Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en Riktig god Jul og Godt Nyttår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en Riktig god Jul og Godt Nyttår"

Transkript

1 Nr Vinter Årgang 13 Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en Riktig god Jul og Godt Nyttår Julegrøten i år serveres onsdag 12. desember 2012 Den serveres fra kl.12,30 til kl I våre lokaler i Jerikovn 22. Velkommen hau hau God Jul

2 Vil svekke pasientsikkerheten Ap ønsker en utvidelse av den lenge planlagte Nasjonal kjernejournal. Utvidelsen skal, ifølge Ap, inneholde fullstendige journalopplysninger om den enkelte pasient, og hele helsetjenesten skal ha tilgang til disse opplysningene. Et fullstendig overflødig forslag fra Arbeidspartiet, som ikke vil øke pasientsikkerheten heller tvert i mot, mener FFO. Det var Arbeiderpartiets nestleder, Helga Pedersen, som i går la frem forsalget om et felles system, der hver innbygger har kun én journal. FFO mener Arbeiderpartiet blander kortene og at forslaget i realiteten er overflødig. -Det viktigste er god tilgang på nødvendige helseopplysninger i helse- og omsorgssektoren ikke fullstendige journalopplysninger samlet på ett sted det har lite eller ingen hensikt. Det pågår et omfattende arbeid om dette: Stortingsmeldingen om IT i helse- og omsorgssektoren vil komme mot slutten av året. Denne vil si noe om hvordan informasjons- og kommunikasjonssystemer i helse- og omsorgs - sektoren kan bidra til bedre flyt av helseopplysninger, sier Liv Arum, generalsekretær i FFO. Torpederer kjernejournal - Vi er redd Arbeiderpartiet med sitt forslag torpederer innføringen av kjernejournal, ved å ønske å utvide denne til en fullstendig pasientjournal. Det er lite hensiktsmessig. En kjernejournal må inneholde enkel og kritisk informasjon som er viktig for helsepersonell i en akuttsituasjon. Ordinære pasientjournaler vil være svært lite funksjonelle som delbare dokumenter, mener Arum. Personvernet svekkes I arbeidet med Nasjonal kjernejournal har det vært stor enighet i de fleste berørte miljøer om at en kjernejournal med kun kritiske opplysninger er en fullgod løsning for at helsepersonell skal få adgang til nødvendig informasjon for å yte akutt helsehjelp til pasientene. Det vil dessuten få store konsekvenser for personvernet å gjøre enkeltpasienters journaler tilgjengelig for hele helsetjenesten.

3 Statens vegvesen ønsker å endre loven slik at storbykommuner kan innføre gebyr for dieselbiler som skal kjøre i bysonene. Dette KAN KOSTE: Statens Vegvesen vil at det skal bli mulig å gi dieselbiler gebyr i bysonene. Vil innføre gebyr for dieselbiler Vegdirektoratet ber Samferdsels - departementet om at Vegtrafikkloven endres slik at Oslo, Bergen og Trondheim kan innføre såkalte lavutslips - soner, melder Bergens Tidende. Vi håper tilretteleggingen for lavutslippssoner bidrar til at folk i enda større grad gjør det de kan for å få ned den lokale luftforurensningen. Jeg oppfordrer til at man lar bilen stå og heller reiser kollektivt på tørre, kalde vinterdager, sier avdelingsdirektør Ivar Christiansen i Vegdirektoratet. Hjemmelen direktoratet ber om åpner for at eiere av biler med høye utslipp av nitrogenoksid (NO2) og ekssosstøv vil bli pålagt å betale gebyr for å kjøre i definerte bysoner. Til tross for at neste generasjon dieselbiler vil ha lavere utslipp av NO2, mener trafikkmyndighetene at loven må åpne for lavutslipssoner. I Oslo har samferdselsbyråd allerede tatt til orde for at biler med dieselmotor kan få innkjøringsforbud i Oslo. Må utrede konsekvenser om levekår Hvilke konsekvenser vil fjerning av særfradragsordningen få for levekårene til uføre. FFO krever at regjeringen utreder levekårskonsekvensene før det eventuelt vedtas å fjerne ordningen.

4 FFO i budsjetthøring på Stortinget: Bostøtten må tilpasses ny uføretrygd På en høring i stortingets Finanskomité 19. oktober ba FFO om at regjeringen snarest må legge fram et forslag om tilpasning av bostøtten til den nye uføretrygdeordningen. Denne trer i kraft fra I forbindelse med innføringen av uførereformen, ba FFO Stortinget også om å gå inn for at inntektstaket for unge uføre justeres tilsvarende bruttonivået på unge uføres pensjon. I forbindelse med at folketrygdens uførepensjon skal erstattes av ny uføretrygd fra 2015 vil uføretrygdens bruttoytelse øke. Denne endringen ble vedtatt uten at Stortinget vedtok endringer med grenseverdiene for bostøtten. En økt netto uføretrygd vil medføre store konsekvenser for enkelte trygdemottakere med utgangspunkt i dagens bostøtteordning. I tillegg har boutgifter økt i store deler av landet, slik at det kan bli økonomisk svært vanskelig for mange trygdemottakere. Regjeringen har lovet å komme tilbake til Stortinget vedrørende bostøtteordningen. Haster å få ny bostøtteordning FFO oppfordrer komiteen om å be regjeringen snarest legge fram for Stortinget et forslag om tilpasning av bostøtteordningen i lys av de nye reglene for uføretrygd. Det haster med å få dette på plass i god tid før de nye reglene blir satt i verk. Det er svært viktig å se bostøtten i en helhetlig sammenheng med endringene i uføretrygdeordningen, slik at uføre ikke får reduserte levekår, sier Liv Arum, generalsekretær i FFO. Unge i etableringsfasen Spesielt vil FFO peke på samordningen av ny uføretrygdordning for unge uføre og bostøtteordningen. Unge er i en etableringsfase hvor deres økonomiske levekår er spesielt presset. Det er derfor viktig at samordningen med økt brutto unge uføretrygd etter 2015 sees i sammenheng med reglene for bostøtten for unge uføre, slik at unge uføre ikke blir skadelidende, sier Arum. FFO ba komiteen støtte forslaget i statsbudsjettet (kap 580, post 70) om bostøtte, der det foreslås å øke det særskilte inntektstaket for unge uføre til kroner - noe som er omtrent i tråd med ung uføre pensjonen. FFO har siden 2008 etterspurt endringer som medfører at gapet mellom ung uføre pensjonen og dagens grenseverdi for bostøtte for unge uføre blir borte

5 Usolidarisk forslag fra Ap Arbeiderpartiets velferdsutvalg foreslår å kutte i uføretrygden til nordmenn som delvis bor i utlandet på grunn av en kronisk sykdom. FFO, Norsk Revmatikerforbund og Norsk Psoriasisforbundet er svært kritiske til forslaget. I forslaget går Ap inn for å tilpasse trygder og stønader til lønns- og prisnivået der mottakeren oppholder seg. De foreslår flere tiltak som kan stanse det de kaller trygdeeksporten. Forbundsleder Svein Dåvøy i Norsk Revmatikerforbund reagerer sterkt på forslaget. Dette er et slag i ansiktet på de svakeste svake. Det er uforståelig at Arbeiderpartiet kan stå bak et slikt usolidarisk forslag, sier Dåvøy til NRK. Av de vel fire trygdemilliardene som hvert år blir eksportert, går 1,5 milliarder til de uføretrygdede. Det vil koste langt mer å tvinge de til å flytte hjem, tror Dåvøy. Til NRK Nyheter sier han videre at mange av medlemmene til Norsk Revmatikerforbund vil ikke kunne oppholde seg i varmere land dersom forslaget blir vedtatt. Det vil belaste det norske helsevesenet mye mer ved å tvinge folk til å flytte hjem. Dette er mennesker som tar ansvar for egen helse, de avlaster det norske helsevesenet. Sterk reduksjon En gjennomsnittlig uførepensjon er på kroner i året. For uføretrygdede i Spania vil trygden bli redusert til kroner i året. Og for de ca. 500 personene som mottar uføretrygd i Thailand, vil trygden bli på skarve kroner i året. Norsk Psoriasisforbund og FFO er også sterkt kritisk til forslaget fra Ap. FFOs generalsekretær Liv Arum sier til NRK Nyheter at forslaget som velferdsutvalget i Ap har lagt fram tyder på at de ikke er opptatt av velferden til funksjonshemmede og kronisk syke. - Forslaget vil gå hardest utover mennesker som er uførepensjonert fordi de har en sykdom eller funksjonshemning som gjør at de ikke er i stand til å delta i arbeidslivet. Det er deres inntektsgrunnlag som rammes. Arum sier videre at konsekvensen av forslaget vil være at mange velger å flytte hjem for å motta uføretrygden i Norge. På sikt vil dette gå utover helsebudsjettene ved at flere får behov for fysioterapi, opptrening og behandling i sykehus. Jeg tror ikke det vil være realistisk at disse menneskene deltar i arbeidslivet dersom de flytter hjem til Norge, slik Ap ønsker. Mange av de som har valgt å bosette seg i utlandet er såpass hardt rammet av sin kroniske sykdom eller funksjonshemning at de ikke vil være i stand til å delta i arbeidslivet, avslutter FFOs generalsekretær.

6 Info til alle medlemmer. Åpent hus hos oss mandager og onsdager Fra Kl til Vi holder kaffen Mange vil dele sin NAV-erfaring med FFO! Det har vært veldig god respons på FFOs erfaringsportal om NAV, som ble lansert 8. september. Hittil har 872 NAVbrukere besvart undersøkelsen. FFO er fornøyd med at så mange på kort tid har valgt å svare på spørre skjemaet, hvor de kan krysse av for ulike spørsmål som måler deres erfaring med ulike tjenester og ytelser i NAV. Svarene skal analyseres, og det vil framover bli utarbeidet rapporter for ulike tidsintervaller. FFO vil bruke tilbakemeldingene i sitt påvirkningsarbeid for å bedre NAVs tjenestetilbud. Flest svar fra kvinner Så langt har hele 423 brukere ønsket å dele sin erfaring når det gjelder arbeidsavklaringspenger (AAP), men også mange med uførepensjon- (124) og sykepengeerfaring (113) har svart. Ellers er det brukertilbakemeldinger på alle de øvrige tjenester og ytelser. I denne første fasen ser vi en sterk kvinneprofil på svarresponsen (82 %). FFO oppfordrer flere til å sende inn sine NAV-erfaringer. Den vil holdes åpen i hele prosjektperioden som er ut 2013, og den planlegges som en varig ordning etter det E- resept i Oslo E-resept innføres i Oslo fra 16. oktober. Mer enn 4 millioner resepter er allerede sendt elektronisk i resten av landet. Å bruke e-resept øker sikkerheten og forenkler hverdagen for både befolkningen, leger, og apotek.

7 Dette er dager som er faste Kalendrer Lunsjen Lunsj 1. gang i kvartalet Neste lunsj blir onsdag 20. mars Pris 30,- p p Fra kl til Vaffeldag 2 onsdag i mnd Hver 2 onsdag imnd har vi Fart på vaffelpressa, da sees vi. Fra kl til Dette koster ikke noe Vi har datamaskiner som medlemmene kan bruke i kontortiden. Trenger du hjelp så ring på forhånd Båttur: Båttur til Kiel Juletur 2. desember 2012 Kontordager og åpent hus: Mandager og onsdager fra kl til Vi holder kaffen Vaffeldager: Hver 2 onsdag i mnd. fra kl til Lunsj: En gang i kvartalet fra kl til Neste lunsj er. 20 Mars Julegrøt Grøten serveres onsdag 12. desember 2012 Viktige telefon nr. Hjelpemiddelsentralen Teknisk ordrekontor TT i Oslo Assistanse Gardermoen Assistanse Jernbane Akuttvakten etter kl til og helg Kontortider i Kompetansen Oslo, Jerikovn Oslo Mandager og Onsdager fra kl til Kontortelefon: Kontakter utenfor kontortid er: Per Chr. Lehnskaugen tlf eller Terje Gystad tlf webside:

8 A frimerke Retur adresse: Kompetansen Oslo Jerikovn Oslo LINDEBERG APOTEK Lindeberg Senter Åpningstider: Mandag - fredag kl Lørdag kl Telefon: Faks: Symaskinproblemer? Medlemstilbud! Hvis du vil kjøpe pent brukt symaskin, eller reparere din gamle, ta kontakt med: Jack Sønderby Tlf: / O B S O B S Ny e - post og web adresse fra 1.november Web: www. Kompetansenoslo.no Som dere ser så er org byttet ut men no. Husk hotellavtale som FFO har, hvis du er ute og reiser. FFO har hotellavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels Scannavia og Thon Hotels. For generelle spørsmål om hotellavtalene, kontakt Cato Lie, tlf , e-post: cato.lie Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) består av 71 medlemsorganisasjoner, med over medlemmer. FFO er Norges største paraplyorganisasjon bestående av organisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke.

Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus

Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus Nr. 3-2013 Årgang 14 Etterlyser større satsing Fant dette gamle bilde av Oslo Rådhus Jeg har aldri sett dette tidligere, det er vel ikke så mange andre som har sett det heler Legg merke til blokken foran

Detaljer

Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte

Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte Nr. 2-2013 Årgang 14 Styret i Kompetansen Oslo 2013 og til neste årsmøte Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem : Per Chr. Lehnskaugen Terje Gystad Ole Chr. Knivedalen Unni Nordli Elisabeth

Detaljer

Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer

Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer Nr. 4-2014 Årgang 15 Kompetansen Oslo er 15. år i 2014 Kompetansen Oslo Ønsker alle medlemmer En riktig god sommer Kontoret har sommer lukket Fra torsdag 26.juni til mandag 4.august Hvor er du Robin Hood

Detaljer

Kompetansen Oslo er 15. år i 2014. Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år

Kompetansen Oslo er 15. år i 2014. Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år Nr. 6-2014 Årgang 15 Kompetansen Oslo er 15. år i 2014 Kompetansen Oslo ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og Godt Nytt år Hilsen styret, Per,Terje og Elisabeth TT-ordningen. Når det gjelder TT-ordningen,

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg

Enkelt og greit. 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 45 tiltak som vil gjøre hverdagen enklere for deg og meg Enkelt og greit 3 Enkelt og greit Som innbygger møter du det offentlige i mange situasjoner og faser i livet. Da skal de offentlige

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen 11.11.13 Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15

Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Uenighet om hvem som rammes av tap 7/4-15 7/4-15 Uføres Landsorganisasjon ULO Postboks 182 3201 Sandefjord Årsaker til uføretrygdedes «utilsiktede» tap, i forhold til overgangen til ny uførereform. Hva er utilsiktet? Mye tyder på at tap må ha

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

«Jeg er egentlig ikke særlig religiøs lenger. Men i natt folder jeg hendene og ber»

«Jeg er egentlig ikke særlig religiøs lenger. Men i natt folder jeg hendene og ber» Uførereformens virkninger sett i et økonomisk og menneskelig perspektiv. Utarbeidet i forbindelse med ULOs deltakelse på Arbeids og sosialkomiteens høringsmøte, 17 mars 2015 Det ligger et formidabelt arbeide

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag

SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag Henning Bjurstrøm 2. nestleder i FFO SLIK VI SER DET! FFOs vurdering av utvalgets forslag FFO har sett frem til denne anledningen hvor vi, sammen med andre viktige aktører på området, får muligheten til

Detaljer

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat

Møtet hevet kl. 09.50. 3. Referat 2006 Møte for lukkede dører fredag den 20. oktober 2006 kl. 09.45 President: E i r i n F a l d e t Presidenten: Representantene Espen Johnsen, Finn Martin Vallersnes og Ingrid Heggø, som har vært permittert,

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapport Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapportens tittel: Utprøving kjernejournal - Evalueringsrapport Utgitt: Januar 2015 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Divisjon for e-helse

Detaljer

Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF

Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF DETTE SKAL JEG SNAKKE OM Sosionomens rolle Å leve med kreft Arbeid Økonomiske støtteordninger fra diagnose

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer