Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga"

Transkript

1 Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) , epost: Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs vei 9. Larvik kommune vil gi nye navn/ nummer til internveier og boliger som blir bygget. Betegnelse Tomten består i dag av gnr./bnr.: 1003/76, 1003/69, samt deler av 1003/9 og 1003/87. Eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg vil få egne bnr. Leilighetsbygget blir selveierseksjoner. Byggetrinn 1: 27 boenheter, fordelt på 8 eneboliger, 11 rekkehus og 8 selveiende leiligheter. Byggetrinn 2 og 3 blir totalt på ca. 60 boenheter Tomten Tomten består i dag av flere bnr., er selveiet og har et samlet areal på ca kvm. Det vil bli fradelt en egen tomt for hver enebolig. Se prisliste for arealer på tomtene. I tillegg til eget areal, vil beboerne ha tilgang til fellesarealene på området. Fellesarealer som ikke skal overtas av Larvik kommune, vil bli værende igjen på gnr. 1003, bnr. 76. Bnr. 76, vil etter fullført utbygging overskjøtes til Saltbrygga Velforening. Drift og vedlikehold skal da utføres og bekostes av Saltbrygga Velforening. Bebyggelse/byggemåte/standard Saltbrygga er planlagt utbygget i flere byggetrinn. Det er planlagt totalt ca. 87 boliger (fordelt over 3 byggetrinn), og boligmassen vil bestå av både leiligheter, rekkehus og eneboliger. Arealangivelser Arealet er angitt hhv. som BRA (bruksareal) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-rom (areal av primære rom) som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene er det også angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik i de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Parkering Eneboligene: Garasje i direkte tilknytting til boenheten. Evt. ekstra parkering på midlertidig parkeringsplass, senere i planlagt p-kjeller. Ved behov, kan p kjeller bygges noe større for salg av ekstra parkeringsplasser. Pris på ekstra parkeringsplass, vil kunne gis etter at pris på p-anlegget er innhentet. Gjesteparkering: 14 plasser iht. reguleringsplan (Felt f_p6 f_p8) 1

2 Båtplasser Utbygger eier båtplassene i front av prosjektet og det kan være mulighet for leie av båtplass etter nærmere avtale. Pris for leie av 3 meter bred båtplass med uteligger er p.t. kr ,- pr. år. Leiebetingelser fås ved henvendelse til megler. Eierform Eneboliger: Selveiet med egen tomt. Overtagelse Eneboligene vil bli bygget etter hvert som de blir solgt og overlevering avtales med kjøper. Kjøper vil bli varslet om overtagelsen ca. 3 måneder før overtagelsestidspunktet vil skje. Endelig overtagelse vil bli varslet ca. 1 måned før endelig overtagelsesdato. Ved overlevering av boligene vil det kunne gjenstå utvendig arbeider på tomten, utvendige fellesarealer og på utbyggingsområdet forøvrig. Priser og omkostninger Priser iht. vedlagt prisliste. Ved overføring av nyoppført bygning skal det betales dokumentavgift av tomteverdien. Grunnlag for dokumentavgift er angitt i prislisten. Tinglysning av skjøtet kr 525,- Tinglysning av pantobligasjon kr 525,- Grunnbokutskrift kr 202,- Betaling av p-plass inkl. omkostninger for denne, skal skje når p-anlegget er ferdig. Kjøpekontrakt For forbruker er avtalen regulert av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad mm. (Bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43. Standard kjøpekontrakt og utskrift av bustadoppføringslova er tilgjengelig hos megler. I tilfeller hvor kjøper er en juridisk person kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. Ved evt. salg etter ferdigstillelse, selges leilighetene etter bestemmelsene i avhendingslova. Betalingsinformasjon 10 % av den totale kjøpesummen innbetales meglers klientkonto ved signering av kjøpekontrakt. Resterende innskudd samt omkostninger og evt. regning for tilleggsarbeider innbetales meglers klientkonto innen overtagelse. Alle innbetalinger fra kjøper blir stående på meglers klientkonto inntil overtagelse, alternativt kan selger kreve beløpet utbetalt fra megler mot å stille garanti i henhold til bustadoppføringslovas 47. 2

3 Forsikring Fram til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Fra overtagelse er kjøper ansvarlig for forsikring. For sameiet, vil det bli tegnet bygningsforsikring for hele bygget. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtagelse. Rammetillatelse for boligene i Byggetrinn 1. ble gitt Overdragelse/resalg Dersom kjøper overdrar sine rettigheter og forpliktelser etter inngått kjøpekontrakt før overtagelse, er kjøper forpliktet overfor selger i henhold til inngått kjøpekontrakt inntil fullt oppgjør har funnet sted og boligen er overtatt. Slik videresalg skal meldes selger skriftlig med opplysning og pris og andre vilkår. Kostnader ved resalg Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader eller tap som følge av evt. avbestilling etter bustadoppføringslova. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. Energimerking Boligene er bygget iht. energikrav i TEK-10. I tillegg er nivået hevet ytterligere ved bl.a.: ekstra isolasjon i tak, bedre u-verdi på vinduer og bedre tetthet på bygget. Dette medfører at boligene får energimerke B. Tilvalg/endringer Eneboliger Det vil bli gitt mulighet for å gjøre individuelle tilpasninger i egen bolig for kjøpere som kjøper på et tidlig tidspunkt. Kjøperne får 10 timers gratis konsulentbistand hos interiørarkitekt hos Lund Hagem. Dersom det er ønsker med endring på noe av leveransen i huset, vil dette kunne avtales direkte med byggmesteren som skal bygge huset. Det inngås avtale direkte med byggmester om tillegg som ønskes utført. Utbygger er ikke ansvarlig for eventuelle tilleggs bestillinger som er avtalt direkte med byggmester/ entreprenør. Ligningsverdi Ligningsverdien er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Skatteetaten. Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se Regulering Reguleringsplan: Indre Hølen, vedtatt Formål: Bolig, renovasjon, småbåthavn i sjø, lekeplass, kjøreveg, parkering og park. Kopi av reguleringsplan, kan fås ved henvendelse til megler. Det pågår reguleringsarbeid for Hølen Østre, Fiskeri og småbåthavn og Steinsnes småbåthavn. Konsesjon Det er p.t. ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune. 3

4 Adgang til utleie Ingen kjente hindringer for utleie. Vei, vann og avløp Offentlig tilknyttet vann og kloakk. Adkomst via kommunal vei (Iver Hesselbergsvei). Internvei på området som vil være delvis kommunal og delvis privat. Den delen av veien som er privat, driftes og vedlikeholdes av Saltbrygga Velforeningen. Heftelser/servitutter Boligene leveres fri for pengeheftelser. Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen og kjøper aksepterer disse ved kjøp av bolig /01/1971 Vilkår i kjøpekontrakt Bestemmelse om gjerde, veg, vann/kloakkledning, trafostasjon/kiosk. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler. Velforening Det er pliktig medlemskap i Saltbrygga Velforening. Vedtekter for velforeningen kan fås ved henvendelse til megler. Årlig medlemsavgift pr. bolig er budsjettert med kr første driftsår. Dette dekker så som brøyting, klipping av felles plener, vedlikehold av felles utearealer, strøm til gatelys, m.m. Hvitvasking Megler plikter etter Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking mv. å gjennomføre legitimasjonskontroll samt innberette mistenkelige pengeoverføringer. Vederlag Eiendomsmegler 1 har inngått avtale med utbygger om et vederlag på 1 % av kjøpesum + mva. pr. solgte bolig. Diverse / Forbehold Saltbrygga er planlagt utbygget i flere byggetrinn. Selger forbeholder seg retten til å justere antall leiligheter/rekkehus og eneboliger i hver etappe innenfor samme bygningsvolum som vist på gjeldende reguleringsplan. Gjennomføring av et byggeprosjekt i flere faser/byggetrinn kan på grunn av løpende byggeaktivitet medføre enkelte ulemper for beboerne inntil alle byggetrinn er ferdigstilt. Byggetomt og fellesarealer i forbindelse med de forskjellige byggetrinnene vil ikke være ferdigstilt ved innflytting av første byggetrinn. Selger tar forbehold om tomtens/tomtenes størrelse inntil organisering er besluttet, og eventuell fradeling og oppmålingsforretning er gjennomført. Trykte arealer i prospekt eller vedlegg kan derfor avvike noe iht. endelig oppmåling. Alle illustrasjoner, skisser, «møblerte» plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke utover hva som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Det kan forekomme mindre avvik mellom plantegninger og utomhusplan som er presentert i prospektet og den endelige leveranse. Slike avvik vil ikke være grunnlag for prisavslag eller erstatning. 4

5 Selger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir rett til endring av kjøpesummen. Kjøper er forpliktet til å godta de endringer som måtte følge av eventuelle krav satt av offentlige myndigheter. Selgeren skal levere arbeidet med normal håndverksmessig kvalitet. Selger er ikke ansvarlig for mangler som har sin årsak i normal krymping av betong, treverk eller plater og derav påfølgende sprekkdannelser i tapet, maling eller lignende. Med dagens tette boliger og miljøvennlige malingstyper kan det være fare for heksesot inne i boligene. Alle boligene bør derfor ventileres godt den første vinteren/året, og man bør være forsiktig med gassbruk og levende lys innvendig. Larvik,

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Ansvarlig megler (rekkehus og leiligheter) - Byggetrinn 1 - Lars Erik Nordrum, (m:) 478 92 666, e-post: lars.erik.nordrum@garanti.no Ruth Iren Jacobsen,

Detaljer

Velkommen til Veldrestubben borettslag på Ra

Velkommen til Veldrestubben borettslag på Ra Ra Veldrestubben 1 2 Velkommen til Veldrestubben borettslag på Ra 3 Leilighetene er praktiske og lettvinte for alle faser i livet. Alt ligger til rette for at dette skal bli et godt sted å bo. Lyse trivelige

Detaljer

Hovland Park II. Bygget for en lettere tilværelse. Side 1

Hovland Park II. Bygget for en lettere tilværelse. Side 1 Hovland Park II Bygget for en lettere tilværelse Side 1 Side 2 Hovland Park II Side 3 VELKOMMEN TIL HOVLAND PARK Hovland er et svært populært og veletablert boligområde i Larvik. Kort vei til Bøkeskogen

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

Eivindsholen, leiligheter

Eivindsholen, leiligheter Eivindsholen, leiligheter Prisliste Dato: 12.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Bod Omk. Pris Leilighet i flermannsbolig 1 BK19-1-1 64.2 m² 2 4,3 m² kr 15 692 Solgt Leilighet i flermannsbolig 1 BK19-1-2 64.2

Detaljer

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Selger/oppdragsgiver: AAS & NORDAL ENTREPRENØRFORRETNING AS, org.nr. 980 383 660. Eierform: Eier (selveier) Boligtype: Leilighet Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

Eivindsholen, leiligheter

Eivindsholen, leiligheter Eivindsholen, leiligheter Prisliste Dato: 09.07.2014 Type Gruppe ID BRA Sov. Bod Omk. Pris Leilighet i 1 BK19-1-1 64,2 m² 2 4,3 kr 15692 kr 2 590 000 Leilighet i 1 BK19-1-2 64,2 m² 2 4,3 kr 15692 kr 2

Detaljer

Raunåkervegen - Undheim

Raunåkervegen - Undheim Raunåkervegen - Undheim Prisliste Dato: 05.6.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet B7.1 B7.1 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.2 B7.2 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.3 B7.3 54 m² 1 kr 1 995 000 Leilighet B7.4

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 kr 3 390 000. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 kr 3 390 000. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Apeloen Bygg A Prisliste Dato: 06.7.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A0101 72 m² 2 68 m² kr 10 072 kr 3 090 000 Leilighet A0102 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0103 51 m² 1 51 m²

Detaljer

Raunåkervegen B3 - Undheim

Raunåkervegen B3 - Undheim Raunåkervegen B3 - Undheim Prisliste Dato: 22.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Rekkehus B3 Raunåkervegen 22 120 m² 3 kr 22 922 kr 3 440 000 Rekkehus B3 Raunåkervegen 24 120 m² 3 kr 22 922 kr 3

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

Klepp N12: Leiligheter i lavblokk

Klepp N12: Leiligheter i lavblokk Klepp N12: Leiligheter i lavblokk Prisliste Dato: 17.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Pris Leilighet B9 B9-1 53.7 m² 1 49.1 m² Solgt Leilighet B9 B9-2 62.4 m² 2 52,4 m² Solgt Leilighet B9 B9-3 62.4

Detaljer

Raunåkervegen B3 - Undheim

Raunåkervegen B3 - Undheim Raunåkervegen B3 - Undheim Prisliste Dato: 23.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Rekkehus B3 Raunåkervegen 22 120 m² 3 kr 22 922 kr 3 440 000 Rekkehus B3 Raunåkervegen 24 120 m² 3 kr 22 922 kr 3

Detaljer

Raunåkervegen B3 - Undheim

Raunåkervegen B3 - Undheim Raunåkervegen B3 - Undheim Prisliste Dato: 19.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Rekkehus B3 Raunåkervegen 22 120 m² 3 kr 22 922 kr 3 440 000 Rekkehus B3 Raunåkervegen 24 120 m² 3 kr 22 922 kr 3

Detaljer

Raunåkervegen B11 - Undheim

Raunåkervegen B11 - Undheim Raunåkervegen B11 - Undheim Prisliste Dato: 26.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Enebolig B11 Raunåervegen 29 135 m² 5 kr 31 947 kr 4 200 000 Enebolig B11 Raunåkervegen 31 135 m² 5 kr 31 947 kr

Detaljer

Raunåkervegen B11 - Undheim

Raunåkervegen B11 - Undheim Raunåkervegen B11 - Undheim Prisliste Dato: 21.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Omk. Pris Enebolig B11 Raunåervegen 29 135 m² 5 kr 31 947 kr 4 200 000 Enebolig B11 Raunåkervegen 31 135 m² 5 kr 31 947 kr

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å WINGEJORDET Eiendommen fra A-Å Ansvarlig megler Navn: Øystein Liverud, telefon 91884174 Tittel: Daglig leder/megler DNB Eiendom AS, Avd. Nybygg Adresse: Postboks 60, Bragernes, 3001 DRAMMEN org.nr. 910

Detaljer

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse:

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse: C-D Beskrivelse: Kirkegata 2 c-d vil bestå av 21 selveierleiligheter i 1. 4. etasje. Parkeringsplasser og sportsbod til hver leilighet i kjelleretasje. Sykkelparkering i kjeller. Megler: Sørmegleren AS,

Detaljer

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp:

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp: Prisliste Himmelrommet Kompakt 07.04.2015 Hyttetype BRA Pris S 19m² 1 590 000,- M 25m² 1 800 000,- L 26m² 1 850 000,- XL 39m² 2 000 000,- XXL 49m² 2 200 000,- Tomt nr. 17, 18 og 21-29 har en prisforøkelse

Detaljer

Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud

Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud Selger/oppdragsgiver: Eiksmarka Bolig AS, org.nr. 999 297 528. Adresse og eiendomsbetegnelse: Adresse: Nils Leuchs Vei 46-50, 1359 Eiksmarka Eiendommen gnr. 34, bnr.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Kantorveien 2, 1410 Kolbotn Pris kr 4.000.000 - kr 12.500.000 Omkostninger kr 20.392 - kr 39.322,- Totalt ink. omkostninger kr

Detaljer

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE

PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE PRISLISTE HELGØYSUND STJERNARØYENE Type Leilighet Ca. BRA kvm. Balkong Ca. kvm Salgspris kr. Byggetrinn Dok avg. 1 Etg. A 1 80 15 2.895.000,- 2 Kr. 7.500,- A 2 80 15 2.895.000, 2 Kr. 7.500, A 3 80 15 Solgt

Detaljer

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT.

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. LEILIGHET ETG. BRA kvm P-ROM kvm SOVEROM TERRASSE/ BALKONG Totalsum inkl. omkostninger PRIS KR. STATUS 14 H0 101 1 124 119 3 22,7 4 530 976,- 4

Detaljer

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Rekkehus

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Rekkehus Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Rekkehus Rekkehus Tomt BRA P-ROM Soverom Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B5/1 115,3 m 2 142 m 2 136 m 2 3(4) B5/3 161,9 m 2 152 m 2 150 m 2 3(4) B5/7 206,6 m 2 150

Detaljer

Prisliste Østre Hageby Trinn 2

Prisliste Østre Hageby Trinn 2 Prisliste Østre Hageby Trinn 2 29.06.2015 Rekkehus Tomt kvm BRA kvm P-ROM kvm Soverom Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B10/1 175 m 2 120 m 2 116,8 m 2 3(4) B10/2 115 m 2 120 m 2 116,8 m 2 3(4) B10/3

Detaljer

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leilighet

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leilighet Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leiligheter Leilighet Etasje BRA kvm P-ROM kvm Soverom Terrasse/ balkong Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B2/3/2 3 70,1 m 2 67,2 m 2 2 Nei 3.705.932 3.690.000 B3/3/2

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer