Kjæledyr. Gjelder fra UPK01- K01

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjæledyr. Gjelder fra 01.01.2014 UPK01- K01"

Transkript

1 Kjæledyr Gjelder fra UPK01- K01

2 Innhold 1. Hund- og Rasekatt 2. Hest Disse vilkår gjelder for KLP Skadeforsikring AS, heretter kalt selskapet. 1 Hund- og Rasekatt Dersom det er avtalt og fremkommer i forsikringsbeviset, er hund eller katt omfattet av forsikringen. 1.1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for forsikringstaker - den som er nevnt i forsikringsbeviset. 1.2 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i hele verden. For veterinærutgifter gjelder forsikringen i Norden. 1.3 Hva som er forsikret Forsikringen gjelder den hund eller rasekatt som er nevnt i forsikringsbeviset. 1.4 Hvilke skader forsikringen dekker Forsikringen dekker skader og tap nevnt nedenfor - som inntreffer plutselig og uforutsett: Død/avlivelse Forsikringen dekker tap ved at dyret dør eller må avlives på grunn av dyrevernmessige hensyn som følge av ulykke eller påført sykdom. Avlivning av dyrevernmessige hensyn aksepteres når det å leve, uavhengig av bruk, medfører lidelse for dyret, og dette bekreftes ved veterinærattest. Erstatningen skal utgjøre dyrets markedsverdi på skadetidspunktet, begrenset oppad til forsikringssummen Tap av dyr Forsikringen dekker tap som følge av at dyret blir borte. Erstatning utbetales tidligst 3 måneder etter at dyret er meldt savnet Varig nedsatt bruksverdi Forsikringen dekker skade ved sykdom eller ulykke som fører til varig nedsatt bruksverdi, når dyret er ferdig trenet til et bestemt formål, eller som avlsdyr når det beviselig har hatt slike egenskaper. Definisjon av avlsegenskaper: For tispe og hunnkatt vil avlsegenskaper si minst ett kull født på normal måte. For hannhund og hannkatt vil avlsegenskaper si beviselig farskap til minst tre kull. Erstatningen er begrenset med inntil 50 % av dyrets forsikringssum - vurdert etter graden av varig nedsatt bruksverdi Veterinærutgifter Dersom forsikringen omfatter veterinærutgifter - angitt i forsikringsbeviset, dekker forsikringen nødvendige utgifter til undersøkelse og behandling som følge av sykdom eller ulykke. Dette gjelder utgifter til: Veterinærmedisinsk behandling. Forbindingssaker og reseptpliktige medisiner. Nødvendig opphold på dyrehospital (dyreklinikk). Medisinsk nødvendig alternativ behandling utført av veterinær ved sykdom/skade som omfattes av forsikringsdekningen, inntil kr pr forsikringsår. Diagnostisering, vaksine (immunterapi) og sykdomsbehandling ved allergi, inntil kr pr forsikringsår. MR og CT, inntil kr Ett keisersnitt i hundens levetid, unntatt rasene Engelsk bulldog, Fransk bulldog, Boston terrier, Chihuahua og Pomeranien. Erstatningen er begrenset til den avtalte forsikringssum i forsikringsåret. 1.5 Forutsetninger: Ved hofte- og albueleddsykdommer, herunder albueleddsartrose(aa) og albueleddsdysplasi(ad og HD), må hunden ha vært sammenhengende forsikret med aktuell dekning fra før fylte 4 måneder, eller tidligere være avlest fri for HD og AA/AD av NKK(Norsk kennelklubb). Ved HD må begge foreldrene være frirøntget og avlest av NKK. Ved osteochondrose(ocd), patellaluksasjon eller medfødte misdannelser, må hunden ha vært sammenhengende forsikret med aktuell dekning fra før fylte 4 måneder. side 1 av 4

3 1.6 Hvilke skader forsikringen ikke dekker a) Sykdom, svakheter eller feil som dyret hadde da forsikringen trådte i kraft, eller skade ved sykdom som viser symptomer mindre enn 20 dager etter denne tid. b) Skade i forbindelse med mishandling eller vanrøkt. c) Adferdsforstyrrelser eller unormalt temperament som ikke skyldes dokmentert sykdom/ulykke. d) Ufruktbarhet eller nymfomani, uansett årsak. e) Forebyggende undersøkelse og behandling. f) Kastrering/sterilisering, dersom det ikke er i forbindelse med sykdom i kjønnsorganene. g) Utgifter til tannbehandling som ikke er en følge av sykdom eller ulykke. h) Utgifter til transport og reiser i forbindelse med skade. i) Diettfôr og lignende. j) Gebyrer eller kostnader ved attestutstedelse. k) Undersøkelse og behandling av kryptokisme eller innbilt svangerskap. l) Behandling av entropion/ektropion eller kirurgisk korrigering av hud. Forsikringen utgår ved første forfall etter at hunden/rasekatten har fylt 10 år. Selskapet svarer bare for skade som inntreffer i den tid selskapets ansvar løper. 1.7 Melding om skade Ved skade skal sikrede snarest melde fra til selskapet. Hvis dyret blir borte, skal dette meldes til politiet og selskapet, og det skal etterlyses ved annonsering. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til KLP Skadeforsikring innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. 1.8 Skadeoppgjør Forsikringsavtalelovens 6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende regler: Erstatningen settes til hva det på skadedagen vil koste å anskaffe tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende dyr (markedsverdien). Maksimal erstatning er avtalt forsikringssum. 1.9 er I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som framgår nedenfor, hvis ikke annet er avtalt og fremkommer i forsikringsbeviset. Det trekkes ingen egenandel ved: Død Tap av dyr Varig nedsatt bruksverdi Det trekkes egenandel ved: Veterinærutgifter: egenandel er 20%, minimum kr for det enkelte skadetilfelle (sykdom/lidelse). Når det gjøres aldersfradrag i henhold til punkt 1.10 og dette fradraget overstiger egenandelen, trekkes ikke egenandel. Utgjør aldersfradraget mindre enn egenandelen, trekkes kun egenandel Aldersfradrag Det gjøres fradrag i erstatningsbeløpet med 30 %, minimum kr for hvert hele år dyret er eldre enn 6 år. Dette gjelder også erstatning av veterinærutgifter Skjønn Fastsettelse av erstatningsgrunnlaget og dyrets verdi avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i generelle vilkår får i så fall anvendelse Skader etter forsikringstidens utløp Når forsikret dyr opphører å være forsikret, faller selskapets erstatningsansvar bort etter en måned, selv om skadetilfellet oppstod i forsikringstiden Dyr som kommer til rette Kommer dyret til rette etter at erstatningen er utbetalt, har sikrede rett til å beholde dyret mot å betale erstatningen tilbake. I motsatt fall tilfaller dyret selskapet. 2 Hest Dersom det er avtalt og fremkommer av forsikringsbeviset, er hest omfattet av forsikringen. side 2 av 4

4 2.1 Død - tap av hest Hva som er forsikret Forsikringen omfatter hest mellom 9 dager og 22 år - som angitt i forsikringsbeviset. For rasene Fullblodsaraber, Islandshest, Lippizaner, Shagyaaraber, Shetlandsponny, Nordlandshest og Fjording gjelder forsikringssum inntil 25 års alder. Fra hovedforfall det året hesten blir 15 år, settes forsikringssummen hvert år ned med 20 %. Forsikringssummen settes ikke lavere enn kr Forsikringen opphører ved hovedforfall det året hesten blir 22 år. For de ovennevnte raser gjelder tilsvarende fra det året hesten blir 18 år og frem til 25 år Hva forsikringen dekker Selskapet utbetaler erstatning med hele forsikringssummen når : Hesten dør eller avlives av dyrevernhensyn, jf dyrevernloven, - i åpenbar tilknytning til dokumentert ulykke. Med ulykke forstås i denne sammenheng fysisk skade oppstått ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet. Hesten dør eller avlives av dyrevernhensyn, jf dyrevernloven, som følge av sykdom. Hesten blir stjålet eller kommer bort Hva forsikringen ikke dekker Halltheter og bevegelsesforstyrrelser, som f.eks sene- og båndskader, leddskader, artroser og kissing spines, selv om hesten avlives av dyrevernhensyn. Luftveislidelser eller forverring av disse, selv om hesten avlives av dyrevernhensyn. Magesår, selv om hesten avlives av dyrevernhensyn Skadeoppgjør Det trekkes ingen egenandel Død eller avliving Død eller avlivet hest erstattes i henhold til forsikringssum angitt i forsikringsbeviset. Det gjøres fradrag for eventuell slakteverdi på hesten. Dersom det allerede er utbetalt erstatning under dekningen invaliditet - tap av bruksegenskaper for samme sykdom/skade, erstattes skaden med fastslått gjenverdi Bortkommet hest Erstatning for hest som er kommet bort, utbetales tidligst 3 måneder etter at det er meldt selskapet, og hesten er etterlyst ved annonsering. Kommer hesten til rette etter at erstatning er utbetalt, må sikrede tilbakebetale erstatningen - eller hesten tilfaller selskapet. 2.2 Veterinærutgifter - alle hester Veterinærutgifter er omfattet dersom det fremkommer av forsikringsbeviset Hva som er forsikret Hest fra 9 dagers alder, som angitt i forsikringsbeviset Hva forsikringen dekker Nødvendige utgifter, inntil kr pr forsikringsår, til veterinærmedisinsk undersøkelse og behandling av syk eller skadet hest. I tillegg dekkes også - innenfor forsikringssummen - utgifter til: Diagnostisering, vaksine (immunterapi) og sykdomsbehandling ved allergi, inntil kr pr forsikringsår. Medisinsk nødvendig alternativ behandling utført av veterinær ved sykdom/skade som omfattes av forsikringsdekningen, inntil kr pr forsikringsår. Arbeid som veterinæren selv utfører. Medisiner og materiell som veterinæren selv anvender, samt nødvendig opphold - medisinsk begrunnet - på dyrehospital/-klinikk Hva forsikringen ikke dekker Forsikringen dekker ikke utgifter til: a) Undersøkelse og behandling av ledd- og leddnære strukturer, med unntak av bakterielle leddbetennelser. b) Undersøkelse og behandling av sene-, seneskjede-, bånd- og ligamentskader med unntak av bakterielle seneskjedebetennelser og bakterielle bursitter. c) Undersøkelse og behandling av prestasjonsrelaterte lidelser som for eksempel overtrenthet, prestasjonssvikt, muskelømhet og kissing spines. d) Undersøkelse av luftveiene og behandling av luftveislidelser, også ved påvist allergi. e) Undersøkelse og behandling av gynekologiske sykdommer der formålet er å optimalisere betingelser for å få hoppa drektig. f) Undersøkelse og behandling av karies og avlastning av tannfrakturer. g) Reiser/transporter, foreskrevne/utleverte medisiner og forbindingsmateriell. h) Forebyggende undersøkelse/behandling. i) Alternativ behandling utført av veterinær utover hva som fremgår av pkt j) Attestutstedelse/fakturagebyr. k) Merutgifter til veterinærbehandling utenom ordinær åpningstid når veterinærbesøket kunne vært gjort i den ordinære åpningstid. l) Arbeid utført, og materiell brukt, av andre enn veterinær, selv om dette er rekvirert av veterinær. side 3 av 4

5 2.2.4 Skadeoppgjør Fra erstatningsoppgjøret fratrekkes én egenandel pr.forsikringstilfelle. Et forsikringstilfelle utgjør alle skader / sykdommer som behandles innenfor en periode på 100 dager. en utgjør 30 % av de erstatningsberettigede utgifter, minimum kr Bruksverdiforsikring - ride- / kjørehest Bruksverdiforsikring er omfattet dersom det fremkommer av forsikrringsbeviset Hva som er forsikret Ride- / kjørehest mellom 9 dager og 22 år, som angitt i forsikringsbeviset. For rasene Fullblodsaraber, Islandshest, Lippizaner, Shagyaaraber, Shetlandsponny, Nordlandshest og Fjording gjelder forsikringen inntil 25 års alder. Fra hovedforfall det året hesten blir 15 år, settes forsikringssummen hvert år ned med 20 %. Forsikringssummen kan ikke komme under kr Forsikringen opphører automatisk ved hovedforfall det året hesten blir 22 år. For de ovennevnte raser gjelder tilsvarende fra det året hesten blir 18 år og frem til 25 år Hva forsikringen dekker Død - tap av hest Forsikringen dekker tapet med hele forsikringssummen når hesten: a) Dør eller avlives av dyrevernhensyn jf dyrevernloven, i åpenbar tilknytning til dokumentert akutt ulykke. Med ulykke forstås i denne sammenheng fysisk skade oppstått ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet. jf dyrevernloven b) Dør eller avlives av dyrevernhensyn som følge av sykdom c) Blir stjålet eller kommer bort. Invaliditet - tap av bruksegenskaper Selskapet utbetaler erstatning med del av forsikringssummen når hest beviselig har blitt invalidisert/ mistet sine bruksegenskaper som konkurranseeller arbeidshest som følge av sykdom eller skade. Det forutsettes at tapet av bruksegenskaper er livsvarig Skadeoppgjør Det trekkes ingen egenandel ved bruksverdiforsikring Død eller avlivning Død hest eller hest avlivet av dyrevernhensyn erstattes i henhold til forsikringssum angitt i forsikringsbeviset. Det gjøres fradrag for eventuell slakteverdi på hesten Bortkommet hest Erstatning for bortkommen hest utbetales tidligst 3 måneder etter at det er meldt selskapet og politiet, og hesten er etterlyst ved annonsering. Kommer hesten til rette etter at erstatningen er utbetalt må sikrede tilbakebetale erstatningen. Ellers tilfaller hesten selskapet Invaliditet - tap av bruksegenskaper Før utbetaling av erstatning kreves det at hesten er utredet, behandlet adekvat og har gjennomgått tilstrekkelig lang rekonvalesens. Ved invaliditet/tap av bruksegenskaper gjøres fradrag for det som kan anvendes eller selges. For hest trekkes minimum kroner og for ponni trekkes det minimum kroner Dette gjelder også ved avlivning. Utbetaling av erstatning forutsetter at hesten i ettertid aldri blir benyttet som konkurranse- /arbeidshest. I motsatt fall vil selskapet kreve erstatningen tilbakebetalt. Hest som erstattes for invaliditet/tap av bruksegenskaper skal merkes etter selskapets anvisninger, etter at selskapet skriftlig har erkjent erstatningsansvar. Erstatningen utbetales når selskapet har fått dokumentert at merkingen er utført. Dessuten kreves det for konkurransehest at selskapet mottar en skriftlig bekreftelse på at hesten er avregistrert som konkurransehest. side 4 av 4

Kjæledyr. Gjelder fra 01.01.2012 UPK01- K01

Kjæledyr. Gjelder fra 01.01.2012 UPK01- K01 Kjæledyr Gjelder fra 01.01.2012 UPK01- K01 Innhold 1. Hund- og Rasekatt 2. Hest Disse vilkår gjelder for KLP Skadeforsikring AS, heretter kalt selskapet. 1 Hund- og Rasekatt Dersom det er avtalt og fremkommer

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for dyr

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for dyr Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for dyr Innhold Vilkår hundeforsikring 1. Hvem som er forsikret sikrede... 3 2. Hvor forsikringen gjelder... 3 3. Hva som er forsikret...3 4. Skader og tap som

Detaljer

Vilkår for Dyreforsikring

Vilkår for Dyreforsikring Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Vilkår hund 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret... 2 4. Skader og tap som omfattes...2 5. Skader som ikke omfattes...2

Detaljer

Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 6. Tap...2 7. Veterinærutgifter...3 8. Medisiner...3 9. Sikkerhetsforskrifter...

Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset) 6. Tap...2 7. Veterinærutgifter...3 8. Medisiner...3 9. Sikkerhetsforskrifter... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Vilkår hund 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret... 2 4. Skader og tap som omfattes...2 5. Skader som ikke omfattes...2

Detaljer

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av 18.10. 2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Husdyrforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015. Katt. Vilkår. Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo. Telefon 05263. Side 1 av 5

VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015. Katt. Vilkår. Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo. Telefon 05263. Side 1 av 5 VILKÅR GJELDENDE FRA 01.04.2015 Katt Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Telefon 05263 Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR...

Detaljer

HUNDE- OG KATTEFORSIKRING HUND OG KATT 912-01, gyldig fra 1.8.2010

HUNDE- OG KATTEFORSIKRING HUND OG KATT 912-01, gyldig fra 1.8.2010 HUNDE- OG KATTEFORSIKRING HUND OG KATT 912-01, gyldig fra 1.8.2010 INNHOLD: Innledende forutsetninger Erstatningsregler Død Veterinærutgifter Reseptbelagte medisiner Sikkerhetsforskrifter Hvilke dekninger

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 21.03.2013 Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for.................................

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husdyr Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis Prisen på

Detaljer

Agria Flokk Forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2015

Agria Flokk Forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2015 Agria Flokk Forsikringsvilkår Gjelder fra 1.4.2015 Innhold Agria Flokk Forsikringsvilkår Gjelder fra 1.4.2015 A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Flokk 3 Agria Felles Forsikringsvilkår Gjelder

Detaljer

Agria Hund Forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2015

Agria Hund Forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2015 Agria Hund Forsikringsvilkår Gjelder fra 1.4.2015 Innhold Agria Veterinærforsikring Gjelder fra 1.4.2015 A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Veterinærforsikring 3 C Agria Tilleggsforsikringer

Detaljer

Vilkår Agria Katteforsikringer. Gjelder fra 1.4.2012

Vilkår Agria Katteforsikringer. Gjelder fra 1.4.2012 Vilkår Agria Katteforsikringer Gjelder fra 1.4.2012 Innholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring... 3 B Agria Veterinærforsikring... 3 C Agria Tilleggsforsikringer... 5 D Agria Liv... 5 E Agria

Detaljer

Agria Hund Forsikringsvilkår Agria Felles Forsikringsvilkår

Agria Hund Forsikringsvilkår Agria Felles Forsikringsvilkår Agria Hund Forsikringsvilkår Agria Felles Forsikringsvilkår Gjelder fra 1.4.2014 Gjelder fra 1.4.2014 A Velkommen til Agria Dyreforsikring 4 G Agria Skjulte feil 14 B Agria Veterinærforsikring 4 H Agria

Detaljer

Agria Hund Forsikringsvilkår Agria Felles Forsikringsvilkår

Agria Hund Forsikringsvilkår Agria Felles Forsikringsvilkår Agria Hund Forsikringsvilkår Agria Felles Forsikringsvilkår Gjelder fra 1.4.2014 Gjelder fra 1.4.2014 A Velkommen til Agria Dyreforsikring 4 G Agria Skjulte feil 14 B Agria Veterinærforsikring 4 H Agria

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår Forsikringsbeviset består av - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 - Det

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Snøscooter. Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01

Snøscooter. Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01 Snøscooter Gjelder fra 01.01.2014 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger som gjelder

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Utskriftsdato: Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Vedlagt følger

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11.

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11. Vilkår Barne- og ungdomsforsikring IV Av 24.05.2014 Erstatter vilkår av 01.06.2013 Vilkårene gjelder for forsikring tegnet etter 28.11.2011 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for barnet

Detaljer

Forsikringsvilkår av januar 2012 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEFINISJONER 3 HVILKE SKADER SELSKAPET ERSTATTER

Forsikringsvilkår av januar 2012 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEFINISJONER 3 HVILKE SKADER SELSKAPET ERSTATTER Forsikringsvilkår av januar 2012 Innhold DEFINISJONER 1 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 1 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 1 3 HVILKE SKADER SELSKAPET ERSTATTER 1 4 ANSVARSBEGRENSNINGER OG SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Personbil Delkasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPB01- D02

Personbil Delkasko. Gjelder fra 01.01.2014 MPB01- D02 Personbil Delkasko Gjelder fra 01.01.2014 MPB01- D02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund

Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund Vilkår for: AH-557 Forsikringsvilkår Idrettsforsikring for Norges Triathlonforbund Gjelder fra 01.01.2013 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens Plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Moped Kasko. Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01

Moped Kasko. Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01 Moped Kasko Gjelder fra 01.01.20 5 MPP01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Veterankjøretøy Delkasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Delkasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Delkasko Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

OPPSTART BEHANDLING Grunn- og Engangsforsikring Utvidet forsikring. Oppstart for idrettsutredning innen: 3 virkedager 3 virkedager

OPPSTART BEHANDLING Grunn- og Engangsforsikring Utvidet forsikring. Oppstart for idrettsutredning innen: 3 virkedager 3 virkedager Norges Cykleforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.03.2015-28.02.2016 Forsikringsnummer 82313943 OPPSTART BEHANDLING Grunn- og Engangsforsikring Utvidet forsikring Oppstart for idrettsutredning

Detaljer