INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 BOLIG UNDER OPPFØRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 BOLIG UNDER OPPFØRING"

Transkript

1 INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD PROSJEKTDATA SIDE 2 LOVVERK SIDE 3 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE SIDE Om prosjektet, standard, tilvalg og endringer - Bebyggelsens arealer - Byggemåte - Boder og parkeringsplasser GENERELL INFORMASJON TIL KJØPER SIDE 7 - Adgang til utleie - Stipulert ferdigstillelse/overtagelse - Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse - Energimerking - Likningsverdi HEFTELSER SIDE 7 - Pengeheftelser - Tinglyste forpliktelser og rettigheter KOSTNADER SIDE Kjøpesum og omkostninger - Eiendommens faste løpende kostnader: - fellesutgifter - kommunal eiendomsskatt - Kostnader ved avbestilling - Meglers vederlag REGULERING SIDE 9 - Forholdet til offentlige planer SELGERS FORBEHOLD SIDE 9 SAMEIET SIDE 10 SALGSVILKÅR SIDE FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV KJØPSTILBUD SIDE 11 KJØPETILBUD - Vedlegges som eget ark, eller lastes ned fra sorenga.no

2 2 PROSJEKTDATA Prosjekt Sørenga byggetrinn 5 Eierform Antall seksjoner Eiendommens registerbetegnelse, adresse og grunn-areal Eierseksjoner i sameie 59 boligseksjoner og 2 næringsseksjoner Sameiets tomt: Gnr. 234 bnr. 107 i Oslo kommune. Eiendommen vil bli seksjonert. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel. Sameiets tomteareal er på ca m2 og består av et delfelt betegnet D1b-7 i følge bebyggelsesplan vedtatt på Sørenga. Sørenga totalt er på 35 mål. Hovedoppdragsnr Selger Hjemmelshaver Entreprenør Meglerforetak Ansvarlig megler Fullmektig/megler Adresse Sørenga Utvikling KS Adresse: Sørengutstikkeren, 0150 Oslo Org.nr.: Selger: Marianne Vik Tittel: Eiendomsmegler MNEF Mobil: Hav Eiendom AS Veidekke Entreprenør AS DNB Eiendom Oslo Nybygg Besøksadresse: Dronning Eufemiasgate 30, Bygg M 14 Sør, 0021 Oslo Org.nr.: Navn: Ingunn Iselin Husebø, Tittel: Jurist/prosjektmegler Mobil: Besøksadresse: Dronning Eufemiasgate 30, Bygg M 14 Sør, 0021 Oslo Postadresse: DNB Eiendom Oslo Nybygg, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo Navn: Bente Stubberud, Tittel: Prosjektmegler Mobil: Besøksadresse: Dronning Eufemiasgate 30, Bygg M 14 Sør, 0021 Oslo Postadresse: DNB Eiendom Oslo Nybygg, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo Foreløpig adresse: Sørengkaia, 0194 Oslo Gatenummer er foreløpig ikke tildelt. 2

3 3 LOVVERK Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (Bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Selger er etter Bustadoppføringslova 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i inntil 5 år etter overlevering. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i henhold til Bustadoppføringslova 47. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. Bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, vil selger kreve at avtalen reguleres av Avhendingslova, og i dette tilfelle vil det ikke bli stilt garantier ihht. Bustadoppføringslova. Det vil stilles krav om at 20 % av kjøpesummen innbetales ved kontraktsunderskrift. Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at kjøpetilbud legges inn på grunnlag av denne kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis under samme forutsetning. Kontraktsmalen innhentes hos selger eller lastes ned fra hjemmesiden NÆROMRÅDET Beliggenhet Prosjektet ligger på den tidligere containerkaien i Bjørvika. Prosjektet får en meget god beliggenhet med grøntarealer, sjø på tre kanter med havnepromenade og sjøbad. Fra Sørenga får man flott utsikt mot Akershus festning, Operaen i vest og nord, samt Ekebergåsen og Hovedøya i øst og syd. Området har en sentral beliggenhet med kort gangavstand til alt den "nye bydelen" har å by på av parker, kulturtilbud, forretninger, kafeer og andre servicefasiliteter. Det er en barnehage på Sørenga og i tillegg vil det åpnes en barnehage til, trolig høsten På nabotomten, på fastlandet, er det planlagt at Oslo kommune skal bygge en barne- og ungdomsskole. Kort gangavstand til offentlig kommunikasjon i Bjørvika med tog/flytog, trikk og buss. Adkomst Se kart med veibeskrivelse på BYGGENE OG LEILIGHETENE Kort om prosjektet Byggetrinn 5 blir liggende ytterst på Sørengutstikkeren og består av ett bygg med 59 selveierleiligheter. Bygget vil få fire oppganger. Det blir 2-, 3-, 4-, 5- og 6-roms leiligheter fra 41 til 192 kvm BRA. Leilighetene er lyse og med gode arealeffektive løsninger. Alle leilighetene vil få balkong eller terrasse. Det blir garasje i tilstøtende anlegg med kjøpsplasser for samtlige leiligheter hvor kjøpsavtale er inngått etter 17. mars Boder kommer i kjeller. Det vil være heis fra hovedinngang opp til hvert leilighetsplan. Det kommer et kajakkrom som sameiet kan disponere. I prosjektets prisliste vil man finne en oversikt over samtlige leiligheter som er for salg. Prislisten vil gi en oversikt over de enkelte leilighetenes benevnelse med oppgang, etasje, 3

4 4 leilighetsnummer, bruksareal, p-rom, terrasse-/balkongstørrelse, pris og fellesutgifter. Det vil også bli minst to næringslokaler i bygget. Se for øvrig salgsprospeket. Typebetegnelse/ teknisk standard Leilighetene vil få god byggestandard. Det tilbys tre ulike konsepter/valgalternativer innenfor fastpris. For beskrivelse av teknisk standard, se prospekt og teknisk beskrivelse. Tilvalg og endringer Prosjektet og priser på leilighetene er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført samt innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalg-/endringsbrosjyre som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Frist for tilvalg fremkommer av tilvalg-/endringsbrosjyren i tillegg til prislisten for leilighetene. Det vil ikke være mulig å gjøre tilvalg på bad da produksjonen av baderom allerede er i gang. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtalte ytelsen, og/eller som er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger og som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Ved endringer har selger rett til å ta seg betalt for selve utarbeidelsen av pristilbud, tegninger m.v., jf. Bustadoppføringslova 44. Med endringer menes alle ønsker utover det som er angitt i tilvalgsbrosjyren. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 %, jf. Bustadoppføringslova 9. Tilvalg/endringer skal betales fullt ut til selger i henhold til kjøpekontrakten. Bebyggelsens arealer Arealer pr. bolig fremkommer av prislisten, salgs- og kontraktstegning. Arealet angis som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P- ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. Arealet på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere romarealene og få bruksarealet. Kjellerboder og terrasser/balkonger inngår ikke i beregningen. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Byggemåte Bygningen vil bli utført med bærekonstruksjon i betong, betongelementer og stål. All bebyggelse fundamenteres med peler til fjell. Fasadeveggene vil utføres dels med bindingsverk, dels med stål og betong isolert med mineralull. Utvendig er veggene hovedsakelig kledd med teglstein/teglmateriale, og ved inntrukne balkonger vil fasaden være utført i treverk. Arkitekten vil ha noe frihet i forbindelse med endelig detaljering av bygget. Yttertak er utført i betong belagt med isolasjon og takpapp. Det henvises forøvrig til fremlagt teknisk beskrivelse datert

5 5 Felles utearealer Det meste av utearealene (sentralparken og gårdsrommene) vil bli opparbeidet som felles oppholdsarealer. Se for øvrig punkt om tomt nedenfor. Unntakene kan være mindre områder langs noen av fasadene hvor leiligheter på bakkenivå vil kunne få bruksrett. Tilgjengeligheten til de ulike deler av utomhusanlegget vil generelt være god, også for bevegelses- og orienteringshemmede, syklister og barnevogner. Sentralparken mellom kvartalene bygges ut av Sørenga Utvikling KS. Sentralparken og tilhørende fellesareal som eies av Sørenga Utvikling KS, vil bli overdratt til et sameie som skal bestå av alle eierseksjonssameiene på Sørenga. Fellessameiet skal forestå drift og vedlikehold av felles uteareal. Det er foreløpig ikke avklart når fellessameiet vil bli etablert og overdratt til fellessameiet. Ca 2/3 av sentralparken vil være uteareal for barnehager om dagen. I tillegg vil deler av arealet langs noen av fasadene kunne bli underlagt eksklusiv bruksrett for enkeltleiligheter. Utearealet som skal eies og driftes av fellessameiet grenser til det offentlige friområdet rundt Sørenga, som ender i offentlig park syd på utstikkeren med havnepromenade og badeanlegget. Det offentlige friarealet i forbindelse med havnepromenaden inngår som en del av bebyggelsesplanen for Sørenga. Så vel havnepromenaden som parkarealet vil bli bygget ut av HAV Eiendom AS/ Bjørvika Infrastruktur AS i takt med boligbyggingen. Mer informasjon om fremdrift og ferdigstillelse av de ulike kvartalene fås av megler. Næring I trinn 5 er foreløpig planlagt serveringssteder på kaiplan mot vest og sør samt to næringslokaler på plan 1 mot nord som vil inneholde publikumsrettede aktiviteter. Tomt Tomten for byggetrinn 5 har gårds- og bruksnummer 234/107 og er på ca m2. Det enkelte byggs tomtegrenser kan bli justert. I utgangspunktet ønsker selger å fordele driftskostnadene for fellesarealene for hele Sørenga etter følgende hovedprinsipper: Hvert kvartal inklusive gårdsrom er fradelt med eget gårds- og bruksnummer hvor grensen legges inntil byggene. Utearealene inne i hvert kvartal vil eies og driftes av det aktuelle eierseksjonssameiet. Hvert kvartal seksjoneres med egne seksjonsnummer for hver leilighet og hver næringsseksjon. Adkomstveien, havnepromenadene, offentlig park syd på utstikkeren og badeanlegget vil bli overtatt og driftet av Oslo kommune. Sentralparken samt tre eller fire av stikkveiene (tverrslagene) og de to korte kanalene vil bli overdratt til et fellessameie bestående av alle eierseksjonssameiene på Sørenga. Dette fellessameiet skal eie og drifte dette utearealet. Kostnadene til drift og vedlikehold av utomhusarealene som ikke overtas av Oslo kommune, belastes alle sameiene på Sørenga som da har like rettigheter og plikter i forhold til bruk, vedlikehold etc. 5

6 6 Utomhusarealene som skal driftes av sameiene i fellesskap vil opparbeides etappevis, og sameierne påtar seg drifts- og vedlikeholdsansvaret i henhold til sin eierandel ved innflytting. Utbygger har ansvar for opparbeidelse av utearealene, og har herunder også rett til å bestemme endelig utforming og leveranse. Dette gjelder ikke de utearealene som vil bli offentlige friområder. Alle utearealer på Sørenga unntatt gårdsrommene i hvert kvartal skal være tilgjengelige for å kunne benyttes av allmennheten. Selger tar forbehold om myndighetenes endelige godkjennelse, og det kan komme endringer som følge av krav og innspill fra myndighetene, tekniske utfordringer mv. Parkering Under Sørenga vil det bli bygget et parkeringsanlegg for ca. 300 biler for utleie, hvorav ca 30 HC-plasser. I tillegg bygges ca. 300 p-plasser i tilknytning til de enkelte kvartaler for salg. Forholdet mellom antall utleieplasser og salgsplasser kan endres over tid. Parkeringsanlegget under sentralparken er utskilt med eget gårds og bruksnummer og drives av Sørenga Parkering KS. Her vil det være leieplasser. De som leier p-plass, får en parkeringstillatelse til en bil. Det leies ikke ut faste parkeringsplasser, men leietakerne parkerer der hvor det er ledig. Det vil være mulig å kjøpe en fast plass i tilstøtende parkeringsanlegg for kjøpsavtaler inngått f.o.m. 17. mars Parkeringsplassene ligger ved siden av kvartalet, byggetrinn 5, i forlengelse av hoved-p-huset i eget, avlåst område under Sentralparken. Innkjøring til parkeringsanlegget vil være under byggetrinn 6. Pris pr. plass er kr Garasjeplasser som kjøpes av beboer søkes tinglyst som en tilleggsdel til seksjonen, alternativt som en vedtektsfestet eksklusiv bruksrett. Eier må i tillegg til kjøpesum betale andel av månedlige felles driftskostnader til sameiet/pselskapet. Antallet p-plasser tilgjengelig er beregnet ut fra den gjeldende reguleringsplan for Bjørvika. Laveste fri takhøyde vil bli ca 2,2 m. Stedvis kan det være lavere. Det kan være mulig å avtale leie av garasjeplass, og dette må avklares med utbygger. Leien er kr ,- inkl. mva pr. mnd. Leien gjelder pr. mnd. første leieår og blir indeksregulert årlig i henhold til SSBs konsumprisindeks i leieperioden. Ett år etter overtagelse, har utleier rett til å justere leien til markedsleie. Leieavtalen er bindende til overtagelse, deretter oppsigelig med oppsigelsestid. Fremleie er ikke tillatt. Nærmere opplysninger om leie og salg av p-plasser og kriterier for dette kan fås ved henvendelse til megler. Boder Det medfølger en sportsbod per leilighet i felles bodareal i kjeller. Leiligheter som ikke får innvendig bod, vil få ekstra garderobeskap i leiligheten og/eller utvidet bodareal i kjeller ihht. forskrift. 6

7 7 GENERELL INFORMASJON TIL KJØPER Stipulert ferdigstillelse/overtagelse Overtakelse av leilighetene antas å finne sted 3. kvartal Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse etter Bustadoppføringslova 10. Oversittelse av stipulert overtakelse gir ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Det gjøres oppmerksom på at bygget er under oppføring. Selger vil senest 60 dager før ferdigstillelse av boligen meddele kjøper skriftlig om overtakelsesdato, som vil være å regne som en frist ihht. Bustadoppføringslova. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Energimerking Megler har forespurt selger om energimerking og har fått opplyst at dette vil foreligge ved overtakelse. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest. Likningsverdi Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på Adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål Det er adgang til å leie ut leilighetene. HEFTELSER Pengeheftelser Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Kjøpesum og omkostninger Se vedlagte prisliste. KOSTNADER Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. Betalingsplan og kjøpsbetingelser Se vedlagte prisliste. Eiendommens faste, løpende kostnader 7

8 8 1) Fellesutgifter Driftskostnader eller fellesutgifter fremgår av prislisten og er beregnet av Usbl som vil være forretningsfører for prosjektet. Driftskostnadene er beregnet for første driftsår. Fellesutgifter dekker blant annet forsikring, vaktmestertjeneste, normale drifts- og vedlikeholdsutgifter, forretningsfører og revisor. Felleskostnadene omfatter også TV og internett med grunnpakke som består av ca. 48 kanaler hvorav flere HD-kanaler samt 15 analoge kanaler, internett med hastighet 12 mbt/sek begge veier, analoge radiokanaler samt mulighet for IP-telefoni. I tillegg til driftskostnadene betaler hver seksjonseier for eget forbruk av strøm og fjernvarme (oppvarming/tappevann). De årlige fellesutgifter vedtas på første årsmøte avhengig av hvilke aktiviteter boligsameiet igangsetter eller ønsker. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Dekning av drifts- og vedlikeholdskostnader for kjøpt biloppstillingsplass i garasjekjeller stipuleres til kr 250,- pr. mnd. første driftsår. Sameiet er forpliktet til å vedlikeholde sin andel av fellesarealer/park på Sørenga. Kostnader til dette vil inngå i akonto fellesutgifter. 2) Kommunal eiendomsskatt Det er ikke kommunal eiendomsskatt knyttet til eiendommen. Eventuelle gjenstående arbeider Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet. Kostnader ved avbestillinger Kjøp etter Bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet av kjøper. Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver) Meglers vederlag er avtalt til kr ,- inkl. mva. Dette inkluderer oppgjørstjenester. Utlegg (betales av oppdragsgiver) Selger dekker følgende utlegg til megler: Selgers tinglysingskostnader kr. 525,- Grunnboksutskrift kr. 172,- pr. utskrift Firmaattest kr. 77,- pr. utskrift Formidling DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert til kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter. 8

9 9 REGULERING Forholdet til endelige offentlige planer Reguleringsbestemmelser for Bjørvika - Bispevika - Lohavn Eiendommen ligger i et område som er regulert til byggeområde: bolig, forretning, kontor, hotell, bevertning, allmennyttig formål (kultur, undervisning, idrett, serviceanlegg småbåthavn), garasjeanlegg. Det foreligger rammetillatelse for prosjektet. SELGERS FORBEHOLD Selger har rett til å gjøre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Alle opplysninger gitt i teknisk beskrivelse er gitt med forbehold om at selger frem til ferdigstillelse har rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for bebyggelsen og de enkelte leiligheter, eksempelvis pga offentlige pålegg, forutsatt at leveransen ikke forringes i vesentlig grad. Det gjøres oppmerksom på at endelig detaljprosjektering ikke er avsluttet. Endringer skal varsles på en hensiktsmessig måte. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at Eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av samme juridiske person. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke fra selger. Ved eventuell samtykke til transport må kjøper betale et gebyr til selger på kr Melding om overdragelse som mottas etter 8 uker før faktisk overtakelse, vil ikke bli gjennomført og Boligen vil bli overført til Kjøper. Endring av garantier bekostes i tillegg av kjøper. Sørenga Utvikling KS forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på leiligheter som ikke er solgt. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Deler av havnepromenade øst, Sørengkaia og stikkveien mellom byggetrinn 5 og 6 vil bli benyttet til anleggstrafikk frem til utbyggingen er ferdig, antatt 4. kvartal Dette kan endres etter utbyggers behov. Selger skal ikke levere innredninger, lamper, øvrige belysningsutstyr, markiser, tepper, møbler og annet tilbehør med mindre det fremkommer av teknisk beskrivelse. Det leveres ikke plantekasser på balkonger/takterrasser. Alle illustrasjoner, skisser, «møblerte» plantegninger m.m. er kun ment til å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen. Dette kan ikke ansees som den endelige leveransen. 9

10 10 Det gjøres oppmerksom på at vedlagt utomhusplan ikke er endelig og at det kan forekomme endringer. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS og el. installasjoner ikke er inntegnet. Føringer blir kasset inn langs vegger der disse kommer. Innkassinger vil ha varierende størrelse. Selger forbeholder seg retten til å forestå fordeling av p-plasser og boder. Priser på usolgte leiligheter kan uten forutgående varsel justeres av selger. Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen. SAMEIET Sørengutstikkeren er planlagt å bestå av 7 eller 8 boligsameier. Sameiet for trinn 5 er planlagt å bestå av totalt 59 boligseksjoner, samt 2 til 4 næringsseksjoner. Antallet seksjoner kan eventuelt bli justert i forbindelse med utbyggingen. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 23. mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn to boligseksjoner i sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet. Fellesfunksjoner og eiendom i felles eie på Sørenga organiseres i ett sameie. Samtlige boligsameier er forpliktet til å være en del av dette sameiet med dets vedtekter. Kostnader til dette inngår i akonto fellesutgifter. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggetrinnene eller så snart årstiden tillater det. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht. eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko. SALGSVILKÅR Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: 1) Prisliste datert ) Teknisk beskrivelse datert ) Kontraktstegning vedlegges kjøpekontrakt 3) Fasadetegninger- vedlegges kjøpekontrakt 4) Selgers prospekt med plantegninger 5) Foreløpige vedtekter vedlegges kjøpekontrakt 10

11 11 Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV KJØPSTILBUD Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via faks/e-post/leveres til prosjektmegler. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Dette dokumentet er sist revidert dato:

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 7(D1b-3) og 8 (D1b-8) BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 7(D1b-3) og 8 (D1b-8) BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 7(D1b-3) og 8 (D1b-8) BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD PROSJEKTDATA SIDE 2 LOVVERK SIDE 3 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD LOVVERK SIDE 2 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE SIDE

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 4 BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 4 BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 4 BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD LOVVERK Side 2 NÆROMRÅDET - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE Side 2-4 - Bebyggelsens

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å

WINGEJORDET. Eiendommen fra A-Å WINGEJORDET Eiendommen fra A-Å Ansvarlig megler Navn: Øystein Liverud, telefon 91884174 Tittel: Daglig leder/megler DNB Eiendom AS, Avd. Nybygg Adresse: Postboks 60, Bragernes, 3001 DRAMMEN org.nr. 910

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å FELT B5 - BYGG C OG D PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 13.05.15 Etasje Leil.type Leilighetsnr BRA (m2) PRISLISTE P-rom (m2) Balkong (m2) Stipulerte felleskostn Pris* Omkost 1 2-roms C11

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler MNEF DNB Eiendom AS Adresse: Postboks 198 Sentrum, 4001 Stavanger org.nr. 910

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Sandvedparken Terrasse trinn 3 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Megler MNEF DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s Gate 9, 4005

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDVIKEN REKKEHUS II (B6) PRISLISTE EIENDOMMEN FRA A TIL Å KJØPETILBUD Pr 17.07.15 Rekke -hus BRA P-ROM Balk/platting (cirka) Stipulerte felleskost Omkost Pris Total pris inkl omkost Opsjon loftsstue

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING FAKTA OM EIENDOMMEN Adresse Kantorveien 2, 1410 Kolbotn Pris kr 4.000.000 - kr 12.500.000 Omkostninger kr 20.392 - kr 39.322,- Totalt ink. omkostninger kr

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 61512170 Ansvarlig megler Navn: Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Adresse: Bragernes Torg 11, 3017

Detaljer

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Prisliste Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Dok. avgift 23.10.2014 Tot. Omk Bygg 4 H0201 2 2 50 46 Solgt 7750 8972 H0202 2 2 50 44 Solgt 7750 8972 H0203 2 3 108 101 Solgt 16720 17942

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A-Å Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden 04.02.2015

EIENDOMMEN FRA A-Å Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden 04.02.2015 EIENDOMMEN FRA A-Å Helland Terrasse borettslag Storgata 54 - Notodden 04.02.2015 1 Ansvarlig megler Navn: Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS Adresse: Bragernes Torg

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

HJELLEMARKA SØFTELAND

HJELLEMARKA SØFTELAND NYBYGG HJELLEMARKA SØFTELAND 18 leiligheter med heis og garasje. DNB Eiendom dnbeiendom.no HJELLEMARKA II - 18 EIERLEILIGHETER Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY Ansvarlig megler Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 E-mail: odd-arne.haukaas@dnbeiendom.no Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Adresse:

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Cecilie Grimsrud, telefon 98 93 90 Tittel: Prosjektmegler DNB Eiendom AS Adresse: Haakons VII's gate 9 org.nr. 90 98 9 Navn: Anne istine

Detaljer

Sentrumsnære selveierleiligheter

Sentrumsnære selveierleiligheter NYBYGG ELEGANT, LUNT OG SOLRIKT STAVANGER Sentrumsnære selveierleiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Eivind Chr. Dahl Megler eivind.chr.dahl@dnbeiendom.no 41 14 40 40 (mobil) Kontaktperson:

Detaljer

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD. Kjøpsinformasjon. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG HASSELDALEN BRYGGE LØVEHJERTE GRIMSTAD Kjøpsinformasjon DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Hasseldalen Brygge 2 Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer