Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus"

Transkript

1 Nr Årgang 14 Etterlyser større satsing Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus Jeg har aldri sett dette tidligere, det er vel ikke så mange andre som har sett det heler Legg merke til blokken foran Rådhuset. Det er jo Rådhusplassen i dag. Regjeringen styrker helsestasjons- og skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner neste år. En viktig, men beskjeden satsing, mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Pengene bevilges for å styrke helsetjenestene med 300 stillinger. Generalsekretær Liv Arum i FFO mener det er positivt at helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) innser hvor viktig en satsing vil være. Men etter at Helsedirektoratet i 2010 beskrev behovet til ekstra årsverk, med en estimert kostnad på 880 millioner kroner, mener Arum at dagens satsing er altfor liten. Dette er med andre ord en beskjeden satsing regjeringen legger fram men den er viktig. I fortsettelsen av dette håper vi de politiske partiene overbyr hverandre i valgkampen i hvordan de vil fortsette å øke antall stillinger til skolehelsetjenesten. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier helsetjenestene er spyd-

2 Revidert nasjonalbudsjett I dag ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem. FFO har gått gjennom budsjettene og laget en oversikt over de punktene som er mest interessant for våre medlemsorganisasjoner. Flere tiltaksplasser for mennesker med nedsatt arbeidsevne Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at tiltaksnivået økes med 600 plasser i gjennomsnitt i 2. halvår Dette vil styrke tiltakstilbudet og bidra til å redusere ventetiden på tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltaket styrkes med 20 millioner kroner. Dette følges videre opp med en styrking av Arbeids- og velferdsetaten med 25 nye årsverk. Arbeidsministeren varslet også om en stortingsmelding om arbeidslinjen som regjeringen skal fremme. Styrker tolketjenesten Retten til tolk er hjemlet i folketrygdloven, og omfatter bl.a. skrivetolking, tolking til døve og tolk- og ledsagerhjelp til døvblinde. Det er et økende behov for tolketjenester innenfor undervisning, arbeid og annen samfunnsdeltakelse og regjeringen styrker bevilgningen med 8,3 mill. kroner. Arbeidsavklaringspenger Regjeringen reduserer bevilgningen på arbeidsavklaringspenger med 1 404,8 mill. kroner. Bevilgningen er på totalt ,8 mill. kroner. Regjeringen forklarer kuttet med lavere gjennomsnittlig antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2012 enn lagt til grunn i Saldert budsjett Det legges nå til grunn mottakere i 2013, en nedjustering på mottakere fra saldert budsjett. Regjeringen fremholder at nedjusteringen skyldes økt overgang til arbeid og annen forsørgelse, samt redusert overgang til arbeidsavklaringspenger fra sykepengeordningen som følge av redusert sykefravær. Hjelpemidler Bevilgningen er på 2 731,6 mill. kroner og foreslås redusert med 131,6 mill. kroner. Antall mottakere av hjelpemidler i 2012 ble noe lavere enn lagt til grunn i Saldert budsjett Grunnen til at det er færre mottakere av hjelpemidler er at basishjelpemidler ikke lenger gis over folketrygden. Økte rammer til Husbanken Husbanken rammer økes med 5 mrd. kroner i Den økte lånerammen vil i hovedsak gå til grunnlån. Regjeringen peker på lån til utleieboliger bl.a. til flyktninger, utbedring av bolig bl.a. rettet mot eldre og funksjonshemmede, studentboliger og andre boligsosiale formål er spesielt viktig. På bakgrunn av dette foreslås det at bevilgningen på kap. 2412, post 90 Lån fra Husbanken økes med mill. kroner.

3 Omsorgstjenesten Regjeringen har våren 2013 lagt fram en Stortingsmelding om morgendagens omsorg (Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg). Regjeringen foreslår å bevilge 100 mill. kroner i 2013 til satsinger som skal sikre en god og bærekraftig omsorgstjeneste. Program for en aktiv og framtidsrettet pårørendepolitikk Bevilgningen foreslås økt med til sammen 10 mill. kroner til veilednings-, støtte- og avlastningstiltak for pårørende i Det skal utvikles et opplærings- og veiledningstilbud til pårørende og et opplæringsprogram for ansatte. Det foreslås å avsette 6 mill. kroner av bevilgningen til tilskudd til pilotprosjekter i hvert fylke knyttet til utrednings- og utviklingsarbeidet for å forbedre omsorgslønnsordningen. Hverdagsrehabilitering Bevilgningen foreslås økt med 12 mill. kroner til satsing på hverdagsrehabilitering. Midlene skal benyttes til å stimulere ulike kommuner til å forsøke ulike modeller for hverdagsrehabilitering. Satsingen skal følgeevalueres for å dokumentere økonomiske gevinster for kommunene og effekter for brukerne. Erfaringene skal deretter spres videre til andre kommuner. Deler av tilskuddet skal omfatte særlige tiltak rettet mot mennesker med utviklingshemming Unge Høyre foreslår jobbskattefradrag: Feil medisin for å øke arbeidslivsdeltakelsen I helgen skal Høyre stemme over et forslag om å innføre et jobbskattefradrag for de som kan jobbe. - Forslaget bidrar kun til å øke forskjellen mellom mennesker ikke til å øke arbeidslivsdeltakelsen, mener FFO. FFO har liten tro på forslaget om å belønne de som står i arbeid. De som står utenfor arbeidslivet i dag gjør det av en annen grunn enn at det er lønnsomt å ikke være i arbeid. Dette oppfatter jeg som gammel borgerlig politikk i ny innpakning. Tidligere har strategien fra borgerlig side vært å kutte i stønader og trygder for å motivere folk til å jobbe. Det førte heller ikke til at flere funksjonshemmede kom i arbeid, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum. Unge Høyres Paul Joakim Sandøy sier de ønsker å belønne de som jobber og kaller jobbskattefradraget en gulrot. FFO mener forslaget er et virkemiddel kun for å øke forskjellene mellom mennesker. I realiteten straffer dette funksjonshemmede, uføre og syke. - Om Unge Høyre ønsker å dele ut gulrøtter, så har vi mer tro på å dele dem ut til arbeidsgiverne det er her barrierene ligger. Blant annet ønsker vi å fjerne arbeidsgiveravgiften for de som ansetter funksjonshemmede som et virkemiddel. Vi har tro på at det er en gulrot som smaker bedre. I tillegg ønsker vi flere traineestillinger både i stat og kommune, sier Arum.

4 Kompetansen Oslo holder sommerferie i hele juli mnd God sommer til alle Åpner igjen 5 august Hilsen styret Spesialtilbud på flyplassene. Skal du ut å reise med fly, og er dårlig til bens eller rullestolbruker kan du kontakte: Assistanse Gardermoen eget nr. for barn Skal du utenlands så kontakt flyselskapet så ordner de transport til din destinasjon. Dette er en tjeneste som er fri. Tur til Kiel i oktober Det kommer egen melding

5 Fylkeskonferansen 2013 Rustet seg til valgkamp. Velferdsvalget 2013 var hovedtema på den årlige fylkeskonferansen til FFO april. Rekordmange fylkeslag planlegger valgkamparrangement i år, og førstemann ut var FFO Østfold som gjennomførte sitt 15. april. Deretter står FFO Nord-Trøndelag for tur 27. mai, mens FFO Hedmark planlegger arrangement 29. mai. Omtrent samtlige av FFOs 19 fylkeslag planlegger egen aktivitet i forbindelse med Stortingsvalget til høsten, og det er ny rekord. På konferansen presenterte Ove Helset, kommunikasjonsansvarlig i FFO, informasjonsmateriell som fylkene kan bruke i valgkamparbeidet sitt. Han skapte også god motivasjon for det videre arbeidet. Vi skal være synlige i alle fylker, og vi oppfordrer lokallagene til medlemsorganisasjoner om å engasjere seg i valgkamparbeidet til FFO, sa Helset. Denne oppfordringen kom også FFOs leder Knut Magne Ellingsen med da han åpnet konferansen. Til sammen deltok 55 personer på konferansen. Det var representanter fra alle fylkene til stede og noen var der for første gang. Funksjonshemmedes rettssituasjon var også et tema på fylkeskonferansen. Advokat Else Leona McClimans presenterte sine funn i en rapport der hun har gjennomgått funksjonshemmedes rettigheter de siste ti årene. Hvor står vi foran Stotingsvalget 2013? Andre tema på dagsorden var hvordan oppnå bedre samhandling mellom ansatte og tillitsvalgte, bruk av sosiale medier, forskningsrapport om hjemmebaserte tjenester, samt andre aktuelle politiske saker som FFO jobber med. FFO Oslo har sin dag 4. juni 2013 OBS OBS. Onsdag 26. juni 2013 Er siste lunsj før sommerferien

6 Habilitering og Rehabilitering (SV), Sonja Iren Sjøli (H), Line Henriette Hjemdal (KrF) og Morten Storhagen (FrP) deltok på FFOs frokostseminar denne uken. FFO lanserte egen plattform Onsdag 13. mars la FFO fram sin plattform for habilitering og rehabilitering på et frokostseminar. FFOs leder Knut Magne Ellingsen, som har ledet arbeidsgruppen bak plattformen, presenterte innholdet. Fire stortingspolitikere fikk deretter mulighet til å kommentere de løsningene som foreslås i plattformen. I plattformen tar FFO utgangspunkt i dagens utfordringer på området habilitering og rehabiliteirng og skisserer sine løsninger og anbefalinger. Målet er at alle som trenger habilitering og rehabilitering skal få dette. Plattformen tar for seg seks utfordringsområder: 1. Tilbud til alle som trenger det. 2. Innfør fritt rehabiliteringsvalg. 3. Kommunene svikter. 4. Rehabilitering og arbeidsliv. 5. Styrk habiliteringstilbudet til barn. Behov for parkeringstillatelse Har du en forflytningshemming og problemer med å bevege deg over lengre strekninger, kan det hende du har krav på parkeringslettelse. Muligheten for å kunne parkere i nærheten av det stedet du ønsker å besøke, kan for mange være avgjørende for om en velger å reise eller ikke. Forskrift om parkering for forflytningshemmede ble i sin tid etablert for å gi bevegelseshemmede lettere tilgang til parkering. Forskriften ble sist endret i Det ble da gitt større mulighet for bruk av skjønn ved vurdering av søknadene. Samtidig ble parkeringstillatelsen endret slik at den kan benyttes i hele Europa. I denne veilederen vil du finne svar på hvilke kriterier som må være oppfylt for å få rett til parkeringskort for forflytningshemmede, hvordan du søker om slikt kort og hvilke rettigheter det gir. Parkeringstillatelsen er hjemlet i «Forskrift om parkering for forflytningshemmede».

7 Dette er dager som er faste Kalendren Lunsjen Lunsj 1. gang i kvartalet Neste lunsj blir onsdag 26. juni Pris 30,- p p Fra kl til Båttur: Båttur til Kiel Kontordager og åpent hus: Mandager og onsdager fra kl til Vaffeldager: Hver 2 onsdag i mnd fra kl til Vaffeldag 2 onsdag i mnd Hver 2 onsdag i mnd har vi fart på vaffelpressa, da sees vi, Fra kl til Lunsj: En gang i kvartalet fra kl til Neste lunsj er 26. juni Viktige telefon nr. Hjelpemiddelsentralen Teknisk ordrekontor TT i Oslo Assistanse Gardermoen Barn Assistanse Gardermoen Assistanse Jernbane Akuttvakten etter kl til og helg

8 A frimerke Retur adresse: Kompetansen Oslo Jerikovn Oslo LINDEBERG APOTEK Lindeberg Senter Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Telefon: Faks: Symaskinproblemer? Medlemstilbud! Hvis du vil kjøpe pent brukt symaskin, eller reparere din gamle, ta kontakt med: Jack Sønderby Tlf: / Kontortider i Kompetansen Oslo, Jerikovn Oslo Mandager og Onsdager fra kl til Kontor telefon Kontakt uten for kontortiden Per Chr. Lehnskaugen tlf eller Terje Gystad tlf webside Husk hotellavtale som FFO har, hvis du er ute og reiser. FFO har hotellavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels Scannavia og Thon Hotels. For generelle spørsmål om hotellavtalene, kontakt Andreas Habberstad, tlf , e-post: andreas.habberstad(a)ffo.no Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) består av 71 medlemsorganisasjoner, med over medlemmer. FFO er Norges største paraplyorganisasjon bestående av organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke.

Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer

Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer Nr. 4-2014 Årgang 15 Kompetansen Oslo er 15. år i 2014 Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer Kontoret har sommer lukket Fra torsdag 26.juni til mandag 4.august Hvor er du Robin Hood

Detaljer

Kompetansen Oslo er 15. år i 2014. Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år

Kompetansen Oslo er 15. år i 2014. Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år Nr. 6-2014 Årgang 15 Kompetansen Oslo er 15. år i 2014 Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år Hilsen styret, Per,Terje og Elisabeth TT-ordningen. Når det gjelder TT-ordningen,

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

MAGASINET. Cato Ulvestad fra Oslolaget besteg Oslos tøffeste motbakkeløp! LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET

MAGASINET. Cato Ulvestad fra Oslolaget besteg Oslos tøffeste motbakkeløp! LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 9-12. årgang 2013 De fleste kan kanskje lære noe av Petters historie. s. 4 Hjelp til Uruguay s. 6 Det året det var så bratt! s. 10 Cato

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Langt til Soria Moria i boligpolitikken

Langt til Soria Moria i boligpolitikken Langt til Soria Moria i boligpolitikken AV ADM.DIR. I NBBL, RALPH NORBERG Soria Moria er et glitrende eventyrslott i det fjerne. I Stoltenberg-regjeringens politiske plattform som omtales med samme navn,

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 22.10.2012 TJ/IK Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 NBBLs vurderinger av aktuelle poster for boligsektoren Regjeringens forslag til boligbudsjett for 2014 er preget av små justeringer i forhold

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer

MAGASINET. Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene. s. 4-5. Nav-støtte og ferie. Stor konferanse i august. Vil ha med deg på tur s. 10-11. s.

MAGASINET. Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene. s. 4-5. Nav-støtte og ferie. Stor konferanse i august. Vil ha med deg på tur s. 10-11. s. MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 6-11. årgang 2012 Nav-støtte og ferie Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene s. 4-5 PERSONSKADEFORBUNDET LTN s. 6 Stor konferanse i august s. 7 Vil ha

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 15.03.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2006-2009. Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2006-2009 Vedtatt på rådsmøte 10. desember 2009 Postadresse: Postboks 7077 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Thorvald Meyersgt. 7, Oslo Telefon: 21 07

Detaljer