Kjæledyr. Gjelder fra UPK01- K01

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjæledyr. Gjelder fra 01.01.2012 UPK01- K01"

Transkript

1 Kjæledyr Gjelder fra UPK01- K01

2 Innhold 1. Hund- og Rasekatt 2. Hest Disse vilkår gjelder for KLP Skadeforsikring AS, heretter kalt selskapet. 1 Hund- og Rasekatt Dersom det er avtalt og fremkommer i forsikringsbeviset, er hund eller katt omfattet av forsikringen. 1.1 Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for forsikringstaker - den som er nevnt i forsikringsbeviset. 1.2 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i hele verden. For veterinærutgifter gjelder forsikringen i Norden. 1.3 Hva som er forsikret Forsikringen gjelder den hund eller rasekatt som er nevnt i forsikringsbeviset. 1.4 Hvilke skader forsikringen dekker Forsikringen dekker skader og tap nevnt nedenfor - som inntreffer plutselig og uforutsett: Død/avlivelse Forsikringen dekker tap ved at dyret dør eller må avlives på grunn av dyrevernmessige hensyn som følge av ulykke eller påført sykdom. Avlivning av dyrevernmessige hensyn aksepteres når det å leve, uavhengig av bruk, medfører lidelse for dyret, og dette bekreftes ved veterinærattest. Erstatningen skal utgjøre dyrets markedsverdi på skadetidspunktet, begrenset oppad til forsikringssummen Tap av dyr Forsikringen dekker tap som følge av at dyret blir borte. Erstatning utbetales tidligst 3 måneder etter at dyret er meldt savnet Varig nedsatt bruksverdi Forsikringen dekker skade ved sykdom eller ulykke som fører til varig nedsatt bruksverdi, når dyret er ferdig trenet til et bestemt formål, eller som avlsdyr når det beviselig har hatt slike egenskaper. Definisjon av avlsegenskaper: For tispe og hunnkatt vil avlsegenskaper si minst ett kull født på normal måte. For hannhund og hannkatt vil avlsegenskaper si beviselig farskap til minst tre kull. Erstatningen er begrenset med inntil 50 % av dyrets forsikringssum - vurdert etter graden av varig nedsatt bruksverdi Veterinærutgifter Dersom forsikringen omfatter veterinærutgifter - angitt i forsikringsbeviset, dekker forsikringen nødvendige utgifter til undersøkelse og behandling som følge av sykdom eller ulykke. Dette gjelder utgifter til: Veterinærmedisinsk behandling. Forbindingssaker og reseptpliktige medisiner. Nødvendig opphold på dyrehospital (dyreklinikk). Erstatningen er begrenset til den avtalte forsikringssum i forsikringsåret. 1.5 Hvilke skader forsikringen ikke dekker a) Sykdom, svakheter eller feil som dyret hadde da forsikringen trådte i kraft, eller skade ved sykdom som viser symptomer mindre enn 30 dager etter denne tid. b) Skade i forbindelse med mishandling, vanrøkt eller at veterinærens anvisning eller offentlig påbud ikke er fulgt. c) Avlivning eller nedsatt bruksverdi på grunn av sinnslidelser, nervøsitet, unormalt temperament (aggressivitet). d) Ufruktbarhet eller nymfomani, uansett årsak. e) Arvelige betingede leddlidelser som for eksempel hofteleddsdysplasi, artrose og lignende. Likevel dekkes slike skader når forsikring er tegnet før valpen er 4 måneder gammel, men ved hofteleddsdysplasi må i tillegg begge foreldrene være røntgenfotografert og funnet friske, eller at hunden selv er funnet HD-fri ved røntgenfotografering i forbindelse med, eller etter avtale om forsikring. f) Undersøkelser som for eksempel røntgen, når det ikke konstateres erstatningsmessig skade, samt ved kronisk sykdom. g) Forebyggende undersøkelse og behandling. h) Kastrering/sterilisering uten i forbindelse med sykdom i kjønnsorganene. i) Utgifter til tannbehandling som ikke er en følge av sykdom eller ulykke. j) Keisersnitt/fødselshjelp. Likevel dekkes utgifter ved keisersnitt/fødselshjelp begrenset til en gang i løpet av den tid dyret er forsikret i selskapet. k) Utgifter til transport og reiser i forbindelse med skade. l) Diettfôr og lignende. m) Kremering. n) Akupunktur og homøopati. Forsikringen utgår ved første forfall etter at hunden/rasekatten har fylt 10 år. Selskapet svarer bare for skade som inntreffer i den tid selskapets ansvar løper. side 1 av 4

3 1.6 Melding om skade Ved skade skal sikrede snarest melde fra til selskapet. Hvis dyret blir borte, skal dette meldes til politiet og selskapet, og det skal etterlyses ved annonsering. Rett til erstatning kan falle bort dersom kravet ikke er meldt til KLP Skadeforsikring innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om grunnlaget for erstatningskravet. 1.7 Skadeoppgjør Forsikringsavtalelovens 6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende regler: Erstatningen settes til hva det på skadedagen vil koste å anskaffe tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende dyr (markedsverdien). Maksimal erstatning er avtalt forsikringssum. 1.8 er I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som framgår nedenfor, hvis ikke annet er avtalt og fremkommer i forsikringsbeviset. Det trekkes ingen egenandel ved: Død Tap av dyr Varig nedsatt bruksverdi Det trekkes egenandel ved: Veterinærutgifter, egenandel er på kr innenfor en behandlingsperiode på 100 dager regnet fra første konsultasjon for det enkelte skadetilfelle (sykdom/lidelse). Når det gjøres aldersfradrag i henhold til punkt 1.9 og dette fradraget overstiger egenandelen, trekkes ikke egenandel. Utgjør aldersfradraget mindre enn egenandelen, trekkes kun egenandel. 1.9 Aldersfradrag Det gjøres fradrag i erstatningsbeløpet med 20 % for hvert hele år dyret er eldre enn 6 år. Dette gjelder også erstatning av veterinærutgifter Skjønn Fastsettelse av erstatningsgrunnlaget og dyrets verdi avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i generelle vilkår får i så fall anvendelse Skader etter forsikringstidens utløp Når forsikret dyr opphører å være forsikret, faller selskapets erstatningsansvar bort etter en måned, selv om skadetilfellet oppstod i forsikringstiden Dyr som kommer til rette Kommer dyret til rette etter at erstatningen er utbetalt, har sikrede rett til å beholde dyret mot å betale erstatningen tilbake. I motsatt fall tilfaller dyret selskapet. 2 Hest Dersom det er avtalt og fremkommer av forsikringsbeviset, er hest omfattet av forsikringen. 2.1 Død - tap av hest Hva som er forsikret Forsikringen omfatter hest mellom 9 dager og 22 år - som angitt i forsikringsbeviset. For rasene Fullblodsaraber, Islandshest, Lippizaner, Shagyaaraber, Shetlandsponny, Nordlandshest og Fjording gjelder forsikringssum inntil 25 års alder. Fra hovedforfall det året hesten blir 15 år, settes forsikringssummen hvert år ned med 20 %. Forsikringssummen settes ikke lavere enn kr Forsikringen opphører ved hovedforfall det året hesten blir 22 år. For de ovennevnte raser gjelder tilsvarende fra det året hesten blir 18 år og frem til 25 år Hva forsikringen dekker Selskapet utbetaler erstatning med hele forsikringssummen når : Hesten dør eller avlives av dyrevernhensyn, jf dyrevernloven, - i åpenbar tilknytning til dokumentert ulykke. Med ulykke forstås i denne sammenheng fysisk skade oppstått ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet. Hesten dør eller avlives av dyrevernhensyn, jf dyrevernloven, som følge av sykdom. Hesten blir stjålet eller kommer bort Hva forsikringen ikke dekker Halltheter og bevegelsesforstyrrelser, som f.eks sene- og båndskader, leddskader, artroser og kissing spines, selv om hesten avlives av dyrevernhensyn. Luftveislidelser eller forverring av disse, selv om hesten avlives av dyrevernhensyn. Magesår, selv om hesten avlives av dyrevernhensyn. side 2 av 4

4 2.1.4 Skadeoppgjør Det trekkes ingen egenandel Død eller avliving Død eller avlivet hest erstattes i henhold til forsikringssum angitt i forsikringsbeviset. Det gjøres fradrag for eventuell slakteverdi på hesten. Dersom det allerede er utbetalt erstatning under dekningen invaliditet - tap av bruksegenskaper for samme sykdom/skade, erstattes skaden med fastslått gjenverdi Bortkommet hest Erstatning for hest som er kommet bort, utbetales tidligst 3 måneder etter at det er meldt selskapet, og hesten er etterlyst ved annonsering. Kommer hesten til rette etter at erstatning er utbetalt, må sikrede tilbakebetale erstatningen - eller hesten tilfaller selskapet. 2.2 Veterinærutgifter - alle hester Veterinærutgifter er omfattet dersom det fremkommer av forsikringsbeviset Hva som er forsikret Hest fra 9 dagers alder, som angitt i forsikringsbeviset Hva forsikringen dekker Nødvendige utgifter, inntil kr pr forsikringsår, til veterinærmedisinsk undersøkelse og behandling av syk eller skadet hest. I tillegg dekkes også - innenfor forsikringssummen - utgifter til: Diagnostisering, vaksine (immunterapi) og sykdomsbehandling ved allergi begrenset oppad til kr pr forsikringsår. Medisinsk nødvendig alternativ behandling utført av veterinær ved sykdom/skade som omfattes av forsikringsdekningen begrenset oppad til kr pr forsikringsår. Arbeid som veterinæren selv utfører. Medisiner og materiell som veterinæren selv anvender, samt nødvendig opphold - medisinsk begrunnet - på dyrehospital/-klinikk Hva forsikringen ikke dekker Forsikringen dekker ikke utgifter til: a) Undersøkelse og behandling av ledd- og leddnære strukturer, med unntak av bakterielle leddbetennelser. b) Undersøkelse og behandling av sene-, seneskjede-, bånd- og ligamentskader med unntak av bakterielle seneskjedebetennelser og bakterielle bursitter. c) Undersøkelse og behandling av prestasjonsrelaterte lidelser som for eksempel overtrenthet, prestasjonssvikt, muskelømhet og kissing spines. d) Undersøkelse av luftveiene og behandling av luftveislidelser, også ved påvist allergi. e) Undersøkelse og behandling av gynekologiske sykdommer der formålet er å optimalisere betingelser for å få hoppa drektig. f) Undersøkelse og behandling av karies og avlastning av tannfrakturer. g) Reiser/transporter, foreskrevne/utleverte medisiner og forbindingsmateriell. h) Forebyggende undersøkelse/behandling. i) Alternativ behandling utført av veterinær utover hva som fremgår av pkt j) Attestutstedelse/fakturagebyr. k) Merutgifter til veterinærbehandling utenom ordinær åpningstid når veterinærbesøket kunne vært gjort i den ordinære åpningstid. l) Arbeid utført, og materiell brukt, av andre enn veterinær, selv om dette er rekvirert av veterinær Skadeoppgjør Fra erstatningsoppgjøret fratrekkes én egenandel pr.forsikringstilfelle. Et forsikringstilfelle utgjør alle skader / sykdommer som behandles innenfor en periode på 100 dager. en utgjør 30 % av de erstatningsberettigede utgifter, minimum kr Bruksverdiforsikring - ride- / kjørehest Bruksverdiforsikring er omfattet dersom det fremkommer av forsikrringsbeviset Hva som er forsikret Ride- / kjørehest mellom 9 dager og 22 år, som angitt i forsikringsbeviset. For rasene Fullblodsaraber, Islandshest, Lippizaner, Shagyaaraber, Shetlandsponny, Nordlandshest og Fjording gjelder forsikringen inntil 25 års alder. Fra hovedforfall det året hesten blir 15 år, settes forsikringssummen hvert år ned med 20 %. Forsikringssummen kan ikke komme under kr Forsikringen opphører automatisk ved hovedforfall det året hesten blir 22 år. For de ovennevnte raser gjelder tilsvarende fra det året hesten blir 18 år og frem til 25 år. side 3 av 4

5 2.3.2 Hva forsikringen dekker Død - tap av hest Forsikringen dekker tapet med hele forsikringssummen når hesten: a) Dør eller avlives av dyrevernhensyn jf dyrevernloven, i åpenbar tilknytning til dokumentert akutt ulykke. Med ulykke forstås i denne sammenheng fysisk skade oppstått ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet. jf dyrevernloven b) Dør eller avlives av dyrevernhensyn som følge av sykdom c) Blir stjålet eller kommer bort. Invaliditet - tap av bruksegenskaper Selskapet utbetaler erstatning med del av forsikringssummen når hest beviselig har blitt invalidisert/ mistet sine bruksegenskaper som konkurranseeller arbeidshest som følge av sykdom eller skade. Det forutsettes at tapet av bruksegenskaper er livsvarig Skadeoppgjør Det trekkes ingen egenandel ved bruksverdiforsikring Død eller avlivning Død hest eller hest avlivet av dyrevernhensyn erstattes i henhold til forsikringssum angitt i forsikringsbeviset. Det gjøres fradrag for eventuell slakteverdi på hesten Bortkommet hest Erstatning for bortkommen hest utbetales tidligst 3 måneder etter at det er meldt selskapet og politiet, og hesten er etterlyst ved annonsering. Kommer hesten til rette etter at erstatningen er utbetalt må sikrede tilbakebetale erstatningen. Ellers tilfaller hesten selskapet Invaliditet - tap av bruksegenskaper Før utbetaling av erstatning kreves det at hesten er utredet, behandlet adekvat og har gjennomgått tilstrekkelig lang rekonvalesens. Ved invaliditet/tap av bruksegenskaper gjøres fradrag for det som kan anvendes eller selges. For hest trekkes minimum kroner og for ponni trekkes det minimum kroner Dette gjelder også ved avlivning. Utbetaling av erstatning forutsetter at hesten i ettertid aldri blir benyttet som konkurranse- /arbeidshest. I motsatt fall vil selskapet kreve erstatningen tilbakebetalt. Hest som erstattes for invaliditet/tap av bruksegenskaper skal merkes etter selskapets anvisninger, etter at selskapet skriftlig har erkjent erstatningsansvar. Erstatningen utbetales når selskapet har fått dokumentert at merkingen er utført. Dessuten kreves det for konkurransehest at selskapet mottar en skriftlig bekreftelse på at hesten er avregistrert som konkurransehest. side 4 av 4

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 21.03.2013 Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for.................................

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Agria Hund Forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2015

Agria Hund Forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2015 Agria Hund Forsikringsvilkår Gjelder fra 1.4.2015 Innhold Agria Veterinærforsikring Gjelder fra 1.4.2015 A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Veterinærforsikring 3 C Agria Tilleggsforsikringer

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Motorsykkel Kasko Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke

Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke Forsikringsbevis og vilkår Kollektiv ulykke Trenger du hjelp? Gå til tryg.no eller ring oss på 04040 Tryg Forsikring Folke Bernadottesvei 50 Postboks 7070 NO-5020 Bergen 04040 www.tryg.no Foretaksregisteret

Detaljer

Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m

Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m Gjelder fra 01.01.2014 Avløser vilkår av 01.01.2013 2 0 0 8-1 Vilkår som er omfattet under Kollektiv ulykke for barn, skoleelever m.m: VILKÅR: 1. Generelle vilkår

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01

Fritidsbåt Kasko. Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Fritidsbåt Kasko Gjelder fra 01.01.2011 MPF01- K01 Forsikringsvilkår Fritidsbåt - MPF01-KAS-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva

Detaljer

Logoer PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009

Logoer PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009 Logoer 2 PAKKEFORSIKRING FORSIKRINGSVILKÅR AV JANUAR 2012 ERSTATTER VILKÅR AV JANUAR 2009 Ring 03100 - Kundeservice - Hjelp 24 timer ved skade - Fra utlandet, ring +47 915 03100 Bl.nr. 2700/01.12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norges Ishockeyforbund

Norges Ishockeyforbund Norges Ishockeyforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser Grunnlisens Utvidet

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 avløser forsikringsvilkår fra 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Agria Hund Forsikringsvilkår Agria Felles Forsikringsvilkår

Agria Hund Forsikringsvilkår Agria Felles Forsikringsvilkår Agria Hund Forsikringsvilkår Agria Felles Forsikringsvilkår Gjelder fra 1.4.2014 Gjelder fra 1.4.2014 A Velkommen til Agria Dyreforsikring 4 G Agria Skjulte feil 14 B Agria Veterinærforsikring 4 H Agria

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015

Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring 2015 Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Forsikringsnr.: 83589250 IDRETTSBEHANDLING Faser Ytelser A Akuttbehandling (Offentlige egenandeler

Detaljer

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...

1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem forsikringen omfatter...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hva forsikringen kan omfatte...2 A. Dekninger skade påført i

Detaljer

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011

FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 FORSIKRInGSBEVIS OG VILKåR 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser Vilkår for sykdomsforsikring, hele og halve ytelser, 1. desember 2010. side 1 0 DEFINISJONER 0.1 Utstedelse av forsikringsbevis, beregning

Detaljer

Innholdsfortegnelse for vilkår

Innholdsfortegnelse for vilkår Side 15 av 27 000001000006008016 Innholdsfortegnelse for vilkår Offentlig personal m/tariffavtale - Alle kommuneansatte som er omfattet av tariffavtalen For Offentlig personal m/tariffavtale gjelder følgende

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10

Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10 Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen

Detaljer