Kompetansen Oslo er 15. år i Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansen Oslo er 15. år i 2014. Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år"

Transkript

1 Nr Årgang 15 Kompetansen Oslo er 15. år i 2014 Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år Hilsen styret, Per,Terje og Elisabeth

2 TT-ordningen. Når det gjelder TT-ordningen, er komiteen særlig opptatt av at brukermedvirkningen får oppmerksomhet når prøveprosjektet som nå er i gang skal evalueres. Komiteen har bedt regjeringen om å vurdere en nasjonal TT-ordning i løpet av første del av planperioden. Dette er helt i tråd med et mangeårig statsbudsjettkrav fra FFO. FrP kommenterer spesielt at det er store forskjeller fra fylke til fylke og ber om at det utarbeides nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet for TT-transporten, og en finansieringsordning som sikrer TTtransport i tråd med nasjonale retnings linjer. KrF understreker at TT-ordningen bør være så god at det er mulig å leve aktive liv gjennom denne, et syn FFO definitivt deler. Til tjeneste for Oslos innbyggere Oslo skal være en kommune for brukerne, hvor brukerorientering står sentralt i alt arbeid på alle nivåer. Oslo kommune skal væe en attraktiv, konkurransedyktig og effektiv serviceorganisasjon." Dette er de vakre programformuleringer fra Oslos byråd. Men samsvarer dette med den virkeligheten innbyggerne i denne byen møter i det daglige? Velgerne har valgt meg som medlem av Oslo bystyre. I den egenskap skal jeg være med på å fatte viktige og overordnede vedtak for hvordan kommunen skal organiseres og nivået på tjenestetilbudet. Men som folkevalgt er jeg også ombud. I ombudsrollen har jeg et særlig ansvar for å sikre at det er samsvar mellom teori og praksis. At overordnede regler fungerer etter sin intensjon og at kommunens forvaltning opptrer på en ordentlig møte. Derfor ønsker jeg henvendelser fra enhver seg føler seg urettmessig behandlet eller som i sitt dagligliv opplever at kommunen ikke holder hva den lover. Med vennlig hilsen Ivar Johansen

3 Brukervalg framfor anbud er underveis Dagsenterne trolig på plass fra 1.april. I påvente av dette; åpenhet og innsyn for berørte. I Tøyenavtalen er et av punktene: "Det igangsettes umiddelbart et arbeid for å innføre fritt brukervalg på dagsenter, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet. Dette gjøres ved å prekvalifisere og inngå rammeavtaler med leverandører som brukerne og deres pårørende kan velge mellom. Det tas sikte på gjennomføring av dette fra høsten 2014." Anbud skal avvikles. Det er grunn til å tro at dette vil kunne være på plass for dagsenterne fra 1. april neste år. Noe senere kommer også dette når det gjelder bo- og omsorgstilbud i bydelene. Og som byrådet skriver i en rapport til bystyret: "I påvente av brukervalgsordningen har byråden oppfordret bydelene til å praktisere innsyn i egen sak for den hjelpetrengende/ pårørende der det er aktuelt å kjøp av dagsenterplass, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende." Dette for å forhindre situasjoner som dette. Kontakt meg gjerne om noen har synspunkter, innspill eller erfaringer. Regjeringen sendte ut et forslag til nytt parkeringsregelverk for privat og offentlig parkeringsvirksomhet. Vi ønsker ryddige forhold i parkeringsbransjen og foreslår nå et felles parkeringsregelverk for privat og offentlig parkeringsvirksomhet. Nå får vi et brukervennlig regelverk med likere vilkår for offentlig og privat parkeringsvirksomhet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Forslaget tar for seg de aller fleste sider av parkeringsvirksomhet. Regjeringen er opptatt av både å sikre ryddige forhold i parkeringsbransjen, og å styrke forbrukernes rettigheter. Jeg er ikke tilfreds når jeg hører de mange negative erfaringer folk har med parkeringsbransjen, sier samferdselsministeren. Regjeringen vil blant annet samordne satser for parkeringsgebyrer/ kontrollavgift, opprette et tilsyn og innføre en felles, uavhengig klageordning. Vi ønsker at størrelsen på kontrollavgift oppleves mer rimelig og står i forhold til overtredelsen. Vi vil derfor ha differensierte satser, og samtidig skal det være tydelig når man har formildende omstendigheter som bedre ivaretar forbru-

4 Ny ordning for aktivitetshjelpemidler Fra 1. juli i år kan personer over 26 år få støtte til aktivitetshjelpemidler fra NAV. FFO har i flere år jobbet for at 26 års grensen må oppheves. Det som har kommet nå er en ny ordning for de over 26 år. Den er avgrenset til aktivitetshjelpemidler og omfatter dermed ikke hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering. Med aktivitetshjelpemidler menes hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne drive med fysisk aktivitet. - FFO har deltatt i en arbeidsgruppe i Arbeids- og sosialdepartementet i prosessen med å utforme denne ordningen, forteller rågiver ved FFOs Rettighetssenter, Heidi Sørlie-Rogne. Den nye ordningen er rammefinansiert, for 2014 er det satt av 55 millioner kroner. Det betyr at du ikke kan få støtte til aktivitetshjelpemidler når den årlige bevilgningen er brukt opp. Er rammen brukt opp må du i tilfelle vente med å søke på nytt igjen til året etter. Det er også innført en egenandel for aktivitetshjelpemidler. Egenandelen er satt til 10 prosent av kjøpesummen for hjelpemidlet, men maksimalt kr ,- per hjelpemiddel. - Ut i fra de rammene som ble gitt av departementet er vi fornøyd med ordningen vi har fått på plass. Det er selvsagt mulighet for forbedringer, og vi oppfordrer brukere av ordningen til å ta kontakt med Rettighetssenteret om det oppdages utfordringer eller begrensninger i ordningen som vi kan jobbe videre med interessepolitisk, sier Sørlie-Rogne Det vil bli en forandring på vaffeltreffet fra nyttår. Det blir annenhver mnd. Se kalender. sms kommer dagen før.

5 Mener bil ikke er hjelpemiddel På toppen av dette foreslår regjeringen å ta bort muligheten til å få støtte til bil i gruppe 1 for alle som ikke skal bruke bilen til utdanning eller jobb. Dette tilskuddet er på inntil kroner. Eventuelle ombygginger og tilpasninger på grunn av funksjonsnedsettelse vil du fortsatt få støtte til, men selve bilen må du kjøpe selv. Begrunnelsen er at «bil er i dag vanlig i befolkingen og kan ikke anses å være et hjelpemiddel i folketrygdlovens forstand». Når ordningen likevel opprettholdes for dem som er i jobb eller utdanning, er det utelukkende «for å hindre at personer med nedsatt funksjonsevne faller ut av arbeidslivet». Samtidig vil regjeringen gjøre det litt enklere å få innvilget bil i gruppe 2 (tilpasset kassebil med rullestolrampe/-heis). Men dette utgjør langt mindre enn hva regjeringen regner med å spare på å stramme inn på gruppe 1-bilene. Også dette forslaget får mange til å se rødt, særlig når han ser det i sammenheng med helheten i regjeringens budsjett. Denne regjeringen kødder med velferds ordninger på individnivå. De går inn og tar vekk virkemidlene som skaper et likestilt samfunn, sier Lein. Artikkelen er Politikk For at prinsippet om lik rett til samfunnsdeltakelse skal bli virkelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er det nødvendig å jobbe med de politiske rammene og med innholdet i politikken på ulike livsområder. I Norge har vi lover som skal sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne tilgangen lik rett til utdanning, sikre levekår, innpass i arbeidsmarked, osv. Vi opplever at myndighetene verbalt ønsker å legge til rette for økt inkludering. De viser ikke like stor vilje til å sørge for de nødvendige tiltakene for at inkludering skal skje i praksis. FFO må følge opp samfunnsutviklingen og være vaktbikkje for gjeldende ordninger og lover, samt sikre at gjeldene lover blir utbedret. På disse sidene vil du finne FFO`s standpunkt på ulike områder, informasjon om temaene og aktuelle lenker. Artikkelen er

6 Bystyret støtter kjøp av 617 utleieboliger fra OBOS alle partier i bystyrets finanskomite, unntatt Fr.P, støtter forslaget om at Oslo kommune skal kjøpe 617 OBOS-utleieboliger. Finanskomiteens flertall viser blant annet til at man "oppnår en kvalitetsheving av den kommunale boligmasse i indre by øst, en reduksjon i belastning for de samme bydeler og samlet sett en nødvendig økning av Oslos boligtilbud til vanskeligstilte. Disse medlemmer har merket seg at en del av boligene som kjøpes ligger i de tre bydelene i indre by øst, Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo. Disse medlemmer forutsetter at boliger i disse tre bydelene ikke skal tas i bruk til ordinære kommunale utleieboliger uten at en samtidig avhender tilsvarende antall boliger med dårligere standard i samme geografiske område." Gjennom Tøyenavtalen med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti skapte SV flertall i bystyret for å stanse nedbyggingen/salget av kommunale utleieboliger. Nå skulle målet være å skaffe netto 600 nye ordinære kommunale utleieboliger innen utgangen av Som flertallet i finanskomiteen derfor konstaterer: "Kjøpet av boligporteføljen fra OBOS bidrar positivt til å nå dette målet." Munchmuseet skal bygges Munchmuseet skal bygges som et Vardeprosjekt. Dette vil bli vedtatt i kommende bystyremøte, etter et initiativ fra Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og SV. Et Vardeprosjekt er et større nybygg eller rehabilitering i offentlig regi hvor alle lærefag som deltar i prosjektet skal ha med lærling. Vardeprosjektet kan legge til rette for utplassering av elever og studenter. Et Vardeprosjekt vil være en unik mulighet til å markedsføre verdien av godt håndverk, og ikke minst fremheve betydningen av håndverks- og yrkesfaglig utdannelse. Noen ti-år tilbake ville det vært utenkelig å føre opp et stort offentlig bygg i Norge uten et betydelig innslag av lærlinger. Oslo Rådhus er et godt eksempel på et slikt byggeprosjekt av nasjonal verdi, hvor det var en utstrakt bruk av lærlinger i et stort antall av fag. Og nå sørger bystyret for at det samme skal skje med Munchmuseet, og samtidig vedtar bystyret at "Byrådet bør vurdere ytterligere prosjekter som Vardeprosjekter i årene som kommer, ut fra en målsetting om minst å starte et nytt prosjekt hvert år."

7 Vaffel dag 1. halvår 2015 Kalendren 11. februar 8. april 10. juni Fra kl Til kl Båttur: Båttur til Kiel 8. des. Juletur Kontordager og åpent hus: Mandager og onsdager fra kl til Vi holder kaffen Viktige telefon nr. Hjelpemiddelsentralen Teknisk ordrekontor TT i Oslo Assistanse Oslo lufthavn Barn Assistanse Oslo lufthavn Assistanse Jernbane Hjelpemiddel Teknisk ( Oslo Kommune) Akuttvakten etter kl til og helg

8 A frimerke Retur adresse: Kompetansen Oslo Jerikovn Oslo LINDEBERG APOTEK Lindeberg Senter Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Telefon: Faks: Lindeberg Senter Symaskinproblemer? Medlemstilbud! Hvis du vil kjøpe pent brukt symaskin, eller reparere din gamle, ta kontakt med: Jack Sønderby Tlf: / Kontortider i Kompetansen Oslo, Jerikovn Oslo Vår bankkonto er: Mandager og Onsdager fra kl til Kontor telefon Kontakt uten for kontortiden Per Chr. Lehnskaugen tlf eller Terje Gystad tlf webside Bank konto Husk hotellavtale som FFO har, hvis du er ute og reiser. FFO har hotellavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels Scannavia og Thon Hotels. For generelle spørsmål om hotellavtalene, kontakt Andreas Habberstad, tlf , e-post: andreas.habberstad(a)ffo.no Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) består av 75 medlemsorganisasjoner, med over medlemmer. FFO er Norges største paraplyorganisasjon bestående av organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke.

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag Henning Bjurstrøm 2. nestleder i FFO SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag FFO har sett frem til denne anledningen hvor vi, sammen med andre viktige aktører på området, får muligheten til

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Student, som alle andre

Student, som alle andre Eva Magnus Student, som alle andre En studie av hverdagslivet til studenter med nedsatt funksjonsevne Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, juni 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer