Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth. Årsrapport 2006. Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo www.selmer.no"

Transkript

1 Design: Gazette. Foto: Yvonne Holth mange talenter! Selmer én kultur Årsrapport 2006 Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo IV V

2 Gode medarbeidere skaper gode resultater Høydepunkter 2006 Selmer oppnådde i 2006 en omsetning på mill. NOK 220, en økning på 16 prosent i forhold til året før. International Financial Law Review utnevnte Selmer til «The Lawfirm of the Year 2006» i Norge. Det høye antallet internasjonale transaksjoner og kompleksiteten i dem ble understreket som grunnlag for tildelingen. I Mergermarkets oversikter for 2006 er Selmer blant de norske advokatfirmaene med flest gjennomførte transaksjoner. I tillegg til disse kommer transaksjoner og syndikeringer innen eiendom, hvor vi har bistått i over halvparten av transaksjons volumet i det norske markedet. I desember 2006 annonserte Statoil og Hydro sammenslåingen av Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil. Selmer ble valgt som rådgiver for Olje- og energi departementet og Nærings- og handelsdepartementet i den største norske transaksjonen noensinne. Våren 2006 inngikk Selmer kontrakt om leie av nye lokaler på Tjuvholmen. En gunstig lokalisering med gode muligheter for å skape et moderne og fremtidsrettet kontormiljø. Selmer åpnet kontor i Moskva 12. oktober Interessen for Moskva-kontoret er stor, og en rekke ledende norske bedrifter er kunder. Ved utgangen av 2006 tok Selmer opp syv nye partnere, alle fra interne rekker. Vi rekrutterte til sammen 26 medarbeidere i 2006, hovedsakelig yngre advokat fullmektiger og analytikere. VI

3 Målrettet arbeid skaper resultater Selmer åpner Russlands-kontor okt. 06 Selmer ble utnevnt til «The Lawfirm of the Year» i Norge 2006 Selmers medarbeidere økte til 145 Administrerende direktør 2006 var et godt år for Selmer med fremgang både i omsetning og resultat. Gjennom flere års målbevisst arbeid kan vi nå glede oss over at vi er blitt en av de aller mest foretrukne arbeidsgivere for nyutdannede jurister. En av årsakene er Selmers talentprogram, hvor vi utvikler medarbeidere på alle nivå og i alle funksjoner. Programmet er et sentralt element i vår strategi og understøttes av en kompetent HR-avdeling som tilrettelegger og følger opp utviklingsplaner for hver enkelt medarbeider. I kompetanseutviklingen og etterutdannelsen er SelmerSkolen vår bærebjelke med omfattende kurs- og treningsprogram. I Selmer arbeider vi primært med næringslivets strategiske, finansielle og juridiske problemstillinger i tillegg til en rekke oppdrag for det offentlige. Vi har bred og spesialisert kompetanse og medarbeidere av ypperste klasse. Men dette alene gjør oss ikke unike det unike er vår arbeidsform og vårt tverrfaglige miljø med jurister og økonomer. Å arbeide med kollegaer med en annen faglig bakgrunn bidrar til å se problemstillinger fra flere perspektiv og gjør oss til bedre rådgivere for våre kunder. Selmer opplevde i 2006 nye høyder i transaksjonsmarkedet både i antall håndterte transaksjoner og i størrelse og kompleksitet på enkeltoppdrag. Flere av disse innebar rådgivning over landegrensene. Vi er derfor stolte over den anerkjennelse som ble vist oss ved at International Financial Law Review utnevnte Selmer til «The Lawfirm of the Year 2006» i Norge. Antallet internasjonale transaksjoner og kompleksiteten i dem ble trukket frem som grunnlag for tildelingen. I Mergermarkets oversikter for 2006 er vi i det absolutte tetsjiktet blant de norske advokatfirmaene med flest gjennomførte transaksjoner. I desember 2006 annonserte Statoil og Hydro sammenslåingen av Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil. Statens valg av Selmer som rådgiver for Olje- og energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet er en anerkjennelse av årelang oppbygging og utvikling av kompetanse og kapasitet i store og komplekse transaksjoner. Også på andre områder har Selmer i 2006 styrket sin stilling gjennom vår rådgiverrolle i flere store og krevende oppdrag. Som tidligere år, var en betydelig del av vår oppdragsmengde i 2006 for utenlandske interesser og norske interesser med et internasjonalt fokus. Blant annet bistod Selmer ved en rekke nynoteringer av utenlandske selskap på Oslo Børs. Vi har i en årrekke gitt råd til norske næringslivsinteresser i Russland. Derfor valgte vi i 2006 å åpne kontor i Moskva. Kontoret består av fire russiske jurister hvor lederen har arbeidet ved vårt Oslo-kontor i over tre år. Interessen for Moskva-kontoret har vært stor, og en rekke ledende norske bedrifter benytter seg av våre tjenester. Ved utgangen av 2006 kunne selskapet ta opp hele syv nye partnere, alle fra egne rekker og de fleste med en lengre karriere bak seg i Selmer. Også i 2006 har vi knyttet til oss flere dyktige medarbeidere, mange av dem nyutdannede og tidligere studentpraktikanter i Selmer. Ved utgangen av fjoråret var vi vel 105 «feeearners» hvorav 95 jurister og 10 økonomer. Av disse var 25 partnere. Sekretærer og øvrig administrasjonsansatte utgjorde rundt 40 personer. Et av de viktigste suksesskriteriene i utviklingen av Selmer har vært vår unike bedriftskultur. Den enkeltes ansvar for å ta vare på og videreutvikle denne er nedfelt i vår strategi, samtidig som hardt arbeid, dedikasjon og innsats fra alle medarbeidere er nødvendig for å nå våre ambisiøse mål. Steinar ter Jung

4 Nøkkeltall 2006 Selmer dyrker talenter. Hva er et talent? Ordet stammer fra en gresk myntenhet i oldtiden. Et talent svarte til hele seks tusen daglønner for en arbeider altså er talent stor kapital. Da blir det også tydelig at denne kapitalen talentene er viktig for å utvikle Selmer videre. Vi er derfor glade for at vi ikke bare har ett talent, vi har mange og får stadig nye. I flere år har vi satset målrettet på å utvikle den enkelte Selmer-medarbeider. For å sikre dette har vi satt oppfølging i system gjennom individuelle talentprogram. Utvikling av våre medarbeidere handler om tre ambisjoner: å bruke tid på hverandre, å lære å kjenne hverandres kvaliteter og utviklingsbehov, og å tilpasse oppgavene slik at alle får brukt og utviklet sine evner. Anne Helene Osberg HR-direktør, Selmer Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Arbeidsgodtgjørelse deltakere Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Årsresultat Eiendeler Sum varige driftsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Sum egenkapital Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Selmer utvikler talenter som får individuell oppfølging gjennom talentprogrammet For å dyrke frem talentene er vi avhengige av spisskompetansen som er bygget opp i selskapet For komplett regnskap, se 4 5

5 En medarbeider i Selmer har en fremoverlent holdning og skal alltid være en ressurs for kunden Kvalitet Bransjekunnskap Verdiskapning Oppdragene kommer ikke av seg selv. I dag kreves en aktiv holdning overfor markedet og kundene samt gjennomføring av oppdragene effektivt med tempo og kvalitet. For Selmer er det en forutsetning at medarbeiderne kjenner den aktuelle bransjen og de rammer kunden arbeider innenfor. Allerede før oppstart av nye prosjekter legges det ofte betydelige ressurser i å kartlegge hvilke problemstillinger som er relevante for kunden, og vurdere mulige løsninger. Løsningen av oppdraget vil så skje i interaksjon med kunden. Denne måten å arbeide på krever medarbeidere som ikke bare løpende holder seg orientert om jus og regelverk, men også medarbeidere som har dedikert bransjekunnskap. Selmer sørger for å ha slik kunnskap om de bransjer hvor vi tilbyr våre tjenester. Dette sikres gjennom planlagt «on the job training», rekruttering og ved at våre medarbeidere får arbeidserfaring ute hos kunder og relevante institusjoner. I tillegg kommer at våre medarbeidere med strategi- og finanskompetanse gir mulighet for en unik tverrfaglig oppdragsløsning. Gjennom en slik tilnærming vil vi kunne tilby en bredere og mer tilpasset rådgivning enn den mer tradisjonelle advokatrollen gir mulighet for. Dette gir seg utslag i at våre kunder skal oppfatte rådgivningen som verdiskapende og problemløsningsorientert. Vi skal også ha en serviceholdning og responstid som er bedre enn våre konkurrenters, uten at det skal gå på bekostning av kvalitet. Selskapet har over mange år bygd opp et godt renommé i overholdelse av de etiske regler som gjelder for vår virksomhet. Dette er et av våre største aktivum. Vi krever derfor av våre medarbeidere at de ikke bare skal ha kunnskap om de etiske reglene, men at de også gjennom sitt virke skal vise at de har en grunnholdning som gjør at det ikke kan stilles spørsmål ved vår etterlevelse av etiske regler. Vi skal være en moderne kunnskapsbedrift, men godt forankret i tradisjonelle verdier knyttet til fagmessig utførelse og etikk som gjelder for advokatvirksomhet. Kristine Ringstad Vartdal (25) Advokatfullmektig, ansatt siden Jurist, UiO våren Jobber innen restrukturering og insolvens, selskapsrett og alminnelig forretningsjus. 6 7

6 Selmer er en innovatør og det skal alltid være vår identitet i bransjen Utradisjonell I Selmer har vi tidlig fokusert på og tatt i bruk virkemidler som er mer vanlig i det øvrige næringsliv. Vi driver vår virksomhet som en moderne kunnskapsbedrift, uavhengig av hvordan vår bransje historisk har tenkt. Vi har våget å tenke annerledes og vi har vært bevisste på vår implementeringsevne og på hvordan vi ønsket å gå frem for å synliggjøre vårt merkenavn og bygge vår organisasjon strategi og planer har kun verdi når de gjennomføres og gis liv. Mer «utradisjonelle» metoder i synliggjøringskampanjer og i rekrutteringsarbeid er blitt en del av vår hverdag og er sammen med vår tverrfaglige satsing eksempler på innovasjon i praksis. Dyrker ideer Dyktige kunder For å kunne være kreativ og tenke nytt er det viktig å ha en bedriftskultur som inviterer til dette, og som samtidig inngir trygghet og entusiasme for nye ideer. Når den enkelte evner å løfte seg litt hver dag, gir det stor samlet oppdrift. Det å stimulere til denne type aktivitet er en viktig del av Selmers bedriftskultur vi hjelper hverandre videre. I vårt marked opplever vi daglig kunder som utfordrer seg selv og sine omgivelser ved sin nytenkning og sin drivende kraft. Disse inspirerer oss gjennom vårt samarbeid og stimulerer oss til nye tanker for egen del. Vi er vant til å spille i angrep. Denne offensiven er viktig for vår videre suksess. Thomas Steen Brandi (37) Partner og advokat, ansatt siden Cand. jur., UiO 1997, høyskolekandidat, Økonomisk College Jobber innen selskapsrett, restrukturering og insolvens, granskning, opphavsrett og IKT. 8 9

7 Selmer har en offensiv holdning til nye muligheter og videre utvikling Veien mot Tjuvholmen vil gi oss et godt grep om mulighetene I forkant Vår identitet Ser mot 2008 Et moderne advokatfirma som ønsker å ta en offensiv posisjon, må ha evne og vilje til å gripe de mulighetene som er nødvendige og riktige for å styrke grepet om markedet. Selmer er godt rustet både gjennom strategisk tenkning og i operativ handling til å kunne ligge i forkant av mulighetene. Selmer har gjennom vel 20 år utfordret, vokst og etter hvert etablert seg som et av landets største og mest attraktive advokatfirmaer. Men vår strategi tillater ikke at vi hviler på laurbærene vi skal kontinuerlig analysere og realisere mulighetene som positivt påvirker vår forretningsstruktur og gir riktig vekst. Markedets krav og forventninger er vår viktigste drivkraft markedet har alltid rett. Samtidig er det viktig for oss å ta vare på vår identitet som advokatfirma. Å løse oppgaver og utfordringer ved hjelp av juridisk spisskompetanse er vår kjerneleveranse. At Selmer i tillegg kan by på spisskompetente rådgivere innen økonomi og finans, styrker vårt omdømme som et kundeorientert advokatfirma. Det norske markedet har utviklet seg jevnt og trutt. Det er ikke grunn til å tro at vi kommer til å se dramatiske endringer. Antakelig vil vi de nærmeste årene oppleve spennende fusjoner og nye konstellasjoner å se for seg en fusjon av noen av de ti største advokatfirmaene er ikke urealistisk. De store, internasjonale advokatfirmaene har hittil ikke etablert seg tungt i Norge, selv om det har skjedd i Sverige. Det skyldes at i Stockholm finnes Skandinavias fremste miljø innen industri, børs og kapital. Oslo er i så måte i en helt annen posisjon, hvilket betyr at vi må forholde oss til den verden som ligger utenfor landegrensene. Vår satsing i Russland er en strukturell mulighet vi grep fordi vi hadde kundene og ressursene til stede. Russland er et viktig og spennende marked, men vi må også se mulighetene på andre internasjonale arenaer. I 2008 skal vi flytte inn i nye lokaler på Tjuvholmen. Der vi får vi en enda bedre arena for å gripe de nye mulighetene som ligger foran oss. Hege Berg (34) Sekretær og sekretæransvarlig, ansatt siden Utdannet advokatsekretær. Jobber innen sekretærarbeid, koordinering mellom Oslo- og Moskva-kontoret, ansvar for bemanning og koordinering av sekretærene i Oslo

8 Selmers unike og tverrfaglige miljø gir høy uttelling for våre kunder Bredde I Selmer har vi alltid arbeidet med juridisk og strategisk rådgivning ofte i samarbeid med og mot andre rådgivningsprofesjoner. I 2002 utvidet vi vårt rådgivningskonsept gjennom å rekruttere kompetanse innen finansiell og strategisk rådgivning. Vi så på dette som komplementært til vår egen måte å tenke på og etablerte et eget forretningsområde for finansiell og strategisk rådgivning. Vi har gjennom dette rekruttert attraktive ressurser med høyt faglig nivå og med spesifikk bransjekompetanse blant annet innen olje og gass, detaljhandel og IKT. Inspirasjon Vi har integrert forretningsområdet som en sømløs del av vår forretningsmodell hvor medarbeiderne deltar i relevante prosjekter på lik linje med våre jurister. Området er underlagt det samme etiske regelverk som for juristene. Økonomenes arbeidsmetodikk og presentasjonsteknikk gir verdifull inspirasjon og kunnskapsoverføring til resten av forretningssiden. Å arbeide med kollegaer med en annen faglig bakgrunn bidrar til å se problemstillinger fra et annet perspektiv og gir oss over tid bedre rådgivningstjenester. Merverdi Et bredere tjenestespekter skaper i mange tilfeller bedre løsninger og gir økt verdi for våre kunder. Det er særlig innen strategisk rådgivning, transaksjonsstøtte, restrukturering/insolvens og konkurranse/markedsanalyse vi har nytte og glede av vårt tverrfaglige miljø. Erfaringen viser at markedet ønsker å kunne benytte rådgivere som kan levere helhetlige løsninger, og dermed ha totalkompetanse i sine fagmiljøer. Selmer har dette som et unikt tilbud! Gaute Wigenstad Krekling (27) Seniorrådgiver, ansatt siden Siviløkonom, NHH 2003, MBA, NHH Jobber innen verdsettelse av selskaper, restruktureringer, finansiell due diligence

9 Selmer er et berikende miljø som gir kunder og medarbeidere gode opplevelser God vekst Selmer markerte i 2005 at det var 20 år siden selskapets første «moderne» partneravtale ble inngått og firmaet i sin nåværende form ble etablert. Fra 1985 har det gått slag i slag med utvikling og vekst frem til i dag, hvor vi er blant de største og mest attraktive advokatfirmaer i Norge. Flere av firmaets eiere hadde bakgrunn fra andre organisasjoner før de kom til Selmer, og det ble derfor tidlig fokusert på og tatt i bruk virkemidler som var mer vanlig i det øvrige næringsliv. Slik sett har vi alltid fremstått som innovative hvilket fortsatt er en viktig del av vår identitet. Selmer er i dag en multidisiplinær kunnskapsbedrift med utpreget kommersiell tenkning og internasjonal orientering. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal være fremoverlent i sin holdning, kommunisere tydelig, ha høy etikk, profesjonell opptreden og bidra til forretningsmessige løsninger for våre kunder. Glede Aktivt miljø Vi er kjent for vårt gode arbeidsmiljø og en rik og variert bedriftskultur. Våre medarbeidere skal oppleve det som inspirerende både faglig og sosialt å være på Selmer-laget. Frigjøring av kreativitet og skaperkraft er viktige ingredienser i vår kulturbygging. Slik kan vi ta vår definerte posisjon i forhold til våre kunder som et miljø det er berikende å være sammen med. Blant våre medarbeidere finnes musikere, idrettsmenn og -kvinner, naturelskere og ekstremsportutøvere som finner sammen i ulike konstellasjoner for å glede seg selv og andre. Vårt band «Ban the Law», teatergruppe, kor, SJÆF (Selmer jæger og fisk) og ulike idrettsgrupper er med på å utvikle det sosiale miljøet gjennom ulike aktiviteter og arrangementer. Høydepunktet for mange er vårt årlige seminar hvor alle våre medarbeidere med familier inviteres til langhelg på fjellet for faglig og ufaglig utfoldelse. Christian Selmer (60) Partner og advokat, ansatt siden Cand. jur., UiO Jobber innen selskapsrett, juridisk og strategisk rådgivning, kjøp og salg av selskaper, nasjonale og internasjonale transaksjoner

10 «I Selmer lærte jeg å kombinere intellektuell analyse med praktiske løsninger som ga meg erfaring som har vært avgjørende for min videre karriere og utvikling som leder. Som kunde har jeg også erfart at Selmers sammensetningen av kompetente og hyggelige mennesker er unik. For meg som kunde har juridisk kompetanse høy verdi hvis den kan løse virksomhetskritiske utfordringer.» Moskva Russland Vi vil skape flere utfordringer Jørgen Pleym Ulvness Viseadm. direktør i First Securities ASA Russland en spennende satsing «Selmers unike arbeidsmiljø og målrettede arbeid med den enkelte medarbeiders kompetanseutvikling ga meg en meget positiv og lærerik arbeidserfaring i mine første år som advokat. Tiden i Selmer har gitt meg en solid plattform i videre karriere. Selmer representerer et verdifullt nettverk, og jeg har fremdeles stor glede av kontakt med mine tidligere kolleger i Selmer.» Ole-Andreas Torgersen Advokat i Orkla ASA Med et marked som består av 143 millioner mennesker, hvorav 20 millioner bare i Moskva og St. Petersburg, en stadig mer kjøpesterk befolkning, enorme naturressurser og markedspotensialer har også norske selskaper sett store muligheter i vårt naboland. Stadig flere ser nå mot Russland som et naturlig satsingsområde. Selmer har arbeidet med prosjekter i Russland i over ti år. I 2003 laget vi en strategi for vårt Russlands-arbeid, som ble organisert som et eget forretningsområde med Thomas Michelet som leder. Thomas har arbeidet med det russiske markedet i 14 år, først i den europeiske utviklingsbanken (EBRD) i London og senere fra Norge. Samtidig engasjerte vi Yevgeniy Tregubenko, som har utdanning fra Russland, USA og Frankrike og arbeidserfaring fra USA, Frankrike og Mongolia. I 2004 startet vi en forsiktig markedsføring av vår Russlands-satsing. Responsen var betydelig. Etter dette utvidet vi vårt Russlands-team med flere fra Oslokontoret med bakgrunn fra blant annet finansiering, corporate, shipping og offshore. På bakgrunn av stadig økende etterspørsel etablerte vi vårt kontor i Moskva høsten I tillegg til Yevgeniy, som leder kontoret, har vi nå ansatt fire dyktige unge russiske advokater. Selmer skal være den naturlige juridiske samarbeidspartner for norsk næringsliv i Russland. Oppdragsmengden viser at våre kunder setter pris på at et norsk advokatfirma også kan bistå dem lokalt i Russland. Selmer representerer i dag en rekke norske og enkelte utenlandske selskaper og fond i det russiske markedet. Oppdragene omfatter bedriftsoppkjøp, fast eiendom, selskapsrett, kontrakter, lisenser, arbeidsrett og skatt. Utfordringene ved etablering av russisk virksomhet er kultur, språk og selvsagt også jus. Russland har gjennomgått betydelige reformer de senere årene. Lovgivningen er på en rekke områder tilpasset EUdirektiver. Som mange andre land har også Russland sine særegenheter. Blant annet har russisk selskapsrett bestemmelser som vi ikke er vant til. Det krever derfor erfaring å finne løsninger som er egnet til å gi prosjekter den trygghet som er påkrevd. Vår erfaring er at det for russere ofte er enklere å forholde seg til sine landsmenn enn til utlendinger. Vår deltakelse i møter og forhandlinger, med kunnskap om både jus og kultur i begge land, har bidratt til mer produktivitet i prosjektene og bedre gjensidig forståelse. Selmers ambisjoner for Russland reflekterer det som nå skjer i norsk næringsliv. Ikke bare innenfor olje og gass, offshore og fiskeeksport, men også innenfor fast eiendom, IT, media, jordbruk og flere andre områder opplever vi nå en økt pågang. Selmer er aktiv i Norsk-Russisk Handelskammer. I tillegg til å yte juridisk og økonomisk bistand til kammeret har Thomas Michelet vært styreleder siden etableringen i Kammeret er en styrke for norsk næringsliv og den videre utviklingen av samhandelen mellom landene

11 Selmers virksomhet er organisert for å møte kundenes behov Selmer flytter til Tjuvholmen i Selmers medarbeidere økte med Selmers omsetning i mill. NOK (2006) Selmers virksomhet 2006 Selmers nye lokaler på Tjuvholmen. Selmer er organisert i ulike forretningsområder som har ansvaret for å sikre den beste kompetansen og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre de ulike oppdrag overfor våre kunder. Forretningsområdene er også ansvarlig for markeds- og salgsaktiviteter samt kundebetjening. Det bærende elementet i vår forretningsmodell er vår evne til å håndtere store og kompliserte oppdrag innenfor korte tidsfrister. Tverrfaglige prosjektgrupper etableres ved behov for å løse de utfordringer våre kunder står overfor. Alle medarbeidere uansett forretningsområde er i prinsippet tilgjengelig for ethvert prosjekt. Selmer oppnådde i 2006 en omsetning på mill. NOK 220, hvilket er en økning på 16 prosent i forhold til året før. Dette skyldes høy aktivitet og gode rammebetingelser for våre viktigste forretningsområder kombinert med en trimmet organisasjon så vel kapasitets- som kompetansemessig. Flere av våre forretningsområder har i 2006 styrket sin stilling gjennom å ha bistått med rådgivning i flere store og krevende oppdrag. En stor andel av vår virksomhet er knyttet til fusjoner, oppkjøp og verdipapirmarkedet Corporate. Selmer opplevde i 2006 nye høyder i transaksjonsmarkedet både i antall håndterte transaksjoner og i størrelse og kompleksitet på enkeltoppdrag. Flere oppdrag innebar rådgivning over landegrensene og var internasjonale i sin karakter. Vi er derfor glad for den anerkjennelse som ble vist oss ved at International Financial Law Review utnevnte Selmer til «The Lawfirm of the Year 2006» i Norge. Nettopp antallet internasjonale transaksjoner og kompleksiteten i dem ble understreket som grunnlag for tildelingen. I Mergermarkets oversikter for 2006 er vi blant de norske advokatfirmaene med flest gjennomførte transaksjoner. I desember 2006 annonserte Statoil og Hydro sammenslåingen av Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil, og statens valg av Selmer som rådgiver for Olje- og energidepartmentet og Nærings- og handelsdepartementet i denne betydelige saken er en for oss viktig anerkjennelse av årelang oppbygging og utvikling av kompetanse og kapasitet i store og komplekse transaksjoner. Den største transaksjon i markedet i fjor var Mecoms oppkjøp av Orkla Media, hvor vi representerte kjøper både ved oppkjøpet og ved finansieringen av transaksjonen. Selmer har lang tradisjon i å representere utenlandske konserns interesser i Norge, både i løpende rådgivning og ved emisjoner, fusjoner og oppkjøp. Også i 2006 var en betydelig del av vår oppdragsmengde for utenlandske interesser og norske interesser med et internasjonalt fokus. Blant annet bistod Selmer ved en rekke nynoteringer av utenlandske selskap på Oslo Børs. Det norske markedet for «Private Equity» har vært sterkt økende de siste årene, og vi har representert flere av de toneangivende miljøene i ulike sammenhenger. I Bank/finans har vi i 2006 bistått i en rekke betydelige finansieringstransaksjoner, både på låntager- og långiversiden. Vi har bygd oss ytterligere opp på regulatorisk rådgivning innenfor finansbransjen i vid forstand. Vårt gode kjennskap til sparebanknæringen har gitt interessante oppdrag knyttet til strukturelle spørsmål. Innen Eiendom har Selmer hatt et meget aktivt år særlig innen transaksjoner og syndikeringer. I sum har vi bistått i over halvparten av transaksjonsvolumet i det norske markedet. I tillegg kommer den løpende bistanden til flere av de største aktørene innen eiendomsbransjen i Norge. I Energi/offshore har Selmer hatt et år med fokus på oppbygging av kompetanse og kundebase innenfor olje og gass. I tillegg er vi engasjert av toneangivende selskaper i nyskapende prosjekter innen fornybar energi og kullkraft. Vi har også bistått flere verft og shipping- og offshoreselskaper med kontraheringer og finansieringsløsninger. Vårt forretningsområde Strategi og finans har i 2006 hatt en rekke strategioppdrag innenfor energi og industri og er et avgjørende supplement til vår juridiske rådgivning i disse sammenhenger. Videre har transaksjonsstøtte samt deltakelse i insolvens- og granskningsoppdrag vært viktige arbeidsområder. Vår satsing mot Russland fikk etter lang tids forberedelse et ytterligere løft gjennom åpningen av 18 19

12 vårt Moskva-kontor. Russland er en stadig viktigere handelspartner for Norge, og vi opplever økende interesse fra norsk næringsliv for å etablere seg og samarbeide med lokale aktører. Oppmerksomheten rundt kontoret har vært stor og flere ledende norske bedrifter benytter seg nå av vår rådgivning. Vi har gjennom 2006 bistått flere kunder innen industri, media, olje og gass og IT i flere krevende oppdrag. Våre øvrige forretningsområder Arbeidsliv, EU/ konkurranse, Familie/arv/skifte, Offentlig sektor, Prosedyre, Restrukturering/insolvens, Skatt og TMK har alle hatt et hektisk år og bidratt vesentlig til den gode utviklingen. Vi rekrutterte til sammen 26 medarbeidere i 2006, hovedsakelig yngre advokatfullmektiger og analytikere. Sekretærer og øvrig administrasjon er i det vesentlige det samme antall som ved starten av året. Våren 2006 inngikk Selmer kontrakt om leie av nye lokaler på Tjuvholmen. Etter vår oppfatning er dette en meget gunstig lokalisering og vi ser frem til den planleggingsprosess som ligger foran oss med det mål å skape et av de mest moderne og fremtidsrettede kontormiljøer. Antall styreverv for Selmers «fee-earners» Vi ser enda flere muligheter i Vi er stolte av et årsresultat på mill. NOK (2006) 68,1 Roller og verv Selmers samfunnsansvar Vi tror at vi blir enda bedre rådgivere for våre kunder gjennom å delta i fora hvor vi kan være med å skape og påvirke både faglig og kommersielt. Derfor deltar flere av våre advokater i utvalg og komiteer eller som foredragsholdere i ulike undervisningsopplegg engasjert av Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter. Alle Selmers advokater er medlem av Advokatforeningen. Selmer har medlemmer i og leder av flere lovutvalg og øvrige offentlige utvalg. Vi er også engasjert av et departement for å skrive utkast til ny lovtekst gjeldende et statlig selskap. En av våre advokater sitter i styret i Norske Finansanalytikeres Forening, hvor en av våre øvrige advokater leder etisk komité. Lederen av etisk komité i Verdipapirfondenes forening er også en Selmer-medarbeider. Våre «fee-earners» hadde i 2006 til sammen 160 styreverv i ulike bedrifter. I henhold til interne regler skal alle verv forhåndsgodkjennes av Selmer. De samme reglene stiller også klare krav til håndtering av vervene når det gjelder utøvelse av eventuelle rådgivningsoppdrag for de samme selskapene. Selmer bistår enkeltpersoner, bedrifter og offentlige etater fra mindre enkeltstående oppdrag til omfattende prosjekter av stor samfunnsmessig betydning. Det er av avgjørende betydning for vår tillit i markedet at vi leverer våre tjenester med høyest mulig faglig kvalitet. Like viktig er det at vår rådgivning følger de i samfunnet vedtatte normer og etiske retningslinjer. Selmers advokater og rådgivere er underlagt «Regler for god advokatskikk», og det er også vedtatt detaljerte interne etiske retningslinjer, «Selmer Kvalitet». Våre interne retningslinjer går på enkelte punkter lenger enn «Regler for god advokatskikk». Reglene inneholder bl.a. bestemmelser om ansattes plikt til rapportering av egne investeringer og forhåndsgodkjennelse av eksterne verv. Å opptre med uavhengighet og fortrolighet er viktige forutsetninger for vår løpende rådgivning. Dette stiller store daglige krav til avklaring av om vi kan påta oss oppdrag. Firmaet foretar løpende konfliktavklaringer, som har medført at vi i 2006 har måttet si fra oss spennende og omfattende oppdrag. Med mange hundre nye enkeltsaker årlig vil det en sjelden gang kunne oppstå konflikter eller uenighet med kunder om oppdragsgjennomføring eller våre honorarkrav. Vi har historisk hatt svært få saker av denne art og 2006 har i så måte vært et godt år for selskapet, da det ved årsskiftet ikke foreligger uløste klagesaker eller er fremmet erstatningskrav mot selskapet. Selmer har gjennom alle år utført gratis bistand (pro bono) til ideelle organisasjoner og andre. Også i 2006 er det utført pro bono-arbeid. Vi har også gitt direkte støtte til forskjellige idrettslag, ideelle organisasjoner og enkeltpersoner. Advokatfirmaet Selmer er som andre advokatfirmaer underlagt hvitvaskingsloven. Det er i 2006 ikke avdekket eller rapportert inn forhold som omfattes av loven

13 Styret i Selmer Styrets beretning 2006 Fra venstre: Charlotte Muri, Jon Skjørshammer, André Istad Johansen, Sverre S. Tysland, Roy M. Slettvold, Mads Iversen. Advokatfirmaet Selmer DA yter juridisk, strategisk og finansiell rådgivning. Selmer er blant de største og mest anerkjente forretningsadvokatselskaper i Norge, og våre advokater, økonomer og revisorer besitter betydelig fagkompetanse og gode kunnskaper innen flere bransjer. Selskapet betjener kunder i inn- og utland. Selmers oppdrag i 2006 har for en stor del vært innen energi/offshore, bank/finans, fast eiendom, industri, handel og insolvens/restrukturering. Gode konjunkturer i næringslivet i 2006 ga Selmer stor aktivitet innen egenkapitaltransaksjoner, børsnoteringer, virksomhetsoverdragelser og finansiering som tradisjonelt utgjør en stor del av selskapets virksomhet. I Mergermarkets oversikt er Selmer blant de norske advokatfirmaene som har bistått ved flest transaksjoner i International Financial Law Review kåret Selmer til «The Lawfirm of the Year» i Norge for Selmers hovedkontor er lokalisert sentralt i Oslo. Siden 2002 har selskapet også hatt kontor i Trondheim. I oktober 2006 åpnet selskapet kontor i Moskva som følge av veksten i selskapets rådgivning for norske bedrifter i Russland. Selskapet har i 2006 inngått kontrakt for nye lokaler til hovedkontor på Tjuvholmen i Oslo med planlagt innflytting høsten Antall sykedager utgjorde 837, tilsvarende 4,26 prosent av total arbeidstid i Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker i Arbeidsmiljøet er godt. Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø. Selmer legger forholdene til rette for arbeidstakere av begge kjønn i alle stillingskategorier. Selskapet har en samlet kvinneandel på 46,3 prosent pr Blant ansatte «fee-earners» er 33,3 prosent kvinner, mens bare fire av selskapets 25 deltakere er kvinner. Gjennom selskapets talent- og organisasjonsutviklingsprogram tilstrebes økt andel av kvinner blant ledende «fee-earners» og deltakere. Selmer hadde totalt 145 medarbeidere pr Selmers medarbeidere deltar i offentlig lovutredningsutvalg og skriver faglige artikler. En av Selmers medarbeidere ble i 2006 meddelt professorkompetanse ved Universitetet i Oslo. Utover utvikling av metodikk innen selskapets hovedarbeidsområder og dybdeutredninger i enkeltoppdrag har ikke selskapet særskilt organisert FoU-aktivitet. Etterutdannelse og kompetanseoppbygging skjer i regi av SelmerSkolen, selskapets eget utdannelsessenter. Selmers omsetning i 2006 utgjorde 220,1 millioner kroner mot 189,0 millioner i 2005, en økning på 16,5 prosent. Årsresultatet i 2006 ble kr 68,1 millioner kroner mot tilsvarende 50,0 millioner 1 i 2005, en økning på 37,2 prosent. Det er i 2006 kostnadsført 19,1 millioner kroner som godtgjørelse for deltakernes arbeidsinnsats. Selskapets økonomiske og finansielle situasjon er god. Timereserven pr er bokført med 11,9 millioner kroner mot 8,7 millioner i Selskapets avtalte, faste egenkapital er økt i Årsresultatet foreslås disponert i henhold til avtale. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift, og styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. Ved inngangen til 2007 var oppdragsmengden god, og styret vurderer utsiktene for selskapet i 2007 som gode. Oslo, 19. mars 2007 Sverre S. Tysland Mads Iversen Jon Skjørshammer Styrets leder Styremedlem Styremedlem Roy M. Slettvold André Istad Johansen Charlotte Muri Steinar ter Jung Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør 1 Avlagt årsoppgjør for 2005 viste et resultat på 68,5 millioner kroner, som her er korrigert for godtgjørelse for deltakernes arbeidsinnsats slik at 2005-resultatet blir sammenlignbart med 2006-resultatet

14 Deltakeroversikt B N Bakko, Einar Berg, Asbjørn Berg, Even* Brandi, Thomas S.* Bugge, Nils Nordlie, Sverre* Normann, Jeppe Normann, Kristin C Christie, Lars Knem* D Dahl, Anne-Blanca O Osberg, Anne Helene R Rasmussen, Dag Erik Refsum, Sverre J.* Ringnes, Petter* Rørvik, Andreas E Einstabland, Nils Kristian Endre, Knut S. Evensen, Harald S G Selmer, Christian Skjørshammer, Jon Slettvold, Roy M. Sulland, Svein Grette, Einar Grov, Halvor T H Herrem, Are I Tysland, Sverre S. V Vinje, Jon Iversen, Mads W K Weyer-Larsen, Lars With, Alexander* Kjølseth, Anne M Michelet, Thomas G. * Tatt opp som deltaker i Selmer III

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokatfirmaet Selmer DA selmer ÅRSRAPPORT 2012 selmer ÅRSRAPPORT 2012 Redaktør: Per Inge Sandvik Leirmo Design: Work in Progress / Torgeir Hjetland Foto: Mathias Fossum & Fred Jonny (s. 2, 8 og 18) Trykket av: Göteborgstryckeriet

Detaljer

Sten på sten. Selmer har lang tradisjon i å representere

Sten på sten. Selmer har lang tradisjon i å representere 2 Sten på sten I 2011 fortsatte vi vårt langsiktige arbeid med å bygge firmaet sten på sten. Etter god vekst og historisk høy omsetning i 2010, klarte vi å opprettholde nivået omtrent på det samme i 2011.

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Årsrapport 2012. Det store endrings året

Årsrapport 2012. Det store endrings året Årsrapport 2012 Det store endrings året agasti - årsrapport 2012 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 11 Konsernledelsen

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo Innhold 3. Formannens ord 4. Program 5. ALD-styrets ord 6. CV-kurs & Fagdagen 7. Praktisk informasjon 9. CV- og jobbsøkertips Aktører 11. Advokatforeningen 12. Arntzen de Besche 14. BA-HR 17. BCG 18. BDO

Detaljer

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans.

Grette skyter fart! og teknologi. I tillegg er vi blitt en aktør å regne med i transaksjonsmarkedet og innen bank og finans. Årsrapport 2012 Grette skyter fart! Økt synlighet i markedet ga sterk omsetningsvekst i 2012. Grette oppnådde i 2012 ca. 30% høyere omsetning enn året før. Dette er sterkt, både isolert sett og sammenlignet

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

HV HV HVEM 1 ORFOR A ÅRSRAPPOR T 2 014

HV HV HVEM 1 ORFOR A ÅRSRAPPOR T 2 014 HVORFOR HVA HVEM 1 ÅRSRAPPORT 2014 Kluge Advokatfirma kluge.no Årsrapport 2014 Innhold Innledning Managing parter, Snorre Haukali 5 6 HVEM, HVA, HVORFOR Kort avstand lang reise Et spørsmål om prinsipper

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Årsrapport 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» «Varige verdier og tydelige spor gjennom troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet» Årsrapport 2009 1 Innholdsfortegnelse Som

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Kluge Advokatfirma DA. Les mer om: Våre forfattere er også advokater. Snorre Haukali har ordet

ÅRSRAPPORT 2012. Kluge Advokatfirma DA. Les mer om: Våre forfattere er også advokater. Snorre Haukali har ordet Kluge Advokatfirma DA VirkEligheten bak tallene. Les mer om: Våre forfattere er også advokater Snorre Haukali har ordet Gråsoner innen kjøp, salg og produktansvar Digital Privatkopiering Energieventyret

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Årsrapport 2013. Strategisk styrket

Årsrapport 2013. Strategisk styrket Årsrapport 2013 Strategisk styrket agasti - årsrapport 2013 - innhold Innhold Ledende aktør Dette er Agasti 3 Visjon og verdier 5 Organisasjon 6 Et sterkt fagmiljø 7 Møteplasser 12 Konsernledelsen 13 Styret

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur. Selskapet er en klar markedsleder i de nordiske og baltiske markedene. Atea er

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Det er jeg som bestemmer i NetCom.

Det er jeg som bestemmer i NetCom. 2006 Det er jeg som bestemmer i NetCom. Pia Meling, kunde () Mobiloperatøren, kunden og alle de fine tallene. I et marked hvor produkter og tjenester er så like, er det viktig å være annerledes. I mobilmarkedet

Detaljer

Pareto årsrapport 2008

Pareto årsrapport 2008 Pareto årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Pareto Innhold Dette er Pareto Gruppen...4 Pareto Securities...6 Pareto Private Equity...8 Pareto Forvaltning...9 Pareto Bassøe Shipbrokers...10 Johan G. Olsen

Detaljer