13 dager i streik Hotell- og restaurantarbeiderstreiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13 dager i streik Hotell- og restaurantarbeiderstreiken"

Transkript

1 Åsmund Arup Seip 13 dager i streik Hotell- og restaurantarbeiderstreiken 1996 Fafo

2

3 Åsmund Arup Seip 13 dager i streik Hotell- og restaurantarbeiderstreiken 1996 Fafo-rapport 203

4 Forskningsstiftelsen Fafo 1996 ISBN Omslag: Jon S. Lahlum Omslagsfoto: Steinar Gjerholm Trykk: Falch Hurtigtrykk 2

5 Innhold Forord... 5 Innledning... 7 Kulissene... 9 Opptakten... 9 Mekling og brudd Streik og konflikter Streik landet rundt Striden om de uorganiserte Forsoning Kommunalministerens første forsøk Kontakten mellom hovedorganisasjonene Kommunalministerens andre forsøk Mediebildet Partenes synspunkter på mediedekningen Å vinne opinionen Å vinne egen organisasjon Hovedinntrykk av mediedekningen Bak kulissene Utformingen av kravene Sentral planlegging Informasjonsstrategien Forberedelse lokalt Arbeidsgiverne Konfliktforberedelse Under streiken Oppsummering

6 Streik Hvem streiket? Aksjoner og strategi Å stå streikevakt De uorganiserte: ressurs og konfliktpotensial Uravstemningen: resultatene Oppsummering Konfliktens virkninger Organisasjonen Partene

7 Forord Denne rapporten er utført på oppdrag av Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet. Forbundet ønsket en oppsummering av konflikten som kom under tariffoppgjøret Hensikten med rapporten er å presentere konflikten slik den ble fremstilt i mediene, gjøre rede for de forberedelser som ble gjort i forbindelse med tariffoppgjøret og peke på noen av de erfaringene medlemmene i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet gjorde i sitt arbeid som tillitsvalgte eller streikevakter. Prosjektets referansegruppe har bestått av forbundssekretær i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet, Jens Hoel og avdelingsleder i LOs informasjons- og organisasjonsavdeling, Øivind Hvattum. Jeg vil takke forbundsleder Svein Fjæstad i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet og administrerende direktør Kjell B. Einarsen i Norsk Hotell- og Restaurantforbund for den imøtekommenhet og den informasjon jeg har fått. Jeg har fått anledning til å intervjue både arbeidstakere og arbeidsgivere som har vist åpenhet og interesse. I denne undersøkelsen har jeg valgt å la informantene være anonyme. Jeg ønsker allikevel å takke hver enkelt av dem for den informasjonen jeg har fått. Ved Fafo går en takk til Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke for kommentarer, til Tonje Houg for korrekturlesing og til publikasjonsavdelingen og Jon Lahlum for arbeidet med manuskriptet. Oslo, oktober 1996 Åsmund Arup Seip 5

8 6

9 Innledning Den 17. april 1996 om morgenen gikk rundt 700 hotell- og restaurantansatte ut i streik. Etter knappe 14 dager var dette tallet tredoblet. En storstreik i hotell- og restaurantbransjen var et faktum. Det var 58 år siden Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet sist hadde streiket, høsten Dette gjør streiken i 1996 til en historisk hendelse. Streik blant hotell- og restaurantfolk er ikke dagligdags. En streik er en hendelse som har betydning for flere aktører, og som kan få virkninger i en rekke samfunnsmessige sammenhenger. Forbundet som leder streiken og arbeidsgiverorganisasjonen som er motpart har knyttet interesser og prestige til forløpet. De streikende som møter arbeidsgivere og tredjemann i selve konfliktsituasjonen er satt i en vanskelig og krevende posisjon; de skal gjøre selve jobben og være organisasjonens maktressurs. I tillegg får en streik også ofte en samfunnsmessig betydning. Det gjelder både innenfor den institusjonelle ramme og det forhandlingssystem forbundet inngår i, og det gjelder overfor samfunnet for øvrig der holdninger til streik og synspunkter på den konkrete konflikten ofte vil ha betydning både på kort og lang sikt. Det er derfor en viktig oppgave å kartlegge hendelsesforløpet under en streik, og vurdere synspunkter og inntrykk partene og de streikende har i ettertid. Kunnskap om en streik vil kunne gi forståelse både for Hotellog Restaurantarbeiderforbundets virkemåte og for det forhandlingssystemet forbundet er en del av. Vi skal ikke her vurdere hvorvidt hotell- og restaurantarbeiderstreiken var vellykket i noen streng forstand, i forhold til de økonomiske kravene eller i forhold til hva andre grupper fikk i oppgjøret Streiken har imidlertid noen karakteristiske kjennetegn. Streiken vant sympati i opinionen. Sentrale aviser både i Oslo og andre større byer ga langt på vei Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet støtte. Det gir oss grunn til å spørre: Hva var det ved hotell- og restaurantarbeiderstreiken som gjorde at den ble oppfattet som vellykket? Vi skal ta for oss tre sider ved konflikten. For det første hadde mediene en sentral plass. Gjennom aviser, tv og radio ble det formet et bilde av streiken som igjen var med å prege opinionen. Både for den som står streikevakt på gaten og for den som skal møte en motpart i forhandlinger er det viktig å føle støtte fra allmennheten. Det styrker troen på egne 1 Alf M. Frotjold Til Tjeneste. Oslo Servitørforenings 75 års historie, [1966]

10 handlinger. Vi skal derfor undersøke hvilket bilde som ble skapt av streiken i mediene og hvordan forbundets lønnspolitikk ble kommunisert gjennom dagspressen. Også partenes vurdering av hvordan mediene dekket konflikten vil bli trukket frem. For det andre er en streik er mer enn avisoppslag. For de som deltar, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, følges et tariffoppgjør av planlegging og hardt arbeid i sene nattetimer. Ender det med streik, skal en hær av streikevakter sendes i felten og bedrifter skal stenges. Dette arbeidet får sjelden utenforstående innblikk i. Men for aktørene selv er dette viktig. Det er i dette arbeidet organisasjonene i arbeidslivet har sitt utspring. Et naturlig spørsmål i en undersøkelse som dette er derfor: Hvilken betydning hadde forberedelsene til tariffoppgjøret og hendelsene under streiken for Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet? En tredje side ved konflikten er dens samfunnsmessige betydning. Dette emnet kan bare i liten grad berøres innenfor dette prosjektets rammer. Det er allikevel naturlig å trekke frem de mer prinsipielle sidene ved konflikter som dukket opp under hotell- og restaurantarbeiderstreiken. I første rekke gjelder det spørsmålet om de uorganisertes rolle under konflikter. Denne undersøkelsen er basert på materiale fra dagspresse, radio, tv og Norsk Telegrambyrå (NTB). Utklipp fra pressen ble foretatt for Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken. I tillegg har jeg gjort 15 intervjuer med arbeidsgivere og arbeidstakere. Enkelte av disse er sentrale aktører i Norsk Hotell- og Restaurantforbund og Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet. Her har jeg valgt ikke å bruke navn på intervjuobjektene, men har enkelte steder når det har vært naturlig nevnt forbundsleder Svein Fjæstad og administrerende direktør Kjell B. Einarsen ved navn. 2 Ut over de 15 intervjuene har jeg hatt uformelle samtaler med flere aktører. Jeg har også deltatt på et møte der forbundsstyret og distrikts- og regionssekretærene i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet foretok en oppsummering av streiken. Fra dette møtet har jeg benyttet enkelte uttalelser. Materialet gir ikke mulighet til å trekke noen generelle konklusjoner om synspunkter hos arbeidsgiverne eller Hotell- og Restaurantarbeiderforbundets medlemmer. Synspunktene som presenteres står for enkeltpersoners regning. Det er allikevel av interesse at de finnes og kommer til uttrykk. Jeg har også forsøkt å trekke frem motstridende synspunkter der jeg har registrert slike. 2 Referanse til samtalene er gitt ved å angi informantens tilhørighet til arbeidstaker- eller arbeidsgiversiden i konflikten, og ved et nummer som identifiserer et eventuelt sitat. Sitatene er nedtegnet under intervjuet, og er derfor ikke strengt ordrette. 8

11 Kulissene Enhver hendelse har flere sider. En side viser aktørenes egne opplevelser av hendelsen. En annen side vender mot omverden; det er slik den blir sett utenfra. En streik tar form i et offentlig rom. Gjennom mediene kan samfunnet for øvrig følge hendelsesgangen. Aviser, radio og TV blir streikens kullisser; det som er synlig. Hvilket bilde tegnet mediene av hotell- og restaurantarbeiderstreiken? Hvordan beskrev avisene hendelsene? Mediene har også en annen funksjon. De er en kommunikasjonskanal. Informasjon går flere veier mellom ulike aktører. «Partene kommuniserer først og fremst gjennom pressen», var et inntrykk journalistene som fulgte streiken fikk. 3 Men også kommunikasjon fra organisasjonene til allmennheten og opinionen gikk gjennom mediene. I tillegg kan mediene brukes som en intern kommunikasjonskanal mellom medlemmer, og mellom ledelse og medlemmer i en organisasjon. Skal vi få et bilde av streiken må vi også forstå hvordan Hotell- og Restaurantarbeiderforbundets lønnspolitikk ble kommunisert gjennom dagspressen. Opptakten Den 20. mars 1996 startet forhandlingene mellom Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet og arbeidsgiverne i Norsk Hotell- og Restaurantforbund. Arbeiderbladet kunne melde at hotellarbeiderne forberedte seg på konflikt. I Oslo var det angivelig opprettet en «hemmelig streikekomité» ifølge avisen. 4 Arbeiderbladet fokuserte på tre krav Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet ville reise ved vårens oppgjør: Lavtlønnsprofil, et løft for de dårligst betalte, fagbrevtillegg, en økning av tillegget for den som har fagbrev i forhold til ufaglærte, og til slutt, økte tillegg for ubekvem arbeidstid og endrede tidspunkter for beregning 3 NTB, Gunnar Kagge, Arbeiderbladet

12 av slik arbeidstid. 5 «Dette blir et tøft oppgjør», var kommentaren til Kjell B. Einarsen, direktør i Norsk Hotell- og Restaurantforbund. Han ville imidlertid ikke gi noen konkrete kommentarer. 6 Dagen etter at forhandlingene hadde begynt og partene hadde lagt frem sine krav, ble hotell- og restaurantoppgjøret presentert i Aftenposten. Avisen redegjorde for krav både fra arbeidstaker- og fra arbeidsgiversiden. Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet hadde foreløpig ikke konkretisert sitt lønnskrav i kroner og øre, men krav om økte tillegg for ubekvem arbeidstid og et arbeidsgiverkrav om fjerning av lavtlønnsgarantien ble holdt frem som oppgjørets vanskeligste saker. 7 NTB sendte den 30. april ut en melding etter at de økonomiske rammene på Hotell- og Restaurantarbeiderforbundets krav forelå: Åtte kroner timen, hvorav rundt fem kroner skulle være generelt tillegg. 8 NTB-meldingen ble trykket i en rekke aviser. Kravet førte til forhandlingsbrudd; meklingsmannen måtte overta. Så ble det stille. Avisenes interesse ble rettet mot verkstedindustrien, der forhandlingene og bruddet i forhandlingene overtok spalteplassen. Mekling og brudd Den 13. april varslet Aftenposten om streiketrussel i hotellnæringen. Etter tre uker med forhandling, var meklingen satt til 11. april. Dagen etter varslet Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet streik ved ti bedrifter fra onsdag 17. april dersom den tvungne meklingen ikke førte frem. Partene tok pause over helgen. Det alle ventet på var resultatet av meklingen i verkstedoppgjøret. Ble partene enige i verkstedoppgjøret ville meklingen innen hotell- og restaurant bli enklere, mente den særskilte meklingsmannen, Rolf I. Pedersen, som var gitt ansvaret for meklingen mellom Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet og Norsk Hotell- og Restaurantforbund. 9 Aftenposten presenterte også lønnskravet fra hotell- og restaurantarbeiderne: en lønnsramme på åtte kroner timen, med et generelt tillegg på kroner 4,90 fra 1. april Arbeiderbladet Aftenposten redegjorde for kravet dagen etter. Ubekvemstillegget som nå ble utbetalt etter kl hverdager og kl i helgene, skulle ifølge kravet betales fra henholdsvis kl og kl Aftenposten Arbeiderbladet Aftenposten NTB Gunnar Kagge, Aftenposten Aftenposten

13 Muligheten for en hotellstreik ble også varslet av Klassekampen. Motparten har ikke kommet med noe tilbud i det hele tatt, uttalte Hotell- og Restaurantarbeiderforbundets informasjonsleder Mie Opjordsmoen til Klassekampen. Hun mente forbundet ville få klarsignal fra LO-ledelsen til å streike: «Jeg tror ikke det blir noe problem», uttalte hun. «Fellesforbundet har lokal forhandlingsrett. Det har ikke vi, og derfor må vi ha mer ved det sentrale oppgjøret.» 11 Klassekampen mente de hotellansatte var så lavt lønnet at høyere tillegg «ikke automatisk vil føre til at mange andre grupper kan bruke dette til å få ut mer». Den 16. april om morgenen var partene i verkstedindustrien blitt enige: kroner 1,50 per time i generelt tillegg. 12 En målestav for de andre oppgjørene var dermed presentert. Avklaring i verkstedoppgjøret var samtidig klarsignal for innspurten i hotell- og restaurantoppgjøret. «Vi skal ha mer enn 1,50 i timen», slo forbundsleder i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet, Svein Fjæstad fast. 13 Han viste til vedtaket i LOs representantskap om prioritering av lavtlønnede, og fremholdt at dette dreiet seg om en lavtlønnsbransje med om lag 80 prosent kvinner. 14 Men også arbeidsgivere så forbundsleder Fjæstads poeng. «Jeg har ikke problemer med å se at det er lavtlønnsgrupper i bransjen som fortjener et løft», uttalte Peter Holst, direktør for et av de streikeutsatte hotellene i Oslo, Radisson SAS Plaza. 15 Dette gjaldt for eksempel romvertinner, mente Holst. Han pekte imidlertid på at det innen næringen var store lønnsforskjeller mellom ulike kategorier ansatte, og mente dette var en utfordring for de ansattes foreninger. 16 Han antydet dermed at Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet ville måtte legge bånd på de høytlønte i eget forbund hvis det skulle være et lavtlønnsoppgjør. Det kunne kanskje bli vanskelig. Morgenen onsdag 17. april kunne avisene bare bringe uvisshet, skjønt i Arbeiderbladet var man ganske overbevist om at Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet ville ta medlemmene ut i streik. 17 Meklingen gikk på overtid. Da avisene gikk i trykken var ingen ting avklart. Arbeiderbladet våget allikevel å tippe at hotellgjester ble satt på gaten etter frokost den morgenen. 18 Aftenposten meldte at noe 11 Klassekampen Aftenposten I tillegg kom blant annet spørsmålet om redusert pensjonsalder under ordningen med avtalefestet pensjon (AFP). 13 Klassekampen Klassekampen Klassekampen Klassekampen Arbeiderbladet Arbeiderbladet

14 lønnstilbud fra arbeidsgiverne ikke forelå. 19 Meklingsmann Rolf I. Pedersen hadde uttalt av avstanden mellom partene var stor og at faren for konflikt var reell. I Arbeiderbladet ble også bakgrunnen for Hotell- og Restaurantarbeiderforbundets lønnskrav viet plass. Klubbleder ved SAS-hotellet, Merete Nielsen, mente en lønnsøkning nå var på sin plass: «Dette er en yrkesgruppe som aldri er blitt behandlet med respekt.» Avisen bragte tall fra hotell- og restaurantansattes lønnsutvikling: de hadde en gjennomsnittslønn på , 31 prosent mindre enn gjennomsnittet i Norge ( ), og mens gjennomsnittlig lønnsvekst siden 1992 var på 8,8 prosent, var denne bare 6,7 prosent for hotell- og restaurantarbeiderne. 20 Men Arbeiderbladet trakk også frem et av problemene nettopp for hotell- og restaurantbransjen. Lønnsomheten i bransjen er lavere enn i andre servicenæringer og i industrien, mente avisen. Det ga tøffe forhandlinger der begge parter hadde lite å gi. Radioen bragte de første sikre meldinger: Den 17. april klokken var streiken et faktum. Partene hadde ikke klart å bli enige under meklingen. Det var meklet i seks timer på overtid. Hva skjedde den natten meklingen sto på? Avisene og mediene for øvrig startet straks å spekulere. I fjernsynsnyhetene samme kveld presenterte partene sitt syn på meklingsbruddet. Vi er ute i konflikt «fordi det ikke foreligger noe rent tilbud i fra motparten», uttalte Svein Fjæstad. 21 «Vi er interessert i å komme på banen i en dialog», uttalte Kjell B. Einarsen til TV2. 22 NRK hadde fått en uttalelse fra LO-leder Yngve Hågensen. «Jeg må si at det er usedvanlig klossete amatørmessig håndtert fra arbeidsgivernes side, det som skjedde i sene nattetimer», sa Hågensen. 23 Dersom arbeidsgiverne hadde et tilbud var det deres ansvar å få det på bordet før konflikten som var varslet skulle inntre, mente han. 24 Arbeidsgiverne var oppbrakt. De hadde ventet «større tålmodighet» fra arbeidstakerne, og håpet på raskt å komme i en ny meklingssituasjon. 25 Streik ved en misforståelse, meldte Dagbladet. Kjell B. Einarsen rakk ikke å legge frem noe tilbud før Svein Fjæstad banket på døren og sa at nå var det streik. 19 Aftenposten Arbeiderbladet Aftenposten presenterte tall fra arbeidsgiverne som anslo gjennomsnittlig årslønn i bransjen til kroner. 21 Nyhetene TV kl Nyhetene TV kl Dagsrevyen NRK kl Dagsrevyen NRK kl Dagsrevyen NRK kl

15 «Vi ble avbrutt midt i en dialog. Jeg fikk ikke engang slutte mitt innlegg...», mente Einarsen, som følte seg «snytt». 26 Men en løsning var i sikte i følge Dagbladet. Det ble arbeidet i kullissene. 27 Dagsnytt radio kunne samme morgenen melde at Kjell B. Einarsen og Hotell- og Restaurantforbundet var beredt til å presentere et nytt tilbud til de streikende når partene igjen møttes hos meklingsmannen. Arbeidsgiverne må legge et konkret tilbud på bordet før vi vil fortsette samtalene, var Svein Fjæstads kommentar. 28 Else- Britt Hauge, nestleder i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet måtte i løpet av dagen dementere ryktene om et nytt tilbud. Vi har ikke fått noe tilbud, og har ikke hatt kontakt med arbeidsgiverne, uttalte hun til NRK Dagsrevyen. 29 Einarsen måtte i samme sendingen bekrefte at det ikke hadde vært kontakt; «det er heller ikke utarbeidet noe tilbud», la han til. Streik og konflikter De første meldingene om streiken kom som vi har sett, på radioen. På distriktssendingene klokken den 17. april sørget de ulike distriktskontorene i NRK for å informere om hvor streiken rammet: Tromsø, Bergen, Stavanger og Haugesund i tillegg til hovedstaden. 30 Fra dette tidspunktet ble mediedekningen større. Ulike sider ved konflikten ble dekket. Det som til nå hadde vært et spill mellom parter i et lukket rom, ble fra dette øyeblikk en kamp ført i gatene. Utenfor hotellene sto streikevaktene med plakater, og Aftenposten kunne bringe bilder både av en forbundsleder som satt streikevakt og en hotelldirektør som var tvunget til å stenge. 31 Lokalavisene hadde fått godt stoff. Over 35 små og store aviser hadde den 18. april svære oppslag om hotellstreiken. Flere av oppslagene var presentasjoner av lønnsforholdene innen hotell- og restaurantnæringen. 32 Både stuepiker og servitører ble presentert. Avisene hadde 26 Dagbladet Dagbladet Dagsnytt Petre NRK radio kl Dagsrevyen NRK kl Se liste over streikerammede hoteller side Aftenposten For eksempel Sandefjord Blad, Haugesunds Avis, Fædrelandsvennen, Østlendingen, Fremover, Romsdals Budstikke og VG. 13

16 detaljert informasjon om lønnsnivå i bransjen. «Lavest på lønnsstigen... mens hotellene klarer seg bedre enn på svært lenge», meldte Adresseavisen, som hadde hentet sine tall fra Statistisk sentralbyrå. 33 Også de ulike streikeaksjonene fikk avisdekning både av osloavisene og den lokale pressen. I Stavanger ble hotelldirektør Pernille Wantzin ved SAS-hotellet tvunget til å stenge etter først å ha forsøkt å holde åpent; «kapitulasjon» rapporterte Dagbladet. 34 Bergens Tidene hadde lørdag den 20. april et oppslag om organisasjonsgraden innen hotellnæringen. Norsk Hotell- og Restaurantforbund og NHO organiserte rundt 700 av de 2000 bedriftene i reiselivsbransjen. Av disse var det bare 392 bedrifter som hadde tariffavtale med sine ansatte, og som dermed var aktuelle i streikesammenheng. Selv om Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet tok ut alle medlemmene i streik ville det ikke kunne lamme hele hotellnæringen, skrev avisen. 35 Men siden det gjerne var de største hotellene i byene som var tilknyttet NHO og hadde tariffavtale, ville en opptrapping av streiken allikevel få store konsekvenser i mange områder. Streik landet rundt Størst medieoppmerksomhet i startfasen fikk Stavanger. SAS Radisson Hotellet var det eneste av de streikerammede hotellene som første dagen ikke ville stenge. Forbundsleder Svein Fjæstad gikk rett fra forhandlingsbordet og satte seg på stavangerflyet. 36 I Stavanger kom han til dekket bord. Der hadde et 50-talls streikende, med et anseelig medieoppbud i hælene, tvunget direktør Wantzin ved SAS Radisson til å stenge. Avgjørelsen ble tatt etter drøye fem timer med sterkt press. 37 Fjæstad brukte anledningen til å tale på et streikemøte i Folkets Hus der han ble møtt med jubel. Tok ikke arbeidsgiverne oss alvorlig før, sa Fjæstad, så gjør de det nå. 38 Kampen for stengning av SAS-hotellet i Stavanger var et første avgjørende slag som ga streiken luft under vingene. Oslo-avisene og NTB viet første dagen oppmerksomhet til gjester som måtte forlate hotellene som skulle stenge. Utenfor Grand Hotell i Oslo sto en fortvilet gjest med ansvar for en hel delegasjon fra Angola; «Hvor skal vi bo nå?» 39 Ombooking 33 Adresseavisen Dagbladet Bergens Tidene Aftenposten Stavanger Aftenblad Stavanger Aftenblad Nationen (NTB)

17 av streikerammede gjester var ikke en enkel sak, kunne Vårt Land melde. Hotellarbeidere som ikke streiker «regner nemlig slikt arbeid som streikebryteri». Dessuten kviet mange hoteller seg for å «sko seg» på konkurrenter som var streikerammet, mente avisen. 40 Allikevel var det få sure miner blant gjestene. «Vi forstår godt at de streiker for høyere lønn», uttalte en gjest til Aftenposten. 41 Peppe s Pizza var den eneste restauranten som var rammet av streik i Oslo; «Det føles merkelig», uttalte daglig leder til Dagbladet. De ansatte ønsket seg tilbake på jobb. De hadde prosentlønn og tjente ikke dårlig. Men samtidig ga de støtte til streiken. Timelønnede i bransjen tjener dårlig og fortjener bedre lønn, mente servitør Steve Johnsen. 42 Dagbladet hevdet at de hotell- og restaurantansatte bare hadde fått halvparten så mye i lønnstillegg som industriarbeidere de siste tre årene. 43 Streikeleder i Oslo, Claus Jervell, lovet pressen stor streikevilje i Oslo. «Folk vil ha mer penger». Han viste til at en årslønn på ikke var til å leve av. 44 Samtidig med at de første hotell- og restaurantansatte gikk ut i streik, kom streikevarsel for ansatte ved 21 nye bedrifter. En utvidelse av streiken var dermed varslet fra førstkommende søndag. Varselet om opptrapping av streiken ga oppslag om hva som var i vente. Bergensavisen kunne fortelle at SAS-hotellet i Bergen ville bli blokkert dersom uorganiserte ble satt inn der organiserte var i streik. 45 Turistsjefen i byen hadde bedt Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet om å skåne hotellet som skulle huse en reiselivsmesse, men hadde ikke vunnet gehør. «Ønsker arbeidsgiverne å få slutt på streiken får de legge pengene på bordet», mente Arild Hamre i den lokale streikekomiteen. 46 Dagen etter informerte hotelldirektøren på SAS-hotellet i Bergen, at de ville stenge hvis hotellet ble streikerammet. Erfaringene fra andre hoteller som forsøkte å holde åpent, blant annet SAS-hotellet i Stavanger, lå bak beslutningen som var tatt i samråd med den sentrale ledelsen for SAS-kjeden. 47 Bergensavisen hadde i samme oppslag en uttalelse fra professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln. Det var ulovlig å hindre leveranser til et streikerammet hotell, sa Jakhelln. 48 Avisene begynte å gjøre jussen til tema. At streikevakter stopper leveranser til en bedrift som er i streik, er «vanlig praksis», mente de streikende. Tidligere 40 Vårt Land Aftenposten Aften Dagbladet Dagbladet Nationen (NTB) Bergensavisen Bergensavisen Bergensavisen Bergensavisen

18 forbundsleder i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet, Erling Oen, som nå var distriktssekretær i Bergen, ga uttrykk for at det spilte liten rolle om dette var «lovlig eller ikke». Hotellene må stenge når deres forbund er i konflikt. Følger de ikke disse spillereglene, må vi stenge hotellet, uttalte han. 49 Mandag den 22. april var lokalavisene fulle av reportasjer etter at 21 nye bedrifter var tatt ut i streik dagen før. Ved hotellene Inter Nor på Lillehammer, Christian Quart i Kristiansand og ved restauranten Paletten i Tromsø, hadde ledelsen klart å unngå stengning av driften. «Ved hjelp av uorganisert arbeidskraft og egen innsats har man forsøkt å holde hjulene i gang, til stor forargelse fra de streikende», kunne Dagens Næringsliv melde. 50 Til Gudbrandsdølen og Lillehammer Tidene uttalte hotelldirektør Leiv Koppervik ved Lillehammer Hotell at hotellet ville holde åpent med «en del intern omorganisering». 51 Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet hadde derimot varslet aksjoner for å «hindre direktørene og uorganisert arbeidskraft i å holde dørene åpne.» 52 Streikevaktene utenfor Inter Nor Lillehammer Hotell fryktet at streiken kunne skape bitterhet i ettertid. Hotellet holdt åpent, og de uorganiserte var dermed med på å «sabotere streiken», mente en av streikevaktene. 53 Kampen om stengningen i Lillehammer ble tilspisset. I Oslo vurderte streikeledelsen å sende streikevakter til Lillehammer og Kristiansand, der to bedrifter ennå holdt åpent. Å holde bedriften åpen ved hjelp av uorganisert arbeidskraft, er et «brudd på... reglene», mente Claus Jervell, streikeleder i Oslo. 54 Noen dager senere kunne Klassekampen melde at en buss med streikevakter var sendt fra Oslo til Lillehammer for å gi streikevaktene ved Inter Nor Lillehammer Hotel støtte. Selv om enkelte bedrifter som Fellesmeieriet i Lillehammer hadde sluttet å levere varer til hotellet, klarte fortsatt hotelledelsen å holde dørene åpne. 55 Bare 20 av 110 ansatte var organisert ved hotellet, uttalte den lokale streikelederen Geir Helgesen, til Klassekampen. Han mente hotellet førte en «fagforeningsfiendtlig» politikk. 56 I Kristiansand forsøkte Hotell Christian Quart å holde åpent. Ledelsen ga ulike grunner for dette. «Vi har ikke råd til å stenge», mente en av eierne. En annen 49 Bergensavisen Dagens Næringsliv Gudbrandsdølen og Lillehammer Tidene Dagens Næringsliv Gudbrandsdølen og Lillehammer Tidene Arbeiderbladet Gudbrandsdølen og Lillehammer Tidene Klassekampen

19 viste til ansvaret overfor de uorganiserte og avdelingslederne: Vi kan ikke risikere «krav om tapt arbeidsfortjeneste» fra disse gruppene, sa hotelldirektør Fred Bjerke. 57 Dessuten ga det jo de streikende publisitet, mente direktøren. 58 Streikevaktene aksjonerte ved hotellinngangen, og ved å forsøke å hindre varelevering til hotellet. Det ga resultater. Dagen etter kunne Fædrelandsvennen i Kristiansand melde om «Knockout-seier» etter at Hotel Christian Quart hadde sett seg nødt til å stenge etter fire dager. Direktøren mente de hadde «feilberegnet» da de valgte å ikke stenge dørene med en gang. Den negative publisiteten var større enn ventet. 59 To restauranter i Tromsø holdt åpent tross streiken: Skarven og Paletten. De to eneste, kunne avisen Tromsø melde på lørdagen. Innehaveren av Skarven viste til ansvaret han hadde overfor de uorganiserte, men ville avvente situasjonen før han bestemte om bedriften fortsatt skulle holde åpent. «Jeg ønsker ikke provosere de streikende unødvendig», uttalte han til avisen. 60 Med opptil 80 streikevakter utenfor valgte han å stenge samme dag. 61 Også Scandic Hotell i Tromsø valgte å stenge. «Paletten holdes åpent utelukkende på grunn av vrangvilje og stahet», mente de streikende, som i kaldt vårvær standhaftig sto streikevakt. Lørdag kveld var det bare 30 gjester som tok seg forbi de 9 streikevaktene. «Dette er langt færre enn vanlig», uttalte innehaveren. 62 Rundt om i landet for øvrig kunne lokalavisene melde om stengte hoteller og kamplystne hotellansatte. «De aller fleste gjestene hadde sympati med oss» kunne en streikelysten Bente Mikkelsen i Ringsaker melde. 63 Enkelte spesielle aksjoner ble også satt i verk. Norsk Hotell- og Restaurantforbunds landsmøte i Ullensvang ble utsatt etter at Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet hadde tatt ut to organiserte ved hotellet til streik. Streiken ville ikke kunne stoppe driften ved hotellet, men kunne gitt Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet en god anledning til å profilere seg i mediene. Avlysningen av arbeidsgivernes årlige sammenkomst ble av NTB betegnet som «en liten seier». 64 Aksjonen kan i hvert fall ikke sies å ramme tredjeperson, mente Arild Hamre i streikekomiteen i Bergen Fædrelandsvennen Fædrelandsvennen Fædrelandsvennen Tromsø Nordlys og Næringslivets Ukeavis nr. 14, Nordlys Østlendingen NTB Gula Tidend

20 I enhver storstreik er det sannsynlig at tredjeperson blir rammet. Det er ikke til å unngå. Avisene gir allikevel eksempler på at Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet i visse tilfeller ga dispensasjoner fra streiken. Reiselivsmessen i Bergen, der blant annet 365 utenlandske bransjefolk deltok, var ett eksempel. Forbundet medvirket aktivt for å finne løsninger slik at dette arrangementet kunne gjennomføres, men gjester måtte allikevel flyttes fra streikerammede hoteller. 66 Det var trolig viktig for forbundet å markere at det ikke var bransjen som var motstander, men arbeidsgiverforeningen. «Vi hadde ikke noe ønske om å ramme akkurat dette arrangementet, som er av stor betydning for hotell- og serveringsnæringen over hele landet», uttalte de streikende. 67 Også i et annet tilfelle ga Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet dispensasjon. Det var foreningen for benskjøre, Norsk Forening for Osteogenesis imperfecta, som skulle ha holdt landsmøte på Rica Hell i Stjørdal. Her ga Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet dispensasjon, men hotellet satte en stopper. De mente det ville være «forskjellsbehandling», og ville ikke åpne hvis ikke hotellet ble gitt generell dispensasjon slik at også andre arrangementer kunne avvikles. 68 Det var ikke aktuelt for de streikende. «Vi sa vi skulle forsøke å hjelpe dem, og vi har prøvd å finne en løsning», sa informasjonsleder Mie Opjordsmoen fra Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet i en kommentar. 69 Avisene kunne bringe meldinger om klubber i andre forbund som ga økonomisk støtte. Organiserte i Kommuneforbundet ved Sentralsykehuset i Akershus ga kroner, og oppfordret andre til å støtte streiken. 70 Fellesforbundet i Bodø ga kroner. 71 Både kampvilje og telefax er rødglødende hos Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet, meldte NTB, etter at streiken var trappet opp søndag. De siste fire dagene hadde 500 nye medlemmer strømmet til organisasjonen, uttalte informasjonsleder Mie Opjordsmoen til telegrambyrået. 72 Hotell- og restaurantarbeiderstreiken gir oss også eksempler på trusler om oppsigelse. Ved Hotell Terminus i Bergen truet eieren med oppsigelser når hotellstreiken var over. Han kunne ikke akseptere at de streikende «nekter de uorganiserte» å jobbe. Han kalte dette «mafiatilstander», og mente streiken nå ville gjøre det økonomisk nødvendig å gå til oppsigelser. 73 En lokalpolitiker fra SV betegnet 66 NTB NTB Aftenposten Aftenposten Romerikes Blad Nordlands Framtid NTB NTB

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde

STREIKEBROSJYRE. Rettigheter og plikter i en streikesituasjon. Statlig tariffområde STREIKEBROSJYRE Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Rettigheter og plikter i en streikesituasjon Statlig tariffområde Hva er en streik: Streik er arbeidsnedleggelse, og innebærer

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik Spørsmål og svar ved mekling, evt. streik 2017 AAF HK 1 4. desember kl. 10.00 møtes HK og AAF (www.aaf.no) hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige innen klokken 24.00 blir det streik fra arbeidstidens

Detaljer

Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn

Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn Intervju: Den norske modellen Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn Intervjuer: Velkommen til denne podkasten som skal handle om Den norske modellen. Vi

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

Innhold. Når kan Fagforbundet streike?

Innhold. Når kan Fagforbundet streike? Innhold Lokal konfliktberedskap. Sentral organisering og ansvar Huskeliste Tariffmessige forhold Etterarbeid Annen arbeidskamp Streikehåndbok 2010-1 En tvist som oppstår når partene forhandler om ny tariffavtale,

Detaljer

Ot.prp. nr. 70 ( )

Ot.prp. nr. 70 ( ) Ot.prp. nr. 70 (1999-2000) Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Det norske maskinistforbund og Kommunenes Sentralforbund i forbindelse med tariffrevisjonen per 1. mai 2000 Tilråding

Detaljer

Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret

Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret Sentrum Røntgen 2008 Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret Innhold Del 1: Forhandling og mekling 4 Del 2: Konfliktsituasjoner 8 Innledning I «Informasjonsrutiner under tariffoppgjør»

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Delegater til landsmøtet

Delegater til landsmøtet Delegater til landsmøtet Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lokallag 40 Klubber 40 Konsernlag 12 NJ Frilans 2 Frilansere Student 7 2 Systemet i dag Utjevning 31 LS 15 Lag 56 Klubber 40 Frilansere 7 Klubber

Detaljer

Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets informasjonsrutiner under tariffoppgjøret omtanke solidaritet samhold Innhold Del 1: Forhandling og mekling.......................... 4 Del 2: Konfliktsituasjoner...............................

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

Tariffinformasjon. Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen. Innhold. Oslo, 13. mai 2016

Tariffinformasjon. Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen. Innhold. Oslo, 13. mai 2016 Tariffinformasjon Til Parats medlemmer omfattet av Riksavtalen Oslo, 13. mai 2016 Innhold Mekling og mulig streik... 2 Våre krav 2 Hvem blir omfattet av en eventuell streik?... 2 Spesielle forhold tilknyttet

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser

Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser Klatreulykken i Kjerag, februar 2012 Vurdering av mediedekningen og anbefalinger for framtidige hendelser Utarbeidet av Kjetil Hjertvik, BRV 19. februar 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 Fakta om mediedekningen

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Lokalt samarbeid Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Jahn Thomas Lind og Bård Knutzen Intervjuer: Hei, og velkommen til denne podkasten om lokalt partssamarbeid. Hva er det som egentlig

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194** 186*** 207**** 259***** Behandlede klager 137 156 156

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Ot.prp. nr. 69 (1999-2000)

Ot.prp. nr. 69 (1999-2000) Ot.prp. nr. 69 (1999-2000) Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Oslo kommune i forbindelse med tariffrevisjonen per 1. mai 2000 Tilråding fra Kommunal-

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Likestillings-

Detaljer

Tariffinformasjon. Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014. Innhold

Tariffinformasjon. Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014. Innhold Tariffinformasjon Til tillitsvalgte i Apotek 1 og Boots Vennligst informer deres medlemmer om innholdet Oslo, 9.mai 2014 Innhold Mekling og mulig streik... 2 Våre krav 2 Hvem blir omfattet av en eventuell

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik Spørsmål og svar ved mekling, evt streik 2014 NHO Butikk 1 Når tariffoppgjør går til mekling, evt streik dukker det opp mange spørsmål. Her svarer vi på noen av de mest vanlige spørsmålene. 28. 29. August

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Hovedavtalen privat sektor Hvordan kan en tillitsvalgt nyttiggjøre seg tariffavtalen(e)? Hovedtemaer 1. Organisasjonsretten 2. Særavtaler og

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Aftenposten Stavanger Aftenblad TV2 AS Bergens Tidende Adresseavisen Verdens Gang Journalisten

Detaljer

2003-2013 LO/GLTE er 10 år

2003-2013 LO/GLTE er 10 år 2003-2013 LO/GLTE er 10 år LO/GLTE ble dannet på et stiftelsesmøte for 10 år siden. Det må vi kunne si var en bra sammenslåing av 6 Samorganisasjoner. Vi har hatt rimelig mange arbeidsoppgaver og tatt

Detaljer

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011.

Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Publikasjoner og presentasjoner fra prosjektet Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag 2001-2011. Mediedekning 2011 Lav barnetrygd gir fattige barn. Nettavisen 08.05.11 2010

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK ARBEIDSTVISTLOVEN OG TJENESTETVISTLOVEN Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) gjelder for kommunesektoren, Spekterområdet og privat sektor, og Tjenestetvistloven (lov om offentlige

Detaljer

Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte

Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Kapittel 13 - Forholdet til de tillitsvalgte Henrik Munthe, advokat, Næringslivets Hovedorganisasjon I de aller fleste mediebedriftene er det inngått en eller

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1730 den 16. september og fra kl. 9.00 til 12.30 den 17.september. Dagsorden

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2010 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Verdens Gang Dagens Næringsliv Aftenposten TV2 AS Stavanger Aftenblad Bergens Tidende Adresseavisen VG Multimedia

Detaljer

Åsmund Arup Seip. Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk.

Åsmund Arup Seip. Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk. Åsmund Arup Seip Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk Fafo-rapport 229 Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISBN 82-7422-195-8 Omslag:

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen..

Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.. Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.. Agenda Rammene Hva menes med begrepene mobbing/trakassering og konflikter i arbeidslivet? Hvordan håndterer vi hvem gjør hva? De vanskelige

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV TIL RIKSAVTALEN TARIFFOPPGJØRET 2014 Overlevert 18. mars klokken 10.00 FELLESFORBUNDETS FORHANDLINGSUTVALG Clas Delp Tore Skjelstadaune Elin Karlsen Djevat Hisenaj Torunn Ægisdottir

Detaljer

AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK

AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK AVDELINGENS OG KLUBBENS OPPGAVER UNDER STREIK Tariffinformasjon / Industri Energi Side 1 06.06.2016 INNHOLD Innledning 3 A. Forhandlingsform 3 Forhandlinger 3 Forhandlingsbrudd 3 Mekling 3 Brudd i meklingen,

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Ytringsfrihet for ansatte i Bodø kommune

Ytringsfrihet for ansatte i Bodø kommune Ytringsfrihet for ansatte i Bodø kommune AN, onsdag 21.august 2013 Åpent brev til komite for levekår i Bodø kommune v/ leder Else Marie Torp. Under overskriften en trygg og verdig alderdom har stortingskandidat

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Velkommen til Fafofesten Faglig forspill. Bedriftsdemokratiets tilstand

Velkommen til Fafofesten Faglig forspill. Bedriftsdemokratiets tilstand Velkommen til Fafofesten Faglig forspill Bedriftsdemokratiets tilstand Forskningsstiftelsen Fafo består av to institutter Fafo Institutt for arbeidslivsog velferdsforskning Fafo Institutt for anvendte

Detaljer

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår

PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår PRESSENS FAGLIGE UTVALG Hovedstatistikk 1. halvår 2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Innkomne klager 168 141 156 144 145 194** 186*** 207**** Behandlede klager 137 156 156 135 154 207 185

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

Organisering og forberedelser i NTL. -tillegg til streikeheftet fra LO Stat

Organisering og forberedelser i NTL. -tillegg til streikeheftet fra LO Stat Organisering og forberedelser i NTL -tillegg til streikeheftet fra LO Stat Innledning LO Stats streikehefte Dette heftet er et supplement til streikeheftet fra LO Stat og er tilpasset forholdene i NTL.

Detaljer

SANs konfliktberedskap

SANs konfliktberedskap SANs konfliktberedskap SANs konfliktberedskap Informasjon og veiledning i konfliktberedskap SANS KONFLIKTBEREDSKAP... 1 INFORMASJON OG VEILEDNING I KONFLIKTBEREDSKAP... 1 1. GENERELT OM KONFLIKTER... 2

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Uttalelse i sak 07/16 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en henvendelse fra A den 13. mars 2007. I

Detaljer

PFU-SAK NR. 068/12. Finnmarken hadde mandag 2. januar 2012 en artikkel med tittelen «Seks av ni bryter loven».

PFU-SAK NR. 068/12. Finnmarken hadde mandag 2. januar 2012 en artikkel med tittelen «Seks av ni bryter loven». PFU-SAK NR. 068/12 KLAGER: Arnt Bjarne Aronsen ADRESSE: Brodtkorbs gate 1, 9950 Vardø TELEFON/TELEFAX: PUBLIKASJON: Finnmarken PUBLISERINGSDATO: 02.01.2012 STOFFOMRÅDE: Forvaltning GENRE: Nyhetsartikkel

Detaljer

PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER:

PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER: PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: teigmo@online.no PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: 23.04.2015 STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Kontroll av opplysninger,

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Offentlig ansattes ytringsfrihet. Fritt ord, 22. juni 2017 Sissel Trygstad, Elin Svarstad & Anne Mette Ødegård

Offentlig ansattes ytringsfrihet. Fritt ord, 22. juni 2017 Sissel Trygstad, Elin Svarstad & Anne Mette Ødegård Offentlig ansattes ytringsfrihet Fritt ord, 22. juni 2017 Sissel Trygstad, Elin Svarstad & Anne Mette Ødegård Hvilke begrensninger legges på ansattes ytringsfrihet? Er begrensningene legitime? Er det balanse

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011

Gjennomsnittlig lønn for bedrifter i 2011 Gjennomsnittlig for bedrifter i 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Dagens Næringsliv Verdens Gang DN Nye medier TV 2 Stavanger Aftenblad Aftenposten Adresseavisen Bergens Tidende

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361 0 716 495 2 DN Nye medier 12 14,0 319 469 293 541 3 788 616 798 43 250 12 618 2 316 0 674 983 0 21 008

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

på petroleumsanlegg på land

på petroleumsanlegg på land Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo Østforum 23.10.2007. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Første undersøkelse blant østeuropeiske arbeidstakere på landanlegg Undersøkelsen

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Adresseavisen 103 21,7 336 582 226 596 13 859 577 036 16 994 20 797 1 506 670 617 003 2 931 38 580 0 658 513 2 Aftenposten 197 22,5 337 900 248 384 24 751 611 035 23 420 8 680 2 128 0 645 262 2 715 12

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 DN Nye medier 12 14,0 319 469 293 541 3 788 616 798 43 250 12 618 2 316 0 674 983 0 21 008 0 695 990 2 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361

Detaljer

Gjennomsnittslønn 2013

Gjennomsnittslønn 2013 1 Verdens Gang 198 20,5 333 884 231 662 16 376 581 923 66 019 13 869 138 0 661 949 1 072 70 220 0 733 241 2 Dagens Næringsliv 109 16,9 326 016 299 688 2 830 628 534 26 331 12 351 529 389 668 134 0 48 361

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Region Helse Midt Trondheim, 04.-05. mars 2015 Spesialrådgiver/advokat Kristin Krogvold Rådgiver/advokatfullmektig Jan Eikeland Jus og arbeidsliv

Detaljer

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen S OM Sak: 2007/2195 TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Saken gjelder spørsmålet om stillingen som rådmann skulle ha vært offentlig

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

F M. Side 1. Tariffinformasjon / Industri Energi 11.06.2009

F M. Side 1. Tariffinformasjon / Industri Energi 11.06.2009 F FORHANDLING M MEKLING STREIK K HVA NÅ? INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER OMFATTETT AV FORBUNDETS OVERENSKOMSTER MED NORGES REDERIFORBUND Tariffinformasjon / Industri Energi Side 1 11.06.2009

Detaljer

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varslingsrutiner for de som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 24.11.2017, sak 32/2017 1.

Detaljer