Notat om 200-kronersgrensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat om 200-kronersgrensen"

Transkript

1 Notat om 200-kronersgrensen Ikke noe land i Europa har så høy beløpsgrense for momsfritt kjøp fra utlandet, som Norge. Mens norske politikere vurderer å heve en beløpsgrense som allerede representerer 1,5 milliarder i tapte momsprovenyer til det norske samfunnet, vil EU innføre moms fra første krone på varer kjøpt fra et annet land. Dette er noen av hovedpunktene i dette notatet som er utarbeidet av Distansehandel Norge. Distansehandel Norge er bransjeforeningen for nett- og postordreaktører som operer i det norske markedet. Organisasjonen er bransjens talerør og forbrukernes garantist for seriøs og kundevennlig handel. Derfor ble sertifiseringsordningen Trygg E-Handel etablert i Foreningen er opptatt av å sikre like konkurransevilkår for norske og utenlandske handlere. Kontaktperson: Daglig leder Gerhard Anthun, (+47)

2 Fakta om 200-kronersgrensen Ikke noe land i Europa har så høy beløpsgrense for momsfritt kjøp fra utlandet, som Norge. Bare ved å fjerne 200 kronersgrensen helt, får norske nettbutikker like konkurransevilkår som sine utenlandske konkurrenter. Med dagens webbaserte betalingsløsninger vil dette kunne realiseres på en enkel og kundevennlig måte. Mens norske politikere vurderer å heve en beløpsgrense som allerede representerer 1,5 milliarder i tapte momsprovenyer til det norske samfunnet, vil EU innføre moms fra første krone på varer kjøpt fra et annet land. Hva er 200-kronersgrensen? 200-kronersgrensen, også omtalt som Bagatellgrensen og 200-kronersregelen, er bestemmelsen som sier at det kan handles varer på nett eller postordre fra utlandet for inntil 200 kroner før det skal beregnes merverdiavgift og toll på varen. I realiteten gjelder dette merverdiavgift, de fleste varegrupper er tollfrie. Selve ordningen ble innført i 1970, da omsetningsavgift ble erstattet av merverdiavgift (mva./moms). I forskriftene til merverdi loven, 5 nr. 2, het det: «Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift av postsendinger når toll, lageravgift og andre avgifter (herunder merverdiavgift) til sammen ikke overstiger kr 20,-).» Momssatsen var den gang 20 prosent, varebeløpet kr 100,. Begrunnelsen for denne grensen var rent praktisk/administrativ. Man ønsket å begrense tollvesenets arbeid med slik handel med utlandet fordi omfanget var beskjedent og i stor grad omfattet gaver. Det blir ofte hevdet at dagens beløpsgrense på 200 kroner kom i Dette er ikke korrekt. Dagens grense ble innført i Nettet tar over I 1970 var postordrekjøp, i all hovedsak fra norske postordreforetak, i sin spede barndom og representerte vel fire promille av den samlede varehandelen. Postordresalget innenlands tok seg gradvis opp, men fart i forbrukerkjøp fra utlandet ble det først med tilgangen til internett på begynnelsen av 2000-tallet, og selv da var det lenge på et meget lavt nivå. Salg og kjøp via internett er i dag den raskest voksende handelsformen, og den kjenner ingen landegrenser. Globalisering og nedbygging av tollbarrierer har skapt nye forretningsmuligheter og et stadig tøffere konkurranseklima. 2

3 Nordmenn handlet i fjor varer på nettet for i overkant av 30 milliarder kroner (note 1). Av dette utgjorde utenlandskjøpet 7 9 milliarder norske kroner. Om vi antar at ¾ av et samlet utenlandskjøp på 8 milliarder er momsfritt, innebærer dette at staten går glipp av momsprovenyer på rundt 1,5 milliarder norske kroner. Andre konsekvenser Norske netthandelsforetak sysselsetter i dag ca personer. Ofte er disse hjørnestensbedrifter på mindre steder. Som følge av den sterke netthandelsveksten er det flere firmaer rundt i Norges land som har bygge- og ekspansjonsplaner. På grunn av de uavklarte rammebetingelser, våger de færreste å realisere disse før situasjonen med beløpsgrense (200-kronersregelen) er avklart. Hvorledes sørger EU-landene for rettmessig moms? Ikke noe land i Europa har en så høy grense for momsfri import som Norge. Innad i EU er det gjennomført moms fra første krone i handel mellom landene. Det innebærer at det skal betales moms i netthandelens hjemland etter de momssatser som gjelder der. Her gjelder det en regel om terskelverdier (note 2). Om en netthandel gjennom et år overstiger en terskelverdi i salg til et annet EU-land, skal netthandelen momsregistreres i det pågjeldende land og betale moms der etter dette landets regler. Selv om dette er et system som mange nettbedrifter forsøker å omgå, arbeider de enkelte EU-land iherdig for å innkreve momsen. Danske myndigheter har gjennom kontroll av utenlandske nettbutikker økt moms-innbetalingene med over 200 millioner kroner for et enkelt år. I EU mener man at eneste farbare vei er å innføre samme regel for varer som den man i 2015 tar i bruk for tjenester: Det betales moms fra første krone i det land forbrukeren bor og skal forbruke varen i. Mot land utenfor EU, altså tredjepartsland, har man noen varianter av den norske 200-kronersregelen. Eksempelvis har Danmark et «fribeløp» på DKK 80 (tilsvarende 10 euro), i Sverige er det moms fra første krone. De fleste EU-land har satt en beløpsgrense på 22 euro, eller rundt 175 norske kroner. 3

4 Heve eller fjerne 200-kronersgrensen? Regjeringspartiene har programfestet å ville heve 200-kronersgrensen til 500/1000 kroner. Innen EU arbeider man for det motsatte, nemlig å styrke prinsippet om moms fra første krone betalt i kundens hjemland etter de momssatser som gjelder der. I argumentasjonen for å ville heve beløpsgrensen har noen begrunnelser vært særlig flittig benyttet: 1. Beløpsgrensen på 200 kroner kom i 1975 og har vært uendret i snart 40 år. Feil: 200-kronersgrensen kom i kronersgrensen er en særnorsk regel som ikke tjener annen hensikt enn å beskytte norske nettbutikker. Feil: Den norske beløpsgrensen er den høyeste i Europa. Det betyr at norske nett butikker har dårligere konkurransevilkår enn sine utenlandske konkurrenter. Skulle den norske grensen ytterligere heves samtidig med at andre land har moms fra første krone, betyr det at utenlandske nettforetak kan selge varer momsfritt til norske kunder, mens norske bedrifter må plusse på prisen med 25 prosent moms. Dette betyr ulik konkurranse. Norske bedrifter forfordeles. Den norske stat subsidierer utenlandske nettbutikkers salg i Norge ved å gi moms-rabatt. 3. Det dreier seg om bagatellmessige beløp. Feil: Som vist ble det i fjor netthandlet varer fra utlandet på 7 9 milliarder kroner. Alt i dag betyr dette et momstap til den norske stat på vel 1,5 milliarder kroner Forslag til løsning for enkel innkreving av moms Norge harmoniserer hurtigst mulig reglene for netthandel fra utenlandske nettbutikker med de regler som gjelder i EU. Det innebærer at 200-kronersregelen fjernes helt. For innkreving av moms og toll/post-behandling etableres det et smidig og kostnadseffektiv system som verken diskriminerer eller forskjellsbehandler. (se også note 3) 4

5 Den beskrevne løsningen tjener alle parter: 3 Det blir enklere for norske forbrukere å netthandle varer fra utlandet 3 Den gir norske nettbutikker like rammevilkår som utenlandske konkurrenter. 3 Den sikrer det norske samfunnet store momsprovenyer. 3 Den sørger for en smidig og kostnadseffektiv innkreving av moms og toll. 3 Den innebærer at Norge får et regelverk tilpasset våre handelspartnere. Note 1: Beregning av nordmenns netthandel fra inn- og utlandet Basert på Virkes e-handelsbarometer for 3. og 4. kvartal 2013, samt forutsetning om at internettomsetningen i 2. halvår utgjør 54 prosent av årsomsetningen i 2013 slik SSBs tall for 2012 viser, anslås netthandelen med varer til 30,2 milliarder kroner i Netthandelen med varer og tjenester estimeres samlet til 73,5 milliarder kroner. Virkes e-handelsundersøkelse anslår netthandelen av varer fra utlandet i 2013 til 7,1 milliarder kroner. Beløpet er trolig noe høyere. Eurostat anslår at 30 prosent av nordmenns netthandel gjøres fra utenlandske nettbutikker, noe som tilsvarer 9,1 milliarder kroner. Inkluderes også tjenester utgjør netthandelen fra utlandet minst 17,5 milliarder kroner. Note 2: Terskelverdier for momsfrie grenser i EU EUs terskelverdi innebærer at i det øyeblikk en nettbutikk i land A omsetter for mer enn euro til kunder bosatt i land B, må butikken momsregistreres i land B. Opp til terskelverdi-beløpet betales moms fra første krone i hjemlandet Tabell over terskelverdier som krever momsregistering i det enkelte EU-land samt grensen for momsfri import fra tredjeland (jfr. 200-kronersgrensen i Norge). Land terskelverdi 200 kr grense Belgia euro 22 euro Bulgaria euro* 22 euro * Danmark euro* 80 DKK* Estland euro 22 euro Finland euro 22 euro Frankrike euro 22 euro Hellas euro 22 euro Irland euro 22 euro Italia euro 22 euro Kypros euro 22 euro Latvia euro* 22 euro* Litauen euro* 22 euro* Luxemburg euro 22 euro Malta euro 22 euro Nederland euro 22 euro Polen euro* 22 euro* Portugal euro 22 euro Romania euro* 22 euro* Slovakia euro 22 euro Spania euro 22 euro Storbritannia pund* 15 pund* Sverige euro* 0 SEK* Tsjekkia euro* 22 euro* Tyskland euro 22 euro Østerrike euro 22 euro Land merket med * betyr at de fremdeles har sin egen valuta. Derfor vil grensen som angitt i euro variere med valutakursen i pågjeldende land. Der hvor annen valuta er angitt betyr dette at grensen er satt vesensforskjellig fra EU-standard så omregning til euro ikke er relevant. 22 euro tilsvarer ca. 175 norske kroner avhengig av dagens valutakurs. Dette er EUs maksimumsgrense. England har valgt 15 pund, ca. 150 norske kroner avhengig av dagens valutakurs euro tilsvarer ca norske kroner avhengig av dagens kurs. 5

6 Note 3: Beskrivelse av løsning for enkel innkreving av moms Målet er å gjøre det enkelt for forbrukere å betale merverdiavgift (og eventuelt andre avgifter) på varer de kjøper og importerer fra utenlandske nettbutikker. Tollvesenet lager en nettside der forbrukere selv kan legge inn informasjon om sendingen de ønsker å importere. Grov beskrivelse av løsningen: 1. Kunde legger bestilling på utenlandsk nettbutikk 2. Mottar mail med sendingsbekreftelse- og informasjon fra leverandøren når sendingen er sendt 3. Kunden legger informasjon inn på Tollvesenets nettside (med adresse på leverandør og mottaker, samt informasjon om varens verdi) 4. Kunden overfører skyldig merverdiavgift (25 prosent av sendingens verdi) til Tollvesenets bankkonto med referanse til sendings ID 5. Tollvesenet autoriserer utlevering av sendingen ved melding til transportør/speditør «Sending ID kan utleveres» alternativt foretar stikkprøve 6. Transportør varsler kunden om at sendingen kan hentes/vil bli hjemkjørt 7. Kunden henter/får sendingen utlevert 6

AVGIFTSFRI GRENSE FOR UTENLANDSHANDEL

AVGIFTSFRI GRENSE FOR UTENLANDSHANDEL AVGIFTSFRI GRENSE FOR UTENLANDSHANDEL Regjeringen har lagt vekt på at styrket fremtidig vekstevne og økt sysselsetting er et av de viktigste målene med Statsbudsjettet 2015. Derfor har mange reagert på

Detaljer

NARFs kommentarer til statsbudsjettets forslag om økte beløpsgrenser i merverdiavgiftsreglene forslagenes konkurransevridende effekt.

NARFs kommentarer til statsbudsjettets forslag om økte beløpsgrenser i merverdiavgiftsreglene forslagenes konkurransevridende effekt. Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 23 35 69 00 Telefax 23 35 69 20 Internett www.narf.no E-post: post@narf.no Finanskomiteen Stortinget 0026 Oslo E-post: finans@stortinget.no

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

Handlet på nett for 69 milliarder kroner

Handlet på nett for 69 milliarder kroner Handlet på nett for 69 milliarder kroner Norsk e-handel omsatte for 69,1 milliarder kroner i 14. Det er 15 prosent mer enn året før. Holdes salg av tjenester utenom og man ser på netthandelen med varer

Detaljer

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND?

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND? Hva er EU? 2.0 HVA ER EU? 2.1 EN KJAPP GJENNOMGANG AV HISTORIEN TIL EU 2.1.1 FREDSPROSJEKTET: KULL- OG STÅLSAMARBEIDET (1950 52) 2.1.2 ROMA-TRAKTATEN (1957 og 1958) 2.1.3 EF OG UTVIDELSE (1963 93) 2.1.4.

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK

OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK Øyvind Horverak, Sturla Nordlund og Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2001 ISBN 82-7171-228-4 2 Forord I forbindelse med arbeidet

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE

LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE: Gjennom den første lærepengen vil elevene få en forklaring på hvorfor vi bruker penger og hvorfor prisene stiger. Du vil kunne gi dem

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014

Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Virkes ehandelsbarometer Q3 2014 Velkommen! Virke presenterer med dette ehandelsbarometeret for 3. kvartal 2014. For første gang presenterer vi utviklingen fra samme kvartal

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa

Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Fafo Østforum Torunn Kvinge Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Torunn Kvinge Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Fafo Østforum Fafo-notat 2005:09 Fafo 2005 ISSN

Detaljer

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag

DIBS e-handelsindeks. Sammendrag DIBS e-handelsindeks Sammendrag Mai 2008 Bakgrunn DIBS Payment Services som er Nordens største tilbyder av internett betalingsløsninger lanserte i desember 2007 DIBS e-handelsindeks. DIBS e-handelsindeks

Detaljer

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011

N o t a t 006/2011. Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 N o t a t 006/2011 Rapport om arbeidsmarkedet August 2011 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som viser

Detaljer

Finans Norge representerer hele bredden*

Finans Norge representerer hele bredden* Finansnæringen og samfunnet 2015 FINANSNÆRINGEN I NORGE - 48 200 ARBEIDSPLASSER Finans Norge representerer hele bredden* Bank og finansiering livs- og skadeforsikring verdipapirområdet Medlem i Finans

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2011 SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? NÅ ER VI STØRST!

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

av engangsavgift ved

av engangsavgift ved Refusjon av engangsavgift ved! eksport av bruktbil Mulig innretning og konsekvenser Rapport 2014-06 Proba-rapport nr. 2014-06, Prosjekt nr. 14006 ISSN: 1891-8093 AG/SK/JR/BTE, 30.4.14 -- Offentlig --

Detaljer

Foredrag Nei til EU om alkoholpolitikk og EU

Foredrag Nei til EU om alkoholpolitikk og EU Foredrag Nei til EU om alkoholpolitikk og EU Anne-Karin Kolstad, Actis 26.11.2010 Innlede med presentasjon av Actis og Brusselkontoret (Eurocare) Eurocare -The European Alcohol Policy Alliance ble etablert

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer

Historikk og grunnlag for utredningen

Historikk og grunnlag for utredningen Resyme over NOU 2014:13 Historikk og grunnlag for utredningen I skattereformen av 1992 ble det lagt vekt på skattemessig likebehandling, bredt skattegrunnlag og lave satser. Dette prinsipielle grunnlaget,

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill

Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill Rapport Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill MENON-PUBLIKASJON NR. 17/2015 Av Jens Fredrik B. Skogstrøm, Magnus U. Gulbrandsen, Caroline Wang Gierløff, Torbjørn Bull Jenssen, Marcus

Detaljer