Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding Klyva satsar på familiepark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Betre gründarhjelp Klyva satsar på familiepark Går for det blå gullet Utdannar seg og flyttar frå Øygarden Konkurrentar og samarbeidspartnarar Frå bygdesentrum til bysamfunn Ny næring i gamle naust Arbeid på timeplanen

2 Foto/illustrasjonar: Inger Elise J. Økland Gaute Hatlem (s.5/9/10/28/29) Sotra Villmarksenter (s.8) Leif Magne Vik (s.14) Laila L. Lossius (s.26) Ariktekt Rolv Eide/3D Pro (s.18) Link Signatur/MIR (s.19) John Ringstad (s.13) David Harris (s.2/3) Kenneth Forland (s.25) Sotra Steinindustri (s.12) Vigleik Brekke, Fjell Kommune (s.5) Hordaland Fylkeskommune (s.5) Sund Kommune (s.5) Litteraturhuset i Bergen (s.5) SINTEF (s.5) Innhald 04 Leiaren 05 Styret 06 Visjonen til Gode Sirklar Næringsutvikling 07 Etablerartenesta Kysteventyret 11 Studietur 12 Sotra Marine Industrinettverk 13 Kollsnes 14 Levekårsundersøking 15 Kompetanseforum Vest Stadutvikling 17 Gjerdet kulturminnegard Sotra kystby 20 Ny næring i gamle bygg i strandsona 21 Forlandsvågen Utdanning 23 Praksisnær læring 24 Praksisnær utdanning, marin næring 25 Kompetansenettverk Vest 26 Ingeniørstudiet på Straume i nye lokale 27 Masterstudiet i Trondheim Rekneskap og revisjon Årsmelding frå Styret 2 3

3 Gode Sirklar AS - Ein reiskap for eigarane Vegen vidare - spissa og dynamisk! 2011 har vore eit år med målretta aktivitet for å utvikle prosjektinitiativ, slik at dei etterkvart skal få eigarskap av aktørar i regionen som tar ansvar for vidareføring på ein berekraftig måte. Etter at slik eigarskap er etablert, vil selskapet gjerne ta ei anna støttande rolle etter behov. I 2011 har vi utvikla ein strategi for selskapet der næringsutvikling er prioritert på næringsområde som står for vesentleg verdiskaping - og der potensial for vekst og auka innovasjonsevne er stort. I tillegg er område som medverkar til å styrkje regionen sin attraktivitet prioritert. Samstundes har selskapet sikra vidareføring av fokusområde som dekkjer behov på tvers av næringane, slik som utdanning, rekruttering, entreprenørskap og etablerarhjelp. Etablerarhjelpa har vore nyskapande med samarbeid og arbeidsdeling mellom Servicetorga, NAV og Gode Sirklar. Askøy kommune er og med i dette arbeidet. Målretta samarbeid med næringslivet innan marin sektor har medverka til etablering av Sotra Marine Industrinettverk som eigen gruppering i Vest Næringsråd, og skapt grunnlag for ein marin biopark på Skaganeset. Denne satsinga er no ein del av ei satsing på ei marin bioklynge i Bergensregionen gjennom samarbeid med Business Region Bergen. Samarbeid mellom bedrifter innan mekanisk industri i regionen har resultert i potensial for felles satsingar gjennom bransjegruppa Verkstedsgruppen VNR, med 25 medlemer. Det starta som Kompetanseforum Vest. Samarbeidet har ambisjonar om å løysa felles utfordringar når det gjeld kompetanse og leveranse. Naturgassparken i Øygarden skal kunna spele ei større og større rolle knytt til ulike servicefunksjonar offshore nasjonalt og internasjonalt m.a. gjennom etablering av selskapet CCB Kollsnes. Gode Sirklar arbeider saman med kommunen og CCB på Ågotnes og Kollsnes for at dette skal gje ringverknader for Øygarden sitt næringsliv. vore mogeleg med betydeleg offentleg stønad. Ambisjonen i framtida er å byggja ein berekraftig organisasjon i samarbeid med andre reislivsaktørar i Hordaland. Erfaringar er at dette er berre mogeleg med bidrag økonomisk frå offentlege kjelder. Eit reiseliv i vekst betyr mykje for attraktiviteten til lokalsamfunn og grunngjev bidrag frå kommunar. Satsinga på utdanning er i ferd med å gje resultat som er synlege for næringsliv og for utdanningsinstitusjonane. Det er svært gledeleg at Høgskolen i Bergen satsar slik dei gjer i vår region, og at dei tenkjer langsiktig. Sotra Vidaregåande Skule føl opp med nyskapande tiltak for at dei betre skal dekkja behova i regionalt næringsliv. Samstundes er grunnskulenivået i regionen i stadig utvikling, og vitnar om ei heilskapleg satsing på utdanning for det framtidige næringslivet i regionen! Regionens attraktivitet er under sterk utvikling. Gjennom samarbeidet for urbanisering på Straume og Bildøy, der ein engasjerer den beste kompetansen, vil det veksa fram ein ny by i Bergensregionen som vil trekkja talent til regionen på mange område. Samstundes vert det satsa på tiltak i lokalsamfunn som Gjerdet Kulturminnegard og Forlandsvågen, som gjev balanse mellom urbanisering og utvikling av gode små lokalsamfunn i regionen. Gode Sirklar vil i nær framtid ha noko reduserte økonomiske rammer knytt til endringar i den kommunale økonomien. Verksemda vil difor bli enda meir spissa og prioritert inn mot å bidra i utviklingstiltak i regionen som dekkjer felles sentrale behov. Alle kostnader som ikkje er direkte knytt til prioriterte aktivitetar vil bli reduserte. Kommunane vil elles kunna kjøpa tenester frå selskapet bilateralt. Gode Sirklar vil inntil vidare ha tilhald i Fjell Rådhus og nytta lokalitetar etter behov i rådhusa i Sund og Øygarden. Styret i Gode Sirklar AS Styreleiar Eli Årdal Berland, ordførar i Fjell kommune Styremedlem Ove Bernt Trellevik, ordførar i Sund kommune Styremedlem Kristin Helle Valle, Dagleg leiar Litteraturhuset i Bergen Bisitjar Tove Håpnes, Seinorforskar SINTEF Styremedlem Otto Harkestad, ordførar i Øygarden kommune Styremedlem Tove Ormevik, Offshore Installation Manager i BP Norge Bisitjar Dagleg leiar Visjonen til Gode Sirklar AS: Samskapt meirverdi Satsingsområder: Forskingsbasert kunnskap kopla til lokal kompetanse og behov. Heiskapleg tilnærming mellom interessentar Fokus på meirverdi gjennom samhandling Balanse mellom profesjonalitet, dynamisk og innovativ nytenking Reiselivssatsing i Gode Sirklar har så langt vore ein suksess, og har posisjonert regionen som eigen destinasjon i Hordaland, i tett samarbeid med Hordaland Fylkeskommune og Bergens Reiselivslag. Dette har 4 Sigmund Kvernes Dagleg leiar, Gode Sirklar AS Åge Landro, styreleiar i Vest Næringsråd Berit Vetlejord, Hordaland Fylkeskommune Sigmund Kvernes, Dagleg leiar Gode Sirklar 5

4 Næringsutvikling Gode Sirklar sitt innsatsområde næringsutvikling skal bidra til å dekkje kompetanseog kunnskapsbehov for innovasjon og utvikling i næringar og verksemder som er berekraftige og som skaper økonomisk vekst. Vi prioriterer energinæringa som i aukande grad inkluderer fornybar energi, marin næring og reiseliv og kulturbasert næring. Vi har eit spesielt fokus på små og mellomstore verksemder og ulike former for samhandling mellom desse, basert på felles behov eller lokalisering. Gode Sirklar har ansvar for regionen si Etablerarteneste, som vert utvikla og drive i samarbeid med kommunane og NAV. Etablerartenesta Betre rusta til å hjelpe gründarar Det har blitt enklare å rettleie personar som vil etablere eiga verksemd. Det meiner Beate Myksvoll, som jobbar på Servicetorget i Fjell kommune. Etter at Etablererforum Vest vart oppretta i regi av Gode Sirklar, har førsteline-apparatet i region vest fått auka kjennskap til kva for støtteordningar som finst, og korleis ein best mogeleg kan rettleie gründarar. - Før visste vi ikkje kven vi kan henvise til når nokon tek kontakt, no veit eg det, seier Myksvoll. Forumet vart etablert som eit ledd i kompetansehevinga knytt til rettleiing av nyetablerarar, og har gjennomført fem prosjektgruppemøte og fire forumsamlingar i Hjelp til 30 nyetablerarar Gode Sirklar har ansvar for regionen si Etablerarteneste, som vert utvikla og drive i samarbeid med kommunane og NAV. Etablerartenesta skal rettleie folk som tek kontakt med det offentlege for å få hjelp til å starte eiga verksemd. I løpet av 2011 har eit 30-tals nyetablerarar vore i kontakt med Etablerartenesta. 15 av desse har hatt behov for næringsvurdering, altså har halvparten kome frå NAV. Elles har det vore mykje fokus på forretningsplan, kanskje særleg marknadsføring, handlingsplanar og budsjett, men og vidare rådgjeving mot dei organ som har vore riktige i kvart tilfelle. Fleire etablerarar har blitt vist vidare til Business Region Bergen (BRB) sine kurs. «Hjelp til hjelp» er eit godt døme på ein gründar som fekk realisert sine planar om ei eiga heimeside for informasjon om psykisk helse, etter rettleiing frå Etablerartenesta. Det er mange små verksemder som ønskjer seg eit nettverk, påfallande mange nisjebedrifter innan til dømes handverk. Utvikling av eit større Fiskarbondens Marknad har vore svært positivt i dette arbeidet. I samlingane vert det sett fokus på tidsaktuelle behov hjå nyetablerarar. Korleis rettleie arbeidsinnvandrarar som ønskjer å etablere eigen bedrift? Det var tema for ei av samlingane i Etablererforum Vest i Til Noreg med gründardraum Det er aukande etterspurnad etter arbeidskraft i ei rekkje bransjar, og arbeidsinnvandringa er stigande. Utfordringane knytt til dette er mange, alt frå språk til kulturforståing og forvirring kring regelverk. 6 7

5 Kysteventyret Fleire oppdagar eventyret i vest Ei utstoppa ørn, maritim dekor og delikat sjømat sørga for at Kysteventyret stakk av med tittelen «beste utstiller» på Reiseklar Ein god start på året for reiselivsarbeidet i regionen. - Det er viktig å byggje opp heile regionen, det vil generere meir trafikk til alle aktørane. Vi har alt her i regionen: nærleiken til Nordsjøen, kystkulturen og tilgang på verdas beste råvarer frå havet. Marknadsføring er svært kostbart, difor er Kysteventyret så viktig, sa kjøkkensjef og diplomkokk Odd Einar Tufteland frå Cornelius under reiselivsmessa i Vår erfaring er at folk er meir bevisste på kva mattilbod som finst i regionen vest for Bergen. Samstundes blir opplevingar knytt til mat meir og meir etterspurt, sa Tufteland under Reiseklar Reiselivsmesse Deltakinga på Reiseklar handlar like mykje om profilering mot bransjen og ut mot privatmarknaden, som direkte sal. Denne marknadsføringa har og vore målet med fleire visningsturar for bransjen, media og viktige offentlege aktørar. Fleire har fått augene opp for Kysteventyret og kva regionen har å tilby. Det meiner prosjektleiar Line Steinsland Mosnes i Kysteventyret. For å løfte fram regionen sitt rikhaldige reiselivstilbod, vart det bestemt at Akselerasjonskonferansen i februar 2011 skulle handle om reiselivsprosjektet Kysteventyret, og vegen til suksess i ei utsett næring. Konferanse Med innleiarar frå det nasjonale og regionale reiselivet, og 70 påmelde deltakarar, vart det ei brei drøfting av kva som skal til for at Kysteventyret skal bli ei berekraftig satsing. Etablerte fagfolk i bransjen, mellom anna reiselivsguruen Georg Kamfjord frå BI, forskarar og andre sette fokus på kva for utfordringar og moglegheiter ein har gjennom samhandling. Dette ordet var sentralt i alle innlegga. Hordaland Fylkeskommune hadde med seg kroner i støtte til det vidare arbeidet med å bidra til auka verdiskaping i Kysteventyret. Studietur og marknad På ein studietur til Voss og Hardanger i regi av Kysteventyret og Vest Næringsråd i mars 2011 vart det diskutert moglege løysingar for det vidare reiselivsarbeidet. Fiskarbondens Marknad har vore arrangert i Sartor Storsenter fem gonger i 2011, og er blitt eit godt og innarbeida tiltak. Aktørane som deltek får hjelp til å auke salet og marknadsføringa av det dei driv med. I juni og november 2011 var det eit utvida Fiskarbondens Marknad med handverksaktørar i tillegg til mat, i samband med Straumedagane. No er handverkarane med kvar gong. Guida turar Vestlandsforteljingar er eit anna populært tilbod - opplevingar som kombinerer kultur, natur, historie og fysisk aktivitet. Ein har knytt til seg fleire guidar som tek seg av dette. Det er lagt ned mykje arbeid i å få laga god kart over turløypene i regionen, få dei merka og få ut informasjonen turar som ein løftar opp i reiselivssamanheng. I tillegg til vandring har det vore jobba med merking av kajakkløyper. Opninga av Panorama Konferansehotell i mars 2011 var eit viktig tilskot i reiselivsarbeidet. Stikkord for anna arbeid i 2011 er til dømes turistinformasjonsskilt i Sund kommune, samt næringslivsdag i Sundhallen, workshops, messer og presentasjonar i andre regionar. Søknader, møter med verkemiddelapparatet og prosjektinitiering er andre oppgåver i Møteplass for reiselivet Kysteventyret var fokus på reiselivskonferansen Møteplass Reiseliv Hordaland 2012: eit resultat av målretta arbeid i Deltakarane fekk oppleve juv og klippevandring i Øygarden, havørnsafari i Telavåg og matopplevingar på restaurant Cornelius. Arbeidsgrupper kom med råd om forbetring av tilboda. Det kom innspel til nye aktivitetar. Mykje arbeid er lagt ned for å skape eit fundament for eit destinasjonsselskap, og aldri tidlegare har ein kome så langt på veg med reiselivsarbeidet i regionen. - Som NCE-partnar har vi tilgang til eit stort nettverk. Vi er og synleg i mange kanalar gjennom samarbeid med Bergen Reiselivslag, Fjord Norge, Innovasjon Norge og ei rekkje andre aktørar, seier Steinsland Mosnes. Vil utvikle marknaden - Fiskarbondens Marknad er eitt av dei viktigaste tiltaka vi har fått etablert i 2011, og vi har ambisjonar om å utvide marknaden i 2012 med fleire utstillarar og på fleire stader. Vi håpar og å få realisert marknader i Sund og Øygarden, fortel ho. Året vi er inne i vert avgjerande for den felles reiselivssatsinga i regionen. Kysteventyret er inne i fase tre, og skal opp «på eigne bein». Tilførsel av nye midlar vil vere avgjerande for eksistensen. Ein forretningsplan for drift av eit destinasjonsselskap blir behandla i styret i Planen skal vere i tråd med Regjeringa sin nye reiselivsstrategi, som vart lansert i april

6 Kysteventyret Klyva vil opp og fram satsar på familiepark Klyva Opplevelsessenter vil byggje ein aktivitetspark på storleik med Mikkelparken i Øygarden. Men først må politikarane leggje til rette for dette i kommuneplanen. - Vi ønskjer å gje full gass om kommunen legg til rette for det i kommuneplanen, seier medeigar og dagleg leiar Cato Risløw i Klyva. Frå før tilbyr Klyva aktivitetar som juv- og klippevandring, paintball, øksekast, leirdueskyting, aktivitetspark, rappelering, zip-line (taubane) og overnatting i villmarksleiren på Torsvik i Øygarden. Tilbodet vert mykje nytta til teambuilding og andre firma-events, og er svært populært for utdrikkingslag. I samarbeid med Rongesundet båtutleige tilbyr dei turar med rib-båt. Ventar på kommuneplanen Sidan etableringa av Klyva AS i 2008, har omsetnaden auka år for år. Dei ønskjer å satse for fullt og vidareutvikle tilbodet, men treng ei politisk avgjerd når det gjeld kommuneplanen før dei kan jobbe vidare med planane. Finansieringa er på plass. Ein stor familiepark lik Mikkelparken er målsetnaden, fortel Risløw. Han legg til at Trafikkløysingar må avklarast med Vegvesenet. - Vi ønskjer å nytte området nærast vegen til aktivitetar og tilbod retta mot barn, med til dømes klatrepark og steinalderplass, dyr, bmx-bane, fugledam, servering og overnattingstilbod, oppsummerer Risløw. På Toftøy er det funne spor etter ei av dei eldste busetnadene i landet. Klyva ønskjer å etablere ein steinalderplass, i samarbeid med Kystmuseet. Eit større område retta mot vaksne ligg og i planane, med eigen klatrepark, zipline og andre aktivitetater. Som skapt for teambuilding Med eit utvida tilbod vil dei nå turistmarknaden og ein større del av privatmarknaden. I mellomtida vil dei satse meir offensivt mot bedriftsmarknaden på å marknadsføre tilbodet og gjere seg meir kjent hjå bedriftene. - Vi vil og satse på skuleavslutningar, noko som har vore svært vellukka i Os. Ungdomsskuleelevar kan kome og ha det kjekt i villmarksleiren og overnatte i lavvoen, alternativt inne på kursog konferansesenteret, som vi nyttar gjennom eit samarbeid med Torsvikhuset, seier Risløw. Studietur til Oslo I januar vart det gjennomført ein studietur for byggentreprenørar, der mellom andre Vestkyst Bygg på Tjeldstø deltok. Turen var i regi av Gode Sirklar. Tema for turen var elementproduksjon og automatisert produksjon av bygg. Delegasjonen vitja fleire verksemder. Hjå SINTEF Byggforsk fekk dei sjå store, velutstyrte laboratorier for dei fleste sentrale områder innafor bygge-, anleggs og eigedomsnæringa. Det var svært nyttig å sjå korleis andre gjer det, ikkje minst når det gjeld tiltak for effektivisering, seier fagleg leiar Frode Pedersen i Vestkyst Bygg

7 Sotra Marine Industrinettverk Går for «det blå gullet» Kollsnes På jakt etter vind i segla Sentrale aktørar frå havbruksnæringa, og fôr- og foredlingsindustrien har stor tru på at ein marin biopark på Skaganeset kan ta ein internasjonalt leiande posisjon. Det kom fram på eit møte 20. april 2012, der aktuelle aktørar frå næringslivet og FOU-miljøa (forsking og utvikling) var samla for å få presentert planane om storsatsinga. Planane vekte stor interesse og ønskje om å bidra til realisering av mellom anna ein inkubator og eit pilottestanlegg. Moglegheitene for å ta ein nasjonal og internasjonal leiande posisjon innan «blå teknologi» og utvikling av fôringrediensar for havbruk er reelle, meinte aktørane. - Deltakarane var samde om at etablering av ein marin biopark på Skaganeset vil kunne gje auka verdiskaping i heile vestlandsregionen, seier prosjektleiar Ove R. Hjelmervik i Gode Sirklar. Han har drive fram prosjektet. BRB overtek prosjektet Business Region Bergen (BRB) tek no over arbeidet med dei vidare planane, medan Gode Sirklar vil yte bistand ved behov. Det vert arbeidd med å få Skaganeset marin biopark inn i ei stortingsmelding frå Fiskeri- og kystdepartementet. Sotra Marine Industrinettver vart etablert på tampen av 2009 og har i dag 20 medlemsbedrifter, frå fiskeri og oppdrett til restaurant og kafé-drift. Ønskjet er å skape ei sterk marin klynge, etter suseamodellen på Ågotnes. Gode Sirklar har vore ein pådrivar i etableringa og utviklinga av nettverket. Nasjonal merksemd På medlemsmøtet 31. august 2011 vart Marine Bioproducts sine planar om eit forskingsbasert bioteknisk produksjonssenter presenterte. I samband med at selskapet bygde ny fabrikk, kom ideen om å utvikle eit forskingssenter, som fekk svært positiv respons frå mellom andre Innovasjon Noreg. Eit slikt senter vil styrkje klynga på Skaganeset. I Bergensregionen er det eit leiande miljø innan forsking, -næring og -bioteknologi, og ein meiner at tilhøva på Skaganeset er svært gode for utvikling av eit slikt senter. Her ligg frå før bedrifter som følgjer fisken frå sjøen til matfatet. Opninga av Biomega sin nye fabrikk i mars 2012 sette satsinga på Skaganeset verkeleg på kartet, med merksemd i nasjonale media. - Noreg skal vere ein verdsleiande sjømatnasjon, og det som skjer på Skaganeset er eit viktig bidrag, sa fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, då ho opna det som no er noregs største fabrikk for foredling av restråstoff frå laks. Siktemålet er at SMI skal inn i Vest Næringsråd som ei bransjegruppe i løpet av 2012, under namnet Sjømatgruppen VNR, noko som vil bidra til ei betre forankring av den marine klynga. I mai 2012 vart det kjent at CCB Kollsnes vel å nytte seg av områda på Kollsnes til ordinær basedrift, for å avhjelpe auka aktivitet. Trass i at CCB Kollsnes hausten 2011 samarbeidde tett med Gode Sirklar om å etablere noregs første vindkraftbase. - Vi jobbar med ein generalplan for tomta, i samarbeid med Gode Sirklar, som omhandlar tre fasar fram mot Mogelegheitene er store, men i første omgang ser vi føre oss at arealet på Kollsnes kan nyttast til testing av utstyr og pilotar, sa Irene Lillehammer, dagleg leiar for CCB Kollsnes i januar Vindkraftsatsinga er i ein for tidleg fase, markedet er ikkje modent nok til at vi kan skape lønsam aktivitet på Kollsnes. Samstundes opplever vi stor pågang og aktivitet på Ågotnes, og ønskjer å flytte noko av aktiviteten til Øygarden for å avhjelpe den ordinære drifta, seier administrerande direktør Kurt Andreassen i Coast Center Base (CCB) i mai. Han understrekar at vindsatsinga langtifrå er lagt død. Aktivitet på Kollsnes - Vi held fram med satsinga, men det er svært begrensa aktivitet knytt til vindkraft i Noreg i denne fasen, og vi ønskjer å avven- te litt. Det viktigaste er å skape aktivitet på Kollsnes, ikkje kva type aktivitet vi skal ha der, seier Andreassen. Han legg til at det blir viktig å ta ei avgjerd om kva det er naturleg å ha av vindkraftrelatert aktivitet på Kollsnes. - Det pågår eit arbeid med vindsatsing på Stord og. Det vil bli satsa på vind båe stader, men på ulike ting. Sway ønskjer å stå løpet ut på Kollsnes, når dei er klare til det, seier Kurt Andreassen. CCB Kollsnes har tidlegare sett føre seg faste etableringar på tomta i Øygarden, til dømes produksjonshall, verkstad, kontorer og kanskje til og med eit betongstøperi. Eit treningssenter for opplæring i sikkerheit og tilkomstteknikk (tilkomst til vindmøller) har og vore nemnt. Framtidige løysingar Korleis feste møller på havbotnen? Utfordringane knytt til vindkraft er mange, og evna til å skape lønsam business av vindkraft heng saman med den teknologiske utviklinga. - Gode Sirklar er ein god samarbeidspartnar og ein naudsynt hjelpar. Eg trur mange undervurderer verdien av å ha eit utviklingsselskap som driv prosjekta framover, bidreg i prosessane og er sjølve limet mellom aktørane. Gode Sirklar bidreg dessutan med eit viktig nettverk og genererer aktivitet, seier Andreassen

8 Levekårsundersøking Kompetanseforum Vest Samarbeid trass konkurranse Utdannar seg og flyttar frå Øygarden I ei undersøking blant tidlegare ungdomsskuleelevar i Øygarden, har halvparten av elevane sidan 1980 teke høgare utdanning. Dei fleste med høgare utdanning har flytta ut av kommunen. Undersøkinga vart gjennomført av Gode Sirklar og resultata vart presenterte for rådmann, ordførar og komite for levekår i Øygarden 29. august Av alle som gjekk ut av ungdomsskulen i Øygarden i 1980, 1990 og 2000, svara 35 prosent på undersøkinga. Halvparten av utvalet har høgare utdanning. Respondentane med høgare utdanning er meir positive til skulegangen enn dei som ikkje tok høgare utdanning. Kun 6,5 prosent har ikkje fullført vidaregåande skule. Føremålet med undersøkinga var mellom anna å kartleggje andelen og årsaker til at ungdom droppar ut frå vidaregåande opplæring, samt finne tiltak for å motverke dette. Korleis vekke interesse for utdanning hjå barn, unge og vaksne i kommunen, slik at kompetanse får ein høgare status? Meir praktisk undervising Undersøkinga viser at Øygarden har eit godt omdøme, men mange har inntrykk av at kommunen har eit lågare utdanningsnivå enn snittet. Generelt er respondentane uenige i at skulen har ein god blanding av teori og praksis, samt tilpassa opplæring. Menn opplever i større grad enn kvinner at det er færre moglegheiter for arbeid, og saknar fleire arbeidsplassar i privat sektor. Dei som ikkje tok høgare utdanning kom med svar som «fekk jobb, trengte det ikkje» eller «skulelei, ville ha ein pause» eller berre «skulelei». Dei meinte og at dei ikkje meistra ungdomsskulen. Dei fleste som har teke høgare utdanning har flytta ut av kommunen, men ein stor del av desse kunne tenkje seg å flytte tilbake. For dårleg tilpassa arbeid Det vart og gjennomført ei undersøking for å avdekkje årsakene til den høge andelen uføretrygda i Øygarden, og kome opp med målretta tiltak for å snu utviklinga. Kun 21 prosent av alle uføretrygda i Øygarden responderte på undersøkinga, dei fleste over 50 år. Det var like mange kvinner og menn som svarte, mange har kun grunnskuleutdanning. Mange av respondentane kjem ikkje frå Øygarden. Dei fleste uføretrygda har vore yrkesaktive mesteparten av livet, har jobba i full stilling i privat sektor, og er uføretrygda på grunn av fysisk sjukdom. Flesteparten ønskjer å jobbe fulltid om det hadde vore mogleg, fleire menn enn kvinner ville ha jobba fulltid. På spørsmål om kva som må til for å kome tilbake til yrkeslivet var mange av svara «omskolering» eller betre tilrettelagt arbeid. I undersøkinga kom det fram at mange meiner det er einsamt å vere uføretrygda, at det verste med situasjonen er å bli «uglesett», å ikkje kunne bidra og å kjede seg. - Vi må skape ei kjensle av fellesskap med konkurrentane våre, sa dagleg leiar Trond Wisnes Nilsen i Sotra Contracting på Industrikafeen til Kompetanseforum Vest 8. september Det som vart etablert som eit interesseforum for verksemder knytt til teknisk og mekanisk industri, er no ei velfungerande bransjegruppe under Vest Næringsråd, med namnet Verkstedsgruppen VNR. Gruppa har kring 25 medlemer. Målet er å auke konkurranseevna til verksemdene gjennom samhandling. Det er dei på god veg med å få til. Kompetanseforum Vest vart etablert som eit samarbeid mellom Gode Sirklar, industriverksemdene og Høgskolen i Bergen, med Ivan Ole Moldskred i Gode Sirklar som prosjektleiar. Gode Sirklar avdekka eit behov hjå bedriftene for et slikt nettverk, etter ei kartleggjing. - Eit unikt samarbeid - Gode Sirklar har vore ein nøytral, objektiv part og det arbeidet som Gode Sirklar har gjort har vore avgjerande for å lukkast. Det er ikkje mange andre som kunne gjort jobben med å etablere dette på ein slik. Resultatet er eit unikt samarbeid mellom bedriftene, meiner Trond Wisnes Nilsen i Sotra Contracting, leiar for Verkstedsgruppen VNR. - Vi ønskjer å skape ein god plattform for SMB-bedriftene (små og mellomstore bedrifter), og på sikt få med dei store, tunge aktørane, forklarer Wisnes Nilsen. Føremålet er å skape ein arena for utvikling, kompetanseheving og ikke minst kapasitetsutveksling. Styreleiaren legg til at i staden for å tape eit oppdrag til ei bedrift på bysida, eller at jobben forsvinn ut av Bergensregionen, kan ein ta på seg eit oppdrag i fellesskap og samarbeide om å utføre jobben. Responsen frå dei store aktørane har vore svært god. Kaprar fleire store oppdrag - Eit tett samarbeid mellom leverandørbedriftene vil sikre dei fleire oppdrag enn dei vil kunne klare kvar for seg, uttrykka prosjektdirektør Ronny Haufe i CCB då Verkstedsgruppen VNR var samla for første gong. Han trur og at andre aktørar i større grad vil få augene opp for kva den lokale leverandørindustrien har å tilby, når dei saman viser større styrke. - CCB ønskjer først og fremst å bruke lokale leverandørar. Vi er stolte over at 90 prosent av oppdraga for CCB i dag faktisk går til lokal leverandørindustri. Samarbeidet gjer meg trygg på at bedriftene vil ha den kapasiteten og kompetansen som trengs for å kunne ta på seg større oppdrag, uttrykte Haufe. Det er stor kamp om fagarbeidarar og ingeniørar, ein kamp som SMB-bedriftene ofte tapar. På bakgrunn av dette arbeider Verkstedsgruppen VNR i 2012 med å danne ei ingeniørverksemd, der medlemsbedriftene er aksjeeigarar. Tanken er at eigarane skal kunne kjøpe ingeniørtenester frå verksemda ved behov, og skape eit attraktivt ingeniørmiljø, fortel Wisnes Nilsen

9 Stadutvikling Gode Sirklar har delteke i spennande oppgåver saman med næringsaktørar, kommunane og lokalsamfunn i spørsmål om berekraftig stadutvikling. For å kunna skape grunnlag for berekraft og koma fram til dei gode heilskapelege løysingane, er notidas kulturelle verdiar og fenomen viktig å ha medvit om. Fundamentet som framtidsvisjonane skal byggjast på er lokal identitet og kultur. Gjerdet kulturminnegard Her blir det business 16 Butikk, catering og turistverksemd. Det er store moglegheiter på Gjerdet. Allereie frå hausten 2012 kan drifta vere i gang, trur Kultursjef Lennart Fjell. Arbeidet med å etablere eit samvirke på Gjerdet kulturminnegard er i gang etter at Fjell kommunestyre vedtok Gode Sirklar si tilråding til driftsmodell tidleg i Kultursjef Lennart Fjell håpar at det frå hausten kan vere forretningsmessig drift på Gjerdet. - Vi veit at det er fleire aktørar som ønskjer å vere med i eit samvirke. Det er ein god modell som ikkje krev for mykje økonomisk. Dette er ein moglegheit for dei som i dag driv kulturnæring på hobbybasis, og som vil gå eit steg vidare. Vi treng ein slik stad, seier Kultursjefen. Medlemene i samvirket slepp å betale husleige dei tre første åra. Tanken er å knytte til seg aktørar innan reiseliv, mat- og handverk og andre som vil tilby kulturopplevingar på garden. Plassen begrensar mogleigheitene, men som utsalsstad er der plass til mange, understrekar Kultursjefen. Mangel på p-plassar er ei utfordring som må løysast. Ein ønskjer å ivareta gamle tradisjonar gjennom utvikling av mat-, handverk- og kunstprodukt for sal, servering og utstilling. I samspel med landbruk, kultur, historie og reiseliv skal det utviklast opplevingspakkar. Sist, men ikkje minst, er det eit føremål å formidla kvardagen i krigshistoria for den lokale, sivilbefolkinga og det tyske forsvarsverket på Fjell festning under okkupasjonsåra i 2. verdskrigen. 17

10 Sotra Kystby Frå bygdesentrum til bysamfunn Medan 1000 skuleelevar var samla på Sotratrappo vart den første offisielle sprengsalva avfyrt for å markere starten på utviklinga av Sotra Kystby. Gode Sirklar har vore ein partnar i arbeidet med byutviklinga. Den første sprengsalva vart direkteoverført på storskjerm, slik at elevar, lærarar og andre som var samla på Sotratrappo fredag 8. juni 2012 fekk sjå den store hendinga. Alle elevane hadde teikna Sotra Kystby slik dei trur han vil sjå ut i framtida. Teikningane ligg samla i ein tidskapsel som skal opnast om 15 år. Byggjinga av den underjordiske p-garasjen er dermed i gang ved Sartor Storsenter, og dei neste ti åra vil vi få sjå stor byggjeaktivitet på Straume. Straumeplanen består av fleire store prosjekt. I juni 2011 godkjente Fjell kommunestyre områdereguleringsplan for Straume sentrum. Målet med planen er å skape ein bystruktur og leggje til rette for tilbod som høyrer heime i ein by. På same tid godkjente Fjell kommunestyre reguleringsplan for Straume sjøfront. Planen omfattar eit område på 68 dekar og legg til rette for 200 bueiningar, næringsareal, fellesareal, parkering, offentleg strand- promenade og småbåthamner. Eitt hovudmål med planen er å opne Straume sentrum mot sjøen gjennom nytt gangsamband. Nordre Bildøy Fortetting på nordre Bildøy vil skape ein betre samanheng mellom de ulike prosjekta og binde Sotra Kystby sammen. Fjell kommune godkjente i september 2011 eit planprogram for ein ny plan som omfattar nærare 300 mål på nordre Bildøy. Dette området vil vere ei naturleg forlenging av Straume og vil tilby bustader, nærings- og servicebygg og kultur- og fritidstilbod. Nord for Bildøy ligg den idylliske øya Råna. Liegruppen er ein pådrivar for å knyte øya saman med Bildøytangen med ei gangbru slik at Råna kan tilretteleggast som friareal for innbyggjarane og tilreisande til kystbyen, og har jobba med å finne løysingar saman med styret i Hyttelaget på nordre Bildøy. Først ny bru på plass Bildetangen er ein del av Sotra Kystby og representerer eit heilskapleg utviklingsgrep som fortettar og skapar samanheng mellom Foldnes, Straume, via Søndre og Nordre Bildøy og over til Kolltveit, meiner eigedomssjef Roy-Eddy Lie i Liegruppen. Kommunedelplanen er ikkje ferdigbehandla i politiske organ. - Igangsetjing på nordre Bildøy heng saman med nytt sotrasamband, og ligg difor mange år fram i tid. Vi meiner at å setje i gang med utbyggjinga no ville vere positivt for å få ned talet på pendlarar, men politikarane har eit anna syn og det må vi akseptere, seier Lie. Andre prosjekt som inngår i Sotra Kystby er Straumsfjellet Panorama, Solsiden/Grønamyrsvegen. Prosjekta omfattar bustader og næringsverksemd, mellom anna handel, kontor og kafear. - Gode Sirklar er gode å ha når vi går utover det alminnelege planarbeidet. Gode Sirklar set oss i kontakt med FoU-miljøa og bidreg med kompetanse der vi treng det. Vi har eit godt samarbeid og det hadde ikkje vore ein like god prosess med byutviklinga utan Gode Sirklar, meiner Lie

11 Ny næring i gamle bygg i strandsona Reiseliv i nausta Forlandsvågen Teiknar framtida Nytt liv til gamle naust Det skal realiserast 20 pilotar fordelt på kommunane som deltek: Sund, Austevoll, Bømlo og Radøy. Målet er å få til gode og praktiske ordningar for korleis gamle bygg i strandsona kan verta ein ny ressurs for næringsaktivitet, og resultera i nye ret- Hordaland Fylkeskommune har gjeve kroner til eit pilotprosjekt i Sund som tek sikte på å hjelpe nausteigarar til å etablere seg som utleigarar. Gode Sirklar er ansvarleg for prosjektet. Vi skal utarbeide eit informasjonshefte med råd for korleis ein går fram for å få innpass i reiselivsmarknaden. Tanken er at rettleiaren skal kunna nyttast av nausteigarar langs heile kysten, ikkje berre i Sund. Det seier prosjektleiar Kenneth Sangolt. Ein ønskjer og å få til ein samarbeidsmodell for små naustobjekt med eit lokalt/regionalt hotell, og laga ei smart og praktisk løysing for nøkkeloverlevering til turistar. Sund kommune bidreg økonomisk til pilotprosjektet. Det er ein «spinoff» av prosjektet «Ny næring i gamle bygg i strandsona», som er støtta av Fylkesmannen i Hordaland og Fylkeskommunen i Hordaland. ningsliner for framtidig planlegging og forvalting av strandsona. Samstundes vert kulturminna sikra, utan at bygningsmassen misser særpreget. I Sund kommune er det registrert ca. 500 naust og sjøbuer, og fleire av desse bygga er i ein slik forfatning at det trengs strakstiltak for å sikre dei. Bygga forfell når dei no ikkje lenger gjev inntekter. Ta nausta i bruk av Sverre Sangolt frå september 2008 set fokus på problemstillinga. Fotografi som er teke av nausta viser at det krev mykje arbeid å heva den estetiske standarden i strandsona. Mange moglegheiter for bruk Det er førebels teke med fem naustprosjekt frå ulike område i kommunen. Dei skal restaurerast og det skal etablerast ny næringsverksemd i nausta. Tiltak for verdiskaping kan vere overnatting, næringsutleie, servering eller kulturformidling. For reiselivsnæringa kan tilboda inngå i «pakkar», og bygga kan fungere som forsamlingslokale med sosiale aktivitetar for unge og eldre. Skulen kan nytte dei og ein kan etablere kurstilbod basert på lokal kultur, historie og landskap. Lokale fiskarar kan nytte ombygde bygg til produksjon og foredling av fisk og landbruksprodukt moglegheitene er mange. for Forlandsvågen Ein kyststi som gjev tilgang for soling, bading og fiske frå land, skal gjere Forlandsvågen meir tilgjengeleg for ålmenta. For å møte framtidig vekst i søre delen av Sund kommune, ønskjer grunneigarar og politikarar ei utvikling i Forlandsvågen. I samband med handsaminga av arealplanen for kommunen, vedtok Sund kommunestyre at det skal lagast ein områdeplan for Forlandsvågen. Arbeidet starta opp våren Gode Sirklar har vore ein pådrivar i det som har vore ein lang prosess i Det har vore ei utfordring å oppnå semje hjå grunneigarane. For å sikre at grunneigarane vert høyrte i utarbeidinga av planen, har dei etablert Ankergjengen båtlag som er deira representant i planarbeidet med kommunen. Førdesveten og omkringliggjande fjellområder er frå før godt utvikla med turstiar frå fleire av bygdene omkring. Dei fine svaberga er lite tilgjengelege, og ein ønskjer å utvikle ein kyststi som gjev tilgang for soling, bading og fiske frå land. Ei sandstrand til heilårsbruk vil og koma til dømes skular, barnehagar og kajakkpadlarar til nytte

12 Utdanning Gode Sirklar har teke initiativ til ei satsing på heile skuleløpet, frå barnehage til høgskule- og universitetsnivå. Målet er å utvikla kompetansearenaer der skulane, føresette og næringslivet samarbeider. Målet er å skape undervising som involverer og motiverer. Betre kopling mellom skule, samfunn og lokalt næringsliv skal stimulere til yrkesval som sikrar rekrutteringa i regionen. Undervisingsprogrammet til Gode Sirklar femner om heile utdanningsløpet. Læringsarbeidet tek utgangspunkt i deltaking og samarbeid med fagpersonar innan ulike bransjar, organisasjonar og næringar. Praksisnær læring Arbeid på timeplanen Fjell kommune vedtok tidlegare i år å vidareføre Praksisnær Læring og har sett av midlar til dette. No skal Gode Sirklar sjå på korleis Praksisnær læring kan revitaliserast. Føremålet er å motivere ungdom til yrkesval som matchar dei ulike behova i næringslivet. Gode Sirklar tok initiativ til ei satsing på heile skuleløpet, frå barnehage til høgskule- og universitetsnivå, og mottok betydelege midlar til satsinga i perioden Merksemda var stor og tilbakemeldingane var svært positive, ikkje minst frå stortingsgrupper og statssekretærar. Motivasjon er nøkkelen Ved å skape undervising som involverer og motiverer vil ein stimulere til yrkesval som sikrar rekrutteringa i regionen. Betre kopling mellom skule, samfunn og lokalt næringsliv er sentralt i Praksisnær Læring. Universitetet i Bergen, Fjell pedagogiske senter, Statoil og andre industriverksemder har vore samarbeidspartnarar i utvikling og gjennomføring. Fjell kommune vedtok i 2012 å vidareføre Praksisnær Læring og har sett av midlar til dette, etter ei grundig evaluering av satsinga. Saman med Gode Sirklar vil skulekontoret kome fram til kva for løysingar som er best. - Moglegheitene er mange, og erfaringane er delte, difor er det viktig å kome fram til gode ordningar som sikrar at elevane får maksimalt utbytte av Praksisnær Læring, meiner rådgjevar Steinar Vibeto ved Fjell Ungdomsskule. Ulike erfaringar Arbeidslivsfaget er eit døme på praktisk undervising. På Fjell ungdomsskule har elevar til dømes bygd terrasse og gjennomført ulike prosjekt i faget Arbeidsliv, eit praktisk fag som vart oppretta som eit prøvefag i fire kommunar (deriblant Fjell) for tre år sidan. Det har vore svært vellukka. Frå hausten skal faget inn i læreplanen for ungdomstrinnet i alle kommunar i landet, fortel Vibeto. Det gjev elevane eit grunnlag for vidare yrkesval. - Det er ulike erfaringar, men dei som ønskjer å få til noko i fellesskap får det til. Vi ser at stadig fleire ser verdien av ein praktisk tilnærming i undervisinga, seier prosjektleiar Sverre Konrad Nilsen i Gode Sirklar

13 Praksisnær utdanning - marin sektor Fleire unge vel marin utdanning Eit samarbeid mellom skule og marin næring gav resultat. Fleire ungdomar søkte havbrukslina etter at elevar laga dokumentarfilm om oppdrettsnæringa i eigen kommune. Sund kommune har ei omfattande verdiskaping innan fiskeri, oppdrett og fiskeforedling. I starten av 2011 gjekk næringa saman med ungdomsskulen i kommunen om eit systematisk program for dei tre klassestega. Dette viste seg å vere svært vellukka. Konkurranse - Vi utlyste ein konkurranse om å lage den beste dokumentarfilmen om oppdrettsnæringa i kommunen. Næringa gjekk med på å kjøpe den beste filmen. Resultatet vart presentert for elevane i tidsrommet før fristen for å søkje vidaregåande utdanning gjekk ut, og det viste seg at søkjartala vart høgare enn dei hadde vore, fortel Frede Thorsheim, som leia prosjektet for Gode Sirklar. Bakgrunnen for satsinga var ei kartleggjing og omdømeundersøking som Gode Sirklar gjennomførte under etableringa av Sotra Marine Industrinettverk (SMI). Undersøkinga avdekka at marin næring hadde eit dårleg omdøme og at ungdom ikkje ønskte seg inn i denne næringa. Modell for andre kommunar Sund kommune, Sotra Marine Industrinettverk og Gode Sirklar organiserte satsinga, saman med skulen og bedriftene. Som eit ledd i oppbygginga av programmet var ei gruppe lærarar frå skulen på orientering og omvising hos Sotra Fiskeindustri på Kausland. Hordaland fylkeskommune støtta tiltaket, som vart implementert i fleire kommunar langs kysten. Fusa vidaregåande skule og opplæringskontoret i Austevoll har vore kompetansemiljø i grensesnittet fag, næring og pedagogisk tilretteleggjing. - I løpet av prosessen fekk elevane innsikt i bedriftene sin verdikjede, materiale til teoriundervisning og yrkesrettleiing. Dei vart involvert på ein svært god måte og lærte om næringa gjennom arbeidet med filmen, legg Thorsheim til. «Film-modellen» er no ein del av undervisingsprogrammet Praksisnær læring, som er utvikla av Gode Sirklar. Kompetansenettverk Vest I bresjen for ny fagutdanning Eit heilt nytt kompetansenettverk vil mellom anna jobbe for å etablere eit nytt logistikkfag på Sotra. Bakgrunnen er eit stort behov for fagarbeidarar. Med fagopplæring innan logistikk vil elevane sitje igjen med eit fagbrev som vil vere svært attraktivt i arbeidsmarknaden. Det er eit stort behov for faglært arbeidskraft innan dette faget. Vil «mette» marknaden Kompetansenettverk Vest er eit heilt nytt samordningsorgan som koplar utdanning og næringsliv, og jobbar for å innfri behova i arbeidsmarknaden. Det er Sotra Vidaregåande Skule som har teke initiativ til satsinga. Med på laget er Vest Næringsråd, Høgskolen i Bergen (HiB) og Gode Sirklar. Etableringa fant stad i desember Opprettinga av eit logistikkfag er berre eitt av seks konkrete tiltak ein ønskjer å jobbe fram. Eit anna mål er å etablere eit integrert bachelorstudium i ingeniørfag, særskilt med tanke på elevane ved Teknologilina på Sotra. Saman med skulen har VNR og Gode Sirklar bede HiB om å utgreie dette. Norskopplæring «på boks» Stadig fleire bedrifter nyttar seg av utanlandsk arbeidskraft. Kompetansenettverk Vest vil utarbeide ein «norskopplæringspakke» til arbeidsinnvandrarar frå EØS-området. Informasjon om til dømes HMS, kultur og språk er relevant å ha med. Etterutdanning og vidareutdanning av arbeidstakargruppa over 30 år er ei anna utfordring Kompetansenettverk Vest vil jobbe med. - Vi har ledige lokale på kveldstid som kan nyttast til mellom anna bedriftsintern opplæring, og vi kan vere eit ressurssenter når det gjeld lærerkrefter, seier assisterande rektor Erik Strøm ved Sotra Vidaregåande Skule. Andre tiltak Kompetansenettverk Vest kjem til å jobbe med er praksisplassar i bedrift, samt tiltak for å gjere byggfaga og helsefaga meir attraktive og få flere ungdomar til å velje yrkesutdanning. - Opplæringslova opnar for meir kreative opplæringsmåtar, det må vi nytte oss av, meiner seniorrådgjevar Svein-Erik Røskeland i Hordaland fylkeskommune

14 Ingeniørstudiet flyttar i nye lokale Masterstudiet Vel vekk Sotra og Øygarden Berre to av 19 subseastudentar har valt masteroppgåver frå bedrifter i regionen Sotra og Øygarden. Det viser tal frå NTNU. gåver her. Bedriftene er flinkare til å informere undervegs i studiet om kva for prosjekt som kan vere aktuelle å koble dei opp mot, og har kanskje eit større fokus på forsking og utvikling, meiner Østerås. 26 Straume mest pop i landet Ingeniørstudiet på Straume har fleire søkjarar enn noko anna ingeniørstudium i landet. No vil dei utvide med fleire studieplassar. Med 211 søkjarar til 40 studieplassar er ingeniørstudiet på Straume det mest populære ingeniørstudiet i landet. Det fortel dekan Halvor Austenå. Gode Sirklar har samarbeida med Fjell kommune og Høgskolen i Bergen (HiB) for å finne ei permanent lokalisering for studiet. Når dei nye studentane kjem 17. august, skal alt vere klart i eit nybygg som er under oppføring på nabotomta til Oceaneering i Straume Næringspark. - Vi har mange gode søkjarar og ønskjer å utvide tilbodet til 55 studieplasser. Vilkåret er at næringslivet bidreg med fleire praksisplassar, vi får det ikkje til utan fleire praksisplassar, seier Austenå. Kring 20 verksemder tilbyr i dag praksisplassar til studentane ved ingeniørutdanninga på Straume. Kvar student skal ha 17 dagar med praksis ute i ein bedrift mot slutten av første studieår. I dag finst ikkje meir enn 40 praksisplassar. Håpet er å få på plass eit utvida tilbod allereie frå hausten. - Vi vil jobbe for å bidra til å få på plass fleire praksisplassar slik at det kan realiserast fleire studieplassar, seier dagleg leiar Sigmund Kvernes i Gode Sirklar. I fjor haust starta 19 ingeniørstudentar, mellom anna frå HiB og ingeniørutdanninga på Straume, på det nyoppretta masterstudiet innan subsea i Trondheim. Gode Sirklar samarbeida tett med Høgskolen i Bergen (HiB) for å utvikle dette studiet. Ambisjonen var at alle skal fullføre studiet med oppgåver i bedrifter i vår region i 2013, men slik har det ikkje gått, fortel senioringeniør Trond Østerås ved mastserutdanninga innan subsea ved NTNU. Bedriftene i Trondheim og landet elles er meir synlege og det er difor lettare å velje opp- Dekan Halvor Austenå ved HiB meiner problemet er at altfor få studentar vel ei fagretning som tilseier at dei vil kome attende til regionen. Han meiner at bedriftene må kome sterkare på bana for å sikre at vi får fleire ingeniørkrefter i Sotra-regionen. Vi håpar å få på plass ei eiga masterutdanning her i Bergen, men vi treng fleire fagfolk som jobbar med forsking og utdanning for å få til det, seier Austenå. Gode Sirklar vil jobbe for å bidra til dette i 2012, seier dagleg leiar Sigmund Kvernes i Gode Sirklar. 27

15 Gode Sirklar AS har i 2011 drive nærings- og samfunnsutvikling gjennom prosjektverksemd i kommunane Sund, Fjell og Øygarden. Næringsutvikling i Gode Sirklar AS vert drive gjennom bedrifts- og bransjeretta aktivitetar og stadutvikling der kunst og kultur er sentralt i å skapa gode bu- og arbeidsmiljø. Selskapet si rolle er å tilføre og kople kunnskap og kompetanse frå forskings- og kompetansemiljø til lokale og regionale behov i samskaping med lokale verksemder, kommunane og andre interessentar som etterspør nettverk og samarbeid med eksterne kunnskapsmiljø. Gode Sirklar var lokalisert i Straume Teknologisenter, Straume Næringspark i Fjell kommune til 1. september 2011, og flytta deretter inn i leigde kommunale lokale i Bildøybakken 105 i Fjell kommune. Gode Sirklar er eigd av kommunane Sund, Fjell og Øygarden. Selskapet har ingen tilsette, men vert tilførd personressursar gjennom ei avtale med SINTEF. Gjennom avtala har SINTEF engasjert dagleg leiar og personressursar som er prosjektbaserte. Personressursane kjem frå SINTEF, frå andre kompetanseinstitusjonar og sjølvstendige næringsdrivande, lokalt, regionalt og nasjonalt. Verksemda i 2011 har vore konsentrert om å kopla utdanning til næringsliv og samfunn, gjennom Praksisnær undervising, der forankring og implementering i skulane og sikra godt samarbeid med næringsliv, har hatt fokus. Selskapet har utvikla fleire nettverksprosjekt mellom små og mellomstore verksemder i regionen, til dømes Sotra Marine Industrinettverk, bedrifter i Øygarden og etablering av eit samarbeid mellom mekaniske verksemder i Fjell kommune gjennom Kompetansefoum Vest, no Verkstedsgruppen VNR. Medlemmer i NCE Subsea blir følgd opp på ulikt vis gjennom m.a. satsinga på ingeniørutdanning innan undervassteknologi som Høgskolen i Bergen har etablert. Styret si årsmelding Ei langsiktig satsing på reiselivsnæringa er etablert i samarbeid med Vest Næringsråd og har fått namnet Kysteventyretet, og blir rekna som ein destinasjon i Hordaland med økonomisk stønad frå Fylkeskommunen. Utvikling og vidareføring av prosjekt innan kultursektoren, der oppfølging av resultat frå prosjektet Perler i Nordsjøløypa er sentralt. Perler i Nordsjøløypa fekk status som ein av 10 pilotar i Verdiskapingsprogrammet til Riksantikvaren, og vart avslutta i Selskapet driv etablerarstønad som førstelineteneste med støtte frå Hordaland fylkeskommune. Det er etablert eit Etablerarforum Vest for kompetanseutvikling og arbeidsdeling med deltaking frå NAV og servicetorga i kommunane. I dette arbeidet deltek Askøy kommune og Senter for Nyskaping ved Høgskolen i Bergen. Gode Sirklar har hatt sentrale roller i prosjekt som er kome i gong i regionen med finansiering av utviklingsoppgåver for perioden , på om lag 110 millionar kroner, utan at storparten av desse midlane er ein del av selskapet sin økonomi. Eit av føremåla med etableringa av Gode Sirklar er oppfylt med dette. Selskapet er tidlegare evaluert av Agderforskning på oppdrag frå eigarane. Selskapet kom godt ut av evalueringa. Selskapet har gjennomført ein strategiprosess med styret, og eksterne aktørar frå næringslivet i regionen har delteke i prosessen. Arbeidsmiljøet er godt. Personalet er engasjert basert på behov i avgrensa prosjekt. Ein person som har vore engasjert ca 70 % av full tid, har vore delvis sjukmeld sidan august Styret har ut frå ei vurdering av engasjerte personar og stillingskategoriar ikkje funne det nødvendig å setja i verk særskilde tiltak med omsyn til likestilling. Styret har no 4 kvinner og 2 menn. Selskapet har stor breidde i kompetanse og erfaring hjå dei som er engasjert i verksemda. Av 21 personar som har vore engasjert, er 9 kvinner. Selskapet har retningsliner som tek sikte på at det ikkje skal framkoma forskjellsbehandling grunna kjønn. Omsetninga i Gode Sirklar AS i 2011var kr , mot i Driftsresultatet er på kr i 2011, mot kr i 2010, medan årsresultatet før skatt vart på kr i Det er ikkje betalt skatt. Eigenkapitalen er pr kr Såleis er heile aksjekapitalen tapt. Selskapet har ei langsiktig gjeld til Fjell kommune på kr Kommunestyret i Fjell gjorde vedtak om å gjera om lånet på 10, til aksjekapital. Føresetnaden er at dei andre eigarane over tid gjer tilsvarande i høve til deira eigardel. Kommunestyret i Øygarden vedtok å styrkja eigenkapitalen til Gode Sirklar AS og at kr skal utbetalast i 2012, fordelt på kr som er utbetalt våren 2012 og kr som vil bli utbetalt seinare i Sund kommune har meldt at kommunen er innstilt på å gjera politisk vedtak om aksjeutviding i juni 2012, og at kr vil verta overført til Gode Sirklar i løpet av I tråd med aksjelova 3-5, Handleplikt ved tap av eigenkapital, vurderer styret, med dei vedtak og intensjonar eigarane viser for å styrkja eigenkapitalen i 2012, risikoen knytt til den negative eigenkapitalen å vera minimal, så lenge den negative eigenkapitalen er innanfor ramma av det langsiktige rente- og avdragsfrie lånet frå Fjell kommune. I samsvar med 3-3 i regnskapsloven vert det stadfesta at føresetnadene for drift er lagt til grunn for utarbeiding av rekneskapen. Styret meiner at informasjonen i rekneskapen og årsmeldinga gjev eit rett-vist bilete av Gode Sirklar sine eigedelar og gjeld. Selskapet arbeider med ei rekkje andre tiltak for å betra likviditetsbehaldninga. Dette omfattar tenestekjøp frå eigarane og frå private næringsdrivande. Selskapet har motteke tilskot frå Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og selskapet arbeider kontinuerleg med å lansera prosjekt der finansiering av tredjepart er sentralt. Verksemda medfører verken forureining eller utslepp som kan vere til skade for det ytre miljø. Straume 18. juni 2012 Eli Årdal Berland, Styreleiar Ove Bernt Trellevik, Styremedlem Otto Harkestad, Styremedlem Tove Håpnes, Styremedlem Tove Ormevik, Styremedlem Kristin Helle Valle, Styremedlem Sigmund Kvernes, Dagleg leiar 28 29

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Årsmelding 2012. Motorlab i verdsklasse. - Hjelpa var avgjerande. Ein snuoperasjon i skulen. - Byen vil sikre rekrutteringa

Årsmelding 2012. Motorlab i verdsklasse. - Hjelpa var avgjerande. Ein snuoperasjon i skulen. - Byen vil sikre rekrutteringa Årsmelding 2012 Ein snuoperasjon i skulen - Hjelpa var avgjerande Konkurrentar med felles bedrift Frå salteri til møterom Større og meir eventyrleg Motorlab i verdsklasse - Byen vil sikre rekrutteringa

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv

EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv EU-prosjektet Économusée Tradisjonsnæringar gir arbeidsplassar og ny giv Arve Tokvam, Aurland Prosjektteneste AS Tradisjonsnæringar som verkemiddel for å skape meir attraktive lokalsamfunn! Tradisjonsnæringar?

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25

Austevoll Venstre. Program 2011-2015. www.austevoll.venstre.no. 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Austevoll Venstre Program 2011-2015 www.austevoll.venstre.no 1 73588_Programmal 2011 A5 8s.indd 1 30.06.11 09.25 Ein kommune for alle Austevoll Venstre ønskjer at me skal ha ein god og trygg kommune å

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.»

Eit liberalt Sund. «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund «Mennesket er viktigare enn systemet. Venstre prioriterer folk først.» Eit liberalt Sund Kunnskap og like muligheter Kvaliteten på tilbodet til kvar einskild elev i kommunen må alltid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

EnergiKompe- tansesenteret

EnergiKompe- tansesenteret EnergiKompe- tansesenteret Regional satsing med nasjonal attraktivitet Presentasjon av: Ove Kjøllesdal EnergiKompetanseSenteret EnergiKompetanseSenteret AS (EKS) vart stifta 7.februar 2014 av: Moderne

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl

Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Rekruttering til marin sektor 2011-2014. Rådgjevarsamling 24.01.2012 Trond Wahl Et nasjonalt rekrutterings- og kompetanseprosjekt for marin sektor i regi av Fiskeri- og kystdepartementet Om Sett Sjøbein

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Kulturbasert næring som distrikts- og stadutviklar

Kulturbasert næring som distrikts- og stadutviklar Kulturbasert næring som distrikts- og stadutviklar Onsdag 3. november 2010 Nordfjordeid Operahuset Arrangør: VAKN, Forum for Kultur og Næringsliv og Eid kommune Påmeldingsfrist 22. oktober 2010 på www.questback.com/sfj/eid

Detaljer

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013

Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen. 26.september 2013 Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Gulen 26.september 2013 Kart over Nordhordland: Kompetansekoordinator: Starta 1.august 2008. Stillinga er forankra i Nordhordland

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

«Samskapt meirverdi»

«Samskapt meirverdi» Årsmelding 2013 Innhald Leiar Styret i Gode Sirklar i 2013 Næringsutvikling: Etablerartenesta: Restaurantdraumen i havgapet Kompetanseforum Vest: Sotra Engineering eit produkt av samarbeid Marint Industrinettverk:

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode:

FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: FJELL KOMMUNE Rådmannen Dato: 08.07.2013 Vår ref.: 2013/1832-15537/2013 Ark.kode: Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmannen Saksbehandlar: Lillian Torsvik Gjeld: Oversyn over ikkje pålagte kommunale oppgåver

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer