Nordmøre samarbeidets region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordmøre samarbeidets region"

Transkript

1 Årsmelding 2004

2 2 O R K i d é Å R S M E L D I N G Nordmøre samarbeidets region I 2004 har Nordmørskommunene blant annet fått igangsatt første spadestikk for Imarsundprosjektet, fått gjennomslag for nattferge på E39 mellom Halsa Kanestrøm, fått innvilget 1,7 mill. i HØYKOM midler til anvendelse av bredbånd, utarbeidet nytt handlingsprogram for perioden , og satt i gang en prosess mot en utviklingsavtale med Møre og Romsdal fylke verdt totalt ca. 9,5 mill. i løpet av 3 år. Regionrådet ORKIDÉ, kan derfor se tilbake på 2004 med fornøyde blikk og stor tilfredshet. "Utvikling Nordmøre" Prosjektet for å skape vekstkraft i befolkning og næringsliv på Nordmøre - viser med all tydelighet regionens vilje til å fremme lokalt og regionalt utviklingsarbeid. For å evne og gjennomføre noen av de tiltakene som er opplistet i utviklingsavtalen med Møre & Romsdal fylke, trengs både interaktive offentlige institusjoner og proaktive sentrale aktører. Derfor er det ekstra motiverende når enhetsfylket viser en så stor grad av positiv og offensiv innstilling til prosjektet. Uten enhetsfylkets finansielle bidrag vil jeg påstå prosjektene ville blitt meget vanskelig å realisere. Gjennom sekretariatet Nordmøre Næringsråd og prosjektleder Linda Offenberg, er det viktigere enn noen gang at kommunene hver for seg viser interesse og engasjement i denne fasen av arbeidet. Den kommunale forvaltningsmodellen har sitt utspring i både lokal variasjon og fleksibilitet, med hver sin identitet og kultur. Ikke minst av den grunn er utfordringen i slike samhandlingsprosesser i hvor stor grad aktørene evner å løse de problemstillingene som er i regionen. Eventuelle gjennomføringer setter naturlig nok store krav til planleggingen og de innbyrdes personlige relasjonene som så langt er etablert. Imidlertid, ut fra en samlet vurdering av ordførerne og rådmennene sine synspunkter, er det en felles oppfatning som er udelt positive og med gode offensive holdninger inn i året Sammenlignet med andre regionråd har ORKIDÉ kommet langt i nettverksbygging og regional samfunnsutvikling. En videreføring av vårt samarbeid mot ROR, regionrådet for Romsdal, vil bety mye for utviklingen framover. Ikke minst i disse tider med kraftfulle debatter om kommunestrukturer og regioninndelinger er det særdeles viktig å utveksle erfaringer på tvers av våre regioner i Møre og Romsdal, og på tvers av våre fylkesgrenser. Arnfinn Storvik Leder i ORKIDÉ Forsidebildet: ORKidé har arbeidet for realisering av Imarsundsambandet. I løpet av 2006 skal prosjektet være ferdig. (Foto: Terje Holm)

3 O R K i d é Å R S M E L D I N G Hva er ORKidé? Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) er et formalisert samarbeid mellom 13 kommuner på Nordmøre. Dette er Kristiansund, Frei, Tustna, Smøla, Aure, Halsa, Rindal, Surnadal, Tingvoll, Sunndal, Gjemnes, Averøy og Eide, som til sammen har innbyggere. ORKidé fungerer som et regionråd, og ble stiftet 20 September Dette kan sies å være et av de best fungerende regionråd i Norge, med relativt få konfliktområder. Kollegiet fungerer som et utviklingsverktøy for regionen. I fellesskap løses oppgaver og en tar tak i nye muligheter. De områdene som har vært prioritert er utdanning, samferdsel og næringsutvikling. Arbeidsformen i ORKidé er å komme fram til enighet mellom kommunene i en sak av felles interesse (Konsensusprinsippet). Kan en ikke det så må hver kommune jobbe for seg selv. Saker som ORKidé har jobbet med er blant annet: Ormen til Nordmøre, Interkommunalt havnesamarbeid, Havbruk på Nordmøre, Permanent Høyskoleutdanning på Nordmøre, Heimatt til Nordmøre, Regionalt Etablerings og nyskapingssenter på Nordmøre, Rus og kriminalitetsforebyggende arbeid, kvalitet på fergetilbudet, rutetilbudet på Kvernberget flyplass, fagforum for kultur, såkornfond. Uttalelser til forslag som berører regionen. ORKidé har fra 2003 innledet et samarbeid med ROR - Regionrådet i Romsdal. Utviklingen av ORKidé I 1987 ble det utarbeidet et "Handlingsprogram for Kristiansundsregionen" på grunnlag av konklusjonene i en næringsanalyse med påfølgende vurdering av «rammebetingelser for næringsvirksomhet i Kristiansundsregionen». Følgende kommuner var med i analyseprogrammet: Aure, Averøy, Frei, Kristiansund, Smøla, Tingvoll og Tustna. En innstilling om samarbeidsoppgaver og organisering for samarbeid på Nordmøre ble utarbeidet i Invitasjon til å være med i et slikt arbeid ble sendt alle Nordmørskommunene. Kommunene Gjemnes og Halsa vedtok å bli med i samarbeidet sammen med Aure, Averøy, Frei, Kristiansund, Smøla, Tingvoll og Tustna. Samarbeidet ble utvidet til 9 kommuner og samtlige kommunestyrer vedtok vedtekter / regler og fullmakter for Ordfører og rådmannskollegiet ( ORKidé ). I 1992 vedtok Sunndal, Surnadal og Rindal å slutte seg til ORKidé. Høsten 1996 gjorde Eide, som siste Nordmørskommune, vedtak om å gå inn i ORKidé fra Det videre arbeidet ble bygd på hovedkonklusjonene i analysearbeidet og overordnede mål i fylkesplanen. Programmet tok for seg hovedtemaene Næringsliv, Undervisning og Samferdsel" med hovedvekt på tiltak som har regional betydning. Programmet er jevnlig justert, siste gang vedtatt i 2004 med handlingsprogrammet for

4 4 O R K i d é Å R S M E L D I N G Resultatregnskap pr DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER Medlemskontingent Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Driftsutgifter Tilskudd Kommunestrukturprosjekt Sum driftskostnader Driftsresultat Tilskudd Nordmørskabareten Finansinntekter Resultat Balanse pr EIENDELER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD / EGENKAPITAL Egenkapital 01.jan Resultat Egenkapital Leverandørgjeld Sum egenkapital og gjeld

5 O R K i d é Å R S M E L D I N G ORKidé-prisen Orkidéprisen er en utmerkelse som deles ut en gang i året, fortrinnsvis under Nordmørskvelden i februar i forbindelse med operafestukene i Kristiansund. Prisen kan gis til enkeltpersoner, bedrifter, kommuner, samarbeidsgrupper og organisasjoner som på en utmerket måte har bidratt til gjennomføring av tiltak i henhold til prisens formål som er å motivere til en særlig innsats for tiltak som kommer hele nordmørsregionen til gode på følgende områder: * Næringsutvikling * Kompetanseutvikling * Bedriftsutvikling * Positivt markedsføring av regionen utad og/eller innad * Samarbeidstiltak * Praktisering av VIKINGloven eller på annen måte har bidratt til å sette Nordmøre ettertrykkelig «på kartet» på en positiv måte. Juryen består av Arbeidsutvalget i kollegiet. Tildelt: År: NORSØK og Silset Samdrift DA 2004 Treskjærer Rolf Sogge 2003 Frode Alnæs Kristiansund 2002 Hydro Aluminium Sunndal AS v/ Harald Magne Bøe 2001 Aker Vestbase AS v/ Svein Erik Nordbotten 2000 Ringholmen Sjøhus AS v/ Tove og Øyvind Junge 1999 Maritech AS v/ Odd Einar Folland 1998 Norpower Brødr. Malo AS v/ Lars Sevaldsen 1997 Magne Nærum 1996 Hydrotech Gruppen A/S 1995 Talgø Møbelfabrikk A/S 1994 Ullkorga A/S 1993 Knut Baardset 1992 Fra utdelingen av Orkidéprisen 2004 under Operafestukene. Leder i ORKidè frem til , Kristin Sørheim (midt i bildet) overrekker prisen, som ble delt mellom Silset Samdrift DA, Gjemnes kommune og Norsøk, Tingvoll kommune. Til høyre prisvinnerne John Eikenæs (Silset Samdrift DA) og Einar Lund (Norsøk). Helt til venstre: Ordfører Odd Steinar Bjerkeseth, Gjemnes kommune og Dag Inge Landbakk, leder i Nordmøre Næringsråd. (Foto: Lillian Aasheim, Tidens Krav)

6 6 O R K i d é Å R S M E L D I N G Arbeidsutvalg Arbeidsutvalget (styret) består av fire ordførere, en fra hver av valgkretsene samt en rådmann. Arbeidsutvalget har hatt 12 møter og behandlet 76 saker i Perioden : (Varamedlem i parentes) Kristin Sørheim,Tingvoll, leder (Ola T Heggem) Dagfinn Ripnes, Kr.sund, nestl. (Geir Gjengstø) Margrete Seter, Halsa (Knut Baardset) Arnfinn Storvik, Eide (Maritta Ohrstrand) Nils Martin Sæther, Gjemnes (Anton Monge) Gry Halvorsen, observatør fra M&R fylke Valget i ORKidé avholdes på høstmøtet. Det ble i 1998 vedtatt at valg i kollegiet skal foregå etter 1. november i et valgår. Leder og nestleder er på valg hvert år. Arbeidsutvalget har etter valget følgende sammensetning: Arnfinn Storvik, Eide, leder (Maritta Ohrstrand) Dagfinn Ripnes, Kr.sund, nestl. (Geir Gjengstø) Ola T. Heggem, Rindal (Knut Reinset) Margrete Seter, Halsa (Knut Baardset) Nils Martin Sæther, Gjemnes (Anton Monge) Gry Halvorsen, observatør fra M&R fylke Valgkretser i de 13 deltakerkommunene: Kristiansund Kommune Averøy, Frei, Gjemnes og Eide kommuner Aure, Halsa, Smøla og Tustna kommuner Tingvoll, Sunndal, Surnadal og Rindal kommuner ADMINISTRASJON/SEKRETARIAT Nordmøre Næringsråd Dag Inge Landbakk, sekretariatsleder og Randi Dyrnes Arbeidsutvalget i Orkidé. Bak fra venstre: Nils Martin Sæther, Gry Halvorsen, Ola T. Heggem. Foran fra venstre: Arnfinn Storvik, Margrete Seter og Dagfinn Ripnes. Dag Inge Landbakk og Randi Dyrnes fra Nordmøre Næringsråd, ivaretar sekretariatsfunksjonen for Orkidé.

7 O R K i d é Å R S M E L D I N G Kollegiemøter Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre har vært samlet på 3 "stormøter" og har behandlet 12 saker i 2004: Kristiansund 21. februar 2004 Årsmøtesaker med årsmelding og regnskap for 2003 samt budsjett for 2004 og utdelingen av Orkidéprisen. Hovedtema: Utviklingsanalysen for Nordmøre. Tingvoll 3. og 4. juni 2004 Hovedtemaer: Handlingsprogrammet for ORKidé Partnerskapsavt. med Møre og Romsdal fylke. Kommunestrukturprosessen ved Alf Åge Berg fra KS. Rindal 18. og 19. november 2004 Hovedtema: Kommunestrukturanalysen Under høstmøtet i Rindal i november, var det bedriftsbesøk på Rindalshytter og foredrag fra gründer og eier Emil Gåsvand. ROR-ORKide innledning fra Jørgen Amdam om økonomiske data, soneinndelinger og hovedscenarier. Diskusjon, signaler for videre arbeid. - Innlegg fra MRF FJORD 1 ved Anker Grøvdal. MØRE OG ROMSDAL FYLKE RUP MIDLER. - Fylkesplan og RUP midler gjennomgang ved Joralf Flataukan. - Landbruk og strategisk program ved Kari Wiggen. - RUP konferansen i Molde ved Gry Halvorsen. Leder i ORKidé frem til , Kristin Sørheim, intervjues av NRK i forbindelse med nyheten om nattferge mellom Halsa Kanestrøm. En fanesak i ORKidé som endelig fikk gjennomslag.

8 8 O R K i d é Å R S M E L D I N G Arbeidsgrupper IKT-PROSJEKTET Per Ove Dahl, Sunndal kommune, Eirik Oterholm, Tingvoll kommune Steinar Holm og Anton Monge fra Kristiansund kommune KOMPETANSE NORDVEST Kristin Sørheim, ordfører i Tingvoll kommune deltok fra ORKidé. Prosjektet ble avsluttet august LOKALISERING AV STATLIGE ARBEIDSPLASSER Kristin Sørheim, ordfører i Tingvoll kommune deltar fra ORKidé. MØRE OG ROMSDAL GASSFORUM Knut Baardset, Aure kommune som er ilandføringskommune, Dagfinn Ripnes, Kristiansund kommune med Kjell Sandø, Averøy kommune som vara fra ORKidé. NORDMØRSKONFERANSEN 2004 ORKidé er medarrangør for Nordmørskonferansen sammen med Nordmøre Næringsråd. Konferansen 2004 ble arrangert i Kristiansund den 22, januar 2004 med tema "Hva gjør de beste bedre". I komiteen deltok Anton Monge og John Harry Kvalshaug fra ORKidé. NORDMØRSKONFERANSEN 2005 Fagkomiteen for Nordmørskonferansen 2005 har hatt 3 møter i Fra ORKidé deltok Nils Martin Sæther og Ola T. Heggem. ANSETTELSESKOMITÈ NY PROSJEKTLEDER "UTVIKLING NORDMØRE" Komiteen besto av Kristin Sørheim, Nils Martin Sæther og Dag Inge Landbakk. Intervjuer med aktuelle kandidater ble utført i juni Den 1. oktober tiltrådte Linda Offenberg som prosjektleder for "Utvikling Nordmøre". Møtevirksomhet Representanter fra ORKidé har deltatt på følgende møter: Møte med Møre og Romsdal fylke om utviklingskontrakt 16. mars i Molde. Joralf Flataukan, Gry Halvorsen fra M&R fylke. Kristin Sørheim, Nils Martin Sæther og Dag Inge Landbakk fra ORKidé. Lars Kr. Dahl fra Oppland fylkeskommune holdt innlegg. Møte om distriktskommisjonens rapport 29. mars på Gjemnes kommune. Tilstede Olaug Kadio, Nils Martin Sæther, Arnfinn Storvik og Dag Inge Landbakk. Uttalelse ble skrevet i etterkant på bakgrunn av møtet. Møte med AETAT fylke Den 06 september møtte Nils Martin Sæther og Dag Landbakk distrikstarbeidssjefer fra de 3 kontorene på Nordmøre for å drøfte samarbeid. 6. okt. møtte Kristin Sørheim, Nils Martin Sæther, Linda Offenberg og Dag Inge Landbakk fra ORKidé. Fylkesarbeidssjef Margot Telnes fra AETAT fylke og distriktsarbeidssjefer fra de 3 kontorene på Nordmøre. Fellesmøte med styret i ROR og AU ORKidé 1. mars på Aukra kommunehus. Befaring på Nyhamna - Ormen Lange prosjektet.

9 O R K i d é Å R S M E L D I N G Møte med Møreforskning om innhold i kommunestrukturanalyse 17. september på Quality Hotell Alexandra i Molde. Kristin Sørheim, Nils Martin Sæther, Margrete Seter, Arnfinn Storvik, Gry Halvorsen og Dag Landbakk fra AU. Jørgen Amdam fra Møre Forskning. Møte med Helse Nordmøre og Romsdal På Quality Hotell Grand Kristiansund 30. november. 6 deltakere fra ORKidé og 8 personer fra helseforetaket. Møte med lederne i kontrollutvalget Distriktsrevisjon Nordmøre 15. oktober på Quality Hotell Grand. Dagfinn Ripnes, Margrete Seter og Randi Dyrnes fra ORKidé. 17 desember på Quality Hotell Grand: hele AU vedr. sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene. Studietur til Oppland fylke ORKidé, Nordmøre Næringsråd og Møre & Romsdal fylke var på studietur i Oppland fylke den 23 og 24. november for å søke erfaringer Oppland fylkeskommune har hatt med arbeidet mot fylkets 6 regionråd. Formålet med turen var å dra nytte av partnerskapsavtalene og de ulike prosjektene Oppland fylkeskommune har inngått med sine regionråd. Regionrådet i Nord - Gudbrandsdal på Otta ble besøkt, med orientering om regionalt utviklingsarbeid i Nord Gudbrandsdal, og organiseringen av arbeidet. KS konferanse i Molde 4. mai på Rica Seilet Molde. Informasjonskonferanse om kommunestrukturprosessen. Møre/RUP konferansen Rica Seilet i Molde oktober. Innspill til regionalt utviklingprogram for 2005 for Møre og Romsdal fylke. Møte med Mørebenken - Stortinget ORKidé hadde møte sammen med ROR med Mørebenken på Eide den 18. oktober Saker som ble drøftet var statsbudsjettet 2005, kommuneøkonomi og samferdsel. Studietur til Oppland Fylke. Fra venstre: Linda Offenberg, Nordmøre Næringsråd, Audun Tron fylkesordfører Oppland fylke, Gry Halvorsen Møre & Romsdal fylke, Jon Aasen fylkesordfører Møre og Romsdal, Lars Kristian Dahl Oppland fylkeskommune, Dag Landbakk Nordmøre Næringsråd, Bernt Tordhol fylkesrådmann Oppland, Arnfinn Storvik leder ORKidè og Stein Erik Thorud ass. fylkesrådmann Oppland. Første spadestikk Imarsund sambandet Arrangement på Aukan 08. desember. Dag Landbakk fra sekretariatet overakte blomster og hilsningstale.

10 10 O R K i d é Å R S M E L D I N G Prosjekter HANDLINGSPROGRAMMET Arbeidsutvalget har sammen med Dag Landbakk fra Nordmøre Næringsråd jobbet med kommunestyrene/formannskapene i de ulike kommunene, for å komme med innspill til handlingsprogrammet Møter med formannskap/kommunestyrer: 20. april kl Smøla kommune 26. april kl Tustna kommune 27. april kl Tingvoll kommune 29. april kl Surnadal kommune 03. mai kl Averøy kommune 03. mai kl Eide Kommune 11. mai kl Kr.sund kommune 13. mai kl Halsa kommune 18. mai kl Frei kommune 25. mai kl Sunndal Kommune 25. mai kl Gjemnes kommune 26. mai kl Aure Kommune 27. mai kl Rindal kommune Handlingsprogrammet ble vedtatt på kollegiemøtet 04. juni på Tingvoll, og fokuserer på 5 utviklingsområder innen: Næringsutvikling, Samferdsel og kommunikasjoner, Bosted og identitet, Kompetanseutvikling, Interkommunalt samarbeid. UTVIKLINGSAVTALE MED MØRE OG ROMSDAL FYLKE Utkast til en utviklingsavtale med Møre og Romsdal fylke, ble utarbeidet i løpet av høsten og sendt kommunene i desember for godkjennelse. I 2004 fikk Orkide innvilget kroner ,- i starttilskudd til prosjektet «Utvikling Nordmøre» UTVIKLING NORDMØRE Prosjektet startet og skal gjennomføre utvalgte delprosjekter i Handlingsprogrammet til ORKidé i Linda Offenberg er ansatt som prosjektleder. Følgende er prioritert arbeidet med i 2005: Felles plankontor HAST kommunene Interkommunalt IKT-samarbeid infrastruktur, anvendelse av bredbånd Felles barnevernssamarbeid på Nordmøre Omstilling/utvikling landbruk Kompetanseutvikling Kulturbasert næringsutvikling Miljøfyrtårnsertifisering REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR SKJELLNÆRINGEN (RUFS) Prosjektet finansieres av Møre og Romsdal fylkeskommune, 13 kommuner i fylket samt Ålesundregionens Utviklingsselskap. Nordmøre Næringsråd administrerer prosjektet. Prosjektet startet 1. oktober 2000 med prosjektleder i hel stilling. De viktigste arbeidsoppgavene er knyttet til videre informasjonsformidling, veiledning og rådgivning for etablerere. Vi mener at prosjektet har vist sin berettigelse og har klart å skape debatt og interesse omkring utvikling av skjellnæringen i Møre og Romsdal. I november 2003 fikk prosjektet tilskudd fra Fylkesmannens landbruksavdeling pålydende kr ,- slik at prosjektet kunne fortsette frem til 15. mars Prosjektleder var cand. scient. i akvakultur, Hege Terese Myhren. KULTURPROSJEKT - Nordmørskabareten "På tur med geitbåten" Et samarbeid mellom ORKidé og Nordmøre Museum som ble administrert av Nordmøre Næringsråd. Nordmørskabareten er en forestilling på 55 minutter som har turnert samtlige 13 kommuner og 19 spillesteder på Nordmøre i juni august Arbeidet startet i

11 O R K i d é Å R S M E L D I N G desember Turneen ble gjennomført med forestillinger fra båt ved utvalgte havner. Aktørene spilte kabareten på båten mens publikum satt på land. Før forestillingen var det en historisk orientering om kommunen og spilleplassen. Prosjektet ble finansiert av Møre & Romsdal Fylke, ORKidé og via billettinntekter. ORKidé vedtok å søke de enkelte kommuner om kr. 2,- pr. innbygger til prosjektet, noe som ble innvilget. Fra Orkide deltok Kristin Sørheim i styringsgruppen. "INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID PÅ NORDMØRE" Formålet med prosjektet har vært å utrede grunnlaget for å etablere en Interkommunal havn som strekker seg fra Fræna i sør til fylkesgrensa i nord. Oppstartmøte var 16. januar av kommunene har vedtatt å delta i prosjektet. Det nye Havnerådet ble konstituert den og nytt havnestyre ble valgt med navnet Kristiansund og Nordmøre Havn IKS har fungert som et prøveår med Kristiansund Havnevesen som operatør. Forskjellen nå er nå at alle midler samles i en felles havnekasse IKS-et står for vedlikehold samt betjening av lån på de kaiene som har det. IKSet overtar disposisjonsretten av terminalene, slik at kommunene fortsatt står som eiere. I 2004 var det skipsanløp og 4,43 tonn gods. ISPS ble pålagt innført fra , og de fleste anlegg innenfor havneområdet er godkjent. Hemne kommune går inn som medlem fra Ifbm det planlagte fergesambandet Kr.sund Skottland, må terminalen tilpasses mht toll/politi etc. Planl. oppstart våren REGIONAL UTVIKLINGSANALYSE FOR NORDMØRE Orkidé engasjerte konsulentselskapet Agenda Utredning og Utvikling ved Erik Holmelin til å lage en regional utviklingsanalyse for Nordmøre. Analysen viser hvor Nordmøre står i dag, hvilke utviklingstrekk i samfunns- og næringsliv som er betydningsfull for regionen, og hvilke muligheter Nordmøre har for utvikling av dette. Arbeidsutvalget i Orkidé, Næringspolitisk Utvalg og andre næringsutviklere var invitert til å bidra med innspill til analysen gjennom 4 samlinger i Analysen ble ferdig i mai Kristiansund kommune, Møre & Romsdal fylkeskommune og Orkide finansierte utarbeidelsen. Prosjektet administreres av Nordmøre Næringsråd. Analysen var utgangspunktet for det videre arbeidet med Handlingsprogrammet for ORKidé KOMMUNESTRUKTUR ANALYSE KS har startet et prosjekt overfor kommunene som omhandler kommunestrukturen i fremtiden. Romsdal og Nordmøre har inngått avtale med Jørgen Amdam, Møreforskning om en analyse "Kommunestruktur Romsdal og Nordmøre". Analysen skal presenteres for kommunene i Romsdal og på Nordmøre Januar IKT 2 HØYKOM Orkidé søkte den 7. november 2004 HØYKOM om midler til anvendelse av bredbånd for kommunene på Nordmøre. Søknaden ble i desember innvilget med kr. 1,7 mill for

12 Uttalelser fra ORKidé i 2004: Støtte til: Kristiansund og Nordmøre Havn IKS som intermodal knutepunktshavn i region midt Innspill til: Distriktkommisjonen Uttalelse vedr.: Opprustning av E39 på Nordmøre og i Sør-Trøndelag Uttalelse vedr.: Kommuneøkonomi Uttalelse vedr.: Nedleggelse av Linjegods terminalen i Kristiansund Kommentar til: Nasjonal Transport Plan Uttalelse vedr.: Norsk Landbruk Nok er Nok Støtte til: Prematuravdelingen ved Ålesund Sykehus Uttalelse vedr.: Rammebetingelser for stamvegene Støtte til: Hustad Leir som fengsel Innspill til: Utfordringsdokument vedr. Fylkesplan Uttalelse vedr.: Skogplanting Uttalelse vedr.: Reduksjon av desentralisert høgskoleutdanningi Kristiansund Innspill til: Frivillinghetsprisen Sekretariat: NORDMØRE NÆRINGSRÅD Vågeveien 6, P.b. 161, 6501 Kristiansund N. Telefon: Telefax: E-post: Design & produksjon: HOLM Kristiansund

Strukturdebatt og utviklingsarbeid

Strukturdebatt og utviklingsarbeid Å R S M E L D I N G2005 2 O R K i d é Å R S M E L D I N G 2 0 0 5 Strukturdebatt og utviklingsarbeid Alle år har sin særtrekk, også i norsk kommuneverden. 2005 ble kommunestrukturåret. Rapporten fra Møreforskning

Detaljer

Nye koster. Per Kristian Øyen Leder ORKidé

Nye koster. Per Kristian Øyen Leder ORKidé Å R S M E L D I N G 2007 2 O R K i d é Å R S M E L D I N G 2 0 0 7 Nye koster Høstens valg i 2007 sørget for 9 nye ordførere i ORKidè. Man kan spørre seg om dette er en utfordring, eller greit for oss

Detaljer

Strukturdebatt og utviklingsarbeid

Strukturdebatt og utviklingsarbeid Å R S M E L D I N G2006 2 O R K i d é Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Strukturdebatt og utviklingsarbeid Året 2006 var året vi hadde et historisk fellesmøte med ROR og året vi tok sjansen på å være litt kontante

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Nordmøre næringsråd Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/1080-5 Astri Christine Bævre Istad 16.06.2015 Forslag til vedtektsendringer ORKide Vedlagt følger sakspapirer

Detaljer

Optimistiske og offensive

Optimistiske og offensive Årsmelding 2008 2 O R K i d é Å R S M E L D I N G 2 0 0 8 Optimistiske og offensive 2008 var første året for et nytt kollegium med hele 9 av 11 helt nye ordførere etter valget i 2007. 2008 har vært et

Detaljer

MØTE I ARBEIDSUTVALGET ORKidé Nr. 11/2014

MØTE I ARBEIDSUTVALGET ORKidé Nr. 11/2014 MØTE I ARBEIDSUTVALGET ORKidé Nr. 11/2014 Tid: Fredag 7.november 2014 Sted: Nordmøre Næringsråds lokaler, Kristiansund Til stede: Forfall: Andre: Referent: Ingunn Golmen, Ståle Refstie, Ann Kristin Sørvik

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

Utvikling i distriktene viktige faktorer

Utvikling i distriktene viktige faktorer 08 Utvikling i distriktene viktige faktorer 24. januar 2008 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Utvikling i distriktene viktige faktorer Velkommen til Nordmørskonferansen 2008 Da har vi den glede

Detaljer

Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide?

Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide? 09 Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide? Torsdag 29. januar 2009 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Kontakt oss 03900 eller snv.no Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide? Velkommen

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv

Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Hvor går utviklingen på Nordmøre? mulighetsrommet sett i et regionalt perspektiv Nordmørskonferansen 22.januar 2015, Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Nasjonale utviklingstrekk

Detaljer

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen

Alternative «ekteskap» i Molde-regionen. Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen Alternative «ekteskap» i Molde-regionen Forsker Anja Hjelseth, Raumakonferansen 20.05.2015 1 Innledning Alternativ Kommuner Innbyggertall per 1.1.2015 1 Hele ROR Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund

Detaljer

Tid: Mandag 25.januar kl Sted: Nordmøre Næringsråd, Kongens plass 1, møterom 2 (3 etg)

Tid: Mandag 25.januar kl Sted: Nordmøre Næringsråd, Kongens plass 1, møterom 2 (3 etg) Ola Rognskog vara Roger Osen Kjell Neergaard vara Ragnhild Helset Ståle Refstie vara Milli B. Nørsett Ingrid Rangønes vara Egil Strand Birgit Eliassen vara Knut Haugen Olaug Haugen vara Knut Mostad Eivind

Detaljer

MØTE I ARBEIDSUTVALGET Nordmøre Regionråd - ORKidé Nr. 1/2016

MØTE I ARBEIDSUTVALGET Nordmøre Regionråd - ORKidé Nr. 1/2016 MØTE I ARBEIDSUTVALGET Nordmøre Regionråd - ORKidé Nr. 1/2016 Tid: Mandag 25.januar 2016 Sted: Nordmøre Næringsråds lokaler, Kristiansund Til stede: Forfall: Andre: Ola Rognskog, Ståle Refsti, Olaug Haugen,

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Velkommen til Møre og Romsdal Kommunalkomiteens besøk 25. og 26. februar 2013

Velkommen til Møre og Romsdal Kommunalkomiteens besøk 25. og 26. februar 2013 Velkommen til Møre og Romsdal Kommunalkomiteens besøk 25. og 26. februar 2013 Dag 1 mandag 25. februar 09.30 Ankomst Molde med fly fra Oslo. Hentes på flyplassen med buss Fylkesmann Lodve Solholm og Fylkesordfører

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd Tid: 7. april 2017 kl. 0830 1400 Sted: Scandic Hotel Kristiansund 0830 0845 Velkommen - Ordfører og AU-leder 0845 0915 Del 1: Formalia 0915 1130

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

MØTE I ARBEIDSUTVALGET Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) Nr. 08/2015

MØTE I ARBEIDSUTVALGET Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) Nr. 08/2015 MØTE I ARBEIDSUTVALGET Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) Nr. 08/2015 Tid: Fredag 5.juni 2015 Sted: Nordmøre Næringsråds lokaler, Kristiansund Til stede: Forfall: Andre: Ingunn Golmen,

Detaljer

Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma

Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma -Ein tydeleg medspelar Heilt eller delt? Møre og Romsdal og regionreforma Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal Fylkeskommune Regionreform Kva skil regionreforma frå kommunereforma. Kortare

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Sterk vekst i næringsliv vi trenger flere innflyttere

Sterk vekst i næringsliv vi trenger flere innflyttere 07 Sterk vekst i næringsliv vi trenger flere innflyttere 25. januar 2007 Caroline konferansesenter Kristiansund Hovedsponsor for Nordmørskonferansen 2007 2 Sterk vekst i næringsliv vi trenger flere innflyttere

Detaljer

Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015

Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015 Kommunereformen i Sunndal folkemøter desember 2015 Dagsorden 1. Velkommen v/ordfører Ståle Refstie 2. Informasjon om arbeidet med reformen og innhold i gjennomførte utredninger v/ass. rådmann Harriet Berntsen

Detaljer

IKT-Orkidé. Regional tilrettelegger for Meldingsutbredelse/KomUT i Møre og Romsdal

IKT-Orkidé. Regional tilrettelegger for Meldingsutbredelse/KomUT i Møre og Romsdal IKT-Orkidé Regional tilrettelegger for Meldingsutbredelse/KomUT i Møre og Romsdal Samarbeid mellom 11 kommuner på Nordmøre Averøy, Aure, Eide, Gjemnes, Halsa Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal

Detaljer

VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET IKT ORKIDÉ FOR KOMMUNENE:

VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET IKT ORKIDÉ FOR KOMMUNENE: VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET IKT ORKIDÉ FOR KOMMUNENE: AURE, AVERØY, EIDE, FRÆNA, GJEMNES, HALSA, KRISTIANSUND/FREI, NESSET, RINDAL, SMØLA, SUNNDAL, SURNADAL OG TINGVOLL 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Kommunereformen i Sunndal Sunndal Kjemiske Fagforening 15. april 2016 Harriet Berntsen, ass. rådmann

Kommunereformen i Sunndal Sunndal Kjemiske Fagforening 15. april 2016 Harriet Berntsen, ass. rådmann Kommunereformen i Sunndal Sunndal Kjemiske Fagforening 15. april 2016 Harriet Berntsen, ass. rådmann - norske kommuner og reformen - intensjonsavtalen - noen fakta om Sunndal og Nesset 1 Kommunens 4 oppgaver

Detaljer

Protokoll Regionrådsmøte 4/2017

Protokoll Regionrådsmøte 4/2017 Protokoll Regionrådsmøte 4/2017 Torsdag 19. og fredag 20. oktober 2017 - Quality Hotell Grand, Tilstede: Kommune Averøy Averøy Gjemnes Halsa Halsa Rindal Rindal Smøla Smøla Sunndal Sunndal Surnadal Surnadal

Detaljer

Tingvoll kommune. Melding om vedtak. Deltagelse i interkommunalt samarbeid om sjøområdene på Nordmøre. Rådmannen

Tingvoll kommune. Melding om vedtak. Deltagelse i interkommunalt samarbeid om sjøområdene på Nordmøre. Rådmannen Tingvoll kommune Rådmannen Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø ORKide Nordmøre Næringsråd Pb 161 6505 Kristiansund Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1053-18 Inger

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 18.februar 2014 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 13.februar 2014 på Quality resort & hotell Kristiansand Disse møtte: Leder ordfører Jan Dukene Tvedestrand

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

Velkommen til møte 5 i Tenketanken i Møre og Romsdal

Velkommen til møte 5 i Tenketanken i Møre og Romsdal Velkommen til møte 5 i Tenketanken i Møre og Romsdal Onsdag 10. desember Molde Fjordstuer kl 10.00 15.00 Arrangør: Fylkesmannen i MR Møte i Tenketanken 10.12.2014 kl 10.00 Velkommen v/fylkesmannen i Møre

Detaljer

Tid: Fredag 4. mars 2016 kl Sted: Nordmøre Næringsråd, Kongens plass 1, møterom 2 (3 etg)

Tid: Fredag 4. mars 2016 kl Sted: Nordmøre Næringsråd, Kongens plass 1, møterom 2 (3 etg) Ola Rognskog vara Roger Osen Kjell Neergaard vara Ragnhild Helset Ståle Refstie vara Milly B. Nørsett Ingrid Rangønes vara Egil Strand Birgit Eliassen vara Knut Haugen Olaug Haugen vara Knut Mostad Eivind

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

Prosjektrapporter. Romsdal Regionråd 2016

Prosjektrapporter. Romsdal Regionråd 2016 Prosjektrapporter Romsdal Regionråd 2016 Prosjektrapport fra følgende prosjekt vedlagt: Nettverk samhandling i ROR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KOMMUNENETTVERKET I ROMSDAL - PSYKISK HELSEARBEID I KOMMUNENE

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

AKSJON FV 65. Aksjon. Samarbeidsprosjekt for bedre standard på FV 65, mellom næringslivet i Orkdal Meldal Rindal Surnadal Halsa FV 65

AKSJON FV 65. Aksjon. Samarbeidsprosjekt for bedre standard på FV 65, mellom næringslivet i Orkdal Meldal Rindal Surnadal Halsa FV 65 1. 1. 2012 AKSJON FV 65 Aksjon FV 65 Samarbeidsprosjekt for bedre standard på FV 65, mellom næringslivet i Orkdal Meldal Rindal Surnadal Halsa Side 2 Innhold BAKGRUNN... 3 Initiativtakere... 3 Samarbeidsorganet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

GassROR IKS. Årsberetning og regnskap for Årsberetning og regnskap GassROR IKS Side 1 av 8

GassROR IKS. Årsberetning og regnskap for Årsberetning og regnskap GassROR IKS Side 1 av 8 GassROR IKS Årsberetning og regnskap for 2009 Side 1 av 8 Årsberetning for GassROR IKS 2009 GassROR IKS ble stiftet i 2005 som en følge av et samarbeid mellom Aukra, Eide, Fræna, Midsund og Molde om ilandføring

Detaljer

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11

God Helse partnerskapet 2004-2011. fredag 11. november 11 partnerskapet 2004-2011 Historiske milepæler Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge, (st.m 16, 2002-2003) Historiske milepæler Folkehelsemeldinga: Resept for et sunnere Norge,

Detaljer

Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure

Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure Kommunereformen - Innbyggerundersøkelser i kommunene Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Surnadal, Rindal, Halsa, Smøla, Aure Audun Thorstensen og Per Kallager TF-notat nr. 60/2015 1 Kolofonside Tittel: Kommunereformen

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Tjenesteleverandør, Myndighetsutøver

Detaljer

REFERAT FRA KOLLEGIEMØTE 3/2013

REFERAT FRA KOLLEGIEMØTE 3/2013 REFERAT FRA KOLLEGIEMØTE 3/2013 2.-3. oktober 2013 Smøla havfiskesenter, Smøla Til stede: Aure: Ingunn Golmen Averøy: Knut Mostad Eide: Ole Bjørn Moen Gjemnes: Odd Steinar Bjerkeset og Birgit Eliassen

Detaljer

Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 1.mars 2013. kl.11.30-14.00 i kommunestyresalen i Tvedestrand kommunehus.

Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 1.mars 2013. kl.11.30-14.00 i kommunestyresalen i Tvedestrand kommunehus. Til Styremedlemmer i Østre Agder Rådmenn i Østre Agder Fylkesordfører og ass. fylkesrådmann Arendal 5.mars 2013 Referat fra møtet i styret for Østre Agder fredag 1.mars 2013. kl.11.30-14.00 i kommunestyresalen

Detaljer

Utvalgte KOSTRA tall.

Utvalgte KOSTRA tall. Utvalgte KOSTRA tall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Talmaterialet omfattar det meste av verksemda i kommunane

Detaljer

Oppdrag kommunereform. Aure

Oppdrag kommunereform. Aure Oppdrag kommunereform Aure 27. 01. 2015 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2014: Tiårig grunnskole, beredskap

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

Nye Lindesnes Midlertidig fellesnemnd

Nye Lindesnes Midlertidig fellesnemnd Nye Lindesnes Midlertidig fellesnemnd REFERAT (UTKAST) Styre/organ: Midlertidig fellesnemnd Sted: Lokalene til Lindesnesregionen Næringshage, Hollendergata 3, 4514 Mandal. Dato: Onsdag 22.3.2017 Tidsrom:

Detaljer

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/17 Møtedato: 4.9.2017 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Møteleder: Stig

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD ALTA, 26. OG 27. MAI 2011 RICA HOTELL, ALTA 1/ Møtet fant sted på Rica Hotell, Alta Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta:

Detaljer

Årsmelding. Glåmdal regionråd

Årsmelding. Glåmdal regionråd Årsmelding 2009 Innhold VEDTEKTER...2 REGIONRÅDETS SAMMENSETNING...2 ARBEIDSUTVALGET FOR GLÅMDAL REGIONRÅD...2 SAKER I GLÅMDAL REGIONRÅD...3 GLÅMDAL REGIONRÅD HAR UTTALT SEG I FØLGENDE SAKER:...3 REGIONRÅDETS

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 3.april 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

NORDMØRSKONFERANSEN 2015

NORDMØRSKONFERANSEN 2015 NORDMØRSKONFERANSEN 2015 MULIGHETSROMMET ER HER HVORDAN GRIPER VI DET? Kommunereform, oljepriser og lokalisering av sykehus vil være med å påvirke utviklingen av regionen fremover. Her kan vi velge å se

Detaljer

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015

Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre JAN-ERIK LARSEN, JUNI 2015 Orkdalsregionen sett fra Nordmøre Den generelle utviklingen i Norge Siden 1970 har 85 prosent av befolkningsveksten skjedd i de 20 største byregionene.

Detaljer

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen

Kommunereform Samfunnsutviklerrollen -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Samfunnsutviklerrollen Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunen sine ulike roller Samfunnsutvikler, Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

Strategi for Romsdal Regionråd. Medlemsmøtet 1. juni 2017

Strategi for Romsdal Regionråd. Medlemsmøtet 1. juni 2017 Strategi for Romsdal Regionråd Medlemsmøtet 1. juni 2017 6/3/2017 6/3/2017 6/3/2017 Innledning Sterkt felleskap basert på gjensidig respekt og tillit Skal bygge opp under og videreutvikle det sterke interessefellesskapet

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 28.august 2015 i kommunestyresalen i Vegårshei kommune

Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 28.august 2015 i kommunestyresalen i Vegårshei kommune Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 31.aug. 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 28.august 2015 i kommunestyresalen i Vegårshei kommune Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING

TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING PLAN OG ANALYSE, TRONDHEIM HELSE MØRE OG ROMSDAL HF TILGJENGELIGHETSANALYSER RAPPORT 1: DAGENS TRANSPORTNETTVERK OG BEFOLKNING Utgave: 2 Dato: 2014-07-10 www.asplanviak.no Tilgjengelighetsanalyser Rapport

Detaljer

19 FORMELLE HØRINGSPARTER

19 FORMELLE HØRINGSPARTER 19 FORMELLE HØRINGSPARTER Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes relevante myndigheter, organisasjoner og bedrifter til uttale. HØRINGSPARTER: INTERKOMMUNAL KOMMUNEDELPLAN FOR SJØOMRÅDENE

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

3. Omorganisering av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalgene Innledning ved Torgeir Dahl. Forslag til vedtak: åpent

3. Omorganisering av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalgene Innledning ved Torgeir Dahl. Forslag til vedtak: åpent Styret i ROR Molde, 07.01.13 Saksliste styremøte ROR 11. januar 2013 Tid: Fredag 11. januar kl. 09.30 11.30 Sted: MNF Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Forslag til vedtak:

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 28.august 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ann-Kristin Sørvik Leder

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014

Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Regionreform på Nordmøre. Roland Mauseth Prosessleder ORKidé Nordmøre Regionråd

Regionreform på Nordmøre. Roland Mauseth Prosessleder ORKidé Nordmøre Regionråd Regionreform på Nordmøre Roland Mauseth Prosessleder ORKidé Nordmøre Regionråd Stortingsmelding 22 «Nye folkevalgte regioner rolle, struktur og oppgaver» Helhetlig samfunnsutvikling Nye oppgaver til regionene

Detaljer

Navn Funksjon Representerer Per Atle Hansen Medlem H Lars Fjærli Hjetland Medlem AP

Navn Funksjon Representerer Per Atle Hansen Medlem H Lars Fjærli Hjetland Medlem AP Sunndal kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Økonomi- og planutvalget Formannskapssalen, Sunndal rådhus Dato: 10.12.2014 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-16 Sakshandsamar: Linn Eidem Myrstad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Kommunereform -

Detaljer

NORDMØRSKONFERANSEN. 26. januar 2006 Caroline konferansesenter, Kristiansund. - vår evne og vilje til å skape verdier

NORDMØRSKONFERANSEN. 26. januar 2006 Caroline konferansesenter, Kristiansund. - vår evne og vilje til å skape verdier 2006 NORDMØRSKONFERANSEN 26. januar 2006 Caroline konferansesenter, Kristiansund - vår evne og vilje til å skape verdier 2 - vår evne og vilje til å skape verdier Velkommen til Nordmørskonferansen 2006

Detaljer

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA

Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA Distriktsfylke Møre og Romsdal? Kjelde: SSB/PANDA 2 Er slaget tapt? Fødselsoverskot, nettoflytting og folketilvekst i Møre og Romsdal 1964-2004. 2500 2000 1500 Fødselsoverskudd Nettoinnflytting Folketilvekst

Detaljer

Regionalt kultursamarbeid

Regionalt kultursamarbeid Regionalt kultursamarbeid Overordna mål Utvikle samarbeid som synliggjør og fremmer kulturområdets betydning lokalt og regionalt. Kultur som kraft i samfunnsutviklingen - eller; kultur i sentrum! Støtte

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 28. FEBRUAR Dato: 07.03.2014 Sted: Frogn rådhus, Fraunar Tid: Kl. 0900-1330 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Tonje Anderson Olsen, ordfører Enebakk kommune

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jakob Strand Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune.

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Jakob Strand Kommunereformprosessen - framdriftsplan Aure kommune. Aure kommune Servicekontoret Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal v7seniorrådgiver Alf Åge Berg Fylkeshuset 6412 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/575-16 Jakob Strand 18.12.2014

Detaljer

Oppdrag Kommunereform

Oppdrag Kommunereform Oppdrag Kommunereform Oppstarts samling for alle 36 kommunene i Møre og Romsdal Onsdag 17. september 2014 «MED BLANKE ARK» Hva lurer du på i k-reform arbeidet? Deltakerne får en smakebit av metoden «OPEN

Detaljer

Formannskapet MØTEPROTOKOLL

Formannskapet MØTEPROTOKOLL ORKDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEPROTOKOLL Sakene: Møtedato: Møtested: Møtetid: 027/06-030/06 14.03.2006 Formannskapssalen 13:00 16:00. Følgende medlemmer møtte: Knut Even Wormdal/ John Atle Krogstad Torstein

Detaljer

Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen

Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen Revidert 3. juli 2012 Sivert Dombu Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen Opprinnelig lagt fram av arbeidsgruppa for folkevalgt styring, 09.03.2012. (Nye vedtekter må vedtas av kommunestyrene) 1. Medlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Saksframlegg SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret slutter seg til samarbeidsavtalen med Byer i Midt-Norge Saksfremlegg - arkivsak 05/16360

Detaljer

Kommunereform Personalseminar

Kommunereform Personalseminar -Ein tydeleg medspelar Kommunereform Personalseminar Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonal framdriftsplan Høst 2016 nye regioner Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre

Detaljer

Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011:

Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011: 2 Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011: BORD 1 Ivar Helge Hollen - Aukra Gass Større anvendelse av småskala gass og industriell anvendelse av gass BORD 2 - Martin Risnes HiMolde Økt aktivitet

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2000 1 MANDAT Det fylkeskommunale eldrerådet skal være et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene

Detaljer

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal Kjell Solstad mars 2014

Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal Kjell Solstad mars 2014 Pasientstrømmer og forbruk Møre og Romsdal - Kjell Solstad mars 2014 Innhold Foilsettet inneholder oversikter over pasientstrømmer og forbruksrater med særlig fokus på Nordfylket. Tilhørende regneark viser

Detaljer

Oppdrag kommunereform RINDAL

Oppdrag kommunereform RINDAL Oppdrag kommunereform RINDAL 02. 02. 2015 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2014: Tiårig grunnskole,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 03/17 TID: 11.11.2003 18:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING Representanter

Detaljer

Kap 4 Kap 5 Kap 7 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 4. Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 9 200 9 060 Haram 9156 8 920 8 780 8 640 8753 8 500 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1

Detaljer

Kommunereforma - morgendagens muligheter!

Kommunereforma - morgendagens muligheter! Kommunereforma - morgendagens muligheter! Ved ass. fylkesmann Rigmor Brøste Sunndalskonferansen 24.06.2014 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen er Kongen og regjeringa sin representant i fylket

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE Til kommunestyret i Kragerø kommune ÅRSMELDING 2011 FRA KONTROLLUTVALGET I KRAGERØ KOMMUNE 0. INNLEDNING Kontrollutvalgets årsmelding er en melding til kommunestyret om utvalgets virksomhet og hvilke saker

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL

HELSE MØRE OG ROMSDAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrativt samhandlingsutval for Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre NOTAT Ny turnuslegeordningen endring av tilsettingsprosess og samarbeid med

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer