Ny e post og web adresse fra 1. November 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny e post og web adresse fra 1. November 2012."

Transkript

1 Nr Høsten Årgang 13 Ny e post og web adresse fra 1. November Web: www. Kompetansenoslo.no Info - Som dere ser så er org byttet ut med.no. Tilgjengeligheten på ferger og hurtigbåter er ikke god nok! Dobbelt så høy andel av personer med redusert funksjonsevne er misfornøyd med fremkommeligheten i forbindelse med kollektivreiser til sjøs enn den øvrige befolkningen. Dette kommer frem i en helt fersk undersøkelse gjennomført på oppdrag av Deltasenteret. Mens opp mot 1 av 5 med en funksjonsnedsettelse var misfornøyd med fremkommelighet ved reiser med ferge eller hurtigbåt, var det bare mindre enn 1 av 10 som var misfornøyd i gruppen uten funksjonsnedsettelse. Uakseptabelt at ikke alle får et likeverdig tilbud, sier Deltasenterets leder Åse Kari Haugeto. Selv om en del aktører innen kollektivtransport til sjøs arbeider seriøst med universell utforming, viser undersøkelsen at vi fremdeles har en jobb å gjøre, sier hun. Tilgjengelighet til toaletter, på- og avstigning samt ferdsel om bord på båtene var det mest problematiske i følge undersøkelsen. Det var også flere med redusert funksjonsevne som var misfornøyd med tilgjengeligheten til servicetilbud som kjøp av mat og drikke.

2 Fortsettelse fra side 1 Når det gjaldt billettkjøp var det liten forskjell mellom gruppene. 76 % av alle spurte var generelt fornøyd med tilgjengeligheten ved billettkjøp. Hvor fornøyd man var med håndtering av bagasjen varierte mellom gruppene, selv om det for begge gruppene ikke var det største problemet og mange oppga at de reiste uten bagasje. Undersøkelsen viser også at mange er fornøyde med tilgjengeligheten ved kollektivreiser til sjøs. Det er veldig bra, sier Haugeto - men det er viktig å merke seg forskjellen mellom gruppene. Deltasesenteret arbeider for at alle kan delta i samfunnet på lik linje med andre. Universell utforming handler om å gjøre produkter og tjenester tilgjengelig for alle. Det å kunne ta seg rundt er viktig for alle. Derfor må også reisekjeden utformes slik at alle kan benytte den, sier Haugeto videre september arrangerer Deltasenteret konferanse i Molde hvor nettopp universell utforming i maritim kollektivtrafikk er tema. Dette er første gang de mange ulike aktørene innen maritim kollektivtransport samles om tema universell utforming. Hensikten med konferansen er å skape møteplass, diskutere felles utfordringer og lære av hverandre. Undersøkelsen ble gjennomført av Ipsos MMI i august i befolkningen i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland personer deltok Hvordan omtales funksjonshemmede i media? Dette er en av problemstillingene det skal forskes på i en undersøkelse om mediedekningen av folk med funksjonsnedsettelser. Undersøkelsen gjøres på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Temaet vil også bli belyst på en konferanse som de arrangerer 3. desember, sammen med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet..

3 Transport FFO jobber aktivt med tilrettelegging av kollektivtransporten, og deltar i brukermedvirkningsgrupper både innen Jernbaneverket, Statens vegvesen og Avinor. Her møter vi de viktigste aktørene innen sektorene, og diskuterer hvordan man kan oppnå økt tilgjengelighet og universell utforming av tog, buss, fly og infrastruktur, slik at hele reisekjeden skal fungere best mulig for alle reisende. Gruppene møtes jevnlig, og har 3-4 møter årlig. I tillegg deltar FFO i et kontaktforum for hele transport - sektoren, som ledes av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa i Samferdselsdepartementet. Forumet møtes to ganger i året for å diskutere mer generelle og overordnete saker innen sektoren. FFO deltar også i referansegruppa for Nasjonal transportplan Den største utfordringen på transportområdet nå er heving og utbedring av tåg perronger og bussholdeplasser, slik at de gir god tilgjengelighet til de nye universelt utformede togene og bussene som vil komme på plass de nærmeste årene. FFO har bedt om at det må avsettes tilstrekkelige midler til dette arbeidet i de årlige statsbudsjettene fremover. Kollektivtransport Kartlegginger viser at omtrent 25 % av befolkningen har problemer med å reise kollektivt, og undersøkelser viser at til tilgjengeligheten til kollektivsystemet her i landet ligger langt etter andre land i Europa. I prinsippet starter reisen hjemme, og passasjerenes opplevelse av kollektiv transporten handler i stor grad om den totale reisen fra A til Å, hele reisekjeden som består av: Veien til og fra holdeplass/terminalen Selve holdeplassen/terminalen Transportmidlet Informasjon Betalingssystemer for billettkjøp Assistanse, service og opplæring For mennesker med funksjonsnedsettelser er samspillet mellom de ulike delene avgjørende for brukbarheten av tilbudet. Utforming av hele reisekjeden etter prinsippene om universell utforming bidrar til økt kvalitet og reiseaktivitet for alle reisende. Med kollektivtransport og tilhørende infrastruktur snakker vi her om veien til holdeplassen, selve holdeplassen/terminalen, transportmidlet (buss, bane, fly og sjøtransport), informasjon, betalingssystemer, assistanse, service og opplæring.

4 FFO med uttalelse om legers turnustjeneste Støtter omlegging av ordningen Nyutdannede legers turnustjeneste er tema i en høring som FFOs Hovedstyre behandlet i et møte i dag. Der støtter FFO flere av Helse- og omsorgsdepartementets forslag som skal føre til at det innføres en ny ordning for turnustjenesten. FFO er først og fremst er opptatt av at ny organisering av turnustjenesten sikrer at legene får nødvendig kompetanse til å praktisere som lege, slik at kvaliteten på tjenestene blir god og sikker. Videre er det viktig å få en god fordeling av turnusleger i hele landet. Videre mener vi at det er svært viktig at flytting av godkjenningstidspunktet for autorisasjon ikke svekker den praktiske treningen alle nyutdannede leger må ha i utøvelsen av yrket. FFO er enig i departementets forslag om å forskriftsfeste en sentralisert utlysning av turnusstillinger, der helsedirektoratet skal forvalte løsningen. Både helseforetak og kommuner vil da ha ett samlet sted å utlyse stillinger. Her er FFOs hovedsynspunkter:.ffo støtter forslaget om å lage en ny ordning for turnustjeneste ved å gjøre turnusstillingene til ordinære søkbare stillinger. FFO støtter forslaget om at det skal etableres en egen nettbasert portal i regi av Helsedirektoratet der alle turnusstillinger utlyses. FFO er enig at de ledige stillingene utlyses i to omganger, for å sikre rekruttering over hele landet. FFO støtter forslaget om at autorisasjonstidspunktet flyttes til etter godkjent embetseksamen i medisin. FFO mener det er riktig at turnustjenesten blir første obligatoriske del av spesialistutdanningen. FFO mener det er bra at det skal stille klare krav til praksisens innhold, omfang og varighet. FFO mener at praksis må opparbeides etter avsluttet grunnutdanning.

5 Forberedte seg til valgkamp. Fylkeskonferansen 2012: Omvisning i Operaen stod på programmet under årets fylkeskonferanse. Her er deltakerne samlet på Operataket. FFO har startet forberedelsene til Stortingsvalget Hvordan skal fylkene være med på å gjøre oss synlige i valgkampen? På fylkes konferansen fikk deltakerne mulighet til å komme med innspill til det videre arbeidet. Her kom det mange gode forslag som blir tatt med videre, sier Ove Helset, kommunikasjonsansvarlig i FFO. Konferansen fant sted i Oslo september. De vel 40 deltakerne fra 18 fylker gjennomførte et tettpakket program. I tillegg til å lansere FFOs planer for neste års valgkamp, ble også vår egen erfaringsportal om NAV lansert (se egen sak om denne). NAVs fylkeskoordinatorer Jobbstrategien for funksjonshemmede og hva som skjer i fylkene var tema i innledning som statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet holdt fredag ettermiddag. Lund fortalte at NAV i fylkene nå har ansatt fylkeskoordinatorer ved alle sine kontorer. Disse har en nøkkelrolle i oppfølgingen av Jobbstrategien lokalt, og hun oppfordret fylkes-ffo til å ta kontakt med disse. I tillegg til Arbeidsdepartementet var Riksrevisjonen innom fylkeskonferansen. De la fram sin undersøkelse om rehabilitering i helsetjenesten. Hvordan drive interessepoltikk? Mona Enstad, 2. nestleder i FFO, startet lørdagen med å snakke om FFO som interessepolitisk aktør. Hun skulle motivere fylkene i hvordan de kan oppnå kontakt med politikerne i fylket. Og hvilke unike mulighet fylkes-ffo har gjennom den lovpålagte brukermedvirkningen til å arbeide interessepolitisk. Hensikten med fylkeskonferansen er faglig og sosialt påfyll for FFOs fylkessekretærer og fylkesledere. Det var mange positive tilbakemeldinger å høste underveis, med Operataket som høydepunkt.

6 Har du erfaring med NAV? FFO ønsker å komme i kontakt med funksjonshemmede, kronisk syke og andre som har erfaring med å motta tjenester og ytelser fra NAV. I den forbindelse har vi opprettet en nettportal der brukeren kan svare anonymt på spørsmål knyttet til sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, hjelpemidler, kvalifiseringsstønad osv. Nettportalen ble lansert på FFOs fylkeskonferanse 8. september. Hensikten med å opprette en slik portal er å få tilbakemeldinger fra NAVs brukere som kan brukes videre i påvirkningsarbeidet som FFO gjør for å styrke NAVs tjenestetilbud. Tilbakemeldingene vil også kunne brukes av FFOs brukerrepresentanter i NAV. For å gå videre må du klikke på det grønne banneret «gå til spørreskjema». Etter hvert vil du få mulighet til å gi anonyme tilbakemeldinger på disse områdene: Sykepenger, Arbeidsavklaringspenger, Uførepensjon, Pleiepenger, Hjelpestønad, Grunnstønad, Omsorgspenger, Opplæringspenger, Hjelpemidler, også stønad til bil, Foreldrepenger, yrkesskade, Dagpenger, Alderspensjon, Økonomisk sosialstønad, Kvalifiseringsstønad Arbeidsrettet tiltak (for eksempel lønnstilskudd, arbeidspraksis, tiltak i arbeids markedsbedrift, opplæring m.m.), Annet. Velgere med funksjonshemning ønsker e-valg Forsøket med e-valg 2011 i 10 kommuner er evaluert, og resultatene ble offentliggjort av Kommunal- og regionaldepartementet denne uken. Evalueringsrapportens kapittel 4 «E-valg, tilgjengelighet og personer med nedsatt funksjonsevne» beskriver resultatene fra utprøvingen av e-valgløsningen med 30 deltakere med ulike funksjonshemninger i tre kommuner (Re, Sandnes og Ålesund). Forskere ved Norsk Regnesentral har evaluert hvorvidt e-valg kan føre til at personer med funksjonshemning på en bedre måte kan utøve sine demokratiske rettigheter. De 30 velgerne de møtte i de tre forsøkskommunene brukte e-valg med sin egen PC og sine egne hjelpemidler. De to forskerne Ingvar Tjøstheim og Kristin S. Fuglerud observerte innlogging og stemmegivning, og intervjuet velgeren. Noen opplevde feilmeldinger og brukte lang tid, men mange av informantene sa at de ønsket e-valg, og at e-valg for dem er bedre enn det å stemme i et valglokale

7 Dette er dager som er faste Lunsjen Lunsj 1. gang i kvartalet Neste lunsj blir onsdag 27. mars 2013 Pris 30,- p p Vaffeldag 2 onsdag i mnd. Hver 2. onsdag i mnd. har vi Fart på vaffelpressa, da sees vi. Fra kl til Dette koster ikke noe Vi har datamaskiner som medlemmene kan bruke i kontortiden. Trenger du hjelp så ring på forhånd Kalendrer Båttur: Båttur til Kiel Juletur 2. desember 2012 Kontordager og åpent hus: Mandager og onsdager fra kl til Vaffeldager: Hver 2 onsdag i mnd. fra kl til Lunsj: En gang i kvartalet fra kl til Neste lunsj er. 27 Mars Julegrøt Grøten serveres onsdag 12. desember 2012 Viktige telefon nr. Hjelpemiddelsentralen Teknisk ordrekontor TT i Oslo Assistanse Gardermoen Assistanse Jernbane Akuttvakten etter kl og helg Kontortider i Kompetansen Oslo, Jerikovn Oslo Mandager og Onsdager fra kl til Kontortelefon: Kontakter utenfor kontortid er: Per Chr. Lehnskaugen tlf eller Terje Gystad tlf webside:

8 A frimerke Retur adresse: Kompetansen Oslo Jerikovn Oslo LINDEBERG APOTEK Lindeberg Senter Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Telefon: Faks: Symaskinproblemer? Medlemstilbud! Hvis du vil kjøpe pent brukt symaskin, eller reparere din gamle, ta kontakt med: Jack Sønderby Tlf.: / Hei, alle medlemmer: OBS OBS Hvis dere / du gir oss ditt mobiltelefon nr. og e-postadresse. Så får du melding ang. aktiviteter eller frister. Kontakt oss på E-post: kompetansenoslo.org eller ring Vi ønsker å send ut div. meldinger på e - post og SMS. Til dere som har gjort dette tidligere, kan dere gjøre det igjen. Vi har hatt problem med en harddisk. Husk hotellavtale som FFO har, hvis du er ute og reiser. FFO har hotellavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels Scannavia og Thon Hotels. For generelle spørsmål om hotellavtalene, kontakt Cato Lie, tlf , e-post: Cato.Lie Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) består av 71 medlemsorganisasjoner, med over medlemmer. FFO er Norges største paraplyorganisasjon bestående av organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke.

Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en Riktig god Jul og Godt Nyttår

Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en Riktig god Jul og Godt Nyttår Nr. 6-2012 Vinter Årgang 13 Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en Riktig god Jul og Godt Nyttår Julegrøten i år serveres onsdag 12. desember 2012 Den serveres fra kl.12,30 til kl.13.30 I våre lokaler

Detaljer

Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus

Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus Nr. 3-2013 Årgang 14 Etterlyser større satsing Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus Jeg har aldri sett dette tidligere, det er vel ikke så mange andre som har sett det heler Legg merke til blokken foran

Detaljer

Dette er styret for 2012. og fram til årsmøtet 2013.

Dette er styret for 2012. og fram til årsmøtet 2013. Nr. 3-2012 Mai / Juni Årgang 13 Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer og venner en riktig god sommer. Kontoret er stengt i hele juli mnd. Åpner igjen mandag 6. august Dette er styret for 2012. og fram

Detaljer

Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer

Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer Nr. 4-2014 Årgang 15 Kompetansen Oslo er 15. år i 2014 Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer Kontoret har sommer lukket Fra torsdag 26.juni til mandag 4.august Hvor er du Robin Hood

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTTÅR

GOD JUL OG GODT NYTTÅR Nr. 6-2013 Årgang 14 Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig GOD JUL OG GODT NYTTÅR Kontoret vil være stengt fra onsdag 18. desember og Vi starter opp igjen mandag 6. januar 2014 Julegrøten utgår

Detaljer

Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte

Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte Nr. 2-2013 Årgang 14 Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem : Per Chr. Lehnskaugen Terje Gystad Ole Chr. Knivedalen Unni Nordli Elisabeth

Detaljer

Nr. 3-2015 Årgang 16. Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer en God Sommer. Vi holder sommer lukket fra 25. juni til 10. august

Nr. 3-2015 Årgang 16. Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer en God Sommer. Vi holder sommer lukket fra 25. juni til 10. august Nr. 3-2015 Årgang 16 Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer en God Sommer Vi holder sommer lukket fra 25. juni til 10. august OBS OBS. Mobil beskjed fra oss på sms på telefon 40075712 er kun en SMS tlf.

Detaljer

Kompetansen Oslo er 15. år i 2014. Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år

Kompetansen Oslo er 15. år i 2014. Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år Nr. 6-2014 Årgang 15 Kompetansen Oslo er 15. år i 2014 Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år Hilsen styret, Per,Terje og Elisabeth TT-ordningen. Når det gjelder TT-ordningen,

Detaljer

Advokattjenesten. Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig God Påske

Advokattjenesten. Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig God Påske Nr. 2-2015 Årgang 16 Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig God Påske Advokattjenesten Advokattjenester er tilgjengelig i alle byer og de fleste større tettsteder i Norge. Telefonkatalogens "Gule

Detaljer

Nr. 4-2013 Årgang 14. Oslo lufthavn Gardermoen har byttet navn. Til: Oslo Lufthavn

Nr. 4-2013 Årgang 14. Oslo lufthavn Gardermoen har byttet navn. Til: Oslo Lufthavn Nr. 4-2013 Årgang 14 Oslo lufthavn Gardermoen har byttet navn Til: Oslo Lufthavn Ja, sommeren er over og Kompetansen Oslo starter opp igjen mandag 5. august i nye lokaler på samme gang som tidligere Bare

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3:10 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Våre Barn. 335-skvadrontur. Jeg er bare en vanlig mamma. Fysisk aktivitet, viktig etter kreft

Våre Barn. 335-skvadrontur. Jeg er bare en vanlig mamma. Fysisk aktivitet, viktig etter kreft Våre Barn Nr. 4 2012 27. årgang Utgitt av Støtteforeningen for Kreftsyke Barn SKB Kunsten å kose seg på sykehus Fysisk aktivitet, viktig etter kreft Jeg er bare en vanlig mamma 335-skvadrontur LEDER Fra

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Evaluering av arbeidsevnevurdering

Evaluering av arbeidsevnevurdering R Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV Oppfølgingsundersøkelse 2012 Rapport 2012-10 Proba-rapport nr. 2012-10, Prosjekt nr. 11050 ISSN: 1891-8093 HB, SK, LEB, PDS/AG, 05.11.2012 Offentlig Rapport

Detaljer

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt

En fot innafor. Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt En fot innafor Oppsummering av Unge funksjonshemmedes sommerjobbprosjekt Sammendrag Problemstilling og prosjektmål I motsetning til andre på samme alder har unge med funksjonshemming eller kronisk sykdom

Detaljer

kvartennr. 2-2010 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Stort jubileumsnummer: Årgang 24 Landsmøtet s. 12 Skole og utdanning s.

kvartennr. 2-2010 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Stort jubileumsnummer: Årgang 24 Landsmøtet s. 12 Skole og utdanning s. kvartennr. 2-2010 Årgang 24 Medlemsblad for Norsk forening for tuberøs sklerose Landsmøtet s. 12 Skole og utdanning s. 9 Invitasjon til familiesamling s. 28 Stort jubileumsnummer: TS FORENINGEN 25 år Et

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud.

Sin egen lykkes smed. Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Sin egen lykkes smed Ungdom med funksjonsnedsettelsers egen opplevelse av behovet for rehabiliteringstilbud. Innhold Oppsummering av rapporten Oppsummering av rapporten...s. 2 Om rapporten...s. 4 Bakgrunn

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

MAGASINET. Klar for en runde på øvingsbanen LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Kjetil Rui Serigstad: s.17. Med vind i seilene

MAGASINET. Klar for en runde på øvingsbanen LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. Kjetil Rui Serigstad: s.17. Med vind i seilene MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 6-12. årgang 2013 Kjetil Rui Serigstad: Klar for en runde på øvingsbanen s.17 Med vind i seilene s. 4-5 Rehabilitering på kryss og tvers

Detaljer

Nr. 3 september 2007. Et nyhetsblad fra Landsforeningen for AMC

Nr. 3 september 2007. Et nyhetsblad fra Landsforeningen for AMC AMC Nr. 3 september 2007 AMCbulletinen Et nyhetsblad fra Landsforeningen for AMC Landsforeningen for AMC 20 år! Nordisk Samling på Pindstrup NHFs landsmøte 2007 Sakset fra pressen Lederens hjørne Hei alle

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Heidi Gautun. Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte

Heidi Gautun. Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte Heidi Gautun Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med statlig støtte Heidi Gautun Endring av barnevernets tiltaksprofil En kartlegging av hjemmebaserte tiltak med

Detaljer