Strandefjorden Panorama 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strandefjorden Panorama 2"

Transkript

1 Strandefjorden Panorama 2 Prisliste Med alle leiligheter medfølger 1 p-plass og 1 sportsbod i kjeller Omkostninger for kjøper: Dokumentavgift: Ref. prisliste Tinglysingsgebyr for skjøte: kr 525 Tinglysingsgebyr for ett pantedok: kr 697 Oppstartsgebyr til sameiet: kr Leilighetsnr Plan Type BRA kvm P-rom kvm Terrasse kvm Salgspris Dok.avg. Fellesutg/mnd etg 3-roms 81 77,9 ca 24 kr kr kr etg 3-roms 84 80,6 ca 32 kr kr kr etg 3-roms 88,5 85,4 ca 23 kr kr kr Leilighetsnr Plan Type BRA P-rom Balkong Salgspris Dok.avg. Fellesutg/mnd etg 3-roms 81 77,9 12 kr kr kr etg 3-roms 84 80,6 11 kr kr kr etg 3-roms 88,5 85,4 12 kr kr kr Leilighetsnr Plan Type BRA P-rom Balkong Salgspris Dok.avg. Fellesutg/mnd etg 3-roms 81 77,9 12 kr kr kr etg 3-roms 84 80,6 11 kr kr kr etg 3-roms 95 91,9 18 kr kr kr Leilighetsnr Plan Type BRA P-rom Balkong Salgspris Dok.avg. Fellesutg/mnd etg 3-roms 81 77,9 12 kr kr kr etg 3-roms 84 80,6 11 kr kr kr etg 3-roms 95 91,9 18 kr kr kr I tillegg kommer oppvarming bolig og oppvarming forbruksvann med ca kr. 8 pr kvm BRA pr mnd. 1

2 Strandefjorden Panorama 2 EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING ANSVARLIG MEGLER Navn: Berit Helle, telefon Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Adresse: Jernbanevegen 5, 2900 Fagernes org.nr PROSJEKTKOORDINATOR Navn: Britt Gjermundshaug SELGER/UTBYGGER Jernbaneveien 30 AS Org.nr: LOVVERKET Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. EIERFORHOLD Selveier EIENDOMMENS REGISTERBETEGNELSE OG AREAL Gnr. 25, bnr. 244 i Nord-Aurdal kommune. Bruksnummer for eiendommen vil endres i forbindelse med sammenslåing, fradeling, omregulering og grensejustering. Seksjonsnummer fastsettes for hver leilighet i forbindelse med seksjoneringen. Sameiets tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca kvm. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel ihht. oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse. FORMIDLING DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. 2

3 SERVITUTTER Eiendommen/seksjonen overtas med påhvilende servitutter m.v. Utskrift av grunnboken kan ses ved henvendelse til megler. Kjøper kan ikke motsette seg tinglyste eller tinglysning av servitutter som ledd i gjennomføringen av prosjektet eller etablering av sameie. HEFTELSER Eiendommen leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til sameiet i henhold til Eierseksjonsloven 25. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet. FORBEHOLD Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av overdragelsen: - Det tas forbehold om at 8 av totalt 12 leiligheter er solgt innen 30. april Det tas forbehold om igangsettingstillatelse er gitt innen 30. april Det tas forbehold om at nødvendig finansiering er fremskaffet innen 30. april Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Utbygger er bundet dersom det ikke er sendt skriftlig melding til kjøper om at forbeholdene gjøres gjeldende innen 30 kalenderdager etter utløpet av den aktuelle fristen. FERDIGSTILLELSE Selgers frist til å ha leiligheten klar til overtagelse fastsettes til 12 måneder etter at forbeholdene, jf. ovenfor, er bortfalt. Selger kan kreve overtagelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha leiligheten klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. SAMEIE/VEDTEKTER Selger vil seksjonere prosjektet og i den forbindelse utarbeide vedtekter ihht. eierseksjonslovens bestemmelser og øvrige vilkår i prospekt og kjøpekontrakt. Sameiet er planlagt å bestå av 12 boligseksjoner. Vedtektene vil inneholde bestemmelser om rettigheter og plikter for boligseksjonen som sikrer en formålstjenlig rett til bruk og rimelig kostnadsfordeling disse imellom. Eierbrøkene vil bli basert på boligenes BRA, eksklusiv tilleggsdeler som for eksempel balkonger/terrasser, p-plasser og boder. Selger forbeholder seg retten til å organisere utearealer utenfor boliger i 1. etg, parkeringsarealet og bodene på den måten som anses mest hensiktsmessig. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. Selger forbeholder seg retten til å tildele parkeringsplasser og boder. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg retten til å eie og fritt disponere over alle usolgte parkeringsplasser og boder. Selger vil inngå avtale om forretningsførsel med et offentlig godkjent regnskapskontor. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht. eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko. BODER OG PARKERINGSPLASSER Det medfølger en stk. bod og en stk. parkeringsplass i parkeringskjeller. 3

4 EIENDOMMENS FASTE OG LØPENDE UTGIFTER Kommunal eiendomsskatt Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. FELLESUTGIFTER /OPPSTARTSGEBYR Utvendig vedlikehold av bygningsmasse og fellesareal er sameiets ansvar, likeledes forsikring av bygningene, forretningsførsel, snørydding, og andre driftsutgifter. Fellesutgiftene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles hovedsaklig etter brøk som fastsettes ihht. leilighetens størrelse. Det er stipulert månedlige felleskostnader til omkring kr 29,- pr. kvm BRA/mnd. I tillegg kommer kabel-tv, telefon og internett. Oppvarming bolig og oppvarming forbruksvann kommer i tillegg med ca kr. 8 pr kvm BRA pr mnd. Det vil i forbindelse med overtagelse bli innkrevd et beløp tilsvarende 3 mnd felleskostnader som oppstartsmidler til sameiet. Selger kan inngå avtale m/kabel-tv leverandør på vegene av sameiet. Eventuell tilkoblingsavgift for kabel-tv vil belastes kjøper. Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet. GARANTIER Selger er ansvarlig for at det stilles garanti for oppfylling av kjøpekontrakten i samsvar med Bustadoppføringslova 12. I oppføringstiden stilles en garanti tilsvarende 3 % av kjøpesummen. Fra overtagelse økes garantien til 5 % av kjøpesummen og gjelder inntil 5 år etter overtagelsestidspunktet. Selger vil stille garanti etter Bustadoppføringslova 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen, jf nedenfor under Betalingsplan. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper for tiden frem til garantien etter 47 er stilt, etter at garantistillelsen er stilt tilfaller rentene selger. TILVALG Det legges opp til muligheter for tilvalg mot tillegg i pris. Det vil bli utarbeidet standardiserte tilvalgslister som sendes den enkelte leilighetskjøper. Det vil tilkomme et administrasjonsgebyr for de som ønsker å gjøre endringer utover standardlisten. Tidsfrister for tilvalg og endringer begrenses i takt med fremdriften på bygget. Alt tilvalg håndteres av totalentreprenøren og må avtales direkte mot dem. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova 9. GENERELLE FORBEHOLD Prosjektet er byggeanmeldt i henhold til tekniske forskrifter av 2010 (TEK 2010). Prospektet og markedsmaterialet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enheter. 4

5 Sjakter for tekniske føringer som er nødvendige er ikke endelig inntegnet på plantegning for boligen. Alle 3Dpresentasjoner er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en eksakt fremstilling av det ferdige prosjekt når det gjelder endelig detaljering av interiør, fasader, materialer og omgivelser. Plantegninger i prospekt kan vise forhold som ikke er med i leveransen, så som møblering, garderobeinnredning, fargevalg, tepper, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning etc. Kjøkkentegninger og illustrasjoner av kjøkken er veiledende. Vindusplasseringen i den enkelte leilighet kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelse som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelse i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. Avhengig av årstiden vil ferdigstillelse av utomhusarealene kunne bli utført etter overtakelse av boligene. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. OMKOSTNINGER - Dokumentavgift til staten 2,5 % av andel tomteverdi, se prisliste. - Tinglysning av skjøte: f.t. kr 525,- - Tinglysning- og attestgebyr per pantobligasjon f.t. kr 697,- - Oppstartsgebyr til sameiet kr 6.000,-. Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 2.643,- pr kvm BRA for boligen. Det tas forbehold om endring i satsene for offentlige gebyrer og avgifter samt tomteverdien i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted. BETALINGSPLAN Det forutsettes at forskudd på 10 % (20 % dersom kjøper er et selskap) av kjøpesummen innbetales ved kontraktsinngåelse, så snart selger har stilt nødvendig garanti iht Bustadoppføringsloven, til meglers klientkonto for prosjektet. Den resterende del av kjøpesummen samt omkostninger innbetales ved overtagelse av eierseksjonen. FINANSIERING Kontakt megler om finansiering gjennom DNB Bank. AKSEPT AV BUD/TRANSPORT AV KONTRAKT Utbygger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste ethvert bud/kjøpetilbud på fritt grunnlag. Eventuell transport av kjøpekontrakt før overtagelse skal på forhånd aksepteres av selger og av garantisten og kan nektes på fritt grunnlag. Jernbaneveien 30 AS vil kreve et transportgebyr på kr ,- fra kjøper. MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV EN TRANSAKSJON I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. 5

6 Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. KOSTNADER VED AVBESTILLING Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved eventuell avbestilling. Avbestillingsgebyr etter bustadoppføringslova 54 ved avbestilling før selger har vedtatt byggestart og meddelt dette til kjøper er satt til 5 % av kjøpesummen. Ved avbestilling etter selgers beslutning om byggestart og meddelelse av dette til kjøper fastsettes selgers krav på erstatning i samsvar med bustadoppføringslova 53, slik at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved kjøpers avbestilling. AREALDEFINISJON Leilighetsarealet i denne presentasjonen og i prislisten er oppgitt med bruksareal (BRA), ihht. rammesøknaden. Det vil si areal innvendig målt ved boligens omsluttende vegger. P-rom er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. I tillegg kommer balkong, fellesareal og boder utenfor leiligheten. Arealangivelsene på de enkelte rom kan bli justert som følge av den endelige detaljprosjekteringen for å oppfylle byggeforskrifter og tekniske installasjoner og fremføringer. Slike areal avvik vil ikke gi rett til noen form for kompensasjon. Kontraktstegningene er i målestokk 1:100. Plantegningene må ikke benyttes som målegrunnlag for bestilling av innredning eller møbler. FERDIGATTEST /MIDLERTID BRUKSTILLATELSE Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. LIGNINGSVERDI Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) utgjør 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 60% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal, for skatteår Se nærmere info på ENERGIMERKING Energimerking av boligen skal utføres av selger. Megler har forespurt selger om energimerking, men dette er pr dags dato ikke utført. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest. MEGLERS VEDERLAG Oppdragsgiver betaler provisjon pr. leilighet på kr ,- + mva. I tillegg betaler oppdragsgiver kr ,- + mva i tilretteleggingsgebyr pr byggetrinn. Utlegg (betales av oppdragsgiver) Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser: Ca. kr ,- Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,- Oppgjørstjenester: Kr ,- + mva pr enhet Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift Firmaattest kr 77,- pr utskrift 6

7 Til denne salgsoppgaven kan det følge viktige vedlegg, som en del av salgsoppgaven. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med megler for å få disse. VEDLEGG TIL PROSPEKT Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: - Leveransebeskrivelse datert Selgers prospekt DOKUMENTER SOM KAN FÅS VED HENVENDELSE TIL MEGLER - Utkast til kjøpekontrakt - Kontraktstegninger - Utkast til vedtekter og driftsbudsjett for sameie FORBRUKERINFORMASJON VED INNSENDELSE AV KJØPETILBUD Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser og motbud. Budet må ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis. Det første budet skal inngis på DNB Eiendom sitt budskjema påført din signatur. Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon (dvs.bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt første bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte. Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS eller mail. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg. Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye budet på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig. Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Innlevere direkte til megler, per e-post, per SMS eller per fax. E-postadressen, fax- og telefonnummer til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven. Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt. Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter. Dette dokumentet er sist revidert:

8 KJØPETILBUD TIL FAST PRIS PROSJEKTET STRANDFJORDEN PANORAMA 2 - FAGERNES Oppdragsnummer: , gnr. 25, bnr i Nord-Aurdal kommune Leil. nr.: Størrelse BRA: Ansvarlig megler: Berit Helle, avd. Valdres Tlf.: Faks: Undertegnede 1: F.nr.: Undertegnede 2: F.nr.: Adresse: Postnr./sted: privat: arbeid: Telefon, privat: Arbeid: Mobil: Jeg/vi tilbyr med dette å inngå bindende avtale med selger om kjøp av ovennevnte leilighet. Kjøpet inngås i henhold til prospekt med nærværende Prisliste / Eiendommen fra A til Å, datert og leveransebeskrivelse datert , til følgende fast pris: Kr. - kroner 00/100 med tillegg av omkostninger, jfr. prisliste. Finansieringsplan: 10 % av kjøpesum (fri kapital) ved utstedt garanti, jfr Bustadoppføringslova 12 (Der kjøper er et selskap, innbetales 20 % av kjøpesum) Kr Långiver: Egenkapital Referanseperson og tlf. nr.: Kr Kr Kryss av her, dersom du ønsker; et uforbindtlig tilbud på lån og finansieringsbevis i DNB Bank ASA og tillater at kopi av dette bud oversendes banken. en uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig. Eventuelle forbehold/forutsetninger: Sted/dato Budgivers signatur Budgivers signatur Kopi av legitimasjon Kopi av legitimasjon 8

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 61512170 Ansvarlig megler Navn: Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Adresse: Bragernes Torg 11, 3017

Detaljer

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN 3 INNHOLD 5. 6. 10. 15. 19. 33. Fakta om eiendommen Nabolaget Dette er prosjektet Eiendom fra A til Å Viktig informasjon Vedlegg Kartskisse Annet Annet Annet

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Cecilie Grimsrud, telefon 98 93 90 Tittel: Prosjektmegler DNB Eiendom AS Adresse: Haakons VII's gate 9 org.nr. 90 98 9 Navn: Anne istine

Detaljer

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Prisliste Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Dok. avgift 23.10.2014 Tot. Omk Bygg 4 H0201 2 2 50 46 Solgt 7750 8972 H0202 2 2 50 44 Solgt 7750 8972 H0203 2 3 108 101 Solgt 16720 17942

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Cecilie Grimsrud, telefon 98 93 90 Tittel: Prosjektmegler DNB Eiendom AS Adresse: Haakons VII's gate 9 org.nr. 90 98 9 Navn: Anne istine

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å WINGEJORDET Eiendommen fra A-Å Ansvarlig megler Navn: Øystein Liverud, telefon 91884174 Tittel: Daglig leder/megler DNB Eiendom AS, Avd. Nybygg Adresse: Postboks 60, Bragernes, 3001 DRAMMEN org.nr. 910

Detaljer

24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen. www.ilseterlia.no

24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen. www.ilseterlia.no 24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen www.ilseterlia.no Foto: Inviso v/ Lars Marius Bekkevold Foto: Inviso v/ Lars Marius Bekkevold Våkn opp til Hafjells flotteste

Detaljer

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp:

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp: Prisliste Himmelrommet Kompakt 07.04.2015 Hyttetype BRA Pris S 19m² 1 590 000,- M 25m² 1 800 000,- L 26m² 1 850 000,- XL 39m² 2 000 000,- XXL 49m² 2 200 000,- Tomt nr. 17, 18 og 21-29 har en prisforøkelse

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 7(D1b-3) og 8 (D1b-8) BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 7(D1b-3) og 8 (D1b-8) BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 7(D1b-3) og 8 (D1b-8) BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD PROSJEKTDATA SIDE 2 LOVVERK SIDE 3 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk

Detaljer

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT.

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. LEILIGHET ETG. BRA kvm P-ROM kvm SOVEROM TERRASSE/ BALKONG Totalsum inkl. omkostninger PRIS KR. STATUS 14 H0 101 1 124 119 3 22,7 4 530 976,- 4

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

HJELLEMARKA SØFTELAND

HJELLEMARKA SØFTELAND NYBYGG HJELLEMARKA SØFTELAND 18 leiligheter med heis og garasje. DNB Eiendom dnbeiendom.no HJELLEMARKA II - 18 EIERLEILIGHETER Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A-Å Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden 04.02.2015

EIENDOMMEN FRA A-Å Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden 04.02.2015 EIENDOMMEN FRA A-Å Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden 04.02.2015 1 Ansvarlig megler Navn: Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Adresse: Bragernes Torg

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY Ansvarlig megler Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 E-mail: odd-arne.haukaas@dnbeiendom.no Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Adresse:

Detaljer

Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud

Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud Selger/oppdragsgiver: Eiksmarka Bolig AS, org.nr. 999 297 528. Adresse og eiendomsbetegnelse: Adresse: Nils Leuchs Vei 46-50, 1359 Eiksmarka Eiendommen gnr. 34, bnr.

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD LOVVERK SIDE 2 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE SIDE

Detaljer