EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY"

Transkript

1 EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY

2 Ansvarlig megler Odd Arne Haukås, telefon Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Adresse: Bragernes Torg 11, 3017 Drammen Org.nr.: Fullmektiger 1) Ann Karin Burvang, telefon Tittel: Megler 2) Øystein Liverud, telefon Tittel: Megler/Daglig leder Selger/utbygger Navn: Nordal Boligutvikling AS Adresse: c/o Otium Bolig AS, region Øst, Støperigata 2, 0250 OSLO Org.nr.: Entreprenør Navn: IEC-Hus Buskerud AS Adresse: Postboks 399, 1401 SKI Org.nr.: Hovedoppdragsnummer Lovverket Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (Bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier i henhold til Bustadoppføringslova 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell i henhold til Bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, reguleres avtalen i henhold til avhendingslova om annet ikke er særskilt avtalt. Eierforhold Eneboligene selges som selveier eneboliger som er organisert i et eierseksjonssameie. Eiendommens registerbetegnelse, adresse og grunnareal Eneboligene skal oppføres på parseller av eiendommen gnr. 133 bnr. 14 i Lier kommune. I tillegg omfattes utbyggingen av eiendommen gnr 131 bnr 2 i Lier kommune som i hovedsak vil bli benyttet til adkomstareal fra Ringeriksveien. Enkelte områder fra denne eiendommen vil kunne inngå i arealer som vil tilhøre en fremtidig Huseierforening for feltet og hvor hver eiendom vil være pliktig medlem av. Tomtene hvor eneboligene skal oppføres vil bli fradelt hovedeiendommen og få tildelt et eget matrikkelnummer og deretter bli seksjonert. Tomtearealene til det enkelte sameie er oppgitt i reguleringskart for feltet. For felt B1 er arealet oppgitt til kvm og for felt B2, kvm. Det tas forbehold om avvik på de oppgitte arealene. Hver seksjon/enebolig vil bestå av en sameierandel i henhold til oppdelingsbegjæringen hvor brøken settes ut i fra BRA arealene til boligene innenfor det enkelte felt. Til alle delfelt vil det tilhøre felles lekeplasser som vil bli tillagt den enkelte eiendom som et realsameie. ( Lekeplassarealet følger automatisk med eiendommen).

3 Det er også en mulighet for at private veianlegg vil bli tillagt som realsameie, dersom kommunen ikke overtar dette. Endelig adresse til boligene foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse. Beliggenhet Nordal Panorama har en attraktiv beliggenhet i Lier kommune, ikke langt fra Tranby og kun 5 min fra påkjøringen til E-18. Nordal Panorama har en ideell beliggenhet med kun 25 minutters kjøring til Oslo og 10 minutter til Drammen. Som nærmeste nabo til Nordal Panorama er det både barnehage og barneskole, med adkomst vi intern og nærmest bilfri vei. Lier har et meget godt tilbud til barnefamilier og tilbyr barn en oppvekst i trygge og hyggelige omgivelser. I umiddelbar nærhet er det flotte turområder, bademuligheter, ridesenter, lysløyper, golfbane mv. Adkomst Sving av fra E18 ved Liertoppen kjøpesenter mot Tranby/Sylling. Følg Kirkelina rett frem og forbi Tranby kirke. Ta av til høyre i rundkjøringen v/lyngåskrysset /Kiwibutikk og følg Ringeriksveien i ca 2 km til Nordal Skole som ligger på høyre side. Rett etter Nordal skole bygges det en ny adkomstvei inn til feltet, men frem til denne er ferdig bygget må Ringeriksveien følges ytterligere ca 500 meter. Ta av til høyre i Gamle Ringeriksvei. PS! Gamle Ringeriksvei tar skarpt av fra hovedveien og er dårlig merket. Etter å ha fulgt Gamle Ringeriksvei ca 300 meter står det noen anleggsbrakker på venstre side og hvor den nye hovedveien inn til feltet går. I påvente av at veien er ytterligere opparbeidet må bilen parkeres her. Felt B1 og B2 ligger innerst på feltet, lengst mot nord i retning Sylling. Se for øvrig kart i salgsprospekt. Kort om prosjektet Nordal Panorama er det nye store boligområdet som er under utvikling i Lier. Området vil i ferdig utbygd i hovedsak bestå av frittliggende eneboliger og rekkehus. Salgstrinn 1 som nå legges ut for salg, består av de første 12 eneboligene. Salgstrinnet består av 8 eneboliger på felt B1 og 4 eneboliger på felt B2. Feltet vil bli opparbeidet med god estetikk og utforming, noe som vil bidra til at dette blir et hyggelig og tiltalende boligfelt. Eneboligene i salgstrinn 1 vil få et areal på 135 kvm BRA over to etasjer. Hus i felt B1 har inngang fra 1.etasje, mens hus i B2 har inngang fra 2.etasje. Tomten Deler av tomten som hører naturlig til den enkelte bolig vil bli seksjonert som tilleggsdel. Dette arealet vil for felt B1 utgjør arealer mot øst og som ligger på oversiden av boligene og for felt B2, hele tomten. Den øvrige delen av tomten til Felt B1vil utgjøre et fellesareal i sameiet. Fellesarealet omfatter bl.a. felles kjøre-, adkomst- og snuplasser. Tomten blir opparbeidet med gruset gårdsplass/innkjørsel og som vil være felles for to og to hus. Tomten leveres i hovedsak som grovplanert. Videre opparbeidelse og beplantning bekostes av kjøper. Enkelte forstøtningsmurer i naturstein. I bakkant av hus på felt B1, vil det bli opparbeidet et lite areal som avsluttes mot fjell/fjellskjæring. Den øverste del av tomten for felt B1 og som grenser opp mot skogbeltet, overleveres uten opparbeidelse. Utomhusplan Den fremlagte utomhusplanen er kun å anse som forløpig, da det fortsatt arbeides med å avklare detaljer. Selger tar forbehold om den endelige utformingen.

4 Felles lekeplass Lekeplassen vil bli utstyrt med en sklie og en fugleredehuske og en sitteplass med 2 benker og bord. Plassen gruslegges med godkjent fallunderlag under lekeapparatene. Bebyggelsens arealer Arealer per bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt henholdsvis som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod(er)/garderoberom. På tegningene kan det være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Byggemåte Eneboligene oppføres i trekonstruksjoner på støpt betongplate. Boligene oppføres med bindingsverksvegger som utvendig vil bli kledd med liggende trepaneler. Taket leveres som saltak med sort betong takstein. Det henvises for øvrig til selgers leveransebeskrivelse datert 20/8-13 som følger som vedlegg til salgsprospekt. Boder og parkering Til hvert hus medfølger en utvendig sportsbod og en carport i tilknytning til boligen. I tillegg til carporten er det avsatt ytterligere en biloppstillingsplass til hver bolig slik dette er vist på utomhusplanen som følger som vedlegg til salgsprospektet. Alle boligene på felt B1og B2 leveres med carport som garasjeløsning, denne er valgt levert uten port og sidevegger for å få et bedre arkitektonisk preg på bebyggelsen. Det vil ikke være anledning til å bygge om carporten ved å lukke veggene og sette inn port da dette vil endre fasaden og innvirke på det arkitektoniske uttrykket for boligen og for feltet for øvrig. På fellesområdet for feltet vil det bli opparbeidet gjesteparkeringsplasser. Bodene oppføres i trekonstruksjoner på felt B2 og i mur-/trekonstruksjoner på felt B1. Tilvalg og endringer Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Husleverandør vil utarbeide en tilvalgs-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Kjøper vil bli innkalt til et møte hos husleverandør for en endelig gjennomgang og bestilling av endringer. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova 9.

5 Etter igangsetting av byggearbeidene, vil det gis frister for når tilvalg og endringer kan bestilles. Dersom kjøpsavtale inngås etter igangsetting, er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper oppfordres til å ta forbehold i kjøpsbekreftelsen dersom prosjektet er igangsatt og kjøper har ønsker om å få gjennomført tilvalg/endring. Stipulert overtagelse Selger tar sikte på at boligene i Salgstrinn 1 ferdigstilles i løpet av 2. og 3. kvartal 2014 forutsatt at samtlige forbehold er avklart innen Hvilke boliger som vil kunne bli overlevert i 2. kvartal vil det bli gitt nærmer informasjon om i forbindelse med at selger varsler byggestart. Selger vil senest 3 måneder før ferdigstillelse av Boligen meddele kjøper skriftlig om endelig overtakelsesdato og som vil være å regne som en frist i henhold til bustadoppføringslova. Overnevnte stipulering av overtagelsestidspunkt er ikke å anse som en bindende frist for selger og vil således ikke være et grunnlag for beregning av eventuelle dagbøter. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for boligen skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål Det er ingen begrensninger om utleie av boligen. Heftelser Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Denne utgjør 1G, tilsvarende Grunnbeløpet i Folketrygden som pr utgjør kr ,-. Tinglyste forpliktelser og rettigheter - servitutter som vil følge eiendommen På eiendommen gnr 133 bnr 14 i Lier kommune hvor boligene skal fradeles, er det p.t. tinglyst følgende heftelser som blir å følge Boligene: 1. Bestemmelser om veg, tinglyst med dagboknr Rettighetshaver: Gnr 133 bnr 25 i Lier kommune - gjelder også best. om vannrett og kloakkledning 2. Jordskifte, tinglyst med dagboknr På eiendommen gnr 131 bnr 2 i Lier kommune som i hovedsak omfatter veigrunn fra hovedeiendommen, er det p.t. tinglyst følgende heftelser som blir å følge Boligen: 1. Elektriske kraftledninger, tinglyst med dagboknr Rettighetshaver: Lier el-verk. 2. Elektriske kraftledninger, tinglyst med dagboknr Rettighetshaver: Lier e-verk AS. 3. Vilkår i kjøpekontrakt, tinglyst med dagboknr Bestemmelse om salgsgevinst, ekspropriasjon mv, gjeldende i 10 år fra Bestemmelse om veg, tinglyst med dagboknr Rettighetshaver: Gnr 131 bnr 37 i Lier kommune, med bestemmelse om drift og Vedlikehold - Overført fra eiendommen gnr 131 bnr 54 i Lier kommune.

6 På eiendommen nevnt over eller parseller fradelt fra disse eiendommene, vil det i forbindelse med utbyggingen kunne bli tinglyst heftelser/avtaler som er nødvendig/ønskelig i forbindelse med utbyggingen eller som kommer som følge av krav fra Lier kommune. Følgende erklæringer/avtaler vil bl.a. kunne bli å tinglyse på eiendommene: - pliktig medlemskap i Huseierforening. - drift og vedlikehold av adkomstveier og tekniske ledninger i grunnen - drift og vedlikehold av nødvendige offentlige installasjoner - drift og vedlikehold av fellesanlegg, herunder veier og lekeplasser - utbyggers rett til å kunne søke om mindre omregulering av feltet uten at kjøper kan komme med innsigelser mot dette. Opplistingen nevnt over er ikke uttømmende og selger forbeholder seg retten til å tinglyse også øvrige erklæringer/avtaler på eiendommene. Så snart dokumentene er tinglyst vil de bli oversendt aktuelle kjøpere til informasjon. Kjøper aksepterer dette og kan ikke gjøre gjelde krav om erstatning/prisavslag mv som følge av bestemmelser som disse servitutten vil innholde. Likningsverdi Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 50 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på Eiendommens faste, løpende kostnader 1a) Fellesutgifter - Eierseksjonssameiet Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles i henhold til vedtektene. Månedelige fellesutgifter er stipulert til kr 550,- per måned første driftsår. Det er lagt til grunn at bygningsforsikring, forretningsførsel, styrehonorarer og administrasjon er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på konstituerende sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter og bygger i utgangspunktet på at det betales en lik andel per bolig siden alle husene har det samme arealet. Selger vil engasjere forretningsfører for sameiene for første driftsår. 1b) Fellesutgifter - Realsameiet - Felles lekeplasser og evt veianlegg For en forsvarlig drift og vedlikehold av fellesanlegg som er inntatt som realsameier, herunder lekeplass og vei, må det påregnes fellesutgifter. Årlige fellesutgifter er stipulert til kr 1.000,- pr år det første driftsår per Bolig. Det er lagt til grunn at enkelt vedlikehold av lekeplasser, styrehonorarer, regnskapsførsel, snømåking og strøing av felles private veianlegg er inkludert. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter er lik del per Bolig. Avgiftene belastes en gang pr år og kreves inn av forretningsfører for boligsameiet. Selger vil engasjere regnskapsfører for realsameiene for første driftsår. 1c) Fellesutgifter - Huseierforening - Resterende fellesarealer på feltet For drift og vedlikehold av arealer innenfor det regulerte området som ikke omfattes av realsameiene eller det enkelte boligsameie, vil det bli etablert en huseierforening.

7 Hver enkelt eiendom med de til enhver tid eiere er forpliktet til å være medlem av Huseierforeningen. Det vil/skal bli tinglyst en forpliktelse om dette på hver eiendom. Kjøper plikter å medvirke til dette. For boligsameiene vil det være styret i det enkelte sameie som ivaretar sameierens interesser. Årlige fellesutgifter er stipulert til kr 500,- pr Bolig, hvor det er lagt til grunn at administrasjon, styrehonorar og regnskapsførsel er inkludert. Avgiften belastes en gang per år og kreves inn av forretningsfører for boligsameiet. Vedtekter for Huseierforeningen foreligger ikke på salgstidspunktet og blir å ettersende til kjøper så snart disse foreligger. 2) Offentlige avgifter I hver Bolig vil det bli installert vannmåler for avlesning av vannforbruk. Hver seksjonseier/bolig, svarer for sitt eget forbruk og mottar egen faktura fra Lier kommune for kommunale avgifter for vann og avløp. Kostnader for vann - og avløp utgjør for 2013 kr 39,60 pr kubikk med tillegg av kr 900,- i fastledd pr år. Hver Bolig svarer også for sin egen renovasjonsløsning og vil motta faktura fra RfD. For 2013 utgjør kostnadene for en standard løsning kr 3.019,- pr år. Det er p.t. ikke eiendomsskatt på boliger i Lier kommune. 3) Andre avgifter - Strøm - Tv - Data og Telefoni Hver huseier tegner sitt eget strømabonnement med sin leverandør. Lier E-verk vil være netteier. Det vil bli ført frem ledningsnett for å tilknytte Boligen Tv, Data og telefon. Dette vil skje enten via fiber eller kabel. Tilknytningskostnader er ikke inkludert i salgsprisene. Se eller for priseksempler fra disse leverandørene (Leverandør er ennå ikke valgt). Forholdet til endelige offentlige planer, Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligformål, jf reguleringsplan for Nordal, vedtatt 17. april 2007, revidert 25.september Det er søkt om rammetillatelse/byggetillatelse for prosjektet, men tillatelse foreligger ennå ikke. Vei, vann og avløp Eiendommen tilknyttes offentlig ledningsnett for vann og avløp via private stikkledninger. Offentlige ledninger for boligene vil ligge i hovedvei utenfor boligene. Veien utfor boligene er privat, men det forsøkes å få Lier kommune til å overta. Vedlikehold, herunder brøyting og strøing administreres av styret i realsameiet. Opplysninger om kjøpesum og totalkostnad som omfatter alle gebyr, avgifter og øvrige kostnader Se vedlagte prisliste. Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver) Meglers vederlag er avtalt til kr ,- pr enhet. Utlegg (betales av oppdragsgiver) Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, mv.: Ca. kr ,- Selgers tinglysingskostnader: Kr ,- Oppgjørstjenester: Kr ,- pr enhet Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift Firmaattest kr 77,- pr utskrift

8 Formidling DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter. Omkostninger Se vedlagte prisliste. Betalingsplan Se vedlagte prisliste. Kostnader ved avbestillinger Kjøp etter Bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endringsog tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet. Energimerking Energimerking av boligene vil bli gjennomført av husleverandør og vil iflg disse få karakteren orange C. Energiattest vil bli overlevert i forbindelse med overlevering av boligen. Eierseksjonssameiene Utbyggingsområdet vil kunne bestå av både eierseksjonssameier og eneboliger med eget matrikkel. Den daglige driften av sameiene vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 23. mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven. Hver seksjon i Salgstrinn 1 utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en enebolig og med rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i et sameie. Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht. eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko.

9 Selgers forbehold Selger er ikke bundet dersom ikke 70 % av eiendommene i hvert salgstrinn er solgt og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggarbeidene er gitt. Videre er det en forutsetning at styret gir sin godkjennelse. Dersom disse forbeholdene ikke er avklart innen 31/ , har partene rett til å kansellere kontrakten. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få innbetalte beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt i sin helhet. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selger har uavhengig av ovennevnte rett til å kunne beslutte igangsetting av prosjektet selv om ikke 70 % av eiendommene i salgstrinnet er solgt. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. ( Se eget avsnitt om dette). Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter skriftlig samtykke av selger. Ved selgers godkjenning av videresalg av kontraktsposisjon betaler Kjøper 1 et gebyr til selger stort kr ,- for dette hvorav av halvparten skal dekke meglers merkostnader. Videresalget må skje på vilkår som godkjennes av megler. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg retten til å kunne overdra kontraktsposisjon med kjøper til et annet selskap i Otium Gruppen. 3D illustrasjoner av fasader og interiør som fremkommer i selgers salgsmateriell er av illustrativ karakter og selger tar forbehold om at disse kan vise leveranse/omfang som ikke er inkludert. Selger tar forbehold om at Lier kommune i henhold til utbyggingsavtale ikke benytter seg av sin avtalefestede forkjøpsrett for boliger. Kommunen har overfor selger muntlig opplyst at de ikke vil benytte seg av forkjøpsrett for Salgstrinn 1. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

10 Salgsvilkår Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: 1) Prisliste datert ) Leveransebeskrivelse fra selger datert ) Plantegninger datert ) Fasadetegninger datert ) Foreløpig utomhusplan datert ) Utkast til foreløpige vedtekter for boligsameiene datert ) Selgers prospekt Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud: Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via faks/e-post/leveres til prosjektmegler. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. I den grad det er avvik mellom opplysninger som fremkommer i dette dokument og selgers leveransebeskrivelse, så gjelder selgers leveransebeskrivelse. Dette dokumentet er sist revidert dato:

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 61512170 Ansvarlig megler Navn: Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Adresse: Bragernes Torg 11, 3017

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

Nordal Panorama Salgstrinn 3

Nordal Panorama Salgstrinn 3 Nordal Panorama Salgstrinn 3 DETTE MÅ DU VITE Nøkkelinformasjon a Eiendom: Nordal panorama Matrikkel: Selger: Prisantydning: Tomt: Ansvarlig megler: Gnr 133, bnr 33 i Lier kommune. Otium Bolig AS Org.nr.:

Detaljer

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Prisliste Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Dok. avgift 23.10.2014 Tot. Omk Bygg 4 H0201 2 2 50 46 Solgt 7750 8972 H0202 2 2 50 44 Solgt 7750 8972 H0203 2 3 108 101 Solgt 16720 17942

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD LOVVERK SIDE 2 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE SIDE

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

HJELLEMARKA SØFTELAND

HJELLEMARKA SØFTELAND NYBYGG HJELLEMARKA SØFTELAND 18 leiligheter med heis og garasje. DNB Eiendom dnbeiendom.no HJELLEMARKA II - 18 EIERLEILIGHETER Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN 3 INNHOLD 5. 6. 10. 15. 19. 33. Fakta om eiendommen Nabolaget Dette er prosjektet Eiendom fra A til Å Viktig informasjon Vedlegg Kartskisse Annet Annet Annet

Detaljer

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp:

Salgsvilkår og informasjon: Faste priser- og ingen indeksregulering Omkostninger og innbetaling i forbindelse med kjøp: Prisliste Himmelrommet Kompakt 07.04.2015 Hyttetype BRA Pris S 19m² 1 590 000,- M 25m² 1 800 000,- L 26m² 1 850 000,- XL 39m² 2 000 000,- XXL 49m² 2 200 000,- Tomt nr. 17, 18 og 21-29 har en prisforøkelse

Detaljer

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD Kjøpsinformasjon DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Hasseldalen Brygge 2 Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen. www.ilseterlia.no

24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen. www.ilseterlia.no 24 lekre ferieleiligheter med fantastisk utsikt nær Ilsetra på Hafjelltoppen www.ilseterlia.no Foto: Inviso v/ Lars Marius Bekkevold Foto: Inviso v/ Lars Marius Bekkevold Våkn opp til Hafjells flotteste

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Byggetrinn 1 Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium Innhold: Byggebeskrivelse Salgsoppgave Reguleringskart Reguleringsbestemmelser BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet

Detaljer

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket

NÆROMRÅDET. Myrkdalen Vest. Snøsikkert område. Gode forhold både for både langrenn og alpint. Solrik beliggenhet. Kort vei til skitrekket NÆROMRÅDET Flotte forhold både for liten og stor. Myrkdalen Vest I Myrkdalen er det fantastiske forhold i skibakkene. Fotograf: Svein Ulvund Snøsikkert område Gode forhold både for både langrenn og alpint

Detaljer

PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1

PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1 PROSPEKT BYGGETRINN 3 DEL 1 Illustrasjon: Mir II ROM FOR DRØMMENE DINE I Kronstadparken bor du sentralt og lettvint, med alt du trenger i umid delbar nærhet. Det er gangavstand til butikker, spisesteder

Detaljer

Moderne boliger i naturskjønne omgivelser. TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48

Moderne boliger i naturskjønne omgivelser. TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48 Moderne boliger i naturskjønne omgivelser TRINN 1 s. 01-32 TRINN 3 s. 33-48 BARNEVENNLIG MED GANGAVSTAND TIL HEGGEDAL SENTRUM Moderne boliger i naturskjønne omgivelser TRINN 1-7 ER DNB Eiendom har solid

Detaljer

HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon

HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon NYBYGG HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon Flotte, ferdigstilte funkisleiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III 2 Kontaktperson Line Ericha Strandli Eiendomsmeglerfullmektig

Detaljer

Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5. www.myrkdalenvest.no

Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5. www.myrkdalenvest.no Myrkdalen Vest FRITIDSLEILEGHEITER BYGGETRINN 5 www.myrkdalenvest.no Myrkdalen Vest Myrkdalen Vest ligg vest i Myrkdalen, eit steinkast frå Myrkdalen Fjellheisar og Myrkdalen Fjellandsby og alle tilboda

Detaljer