SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO. skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940."

Transkript

1 OG te- GI NR 5-8 ARGANG LØRDAG 7 FEBRUAR 1959 LØSSALG 65 ØRE" := O Si egf r i ed: Olaf Holm: ~ S h t ' FORBEREDER REGJERINGEN en ny kuvending i iorlivarsspørs~ålet? ann e en og graven Skjønt vår strategiske stilling er mere bekymringsfull enn noensinne? Arbeiderpartiets halvhjertede NATO- politikk en dødelig fare Vår eneste redning er styrkelse av hær og marine, taktiske atomvåpen og et sterkt Tyskland Det foregår noe rart på forsvarsfronten i Nor,ge for tiden tdet er ingen hemmelighet at det er stor og dyptgående meningsforskjell mellom de ansvarlige militære myndigheter og partipoutikerne i og omkril'lg regjemgen Det later til at de siste intet har lært av det som overgikk oss i 1940 I Morgenbladet peker Thomas F C noe for å hindre det 'Riktig- tjeneste som forbinde-lsesoffinok komme'r Sovj,et da i krig ser flg:» med NATO, men det hjelper «På Domås: fikk oss sørgelig lite, all den stund vite av den engelske og franalle er klar over at for NATO ske militærattache at den,er Norge bame en sekundær norske regjering nær hadde krigsskueplass, som en kan- fattet den beslutning å iorppgi skje kan ta seg av om fem år videre' motstand, fordi den slik som i 1940 * ikke kunne føre til annet enn ytterligere ulykker for folket Hvilke tanker gjør så den Midt i alt dette hadde genenorske regjering seg - og det rai Ruge alene stått urokkeparti den er utgått fra - om Hg i trygg forvissning om at ansvaret f:o~ den krig som ge- den alvorlige militære situa- britene ville gripe effektivt neral Ruge senere så lettsin-sjlon deri har kjørt oss opp l? inn, og han hadde gitt sin dig gikk god for, ide,t han på- Fior det er regjeringens an- personlige forsikring om at beropte seg hjelpen utenfra svar i første rekke at Norge seiren ennå kanskje kunne JevnfØr artikkelen i dag,ens har knyttet sin skjeiblnle til/o vinnes med hårdnakkede nummer Holm av kaptein Olaf USA 100g NATO og dermed sikret oss Øyeblikkelig krigjsdel, kamper, som ville gi den britiske ekspedisjonsstyrke tid Vetlesen understreker ellers tagelse, mens den ikke er vil- til å marsjere opp og forste'rat også statsminister Ger- lig til å yde de ofre som er General Ruge ke hans egne tynne grå r~,lr_ o;:;ia hardsen «nølende og med absolutt nødvendige hvis til- som stolte på engelsk hjelp ker Men nå var det ti dager ulyst» innrømmet i stortinget slutningen til NATO ikke ba- siden tyskerne trengte inn i at «alle måtte være klar over re skal være en forbrytersk Den engelske b ad dumhet rlg egene- Oslo og l' han b d hadde sendt et Vetlesen på disse store mot- at vi må hjelpe oss selv i før- ' rai Dudley Clarke skriver i person lig li skap med King- ':"","~,,_ et~inger melloli!jagfolkene _~~e ~ml53ng» hvis vi ble ut- o;;et kan ~el:neppegev~: tvldl, sin bok «8yv oppdrag» bl a Sallter om at det nesten var og poutiklerne; Og' sitere'i:,~1ltf91'~';""/" '>,,~a"'~j1u2~~ J!L~,r_-lom~~~"i:'~e _1 sutt ~å hærens Ir,lOtstandsblant annet uttalelser av ge- General Hansteen krever sen tar rnkte' på Ytt~l1gere I april' 1940 hvor han gjorde' Jn"ai't, og a~ synet av khaki neral Hansteen og av actmi- styrkelse av befalet - noe Forts ",de 7 i frontlinjen var det eneste rai Jacobsen, som begge pe- som visselig kan trenges bå- som ville hlolde hans utkjørte A ra b e rn e' og P a I es t ker på det en har visst iall- de på den ene og den an- tropper på fote og anspore fall de siste 50 år, at Nocd- nen måte - og dessuten til- I n a hans regjering til å fortsette Norge ikke kan forsvares - deling av taktiske atomvå- kampen» iallfall ikke så lenge Vi unn- pen til våre styrker Begge S 170 «FØr jeg forlot Sigdlater å styrkie vår marine slik deler er naturligvis U!omgjen- styrkenes hovedkvarter for å som Norges lange utsatte gelig nødvendig hvis vi fort- laklrunner for elen strid som stadig dra tilbake til Andaisnes og kyst tilsier satt skal være med i NATO flyet til England, hadde ge- Inte~essant er det, på bak- og h' d t kal ' VIS e,s være noen tter verdensfreelen i fare" neral Paget bedt meg bli med grunn av det som hendte i mening i det hele tat~ med 1940 og som ble påberopt som milliarduttellingene Av Omar Amin von Leers bort til general RUgle for å,fioirklare ham årsaken til orgrunn for vår innti'ieden i Admiral Jacobsen på sin si- I drene om evakuering Det NAO, å legge merke til at ge- die understreker at den nor- Når det gjelder et så om, Selvet tnnnvis fl1e1idskntt var ikke egentlig et dr neral Hansteen peker på at se k manne i d a,g el' u t e av s tridt sp Ø rsm ål som P a l es tin aj v ed h' Je l p av d emo k ra t IS k e re- jeg hadde ' særlig lyst opp på Det ag det vil ta lang tid før våre stand til å løse sin oppgave så er det lett å tape grunn- former ble neket dem unde'r var bare en uke siden øverststridskrefter kan få hjelp Det har ikke skjedd forny- problemene av øye Bartisk- mandiatherredømmet Etter kommanderende hadde ful t utenfra I 1940 var komman- 'else av vårt sjømilitære het og propagandistiske for- det derpå følgende vedtak av meg ut i snøen ved IØy!r derende general klar over hva kamrpmateriale,siden vrengninger, sammen med FN, skulle det dannes en ara- med sitt brev til gan l I - 47 da vi fikk ir j f llli l t b' k t t ~era ron slags hjelp vi kunne ~egne ' f e agere av "'tile} sesm \SSlgfet 8 emnmger: IS s a i ei?- llten: del av Pa- side og bedt meg inntrengenmed og ville derfor ikke ta «Osloklassen» Samtlige vå- s er seg o e hllldrend~ l lestina ImIdlertId ble dette de om å skaffe forsterknin Tle undervannsbåter er for veien for en nktig vurdenng vedtak ved de hurtig følgjen- ger fra England slik t N1 _ lengst modne til opphugning For å få den riktige forstå- de begivenheter berøvet sitt ge kunne fort~tte k~m ~~ og alt vårt sjømaterieller else av hva det dreier seg om, innhold, slik at flertal1e t av Da hadde jeg lov t h p lå fullstendig nedjslitt bør leseren gå ca 40 år tilba- Palestinas arabere fikk de gjøre mitt ytterste ~ je~m ar Hvorledes en da tenker seg ke i Det 'hellige lands historie bortdrevne, statsløses lodd, o v å kunne forsvare Nord-Nor- Dengang hadde det en helt (Forts 8 6) (Forts s 2) ge - til og med uten tilstre'k':' overveiende arabisk befolkkelig - og tilstrekkelig ut- uing Dens nasjonale identidannet befal, og uten tet og dens sosiale, ØkoDiomiatomvåpen mot fiendens ske og kulturelle livsform adatomvepnete st yrker, > kan 00- skilte seg ikke fra den re ~AOT-regjeringen Ger- i die tilstøtende land Lihardsen uttale seg om, som kevel måtte de se på at Vetlesen peker på, er Sovjets de andre arabiske folk flåte i Ishavet i' dag svær, stadig' gå orde framskritt og vel avbalansert og offensivt tilkjempet seg uavhengig- Europaetter 1945 innstillet Denne flåte k,an het og, nasjonal selvstendig- Soviet JJolrtjarget, satelittstatene/ gjøre invas jon i Nord-Norge het - riktignok gjennom (unntatt Finnland) skravert imorgen; tidlig om den ~n-" kamp og offer, mens de,s-elv Vesten hvit/arget sker, og uten at vi kan 8IlØre brutalt ble hioildt nede I Araberbotiger i Jerusalem ojc/cupert av Israel c ~2

2 Knut Sollid: Morgenposten (lf'orts Sannheten og graven Ir B 1) llig og tilstrekkelig hjelp», an- ~ Etter at jeg skrev om den- skerne foretok seg her i lan- dre profitører i alle avskyginderlig oppriktig da jeg sa tagelig ut fra den kjennsgjerdet Men nå var jog kommet ning, at Englands garanti av tilbake igjen oe hadde med Polens integritet ~ uten forne sak,en før jul har jeg fått det Men det ansvar må de ninger som gikk frank og fri meg nettopp de ordrene, som behold - hadde vist seg verdiløs,; (,It en rekke brev Noen brevskri- ta som brakte dem hit til for ethvert rettsoppgjør Her- skulle berøve ham de få britit Den samme oppfatning vere takker meg r,or velgjort landet Og vi vet hvem det til den vanlige tyskerarbei- tiske styr~e:r, som fremdeles delte også som kjent offiserkorpsets skarpeste hode, ma, tv arbeide Men et par anonyme var Jeg hørte ikke til dem derhær som frivillig tjente kjempet på hans side Jeg j! er mindre tilfreds Da jeg Og er det noen NS-medlem- tyskerne under hele okkupa- gruet meg ærlig talt til dette Jor Quisling Det var denne ikke vet hvem dette er, kan mer som har gj'ort seg skylsjonen Renes for dem alle er møtet og det samme tror jeg garanti, som fikk iogså polakkene til lå tape forstanden jeg ikke få svart dem på an- dl'g l' straffbare handlinrner i general Pag t gjorde o' at de har vært «heiagj eng» t nen måte enn gjennom avi- vanlig forstand, så får de Vi dro i taushet oppover Il Dengang den kom frem, ble forr rettsoppgjøret mot «lands- d h l R sen svare for seg selv Jeg kan nabogår en vor genera u- den av Quisling i «Tidens Det vesentligste' av det de ik1ke overta ansvar for hva svikerne» ge t k' to, l' Ol Imo oss pa sm van 1- Tegn» tolket som et uttrykk Hamsun ble engang spurt l k d' o har å bebreide meg er føl- andre måtte ha gjort gee sver 1ge rna t e og Økt ns e for at England Ønsket krigen, gende: Prinsippet om kollektivt om hvilken egenskap han meg ve Ik o m men tl'lbake ti' l (Se og~å Kohts uttajiels,er i satte høyest hos en mann, Norge Han kunne l'kke len 1 Jeg har tilhørt et parti ansvar: e'r forresten håpløst i ' - Stortinget ang Englands forhold til Norge), som med alle midler arbeidet for å gjøre Norge til en rettisstat, ja burde være Han svarte: «R,edelighet» Og ger ha noe ' ha"p om forsterk - ubrukbart over alt Da måtte hlos pn kvinnje: «Redle~ighet ninger da og general Paget Det fremgår av generrai jo, f eks alle «Jøssinger» engang til» hadde allerede forberedt ham «Clarkes opplysninger, at også den tiltredende komman en provins i Tyskland '- straffes for alle de ufyselige Ad 4 Det er den gamle lek- på at det var dårlige nyheter 2 Jeg skal som medlem av mord Qg drap Slom «heime- sa om at vi heller burde hatt i vente, men det hårde ui derende general var av samme oppfatning, at a len e NS, ha medvirket til arre- fronten» utførte under kri- tysk militærstyre Jeg sø'kte gjenkallelige faktum at Lonstasjon og tortur av lands- gen Og likedan burde ~e forresten ingen stilling under don hadde gitt ordre til øyemenn gjøl"'es pe!rsonlig ansvarlige Okkupasjonen Jobben SQm blikkieug evakuering av alle krig med utsikt til seier, men kunne Norge ikke føre noen 3 Jeg skal ha meldt meg inn for det retsstridige etter- riksplansjef i A T Qve'rtok jeg britiske styrker både i Namsi NS for personlig fordels _krigsoppgjør ' log hva me~ motstrebende etteroppfor'- os og Andaisnes yar et tungt det engelske løfte og tok an at han stolte på verdien av ; skyld og skal iistillings den alminnelige befolkmng 1 dring av landbruksdirektør slag for ham General Paget svaret på det grunnlag medfør ha faviorisert par- Frankrike og England? Sk~l Bjanes, som ba meg gå til mi- gikk først inn i stuen og da Gerneral Laakes si tuasj onsbedømmelse er nylig blitt be ti feller de gjøres kollektivt ansvarh- nister Stang han sa, at han hadde dårge for redslene på f eks Kyp- Hge nyheter reiste den norrske tegnet som utslag av deifaitisme Det err like uriktig og 4 Jeg har ~kt ny IstElling ' Algerie? Eller da Til slutt: En venn av meg sjefen seg og sto foran oss, under okkupasj'onen ros og 1, sier at han bryr seg f om en stram 'og t"l"is,k militær Abraham Berge ble satt un- I T~ urettferdig' som å betegne general Ruges situasjonsbedøm hva Per og Pål måtte mene skikkelse for å møte det som For dette har J'eg fullt ut der riksrett? Da burde jo he- k It l fortjent den straff J'eg er le høyrepartiet vært satt på om hans såa e nasjona e skuue komme Nål falt han mels\} som utslag av!krigslyst 'En militær situasjonsbe holdning under okkupasjo- tilbake i suoij!en og de't var idømt, og jeg er forherdet og anklagebenken nen Han «estimerer» dem ik- som han krympet seg uforbederlig som ikke erkjen- Nei, la oss ~lutte med å dømmelse er til det ytterste 11er dette og finner meg i min prate lom kollektivt ansvar ke såpass at han er interes- Det var stille en stund, så nøktern avveien av egne og t o skjebne uten å kny Det fører til kaos og idio sert i deres mening,sutgydel- sa han rolig, nærmest hen- l a fiendens sj angser under et /Det var det La meg svare praktisere det ser Det samme sier jleg, for- vendt til seg sellv: «Nå, så felttog eller foran et Slag og såvidt Men heilt likegyldig ser skal det altså' gå med Norge har intet med følelser å gjøre på dette punkt for punkt Ad 3 Som svar på dette re- 'kk P IT' k jeg ikke på s,3ken J~g skal som det gl ' Q en og sje- Innsatsen er menneskeliv I Ad 1 Er det fremd-eles noen ferererjeg fra I :qtine premis,- miiriligbo her '1 landet og mj; 1roslovakia» Han så opp dette tilfelle viste general sinker som ikke' vet at Quis- ser: «Tiltalte har så langt fra ne barn skal 00 her Jeg ser «Men hv'orfor?» spurte han Laakes bedømmelse seg å ling kom i sterk mjoltsetning v,ed noen anledning opptrådt det som ytterst skadelig og «Hv,orf,pr trekk~ ut troppene (Forts s 7 til Terboven nettopp fordi aggressivt eller Qndartet på betenkelig for nasjonens når de ennå ikke var slått han med alle til rådighet stå- nqen måte I Tvertimot har fremtid at befolkningen sy- Norge kan ikke fortsette ende midler hev<;let norske han søkt å gjøre det beste ut stematisk røres bak lyset kampen alene, og det kan inueresser? Men, stakkar, i av enhver Situasjon han i Scharffenberg kalte det da ikke være Deres mevirkeligheten hadde han li- kraft av sitt medlemskap i htstorieforfalskning Det er ning å tillate tyskerne å ten euer jjlgen makt All Nasjonal Samling kom opp i farlig å leve på en løgn Det etablere baser langs vår Tu re Nerman i ny oppsetning makt vai" spilt over i hen- Tiltalte har også med godt re- norske folk har dessverl1e ikke kyst?» Han forklarte oss «Men det ar faktiskt omoraliskt dene på tyskerne Av hvem? sultat arbeidet for løslatelse dekning for den heroisme påny, hvorledes han hadde att bygga på den store massan av Det er forøvrig karakteris- av arresterte nordmenn, like- sem det roser seg av satt all sin lit til England, og manniskor som ijnte har någon tisk at tyskere har gitt ut- som han linder sitt arbeide Knut Sollid hvorledes det var ene og alene uppfattning utan forhåller sig trykk for at det rådet hygge- i okkupasjonstiden hele ti- etter hans råd at regjeringen likgiltig Massan ar bra;- men eli- Hg"e og g!emytlige forhoild i den har fulgt rent saklige hadde besluttet å kjempe vi-ten ar viktigare Den fria manni_ Norge Befolkningen oppførte retningslinjer Tiltalte blir i dere Nå lot det til at spillet skan ar viktigare an den ofria seg bra Og industri og all an- det hele tatt gitt diet beste Tore Hamsun og var tapt og regjeringen ville likgiltiga massan» nen produktiv virksomhet skuclsmål fra alle hold som Albert Wiesener i mene at dens tillit var blitt Jo, det er faktisk i det svenske glkk for fulle mugger Og til en dyktig og ellers utmerket misbrukt Det var en tragisk «ROster i Radio-TV» dette har tyskeranleggiene var det rike- mann i enhver henseende Studentersamfundet stund og ingen av oss kunne stått å lese Og ikke som et avlig tilstrømning av folk - fri- Tiltalte har heller ikke søkt å si noe for å gi ham håp» skrekkende eksempel på fascistisk villig Og før krigen var slutt utnytte sitt medlemskap i i Trondheim * onnskap, men ærbødig presentert i 1940 hjalp myndighetene til Nasjolilal samling til egen for- Etne[' dette ser det ut til at som meningsytring av - Ture med å bygge ut flyplasser o del: Dagbladet forteller litt om utenriksminister Koht Dlok Nertnan! SV Alt dette hadde tyskerne Tenk, en utmerket mann i programmet for vårnemestret må avlastes for en del av den En kan kanskje si at om~endelvirkelig fordel av Kfr pro~ enhver henseende Det var for Studentersamfundet i byrde, som han med en en- sen kommer noe sent, men selv fessor Johan Vogts innlegg ikke dårlig! At dette er pre- Trendheim Det heter bl a gels talmodighet som fred- en slik er av interesse når det under nylig avholdt doktor- misser for en fellende idom at festmøtet blir 4 april - løst vilt har båret i snart 20 gjelder en jsiå fintfølende værdisputas i universitetet er ikke godt å forstå Tusen- et Hamsunmøte med festta- år: sannhetens aldersgrense hane som Ture Nerman, skriver Men tyskerne har også gitt vis av «landssvike['e» er sik- le av Tore Hamsun Foran iflg Ibsen vår svenske kollega «Viigen Fram- uttrykk for at NS-myndighe- kert i samme situasjon Hamsunmøtet holder advokat tene i adskillig grad var til I motsetning nevnes Albert Wiesener foredrag om betydelig bry for dem, fordi de myndighetspersoner som «~ttstanken under og euer de alltid ved alle anlednin- hjalp tyskerne ennå mens kng» og om dette SIer bladet ger skulle tilprutte seg for- kriglen pågikk i 1940 Og den at det er et fore~rag hvor deler for den norske befolk- nå høytstående mann som / foredragshold~ren VII ta opp ning avanserte til formann på ty- ~el~ forrædenkomple~t og Ad 2 Den stadig pådytten skeranlegg, ioig den shippmg-j mdivhlenes og gruppenes tlv kollektivt ansvar må jeg manr som etterlot seg tysker- «motstandsj'ett» ha meg frabedt Man blir I sj,ekker for 30 millioner, i og5:å gjort delaktig i hva ty- Norges bank Og aj1e de an- Averter i 2 FOLK OG-LAND LØRDAG 7 l"ebruar 1959 FOLK OG, LAND! Norge led allikevel ikke Po- åt» lens skjebne Det skyldes ene og alene Vidkun Quisling tross der ble lagt ham all ver Besøk i Oppland dens vanskeligheter iveien av RI:Jlf Ruyter påbegynner «gode» nordmenn i nærmeset fremtid en reise Vi vet, at den avgåen- til Oppland fylke på vegne av de kommanderende genel1"al, Forbundet og Folk og Land Laake, som resultat av sin be- Han vil orientere de interesdømmeise av den militære serte og ellers arbe-ide for åt situa<;; -n f nså kamp hen- styrke innsatsen i dette' gamslktsløs - Etenhensy,n til det I le sterke NS-fylke Vi bm' aue engcls :e 1Ø::::~e om «øyebji~- hjelpe ham på beste må-te!

3 Vrøvlets tidsalder Brann i rosenes Tortur 08' tortur - D k fru Blom! Ja~ob Ber ril a ri, en polsk I Jernteppet, en terror som «motstandsmann» Som under for bare' et par år siden utlei r i an mar den tyske okkupasjon av Po'- foldet seg som det rene blodlen oppholdt seg i Sovjet- bad i Ungarn, - represented k Unionen, kom etter krigen rer et terrorsystem som i dag De «gode ans er» av- som så mangeandr,eemi- hengel' som trusel over hele slører hverandre granter tilbake til det såkalte det resterende Eurolla, og anfedreland, der han ble GPU;- dre deler av verden på løpende bånd sjef i det kommunistiske F'ol- PS Vi kan' ta med litt til kedemokrati, og sammen med med det samme: Også i Danmark kniper det ham Rad k i e w i c z, som!f ø I' krigsutbruddet Tyskfor de sammensvorne fra ble hedret med titelen «Po- land-polen i august 1939 ble Det burde naturligvis være l i ttsammenheng mellom liv l 1945 å holde sammen til for- ens Beria» omkring tyske menn, eg lære - selv i dagens Norge Så mye måtte en iallfall svar av ugjerningene og for- De var begge spesialister i l<::vinner og barn maskunne forlange, at den høyre hånd visste hva den venstre tieisen I tidens løp har man- terror og tortur, trakk ut neg- sakrert av polakker og polske gjorde Men det Jater ikke til aten kan r;tille slike for- ge av dem avslørt hverandre, ler på fingre og tær, 'og lik- jøder Det ble årsaken til den dringer, iallfall ikke når det gjelder spørsmål i forbindelse skriver «Relvision» Den nå- nende folkedemokratiske spe- tysk-polsl<::e krig som førte til med etterkrigsoppgjøret væren d e b orger l 19 f e t er t e helt ' sialiteter totalt polsk nederlag etter tre n, Aksel Larsen (som ble så godt I rapporten fra AFP (gjen- uker Vi vil i denne forbmdelse sla fast, at mens hovedo, rgan, et tt tt' N l' 1) b gitt i «Arbeiderbladet» 22 5,,', mo a l orge ny 19 er e- * for lande'>tsregjerende flertallsparti, med mdlgnas\onog skyldt for å ha angitt kame- 57) heter det blant annet at Den franske: Nob)2Iprisvinpå lederplass, avviser bare tanken på at det vil bli anvendt rater til Gestapo uten at han det politiske politi brukte me- ner Francois M a u r i a c, r8- «landssvikere» i forsvaret, så har det samme partis forsvars- på plausibel måte har kun- toder som i mange tilfeller daktør av FIGARO, skildret departement i det siste gjort de største anstrengelser for net rense seg, og hans kolle- reduserte ofrene til menne- iet par ledende artikler i ga Nielsen er i FOlketinget be- skevrak Torturen ble utført september 1945 de uhyggelige å fylle Heimevernet med frontkjempere og andre i bladets f k' n' ltf l - skyldt for å være «stikker» lars Je 1ge ls0 er e engs er 1Jorhold i franske fangeleire, øyne like ufyselige elementer FØr jul var to andre selebre\ Rapporten gjengir navnene der tyske fanger ble prylt til Naturligvis har Arbeiderbladet rett Det er faktisk usøm- personligheter på tapetet, på POliti~!O'ffiserer som skal døde Gjennomsnitsvekten for melig å anvende folk som en offisielt har stemplet slom nemlig Alsing Andersen, og være særllg ansvarllg for tor- de tyske fanger var kilandsforrædere i de vepnete avdelinger For hvordan skal redaktør Outze Det begynte turen, lo, han så bilder av fanger det gå hvis det blir alvor, og alle disse frontkjempere, som med at sistnevnte angrep Srk Id' 'i" f som så ut som skjeletter i leiførstnevnte, bl a for Alsing l e me mger ra hmsl- ren Axe Fangene disponerte var så farlige for landets sikke,rhet at sleiv de hårdt sårede Andersens forhold under be- d~s Jer~teppet komn:ero oftest et ullteppe på 5~-6 mann oss måtte slepes i feng'sel uten armer og ben fra allehånde sy- setteisen, og den sosialdemo- pa beskjeden plass l var foi-1 k 1" d k t 'k osv kehus dengang i 1945, triner frem med legalt utleverte vå- kratiske presse svarte igjern e 19 emo ra IS e presse * ' d Q t kk f t O t Mens den siste Moskvapropen? Det må da være en fantastisk risiko å ta? Hvis en da ve a re e rem a u ze sess i Tyskland, mot de to NEWS CHRONICLE, 10, virkelig betrakter NS-folk som slike landsforrædere som en under besettelsen (i likhet september 1945: Intet kan ' med en av hovedfigurene i stakkarene som ble sluppet ut til stadighet i skrift og tale understreker at de er det norske etterkrigsoppgj'ør), av Sovjets torturfengsler og nå hindre hundretusener av Er f'orklaringen kanskje a t en er f u Ilt kl ar over a t NS --under besettelsen skrev rap- save l l' elree t" uer nærmere 15 tyskere i å sulte ihjel i vinter folk naturligvis! aldri har drømt om å forråde sitt fedreland? I porter til Gestapo og fikk be,- års opphold der, har vært de allierte myndigheter l Ott d t har derfor oppfordret befolk- At en er helt pa" det rene med at hele etterkrigsoppgj ø,ret taling for det Hertil sier Out- Sa k opp me s ort utstyr i ningen til å grave massegra- 'var,et uhygge1m forløyet, rettsbl'udd?men at det ikke finnes ~e",_der 'lom bekjent er redak- nors e aviser over en måned, ver likkister må ikke fotør av det særlige rettsorgan Dette er så meger mer påså mye anstend'ighet og mannsmot blant landets styrere at «Information», (det samme 'fallende som den tortur de to rekomme da alt av tre behøk k l? de våger å ta konse vensen av er Jenne sen som de norske kolleger i sam- tys k ere beskyldes for, om der ves til brensel for vinteren» Og så fortsetter en da heller med alt vrøvlet, me4 anven- me stilling sier) at han bare er realiteter i det, foregikk 'Det ble tatt * mange bilder deise av folk «som har båret våpen mot Norge» som kjerne- gjorde det for å narre tysker- under en rasende verdensne! Det er overflødig å minne krig Mens slike torturmetoder av,slike ting, og de er senere tropper i Heimevernet, med utleverte våpen og utstyr med srort hell anvendt som :om hvorledes det gikk andre som er antydet ovenfor, og Under enhver omstendighet må det være grunn til å slå i Danmark som lmm med en som fremdeles hører til da- bevis på «tysk barbari» fast, at når utgangspunktet er som rarest blir resultatet ~lik forklaring etter å være gens orden i landene bak Hensikten med * denne evige som originalest arrestert av Outzes garde (eldrøvtygging omkring den Og utgangspunktet kjenner VI JO alle til, det åpenbare ler ble dømt i Norge ved 801- får, men nå har beklagelig- slagne motstanders metoder, vrøvl hele grunnlaget for etterkrigsoppgjøret hviler på Det ems domstoler) vis Asling Andersen sendt ut kan bare bety en ting: å bortet sirkulære 2 september lede oppmerksomheten fra er selvsagt ikke et normalt menneske som lenger for alvor', 1 Danmark har en som bekjent fastsatt datoen 29 auvil opprettholde påstanden om Norges uavbrutte og fort- gust 1943 som det store skille 1943, hvori han påsosi~lde- det som i dag virkelig truer mokratenes og fagforeninge- Vestens sivilipasjonog kulgenes vegne dadler det som tur: den asiatiske oversvøm satte og heltemodige krig helt fra 9 april 1940 og til langt mellom de hvite og de svarte ut over «befrielsens» store stund i 1945 Det må da være tilstrekkeiig bare å peke på det usannsynlige i at i en forståe- meg e t imot, at disse folk ik- august, som etter hans da- ropa skjedde hin berømmelige 29 melse av det resterende Eu Hg form for krig stiller H M Kongens egen garde vaktposter ke bare tier stille når vi som værende oppfatning skyldtes Crux, og adjutant til disposisjon for den mann som senere er er- tok nøyaktig sa~me stand- chauvinisters og kommunist- klært som «prototypen på en landsforræder» Og dettehend- punkt til spørsmålet om krig e~s virksomhet i London! AI- Il "kk k' k t I smg Andersen, og dermed 80- Mere utsette"ise ' te vel å merke uten at det senere skjedde de ansvarlige noe e er l e- ng s y es og sialdemokratene i Danmark som helst! Hvorfor? fengsles og fortsatt etter alle i mht l o I -- so an var a smann Og da Norg'e høytidelig kapitulerte i juni mens dissears of~rløp sjlk~neres Of-j for, beklaget at det v,,ar gått Morgenposten har av retten krigen likevel fortsatte! - så reiste offiserene pent og rolig fent~lg sa a Sl d~ghg, ~en at sam det var noen dage før, fått utsettelse med å levere hjem igjen og opptok sitt arbeide rundt omkring på de militære kontorer De fortsatte med det - midt under krigen! de til og med vager a delta idet samarbeidspolitikken sitt tilsvar i den injuriesak selv i sjikanen kunne vært bevart til krigens Anders Hafskj old har anlagt For folk med en s l i k mo- slutt til gavn for landet mot bladet til 27 februar -, helt til hele fors~aret høytidelig ble oppløst Og deretter ralsk innstilling, folk som ik- Det er interessant å note- Mere fortgang er det heller fortsatte de fleste av dem i allehånde stillinger i ufyselige ke engang kan stå ved det de re seg dette, for på samme I ikke når det gjelder de politiselv har gjort, de passer ikke måte som en i Norge ved «ret- anmeldelser sam er innlevert naziinnretninger, som politi, arbeidstjene~te, departementer m v Noen lot seg intervjue om Quisling og kom med i sjefstillinger - det være seg tergangen» mot NS-folk Spur- mot bladet Politiet har nå i forsvaret eller andre steder te tiltalte 'Om vedkommende «etterforsket» i over fire mårosende uttalelser, de fraterniserte med tyskere og NS-folk Like litt som det passer seg ikke visste at en krig som ble I neder uten resultat, så det la - til de, da det begynte å gå dårligere for tyskerne på å innkalle straffedømte høytidelig avsluttet i juni ter til at dette skal bli en ny frontene, enten pir,get av eller lot seg føre i krigsfan- frontkjempere og andre NS varte helt til 1945, så uoppklart forbrytelse g'enskap til Tyskland folk til tjeneste i rikets vep- spurte en i Danmark om ved-i Hva om den nidkjære herr Disse folk som altså nå gir det utseende av at Norge var nete avdelinger før de herrer kommende hadde brutt med LØberg laget, en aldri så liten som styrer land og rike har tyskerne hin berømmelige dag I interpellasjon igjen? Om poi krig også etter kapitulasjonen, har sittet - og 'sitter «gjort opp for seg» for å holde 29, august lliti og rettsvesen? fremdeles den dag i dag - i høye stillinger i Norges forsvar oss til' jargongen Oc Ti har naturligyis ikke noe imot det Men vi har endog LØRDAG 7 FEBRUAR 1959 FOLK OG LAND 3

4 Stavisky-affæren: HVOR ER STAVISKY? virkelig ta en ordentlig tur», sier Henri plutselig helt uventet 8 januar 1934 Stavisky har lukket seg inne i sitt værelse i «Det gamle hus» Og ruger over avilsene De bringer så mye om ham og hans affærer Det som så mange har visst i syv år, men som alle har tiet om, det kvitær nå spurvene om fra alle hustak Og hva kommer det ikke frem, forgåelser og forbrytelser som han selv har glemt, helt til det tyveri av diamanter som han begikk ho,s en forlengst Jens Bjørneboe om Hamsun-jubileet I Jyllands-Po3ten har forfatteren Jens Bjørneboe skrevet en kronikk om det forestående Hamsunjubileum Vi gjengir fp'!"ste del av kronikken, som hand!er om den spesielle norske form for forfølgelse av den uavhengige ånd, en forfølgelse som forfatteren 'slår fast oftest blir dreve t av den «fremskrittsvennlige», radik1le intelligens I siste del av kronikken påviser BjØrneboe at nordmennene er ikke alene om å hate og forfølge sine store ånder og han siterer i d'en fo~bi;'delse Goethes ord: «- wer sein Gefuhl dem pabel offenbart, hat man von je gekreuzigt und verbrannt!r> Det er kanskje en irøst for noen å være i slett selskap, men da vi vesentlig er innstillet på først å feie for egen dør, har vi sløyfet dette siste avsnittet glemt venninne dengang han en- Det lakker og lir mot hun- over ham Maken til dikternå var «begynner» og ikke min- dreårsjubileet for Knut Ham- jubileum har verden neppe istrenes venn - - Og alle de som sun Norge venter, og gruer sett Men det må til! spiste hos ham, for hvem han seg Hamsun var den første For mannen er verdensbebetalte og hvis hele eksistens han SQm var skamløs nok til å rømt «Det gamle hus» de franske Alpene hvor finansierte, de erklærer nå en- vente så lenge med :\ forlate Andre norske diktere er ba- _ av politiet? stcmmig at de enten aldri har vår smertensdal, at hans død re verdensberømte i Norge, sett ham eller at de ikke har inntraff så å si like før hun- men Hamsun er det i verden Hver dag bringer den franske herre på ski Han lmm fra fjelle- visst at den strålende herr Alex- dreårsfesten Han må nå fei- Historien om hva som hendte presse nye mejdinger om den ne et eller annet sted og bor nå andre var den lenge ettersøkte res, mens man ennå har ham Hamsun på hans gamle dager flyktede forbryters formodede i huset sammen med dem Lu- bedrager Stavisky i frisk erindring Og dette er er fm velkjent og for trist til oppholdssted FØrst meddelte Su- oette har også funnet ut at det Mens Stavisky forblir usynlig en fryktelig ting; Man skal å rippes opp i, den var en trarete generale til beroligelse for er han som betajer hele foreta- finner den lille Lucette at hennes jubilere over en dikter, mens gisk og helt klar kqnsekvens publikum at en var på!sporet et- gendet, ibefattet helilnes fortryl- vel1li1 oppfører seg ganske merke- rnanfremdeles husker hvor- avetgenis misforhold til en ter ham, han holdt seg skjult i lende skiantrekk Han blir pre- lig Igår hadde han sagt at de dan det var å være hans snusfornuftig og åndsdemonærheten av Paris Så, blir det sentert for henne som «herr skulle ta en lan,g tur Hun gjor- samtidige Selv Ibsen var kratisk samtid, og den viste meldt at en hadde sett ham i Maurice» og er en charmant ka- de seg av den grunn tidlig ferdig medgjørligere enn Knut et folks uverdighet og umo ZUrioh og deretter i London Og vajer, men tydeligvis et helt ner_ og står klar i sitt hvite,skian- Hamsun på dette punkt denhet i rå flombelysning endelig blir det sagt at han al- vevrak Han går bare ut når det trekk, og så farer han løs på hen- Altså: Elt folk som for fii år Tegn skulle tyde på at dette - lerede befinner seg i åpen sjø og er mørkt, blir voldsomt forskrek- ne og sier at hun kan vel vente siden frakjente sin største dikte:rjubileum må bli det på vei til Venezuela Her synes ket når noern nærmer seg det en- litt! Han står ved vinduet, stadig dikter forstandens bruk, pinl~gste somr hoensinne er politiet å være helt utoo spor, og somme hus, og når hun og,henri ved vinduet - som om det v:ar noe tvangsinnsatte ham på psy- blitt feiret så har fiffige journalister opp- går til Chamonix for å gjøre inn- ekstra å se på eller som om han kiatrisk klinikk, tvangsinnla Men det blir det ikke sporet fru Stavisky Hun hadde kjøp, må de fremfor alt bringe Vf'-Iltet på noe ham på gamlehjem, satte Alt vil gå,som smurt, taler leiet seg inn på et billig hotell, med tilbake aviser «Herr Mau- Lucette går ut på plassen for- hans hustru og sønner i fel)g- vil holdes, litteraturstudenter Hotel Rue d'obligado, men forla- rice» kaster seg over dem og for- an huset Hun innånder den her- sel, tok ifra ham hans for- vil skriv'e i aviser, professorer ter det sn-art 1'or å unngå foto- svinner med dem i timevis på sitt lige, klare vinterluft, hun nyder mue, kort sagt i det hele tatt holde foredrag, og Olav sto:rgrafer og intervjuere Isteden har rom den vidunderlige vintel1sol En tillot seg å gjøre alt det som stein forfatte ennå tolv oppdet lykkedes avisene å oppspore Lueette er ikke tapt bak en henrivende liten, helt svart katt- et folk har lyst til å gjøre satser om Hamsun BØker vil en uekte datter av stavijsiky, hvis vogn Hun gjør seg riktignok ik- ujnge kommer gjennom den hvite med sine diktere - dette folk bli utgitt Ingen vil le på de biografi de nå bringer i de min- ke mange skrupler, men hun vil sne og setter seg på terrassen få skal nå hundreårsjubilere (Forla I 6) ste detaljer iajlflall vite hva det dreier seg skritt fra henne, der hvor Henri Mens Stavisky blir sett alle om, og da hun nå selv ser i avi- har feiet vekk sneen om morgesene, så står det med store bok- nen Lucette rører seg ikke for mullige steder hvor han ikke er, haven De gjemmer seg hurtig granene - noen har gjemt bor han, uoppsporet av alle uved- staver tvers over siden: ikke å skremme den Så etter en kommende i de tilsneede fjeller stunds forløp, mens det sv,a,rte bak noen tette graner der -!» StaviSky-affæren - Man lille dyr betrakter hclilije opp En navnløs skrekk 'griper Lumerkscmt, lokker hun på den: cette Hun står som lammet Hva Han sier ikke noe Hun ser i de franske Alper Her har Lucette opplevet de mest forbau - millionbedrage,ren skulle det være for noe!» sier han er på spor' etter hvorledes han svelger «Nå, hva pus, pus, pus - Katten reiser betyr dette? Hva er påferde? Hun sende ting Av henne og hennes sa «Men kom nå», fortsetter han '1 o bo venn Henri er de,t blitt ekteparet «Monsieur l\ilaurice» er ajtså seg, skyter rygg og VI ga rt t'l tar seg sammne HUln styrter till ivrlg,«så går vi på den turen» Fargeas - riktignok uten at noen Al ndr sta 1 Luce tte D a susser t d en, lytt er bake til huset Det er såvidt hun lllgen annen enn exa e '- får frem: «Henri _ Henri!» Det De går ut av huset Senere kom myndigheter har hatt besvær med visky Hun blir dødelig redd med stnttende ører - og er bort t lyder som et undertrykt skrik Lueette til å tenke på at Henri denne endring i navn og status, _ men hun ka n J' O ikke la de to eie par sprang "" Hem har begynt å lage mat slett ikke sa noe til herr Maurice «vi bare kaller oss det» sa Henri menn i stikken: hvem skal da ko- Lucette ser opp Hva er det på oynen Han snur seg og ser om at de forlot huset Etter tre og dermed var den sak i orden 1{e kaffe til dem? Og så blir hun dyret har hørt? Da hører hun en timers forløp kommer de tilbake svak lyd, som en gren skulle på hennes forferdede ansikt som Ekteparet Fargeas har leiet et værende i huset også etter at Da vrimler det av mennesker for- ensomt og høytliggende hus ved hun vet hvem den hemmeligknekke Hun ser i retlning,av ly- er blitt helt likblekt I an «Det gamle hus» Sneen er Chamonix, det franske vinter- hetsifulle herr Maurice er den - og ser to mørke skygger i «I haven» _ hvisker hun, «bak ganske nedtråkket Det er politifolk der i uniform og sivile - og sportjssted ved foten av Mont- Når hun er i Chamonix med blanc «Det gamle hus» heter det \Sm venn Henri (hvis etterna,vn derinne i huset ligger Stavisky og den muntre Lucette kunne fø- er Voixl, så telefonerer han stale på gulvet i rommet sitt rallen seg meget lykkelig For før"te dig Han sender henne da vekk de, med sønderskutt hode Hilll gaillig ser den lille pariserinne fjel- og sier til henne når hun skal har drept seg selv, sier poutifolkene lene og hun finner med rette det være tilbake igjen Det må være veldige snelandskap storartet Da rikstelefoner ham fører, for han fra Surete i Paris Men han lever ennå De har latt hennes Henriogså kjøper et hvitt må ofte 'vente lenge på dem ham ligge der to timer uten skiantrekk til henne i Chamonix, Han innskjerper at hun ikke må hjelp Han har mistet meget blod og dertil en hvit pelslue og hvite I si noe til herr Ma,urice om disse llelshansker (hun kom avgårde i samtaler «Det vil bare gjø,re ham på den måten - men han lever hui og hast i sine vanlige spaser- opphisset», sier Henri, Og hun klær fra Paris), da føler hun seg godtar det som alf annet like vel her som i Paris Hun fin- Denne søndag <7 januar) komner det også morsomt å være mer han noe opphisset ut av te "Vertinne i det lille hus Det kunne lefonboksen og han sier ikke et faktisk,;,ære like deilig som pa ord på veien tilbake til <,Det gamen bryllupsreise hvis det ikke en le hus» hvor «herr Maurice» aften var kommet en gr'1!tefull ventel' på dem «Imorgen skal vi FOLK OG LAND LØRDAG 7 FEBRUAR Stavis!tys kiste kommer LI l'qs fremdeles da de bringer ham til sykehuset i Chamonix Han lever også hele natten gjennom men han ko:nmer ikk'3 til bevissthet mere Henimot klekken tre om morgenen dpr han Ingen kan få vite av ham hvilke ministre han har,spist frokost med og hvilke deputerte som utrettet noe for ham mot innbringende sjek- I ker- - -

5 SPILLET OM TYSKLAND Hvorfor ikke folkeavstemning om Berlin 0l hele Tyskland? - Spør Helmut Sundermann Berlin er igjen kommet i brennpunktet for verdensinteressen Alle spøq" seg selv: Hvorledes går det med BerlinspØrsmålet? Vil det føre till ein ny verdensikrig? Her i landet blir vi som regel presentert for «Tysklands stemme» gjennom den noe tvilsonune tyske patriot, den sosialdemokratiske borgermester Willy Brandt Vi bringer nedenfor en betraktning om Berlinspørsmålet fra en annen kilde, fra den tidligere stedfortredende rikspressesjef i Det tredje rike, Helmut SUndermann Artiklen har vært trykt i «Nation Europa», og det vi bringer er et kort utdrag Etter at de verdenspolitiske erkjenne og å gå inn for nafronter stivnet i 1945 har det sjonale spørsmål Det er vært flere fremstøt for å en- sannsynlig at slike momente:t; dre forholdene I Korea ble vurderes kaldt og saklig i det således i 1950 ført en in- Moskva for valg av det rette direkte sovj ettisk-amerikansk handlingsøyeblikk krig for å revidere en «inter- Naturligvis er det ikke baesselinje» som var trukket re om Berlin at den internatemmelig skematisk opp langs sjonale diskusjon har blusset en breddegrad I virkelighe1jen opp Det avtegner seg nå i virble alt ved det gamle Senere keligheten et nytt avsnitt av - høsten så det i noen det store spill om Tyskland, dager ut som de russiske po- som ikke først begynte i 1945 sisj oner i Ungarn og Polen Dets utgangspunkt kan holdt på å vakle Men Sovjets tvertimot følges tilbake til maktmidler opprettet den Bismarckis tid For tyskerne gamle tilstand I det tyske var som Cemenceau så lapiområde har man forsøkt seg darisk uttrykte det, «tyve på revisjoner - i 1948 ved millioner for mange» «Entenden sovjetrussiske blokade av tens» fedre har likeså vel Slom Vest-Berlin og Østberlinerne~ de ansvarlige for Jalta- og folk~cppstand 17 juni 1953 Potsdam-doktrinene og som Mot blokaden viste de ameri- forfatterne av de siste Moskkanske luftbrofly og mot re- va-noter Ønsket å sjalte tybeilerne de russiske pansere skerne ut av verderlspolitikseg utsiagsgiv:ende ken Man må ha denne forhisto- Målet leir et oppstykket, rie for øynene for riktig å kontrollert og f'orsvarsløst kunne vurdere de siste krav Tyskland av Potsdam-modelfra MlDskva angå;ende Vest- len og etter Morgenthau- og Berlin Det russiske Ønske om Ilja Ehrenburgresepten Detå få de vestligle besettelses- te skinner gjennom alle Sovtropper fjernet fra Vest-Ber- jets erklæringler om Tysklin -- er hverken nytt eller landsmaterien, som lokkemat overraskende Også valget av for de mange tysketere i tidspunkt og metode for det- Vestmaktenes regjeringsknnte annet sovjetrussiske frem- torer, som er stivnet i en stestøt synes a bygge på den rus-i ril tankegang om dette tema siske oppfatning at Eisenho- anskuelser som bare kan gavwerregiment er svakt og pa ne en viss glad tilskuer, som Bundesregjeringens ulyst til å fryder seg over undergangstendenser i den vestlige verden Sannsynligheten for manglende motstand og fortsatt tusener av sultende hopet seg bare på general Aramburu, hivde kaffen på sjøen mens så gjorde ville intet skje Se politisk forvirring i vest bedømmes nå så optimistisk j da Chile eksporterte kobberet og deporterte tusenvis av op opp i de stm-e byene Det var som både henrettet, fengslet Moskva at man gjør det vågestykke i siste Berlinnlote å Men denne gylne epoke sitt demok1j:ttiske ry - fordi til vanvittig lav pris posisjonens folk uten å miste presentere et slags program varte ikke lenge Den falt for SIP bestemte det om tysk befrielsiel HØr her: de store folkefremmarsjene i Annet skritt: De liberale «Er det virkelig mulig å påstå at okkupasjonsstyret i Økonomi og politikk ble ut- regjeringen i strid med kir tiden og den liberalistiske losj er legger an på å bringe Tyskland eller i noen av dets slettet Reigjeringer med ster- ken For å loppnå dette, beke personligheter i sin midte nytter man ethvert middel: deler skal oppirettholdes tretten år etter krigen? Enhver besettelse er som kjent en :foreteelse kaffen, komelt, kjøttet, kob- til skrifte og det er alltid tok 'orver i nesten alle land, og til og med kommunister går av begrenset varighet» beret, oljen osv ble betalt en 1geistlig som biter på agnet med stadig bedre priser Men Provokasjonsagenter som har Det heter videre i samme de imperialistiske herrer, mid- infiltrert seg i regjeringen note: lertidig satt i sjakk under og yter en mektig støtte, slik «For lenge siden er besetteietter krigen, kunne ikke re- som i tilfellet Peron Inn SeIn av' Tyskland blitt et fortidsanliggende Ethvert forsøk signert tol ~etla denne uav- til nå har man bare i hengighet, og fra 1955 av har Paraguay oppnådd en eneen bølge av revolusjoner skyl- ste prests støtte, padre på å hindre utslettelsen av utenlandske makters særrettigheter i Tyskland - vil bli en let over kontinentet fra den Talavare, som flor tiden oppene enden til den andre og holder seg i Uruguay til bestyrtet de sterke regjeringer handling for sinnsykdom, fortidslevning» Ingen setninger kunne presisere gi uttrykk for hva millusjonef» synes å være skåret (Forts 8 7) Alle disse «frigjøringsrevo- men no/e skal man jo begynlioner tyslmre har tenkt i etter det samme mønster, og årevis, og som er Tysklands deres konsekvenser likedan ;p!rob,emets kjernepunk,t etter 1945 Riktignok har rus kjøtt til utlandet for 528 dol Pevon solgte det argentinske serne motsagt sin tidligere lar tonnet, men «frigjøringsrevolusjonen» presterte å sel feiring av Potsdamavtaien, men la gå Det er ikke mulig ge det for 277 dollar Vene med noen normalisering og gjenfødelse ut,en at man først fj emer det som russerne her kaller «utenlandske forrettigheter i Tyskland» Russerne hadde - for å gjøre ære på sannheten - dessforuten gjerne kunnet nevne et anseelig antall europeiske land fra England og Frankrike til Ungarn og R,umenien OVeralt forvirrer utenlandske forrettigheter' det hele, og ovemlt må de bringes vekk, hvis ikke li'orts 8 7, ARGENTlNA8REV: «Fricjørings»revolusjoner i serie Nå er turen kommet til Paraguay ~uel1ios Aires i januar friels'en av så mange land si- En rad av revolusjoner den 1955 har i dag viet seg skiftet det politiske panora- til det verk å befri Paraguay roa i nesten alle de latiname- også stakkars paraguayerf)! rikanske land inntil 1930 De- Når deres «frigjørelsesrevolnres vegjeringer, enten de nå sjon» seirer får vi se dem imvar gode, dårli~e eller helt portere - appelsiner Akordinære, hadde begynt å vi- kurat som kubanerne (som se tegn på en viss uavhengig- besitter Amerikas sukkerplanhet og mangel på respekt over- tasj \)' i løpet av få måneder for «sivilisasjlonens og frem- vil se sine sukkerbeholdninskrittets herrer» Argentina, ger ta slutt Og akkurat som Brasil, Chile, Peru og mange argentineren idag ikke har fler så i løpet av få måne- råd til å spise biff der sine sivile og demokratisk * valgte regjeringer styrtet Det Operasjon Paraguay forbevar helt åpenbart at okkulte redes helt åpenlyst innenfor krener ledet de marionetter Argentinas grenser Ja, den som kom isteden er til og med forkynt gjen- Det fulgte en paradisisk nom pressen! Planen & den periode for de fømevnte in- samme som man har fulgt i ternasjonale interesser og for de øvrige land og består av det innfødte oiigarqui som følgende etapper: tjente dem Det var den gang FØrste skritt: Det interameda det argentinske korn og rikansloo presseforbund kjøtt ble solgt for få senta- SIP - dikterer at S'troessner vas, da vinen ble tømt i ga- er en diktator Hvorpå stroterennene, frukttrær brukket essner uten tvil begår den ned osv mens det samtidig samme feil som de Øvrige sto enorme køer foran de of- styrtede diktatorer: han unnfentiige bespisningsanstalter later å fylle disse sjarlataners Det var den gang da Brasil lommer med douar Om han zuela var et av de rikeste land i Syd-Amerika Det kunne således tilby lån i Perez Jimenez epoke, og nå, mindre enn 8 måneder etter frigjøringen må det sieiv søke om å få lån Colombia fikk god pris for sin kaffe og Olje i «tyrannen» Rojas Pinillas tid, mens den colombianske kaffe i dag bidrar til å senke prisene på det i11- ternasjonale marked De losjer som står for be-i står general stroessner jar tur? LØRDAG 7 FEBRUAR 1959 FOLK OG LlmD 5

6 Araberne og Palestina Jens Bjørneboe om Hamsunjubileet (Forts fra s 4) I talt drevet med stenkast ut (Forla /TQ, $ 1) zionismens planer Araberne stina, skjønt han ikke var gale steder Alt vil være som av landet, og han ble lenge uten arbeid og uten land De ble klar over at arabernes mindre moden for selvstyre ellers Du store verden, hvor I ~orte, h~n fl~kket i ~r etter som ble tilbake måtte bære nasjonale besti1ebe1ser ikke enn brødrene i de lomkringliggende land, måtte føre en den siste man i Norge, som tell værelser, helt inntil han smukt alt vil gå! Den eneste, ar omknng pa europeiske ho den tunge skjebne å være lot seg forene med den zio- borgere av annen klasse nis tiske bevegelses mål håpløs kamp fdr nasjonal frihet Arabernes skjebne ble det er jo nettopp ham vi her~ ve klinikk hos dr Jacobsen i var istand til å lage skandale havnet på hin berømte ner A v Palestinas innbyggere Det følgende tiårs historie under første verdenskrig var - fra 1920 til er hidet store flertall arabere storien om uopphørlig kamp nye verdensorganisasjon ble * hvert kom til seg selv igjen enda mere sørgelig da den ved begraver København, hvor han etter (kristne og muhamedanere), for å overleve og for nasjomens bare et lite mindretall nal verdighet fra araberneis denskrig For dens grunnlegmed norske diktere, eller så fattet omtrent sytten år, var skapt etter den annen ver mnten er det noe veien I denne reisetiden som Oill- på ca tilhørte den jø- side For araberne sto samdiske tro De fleste av disse tidig overfor det britiske Em uhørt elendighet over arabermennene, for historien er ik- ske hjelp som møtte Munch i gelse av staten Israel brakte er det noe i veien med nord- den forståelse og den praktijøder hadde bodd i Palestina pires og den internasjonale ne ke ny Klassisk er behandlin- Tyskland, antagelig det som i århundrer, og hadde der zionismes organiserte politisom i de fleste arabiske land ske, finansielle, propagandisres skjebne som ble drevet fra hvis nasjonale holdning hel - Etter klinikken i KØben FØrst og fremst var det de gen av Henrik Wergeland, holdt ham fysisk sett i live ført et så sikkert log uflor- tiske og militære makt Arastyrl1eit liv som i de mest to- beren ble systematisk berøvet som riktignok lever på den noe å skryte av Men Werge til Norge, ~ som eneboer og hues og gård Dernest deres, ler ikke - i norske øyne - var havn, reiste Munch «hjem» lerante land i vesten sin eiendom Hans land ble annen side av våpenstillstandsgrensene, men som sta merket at mannen faktisk ånden og med full skaperland døde ung, og da man folkesky særling, men frisk i De Øvrige jøder var kom- «kjøpt» opp, ofte gjennom roet til landet i slutten av det stråmenn og mange ganger dig er utsatt fdr militære augrep Og til slutt, ikke minst, svinde i fred, og ga ham til Edvard Munchs eksil var al var døende, lot man ham kraft nittende århundre som følge gjennom bestikke>lser, som dr av forfølgelser i Europa De Weizmann bekjenner, og ved deres skjebne som lever videre i sta ten Israel Mellom til- og med oppreisning mot slutten Etter at pressen hadde Ibsens Ibsen reiste fra Norge likevel for lite å regne imot hadde stuet seg sammen i hjelp aven mengde lumske små samfunn, skjønt araber- trick ble det stadig satt ut i sjikanert ham lenge og grundig nok, og tuberkulosen hadmen, tok med seg hustru og med et lite stipendium i 101illbaketrekningen av de britiske stridskrefter fra Palestina ne alltid hadde gitt dem en livet nye zionistiske kdlonier hjertelig mottagelse Sogar Dermed ble araberen da de gjort resten av verket, sønn til Rom - og ble borte etter den annen innvan- stengt ute fra arbeid på det og undertegnelsen av våpenstillstandsavtalen ble over r til sitt bryst og innlemmet nelig slett ikke deres plan, trykket det norske folk ham i niogtyve år Det var opprin dringsbølge (Aliyah) i de før- land som var kjøpt av zionisste år av det tyvende århun- tlsri:e sammeasl:1tnin;:;er Mot million arabere fordrevet fra ham i det nasjonale skattkammer Siden har folket besatt, år etter år men hjemreisen ble stadig ut dre, den som ble utløst av den hans Ønske ble døren til hans sine boliger i Palestina og til nystiftede zionistiskc bevegel- land åpnet for en voksende de tilstøtende land Zionistiske terrorbander, som imel egenskap ved seg selv Imid slemme reaksj onære kretser traktet ham isiom 'en hellig Hvis man tror at det var de \1e, fikk de jødiske innvan- skare av zionistiske innvandrere en gjestfri mottagelse, drere, langt ut over det det lom handlet med støtte av lertid 10t Wergeland seg ikke i Norge som fordrev Munch skjønt de kom med det ut- var mulig å oppta sen tralmyndighetene (sdm i forføre under favntaket, og og Ibsen, da er man på villtrykkelige mål å skape et Som menneske sto han li tilfellet ved Ddr Yassin) og noe av det siste han skrev, SPOir, det var ikke bedehu<; «nasjdnalt hjem» i Palestina keover:l:1or det samme SDm en imellom på egen hånd, angrep var linjene: folk og puritanere og pietister som var etter dem Det Stillingen begynte først å Xor- gang ble beskrevet av den forsvarsløse arabiske landsbyer og massakrerte innbyg «- ~ - nå når jeg blegner, var intelligensen, den frem andre seg da zionistene be- amerikanske misjonær dr sluttet ikke å ansette arabere Miller Burrows slik: «den gerne Hagana fulgte samme Buster man giør og Portraiter skrittsvennlige, radikale inman tegner- ~» telligens personlig, som ydet i sin tj eneste og å boykotte eneste gode indianer var en taktikk Som følge av disse dem åpenlyst Dette medgis død indianer» overfall og nedslaktl!inger, Stort mere henrykt ~ver si- de viktigste bidrag til heksene landsmenn var heller ikke jakten Som et eksempel kan åpent i Ben Gurions nylig ut- Allerede i 1918 talte Mr som ble kunngjort høylydt, gitte bok «Israels gjenfødelse William Zeal, en særutsendog skjebne» ing fra det amerikanske ut- trntde landsbj er :i rømne til Danmark og der lot seg Munch og hans slekt stadig' begynte befolkningen i de Amalie Skram, som emigrerte nevnes at mens Eldvard Balfour-erklæl'ingen enriksdepartement om det etter at de gjennom de bru begrave under gravskriften:,'ar i Oslo, ble der i Studenfl': Ut fra dette synspunkt og hat som de zionister oppsærlig etter forkynnelsen av vakte, «som kom til Palesti le ljlorddåde:r andre' steder «Dansk borger, dansk hustru, terforbundet aven kjent, radansk forfatterinne» dikal liege holdt et foredrag huc':)e' fått en smak på hv? StIm ville ramme dem Bare Også Ibsen bevarte hodet hvis hensikt var å forklare Balfourerklæringen kom ara- na og erklærte at landet tilbeirne til at det stiglende an- hørte dem, og også oppførte det gil{k rykter om at zion- koldt Da tiden var kommet, Munchs bilder som utslag av i,;tis1:c stridskrefter llæ::ujet da han var blitt verdensbe- en latent sinnsykdom, hvis tall jødiske innvandrere var seg som om det skulle være "cg llyktet alle i vill pani'-k rømt nok, og da graven nær- symptomer lot seg påvise i en trussel mot deres egen ek- tilfelle» Intet plioblem i forbindelse met seg, åpnet også det nor- flere ledd i familien Munch sistens Erklæringen tjente, Arabernes stigende krav på med Palestina er imidlertid ske folk sin favn for ham * sammen med den tidligere av uavhengighet ble avvist så blitt /slå fordreiiet vred hjelp Men han var urokkelig, og oman går neppe for langt, dr Weizmann om at «det var lenge den jødiske befolkning av propagandaen som nettopp han motsto nasjonens glade nar man som årsak til denne zilonismens mål å gjøre Palestina like jødisk som England rør mot fl'lemmedherredøm sagt om dem at de frivillig le tatt aldri vært svak for den iandsmenn, antar et ubevisst, ikke var i flertall Deres opp flyktningeproblemet Det ble charm Han hadde i det he- holdning overfor betydelige var engelsk», til å understreke denne trussel og til å over motstand av britiske og zion av sine ledere Men bevisma- kelse, smuttskriverier som var nettopp det som disse menn met støtte på den samlede forlot sine hjem etter ordre Og all den sladder, bakvas- men handlekraftig hat til bevise også arabere som hittil ikke hadde trodd på disse resultat at araberne i Pale- og utsagnene fra nøytrale årenes løp, hadde festet seo' Wergeland, Ibsen, Munch, is tiske stridskrefter, med det terialet som er overlevert FN gått gjennom norsk presse i representerer Og i tilfellene iaktagere er overveldende og for dypt i ham '" Hamsun er ti!agnosen helt motbeviser fullstendig disse Det ville imidlertid være klar, det er den gjennom ut11::;ligb påstander urettferdig å tro at det bare snittsintellektuelles hat til er sine diktere nordmennene den uavhengige ånd Hatet Overfall på landsbyer behandler etter dette muntre til Oiverklassen Selv mens hemønster Det gjelder i virke- le Oslo-kompaniet var i god ligheten nesten alle som IØf _ tro under forsøkene på å få ter hodet over gjennomsnit- livet av ~em, må den?bevis 6 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Slik bor al'aberne fra Palestina nå lørdag 7 FEBRUAR 1959 De arabere som på den annen side av våpenstillstandslinj en, det være seg i Jordan eller Egypt, har tet (Bortsett fra skøyteløpe- ste mnslk~ ha vært tilstede: måttet leve som i en re og skihoppere, som tilbrin- Dette er va:-e overmenn! La nattmare Stadig finner det ger sine betydningsfulle liv i oss prøve a kverke dem, før sted overfall på landsbyer, ledsaget av koldblodig Edvard Munch bleraktisk at Ibsen på sine gamle dager dyp harmoni med sitt foil~) det er for sent! Det fdrtelles nedslaktning, plyndring og p talte Dm et drama som han vill Ødelegg1e~se Noen av disse '"'''U''~''''''''U'VUV\lVU''''''''' hadde igjen å skrive, det skulle bli et viktig arbeide" og overfall blir utført av halvmilitære grupper av bevepnete te har myndighetene i Israel' temaet skulle være misunnelsom bekjent satt i gang syste- sen! Det er beklagelig at Ib bønder, eller de blir gjennomført av de gamle terrororgamatiske felttdg for å fordri- sen ikke fikk skrevet det, og ve de arabere som bor i den i det er å anta at det ville ha nisasjoner Andre blir planlagt av de regulære strids- I krefter i staten Israel og I satt i gang Ved sielen av det- våpenstillstandsavtalen fastsatte demilitariserte sone Omar Amin von Leers Abonner på Folk og «Land»)-

7 Spillet om Tyskland Arcrentinabrev: I (Forta frø 5) det europeiske område dag skal bli skueplassen (For1;& frø s 5) Sannheten ne er nå ivrige i å understre- ne med Imens investerer 10- (Forts fra s 2) en ke fiojkeviljen Hvorfor ikke sjene millioner av pesos i være den riktige Tilfellet Elfor da løse saken på enkleste må- smedeskrifter 'og banker pa verum viser rent uhyggelig en sateuttkrig te: ved en folkeavstemning dørene hos noen militære som klart det store ansvar og konfor hele Berlin? Det er ikke man forespeiler det fremtidi- sekvensene av feilgrep Tyskland ligger i midten og derfor må helbredelsen star - så mange kapitalister i Vest- ge storslagne monument over Da regjeringen på dette te herfra Berlin at de på noen slags «frigjøreren» grunnlag tok beslutning om Slindermann peker ellers på måte vil kunne påvirke en Tredje skritt: Alle aviser på krig, utstedte kongen en pro M det i Sovjets note til slik avstemning, så den vil kontinentet (og i Europa) for- klarnasjon, som kanskje en USA også heter: gi et sant uttrykk for folke- \sterker sin propagandakam- kelte vil finne formalistisl{ «Sovjetregjeringen har alle- keviljen Er det flertall for panje, og fedrelandsløse pa- under de forhold Han medrede flere ganger erklært at ordningen i Øst-Berlin, så er raguayere vanærer Imyndig- deler, :'tt han ikke kan frahverkfln USSR eller USA eller mken uterh videre løst uten hetene i sitt land,og forsøker I vike det parlamentariske synoen annen stat er t'eføyet til noen «fristad» for Vest-Ber- alle mulige utveier for å pro-i stem - uansett Stortingets å behandle problemet om TYl3k- lin Og er det et flertall blant vose~e en dir~kte eller simu- enstemmige beslutning om å lands gjenforening Det er en østberlinerne for å gå sam- lert mtervensjon l fra nabo-i søke en ordning på okkupasak for tyskerne i 0st- og Vest- men med Vest-Berlin med en landene De lover gull og sionsbasis Nåvel en manns Tyskland :når de er rede til og «kapitalistisk» livsform, så grønne skoger til enhver som S~mVjttighet må' respekteres, Ønsker å løse den Det er en burde saken også være løst vil gi seg i kast med deres selvom den iblant erfaringssak som de selv må bli enige O,, kan ikke neie Tysk- eventyrlige foretagende og messig kan vise seg nokså om» lanj'sspørsmålet løses på den I pantsetter landets fremtid =- tøyelig ~ endog snu helt Og videre: måte? Hvem har betalt for de va- rundt Samvittighetskvaler er Russerne har forkynt sin pen som er utlevert av det ingen bagatell En kan dø av «Sovjetregjeringen er a,v den vilje til absljlutt «ikke-inn- argentinske marinea~senai det Men samvittigheten er mening at Vest-Berlins befolkning etter at den utenlandske blanding» Hvor er den tyske til paraguayske flyktr:mger? 8n rent perslonlig sak Den statsmann som kan innhente (Coronel Bogado-epIsoden, I kan ikke overføres til andre, okkupasjon er endt skal få rett samme erklæring fra ameri- omtalt i FIolk og Land) Hvem slik som her ble gjort ved å til å velge en livsform etter kanerne 00' så ta Krusjtsjov betalt våpnene og de Øvrige trekke tronarvingene inn i eget ønske Skulle Vest-Berlins på ordet? b store utgifter i forbindelse forholdet I dette land kan innbyggere ønske å bibeholde med evenwret Puerto Bouvi- ingen berøve sine livsarvinger den livsform som bygger på den ~""",""'"",,,""''VV\I\oo,,",,, er? (Da de argentinske goril- arveretten og ing1en kan fralaer forsøkte å provosere skrive andre odelsretten, som p;rivia,tkapitalistiske eiendom så avhenger det av dem selv strloessner til å erklære Ar- har sin parallell i arveretten Sovjetunionen vil på sin side Regjeri ngen og gentina krig (!) før Frondi- til tronen, til all overflod kozis maktovertagelse) Hvem difisert i Grunnlovens 1 og respektere v:er',berlinernes avgjørelse» forsvarsspørsmålet betaler utgiftene i forbindel- 6 Noe slikt er ikke tidligere F'orfatteren understre,ker at se med de fire fly som står forekommet i vår historie en her får se bort fra pr'opagandafrasene om «kapitalis (Forts fra 8, 1) klar på argentinske flyplas- Der må ligge noe under, reduksjon av våre forsvarsmuligheter til tross for at ayske mål? Hvem betaler ut- gjennomføre Harald Frank ser for å bombardere paragu- som der er tatt sikte på å me» o l I virkelighetens verden, skriver han, er det sam-' partipolitikerne \ har sørget giftene til monteringen av lin Knudsen synes å være inden kraftige radiosenderen ne på den rette forklaring i me slags tyskere som l,ever for at vi må bli krigsdelta,gere på begge sider av Brandenburger Tor En riktig hård Det liggeri luften at en nedsettrelse av tjenestetid :t1 - en eksilert paraguayer i calle mentlig inspirert av minister som bygges-på verkst ~il dette~blads-nr r-u-<l:; fornakket sort De har trosset og dermed av vår beredskap Parana i Buenos Aires? - Og Einar Masengs bok «1905- bombeterroren, de har overlevet den russiske innma,rsj - er på trappene,og det synes nå åpenbart at kreftene hær som paraguayeren Justo bok bør' leses,avenhvler hvem betaler den lønnede 1940» Den og admiral BØhms og de er vel temmelig enige omkring Finn Moe for tiden Prie1io holder her i Argenti- norskvennlig nordmann, ikke om at de ønsker å bli kvitt seiler med medvind Moe har na, og som nå driver øvelser bare NS-folk de fi'lemmede herrer, i særdeleshet herr Ulbricht fra nettopp i stortinget lagt frem med henblikk på invasjon i Vidkun Quisiings navn og sitt syn, som stemmer godt Paraguay? Hvem betaler for person ble brukt som et påden militære treningsleiren skudd "Moskauer Lux-Hote!» med statsministerens mange Det som står tilbake er at underlige reiser til alle de paraguayerne har i sving i Det er vel dem, som vil si, Moskva i sin erklæring sier at halvrøde landene, de som er Burzaco ved Buenos Aires? at man dermed gikk glipp av vestberlinerne selv skal få «nøytrale» Slom Titos, Nehrus Det fjerde skritt i utviklin- en glimrende anledning til å avgjøre sin fremtidige livsform Men hvorfor gjelder så og lignende Hadde det ikke gen representerer opposi- kvitte seg med parlamentarissjonsgruppenes «hellige, evige men, som merr og mer faller vært :lior Israels skyld, ville ikke dette for Øst-Berlin? vel Nasser også vært tatt og patriotiske union» Etter """'''''''''''"",,,'VVVVVV\A-'\N'V'\t''"''' Men kanskj e er det her et med i besøkslisten Det er prutningsmonn Også russerklart at slike umotiverte rei- seieren vil man dog se at denne union hverken var så hel ser av landets statsminister av NATO Det vi kan gjøre er må vekke bekymring på å ruste opp før livet med lig, evig eller patriotisk kastet lys over dette nasjo- mange hold, og bli utlagt soim konvensjonelle våpen, med Når byttet skal deles dukker nale mysterium forberedelsene til en ny ku- marinefartøyer eg med de den gamle rivalisering frem i Nå er imidlertid begravel- vending fra Arbeiderpartiets taktiske atomvåpen USA vil dagens lys igj en, Mik som det ~es- og jubileumsfenomenet "side Finn Moe, som ikke er 'Overlate oss Gjør så den del,skjedde i Argentina Venee;uela, OoIombia og Cuba (Og vel en gammel sak i Norge, tra-' noen hvemsomlwlsl;, men den av Europa som hører Vesten disjonen er lang Det aller av Arbeider'partiet utpekte til det samme, så kan kanmektigste eksempel ligger nå formann i utenriksnevnden, skje verdensfreden Sikres ogberale og kommunister gjør også i Norge etter 1945?) Lisnart tusen år tilbake, ved går klart inn ror "er militært så med en balanse som ikke hverandre rangen stridig i slaget på Stiklestad, hvor uttynnet sone i guropa», og bare hviler på atomvåpnene en orgie av blod og voldshandlinger De som har fi nordmennene samlet seg og kjenner vi ham rett c!' det Da vil det bli enda mere som slo ihjel kong Olav Ha - i første rekke Norge som 6kal taler mot å sette igang en nansiert det hele vil presen - raidssønn, - hvoretter de, «uttynnes» Det betyr igjen: krig Og da vil Europa også tere,sine regninger, og den såsnart han var i jorden, mindre til forsvaret, kortere etterhvert kunne stå på egne som får betale dem blir det utropte ham til N!oll'ges tjenestetid, ingen våpen på ben, i fredelig samvirke med paraguayslre folk Slik soim hellige Olav, landets skyts- høyde med angriperens og i USA, men ikke diktert av argentinerne i dag betaler for helgen Allerede samme det hele tatt militært vrøvl denne fjerne verdensdel, som tre års frigjørings:olrgie natt Olav var død, begynte Det er den direkte dødslin- tross alt bygger på en livsomvendelsene, og før året var je Arbeiderpaætiets Moe går stil så langt fra vår Ja, den s omme, var selv hans bitreste inn for etter å ha trukket er etter vår mening mere ÅTerter l motstandere hans tilhengere Norge inn i NATO og dermed fjern fra vår enn det euro- Det hjelper lå få folk i jor- kjørt det midt inn i storm- peiske Russlands FOLK OG LAND den sentret Vi kan naturligvis * ---- ikke nå gå hals mrer hode ut Forts 8 8 LØRDAG 7 :Pl!fBRUAB IU60 og graven noen hver tungt for brystet Den er nå engang ganske upåkrevet i et demokrati A v floranstående opplysninger fra den franske og den engelske militærattache til general Clarke fremgår det, at den parlamentariske pille allikevel ikke var hverken større eller bitrere enn at man kunne tenke seg å svelge den Elverum var anstaltmakeri i landets skjebnetime Tryrgve Lie opplyser i Borregårdsutgaven av sin bok, at de'r fant sted et møte mellom Dr Brauer og de tre av Stortinget oppnevnte forhandlere, men omtaler ikke tesultatet under henvisning til at Mowinckel har skrevet om dette Dette er nytt, likesom Mowinckels rapport ikke kan sees å være offentliggjort Det har vel sine årsaker Mowinckeis standpunkt i stortinget, før det oppløstes, er vel kjent Der ble også holdt et regjeringsøte iom disse ting, selvfølg'elig Protokollen fra dette møtet er heller ikke offentliggjort Også det har vel sin årsak Et merkelig demokrati dette h\0or avgjørende hendelser holdes hemmelig for folket, som lissom skulle styre seg selv, og selv ta hånd om sin skjebne Der gjenstår vel ennå en del detalj er å redde fra gravens rand, men neppe så ma;n:ge~ ~ Det blir godbiter for fremtidens doktorander Olaf Holm Annelise Parow TANNINNSETNING Tron dheim Gisle Johnsonsgt 5 - V Lademoen kirke - Voldsminde TANNLEGE MAAMOEN Hansæensgt 2 Telef Tannlege MARTIN KTELDAAS Hansteerusgt 2 Tlf Arkitekt HUSTAD BÆRUMSV 5, ø ULLERN Telefon Oslo Oslo Stigefabrikk Inneh ALF T LUNDE, Mosseveien 8, Oslo Tlf , priv S'kyvestiger oljet ml cadimerte beslag Takstiger av jern, malertrapper og heisbare loftstrapper }i'()ut 00 LAND 7

8 Re;:jerin;:en o;: forsvarsspørs_ålet pa, så er det nok å kaste et AVSTEID TIL HOVEDB0LET genpostens spalter Til de an- mens) forgiftede luft, kan blik,k på et kart over østjer- dre norske SkØytelØperes ros oppdragelse i verdenssamhø- Men det eir ikke bare når sjøområdet Det gir kanskje Stortingsmann Emil LØvli- skal det sies, at de alle som righet bare gi usikre resultadet gjelder det vi selv er for- også en forklaring på Sveri- en har fått innkallelse til en har tatt avstand fra Lund- ter Som vi har pelkt på, er pliktet til å gjøre innen ram- ges tilbakeh:o:ldenhet både Mosk:va til en såkalt parti- bergs linje Vi går ut fra at det svært ofte hjemmet men av den militærallian~e når det gjelder NATO og da kongress og har i den anled- Skøyteforbundet nå kommet som infiserer barnet med vi har sluttet, at det nors edet gj'aldt et nordisk forsvars- ning fått permisjon fra stor- kt' ø ekstrem nasjonalisme Skiolen folk har underlige begreper forbund 6 n på linje med de a lve og s r- d tinget i dagene 2 Januar l ger for at det definitivt blir bør derfor benytte de midler For det er ikke bare' Nor - FØr verdenskrigen, som ble 9 februar Lakeiene trenger slutt med denne personforføi- vi har nevnt tidligere for å Norge som er et utsatt punkt satt i gang for å hjelpe det naturligvis dressur en gang gelse fra LundbeTgs side bekjempe en holdning f ved en ny verdenskrig Ky- Polen, som selv nettopp had- imellom * hj1emmene som begunstiger sten i Nord vil motstandetren de vært med på å overfalle * MIKOJANS MOSKVAREISE Sjåvinisme» trenge for å ramme Vesten TSJ'ekkoslov"kl'et 'og Slom end- SKØYTER OG POLITIKK 'Men så er da også fru A en med sm sjøkng~ Et an?et av- te med at både Polen og en Den lille politiske skøytelø- Som bekjent ble opptaket Jeglova, tidligere sjefinspek- ~ d b ~ d for til Mikoj ans berømmelige begjørende omra e a e lang rekke andre land ble per Odd Lundberg lever frem- tør ved Sovjets undervisningsoss og flor Europa er utløpet slukt aven dl'ktaturstat, var l da f SØk i USA gjort av den like bl tt f f deles i d,e gy ne ger ra berømmelige Minnesota-se- departement, l sje or av østersjøen østersjøen sett fra et skandi- 1945, da det var god tone ånator Hubert Humprey, som Secondary Education Division En må spørre seg selv hva navisk synspunkt et nøytralt sjikanere frontkjempere, og foretok en reise til Moskva og i UNESCO det egentlig er det forløyede hav og ikke som nå dominert naturligvis kan ingen hindre offisielt kom tilbake med al- * og fortumlede norske folk vil: aven eneste stormakt I ham i å dumme seg ut privat vorlige advarsler mot å tirre SPIONKR,IGEN I BERL,JN når en ser at det gang på gang nordøst lå Finnland, som En annen ting er det når de røde Han hadde også noe Vi har før omtalt noe som lykkes det halvrøde Da~b~ad rsamarlj"eidet intim:t med de SkØyteforbundet bøyer unn- annet med seg, som det ikke heter De fri juristers underå reise en slags OpPOSISJon skandinaviske stater Innerst av for tullet!og lar ham set- har stått større i avisene om: søkeiseskomite, 'en organisamot at vår NATO-partner i Finskebukta lå Leningrad, te betingelser for en delta- en liste ovrer forskjellig ma- sjon med hovedtyngden i Tyskland får de forsynings- som var uten nevneverdig be- gelse på landslaget mot skineri og materialer som den Berlin, hvorfra den sender stasjoner for o flåten s~m det tydning - karakterisert blant I R~sla:r:-d Sli~ at en ~nnen russiske industri trenger for å spioner over blant de røde naturligvis rna ha for a kun- annet ved at den var kassert, mmst like habil løper bhr satt kunne byglges opp slik at den OrganisaSjonen har i det sine for-svare blant annet Nor- som hovedstad Lengere syd utenfor F'inn Hodt har gjort konkurrerer ut både den eu- ste fått endel harde slag,: en ge, og mot at tyske offiserer kom så de uavhengig,e balti- så mye for norsk skøytesport ropeiske og den amerikanske av topplederne ble av de røde i likhet med andre NATO- ske stater, så øst-preussen, opp gjennom de mange år, at De vil kjøpe dette i USA, na- avslørt som en tidligere unglands stasjoneres ved Nord- bare gjennombrutt av den pol- han trygt kan måle seg med turligvis på kreditt (3 billio- domsleder hos Hitler (og det kommandoen på Kols~ ske korridor Så kom selve Lundberg, og er den siste for ner dollars!) Det var for å var jo ikke bra i den meget Ingen skal beskylde oss for det egentlige Tyskland, som, «patriotisk» ti~ å delta sam- bringe dette i endelig orden demokratiske verden vi lever å være det spor begeistret behersket den søndre del av men med en tldligere front- at Mikojan gjorde sin reise i), en annen ble knepet av de for den Økonomiske stormakt østersjøen Nord- og Vlestsi - kjemper, så får han holde seg og snakket hyggelig med alle røde da han var på en pr-ivat som under Adenauers regi er den av dette hav ble så dan- hjemme, Qig isteden gå på de ~tjolre amerikanske indu- seiltur på Vannsee, og en vokset frem på ruinene av net av Sverige og Danmark, skøyær i Dagbladets og Mor- striherretr, som følte seg svært tredje måtte herrene ta det tredje rike Det,er fak- som satt med korken til inn- """~'\lvv\""vvv\"""'" så smigret over den store og seg av selv da det ble tisk folk av Dagbladtypen løpet hyggelige manns oppmerk- oppdaget at han hadde som styrer og bestemmer der HVlolr katastrofalt er ikke kunne konsentrere oss om somhet Og så får vel bolsje- stått i bolsjevikenes sold Men litt sunn fornuft får en dette forandret! østersjøen er vest- og sydflanken ut mot vikvennen Humphrey i tidens helt fra han sluttet seg da bruke her i landet også blitt et sovjettisk innhav med havet - noe vi jo forsømte i fylde Leninordenen til Juristene i 1956 Det er «'fi- En gang må det da være slutt Sverige liggende innsirklet av høyeste grad, slik at vi opple- * me» som forteller dette og på tøvet og barnekammerhi- rødt land med rak~ttslk,~tset vet den tragiske og rystende DET DEILIGE UNESCO som føyer til at det derfor var stjoriene om det uovervinneli- peiænde inn mot SItt hjerte nasjonale og militære skan- særdeles velkomment at bolge Norge som (med England på korteste avstand Den fin- dale i 1940 Idag er F'innland FN e~ som be~jent full- sjevikagenten Dombrowsky i ryggen) kan be fastlands- siæ ryggdekning både for -la OiSS se virkeligheten i ØY- stendig l hendæe pa de halv- på sin side stakk av vestover maktene kysse seg der,en er Sverige Qig Norge er tapt nene _ en potensiell fiende røde, f?r å Si det forsiktig, _ selv om de røde påstår at høyest når en plukker bær I Finnland er i dag helt i rus- istedenfor en hjelper, og rygg_ og særlig den VIktIge del s~m han gjorde det fordi han haddag er England bare et null si)sk vold, og vil til og med dekningen molt S:verige er blitt h~te~?nesc? er helt bo~je- de underslått et større beløp, i fattigkommisjonen, SQim ikke på ordre nødtvungent gå løs en truende fare, flordi Sverige vlkd~ngert: TIl nær~e~e opp- og at han var en tidligere kolkan hjelpe seg selv, langt på restæ av Skandinavia, slik selv er i fare Det er faktisk lysnmg gjen~lr ~I litt fra lega av Jern-Gustav I farten mindre Norg:e som det i verdenskrigen vend- slik at grensebefestninger UNESCO-PUblIkasJOn nr 356: glemte de å forklare hvorle- Nå kan en naturligvis si at te segl mot sine tys,ke hjelpe- mot Sverige kan bli aktuelle «~å le~ge barnet mn~~er des en slik mann kunne få en dette er en lettvint påstand re da Russland krevet det igjen _ ikke rettet mot Sve- nas~onalismens (patrlotis- høy stilling i det øst-t:w;,ke fra vå!! sidit Men hva sie~ De baltiske stater er innlem- rige" men mot den fiende som ~~'VV\I\I spionasjedepartement! Mens: så engelskmennene selv? Det met i det røde kjemperike, besetter Sverige Jern-Gustav nå står for ret- er ikke så svært lenge siden Polen og Øst-Tyskland likeså I all denne bedrøvelighet og av for skrålet i Dagbladet, ten i Vest-Tyskland den engelske forsvarsminister Tilbake av motvekten mot fare er vårt eneste håp (og istedenfor å gripe inn mot en!iii fant seg beføyet til å sette den rus,siske dominans er Sveriges) naturligvis SQim kar- slik landsskadelig virksom Englands fjollehoder på plass bare det vesle stykket a~ tet viser, et sterkt Tyskland het ved å fortelle i Underhuset at Vest-Tyskland, som Norge VII Jo mel1e Vest-Tyskland kan Litt burde et folk lære av hele NATO-forsvaret avhang nekte forsyningsbaser, så det ruste opp, jo sikrere er Nor- sin historie, i særdeleshet når av Tyskland kan fylle sin oppgave oog bl geo Jo flere divisjoner Vest- den ligger så nær opp mot vår Og er det slik med England a hinru:e den røde flate -- Tyskland stiller på bena jo egen tid Det er nok av folk og de andre store NATO- derav mmst 150 moderne sjø- større håp er det også for- oss i dette land som vet at Daglandene, så er det vel slik gående ubåter - i å løpe ut Jo lenger Tyskland når øst- bladje:t og dets førkrigsskrivemed Norge Iogså Men isteden- a~ østersj~en Og så naturlig- over, jo bedre rier var sterkt medvirkende for å takke Adena~ers Dag~ VIS de~ hjelpeløs~ Dan~ark, Men når situasjonen er så til at Norge ikke hadde noe blad-tyskiand for hjelpen, sa som er l den fortvilede sltua- opplagt slik vi her har frem-i f d l kk ko / o lot o k Il "0[" vare k,oxken orsvar a u y en m l prøver en her pa al e ma er sjon a s u e J s stillet det og Norge nå en- o å sparke ben under fre l seren l ø resun d u t en a o ha midler' gang har lenket sin skj ebne 1940 Skal det na ennå en i den bitre nød til det Det må også ~tole på til NATO så forekommer det gang drive ofoblkiet l UlYkkend? Hvor stor nøden er burde Tyskland! For en Skjebnens 'o Skal det sla ena unnav e fremgå av den ' enkle kjenns- irom! oss Ikke bare a være dumhet anstrengelser fol k e t gjør- båd,e gjerning at det forerløplg star o Men l og med at sveriges/ det Dagbladet og likesmnede _ med hensyn til ØkonomIS k e minst 10 røde divisjon~x mot strategiske stilling er blitt dnver med overfor NATO byrder og lang tjenestetid ved hver NATO-divisjon i Euro- så totalt endret, er Inatur- partneren V~t-Tyskland, å drive delt hele over i en unpå ViI en gjøre seg opp en ligvis også NQirges stilling i al- men direkte farl1g landsfor- derlig parodi hvor hjelperen mening om hvorledes N/Olrges ler høyeste grad svekket FØr rederi fremstilles Slom den fie?-de en strategiske stilling er blitt et-verdenskrigen dannet Finn- Det er bedrøvelig å se hvor- må leggeallte vanskeligheter ter Roosevelts og Churchills land og særlig SVerige en so- ledes både styremakte,r og i veien for? uhyrlige forrrederimot Euro- lid ryggdekning for oss Vi andre i dette land bøyer unn- FOLK OG LAND Ekspedisjon og kasse: Kierschowsgt 5, Oslo Telefon Boks 3214 Abonnementspriær Kr 25,- pr år, kr 1250 pr halvår Sverige og Danmark: kr 2900 pr år, kr 1450 pr halvår Utlandet forøvrig: kr 3300 pr år, kr 1650 pr halvår I nøytralt omslag kr 3500 pr år, kr 1750 pr halvår Løssalg 65 Øre Annonsepris: 32 øre pr mi11metel' over en spalte Bruk postgironr l~o Utgiver Arl Folk 0l Land SQm~et Qa10

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET

Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Anan Singh og Natalie Normann LOFTET Om forfatterne: Natalie Normann og Anan Singh har skrevet flere krimbøker sammen. En faktahest om å skrive historier (2007) var deres første bok for barn og unge og

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017

Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 Lesninger Festen for Kristi legeme og blod (år A) - søndag 18.juni 2017 1. lesning 5 Mos 8,2 3.14b 16a Han gav deg en mat som hverken du eller dine fedre kjente til Moses talte til folket og sa: Kom ihu

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Mamma er et annet sted

Mamma er et annet sted Tanja Wibe-Lund Mamma er et annet sted En bok om mobbing Om forfatteren: Aasne Linnestå (f. 1963) er romanforfatter, lyriker og dramatiker. er hennes første roman for ungdom. Om boken: Mamma er død. Jeg

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave okmål Lundefuglnettene av ruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. isse fuglene kalles

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake

Roald Dahl. Oversatt av Tor Edvin Dahl. Illustrert av Quentin Blake Roald Dahl SVK Oversatt av Tor Edvin Dahl Illustrert av Quentin Blake Hovedpersonene i denne boken er: MENNESKER: DRONNINGEN AV ENGLAND MARY, DRONNINGENS TJENESTEPIKE MR TIBBS, SLOTTETS HOVMESTER SJEFEN

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Den magiske fingeren

Den magiske fingeren Roald Dahl Den magiske fingeren Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl På gården ved siden av vår bor Gregg og kona hans. De har to barn, begge gutter. De heter Philip og William. Noen

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid

Sally Green. Half Lost. Bok 3 hevnen. Oversatt av Heidi Sævareid Sally Green Half Lost Bok 3 hevnen Oversatt av Heidi Sævareid Til minne om min far Ett enkelt menneske er ved ulike aldre og under mange slags omstendigheter helt forskjellige mennesker. Tidvis er han

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG

DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG Herskere og mektige folk har alltid levd farlig. Uansett om de er krigerske tyranner eller om de prøver å skape fred og velstand: Det er alltid noen som hater dem. Mange av

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

En TEKST fra - Roald's rom i rommet. Men hør: De var akkurat der hvor Gud ville ha dem!

En TEKST fra  - Roald's rom i rommet. Men hør: De var akkurat der hvor Gud ville ha dem! En TEKST fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Gjennom det umulige Roald Kvam 2008 Tekst: 2M 14:1-31. Situasjon. Farao har endelig latt Moses få lede folket ut av Egypt. Men de hadde ikke kommet

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Tor Fretheim. Leons hemmelighet

Tor Fretheim. Leons hemmelighet Tor Fretheim Leons hemmelighet 1 Jeg har aldri trodd på tilfeldigheter. Men det var sånn vi møttes. Det var utenfor en kino. Jeg hadde ingen å gå sammen med. Det gjorde ingenting. Jeg likte å gå alene.

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer