Historien rundt råfiskloven [ side 4 ] Mat i farten [ side 16 ] Vi må bruke, men ikke forbruke [ side 22 ] Studenter i fiskeri og havbruk [ side 43 ]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historien rundt råfiskloven [ side 4 ] Mat i farten [ side 16 ] Vi må bruke, men ikke forbruke [ side 22 ] Studenter i fiskeri og havbruk [ side 43 ]"

Transkript

1 NUMMER Historien rundt råfiskloven [ side 4 ] Mat i farten [ side 16 ] Vi må bruke, men ikke forbruke [ side 22 ] Studenter i fiskeri og havbruk [ side 43 ]

2

3 [ LEDER ] Norsk Sjømat gis ut av Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Redaktør: Håvard Y. Jørgensen Trondheim: Telefon Telefax Mobil Adresse: Pb. 639 Sentrum, 7406 Trondheim Redaksjonsråd: Jurgen Meinert Frode Kvamstad Kari Merete Griegel Kristin Lauritzsen Kristin Sæther Svein Reppe Annonsesalg: Kathrine Schjetne Telefon Mobil Web: Abonnementspris: kr. 390,- pr. år Abonnementet løper til det sies opp Forsidefoto: Hummeregg Tora Bardal, NTNU Grafisk design: Britt-Inger Håpnes Trykk: Trykkpartner Grytting AS ISSN NSL Bladet er trykket på miljøpapir. Teknologiutvikling som kan utradere det norske oppdrettseventyret For noe tid tilbake hadde jeg gleden av å være tilstede under en demonstrasjon av fremtidens havmerder. Demonstrasjonen var isenesatt av SINTEF, og mer eller mindre intelligente merder langt til havs så både interessant og teknologisk vakkert ut. Fantastisk hva man kan få til med teknikk og nytenking! Jeg ble nok litt blendet av det sterke lyset fra videokanonen, for i etterkant av presentasjonen har jeg gjort meg opp noen nye tanker. Norge sitt lakseoppdrettseventyr kan kort fortalt forankres i fire punkter. 1. En langstrakt, og tross alt, skjermet skjærgård. 2. Klima. Ikke for varmt eller kaldt, og isfritt. 3. God infrastruktur. 4. Mennesker med kunnskap om hav og fisk Kombinasjonen av disse fire områdene er svært sjelden, og gjør Norge i dag til et unikt land for produksjon av Atlantisk Laks. En leder skal som kjent være forholdsvis kort, så jeg hopper rett til poenget: Intelligente havmerder vil kunne slå beina under hele den etablerte oppdrettsnæringen i Norge. De nevnte merdene vil åpne for produksjon av laks i helt nye deler av verden, og dermed i helt nytt omfang. I dag leverer Norge omtrent 50% - 60% av verdens lakseproduksjon, med utvikling av gode havmerder er det ingen grunn til å tro at det vil vare. Når de intelligente merdene er et faktum vil det eneste kravet man har for å produsere Atlantisk Laks være havtemperatur og inngangspenger. Tar man en titt på kartet forstår man fort at det vil være svært mange andre områder enn Norge som har det som trengs i så måte. 65 nye konsesjoner i 2009 og 5% økning i MTB i 2010 er rett utvikling; vi møter økt etterspørsel med mer laks. Men hva skjer norsk kystbasert oppdrettsnæring hvis man om 20 år produserer 2 millioner tonn laks i havmerder utenfor Sør Afrika? NSL ønsker kystnær oppdrett og teknologiutvikling som øker vår nasjonale konkurranseevne. Visjoner om teknologiutvikling som fratar oss våre geografiske fortrinn og truer eksistensen til en hel kystnæring, bør begraves så fort som overhode mulig. Offentlige midler må brukes for å sikre norske interesser, alle må være sitt ansvar bevisst. [ innhold ] Fangstdato viktigere enn pris! 10 Bra for miljøet om fisken tok toget 12 Håp i Havet Hva smaker Norge? Matkulturdagen Hofseth International en kraftfull nykommer 24 Avliving og kvalitet av fisk 26 Betydningen av ordvalg i sensorisk bedømmelse 28 Ferskfisk og mikrobiologisk kvalitet 30 Forskning og utvikling med engasjement fra næringen 34 Mosjon styrker laksens ryggrad 37 Om maktkamp, spådom, fiskerimonopol og milliarder 39 Fiskeri og havbruk i grunnskolen 40 Smakebiter fra WEFTA/TAFT 2009 konferansen i Danmark 46 Oppdrettslaks i merd en økonomisk suksess utenfor en miljøtrussel? 52 SINTEF MRB AS 54 Trepaller fra Nord-Sverige 56 norsk sjømat

4 4 norsk sjømat

5 [ ] tekst: Jürgen Meinert Om Øyværet som skulle gå under, historien rundt råfiskloven Denne artikkelen handler om råfiskloven. Om lovens betydning for fiskerinæringen i Norge, og om lovens betydning for fiskeren før og nå. Fordi Norge aldri eksisterte alene, men alltid var en del av samfunnsforholdene ute i Europa, vil artikkelen også omhandle noen historiske tilbakeblikk. Tiden mellom to verdenskriger var en epoke i norsk fiskeri, det ble mulig for fiskeren å organisere seg, vi fikk råfiskloven og krigene forandret på de næringspolitiske forhold. Dette var faktorer som bestemte eksport av norsk fisk, men de grep også inn i fiskerens liv og bestemte for hva slags liv han skulle ha. I årene 1914 til 1918 herjet første verdenskrig på kontinentet. Krigen skapte stor etterspørsel etter fisk og dermed høykonjunktur i Norge. Samtidig opplevde man et sammenbrudd i de tradisjonelle handelsmønstrene. Mens England og Tyskland kjempet for å sikre seg kontroll over den norske fisken av krigsøkonomiske årsaker, falt salget til de latinske landene i sør nesten bort. Vi mistet kontinuitet til markedene i Syd-Europa og da freden kom hadde eksportørene vanskeligheter med igjen å få innpass hos tidligere kunder. Importvern og Proteksjonisme Første verdenskrig viste hvor viktig det var for alle land å sikre seg at befolkningen fikk tilstrekkelig forsyninger med mat. Etter 1918 medførte at ulike lands regjeringer ønsket å gjøre seg mindre avhengig av tilførsler utenfra. Det fikk konsekvenser for den norske eksporten av fisk fordi en proteksjonistisk ånd rådet i importlandene. Ved diverse stimuleringstiltak søkte landene i Europa å øke den innenlandske produksjonen, både av fisk og andre fødevarer. Samtidig ble forskjellige importhindrende mekanismer iverksatt. Dels skyldtes markedsvanskelighetene ustabile valutaforhold og Norsk eksport møtte stigende konkurranse fra flere hold. Innenfor handel med torsk, ble islendingenes klippfisk en utfordrer. Den tradisjonsrike pomorhandelen med Russland som ga kystbefolkningen i Nord-Norge mel og andre varer i bytte mot sommerfisken kom også til opphør. Første verdenskrig og revolusjonen i 1917 førte til at det russiske markedet falt bort. Fisk og Alkohol Ulike faktorer ute i verden skapte betydelige problemer for norsk fiskeeksport fra 1920 og framover. Norge fikk utenrikspolitiske vansker fordi de bestrebet seg på å opprettholde nøytraliteten overfor de krigførende parter under første verdenskrig. Videre bidro interne norske politiske og handelsmessige forhold til å forsterke en krise. Et eksempel på dette er alkoholpolitikken. I 1919 ble det etter folkeavstemming vedtatt å opprettholde krigstidas midlertidige forbud mot brennevin og hetvin. Reaksjonene fra vinland som Frankrike, Spania og Italia uteble ikke. Svaret var tollbarrierer og andre handelshindringer overfor norske varer, noe som blant annet gikk hardt utover den norske klippfiskeksporten. Handelskonflikten med vinlandene ble forholdsvis kortvarig, men likevel hadde den konsekvenser for fiskeriene fordi forbudspolitikken kom på toppen av alle andre vanskeligheter næringen hadde å stri med. Fisk eller sult! Tross alle problemer med markedet steg fangstkvantum og fordoblet seg i mellomkrigsårene. Grunnen til dette er ikke etterspørselen etter fisk, men det faktum at mange av dem som mistet jobben på land forsøkte seg i fiskeyrke. Situasjonen for mange fiskerne ble så dårlig at det offent- norsk sjømat

6 lige måtte ordne med fribilletter etter endt sesong. Lofotsesongen i 1936 kan stå som et illustrerende eksempel. Ifølge oppsynssjefen var 2961 fiskerne hjemsendt på statens bekostning dette året, mens 3657 hadde fått bidrag til proviant på hjemturen (Lofotposten i 1936) en annen tid Det var spådd fra gammal tid at Øyværet skulle gå under, slik begynner romanen Mennesket og maktene av Olav Duun og verden var igjen duket for store forandringer. Tyskland fester sitt klamme nasjonalsosialistiske grep om folket. Orson Wells lager radiohørespillet War of the Worlds som skaper panikk i USA. Time Magazine kårer Adolf Hitler til Man of the Year. Stormakten England satser på damplokomotiv og i øst jobber Stalin med å rydde gamle og nye statsfiender av veien. Raafiskloven blir vedtatt Fiskerinæringen fikk Raafiskloven vedtatt sommeren Den ga regulerende bestemmelser for all råfisk og ble av stor betydning for næringen. Den ga hjemmel for regulering av førstehåndspriser på sild, fisk og skalldyr, og åpnet for at fiskerne skulle kunne danne ulike fiskesalgslag. Norges Råfisklag, Norges Makrellag, Norges Levendefisklag og Håbrandfiskernes Forening ble dannet. I Ålesund fantes det allerede Storsildlaget, et lag som ble etablert i 1928 med omsetning av sild nord for Stad. Råfiskloven representerte et tidsskille i det fiskerne nå fikk medbestemmelsesrett over fisken sin. Gjennom tidene var det aldri et problem å få fisken opp av havet, problemet var å få solgt den til priser som kunne gi levebrød. Hva en skulle få betalt for fisken var alltid forbundet med usikkerhet, en usikkerhet som dreide seg mest om kontroll med egen økonomi. Kamp om eksportmonopol Helt i starten satte Norges Råfisklag inn et kraftig press for å sikre seg også rettigheten til å drive tilvirkning og eksport. Nord Norges Tilvirkerlag, som ble dannet i 1937 var den tids industriorganisasjon og kjempet iherdig imot. Når det gjelder retten til eksport lykkes Tilvirkerlaget med sin innsats. Raafiskloven med minstepriser til fiskerne skapte selvfølgelig ikke en bedre markedssituasjon, men flyttet problemene over datidens industri. Statens virkemiddel mot krisen var overtagelsen av lagerbeholdning og finansiering, ikke forandring av utformingen av den nye råfiskloven. Som en illustrasjon for at ikke bare fiskerne slet kan vi sitere, Tilvirkerlaget ordlyd fra 1939: Ved nærmere og detaljert gjennomgåelse av råfiskordningens praktiske utfordring er vi blitt bestyrket i den oppfatning at råfisklovens anvendelse på omsetning av torskefisk ikke løser noen del av krisen og vanskelighetene i fiskerinæringen, En må derfor tilråde at den nuværende støtteeordning bibeholdes også for kommende sesong,med slike forandringer som krisestuasjonen foranlediger,særlig med statens plikt til overtagelse av de gamle beholdninger og finansering av den nye produksjon konkret kan fastslåes. Tiden var ikke moden for en prinsippdebatt og okkupasjonsårene nærmet seg rask. Under krigen kom det nye ordninger for fiskeriet, både ved kjøp og videresalg, mens råfiskloven ble ikke rørt. Etter andre verdenskrig ble det tatt ut tiltale mot Råfisklaget og Johannes Overå for å ha gitt rettsstridig økonomisk bistand til fienden. Den årlige eksporten til det krigførende Tyskland kom opp til tonn (hvitfisk, sild, brisling og makrell), per år. I 1938 var ferskfiskeksporten på tonn. Men et samlet press fra fiskere og politikere resulterte i at saken ble henlagt, selv om direktør Overå ble idømt en bot på kroner. I 1951 kom de siste forandringer og tilpassninger av råfiskloven som næringen kjenner det i dag. Råfisklovens Monopol Råfiskloven er laget slik at fiskerne sikres best mulige priser. Omsetningssystemet for fisk fra fisker til kjøper er ikke blitt forandret siden Loven gir fiskernes salgslag vide fullmakter til å fastsette minstepriser, salgsvilkår, fangstregulering og dirigering av fangstene. Uansett hvor fisken er fanget, er det forbudt å omsette råfisk eller avledete produkter, dersom fisken ikke i første omsetningsledd er omsatt gjennom eller med godkjenning av en salgsorganisasjon. Det fastsatte regelverket gir i realiteten salgslagene en enerett til å fastsette vilkår, herunder minstepriser, for førstehåndsomsetningen. Både fastsettelse av minstepris for den enkelte art og kontroll av at prisbestemmelsene overholdes, inngår i fullmakten til salgslagene etter råfiskloven. Nåtid: I dag er iskenæringen en nøye lovregulert næring. Norges Råfisklag er et av seks fiskesalgslag som i medhold av råfiskloven organiserer førstehåndsomsetning av fisk i Norge. Målsettingen er å omsette fisk og sjømat til gode og stabile priser. Like konkurranseforhold blant fiskerne og blant fiskeindustribedriftene er en hovedmålsetting. Fastsettelse av minstepris skjer i vår tid etter konsultasjoner mellom salgslaget og representanter for industrien. Dersom 6 norsk sjømat

7 partene ikke blir enige, fastsetter salgslaget ensidig minstepris. Etter initiativ fra Fiskeriog kystdepartementet gjelder for tiden en toårig prøveordning med mekling, dersom partene ikke blir enige om minsteprisene (les også artikkel om spådom på side 39). Ordningen er nedfelt i en enighet mellom fiskesalgslagene, FHL, Norges Sildesalgslag og Norges Fiskarlag. Ved uenighet vil salgslaget fastsette minsteprisene. Fiskeri- og kystdepartementet sender hvert annet år en melding til Stortinget om praktiseringen av råfiskloven og går der gjennom ulike spørsmål som har vært oppe foregående år. Moxsnessutvalget Gjennom årene har myndighetene fra tid til annen berørt minsteprisordningen i andre meldinger om fiskerinæringen og i proposisjoner til Stortinget. I fant det sted en mer inngående drøfting av minsteprisordningen. Dette var i forbindelse med innstillingen fra det såkalte Moxnessutvalget som var blitt satt ned for å gjennomgå rammevilkårene for foredlingsindustrien. Utvalgets representanter fra fiskeindustrien hadde anbefalt at salgslagenes adgang til å fastsette minstepriser skulle oppheves. Fiskernes representanter gikk i mot. Fiskeindustriens representanter anførte i innstillingen at:.. råfiskloven må tilpasses dagens situasjon. Målsettingen må være at prisen på fersk fisk blir fastsatt etter forhandlinger mellom likeverdige parter... det er ikke i tråd med det som gjør seg gjeldende på andre områder i samfunnet at fiskerne som eier av sitt produkt suverent skal kunne fastsette prisen med loven i hånd. Grovt sett kan man si at det står like mye bak av kapital og arbeid på land som på sjøen. Det vil derfor være et tidsmessig syn å hevde at sjø og land utfører hver sin del av den samlede aktivitet i næringen og at partene er gjensidig avhengig av hverandre. Det virker i dag urimelig at den ene parten skal ha en monopolstilling vis-à-vis den andre. I økonomisk sammenheng er det ikke lenger tale om en sterk og en svak part, slik det kunne være da råfiskloven ble vedtatt. Tiden er etter disse medlemmenes oppfatning inne til å endre råfiskloven i takt med samfunnsutviklingen. Fiskernes representanter i utvalget mente ordningen var tilfredsstillende. De anførte at hvis det ble fastsatt en pris som markedet ikke kunne dekke, så ville det ikke minst gå utover fiskerne og de konkluderte med at: Selve systemet har derfor innebygd i seg at det opptres med ansvar. I sin oppfølging av innstillingen fra Moxnessutvalget viste Fiskeridepartementet (arbeiderpartiregjering) til at det var blant salgslagenes viktigste oppgaver å fastsette minstepriser og departementet gikk uten nærmere drøftelse inn for at salgslagenes adgang til å fastsette minstepriser ble opprettholdt. Men departementet anførte: Det er imidlertid viktig at minsteprisen reelt avspeiler et minsteprisnivå i markedet. Heller ikke borgerlige regjeringer har lagt opp til endringer av fullmakten til salgslagene når det gjelder fastsetting av minstepriser. Men Bondevikregjeringen (fiskeriminister Peter Angelsen) ga uttrykk for en litt nyansert vurdering av saken. Den uttalte således i sin perspektivmelding for fiskerinæringen: Regjeringen ser betydningen av et velfungerende førstehåndsmarked for omsetning av fisk for å sikre en konkurransedyktig fiskeindustri. Råfiskloven legger de overordnede rammene for et slikt marked. Salgslagene har i medhold av loven kompetanse til å fastsette minstepris ut fra en markedsvurdering. Minsteprisene bidrar til stabilitet og til at bunnen ikke faller ut av markedet når det er stort utbud av fisk. Det er viktig at prisnivået gjenspeiler markedsprisen. Prisene fastsettes for lang tid om gangen, og systemet kan derfor være lite fleksibelt i forhold til fluktuasjoner i markedet. Samtidig krever den stabiliserende virkningen på råfiskmarkedet som minsteprissystemet gir, og som hele næringen nyter godt av, at prisene ikke svinger for mye og for ofte. Det er vanskelig å fastsette riktig pris for råstoff til fryseindustrien når produktene skal omsettes i et globalt marked med hard priskonkurranse. Minsteprisen er den samme uansett anvendelse av råstoffet. Produkter i konvensjonell sektor har generelt gitt høyere pris for sluttproduktet enn i fryseindustrien. Dermed har konvensjonell sektor oppnådd lønnsom drift med et annet prisnivå enn fryseindustrien i mange tilfeller har kunnet. Det kan være problematisk at minsteprissystemet ikke er fleksibelt i forhold til industriens betalingsdyktighet overfor ulike anvendelser. Det er imidlertid vanlig at fangster omsettes til priser over minstepris. Som det ses, påpekte høyreregjeringen betydningen av at prisnivået gjenspeilte markedsprisen. Det ble videre understreket at fordi minsteprisene ble fastsatt for lang tid om gangen, kunne det være lite fleksibelt ved prisendringer i markedet. Men regjeringen gjorde ikke noe for å endre ordningen. Råfisklovens fremtid Det er ikke noe som tilsier at det er politisk stemning for oppheving av råfiskloven i dag. Ordningen med salgslag oppleves som verdifull fordi salgslagene har mange nyttefunksjoner, ikke minst innenfor ressursforvaltningen. De foretar den løpende kvoteavregning av fiskebestandene og garanterer fiskerne oppgjør. Kan det i dag likevel finnes grunner for at det ikke lenger er tilfredsstillende at norsk sjømat

8 salgslagene fastsetter minstepriser? Er fiskeren fortsatt en svak part som tilsier at fiskesalgslagene ensidig skal fastsette prisene? Før måtte fiskeren drive sprengfiske for å sikre seg inntekt før fisket ble stoppet, noe som kunne medføre uheldige prisforhold. Sånn er det ikke lenger. Nå har fiskeren årskvoter som kan fiskes når han finner det mest hensiktsmessig. Salgslaget har også mulighet for å påvirke markedsprisene ved å pålegge stans eller begrensninger i fisket. En fast minstepris virker forstyrrende på omsetningen av fisk fordi markedsforholdene endrer seg hyppig. Når minsteprisene ikke er i takt med markedet, vil de heller ikke bli oppfattet som riktige. Med dagens data og teleteknologi kan partene til enhver tid skaffe seg oversikt over tilbud og etterspørsel i markedet. De vil selv kunne foreta optimale prisvurderinger, mens salgslagene fortsatt kan bistå fiskerne med omsetningen, selv om de ikke har adgang til å fastsette minstepriser. Råfiskloven ble innført av en sosialistisk arbeiderpartiregjering med inspirasjon fra Moskva, et helt annet parti enn dagens sentrumsorienterte Arbeiderparti. Den var helt avgjørende for utviklingen av norsk fiskerinæring og har stått fjellstøtt på Stortinget under samtlige regjeringer siden Ved hjelp av salgslagene og Norges Råfisklag har loven vært med på å styre samfunnsutviklingen langs kysten. Den har vært bestemmende for hvem som skulle få kjøpe fisk og hvor mottaksanleggene skulle ligge. Salgslagene har hele tiden kunnet medvirke til hva som skulle produseres ved hjelp av pristilskudd og differensierte priser. Tilbud og Etterspørseler et av grunnprinsipper som regulerer pris på varer. Ingen ville på alvor foreslår en nasjonal minstepris på olje og gass. Under finanskrisen i år falt markedet for fisk helt sammen. Industrien hadde kjøpt fisk til for høye, lovbestemte minstepriser og satt igjen med store tap. Råfiskloven fikk står urørt. På andre områder i samfunnet ser vi det motsatte skjer. Når bankvesenet kollapset i Norge var det naturlig å se på kredittlovgivningen. Når helsevesenet og utdanningssystemet ikke fungerer, vedtas reformer og nye lover trer i kraft. Få våger å stille spørsmål ved råfisklovens minsteprisregime, og ingen tør å gjennomføre en forandring. Det blir stadig færre aktive fiskere i landet. Flere av fiskeressursene er samlet på færre hender. Fiskerne er ikke lenger en maktesløs gruppe. De fleste yrkesfiskere lever godt som kvoteeiere eller redere fordi de sitter på eksklusive og svært verdifulle rettigheter. Allmenningen som var åpen for alle i 1938 er lukket og låst for lenge siden. Fiskeeksportørenes kortvarige, sterke monopolorganisasjoner som var en trussel for fiskeren i første halvdel av forrige århundre, er også historie. Råfiskloven ble til i en tid da fiskeren var utsatt og kunne anses som den svake part i handelen. Bildet av en stakkars fisker som står med lua i handa var da også skapt i mellomkrigsårene. Selvbevisstheten som fulgte med å ikke være prisgitt andre i økonomisk henseende, finner vi i historien fra tredvetallet om fiskeren som kom inn i sparebanken med lua godt plantet på hodet. Bankmannen bak skranken gjør fiskeren oppmerksom på dette, hvorpå fiskeren svarer: Jeg skal ikke låne penger, jeg skal sette inn. Kilder: På første hånd, Pål Christensen Gjennom kamp til seier, Freder Fredriksen Ferskfiskens Historie, Rolf W. Larsen Bilder fra Frøya historielag og Fiskebåtredernes Forbund Wikipedia 8 norsk sjømat

9 prosessutstyr til næringsmiddelindustrien Formeutstyr, panerings- og stekelinjer Kverner Blandere Emulgeringsmaskiner Komplette prosesslinjer Løftere Transportører Pressetårn Røke- og kokeanlegg Intensivkjølere Slicere Sager Vekter og prismerkere Pølsestoppere Opphengere Sveisemaskiner for tarmer Kombidampere Ismaskiner Sene- og benseparatorer Utstyr for mykseparering slitedeler Forskjærere, kniver og hullskiver, for alle typer kverner. ØVRIG UTSTYR Hakkere Terningkuttere Vakumpakkemaskiner Trommelmaskiner Rustfrie båndsager Bakkevaskere Skinnemaskiner Kotelettkuttere Trykkluftkniver Kniver, revisita, m.m. CORNELIUSSEN-MYHRVOLD INDUSTRI AS FRYSJAVEIEN 33, 0884 OSLO TLF FAX norsk sjømat

10 [ ] Av Bjørg Helen Nøstvold, Nofima marked Fangstdato viktigere enn pris! Den forrige regjeringen hadde som mål å få mer fersk fisk ut til folket. Fra januar 2010 skal fersk fisk stemples med fangst- eller slaktedato. Dette skal gi folk kontroll med hvor gammel fisken egentlig er og dermed øke sjømatskonsumet i Norge. Vi lurte på hvor viktig fangstdato vil bli i forhold til pris og holdbarhetsdato og om denne informasjonen vil være med på å få nordmenn til å spise mer fisk? Som en del av NSL sin store ferskfisk undersøkelse ønsket vi å se på hvor viktig fangst dato er i forhold til pris og holdbarhetsdato når forbrukere skal kjøpe fersk fisk i butikk. Undersøkelsen er finansiert av FHF. Nofima marked gjennomførte i den forbindelse en analyse som får fram hvilke faktorer som spiller størst rolle ved valg av fersk fisk. Metoden heter conjoint analyse og går kort sagt ut på å presentere en situasjon hvor fersk torskefilet skal kjøpes basert på, i dette tilfellet, 3 forskjellige faktorer, pris, holdbarhet og fangstdato. 370 personer var med på undersøkelsen, fordelt på Tromsø, Stavanger og Hamar. Vi delte også undersøkelsen i to hvor vi ga halvparten beskjed om at de handlet hos en fiskehandler og andre halvparten fikk beskjed om at de var i ferskfiskdisken i et supermarked. Holdbarhet, pris og fangstdato Holdbarhetsdato er viktig fordi noen kjøper mat for en lengre periode i slengen og andre igjen vil være sikker på at de holder seg innenfor en hvis sikkerhetsmargin, de spiser for eksempel aldri mat som går ut av dato om 3 dager. Vi brukte en holdbarhetsdato på 2 og 5 dager fram i tid. Pris er alltid en relevant faktor for de fleste av oss. Fersk fisk har et rykte på seg for å være dyr og vi tok derfor med billig, medium og høyt priset fisk i undersøkelsen. Prisene ble også justert for å tilpasses prisbildet i de tre byene. Som fangstdato ble det brukt 3 og 9 dager siden fangst. Fangstdatoene er valgt på basis av hvor mange dagers fisk folk tror de kjøper og hvor mange dager fisken faktisk kan være uten at dette trenger ha noen betydning for kvaliteten. Folk sorterte denne fiktive torskefileten fra den de helst ville kjøpt til den de minst ville kjøpt. Pris vanligvis viktigst men ikke denne gang Resultatet var overraskende. Prisen er vanligvis den viktigste faktoren i slike analyser. Særlig når man setter opp mot hverandre dyre og billige produkter. Men i dette tilfellet viste fangstdato seg å være den aller viktigste faktoren. Om man antar at avgjørelsen 100 % er basert på disse tre faktorene, vil pris stå for 37 % av avgjørelsen, holdbarhet vil telle 21 % og fangstdato vil telle hele 42 %. Med andre ord er fangstdatoen avgjørende for hvilken fisk som kjøpes. Analysen viser også at forskjellen mellom hvor gjerne folk vil ha en fisk fanget for 3 dager siden og en fanget for 9 dager siden, er meget stor. Folk vil absolutt ikke ha fisken som var 9 dager gammel. Importance Values Fangstdato 42.5 Holdbarhetsdato 21 Pris 36,5 Averaged Importance Score Samme resultat over hele landet Det ser generelt ikke ut til å spille noen rolle om fisken er kjøpt hos fiskehandler eller i supermarked. Men deler man opp de forskjellige byene, kan det se ut til at det er noen små forskjeller. Tromsøfolket ser ut til å la fangstdato spille en enda større 10 norsk sjømat

11 rolle om fisken kjøpes i et supermarked. I Stavanger ser vi det motsatte, at fangstdato ville spille en større rolle ved kjøp av fisk hos en fiskehandler. Dette kan skyldes at de tre store fiskehandlerne i og rundt Tromsø generelt har stor tillitt blant folk, uten at vi kan bevise dette i denne omgangen. En annen interessant ting er at folk synes å være litt skeptiske til en holdbarhet på 5 dager. Vanligvis vil en lang holdbarhetsdato telle positivt, mens her viser folk en negativ preferanse for en holdbarhet på 5 dager. Dette kan igjen understreke at man ikke har tro på at fisk er holdbar så lenge som 5 dager og er skeptiske til en så lang holdbarhetsdato. Dette kan være en sunn skepsis, i og med at temperaturen i ett vanlig kjøleskap ikke er optimal for lagring av fisk. Fire forskjellige grupperinger I disse dataene skiller det seg ut fire grupper som vektlegger faktorene ulikt. Den største gruppen, på over 50 % av de som var med på undersøkelsen, synes fangstdato er den absolutt viktigste faktoren, men pris spiller også en rolle i deres valg av fisk. Denne gruppen har overvekt av personer som har ansvar for matlagingen i hjemmet, har gjennomsnittlig flere barn, er mellom 40 og 60 år og ofte med høyere utdanning. Disse spiser fersk fisk 2-3 ganger i måneden. Den nest største gruppen på 20 % av forsøkspersonene syntes pris var den viktigste faktoren. Både fangstdato og holdbarhetsdato var tilnærmet likegyldig for deres valg av fisk. Denne gruppen innholdt en større andel unge folk med lav inntekt, som spiser fersk fisk gjennomsnittlig en gang i måneden og med lite ansvar for matlagingen i hjemmet. Den tredje gruppen er nesten like stor med 19 % av respondentene. For disse er fangstdato viktigst, men de bryr seg også om pris og ønsker i motsetning til de andre lang holdbarhetsdato. Disse har høy utdanning, lite ansvar for matlaging, spiser fisk ett par ganger i måneden og har få eller ingen barn. Den fjerde og siste gruppen på 10 % skiller seg fra de andre ved at de foretrekker den dyreste fisken. De er også opptatt av fangstdato mens holdbarheten spiller liten rolle. At de foretrekker den dyreste fisken kan være at de bruker pris som et tegn på god kvalitet. Denne gruppen ser ut til å ha en noe høyere andel folk med lav utdanning, ikke hjemmeboende barn og høyere gjennomsnittsalder (60+). Denne gruppen spiser oftest fersk fisk, flere mer enn 3 ganger i uka. Målet er å få folk til å spise mer fisk De som spiser fisk ofte og er villlige til å betale for fisk er mest opptatt av fangstdato. Spørsmålet blir da hva de vil gjøre hvis det ikke er noen fisk som er under 5 dager? Vil de la være å kjøpe fisk, kjøpe frossenfisk eller vil man akseptere en eldre fisk enn det man i utgangspunktet ville ha akseptert? Hvilke konsekvenser vil dette få for fiskekonsumet og det norske folks forhold til fersk fisk? Dette får vi vite i januar norsk sjømat

12 [ ] AV TERJE A. MATHISEN OG GISLE SOLVOLL Siden ingen har det så travelt som en død laks, er det svært viktig med hurtig transport fra slakteriene til kundene, fastslår artikkelforfatterne. Foto: Svein Reppe. 75 vogntog daglig med fersk laks og ørret til utlandet: Bra for miljøet om fisken tok toget Dersom all fersk oppdrettsfisk som eksporteres fra Norge først ble sendt med tog til Alnabruterminalen i Oslo for omlasting til bil, kunne det hentes ut betydelige miljøgevinster, viser en fersk SIB-rapport fra Handelshøgskolen i Bodø. Men hvis fisken først er på toget, vil fiskeeksportørene helst ikke laste om før den er kommet til sentrale terminaler i Europa, og det byr på betydelige utfordringer. Oppdrettsnæringen i Norge har store og voksende produksjonsvolum. Nesten 90 % av hovedproduktet, laks og ørret, selges til kunder i Europa. Siden ingen har det så travelt som en død laks, er det svært viktig med hurtig transport fra slakteriene til kundene. I dag sendes det ikke fersk fisk med tog ut av Norge. Myndighetene ønsker at mer gods kan overføres fra veg til sjø eller bane. Hva skal til for at mer fersk fisk kan fraktes med tog? Handelshøgskolen i Bodø og Transportutvikling AS i Narvik har undersøkt transportstrømmene for den oppdrettede ferske fisken som eksporteres fra Norge til Europa og analysert hva som skal til for at fisken i større grad skal kunne gå med jernbane (Mathisen m.fl., 2009). Analysene er basert på tollstatistikk for 2007, på intervjuer med slakterier, CargoNet og Jernbaneverket samt på spørreundersøkelser rettet mot oppdrettere og eksportører. Prosjektet er finansiert av Statens vegvesen, Norges forskningsråd (SMARTRANS) og Landsdelsutvalget. 75 vogntog daglig I 2007 ble det eksportert tonn fersk laks og ørret fra Norge. Dette innebærer at det daglig gikk ut 75 fullastede vogntog (19 tonn netto fisk per bil) fra slakteriene; 150 vogntogbevegelser når en tar hensyn til inntransporten. Transportstrømmene fra slakteri til grensepassering er vist i figur 1. De tre største oppdrettsfylkene var i 2007 Nordland, Sør-Trøndelag og Hordaland. Halvparten av volumet kom herfra. Strukturendringene i næringen gir seg blant annet utslag i oppbygging av større slakterienheter. Vogntog (inkl. bil/tilhenger på ferge) og fly stod for henholdsvis 71 % og 29 % av antall grensepasseringer. Siden flyfrakt har små volum per forsendelse, var fordelingen henholdsvis 92 % og 8 % når vi tar utgangspunkt i vekt. De største utpasseringsstedene for den ferske laksen og ørreten i 2007 var E6 Svinesund (63 %) og fly fra Gardermoen (8 %). Frankrike, Danmark og Russland mottok 42 % av fisken. Nesten 70 % av fisken gikk til et EU-land. I 2007 ble det ikke sendt fersk fisk med tog ut av Norge tonn fisk (tilsvarende 2100 vogntog) gikk dog med tog fra Narvik via Sverige (ARE) til Alnabru. Tilsvarende volum fra Bodø/Fauske (Nordlands- 12 norsk sjømat

Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6. Fisk er råkult SIDE 16. Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34. Et hav av muligheter SIDE 48

Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6. Fisk er råkult SIDE 16. Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34. Et hav av muligheter SIDE 48 NUMMER 1 2014 Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6 Fisk er råkult SIDE 16 Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34 Et hav av muligheter SIDE 48 Akvakultur FOR DRIFTIGE JENTER OG GUTTER Val videregående

Detaljer

Måler krefter med naturen [ side 4 ] Matvareproduksjon og forbrukeransvar [ side 10 ] Rekrutteringsutfordringer for marin sektor [ side 20 ]

Måler krefter med naturen [ side 4 ] Matvareproduksjon og forbrukeransvar [ side 10 ] Rekrutteringsutfordringer for marin sektor [ side 20 ] NUMMER 4 2009 Måler krefter med naturen [ side 4 ] Matvareproduksjon og forbrukeransvar [ side 10 ] Rekrutteringsutfordringer for marin sektor [ side 20 ] Fangstskader reduserer produktverdi [ side 40

Detaljer

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ]

Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] NUMMER 2 2012 Har lakseprisene sett bunnen? [ side 10 ] Fish International 2012 i Bremen [ side 24 ] 40 år med fiskerikandidater [ side 28 ] Nye etiketter på fiskekasser [ side 44 ] Anticimex Matsikkerhetsavtale

Detaljer

Design og utvikling av emballasje [ side 4 ] Ferdskriver for matvarer [ side 10 ] Ferskfisk og sensorisk kvalitet [ side 16 ]

Design og utvikling av emballasje [ side 4 ] Ferdskriver for matvarer [ side 10 ] Ferskfisk og sensorisk kvalitet [ side 16 ] NUMMER 5 2009 Design og utvikling av emballasje [ side 4 ] Ferdskriver for matvarer [ side 10 ] Ferskfisk og sensorisk kvalitet [ side 16 ] Omdømme og laks [ side 24 ] [ LEDER ] Norsk Sjømat gis ut av

Detaljer

NUMMER 4 2013. Kongen på haugen side 6. Måsøval fiskeoppdrett 40 år side 8. Messeliv side 22. Smått er godt på Husøy i Senja side 34

NUMMER 4 2013. Kongen på haugen side 6. Måsøval fiskeoppdrett 40 år side 8. Messeliv side 22. Smått er godt på Husøy i Senja side 34 NUMMER 4 2013 Kongen på haugen side 6 Måsøval fiskeoppdrett 40 år side 8 Messeliv side 22 Smått er godt på Husøy i Senja side 34 Røyk Kok Intensivanlegg Klimaanlegg Kombidampere Prosessutstyr Oppskjærsmaskiner

Detaljer

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ]

Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE 17 ] NUMMER 1 2015 Hva skjer når Russland ikke har norsk laks? [ SIDE 6 ] Lønnsom næring med evighetsperspektiv er globalt attraktiv [ SIDE 12 ] Vennskap i generasjoner har skapt over 100 arbeidsplasser [ SIDE

Detaljer

SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ]

SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ] NUMMER 1 2012 SKREI et kulinarisk høydepunkt [ side 6 ] Det gamle kveitefisket [ side 18 ] Havfruen 25 år [ side 26 ] Fra Ferdigmat til Torungen [ side 32 ] [ innhold ] SKREI et kulinarisk høydepunkt

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Krisetider for saltfisk?

Krisetider for saltfisk? f i s k e r i - o g h a v b r u k s n æ r i n g e n s l a n d s f o r e n i n g - hele næringens forskningsfond Krisetider for saltfisk? Finanskrisen skaper trøbbel for torsken sannhet eller hvilepute?

Detaljer

Ukraina etter Sovjetunionen [ SIDE 6 ] Rørvik blir merkevare for god sjømat [ SIDE 16 ] Forum for visningsanlegg i havbruk [ SIDE 26 ]

Ukraina etter Sovjetunionen [ SIDE 6 ] Rørvik blir merkevare for god sjømat [ SIDE 16 ] Forum for visningsanlegg i havbruk [ SIDE 26 ] NUMMER 2 2014 Ukraina etter Sovjetunionen [ SIDE 6 ] Rørvik blir merkevare for god sjømat [ SIDE 16 ] Forum for visningsanlegg i havbruk [ SIDE 26 ] Dei bortkomne sønene [ SIDE 28 ] Egenskaper Stalam

Detaljer

NUMMER 5 2014. Norgesmester i sjømat [ SIDE 6 ] Fra idé til suksess [ SIDE 14 ] Big in Japan [ SIDE 20 ] Norges fiskeri- og kysthistorie [ SIDE 28 ]

NUMMER 5 2014. Norgesmester i sjømat [ SIDE 6 ] Fra idé til suksess [ SIDE 14 ] Big in Japan [ SIDE 20 ] Norges fiskeri- og kysthistorie [ SIDE 28 ] NUMMER 5 2014 Norgesmester i sjømat [ SIDE 6 ] Fra idé til suksess [ SIDE 14 ] Big in Japan [ SIDE 20 ] Norges fiskeri- og kysthistorie [ SIDE 28 ] Røyk Kok Intensivanlegg Klimaanlegg Kombidampere Oppskjærsmaskiner

Detaljer

NUMMER 2 2009. Pangasius [ side 4 ] Fartøyer i krabbenæring [ side 8 ] Kultivering av havet [ side 24 ] Sporing krever samarbeid [ side 42 ]

NUMMER 2 2009. Pangasius [ side 4 ] Fartøyer i krabbenæring [ side 8 ] Kultivering av havet [ side 24 ] Sporing krever samarbeid [ side 42 ] NUMMER 2 2009 Pangasius [ side 4 ] Fartøyer i krabbenæring [ side 8 ] Kultivering av havet [ side 24 ] Sporing krever samarbeid [ side 42 ] [ LEDER ] Alle arter vil dø ut Norsk Sjømat gis ut av Norske

Detaljer

Kategoriutvikling av nye fiskeretter til dagligvaresektoren Prosjektet er et oppdrag fra NSL/NSS finansiert gjennom FHF

Kategoriutvikling av nye fiskeretter til dagligvaresektoren Prosjektet er et oppdrag fra NSL/NSS finansiert gjennom FHF Rapport 42/2010 Utgitt desember 2010 Kategoriutvikling av nye fiskeretter til dagligvaresektoren Prosjektet er et oppdrag fra NSL/NSS finansiert gjennom FHF Jorunn Sofie Hansen, Nofima og Geir Håbesland,

Detaljer

En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ]

En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ] NUMMER 5 2010 En selsom sak [ side 6 ] Emballasjerevolusjon [ side 13 ] Om kval, kveite og kystkultur [ side 16 ] Resirkuleringsanlegg i Norge [ side 26 ] Nå lan I 30 år har vi spesialisert oss på EPS

Detaljer

Taste Of North går nye veier side 6. Senja som ein del av annleisfylket side 8. Boston Sword and Tuna side 16. Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20

Taste Of North går nye veier side 6. Senja som ein del av annleisfylket side 8. Boston Sword and Tuna side 16. Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20 NUMMER 3 2013 Taste Of North går nye veier side 6 Senja som ein del av annleisfylket side 8 Boston Sword and Tuna side 16 Intervju med Frank Bakke-Jensen side 20 innhold Taste Of North går nye veier

Detaljer

SJØMATKULTUR I LANGESUND FØR OG NÅ. Masteroppgave i kulturstudier H366 Høgskolen i Telemark Avd. for allmenne fag

SJØMATKULTUR I LANGESUND FØR OG NÅ. Masteroppgave i kulturstudier H366 Høgskolen i Telemark Avd. for allmenne fag SJØMATKULTUR I LANGESUND FØR OG NÅ Masteroppgave i kulturstudier H366 Høgskolen i Telemark Avd. for allmenne fag Birgitte F. Tokheim 15. mai 2007 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN... 5 1.1.1 Matens

Detaljer

VELKOMMEN TIL SJØMATDAGENE PÅ HELL SJØMATNÆRINGENS STØRSTE MØTEPLASS. Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ]

VELKOMMEN TIL SJØMATDAGENE PÅ HELL SJØMATNÆRINGENS STØRSTE MØTEPLASS. Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ] NUMMER 6 2014 Smaken sitter ved beinet! [ SIDE 6 ] Ervik Laks & Ørret AS [ SIDE 12 ] Fjellbonden fra Tydal som sjømatprodusent [ SIDE 14 ] Akvakultur i Vesterålen bli med på laksesafari! [ SIDE 18 ] VELKOMMEN

Detaljer

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION 96 SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96 BERGEN, MAY 8 12 INNHOLD - CONTENTS Norsk-Dansk avtale om fiskerifaglig samarbeid klar - Norwegian-Danish fishery agreement Jon Skaar jr.: - Tar aldri krise i min munn!

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26 ÅRSMELDING 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Etablering av Global Pelagic... 7 Strekkodemerking... 7 Avvikling av Stiftelsen Rubin... 7 Avvikling av Maring Forum... 8 Maring fagdag...

Detaljer

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

MAGASIN FRA NORGES RÅFISKLAG NR 2 2008

MAGASIN FRA NORGES RÅFISKLAG NR 2 2008 MAGASIN FRA NORGES RÅFISKLAG NR 2 2008 Leder: 70 år i forandring! Et jubileum er en god anledning til å se tilbake og oppsummere hva som har skjedd og hva man har oppnådd. Samtidig er det naturlig å skue

Detaljer

Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas

Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas Forbrukstrender 2015 SIFO-survey: Lokale klær og mat, uformelt matmarked, miljøholdninger, økologisk mat, kjøp av tjenester til hjemmet, designvesker til barn, mobil/digital betaling, taximarkedet Red.:

Detaljer

PROGRAM FINNER DU MIDT I BLADET

PROGRAM FINNER DU MIDT I BLADET NUMMER 6 2011 Fishermans Pride [ side 6 ] Havet har skylda! [ side 18 ] Neptun Fisk nekter å gi seg [ side 26 ] På jakt etter Listeria [ side 34 ] PROGRAM FINNER DU MIDT I BLADET Røyk Kok Intensivanlegg

Detaljer

NUMMER 6 2012. Julesilda i hus side 6. Som perler på en snor side 8. Fra Bekkjarvik til Bocuse d Or side 20. Studietur til Barcelona side 42

NUMMER 6 2012. Julesilda i hus side 6. Som perler på en snor side 8. Fra Bekkjarvik til Bocuse d Or side 20. Studietur til Barcelona side 42 NUMMER 6 2012 Julesilda i hus side 6 Som perler på en snor side 8 Fra Bekkjarvik til Bocuse d Or side 20 Studietur til Barcelona side 42 Røyk Kok Intensivanlegg Klimaanlegg Kombidampere Prosessutstyr

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ]

Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] NUMMER 1 2008 Fiskens essensielle fettsyrer [ side 4 ] Besøk hos Norsk Sjømat AS på Stranda [ side 6 ] LISTEX en løsning på listeriaproblemet [ side 14 ] Kan marin sektor overleve uten taus kunnskap [

Detaljer

Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ]

Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ] NUMMER 6 2010 Matjes et gammelt, men ukjent produkt [ side 10 ] Travel norsk sjømatuke i Shanghai [ side 12 ] Død eller levende [ side 17 ] Mjødurt til øl og fisk? [ side 24 ] Røyk Kok Intensivanlegg

Detaljer

Hva er fersk fisk? En eksplorativ undersøkelse blant norske forbrukere

Hva er fersk fisk? En eksplorativ undersøkelse blant norske forbrukere Rapport 3/2009 Utgitt januar 2009 Hva er fersk fisk? En eksplorativ undersøkelse blant norske forbrukere Bjørg Helen Nøstvold Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som skal øke konkurransekraften

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR.

SjømaT. // TEma. Verdens største sjømatkonferanse. Med røttene i havet. Salma satser internasjonalt BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2013 // TEma SjømaT Verdens største sjømatkonferanse til Bergen Med røttene i havet Salma satser internasjonalt www.bergen-chamber.no // TEma Verdens største sjømatkonferanse

Detaljer