Nordmøre samarbeidets region

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordmøre samarbeidets region"

Transkript

1 Årsmelding 2004

2 2 O R K i d é Å R S M E L D I N G Nordmøre samarbeidets region I 2004 har Nordmørskommunene blant annet fått igangsatt første spadestikk for Imarsundprosjektet, fått gjennomslag for nattferge på E39 mellom Halsa Kanestrøm, fått innvilget 1,7 mill. i HØYKOM midler til anvendelse av bredbånd, utarbeidet nytt handlingsprogram for perioden , og satt i gang en prosess mot en utviklingsavtale med Møre og Romsdal fylke verdt totalt ca. 9,5 mill. i løpet av 3 år. Regionrådet ORKIDÉ, kan derfor se tilbake på 2004 med fornøyde blikk og stor tilfredshet. "Utvikling Nordmøre" Prosjektet for å skape vekstkraft i befolkning og næringsliv på Nordmøre - viser med all tydelighet regionens vilje til å fremme lokalt og regionalt utviklingsarbeid. For å evne og gjennomføre noen av de tiltakene som er opplistet i utviklingsavtalen med Møre & Romsdal fylke, trengs både interaktive offentlige institusjoner og proaktive sentrale aktører. Derfor er det ekstra motiverende når enhetsfylket viser en så stor grad av positiv og offensiv innstilling til prosjektet. Uten enhetsfylkets finansielle bidrag vil jeg påstå prosjektene ville blitt meget vanskelig å realisere. Gjennom sekretariatet Nordmøre Næringsråd og prosjektleder Linda Offenberg, er det viktigere enn noen gang at kommunene hver for seg viser interesse og engasjement i denne fasen av arbeidet. Den kommunale forvaltningsmodellen har sitt utspring i både lokal variasjon og fleksibilitet, med hver sin identitet og kultur. Ikke minst av den grunn er utfordringen i slike samhandlingsprosesser i hvor stor grad aktørene evner å løse de problemstillingene som er i regionen. Eventuelle gjennomføringer setter naturlig nok store krav til planleggingen og de innbyrdes personlige relasjonene som så langt er etablert. Imidlertid, ut fra en samlet vurdering av ordførerne og rådmennene sine synspunkter, er det en felles oppfatning som er udelt positive og med gode offensive holdninger inn i året Sammenlignet med andre regionråd har ORKIDÉ kommet langt i nettverksbygging og regional samfunnsutvikling. En videreføring av vårt samarbeid mot ROR, regionrådet for Romsdal, vil bety mye for utviklingen framover. Ikke minst i disse tider med kraftfulle debatter om kommunestrukturer og regioninndelinger er det særdeles viktig å utveksle erfaringer på tvers av våre regioner i Møre og Romsdal, og på tvers av våre fylkesgrenser. Arnfinn Storvik Leder i ORKIDÉ Forsidebildet: ORKidé har arbeidet for realisering av Imarsundsambandet. I løpet av 2006 skal prosjektet være ferdig. (Foto: Terje Holm)

3 O R K i d é Å R S M E L D I N G Hva er ORKidé? Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) er et formalisert samarbeid mellom 13 kommuner på Nordmøre. Dette er Kristiansund, Frei, Tustna, Smøla, Aure, Halsa, Rindal, Surnadal, Tingvoll, Sunndal, Gjemnes, Averøy og Eide, som til sammen har innbyggere. ORKidé fungerer som et regionråd, og ble stiftet 20 September Dette kan sies å være et av de best fungerende regionråd i Norge, med relativt få konfliktområder. Kollegiet fungerer som et utviklingsverktøy for regionen. I fellesskap løses oppgaver og en tar tak i nye muligheter. De områdene som har vært prioritert er utdanning, samferdsel og næringsutvikling. Arbeidsformen i ORKidé er å komme fram til enighet mellom kommunene i en sak av felles interesse (Konsensusprinsippet). Kan en ikke det så må hver kommune jobbe for seg selv. Saker som ORKidé har jobbet med er blant annet: Ormen til Nordmøre, Interkommunalt havnesamarbeid, Havbruk på Nordmøre, Permanent Høyskoleutdanning på Nordmøre, Heimatt til Nordmøre, Regionalt Etablerings og nyskapingssenter på Nordmøre, Rus og kriminalitetsforebyggende arbeid, kvalitet på fergetilbudet, rutetilbudet på Kvernberget flyplass, fagforum for kultur, såkornfond. Uttalelser til forslag som berører regionen. ORKidé har fra 2003 innledet et samarbeid med ROR - Regionrådet i Romsdal. Utviklingen av ORKidé I 1987 ble det utarbeidet et "Handlingsprogram for Kristiansundsregionen" på grunnlag av konklusjonene i en næringsanalyse med påfølgende vurdering av «rammebetingelser for næringsvirksomhet i Kristiansundsregionen». Følgende kommuner var med i analyseprogrammet: Aure, Averøy, Frei, Kristiansund, Smøla, Tingvoll og Tustna. En innstilling om samarbeidsoppgaver og organisering for samarbeid på Nordmøre ble utarbeidet i Invitasjon til å være med i et slikt arbeid ble sendt alle Nordmørskommunene. Kommunene Gjemnes og Halsa vedtok å bli med i samarbeidet sammen med Aure, Averøy, Frei, Kristiansund, Smøla, Tingvoll og Tustna. Samarbeidet ble utvidet til 9 kommuner og samtlige kommunestyrer vedtok vedtekter / regler og fullmakter for Ordfører og rådmannskollegiet ( ORKidé ). I 1992 vedtok Sunndal, Surnadal og Rindal å slutte seg til ORKidé. Høsten 1996 gjorde Eide, som siste Nordmørskommune, vedtak om å gå inn i ORKidé fra Det videre arbeidet ble bygd på hovedkonklusjonene i analysearbeidet og overordnede mål i fylkesplanen. Programmet tok for seg hovedtemaene Næringsliv, Undervisning og Samferdsel" med hovedvekt på tiltak som har regional betydning. Programmet er jevnlig justert, siste gang vedtatt i 2004 med handlingsprogrammet for

4 4 O R K i d é Å R S M E L D I N G Resultatregnskap pr DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER Medlemskontingent Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Driftsutgifter Tilskudd Kommunestrukturprosjekt Sum driftskostnader Driftsresultat Tilskudd Nordmørskabareten Finansinntekter Resultat Balanse pr EIENDELER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD / EGENKAPITAL Egenkapital 01.jan Resultat Egenkapital Leverandørgjeld Sum egenkapital og gjeld

5 O R K i d é Å R S M E L D I N G ORKidé-prisen Orkidéprisen er en utmerkelse som deles ut en gang i året, fortrinnsvis under Nordmørskvelden i februar i forbindelse med operafestukene i Kristiansund. Prisen kan gis til enkeltpersoner, bedrifter, kommuner, samarbeidsgrupper og organisasjoner som på en utmerket måte har bidratt til gjennomføring av tiltak i henhold til prisens formål som er å motivere til en særlig innsats for tiltak som kommer hele nordmørsregionen til gode på følgende områder: * Næringsutvikling * Kompetanseutvikling * Bedriftsutvikling * Positivt markedsføring av regionen utad og/eller innad * Samarbeidstiltak * Praktisering av VIKINGloven eller på annen måte har bidratt til å sette Nordmøre ettertrykkelig «på kartet» på en positiv måte. Juryen består av Arbeidsutvalget i kollegiet. Tildelt: År: NORSØK og Silset Samdrift DA 2004 Treskjærer Rolf Sogge 2003 Frode Alnæs Kristiansund 2002 Hydro Aluminium Sunndal AS v/ Harald Magne Bøe 2001 Aker Vestbase AS v/ Svein Erik Nordbotten 2000 Ringholmen Sjøhus AS v/ Tove og Øyvind Junge 1999 Maritech AS v/ Odd Einar Folland 1998 Norpower Brødr. Malo AS v/ Lars Sevaldsen 1997 Magne Nærum 1996 Hydrotech Gruppen A/S 1995 Talgø Møbelfabrikk A/S 1994 Ullkorga A/S 1993 Knut Baardset 1992 Fra utdelingen av Orkidéprisen 2004 under Operafestukene. Leder i ORKidè frem til , Kristin Sørheim (midt i bildet) overrekker prisen, som ble delt mellom Silset Samdrift DA, Gjemnes kommune og Norsøk, Tingvoll kommune. Til høyre prisvinnerne John Eikenæs (Silset Samdrift DA) og Einar Lund (Norsøk). Helt til venstre: Ordfører Odd Steinar Bjerkeseth, Gjemnes kommune og Dag Inge Landbakk, leder i Nordmøre Næringsråd. (Foto: Lillian Aasheim, Tidens Krav)

6 6 O R K i d é Å R S M E L D I N G Arbeidsutvalg Arbeidsutvalget (styret) består av fire ordførere, en fra hver av valgkretsene samt en rådmann. Arbeidsutvalget har hatt 12 møter og behandlet 76 saker i Perioden : (Varamedlem i parentes) Kristin Sørheim,Tingvoll, leder (Ola T Heggem) Dagfinn Ripnes, Kr.sund, nestl. (Geir Gjengstø) Margrete Seter, Halsa (Knut Baardset) Arnfinn Storvik, Eide (Maritta Ohrstrand) Nils Martin Sæther, Gjemnes (Anton Monge) Gry Halvorsen, observatør fra M&R fylke Valget i ORKidé avholdes på høstmøtet. Det ble i 1998 vedtatt at valg i kollegiet skal foregå etter 1. november i et valgår. Leder og nestleder er på valg hvert år. Arbeidsutvalget har etter valget følgende sammensetning: Arnfinn Storvik, Eide, leder (Maritta Ohrstrand) Dagfinn Ripnes, Kr.sund, nestl. (Geir Gjengstø) Ola T. Heggem, Rindal (Knut Reinset) Margrete Seter, Halsa (Knut Baardset) Nils Martin Sæther, Gjemnes (Anton Monge) Gry Halvorsen, observatør fra M&R fylke Valgkretser i de 13 deltakerkommunene: Kristiansund Kommune Averøy, Frei, Gjemnes og Eide kommuner Aure, Halsa, Smøla og Tustna kommuner Tingvoll, Sunndal, Surnadal og Rindal kommuner ADMINISTRASJON/SEKRETARIAT Nordmøre Næringsråd Dag Inge Landbakk, sekretariatsleder og Randi Dyrnes Arbeidsutvalget i Orkidé. Bak fra venstre: Nils Martin Sæther, Gry Halvorsen, Ola T. Heggem. Foran fra venstre: Arnfinn Storvik, Margrete Seter og Dagfinn Ripnes. Dag Inge Landbakk og Randi Dyrnes fra Nordmøre Næringsråd, ivaretar sekretariatsfunksjonen for Orkidé.

7 O R K i d é Å R S M E L D I N G Kollegiemøter Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre har vært samlet på 3 "stormøter" og har behandlet 12 saker i 2004: Kristiansund 21. februar 2004 Årsmøtesaker med årsmelding og regnskap for 2003 samt budsjett for 2004 og utdelingen av Orkidéprisen. Hovedtema: Utviklingsanalysen for Nordmøre. Tingvoll 3. og 4. juni 2004 Hovedtemaer: Handlingsprogrammet for ORKidé Partnerskapsavt. med Møre og Romsdal fylke. Kommunestrukturprosessen ved Alf Åge Berg fra KS. Rindal 18. og 19. november 2004 Hovedtema: Kommunestrukturanalysen Under høstmøtet i Rindal i november, var det bedriftsbesøk på Rindalshytter og foredrag fra gründer og eier Emil Gåsvand. ROR-ORKide innledning fra Jørgen Amdam om økonomiske data, soneinndelinger og hovedscenarier. Diskusjon, signaler for videre arbeid. - Innlegg fra MRF FJORD 1 ved Anker Grøvdal. MØRE OG ROMSDAL FYLKE RUP MIDLER. - Fylkesplan og RUP midler gjennomgang ved Joralf Flataukan. - Landbruk og strategisk program ved Kari Wiggen. - RUP konferansen i Molde ved Gry Halvorsen. Leder i ORKidé frem til , Kristin Sørheim, intervjues av NRK i forbindelse med nyheten om nattferge mellom Halsa Kanestrøm. En fanesak i ORKidé som endelig fikk gjennomslag.

8 8 O R K i d é Å R S M E L D I N G Arbeidsgrupper IKT-PROSJEKTET Per Ove Dahl, Sunndal kommune, Eirik Oterholm, Tingvoll kommune Steinar Holm og Anton Monge fra Kristiansund kommune KOMPETANSE NORDVEST Kristin Sørheim, ordfører i Tingvoll kommune deltok fra ORKidé. Prosjektet ble avsluttet august LOKALISERING AV STATLIGE ARBEIDSPLASSER Kristin Sørheim, ordfører i Tingvoll kommune deltar fra ORKidé. MØRE OG ROMSDAL GASSFORUM Knut Baardset, Aure kommune som er ilandføringskommune, Dagfinn Ripnes, Kristiansund kommune med Kjell Sandø, Averøy kommune som vara fra ORKidé. NORDMØRSKONFERANSEN 2004 ORKidé er medarrangør for Nordmørskonferansen sammen med Nordmøre Næringsråd. Konferansen 2004 ble arrangert i Kristiansund den 22, januar 2004 med tema "Hva gjør de beste bedre". I komiteen deltok Anton Monge og John Harry Kvalshaug fra ORKidé. NORDMØRSKONFERANSEN 2005 Fagkomiteen for Nordmørskonferansen 2005 har hatt 3 møter i Fra ORKidé deltok Nils Martin Sæther og Ola T. Heggem. ANSETTELSESKOMITÈ NY PROSJEKTLEDER "UTVIKLING NORDMØRE" Komiteen besto av Kristin Sørheim, Nils Martin Sæther og Dag Inge Landbakk. Intervjuer med aktuelle kandidater ble utført i juni Den 1. oktober tiltrådte Linda Offenberg som prosjektleder for "Utvikling Nordmøre". Møtevirksomhet Representanter fra ORKidé har deltatt på følgende møter: Møte med Møre og Romsdal fylke om utviklingskontrakt 16. mars i Molde. Joralf Flataukan, Gry Halvorsen fra M&R fylke. Kristin Sørheim, Nils Martin Sæther og Dag Inge Landbakk fra ORKidé. Lars Kr. Dahl fra Oppland fylkeskommune holdt innlegg. Møte om distriktskommisjonens rapport 29. mars på Gjemnes kommune. Tilstede Olaug Kadio, Nils Martin Sæther, Arnfinn Storvik og Dag Inge Landbakk. Uttalelse ble skrevet i etterkant på bakgrunn av møtet. Møte med AETAT fylke Den 06 september møtte Nils Martin Sæther og Dag Landbakk distrikstarbeidssjefer fra de 3 kontorene på Nordmøre for å drøfte samarbeid. 6. okt. møtte Kristin Sørheim, Nils Martin Sæther, Linda Offenberg og Dag Inge Landbakk fra ORKidé. Fylkesarbeidssjef Margot Telnes fra AETAT fylke og distriktsarbeidssjefer fra de 3 kontorene på Nordmøre. Fellesmøte med styret i ROR og AU ORKidé 1. mars på Aukra kommunehus. Befaring på Nyhamna - Ormen Lange prosjektet.

9 O R K i d é Å R S M E L D I N G Møte med Møreforskning om innhold i kommunestrukturanalyse 17. september på Quality Hotell Alexandra i Molde. Kristin Sørheim, Nils Martin Sæther, Margrete Seter, Arnfinn Storvik, Gry Halvorsen og Dag Landbakk fra AU. Jørgen Amdam fra Møre Forskning. Møte med Helse Nordmøre og Romsdal På Quality Hotell Grand Kristiansund 30. november. 6 deltakere fra ORKidé og 8 personer fra helseforetaket. Møte med lederne i kontrollutvalget Distriktsrevisjon Nordmøre 15. oktober på Quality Hotell Grand. Dagfinn Ripnes, Margrete Seter og Randi Dyrnes fra ORKidé. 17 desember på Quality Hotell Grand: hele AU vedr. sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene. Studietur til Oppland fylke ORKidé, Nordmøre Næringsråd og Møre & Romsdal fylke var på studietur i Oppland fylke den 23 og 24. november for å søke erfaringer Oppland fylkeskommune har hatt med arbeidet mot fylkets 6 regionråd. Formålet med turen var å dra nytte av partnerskapsavtalene og de ulike prosjektene Oppland fylkeskommune har inngått med sine regionråd. Regionrådet i Nord - Gudbrandsdal på Otta ble besøkt, med orientering om regionalt utviklingsarbeid i Nord Gudbrandsdal, og organiseringen av arbeidet. KS konferanse i Molde 4. mai på Rica Seilet Molde. Informasjonskonferanse om kommunestrukturprosessen. Møre/RUP konferansen Rica Seilet i Molde oktober. Innspill til regionalt utviklingprogram for 2005 for Møre og Romsdal fylke. Møte med Mørebenken - Stortinget ORKidé hadde møte sammen med ROR med Mørebenken på Eide den 18. oktober Saker som ble drøftet var statsbudsjettet 2005, kommuneøkonomi og samferdsel. Studietur til Oppland Fylke. Fra venstre: Linda Offenberg, Nordmøre Næringsråd, Audun Tron fylkesordfører Oppland fylke, Gry Halvorsen Møre & Romsdal fylke, Jon Aasen fylkesordfører Møre og Romsdal, Lars Kristian Dahl Oppland fylkeskommune, Dag Landbakk Nordmøre Næringsråd, Bernt Tordhol fylkesrådmann Oppland, Arnfinn Storvik leder ORKidè og Stein Erik Thorud ass. fylkesrådmann Oppland. Første spadestikk Imarsund sambandet Arrangement på Aukan 08. desember. Dag Landbakk fra sekretariatet overakte blomster og hilsningstale.

10 10 O R K i d é Å R S M E L D I N G Prosjekter HANDLINGSPROGRAMMET Arbeidsutvalget har sammen med Dag Landbakk fra Nordmøre Næringsråd jobbet med kommunestyrene/formannskapene i de ulike kommunene, for å komme med innspill til handlingsprogrammet Møter med formannskap/kommunestyrer: 20. april kl Smøla kommune 26. april kl Tustna kommune 27. april kl Tingvoll kommune 29. april kl Surnadal kommune 03. mai kl Averøy kommune 03. mai kl Eide Kommune 11. mai kl Kr.sund kommune 13. mai kl Halsa kommune 18. mai kl Frei kommune 25. mai kl Sunndal Kommune 25. mai kl Gjemnes kommune 26. mai kl Aure Kommune 27. mai kl Rindal kommune Handlingsprogrammet ble vedtatt på kollegiemøtet 04. juni på Tingvoll, og fokuserer på 5 utviklingsområder innen: Næringsutvikling, Samferdsel og kommunikasjoner, Bosted og identitet, Kompetanseutvikling, Interkommunalt samarbeid. UTVIKLINGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL FYLKE Utkast til en utviklingsavtale med Møre og Romsdal fylke, ble utarbeidet i løpet av høsten og sendt kommunene i desember for godkjennelse. I 2004 fikk Orkide innvilget kroner ,- i starttilskudd til prosjektet «Utvikling Nordmøre» UTVIKLING NORDMØRE Prosjektet startet og skal gjennomføre utvalgte delprosjekter i Handlingsprogrammet til ORKidé i Linda Offenberg er ansatt som prosjektleder. Følgende er prioritert arbeidet med i 2005: Felles plankontor HAST kommunene Interkommunalt IKT-samarbeid infrastruktur, anvendelse av bredbånd Felles barnevernssamarbeid på Nordmøre Omstilling/utvikling landbruk Kompetanseutvikling Kulturbasert næringsutvikling Miljøfyrtårnsertifisering REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR SKJELLNÆRINGEN (RUFS) Prosjektet finansieres av Møre og Romsdal fylkeskommune, 13 kommuner i fylket samt Ålesundregionens Utviklingsselskap. Nordmøre Næringsråd administrerer prosjektet. Prosjektet startet 1. oktober 2000 med prosjektleder i hel stilling. De viktigste arbeidsoppgavene er knyttet til videre informasjonsformidling, veiledning og rådgivning for etablerere. Vi mener at prosjektet har vist sin berettigelse og har klart å skape debatt og interesse omkring utvikling av skjellnæringen i Møre og Romsdal. I november 2003 fikk prosjektet tilskudd fra Fylkesmannens landbruksavdeling pålydende kr ,- slik at prosjektet kunne fortsette frem til 15. mars Prosjektleder var cand. scient. i akvakultur, Hege Terese Myhren. KULTURPROSJEKT - Nordmørskabareten "På tur med geitbåten" Et samarbeid mellom ORKidé og Nordmøre Museum som ble administrert av Nordmøre Næringsråd. Nordmørskabareten er en forestilling på 55 minutter som har turnert samtlige 13 kommuner og 19 spillesteder på Nordmøre i juni august Arbeidet startet i

11 O R K i d é Å R S M E L D I N G desember Turneen ble gjennomført med forestillinger fra båt ved utvalgte havner. Aktørene spilte kabareten på båten mens publikum satt på land. Før forestillingen var det en historisk orientering om kommunen og spilleplassen. Prosjektet ble finansiert av Møre & Romsdal Fylke, ORKidé og via billettinntekter. ORKidé vedtok å søke de enkelte kommuner om kr. 2,- pr. innbygger til prosjektet, noe som ble innvilget. Fra Orkide deltok Kristin Sørheim i styringsgruppen. "INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID PÅ NORDMØRE" Formålet med prosjektet har vært å utrede grunnlaget for å etablere en Interkommunal havn som strekker seg fra Fræna i sør til fylkesgrensa i nord. Oppstartmøte var 16. januar av kommunene har vedtatt å delta i prosjektet. Det nye Havnerådet ble konstituert den og nytt havnestyre ble valgt med navnet Kristiansund og Nordmøre Havn IKS har fungert som et prøveår med Kristiansund Havnevesen som operatør. Forskjellen nå er nå at alle midler samles i en felles havnekasse IKS-et står for vedlikehold samt betjening av lån på de kaiene som har det. IKSet overtar disposisjonsretten av terminalene, slik at kommunene fortsatt står som eiere. I 2004 var det skipsanløp og 4,43 tonn gods. ISPS ble pålagt innført fra , og de fleste anlegg innenfor havneområdet er godkjent. Hemne kommune går inn som medlem fra Ifbm det planlagte fergesambandet Kr.sund Skottland, må terminalen tilpasses mht toll/politi etc. Planl. oppstart våren REGIONAL UTVIKLINGSANALYSE FOR NORDMØRE Orkidé engasjerte konsulentselskapet Agenda Utredning og Utvikling ved Erik Holmelin til å lage en regional utviklingsanalyse for Nordmøre. Analysen viser hvor Nordmøre står i dag, hvilke utviklingstrekk i samfunns- og næringsliv som er betydningsfull for regionen, og hvilke muligheter Nordmøre har for utvikling av dette. Arbeidsutvalget i Orkidé, Næringspolitisk Utvalg og andre næringsutviklere var invitert til å bidra med innspill til analysen gjennom 4 samlinger i Analysen ble ferdig i mai Kristiansund kommune, Møre & Romsdal fylkeskommune og Orkide finansierte utarbeidelsen. Prosjektet administreres av Nordmøre Næringsråd. Analysen var utgangspunktet for det videre arbeidet med Handlingsprogrammet for ORKidé KOMMUNESTRUKTUR ANALYSE KS har startet et prosjekt overfor kommunene som omhandler kommunestrukturen i fremtiden. Romsdal og Nordmøre har inngått avtale med Jørgen Amdam, Møreforskning om en analyse "Kommunestruktur Romsdal og Nordmøre". Analysen skal presenteres for kommunene i Romsdal og på Nordmøre Januar IKT 2 HØYKOM Orkidé søkte den 7. november 2004 HØYKOM om midler til anvendelse av bredbånd for kommunene på Nordmøre. Søknaden ble i desember innvilget med kr. 1,7 mill for

12 Uttalelser fra ORKidé i 2004: Støtte til: Kristiansund og Nordmøre Havn IKS som intermodal knutepunktshavn i region midt Innspill til: Distriktkommisjonen Uttalelse vedr.: Opprustning av E39 på Nordmøre og i Sør-Trøndelag Uttalelse vedr.: Kommuneøkonomi Uttalelse vedr.: Nedleggelse av Linjegods terminalen i Kristiansund Kommentar til: Nasjonal Transport Plan Uttalelse vedr.: Norsk Landbruk Nok er Nok Støtte til: Prematuravdelingen ved Ålesund Sykehus Uttalelse vedr.: Rammebetingelser for stamvegene Støtte til: Hustad Leir som fengsel Innspill til: Utfordringsdokument vedr. Fylkesplan Uttalelse vedr.: Skogplanting Uttalelse vedr.: Reduksjon av desentralisert høgskoleutdanningi Kristiansund Innspill til: Frivillinghetsprisen Sekretariat: NORDMØRE NÆRINGSRÅD Vågeveien 6, P.b. 161, 6501 Kristiansund N. Telefon: Telefax: E-post: Design & produksjon: HOLM Kristiansund

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS Fremtidens ORKidé Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 336 2014 Tittel: Fremtidens ORKidé Undertittel:

Detaljer

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Årsmelding 2012 Follorådet Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Innhold Forord... 3 Mål og strategier... 4 Organisasjon... 4 Politiske organer... 4 Administrative organer... 5 Innsatsområder og aktiviteter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Godt forsøk god modell? Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal

Godt forsøk god modell? Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal Godt forsøk god modell? Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:9 Prosjektnummer

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 6 MØTE NR.: 04/10 TID: 14.09.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Side 1 Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 15. februar desember 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Godkjenning av

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14)

Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Årsmelding 2014 for Østre Agder (Godkjent i styret for Østre Agder 13.mars 2015 i sak 24/14) Deltakere i samarbeidet i 2014 har vært: Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei

Detaljer

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009

Sama rbe id e r vå r s ty rke. Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 Sama rbe id e r vå r s ty rke Sandnessjøen 15.juni 2008 HELGELAND REGIONRÅD IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE 2009 HELGELAND REGIONRÅDS ÅRSMØTE 2009 HELGELAND HOTELL, LEIRFJORDEN 25.- 26. JUNI 2009 1 INNHOLD Tidsplan

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009

Årsmelding og Regnskap 2010. Handlingsplan 2009 Årsmelding og Regnskap 2010 Handlingsplan 2009 1 Innledning Salten Regionrådet kan ved utgangen av 2010 se tilbake på 21 år som samarbeidsorgan mellom kommunene i Salten. Hele tiden har målsettingen vært,

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune.

Innhold. Innledning. Politisk leder av Listerrådet. Forsidefoto: Jørgen Tjørhom, Sirdal kommune. Listerrådet F a r s u n d F l e k k e fj o r d H æ g e b o s t a d K v i n e s d a l L y n g d a l S i r d a l Årsmelding 2010 w w w. l i s t e r. n o år sm el d in g 2010 LIS T ERRÅDET 1 Innledning Det

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk leder Eva Vinje Aurdal nestleder Monica Molvær Geir

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

DRIFTSORIENTERING 2012. Molde Næringsforum Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: 90 79 90 05 / 46 41 86 88 / post@moldenf.no / www.moldenf.

DRIFTSORIENTERING 2012. Molde Næringsforum Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: 90 79 90 05 / 46 41 86 88 / post@moldenf.no / www.moldenf. Våre støttespillere DRIFTSORIENTERING 2012 Næringslivets Hus Torget 4, 6413 Molde / Tlf: 90 79 90 05 / 46 41 86 88 / post@moldenf.no / www.moldenf.no DRIFTSAKTIVITETEN I 2012 MNS sin visjon og mål for

Detaljer

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET

OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET MELDING OM SENTERPARTIETS VIRKSOMHET 2006 OPPSUMMERING AV ARBEIDSÅRET 2006 var første hele året siden 1999 at Senterpartiet har sittet i regjering. Konklusjonen etter et drøyt års regjeringsarbeid sammen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer