelse. Beløpet utgjør oppstartkapital i sameiet slik at det er midler til å dekke kostnader som raskt vil påløpe og som må betales. Beløpet betales som del av omkostningene som innbetales sammen med sluttoppgjør til megler. Følgende kostnader beregnes etter areal: Bygningsforsikring og vedlikehold. Følgende kostnader beregnes pr. leilighet: Styrehonorarer, strøm i fellesarealer, vaktmestertjenester, snøbrøyting, plenklipping, forretningsførsel, administrasjon, vedlikehold av carporter/sportsboder (selv om disse seksjoneres som tilleggsdeler) og Tv-abonnement - standardløsning fra Lier Fibernett. Tv-Internett og Telefoni Alle leiligheter vil bli tilknyttet fiberoptikk som blir levert fra Lier Fibernett. Selger har inngått en avtale med Lier Fibernett der selger på vegne av sameiet har forpliktet sameiet til at samtlige leiligheter skal ha leveranse på Tv-signaler i minimum 5 år fra innflyttingsdato. Lier Fibernett kan foruten Tv også levere internett via kraftige bredbåndssignaler (fra 10-50Mbit/s) og IP Telefoni (forutsetter avtale om levering av bredbånd). Kostnader med levering av Tvsignaler (standard pakke) med kr 259,- pr. mnd. er inkl. i fellesutgiftene. Øvrige leveranser må det inngås egen avtale med Lier Fibernett om. Installasjonskostnadene fra Lier Fibernett som totalt utgjør kr 2.879,- er hensyntatt som del av omkostningene som innbetales av kjøper pr. overtagelsesdato. For komplett programtilbud og priser, kontakt til Lier Fibernett. Arealberegning De oppgitte arealer i salgsprospekt er bruksareal (BRA og P-Rom) og er regnet etter reglene i NS Alt areal innenfor omsluttende vegger er medregnet. I BRA beregningen er det ikke gjort fradrag for innvendig bod. Utvendig sportsbod, terrasser og balkonger kommer i tillegg. Det tas forbehold om mindre avvik fra de oppgitte arealer i salgsprospekt og prisliste. Side 4 av 5

5 Byggetrinn 1 Leiligheter i Byggetrinn 1 er ferdigstilt og fellesarealer er overlevert til sameiet. Disse leilighetene selges etter bestemmelsene i Avhendingslova. Leilighetene selges i den stand og kvalitet som de står og overtas som fremvist selv om det skulle vise seg å være avvik fra informasjon gitt i leveransebeskrivelsen. Meglers vederlag I avtalen mellom selger og megler er det inngått avtale om provisjon som fastpris per solgte enhet. Provisjonen varierer fra kr 8.000,- til kr ,- per. enhet. Entreprenør Entreprenør for ferdigstillelse av Byggetrinn 1 var Follo Bygg og Eiendom AS. Grunn, fundamentering og utomhusarbeider er utføret av Høyem & Aas Uteanlegg AS. For nærmere beskrivelse henvises det til leveransebeskrivelse for prosjektet datert og som følger som vedlegg til salgsoppgaven for prosjektet. Drammen, den Side 5 av 5

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leilighet

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leilighet Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leiligheter Leilighet Etasje BRA kvm P-ROM kvm Soverom Terrasse/ balkong Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B2/3/2 3 70,1 m 2 67,2 m 2 2 Nei 3.705.932 3.690.000 B3/3/2

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter Dato: 11.11.14 Nøkkelferdige leiligheter 1. ETASJE Leil. nr. Ca. BRA Ca. Areal terrasse i tre Soverom i lukket P-anlegg inkl. omkostninger STATUS H0101 68 26,1 2

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris. Leilighet E0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt. Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris. Leilighet E0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt. Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt Apeloen Prisliste Dato: 10.12.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Leilighet D0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt Leilighet D0201 49.51

Detaljer

Salgsoppgave Brødfabrikken

Salgsoppgave Brødfabrikken Salgsoppgave Brødfabrikken Byggetrinn 1 D1-D3 Adresse og matrikkelnummer Gnr. 124, bnr. 34 i Oslo kommune. Eiendommene skal senere fradeles. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger

Detaljer

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN Bo i byen lev i skjærgården Sentrumsnære leiligheter på landfast øy i Farsund, like ved badeplass og båthavn. Moderne leiligheter, for de som ønsker en enkel livsstil,

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

Prisliste Østre Hageby Trinn 2

Prisliste Østre Hageby Trinn 2 Prisliste Østre Hageby Trinn 2 29.06.2015 Rekkehus Tomt kvm BRA kvm P-ROM kvm Soverom Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B10/1 175 m 2 120 m 2 116,8 m 2 3(4) B10/2 115 m 2 120 m 2 116,8 m 2 3(4) B10/3

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

HJELLEMARKA SØFTELAND

HJELLEMARKA SØFTELAND NYBYGG HJELLEMARKA SØFTELAND 18 leiligheter med heis og garasje. DNB Eiendom dnbeiendom.no HJELLEMARKA II - 18 EIERLEILIGHETER Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen

Detaljer

Raunåkervegen - Undheim

Raunåkervegen - Undheim Raunåkervegen - Undheim Prisliste Dato: 05.6.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet B7.1 B7.1 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.2 B7.2 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.3 B7.3 54 m² 1 kr 1 995 000 Leilighet B7.4

Detaljer

PRISLISTE TREET DATERT: 08.05.2013

PRISLISTE TREET DATERT: 08.05.2013 PRISLISTE TREET DATERT: 08.05.23 ETASJE TYPE EIEDOM P-ROM AT.ROM PRIS 1 10 Treet H 66 63 3 kr 3 000 000 1 11 Treet H 42 39 2 kr 2 000 000 1 12 Treet H 66 63 3 kr 3 000 000 2 1 Treet H 66 63 3 kr 3 290

Detaljer

MEGLERS VEDLEGG SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET»

MEGLERS VEDLEGG SALGSINFORMASJON OM PROSJEKTET «TREET» Datert: 09.10.13 MEGLERS VEDLEGG SALGSIORMASJO OM PROSJEKTET «TREET» ASVARLIG MEGLER / PROSJEKTMEGLER KARI BERLAD Mail : kari.berland@em1.no Mobil: 410738 EiendomsMegler 1,ygårdsgaten 13/15, 55 Bergen

Detaljer

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo.

Salgsoppgave. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom AS, postboks 606, 0106 Oslo. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Gnr. 38, bnr. 90 i Oslo kommune. Eiendommene skal deles opp. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger Sørkedalsveien 8 AS c/o Stor Oslo Eiendom

Detaljer

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19 PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19 Nøkkelferdige leiligheter BB17 leil.nr. Ca. BRA (eksl. utv. Bod) Type leil. Etasje Soverom Parkering i lukket P-anlegg SALGSPRIS Salgspris Inkl. omkostn.

Detaljer

Salgsoppgave H73. Eier/ selger Grønlandsleiret 73 Eiendom AS står som selger av boligprosjektet H73.

Salgsoppgave H73. Eier/ selger Grønlandsleiret 73 Eiendom AS står som selger av boligprosjektet H73. Salgsoppgave H73 Adresse og matrikkelnummer Grønlandsleiret 73, 0190 Oslo. Eiendommen gnr. 230, bnr. 110 i Oslo kommune Eier/ selger Grønlandsleiret 73 Eiendom AS står som selger av boligprosjektet H73.

Detaljer

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD Kjøpsinformasjon DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Hasseldalen Brygge 2 Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE PRISLISTE SALGSINFORMASJON KJØPETILBD KROHNVIKEN KROHNVIKEN PRISLISTE Per 29.01.2014 Kontakt megler for oppdatert prisliste HS F - 64 LEILIGHETER Leilighet Etg.

Detaljer

Eivindsholen, leiligheter

Eivindsholen, leiligheter Eivindsholen, leiligheter Prisliste Dato: 12.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Bod Omk. Pris Leilighet i flermannsbolig 1 BK19-1-1 64.2 m² 2 4,3 m² kr 15 692 Solgt Leilighet i flermannsbolig 1 BK19-1-2 64.2

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Borettslaget ligger på eiet grunn og skal bestå av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall boliger. Bygningene

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 kr 3 390 000. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 kr 3 390 000. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Apeloen Bygg A Prisliste Dato: 06.7.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A0101 72 m² 2 68 m² kr 10 072 kr 3 090 000 Leilighet A0102 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0103 51 m² 1 51 m²

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

Prisliste. MØLDALHAGEN.NO Vokse opp. Vokse sammen. Vokse videre. MØLDALHAGEN VEKST 22.03.2013

Prisliste. MØLDALHAGEN.NO Vokse opp. Vokse sammen. Vokse videre. MØLDALHAGEN VEKST 22.03.2013 22.03.2013 MØLDALHAGEN VEKST Prisliste Type BRA m 2 P-Rom m 2 Tomt m 2 Sov Kjeller Omkostninger PRIS nøkkelferdig STATUS B11-1-C 151,4 141 136,1 4 Nei B11-2-A 151,4 141 139,1 4 Nei B11-3-A 151,4 141 140,3

Detaljer