GOD JUL OG GODT NYTTÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GOD JUL OG GODT NYTTÅR"

Transkript

1 Nr Årgang 14 Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig GOD JUL OG GODT NYTTÅR Kontoret vil være stengt fra onsdag 18. desember og Vi starter opp igjen mandag 6. januar 2014 Julegrøten utgår

2 Innfrir løfter om habilitering og rehabilitering Men uklart når fritt rehabiliteringsvalg kommer. FFO er svært glad for at Høyre og Fremskrittspartiet prioriterer habilitering og rehabilitering så tydelig i regjeringserklæringen som ble lagt frem i går kveld. - FFO har jobbet hardt for styrking av området over tid, med en særlig innsats i valgkampen. Det har gitt resultater, og den nye regjeringen går i sin ferske plattform inn for flere av FFOs forslag, sier rådgiver Berit Therese Larsen i FFO. Tiltakene som forslås vil gi flere mulighet til å delta i samfunnet og i arbeidslivet. Disse er: - Innføre fritt rehabiliteringsvalg. - Etablere en opptrappingsplan for rehabiliteringsfeltet og hindre nedbygging av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten før tilsvarende kapasitet og kompetanse er bygget opp i kommunene. - Styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper. - Styrke arbeidet med arbeidsrettet rehabilitering. Fritt rehabiliteringsvalg Regjeringen har imidlertid vært tydelig på at fritt behandlingsvalg i første omgang vil gjelde rus og psykiatri, og det er derfor uklart når fritt rehabiliteringsvalg vil innføres. - Dette er noe FFO har samarbeidet tett med den forrige regjeringen om å få på plass, og grunnlaget er derfor til stede for å innføre dette raskt. Vi forventer at den nye regjeringen raskt tar tak i dette, sier Larsen. Innspill fra FFO FFO er også spent på hva en opptrappingsplan for feltet vil inneholde. - Vi er i disse dager i ferd med å utvikle et detaljert innspill til en slik plan, der vi deler tiltakene inn i tre hovedoverskrifter; kvalitet, kapasitet og kompetanse. Vi forventer den nye regjeringen styrker disse tre områdene i en helhetlig satsing på habiliterings- og rehabiliteringsområdet, sier Larsen. Vil ta initiativ til dialog FFO ønsker å bidra med vår kompetanse på dette feltet overfor den nye regjeringen, og vil ta initiativ til en dialog med regjeringspartiene rundt innholdet i opptrappingsplanen. - Vi vil også følge nøye med på om satsingen følges opp med nødvendige bevilgninger, i første omgang i tilleggsproposisjonen til årets statsbudsjett. Så forventer vi en større økonomisk satsing i de årlige statsbudsjettene i regjeringsperioden, avslutter Berit Larsen.

3 Når den eneste veien hjem svikter Her kan du lese kronikk av generalsekretær Liv Arum som følger opp kronikken «Når den tryggeste veien hjem svikter», og NRKs nyhetssaker om trakassering i taxibransjen. Svært mange funksjonshemmede og kronisk syke er avhengige av et godt drosjetilbud. Det kan være gjennom for eksempel TT-ordningen eller arbeids- og skolekjøring. For mange er dette den eneste transportformen som fungerer for dem i dagliglivet det er den eneste veien hjem. Dessverre vet vi at tilliten mellom sjåfører og funksjonshemmede brytes og at funksjonshemmede utnyttes mot sin vilje. Mennesker som er avhengige av hjelp og bistand i det daglige er 100 prosent avhengige av dette tillitsforholdet. I tillegg er dette mennesker som har pårørende og andre nære mennesker i rundt seg. Også de er avhengige av å være sikre på at sine kjære er i trygge hender. De kjenner sårbarheten til den enkelte, og vet at de kan ha vanskelig for å sette grenser på grunn av sin helsetilstand. Nå har vi kommet dit at vi har begynt å sette ord på denne problemstillingen og usikkerheten mennesker opplever. Det er bra, og vi må håpe og tro at det kan bidra til at dette utvikler seg i riktig retning. Det er vanskelig å si noe om omfanget av hvor mange funksjonshemmede som utnyttes. Mørketallene er store. Fra tid til annen dukker det opp saker, både i media, men også som henvendelser og bekymringer til FFO og våre medlems - organisasjoner. Dessverre må vi erkjenne at mennesker i slike tillitsforhold blir utnyttet og opplever vold. Dette gjelder ikke bare innen transport, men også i andre tjenester; for eksempel ved assistanse og hjelp i hjemmet Sakset FFo Mindre anbud Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstrepartis bystyregruppe har inngått følgende avtale: Det igangsettes umiddelbart et arbeid for å innføre fritt brukervalg på dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet. Dette gjøres ved å prekvalifisere og inngå rammeavtaler med leverandører som brukerne og deres pårørende kan velge mellom. Det tas sikte på gjennomføring av dette fra høsten 2014." Dette betyr at funksjonshemmede og kronikere og deres pårørende vil få større innflytelse på egen hverdag. Leverandørene skal prekvalifiseres og brukerne og deres pårørende kan selv velge mellom disse omdagsenter, bo- og omsorgstilbud.

4 Ber Arbeidsdepartementet revurdere kutt av småhjelpemidler FFO og NHF har sendt et felles brev til arbeidsdes - partementet der de ber om at hjelpemidler til å spise, drikke og kle på seg gjeninnføres i folketrygden og i NAVs sortiment. Brevet er et svar på et møte 19. august, der departementet ber Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon om å dokumentere at kuttene i småhjelpemidler har fått de negative konsekvensene for funksjons-hemmede som organisasjonene hevder. Fjernet i 2012 I 2012 ble mindre hjelpemidler til bruk i dagliglivet, blant annet til å spise, drikke, kle på seg og lage mat etc, ut av folketrygden. Disse hjelpemidlene ble deretter fjernet fra NAVs sortiment. Det ble ikke utredet om endringen ville få negative konsekvenser. Organisasjonene ble heller ikke konsultert. I praksis har NAV også innført en nedre beløpsgrense for hjelpemidler folketrygden dekker. Store merutgifter og innskrenket hverdag Spesialbestikk for å spise koster rundt kroner per del. En gripetang til påkledning koster omtrent 550 kroner. Dette er rene merutgifter som mange funksjonshemmede får, og som hjelpemiddelformidlingen gjennom folketrygden i prinsippet skal kompensere for. For den enkelte kan innstrammingen føre til at det blir langt mer kostbart og i en del tilfeller for dyrt - å gå til anskaffelse av hjelpemidler som er helt nødvendige for å klare seg selv i hverdagen. Konsekvensen er at mange funksjonshemmede blir mer hjelpetrengende enn nødvendig. Til syvende og sist kan dette også føre til merutgifter for samfunnet, som må sette inn andre, mer kostbare hjelpetiltak, som assistenter eller hjemmehjelper. Funksjonshemmede bekrefter bildet Både Funksjonshemmedes Fellesforbund og Norges Handikapforbund har fått mange tilbakemeldinger som bekrefter dette bildet. Noen av dem er tatt med i brevet til Arbeidsdepartementet som eksempler: «Jeg håper mine småhjelpemidler holder seg lenge ennå for som uføretrygdet, så er det ikke så mye til overs på kontoen i slutten av måneden. Og å gå lenge uten disse småhjelpemidlene, gjør at jeg blir mer funksjonshemmet enn nødvendig, i mitt eget hjem.» Fortsettelse side 5

5 Positive signaler fra de bla bla Erna Solberg og Siv Jensen ønsker seg et samfunn der funksjonshemmede kan delta, og vil blant annet rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse. De legger lista høyt for den kommende regjeringen. Alderpensjon og levealdersjustering I ny uføretrygdordning fra 2015 vil uføre fortsatt overføres til alderspensjon ved 67 år. Et stridsspørsmål er innføringen av levealdersjustering av uføres alderspensjon på linje med vanlig alderspensjon fra folketrygden. Dette vil FFO kjempe hardt i mot. FFO er i mot dette fordi uføre ikke kan motvirke effekten av levealdersjusteringen slik yrkesaktive kan ved å stå lengre i arbeid. Det er derfor urimelig at denne gruppen skal få en avkortning i sin alderspensjon. Det var bred enighet i Stortinget at man måtte ha mer kunnskap om hvilke konsekvenser en slik innretning for uføres alderspensjon kan få. Det ble derfor bestemt å utsette beslutningen om at disse reglene skal gjelde for denne gruppen alderspensjonister eller ikke til Ut fra en helhetlig vurdering av utviklingen skal det besluttes om, og eventuelt hvordan, uføres alderspensjon videre skal skjermes for virkningen av levealdersjusteringen. Uføre må skjermes FFO reagerte svært negativt da det i den nye regjeringserklæringen allerede er tatt standpunkt til at uføres alderspensjon skal levealdersjusteres på linje med alderspensjonen. Det er betenkelig at man ikke vil vente på en faglig vurdering som grunnlag for et politisk standpunkt. FrP har tidligere vært imot levealdersjustering av alderspensjon fra folketrygden både for alders- og uførepensjonister. FFO håper det fortsatt finnes et flertall i Stortinget for å utsette denne Fortsettelse fra side 4 hjelpe- «Dette har gjort at det for meg er vanskelig å prioritere en del av disse midlene og trenger derfor mer hjelp av assistentene mine.» Også Sunnaas sykehus har gitt uttrykk for at mangelen på hjelpemidler sinker rehabiliteringsprosessen for mange av deres pasienter. I brevet fra FFO og NHF, foreslår organisasjonene derfor at småhjelpemidler føres tilbake til folketrygden og NAVs sortiment, og at den nedre beløpsgrensen fjernes.

6 Folketrygdloven tolkes for strengt! FFOs Rettighetssenter mottar en del henvendelser som tyder på feil i praktisering av folketrygdloven. Derfor skrev vi brev til Sivilombudsmannen der vi tar opp saker som gjelder stønad til vedlikehold av parykk og revurdering av uførepensjon ved en inntektsoverskridelse utover frigrensen på 1G. Forskriften er strengere enn loven En person som mister håret på grunn av sykdom har rett til å få dekket utgiftene ved kjøp av parykk etter folketrygdloven. Samme lov gir personen krav på stønad til vedlikehold av parykk. Arbeidsdepartementets forskrift til folketrygdloven bestemmer imidlertid at det ikke skal gis stønad til vedlikehold av parykk. Dette får økonomiske konsekvenser for de personene det gjelder til tross for at de etter loven har rett på å få vedlikeholdet dekket økonomisk. Vurdering av uføregrad En annen sak som FFO tar opp i brevet til Sivilombudsmannen gjelder praksis fra Trygderetten. I henhold til Trygderetten skal enhver inntektsoverskridelse utover frigrensen på 1G medføre automatisk reduksjon eller bortfall av uførepensjon. Konsekvensen er at en må betale tilbake alt en har mottatt i uførepensjon etter at overskridelsen fant sted. Selv om en dom fra Lagmannsretten, som er rettslig hevet over/som binder Trygderetten, skal en inntektsoverskridelse føre til en vurdering av hvorvidt dette bør få konsekvenser for personens uføregrad. I stedet for å følge denne praksisen har Arbeids- og velferdsdirektoratet instruert NAV om å se bort fra dommen i Lagmannsretten, og fortsette den lovstridige praksisen med automatisk reduksjon eller bortfall. I henhold til sivilombudsmannsloven 11 kan man gjøre Sivilombudsmannen oppmerksom på slike feil. Sivilombudsmannen fører tilsyn med forvaltningens praktisering av regelverket og kan gi en rådgivende uttalelse for å rette opp feilen. Etter at FFO sendte brevet har Sivilombudsmannen tatt opp disse sakene med Arbeids- og velferdsdirektoratet i eget brev. Skal forske pa brukermedvirkning i NAV Fafo har fått i oppdrag av FFO å gjennomføre et treårig forskningsprosjekt om brukermedvirkning i NAV. Prosjektet «Modell for brukermedvirkning i NAV evaluering og videreutvikling» skal gi oss mer kvalitativ kunnskap om hvordan brukermedvirkningen i NAV fungerer. Det skal også kartlegge muligheter for videreutviklingen av brukermedvirkning i etaten

7 Dette er dager som er faste Båttur: Kalendren Vaffeldag 2 onsdag i mnd Hver 2 onsdag i mnd har vi fart på vaffelpressa, da sees vi, Fra kl til Båttur til Kiel Juletur 17. des. Kontordager og åpent hus: Mandager og onsdager fra kl til Vi holder kaffen Vaffeldager: Hver 2 onsdag i mnd fra kl til Viktige telefon nr. Hjelpemiddelsentralen Teknisk ordrekontor TT i Oslo Assistanse Oslo lufthavn Barn Assistanse Oslo lufthavn Assistanse Jernbane Akuttvakten etter kl til og helg

8 A frimerke Retur adresse: Kompetansen Oslo Jerikovn Oslo LINDEBERG APOTEK Lindeberg Senter Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Telefon: Faks: Symaskinproblemer? Medlemstilbud! Hvis du vil kjøpe pent brukt symaskin, eller reparere din gamle, ta kontakt med: Jack Sønderby Tlf: / Kontortider i Kompetansen Oslo, Jerikovn Oslo Vår bankkonto er: Mandager og Onsdager fra kl til Kontor telefon Kontakt uten for kontortiden Per Chr. Lehnskaugen tlf eller Terje Gystad tlf webside Husk hotellavtale som FFO har, hvis du er ute og reiser. FFO har hotellavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels Scannavia og Thon Hotels. For generelle spørsmål om hotellavtalene, kontakt Andreas Habberstad, tlf , e-post: andreas.habberstad(a)ffo.no Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) består av 71 medlemsorganisasjoner, med over medlemmer. FFO er Norges største paraplyorganisasjon bestående av organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke.

Kompetansen Oslo er 15. år i 2014. Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år

Kompetansen Oslo er 15. år i 2014. Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år Nr. 6-2014 Årgang 15 Kompetansen Oslo er 15. år i 2014 Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år Hilsen styret, Per,Terje og Elisabeth TT-ordningen. Når det gjelder TT-ordningen,

Detaljer

Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte

Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte Nr. 2-2013 Årgang 14 Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem : Per Chr. Lehnskaugen Terje Gystad Ole Chr. Knivedalen Unni Nordli Elisabeth

Detaljer

Nr. 3-2015 Årgang 16. Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer en God Sommer. Vi holder sommer lukket fra 25. juni til 10. august

Nr. 3-2015 Årgang 16. Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer en God Sommer. Vi holder sommer lukket fra 25. juni til 10. august Nr. 3-2015 Årgang 16 Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer en God Sommer Vi holder sommer lukket fra 25. juni til 10. august OBS OBS. Mobil beskjed fra oss på sms på telefon 40075712 er kun en SMS tlf.

Detaljer

Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en Riktig god Jul og Godt Nyttår

Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en Riktig god Jul og Godt Nyttår Nr. 6-2012 Vinter Årgang 13 Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en Riktig god Jul og Godt Nyttår Julegrøten i år serveres onsdag 12. desember 2012 Den serveres fra kl.12,30 til kl.13.30 I våre lokaler

Detaljer

Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer

Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer Nr. 4-2014 Årgang 15 Kompetansen Oslo er 15. år i 2014 Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer Kontoret har sommer lukket Fra torsdag 26.juni til mandag 4.august Hvor er du Robin Hood

Detaljer

Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus

Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus Nr. 3-2013 Årgang 14 Etterlyser større satsing Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus Jeg har aldri sett dette tidligere, det er vel ikke så mange andre som har sett det heler Legg merke til blokken foran

Detaljer

Advokattjenesten. Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig God Påske

Advokattjenesten. Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig God Påske Nr. 2-2015 Årgang 16 Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig God Påske Advokattjenesten Advokattjenester er tilgjengelig i alle byer og de fleste større tettsteder i Norge. Telefonkatalogens "Gule

Detaljer

Nr. 4-2013 Årgang 14. Oslo lufthavn Gardermoen har byttet navn. Til: Oslo Lufthavn

Nr. 4-2013 Årgang 14. Oslo lufthavn Gardermoen har byttet navn. Til: Oslo Lufthavn Nr. 4-2013 Årgang 14 Oslo lufthavn Gardermoen har byttet navn Til: Oslo Lufthavn Ja, sommeren er over og Kompetansen Oslo starter opp igjen mandag 5. august i nye lokaler på samme gang som tidligere Bare

Detaljer

Dette er styret for 2012. og fram til årsmøtet 2013.

Dette er styret for 2012. og fram til årsmøtet 2013. Nr. 3-2012 Mai / Juni Årgang 13 Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer og venner en riktig god sommer. Kontoret er stengt i hele juli mnd. Åpner igjen mandag 6. august Dette er styret for 2012. og fram

Detaljer

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen 11.11.13 Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Att: Arbeids- og velferdsdirektørens sekretariat v/juridisk seksjon

Att: Arbeids- og velferdsdirektørens sekretariat v/juridisk seksjon Sivilombudsmannen Besøksadresse Akersgata 8, inngang Tollbugata Postadresse Postboks 3 Sentrum,0101 Oslo Telefon 22 82 85 00 Grønt nummer 800 80 039 Telefaks 22 82 85 11 postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1009 Møte torsdag den 6. desember 2007 kl. 10 President: Sigvald

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Møte onsdag den 4. april kl. 11.45. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 29): Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring

Møte onsdag den 4. april kl. 11.45. President: G u n n a r S k a u g. Dagsorden (nr. 29): Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring 354 4. april Straffegjennomføringsloven 2001 Møte onsdag den 4. april kl. 11.45 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 29): 1. Innstilling fra justiskomiteen om lov om gjennomføring av straff

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra sosialkomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 6 (2003-2004) Innstilling fra sosialkomiteen om bevilgninger

Detaljer

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk

Forord. Brukerombudet tar gjerne imot tilbakemeldinger og synspunkter på årsmeldingen. Fredrikstad, 25. januar 2005. Elisabeth Lyngås Nordbæk Forord Brukerombudet for eldre, syke, funksjonshemmede og trygdede i Fredrikstad ble etablert ved årsskiftet 2000/2001. Etterspørselen etter brukerombudets tjenester er fortsatt økende. Årsmeldingen skal

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag Henning Bjurstrøm 2. nestleder i FFO SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag FFO har sett frem til denne anledningen hvor vi, sammen med andre viktige aktører på området, får muligheten til

Detaljer

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2006.

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2006. Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2006. Innhold: 1. Valget og ny stortingsgruppe.. 2 2. Venstres forslag og resultater.. 2 3. Regjeringen og Stortinget 5 4. Venstres profilområder... 7 5.

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer