HUNDE- OG KATTEFORSIKRING HUND OG KATT , gyldig fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUNDE- OG KATTEFORSIKRING HUND OG KATT 912-01, gyldig fra 1.8.2010"

Transkript

1 HUNDE- OG KATTEFORSIKRING HUND OG KATT , gyldig fra INNHOLD: Innledende forutsetninger Erstatningsregler Død Veterinærutgifter Reseptbelagte medisiner Sikkerhetsforskrifter Hvilke dekninger som er tegnet fremgår av forsikringsbevis og Min Side. INNLEDENDE FORUTSETNINGER 1. Hvem forsikringen gjelder til fordel for Forsikringen gjelder for: den som er nevnt i Forsikringsbeviset, ektefelle/registrert partner etter lov om partnerskap samboer med felles adresse i Folkeregisteret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Når forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Europa Forsikringen trer i kraft på avtalt tidspunkt. Ved kjøp trer forsikringen i kraft tidligst når kjøperen overtar den økonomiske risiko. 1

2 ERSTATNINGSREGLER 1. Skademelding Er det oppstått skade, skal sikrede melde fra til selskapet uten ugrunnet opphold. Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet er meldt senere enn ett år etter at sikrede fikk eller burde fått kjennskap til skaden jamfør Forsikringsavtaleloven 4-10, 8-5 og Erstatningsutbetaling Erstatningsutbetaling skjer når selskapet har mottatt opplysninger og utført nødvendige undersøkelser for å kunne vurdere erstatningen. 3. Regler ved død/avliving Avliving Dersom undersøkelse av dyret med tilgjengelige diagnostiske hjelpemidler og behandling ikke fører frem, og dyret må avlives av dyrevernhensyn, skal en begrunnet attest fra veterinær fremlegges. Avlivningen skal foretas av eller i samråd med veterinær. Hvis dyret blir så alvorlig skadet at det må avlives før veterinær er kommet til stedet, skal hendelsen bekreftes av to uhildede personer. Obduksjon Dersom sikker diagnose ikke foreligger, skal dyret obduseres. Dersom slik obduksjon ikke foretas kan erstatning bortfalle. Utgifter til nødvendig obduksjon erstattes med inntil kr Død Dør dyret plutselig, skal hendelsen dokumenteres skriftlig av to uhildede personer. 4. Reservasjon Dersom det er lagt til et unntak i forsikringsdokumentet som innebærer reservasjon for en viss feil (sykdom eller skade), erstattes ikke skader på grunn av denne feilen, følger av denne feilen eller andre feil som oppstår i forbindelse med den. 5. Opplysninger om dyret Ved sykdom eller skade har selskapet rett til å besiktige dyret samt å kontrollere dyrets ID-merking. Selskapet har rett til å innhente alle opplysninger om dyret fra behandlende og tidligere behandlende veterinær og andre sakkyndige. 2

3 6. Begrensninger Hund: Det utbetales ikke erstatning: Ved sykdom som oppstår tidligere enn 20 dager etter at forsikringsdekningen trådte i kraft. Det samme gjelder ved forhøyelse av forsikringssummen, men da bare forhøyelsen. Ved sykdom eller skader som forelå eller var påbegynt da forsikringen trådte i kraft. Heller ikke for skjulte feil, uansett når feilen først kunne observeres. Det samme gjelder ved forhøyelse av forsikringssummen, men da bare forhøyelsen. Ved undersøkelse og behandling av utviklingslidelser. Det samme gjelder ved medfødte misdannelser og medfødte/arvelige sykdommer, hofteleddsdysplasi (HD), osteochondrose(ocd) eller albueleddsartrose(aa). Unntak er hund som er sammenhengende forsikret i selskapet fra den er 4 måneder. For utgifter til obduksjon dersom dette ikke er krevet av selskapet jamfør punkt 3 om avliving For utgifter til forebyggende undersøkelse/behandling. Ved atferdsforstyrrelser eller unormalt temperament. Ved avlivning som følge av gjeldende lov eller forskrift (gjelder ikke dyrevernloven) Ved sykdom/ulykke hvor det offentlige yter erstatning. Ved kremering. Ved komplikasjoner etter behandling og operative inngrep som ikke omfattes av forsikringen. Katt: Det utbetales ikke erstatning: Ved sykdom som oppstår tidligere enn 20 dager etter at forsikringsdekningen trådte i kraft. Det samme gjelder ved forhøyelse av forsikringssummen, men da bare forhøyelsen. Ved sykdom eller skader som forelå eller var påbegynt da forsikringen trådte i kraft, og heller ikke for skjulte feil, uansett når feilen først kunne observeres. Det samme gjelder ved forhøyelse av forsikringssummen, men da bare forhøyelsen. Ved undersøkelse og behandling av utviklingslidelser. Det samme gjelder ved medfødte misdannelser og medfødte/arvelige sykdommer. For utgifter til obduksjon dersom dette ikke er krevet av selskapet jamfør punkt om avliving. For utgifter til forebyggende undersøkelse/behandling. 3

4 Ved atferdsforstyrrelser eller unormalt temperament. Ved avlivning som følge av gjeldende lov eller forskrift (gjelder ikke dyrevernloven). Ved sykdom/ulykke hvor det offentlige yter erstatning. Ved kremering. Ved komplikasjoner etter behandling og operative inngrep som ikke omfattes av forsikringen. DØD 1. Hva forsikringen omfatter Hund, mellom 5 uker og 10 år, angitt i forsikringsbeviset. Livsforsikringsbeløpet reduseres med 20% per år på forfallsdagen fra og med det kalenderåret hunden fyller 7 år. Forsikringssummen settes ikke lavere enn kr Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fyllt 10 år. Katt, mellom 5 uker og 10 år, angitt i forsikringsbeviset. Livsforsikringsbeløpet reduseres med 20% per år på forfallsdagen fra og med det kalenderåret katten fyller sju år. Forsikringssummen settes ikke lavere enn kr Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fyllt 10 år. 2. Hva som dekkes Hund: Det utbetales erstatning når dyret: dør som følge av ulykke eller sykdom blir så syk eller skadet at den må avlives av dyrevernhensyn, jamfør Dyrevernloven, under forutsetning av at vedtatte behandlingsforsøk har vært gjennomført er forsikret sammenhengende i selskapet fra før den er fylt 4 måneder, og dør eller avlives av dyrevernhensyn, jamfør Dyrevernloven, som følge av: medfødte sykdommer, osteochondrose (OCD), albueleddsartrose (AA) eller hofteleddsdysplasi (HD) Ved HD og AA må røntgenbilder være avlest av Norsk Kennel Klubb og diagnose foreligge. Det må dokumenteres at hundens foreldre er frirøntget. Katt: Det utbetales erstatning når katt: dør som følge av ulykke eller sykdom blir så syk eller skadet at den må avlives av dyrevernhensyn, jamfør Dyrevernloven, under forutsetning av at vedtatte behandlingsforsøk har vært gjennomført 3. Erstatningsoppgjør Død eller avlivning Ved erstatningsberettiget sykdom eller skade som fører til at hunden dør eller må avlives av dyrevernhensyn utbetales forsikringssummen. 4

5 VETERINÆRUTGIFTER 1. Hva som er forsikret Hund, mellom 5 uker og 10 år, angitt i forsikringsbeviset. Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fyllt 10 år. Katt, mellom 5 uker og 10 år, angitt i forsikringsbeviset. Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fyllt 10 år. 2. Hva som dekkes Hund: Selskapet dekker nødvendige utgifter, inntil kr per forsikringsår til veterinæmedisinsk undersøkelse og behandling av ulykkesskade og sykdom hos hund. lnnenfor forsikringssummen dekkes også utgifter til: avliving i forbindelse med erstatningsmessig ulykke/sykdom. ett keisersnitt i hundens levetid. kastrering/sterilisering ved følgende påviste sykdommer: fødselsskader, vaginalprolaps, livmorbetennelse, prostatasykdommer, perinealbrokk, analadenom, og kreftsykdommer i testikler, vagina eller eggstokker. Medisiner og materiell som vetrinæren selv anvender, samt nødvendig opphold på dyrehospital/-klinikk. Trekking av ulykkesskadde tenner. For hund som har vært sammenhengende forsikret i selskapet fra før den har fylt fire måneder, omfattes også behandling ved medfødte sykdommer, patellaluksasjon, osteochondrose (OCD), albueleddsarttrose (AA) og hofteleddsdysplasi (HD). Ved HD må det dokumenteres at begge foreldre er frirøntget. Katt: Selskapet dekker nødvendige utgifter, inntil kr per forsikringsår til veterinærmedisinsk undersøkelse og behandling av ulykkesskade og sykdom hos katt. lnnenfor forsikringssummen dekkes også utgifter til: Utgifter til avliving i forbindelse med erstatningsmessig ulykke/sykdom Utgifter til ett keisersnitt i kattens levetid Utgifter til kastrering/sterilisering som følge av påviste sykdommer: fødselsskader, vaginalprolaps, livmorbetennelse, prostatasykdommer og kreftsykdommer i testikler, vagina eller eggstokker Medisiner og materiell som veterinæren selv anvender, samt nødvendig opphold på dyrehospital/-klinikk Trekking av ulykkesskadde tenner 5

6 3. Hva som ikke dekkes Hund: Selskapet dekker ikke utgifter til: Reiser, diettfor, foreskrevne/utleverte medisiner, forbindingsmateriell og øvrige salgsartikler. Forebyggende undersøkelse/behandling. Undersøkelse ved bruk at CT, MRI og lignende, uten at dette er forhåndsgodkjent av selskapet. Avlivning, ut over det som fremgår av punkt 2 og kremering. Obduksjon, dersom selskapet ikke har bedt om dette. Kastrering/sterilisering ut over det som fremgår av punkt 2. Undersøkelse og behandling av tannkjøttbetennelser og eventuelle følgeskader av dette. Keisersnitt hos rasene Engelsk bulldog, Fransk bulldog, Boston Terrier og Chihuahua. Attestutstedelse, fakturagebyr og utlevering av journaler. Rehabilitering, som for eksempel svømmetrening. Kirurgisk korrigering av hud, entropion/ektropion (feilstillte øyelokk og -hår) Andre behandlingsformer, som fysioterapi og akupunktur Implantater Veterinærens reiser, transport av hund og andre reiser Alternativ behandling, som for eksempel kiropraktikk, gullimplantat behandling, laserbehandling og homeopati. Behandling av allergi med immunterapi Kreftbehandling med cellegift og stråling. Merutgifter til veterinæbehandling utenom ordinær åpningstid når veterinærbesøket kunne vært utført i ordinær åpningstid. Katt: Selskapet dekker ikke utgifter til: Reiser, diettfór, foreskrevne/utleverte medisiner, forbindingsmateriell og øvrige salgsartikler. Forebyggende undersøkelse/behandling. Undersøkelse ved bruk at CT, MRI og lignende, uten at dette er forhåndsgodkjent av selskapet. Avlivning, utover det som fremgår av punkt 2, og kremering. Obduksjon, dersom selskapet ikke har bedt om dette. Kastrering/sterilisering, utover det som fremgår av punkt 2. Undersøkelse og behandling av tannkjøttbetennelser og eventuelle følgeskader av dette. 6

7 Attestutstedelse, fakturagebyr og utlevering av journaler. Andre behandlingsformer, som fysioterapi og akupunktur Veterinærens reiser, transport av katt og andre reiser Alternativ behandling, som for eksempel kiropraktikk, laserbehandling og homeopati. Behandling av allergi med immunterapi Kreftbehandling med cellegift og stråling. Merutgifter til veterinæbehandling utenom ordinær åpningstid når veterinærbesøket kunne vært utført i ordinær åpningstid. 4. Skadeoppgjør Egenandel En egenandelsperiode er 70 dager, regnet fra første veterinærbesøk. Egenandel i en egenadelsperiode er: for hund/katt yngre enn 7 år 20 %, minimum kr for hund/katt eldre enn 7 år 30 %, minimum kr Alder regnes fra hovedforfall på forsikringen det året hunden/katten fyller 7 år. Generelle erstatningsregler Selskapets erstatningsplikt per forsikringsår er begrenset til forsikringssum angitt i forsikringsbeviset. RESEPTBELAGTE MEDISINER 1. Hva som er forsikret Hund, mellom 5 uker og 10 år, angitt i forsikringsbeviset. Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fyllt 10 år. Katt, mellom 5 uker og 10 år, angitt i forsikringsbeviset. Forsikringen opphører automatisk fra første hovedforfall etter at dyret har fyllt 10 år. 2. Hva som dekkes Selskapet dekker reseptbelagte medisiner utskrevet i forbindelse med sykdom eller skade som er erstatningsberettiget på veterinærforsikringen. Maksimalt erstatningsbeløp per forsikringsår er kr Hva som ikke dekkes Reseptbelagte medisiner til behandling av kroniske sykdommer som for eksempel allergi og hudlidelser dekkes ikke av forsikringen. 4. Egenandel Det trekkes ingen egenandel. 7

8 SIKKERHETSFORSKRIFTER 1. Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriften gjelder for sikrede og den som med sikredes samtykke er ansvarlig for dyret. Lover og forskrifter fastsatt av myndighetene for å forebygge og/eller begrense skader på dyr, gjelder også som sikkerhetsforskrifter. Brudd på sikkerhetsforskriftene kan føre til at rett til erstatning reduseres eller bortfaller, jamfør Forsikringsavtalelove 4-8. Ved sykdom eller skade Forsikringstaker eller annen ansvarlig person plikter å tilkalle/oppsøke veterinær med en gang et dyr blir sykt, ulykkesskadet eller viser tegn til sløvhet eller avmagring, med mindre veterinæren uttrykkelig sier at det ikke er nødvendig. Veterinær skal umiddelbart kontaktes igjen dersom dyrets tilstand forverres i løpet av pågående behandling. Et sykt eller skadet dyr skal behandles av veterinær, og veterinærens anvisninger skal uten unntak følges i hele sykdomsperioden. Import og tilbakeførsel fra utlandet Forskrifter om transport av kjæledyr skal følges. For katt gjelder: Kattepest Katten må være tilstrekkelig vaksinert mot kattepest i henhold til anbefalinger i Vererinærkatalogen. 2. Følger av ikke å overholde sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler som er fastsatt for å forebygge og begrense skade. Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid blir overholdt. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir overholdt, kan utbetalingen under forsikringen helt eller delvis falle bort, jf. FAL par 4-8. Det samme gjelder for ektefelle som sikrede bor sammen med eller person som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold (samboer), jf FAL

9 GENERELLE VILKÅR GEN Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson som driver næringsvirksomhet eller annen form for yrkesutøvelse. 1. Begrensninger ved terrorhandlinger Definisjon av terrorhandling: Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig person- eller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen. Absolutt unntak: Selskapet dekker ikke under noen omstendighet skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av raketter, atomvåpen eller radioaktiv stråling. Sumbegrensning: Selskapets samlede ansvar for alle erstatningsmessige skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling, er begrenset til maksimalt kr ved en og samme hendelse, og er begrenset til kr 1 milliard pr. kalenderår totalt for alle hendelser. Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter alle forsikringsavtaler i selskapene til sammen. Med en og samme hendelse forstås alle skadetilfeller som inntrer innenfor et tidsrom av 48 timer, regnet fra første skadetilfelle og som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling. Overstiges sumbegrensningen pr. hendelse, må alle erstatningsberettigede tåle en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet. 2. Andre særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og for økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: a. atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall b. radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer c. krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden d. jordskjelv eller vulkanske utbrudd. 9

10 3. Skjønn Er det adgang til å kreve skjønn ifølge forsikringsvilkårene, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting, ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han/hun har mottatt underretningen, gi meddelelse om hvem han/hun velger. For skjønnet velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommunen der forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans/hennes vegne av tingretten i den rettskretsen der skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser for å være nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmennene foretar verdsettingen og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme reglene avgir sitt skjønn over de punktene som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grensene som de to skjønnsmennenes ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsetting er bindende for begge parter. 4. Frist for å melde skade Selskapet er fri for ansvar hvis: sikrede ikke har meddelt kravet til Selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. sikrede ikke har anlagt sak eller krevet nemndbehandling innen seks måneder etter at sikrede fikk skriftlig melding om at Selskapet ikke anser seg ansvarlig og det samtidig er minnet ham eller henne om fristen, dens lengde og følgen av at den oversittes, jf. FAL. 8-5, 18-5, Sikredes krav foreldes etter bestemmelsene i FAL. 8-6 eller Renter Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med Forsikringsavtaloven, 8-4 eller

11 6. Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med Selskapet i anledning samme hendelse, og Selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med ham/henne. Jf. Forsikringsavtaleloven, 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og Grov uaktsomhet Forsikringen omfatter ikke skade som sikrede har fremkalt ved grov uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye. 8. Fornyelse av forsikringen Forsikringen fornyes for ett år av gangen dersom forsikringstakeren ikke nytter sin rett til oppsigelse. For Selskapet er oppsigelsestiden 2 måneder før utløpet av forsikringstiden. Vilkår og premie kan endres og endringen blir gjeldende fra fornyelsesdag. 11

12 9. Oppsigelse Forsikringstakerens rett til oppsigelse Forsikringstaker kan i forsikringstiden si opp en skadeforsikring dersom: forsikringsbehovet faller bort, eller det foreligger andre særlige grunner, eller for flytting av forsikringen til et annet selskap. Forsikringstakeren skal varsle Selskapet med en frist på minst en måned. Ved flytting skal det i varslet opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunktet for flyttingen, se FAL 3-6 og Det er en forutsetning at den nye forsikringen skal ha samme eller tilnærmet samme dekningsomfang. Selskapets rett til oppsigelse Selskapet kan si opp forsikringen: hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, med 14 dagers varsel, jf. FAL. 4-3 eller hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen, med øyeblikkelig virkning, jf. FAL. 4-3 eller hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, med 1 ukes varsel, jf. FAL. 8-1 eller etter inntruffet skade hvis: sikrede har voldt skaden forsettlig, eller sikrede har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift, eller skadeforløpet viser stort avvik fra det normale, eller det i løpet av de siste 12 måneder har vært minst 3 skader til sammen under denne og andre avtaler med Selskapet. Oppsigelsesfristen er 2 måneder, jf. FAL. 3-7 eller med 2 måneders frist dersom bruken av forsikringsgjenstanden endres på en slik måte at Selskapet ikke ville ha overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget ved forsikringstidens begynnelse. Jf FAL med 2 måneders frist ved gjentatte mislighold av premiebetalingen, jf FAL. 3-7 eller

13 10. Avregning når forsikringsavtalen blir avbrutt i forsikringstiden Forsikringstakeren godskrives overskytende premie. Premien som skal godskrives, skal utgjøre en forholdsmessig andel av premien som den gjenstående forsikringstiden utgjør i antall hele måneder i forhold til den samlede forsikringstiden. Eventuell grunnrisiko/administrasjonsgebyr inngår ikke i refusjonsgrunnlaget. For produktene der risikoen varierer med årstidene godskrives premie i forhold til avløpt risikoeksponering. Det er kun premie knyttet til gjenstående hele måneder av avtalt forsikringstid som refunderes. 11. Forsikringens begynnelse og slutt Forsikringen gjelder fra den tid avtale er inngått eller fra en senere avtalt dato kl og opphører kl siste dato i avtaleperioden. Det er en forutsetning at premien blir betalt innen den tid som fremgår av betalingsvarselet. Overholdes ikke betalingsfristen for 2. gangs varsel opphører avtalen. 12. Lovlige interesser Forsikringsavtalen omfatter bare lovlig interesse som kan verdsettes i penger. 13. Vinningsforbud Forsikringen skal ikke føre til vinning, men bare erstatte det tapet som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 14. Forsikringsavtale Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 15. Verneting Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre dette er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale 16. Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister Skader som meldes til forsikringsselskapene blir registrert i forsikringsselskapenes sentrale register (FOSS). Finansnæringens Hovedorganisasjon er behandlingsansvarlig for registeret. Registreringen innholder fødselsnummer, saksnummer, forsikrings- og skadetype foruten koder for Selskapet og saksbehandler. Når en skade registreres får forsikringsselskapene automatisk en oversikt over alle skader som er meldt til registeret på samme kunde - også skader meldt fra andre selskaper. Selskapene får ikke tilgang til lagret informasjon annet enn ved registrering av en skade. Registeret er ikke tilgjengelig for andre, og registrerte skader slettes etter 10 år. Forsikringstakerne har rett til innsyn i registeret etter personopplysningslovens. 18 og til å kreve retting av opplysningene etter