13 dager i streik Hotell- og restaurantarbeiderstreiken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13 dager i streik Hotell- og restaurantarbeiderstreiken"

Transkript

1 Åsmund Arup Seip 13 dager i streik Hotell- og restaurantarbeiderstreiken 1996 Fafo

2

3 Åsmund Arup Seip 13 dager i streik Hotell- og restaurantarbeiderstreiken 1996 Fafo-rapport 203

4 Forskningsstiftelsen Fafo 1996 ISBN Omslag: Jon S. Lahlum Omslagsfoto: Steinar Gjerholm Trykk: Falch Hurtigtrykk 2

5 Innhold Forord... 5 Innledning... 7 Kulissene... 9 Opptakten... 9 Mekling og brudd Streik og konflikter Streik landet rundt Striden om de uorganiserte Forsoning Kommunalministerens første forsøk Kontakten mellom hovedorganisasjonene Kommunalministerens andre forsøk Mediebildet Partenes synspunkter på mediedekningen Å vinne opinionen Å vinne egen organisasjon Hovedinntrykk av mediedekningen Bak kulissene Utformingen av kravene Sentral planlegging Informasjonsstrategien Forberedelse lokalt Arbeidsgiverne Konfliktforberedelse Under streiken Oppsummering

6 Streik Hvem streiket? Aksjoner og strategi Å stå streikevakt De uorganiserte: ressurs og konfliktpotensial Uravstemningen: resultatene Oppsummering Konfliktens virkninger Organisasjonen Partene

7 Forord Denne rapporten er utført på oppdrag av Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet. Forbundet ønsket en oppsummering av konflikten som kom under tariffoppgjøret Hensikten med rapporten er å presentere konflikten slik den ble fremstilt i mediene, gjøre rede for de forberedelser som ble gjort i forbindelse med tariffoppgjøret og peke på noen av de erfaringene medlemmene i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet gjorde i sitt arbeid som tillitsvalgte eller streikevakter. Prosjektets referansegruppe har bestått av forbundssekretær i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet, Jens Hoel og avdelingsleder i LOs informasjons- og organisasjonsavdeling, Øivind Hvattum. Jeg vil takke forbundsleder Svein Fjæstad i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet og administrerende direktør Kjell B. Einarsen i Norsk Hotell- og Restaurantforbund for den imøtekommenhet og den informasjon jeg har fått. Jeg har fått anledning til å intervjue både arbeidstakere og arbeidsgivere som har vist åpenhet og interesse. I denne undersøkelsen har jeg valgt å la informantene være anonyme. Jeg ønsker allikevel å takke hver enkelt av dem for den informasjonen jeg har fått. Ved Fafo går en takk til Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke for kommentarer, til Tonje Houg for korrekturlesing og til publikasjonsavdelingen og Jon Lahlum for arbeidet med manuskriptet. Oslo, oktober 1996 Åsmund Arup Seip 5

8 6

9 Innledning Den 17. april 1996 om morgenen gikk rundt 700 hotell- og restaurantansatte ut i streik. Etter knappe 14 dager var dette tallet tredoblet. En storstreik i hotell- og restaurantbransjen var et faktum. Det var 58 år siden Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet sist hadde streiket, høsten Dette gjør streiken i 1996 til en historisk hendelse. Streik blant hotell- og restaurantfolk er ikke dagligdags. En streik er en hendelse som har betydning for flere aktører, og som kan få virkninger i en rekke samfunnsmessige sammenhenger. Forbundet som leder streiken og arbeidsgiverorganisasjonen som er motpart har knyttet interesser og prestige til forløpet. De streikende som møter arbeidsgivere og tredjemann i selve konfliktsituasjonen er satt i en vanskelig og krevende posisjon; de skal gjøre selve jobben og være organisasjonens maktressurs. I tillegg får en streik også ofte en samfunnsmessig betydning. Det gjelder både innenfor den institusjonelle ramme og det forhandlingssystem forbundet inngår i, og det gjelder overfor samfunnet for øvrig der holdninger til streik og synspunkter på den konkrete konflikten ofte vil ha betydning både på kort og lang sikt. Det er derfor en viktig oppgave å kartlegge hendelsesforløpet under en streik, og vurdere synspunkter og inntrykk partene og de streikende har i ettertid. Kunnskap om en streik vil kunne gi forståelse både for Hotellog Restaurantarbeiderforbundets virkemåte og for det forhandlingssystemet forbundet er en del av. Vi skal ikke her vurdere hvorvidt hotell- og restaurantarbeiderstreiken var vellykket i noen streng forstand, i forhold til de økonomiske kravene eller i forhold til hva andre grupper fikk i oppgjøret Streiken har imidlertid noen karakteristiske kjennetegn. Streiken vant sympati i opinionen. Sentrale aviser både i Oslo og andre større byer ga langt på vei Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet støtte. Det gir oss grunn til å spørre: Hva var det ved hotell- og restaurantarbeiderstreiken som gjorde at den ble oppfattet som vellykket? Vi skal ta for oss tre sider ved konflikten. For det første hadde mediene en sentral plass. Gjennom aviser, tv og radio ble det formet et bilde av streiken som igjen var med å prege opinionen. Både for den som står streikevakt på gaten og for den som skal møte en motpart i forhandlinger er det viktig å føle støtte fra allmennheten. Det styrker troen på egne 1 Alf M. Frotjold Til Tjeneste. Oslo Servitørforenings 75 års historie, [1966]

10 handlinger. Vi skal derfor undersøke hvilket bilde som ble skapt av streiken i mediene og hvordan forbundets lønnspolitikk ble kommunisert gjennom dagspressen. Også partenes vurdering av hvordan mediene dekket konflikten vil bli trukket frem. For det andre er en streik er mer enn avisoppslag. For de som deltar, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, følges et tariffoppgjør av planlegging og hardt arbeid i sene nattetimer. Ender det med streik, skal en hær av streikevakter sendes i felten og bedrifter skal stenges. Dette arbeidet får sjelden utenforstående innblikk i. Men for aktørene selv er dette viktig. Det er i dette arbeidet organisasjonene i arbeidslivet har sitt utspring. Et naturlig spørsmål i en undersøkelse som dette er derfor: Hvilken betydning hadde forberedelsene til tariffoppgjøret og hendelsene under streiken for Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet? En tredje side ved konflikten er dens samfunnsmessige betydning. Dette emnet kan bare i liten grad berøres innenfor dette prosjektets rammer. Det er allikevel naturlig å trekke frem de mer prinsipielle sidene ved konflikter som dukket opp under hotell- og restaurantarbeiderstreiken. I første rekke gjelder det spørsmålet om de uorganisertes rolle under konflikter. Denne undersøkelsen er basert på materiale fra dagspresse, radio, tv og Norsk Telegrambyrå (NTB). Utklipp fra pressen ble foretatt for Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken. I tillegg har jeg gjort 15 intervjuer med arbeidsgivere og arbeidstakere. Enkelte av disse er sentrale aktører i Norsk Hotell- og Restaurantforbund og Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet. Her har jeg valgt ikke å bruke navn på intervjuobjektene, men har enkelte steder når det har vært naturlig nevnt forbundsleder Svein Fjæstad og administrerende direktør Kjell B. Einarsen ved navn. 2 Ut over de 15 intervjuene har jeg hatt uformelle samtaler med flere aktører. Jeg har også deltatt på et møte der forbundsstyret og distrikts- og regionssekretærene i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet foretok en oppsummering av streiken. Fra dette møtet har jeg benyttet enkelte uttalelser. Materialet gir ikke mulighet til å trekke noen generelle konklusjoner om synspunkter hos arbeidsgiverne eller Hotell- og Restaurantarbeiderforbundets medlemmer. Synspunktene som presenteres står for enkeltpersoners regning. Det er allikevel av interesse at de finnes og kommer til uttrykk. Jeg har også forsøkt å trekke frem motstridende synspunkter der jeg har registrert slike. 2 Referanse til samtalene er gitt ved å angi informantens tilhørighet til arbeidstaker- eller arbeidsgiversiden i konflikten, og ved et nummer som identifiserer et eventuelt sitat. Sitatene er nedtegnet under intervjuet, og er derfor ikke strengt ordrette. 8

11 Kulissene Enhver hendelse har flere sider. En side viser aktørenes egne opplevelser av hendelsen. En annen side vender mot omverden; det er slik den blir sett utenfra. En streik tar form i et offentlig rom. Gjennom mediene kan samfunnet for øvrig følge hendelsesgangen. Aviser, radio og TV blir streikens kullisser; det som er synlig. Hvilket bilde tegnet mediene av hotell- og restaurantarbeiderstreiken? Hvordan beskrev avisene hendelsene? Mediene har også en annen funksjon. De er en kommunikasjonskanal. Informasjon går flere veier mellom ulike aktører. «Partene kommuniserer først og fremst gjennom pressen», var et inntrykk journalistene som fulgte streiken fikk. 3 Men også kommunikasjon fra organisasjonene til allmennheten og opinionen gikk gjennom mediene. I tillegg kan mediene brukes som en intern kommunikasjonskanal mellom medlemmer, og mellom ledelse og medlemmer i en organisasjon. Skal vi få et bilde av streiken må vi også forstå hvordan Hotell- og Restaurantarbeiderforbundets lønnspolitikk ble kommunisert gjennom dagspressen. Opptakten Den 20. mars 1996 startet forhandlingene mellom Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet og arbeidsgiverne i Norsk Hotell- og Restaurantforbund. Arbeiderbladet kunne melde at hotellarbeiderne forberedte seg på konflikt. I Oslo var det angivelig opprettet en «hemmelig streikekomité» ifølge avisen. 4 Arbeiderbladet fokuserte på tre krav Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet ville reise ved vårens oppgjør: Lavtlønnsprofil, et løft for de dårligst betalte, fagbrevtillegg, en økning av tillegget for den som har fagbrev i forhold til ufaglærte, og til slutt, økte tillegg for ubekvem arbeidstid og endrede tidspunkter for beregning 3 NTB, Gunnar Kagge, Arbeiderbladet

12 av slik arbeidstid. 5 «Dette blir et tøft oppgjør», var kommentaren til Kjell B. Einarsen, direktør i Norsk Hotell- og Restaurantforbund. Han ville imidlertid ikke gi noen konkrete kommentarer. 6 Dagen etter at forhandlingene hadde begynt og partene hadde lagt frem sine krav, ble hotell- og restaurantoppgjøret presentert i Aftenposten. Avisen redegjorde for krav både fra arbeidstaker- og fra arbeidsgiversiden. Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet hadde foreløpig ikke konkretisert sitt lønnskrav i kroner og øre, men krav om økte tillegg for ubekvem arbeidstid og et arbeidsgiverkrav om fjerning av lavtlønnsgarantien ble holdt frem som oppgjørets vanskeligste saker. 7 NTB sendte den 30. april ut en melding etter at de økonomiske rammene på Hotell- og Restaurantarbeiderforbundets krav forelå: Åtte kroner timen, hvorav rundt fem kroner skulle være generelt tillegg. 8 NTB-meldingen ble trykket i en rekke aviser. Kravet førte til forhandlingsbrudd; meklingsmannen måtte overta. Så ble det stille. Avisenes interesse ble rettet mot verkstedindustrien, der forhandlingene og bruddet i forhandlingene overtok spalteplassen. Mekling og brudd Den 13. april varslet Aftenposten om streiketrussel i hotellnæringen. Etter tre uker med forhandling, var meklingen satt til 11. april. Dagen etter varslet Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet streik ved ti bedrifter fra onsdag 17. april dersom den tvungne meklingen ikke førte frem. Partene tok pause over helgen. Det alle ventet på var resultatet av meklingen i verkstedoppgjøret. Ble partene enige i verkstedoppgjøret ville meklingen innen hotell- og restaurant bli enklere, mente den særskilte meklingsmannen, Rolf I. Pedersen, som var gitt ansvaret for meklingen mellom Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet og Norsk Hotell- og Restaurantforbund. 9 Aftenposten presenterte også lønnskravet fra hotell- og restaurantarbeiderne: en lønnsramme på åtte kroner timen, med et generelt tillegg på kroner 4,90 fra 1. april Arbeiderbladet Aftenposten redegjorde for kravet dagen etter. Ubekvemstillegget som nå ble utbetalt etter kl hverdager og kl i helgene, skulle ifølge kravet betales fra henholdsvis kl og kl Aftenposten Arbeiderbladet Aftenposten NTB Gunnar Kagge, Aftenposten Aftenposten

13 Muligheten for en hotellstreik ble også varslet av Klassekampen. Motparten har ikke kommet med noe tilbud i det hele tatt, uttalte Hotell- og Restaurantarbeiderforbundets informasjonsleder Mie Opjordsmoen til Klassekampen. Hun mente forbundet ville få klarsignal fra LO-ledelsen til å streike: «Jeg tror ikke det blir noe problem», uttalte hun. «Fellesforbundet har lokal forhandlingsrett. Det har ikke vi, og derfor må vi ha mer ved det sentrale oppgjøret.» 11 Klassekampen mente de hotellansatte var så lavt lønnet at høyere tillegg «ikke automatisk vil føre til at mange andre grupper kan bruke dette til å få ut mer». Den 16. april om morgenen var partene i verkstedindustrien blitt enige: kroner 1,50 per time i generelt tillegg. 12 En målestav for de andre oppgjørene var dermed presentert. Avklaring i verkstedoppgjøret var samtidig klarsignal for innspurten i hotell- og restaurantoppgjøret. «Vi skal ha mer enn 1,50 i timen», slo forbundsleder i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet, Svein Fjæstad fast. 13 Han viste til vedtaket i LOs representantskap om prioritering av lavtlønnede, og fremholdt at dette dreiet seg om en lavtlønnsbransje med om lag 80 prosent kvinner. 14 Men også arbeidsgivere så forbundsleder Fjæstads poeng. «Jeg har ikke problemer med å se at det er lavtlønnsgrupper i bransjen som fortjener et løft», uttalte Peter Holst, direktør for et av de streikeutsatte hotellene i Oslo, Radisson SAS Plaza. 15 Dette gjaldt for eksempel romvertinner, mente Holst. Han pekte imidlertid på at det innen næringen var store lønnsforskjeller mellom ulike kategorier ansatte, og mente dette var en utfordring for de ansattes foreninger. 16 Han antydet dermed at Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet ville måtte legge bånd på de høytlønte i eget forbund hvis det skulle være et lavtlønnsoppgjør. Det kunne kanskje bli vanskelig. Morgenen onsdag 17. april kunne avisene bare bringe uvisshet, skjønt i Arbeiderbladet var man ganske overbevist om at Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet ville ta medlemmene ut i streik. 17 Meklingen gikk på overtid. Da avisene gikk i trykken var ingen ting avklart. Arbeiderbladet våget allikevel å tippe at hotellgjester ble satt på gaten etter frokost den morgenen. 18 Aftenposten meldte at noe 11 Klassekampen Aftenposten I tillegg kom blant annet spørsmålet om redusert pensjonsalder under ordningen med avtalefestet pensjon (AFP). 13 Klassekampen Klassekampen Klassekampen Klassekampen Arbeiderbladet Arbeiderbladet

14 lønnstilbud fra arbeidsgiverne ikke forelå. 19 Meklingsmann Rolf I. Pedersen hadde uttalt av avstanden mellom partene var stor og at faren for konflikt var reell. I Arbeiderbladet ble også bakgrunnen for Hotell- og Restaurantarbeiderforbundets lønnskrav viet plass. Klubbleder ved SAS-hotellet, Merete Nielsen, mente en lønnsøkning nå var på sin plass: «Dette er en yrkesgruppe som aldri er blitt behandlet med respekt.» Avisen bragte tall fra hotell- og restaurantansattes lønnsutvikling: de hadde en gjennomsnittslønn på , 31 prosent mindre enn gjennomsnittet i Norge ( ), og mens gjennomsnittlig lønnsvekst siden 1992 var på 8,8 prosent, var denne bare 6,7 prosent for hotell- og restaurantarbeiderne. 20 Men Arbeiderbladet trakk også frem et av problemene nettopp for hotell- og restaurantbransjen. Lønnsomheten i bransjen er lavere enn i andre servicenæringer og i industrien, mente avisen. Det ga tøffe forhandlinger der begge parter hadde lite å gi. Radioen bragte de første sikre meldinger: Den 17. april klokken var streiken et faktum. Partene hadde ikke klart å bli enige under meklingen. Det var meklet i seks timer på overtid. Hva skjedde den natten meklingen sto på? Avisene og mediene for øvrig startet straks å spekulere. I fjernsynsnyhetene samme kveld presenterte partene sitt syn på meklingsbruddet. Vi er ute i konflikt «fordi det ikke foreligger noe rent tilbud i fra motparten», uttalte Svein Fjæstad. 21 «Vi er interessert i å komme på banen i en dialog», uttalte Kjell B. Einarsen til TV2. 22 NRK hadde fått en uttalelse fra LO-leder Yngve Hågensen. «Jeg må si at det er usedvanlig klossete amatørmessig håndtert fra arbeidsgivernes side, det som skjedde i sene nattetimer», sa Hågensen. 23 Dersom arbeidsgiverne hadde et tilbud var det deres ansvar å få det på bordet før konflikten som var varslet skulle inntre, mente han. 24 Arbeidsgiverne var oppbrakt. De hadde ventet «større tålmodighet» fra arbeidstakerne, og håpet på raskt å komme i en ny meklingssituasjon. 25 Streik ved en misforståelse, meldte Dagbladet. Kjell B. Einarsen rakk ikke å legge frem noe tilbud før Svein Fjæstad banket på døren og sa at nå var det streik. 19 Aftenposten Arbeiderbladet Aftenposten presenterte tall fra arbeidsgiverne som anslo gjennomsnittlig årslønn i bransjen til kroner. 21 Nyhetene TV kl Nyhetene TV kl Dagsrevyen NRK kl Dagsrevyen NRK kl Dagsrevyen NRK kl

15 «Vi ble avbrutt midt i en dialog. Jeg fikk ikke engang slutte mitt innlegg...», mente Einarsen, som følte seg «snytt». 26 Men en løsning var i sikte i følge Dagbladet. Det ble arbeidet i kullissene. 27 Dagsnytt radio kunne samme morgenen melde at Kjell B. Einarsen og Hotell- og Restaurantforbundet var beredt til å presentere et nytt tilbud til de streikende når partene igjen møttes hos meklingsmannen. Arbeidsgiverne må legge et konkret tilbud på bordet før vi vil fortsette samtalene, var Svein Fjæstads kommentar. 28 Else- Britt Hauge, nestleder i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet måtte i løpet av dagen dementere ryktene om et nytt tilbud. Vi har ikke fått noe tilbud, og har ikke hatt kontakt med arbeidsgiverne, uttalte hun til NRK Dagsrevyen. 29 Einarsen måtte i samme sendingen bekrefte at det ikke hadde vært kontakt; «det er heller ikke utarbeidet noe tilbud», la han til. Streik og konflikter De første meldingene om streiken kom som vi har sett, på radioen. På distriktssendingene klokken den 17. april sørget de ulike distriktskontorene i NRK for å informere om hvor streiken rammet: Tromsø, Bergen, Stavanger og Haugesund i tillegg til hovedstaden. 30 Fra dette tidspunktet ble mediedekningen større. Ulike sider ved konflikten ble dekket. Det som til nå hadde vært et spill mellom parter i et lukket rom, ble fra dette øyeblikk en kamp ført i gatene. Utenfor hotellene sto streikevaktene med plakater, og Aftenposten kunne bringe bilder både av en forbundsleder som satt streikevakt og en hotelldirektør som var tvunget til å stenge. 31 Lokalavisene hadde fått godt stoff. Over 35 små og store aviser hadde den 18. april svære oppslag om hotellstreiken. Flere av oppslagene var presentasjoner av lønnsforholdene innen hotell- og restaurantnæringen. 32 Både stuepiker og servitører ble presentert. Avisene hadde 26 Dagbladet Dagbladet Dagsnytt Petre NRK radio kl Dagsrevyen NRK kl Se liste over streikerammede hoteller side Aftenposten For eksempel Sandefjord Blad, Haugesunds Avis, Fædrelandsvennen, Østlendingen, Fremover, Romsdals Budstikke og VG. 13

16 detaljert informasjon om lønnsnivå i bransjen. «Lavest på lønnsstigen... mens hotellene klarer seg bedre enn på svært lenge», meldte Adresseavisen, som hadde hentet sine tall fra Statistisk sentralbyrå. 33 Også de ulike streikeaksjonene fikk avisdekning både av osloavisene og den lokale pressen. I Stavanger ble hotelldirektør Pernille Wantzin ved SAS-hotellet tvunget til å stenge etter først å ha forsøkt å holde åpent; «kapitulasjon» rapporterte Dagbladet. 34 Bergens Tidene hadde lørdag den 20. april et oppslag om organisasjonsgraden innen hotellnæringen. Norsk Hotell- og Restaurantforbund og NHO organiserte rundt 700 av de 2000 bedriftene i reiselivsbransjen. Av disse var det bare 392 bedrifter som hadde tariffavtale med sine ansatte, og som dermed var aktuelle i streikesammenheng. Selv om Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet tok ut alle medlemmene i streik ville det ikke kunne lamme hele hotellnæringen, skrev avisen. 35 Men siden det gjerne var de største hotellene i byene som var tilknyttet NHO og hadde tariffavtale, ville en opptrapping av streiken allikevel få store konsekvenser i mange områder. Streik landet rundt Størst medieoppmerksomhet i startfasen fikk Stavanger. SAS Radisson Hotellet var det eneste av de streikerammede hotellene som første dagen ikke ville stenge. Forbundsleder Svein Fjæstad gikk rett fra forhandlingsbordet og satte seg på stavangerflyet. 36 I Stavanger kom han til dekket bord. Der hadde et 50-talls streikende, med et anseelig medieoppbud i hælene, tvunget direktør Wantzin ved SAS Radisson til å stenge. Avgjørelsen ble tatt etter drøye fem timer med sterkt press. 37 Fjæstad brukte anledningen til å tale på et streikemøte i Folkets Hus der han ble møtt med jubel. Tok ikke arbeidsgiverne oss alvorlig før, sa Fjæstad, så gjør de det nå. 38 Kampen for stengning av SAS-hotellet i Stavanger var et første avgjørende slag som ga streiken luft under vingene. Oslo-avisene og NTB viet første dagen oppmerksomhet til gjester som måtte forlate hotellene som skulle stenge. Utenfor Grand Hotell i Oslo sto en fortvilet gjest med ansvar for en hel delegasjon fra Angola; «Hvor skal vi bo nå?» 39 Ombooking 33 Adresseavisen Dagbladet Bergens Tidene Aftenposten Stavanger Aftenblad Stavanger Aftenblad Nationen (NTB)

17 av streikerammede gjester var ikke en enkel sak, kunne Vårt Land melde. Hotellarbeidere som ikke streiker «regner nemlig slikt arbeid som streikebryteri». Dessuten kviet mange hoteller seg for å «sko seg» på konkurrenter som var streikerammet, mente avisen. 40 Allikevel var det få sure miner blant gjestene. «Vi forstår godt at de streiker for høyere lønn», uttalte en gjest til Aftenposten. 41 Peppe s Pizza var den eneste restauranten som var rammet av streik i Oslo; «Det føles merkelig», uttalte daglig leder til Dagbladet. De ansatte ønsket seg tilbake på jobb. De hadde prosentlønn og tjente ikke dårlig. Men samtidig ga de støtte til streiken. Timelønnede i bransjen tjener dårlig og fortjener bedre lønn, mente servitør Steve Johnsen. 42 Dagbladet hevdet at de hotell- og restaurantansatte bare hadde fått halvparten så mye i lønnstillegg som industriarbeidere de siste tre årene. 43 Streikeleder i Oslo, Claus Jervell, lovet pressen stor streikevilje i Oslo. «Folk vil ha mer penger». Han viste til at en årslønn på ikke var til å leve av. 44 Samtidig med at de første hotell- og restaurantansatte gikk ut i streik, kom streikevarsel for ansatte ved 21 nye bedrifter. En utvidelse av streiken var dermed varslet fra førstkommende søndag. Varselet om opptrapping av streiken ga oppslag om hva som var i vente. Bergensavisen kunne fortelle at SAS-hotellet i Bergen ville bli blokkert dersom uorganiserte ble satt inn der organiserte var i streik. 45 Turistsjefen i byen hadde bedt Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet om å skåne hotellet som skulle huse en reiselivsmesse, men hadde ikke vunnet gehør. «Ønsker arbeidsgiverne å få slutt på streiken får de legge pengene på bordet», mente Arild Hamre i den lokale streikekomiteen. 46 Dagen etter informerte hotelldirektøren på SAS-hotellet i Bergen, at de ville stenge hvis hotellet ble streikerammet. Erfaringene fra andre hoteller som forsøkte å holde åpent, blant annet SAS-hotellet i Stavanger, lå bak beslutningen som var tatt i samråd med den sentrale ledelsen for SAS-kjeden. 47 Bergensavisen hadde i samme oppslag en uttalelse fra professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln. Det var ulovlig å hindre leveranser til et streikerammet hotell, sa Jakhelln. 48 Avisene begynte å gjøre jussen til tema. At streikevakter stopper leveranser til en bedrift som er i streik, er «vanlig praksis», mente de streikende. Tidligere 40 Vårt Land Aftenposten Aften Dagbladet Dagbladet Nationen (NTB) Bergensavisen Bergensavisen Bergensavisen Bergensavisen

18 forbundsleder i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet, Erling Oen, som nå var distriktssekretær i Bergen, ga uttrykk for at det spilte liten rolle om dette var «lovlig eller ikke». Hotellene må stenge når deres forbund er i konflikt. Følger de ikke disse spillereglene, må vi stenge hotellet, uttalte han. 49 Mandag den 22. april var lokalavisene fulle av reportasjer etter at 21 nye bedrifter var tatt ut i streik dagen før. Ved hotellene Inter Nor på Lillehammer, Christian Quart i Kristiansand og ved restauranten Paletten i Tromsø, hadde ledelsen klart å unngå stengning av driften. «Ved hjelp av uorganisert arbeidskraft og egen innsats har man forsøkt å holde hjulene i gang, til stor forargelse fra de streikende», kunne Dagens Næringsliv melde. 50 Til Gudbrandsdølen og Lillehammer Tidene uttalte hotelldirektør Leiv Koppervik ved Lillehammer Hotell at hotellet ville holde åpent med «en del intern omorganisering». 51 Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet hadde derimot varslet aksjoner for å «hindre direktørene og uorganisert arbeidskraft i å holde dørene åpne.» 52 Streikevaktene utenfor Inter Nor Lillehammer Hotell fryktet at streiken kunne skape bitterhet i ettertid. Hotellet holdt åpent, og de uorganiserte var dermed med på å «sabotere streiken», mente en av streikevaktene. 53 Kampen om stengningen i Lillehammer ble tilspisset. I Oslo vurderte streikeledelsen å sende streikevakter til Lillehammer og Kristiansand, der to bedrifter ennå holdt åpent. Å holde bedriften åpen ved hjelp av uorganisert arbeidskraft, er et «brudd på... reglene», mente Claus Jervell, streikeleder i Oslo. 54 Noen dager senere kunne Klassekampen melde at en buss med streikevakter var sendt fra Oslo til Lillehammer for å gi streikevaktene ved Inter Nor Lillehammer Hotel støtte. Selv om enkelte bedrifter som Fellesmeieriet i Lillehammer hadde sluttet å levere varer til hotellet, klarte fortsatt hotelledelsen å holde dørene åpne. 55 Bare 20 av 110 ansatte var organisert ved hotellet, uttalte den lokale streikelederen Geir Helgesen, til Klassekampen. Han mente hotellet førte en «fagforeningsfiendtlig» politikk. 56 I Kristiansand forsøkte Hotell Christian Quart å holde åpent. Ledelsen ga ulike grunner for dette. «Vi har ikke råd til å stenge», mente en av eierne. En annen 49 Bergensavisen Dagens Næringsliv Gudbrandsdølen og Lillehammer Tidene Dagens Næringsliv Gudbrandsdølen og Lillehammer Tidene Arbeiderbladet Gudbrandsdølen og Lillehammer Tidene Klassekampen

19 viste til ansvaret overfor de uorganiserte og avdelingslederne: Vi kan ikke risikere «krav om tapt arbeidsfortjeneste» fra disse gruppene, sa hotelldirektør Fred Bjerke. 57 Dessuten ga det jo de streikende publisitet, mente direktøren. 58 Streikevaktene aksjonerte ved hotellinngangen, og ved å forsøke å hindre varelevering til hotellet. Det ga resultater. Dagen etter kunne Fædrelandsvennen i Kristiansand melde om «Knockout-seier» etter at Hotel Christian Quart hadde sett seg nødt til å stenge etter fire dager. Direktøren mente de hadde «feilberegnet» da de valgte å ikke stenge dørene med en gang. Den negative publisiteten var større enn ventet. 59 To restauranter i Tromsø holdt åpent tross streiken: Skarven og Paletten. De to eneste, kunne avisen Tromsø melde på lørdagen. Innehaveren av Skarven viste til ansvaret han hadde overfor de uorganiserte, men ville avvente situasjonen før han bestemte om bedriften fortsatt skulle holde åpent. «Jeg ønsker ikke provosere de streikende unødvendig», uttalte han til avisen. 60 Med opptil 80 streikevakter utenfor valgte han å stenge samme dag. 61 Også Scandic Hotell i Tromsø valgte å stenge. «Paletten holdes åpent utelukkende på grunn av vrangvilje og stahet», mente de streikende, som i kaldt vårvær standhaftig sto streikevakt. Lørdag kveld var det bare 30 gjester som tok seg forbi de 9 streikevaktene. «Dette er langt færre enn vanlig», uttalte innehaveren. 62 Rundt om i landet for øvrig kunne lokalavisene melde om stengte hoteller og kamplystne hotellansatte. «De aller fleste gjestene hadde sympati med oss» kunne en streikelysten Bente Mikkelsen i Ringsaker melde. 63 Enkelte spesielle aksjoner ble også satt i verk. Norsk Hotell- og Restaurantforbunds landsmøte i Ullensvang ble utsatt etter at Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet hadde tatt ut to organiserte ved hotellet til streik. Streiken ville ikke kunne stoppe driften ved hotellet, men kunne gitt Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet en god anledning til å profilere seg i mediene. Avlysningen av arbeidsgivernes årlige sammenkomst ble av NTB betegnet som «en liten seier». 64 Aksjonen kan i hvert fall ikke sies å ramme tredjeperson, mente Arild Hamre i streikekomiteen i Bergen Fædrelandsvennen Fædrelandsvennen Fædrelandsvennen Tromsø Nordlys og Næringslivets Ukeavis nr. 14, Nordlys Østlendingen NTB Gula Tidend

20 I enhver storstreik er det sannsynlig at tredjeperson blir rammet. Det er ikke til å unngå. Avisene gir allikevel eksempler på at Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet i visse tilfeller ga dispensasjoner fra streiken. Reiselivsmessen i Bergen, der blant annet 365 utenlandske bransjefolk deltok, var ett eksempel. Forbundet medvirket aktivt for å finne løsninger slik at dette arrangementet kunne gjennomføres, men gjester måtte allikevel flyttes fra streikerammede hoteller. 66 Det var trolig viktig for forbundet å markere at det ikke var bransjen som var motstander, men arbeidsgiverforeningen. «Vi hadde ikke noe ønske om å ramme akkurat dette arrangementet, som er av stor betydning for hotell- og serveringsnæringen over hele landet», uttalte de streikende. 67 Også i et annet tilfelle ga Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet dispensasjon. Det var foreningen for benskjøre, Norsk Forening for Osteogenesis imperfecta, som skulle ha holdt landsmøte på Rica Hell i Stjørdal. Her ga Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet dispensasjon, men hotellet satte en stopper. De mente det ville være «forskjellsbehandling», og ville ikke åpne hvis ikke hotellet ble gitt generell dispensasjon slik at også andre arrangementer kunne avvikles. 68 Det var ikke aktuelt for de streikende. «Vi sa vi skulle forsøke å hjelpe dem, og vi har prøvd å finne en løsning», sa informasjonsleder Mie Opjordsmoen fra Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet i en kommentar. 69 Avisene kunne bringe meldinger om klubber i andre forbund som ga økonomisk støtte. Organiserte i Kommuneforbundet ved Sentralsykehuset i Akershus ga kroner, og oppfordret andre til å støtte streiken. 70 Fellesforbundet i Bodø ga kroner. 71 Både kampvilje og telefax er rødglødende hos Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet, meldte NTB, etter at streiken var trappet opp søndag. De siste fire dagene hadde 500 nye medlemmer strømmet til organisasjonen, uttalte informasjonsleder Mie Opjordsmoen til telegrambyrået. 72 Hotell- og restaurantarbeiderstreiken gir oss også eksempler på trusler om oppsigelse. Ved Hotell Terminus i Bergen truet eieren med oppsigelser når hotellstreiken var over. Han kunne ikke akseptere at de streikende «nekter de uorganiserte» å jobbe. Han kalte dette «mafiatilstander», og mente streiken nå ville gjøre det økonomisk nødvendig å gå til oppsigelser. 73 En lokalpolitiker fra SV betegnet 66 NTB NTB Aftenposten Aftenposten Romerikes Blad Nordlands Framtid NTB NTB

Vekterstreiken 2012 Fra lønnskamp til lønnsnemnd

Vekterstreiken 2012 Fra lønnskamp til lønnsnemnd Åsmund Arup Seip Vekterstreiken 2012 Fra lønnskamp til lønnsnemnd Åsmund Arup Seip Vekterstreiken 2012 Fra lønnskamp til lønnsnemnd Fafo-rapport 2013:21 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0007-2 (papirutgave)

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Åsmund Arup Seip. Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk.

Åsmund Arup Seip. Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk. Åsmund Arup Seip Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Analyse av medlemsstatistikk Fafo-rapport 229 Forskningsstiftelsen Fafo 1997 ISBN 82-7422-195-8 Omslag:

Detaljer

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Tariffoppgjøret 2014 Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i denne artikkelen lønnsoppgjøret 2014. Bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2014 Høsten 2013 fikk Norge en ny borgerlig regjering, og mange så nok

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke. Streik ved norske sykehus

Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke. Streik ved norske sykehus Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke Streik ved norske sykehus Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke Streik ved norske sykehus Fafo-rapport 2011:15 Fafo 2011 ISBN 978-82-7422-808-5 (papirutgave)

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Åsmund Arup Seip Torgeir Aarvaag Stokke. Aspekter ved arbeidskamp Del I: Generelle utviklingstrekk siste 30 år Del II: Arbeidskamp i helsevesenet

Åsmund Arup Seip Torgeir Aarvaag Stokke. Aspekter ved arbeidskamp Del I: Generelle utviklingstrekk siste 30 år Del II: Arbeidskamp i helsevesenet Åsmund Arup Seip Torgeir Aarvaag Stokke Aspekter ved arbeidskamp Del I: Generelle utviklingstrekk siste 30 år Del II: Arbeidskamp i helsevesenet Åsmund Arup Seip Torgeir Aarvaag Stokke Aspekter ved arbeidskamp

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

Tariffoppgjøret og bedriften

Tariffoppgjøret og bedriften Tariffoppgjøret og bedriften Revidert mars 2013 Tariffoppgjøret og bedriften Næringslivets Hovedorganisasjon Forord I dette heftet finner du en kort innføring i regelverket knyttet til tariffoppgjør og

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG Martin klar for yrkes-ol Går for gull i Calgary side 24-27 s a k e r leder Trynefaktor satt i system 3 Slik blir arbeidslivet med Frp 10 Politi eller kamerat?

Detaljer

Yalda mister pappa hvis familien utvises. Tjener på useriøse omsorgstilbud Side 18. Tariff 2012 Side 14. Flottere barnebøker Side 32.

Yalda mister pappa hvis familien utvises. Tjener på useriøse omsorgstilbud Side 18. Tariff 2012 Side 14. Flottere barnebøker Side 32. Forsidefoto: Marius Fiskum < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 6/7-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Yalda mister pappa hvis familien utvises Side 8 13 Tjener på useriøse omsorgstilbud

Detaljer

SAFE MAGASINET 03. Arbeidslivsrapporten Maktkampens trojanske hest vekker oppsikt! Maktkampens trojanske hest. Arbeidsmiljøundersøkelser

SAFE MAGASINET 03. Arbeidslivsrapporten Maktkampens trojanske hest vekker oppsikt! Maktkampens trojanske hest. Arbeidsmiljøundersøkelser SAFE MAGASINET 03 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 3 Oktober 2009 Bitten Nordrik

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Yalda mister pappa hvis familien utvises. Tjener på useriøse omsorgstilbud Side 18. Tariff 2012 Side 14. En kreativ krusedull Side 30.

Yalda mister pappa hvis familien utvises. Tjener på useriøse omsorgstilbud Side 18. Tariff 2012 Side 14. En kreativ krusedull Side 30. Forsidefoto: Marius Fiskum < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON www.fagbladet.no Nr. 6/7-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Yalda mister pappa hvis familien utvises Side 8 13 Tjener på useriøse omsorgstilbud

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR EL & IT FORBUNDET NR. 2 MARS 2006 8. ÅRGANG KLART FOR TARIFF 2006 SIDE 4 13

MEDLEMSBLAD FOR EL & IT FORBUNDET NR. 2 MARS 2006 8. ÅRGANG KLART FOR TARIFF 2006 SIDE 4 13 MEDLEMSBLAD FOR EL & IT FORBUNDET NR. 2 MARS 2006 8. ÅRGANG KLART FOR TARIFF 2006 SIDE 4 13 leder Vekst og fordeling Man skulle nesten tro at Karl Marx ideer er kommet på mote igjen blant økonomer. Hans

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

Medlemmene er tatt på alvor

Medlemmene er tatt på alvor 2008 Leder Medlemmene er tatt på alvor - Et helt nødvendig skritt Det er ingen fare for at 2008 skal forbigås som et tåkelagt år i fagforeningssammenheng. Trykket etter landsmøtevedtaket på Hamar i november

Detaljer

Bibliotekaren. Kvalitet koster! Nr 6 - Juni - 2012. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Kvalitet koster! Nr 6 - Juni - 2012. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 6 - Juni - 2012 Kvalitet koster! Innhold Lederen har ordet side 3 Bibliotekenes IT-Senter kjøper halvparten av Open Library Solutions side 5 Folk unner

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Flukten fra Tyrkia. Flukten fra Tyrkia. Metoderapport Skup 2011

Flukten fra Tyrkia. Flukten fra Tyrkia. Metoderapport Skup 2011 Metoderapport Skup 2011 Flukten fra Tyrkia Historien om hvordan sentrale personer i Stavanger kommune bestemte seg for at lover er til for å brytes med Ola Thunes hjelp. 1 Journalister: Jone Østebø, krimjournalist

Detaljer

Omstridt og elsket s.14-27

Omstridt og elsket s.14-27 NR.2 FEBRUAR 2008 23. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG Omstridt og elsket s.14-27 Offshore få vekk forskjellene! s. 3 s a k e r En uønsket reprise 3 Vil ha samordnet oppgjør 14 Alle skal jobbe lengre 16 AFP-optimist

Detaljer

Nr. 3-2014 Årgang 46

Nr. 3-2014 Årgang 46 Nr. 3-2014 Årgang 46 Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Fra avdelingene... 4 Stopp arbeidslivskriminalitet... 5 Streik og strekebryteri... 6 Oslokonferansen 2014... 8 Handel og kontor

Detaljer