RevidertBoligsosialhandlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RevidertBoligsosialhandlingsplan2011-2014"

Transkript

1 NEDREEIKER KOMMUNE Etat Oppvekstog kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen Direktetlf.: Dato: L.nr /2011- Arkiv: 2009/8182- F17 RevidertBoligsosialhandlingsplan

2 Dato Vår ref. -/ 2 av20 Innholdsfortegnelse Forordtil reviderthandlingsplan s. 3 1 Grunnlagog innledning s. 5 2 Befolkningsutviklingi NedreEiker kommune s. 6 3 Trender,boligmarkedog prisutvikling s. 6 4 Utvikling og organiseringi perioden s Boligutvikling s Organiseringav boligtildeling og kontraktsforvaltning s Oppfølgingi bolig s Boliger somtildelesi detkommunaletildelingsutvalget s Gjennomgangsboliger s Boligstiftelsensleiligheter s Omsorgsboliger s Boligertil flyktninger s Generellevurderinger s Tabelloversiktboligersomtildeles s.12 5 Kommunaleog statligevirkemidler s Virkemidler somgjelderenkeltpersonerog familier, forvaltetav kommunen s Virkemidler somgjelderkommunen,utbyggerem.m.og somforvaltesav Husbanken s Regneeksempel kjøp eller byggingav kommunaleutleieboliger s.14 6 Hovedutfordringer s.16 7 Prioriteringav målgrupperog boligbehov s.16 8 Prioriteringav tiltak, medkostnader s.18

3 Dato Vår ref. -/ 3 av20 Forord til revidert boligsosialhandlingsplan Kommunestyret vedtokboligsosialhandlingsplanfor perioden i sitt møte Vedtaketlyder: Boligsosial handlingsplanvedtasfor perioden Kommunestyretber rådmannenomå gjøreboligsosialhandlingsplan merkonkret. Spesieltgjelderdettekostnaderknyttettil bemanning for å hjelpepersonermedlav boevne,samt andrekostnadersomforventeså måttedekkes via kommunensdriftsbudsjett. Planenrulleresog leggesfremi revidertform til ny behandlingi løpetav Rådmanne nedsattetverrfagligprosjektgruppefor dettearbeideti desember2010,og revidert handlingsplanleggesfram til behandlingnå.rådmannenharvalgt å innarbeidekonkretiseringene direktei planen,pådeområdenekommunestyret harbedtom i vedtaket. Foreliggendeplanharennoeannenkapittelinndelingennvedtattplanfra 2010,medsiktepåå gjøre planenmerkonkret,og for å viselogiskesammenhengermellomutfordringerog tiltak i trådmed kommunestyretsvedtak. Revideringenav vedtatt handlingsplan er konsentrer t om to hovedområder: I: Pånoenområderer vedtatthandlingsplankvalitetssikret, utvidetog korrigert.det gjelderspesielt påområdene: A: Utvikling og organiseringi perioden medstørrevekt på: å beskriveorganiseringog forvaltningav boligsosialarbeid. å gi oversiktoverog beskrivelseav kommunaltdisponerteboliger. B: Kommunaleog statligevirkemidler II: Rådmannenharlagt vekt påå konkretiseredestørsteutfordringeneog behovene,og debesteog mesteffektive løsningenefor deneste2 åra.detteer beskreveti: Kapittel 6: Hovedutfordringer Kapittel 7: Målgrupperog målgruppersboligbehov Kapittel 8: prioriteringav tiltak, medkostnader Disse3 kapitleneutgjøri sumhovedinnholdeti denrevisjonensomer foretatt. Rådmannenharforetattenenkel evalueringav Boligsosialhandlingsplan mht tiltak og gjennomføring.detteblir tatt medviderei arbeideti Husbankensutviklingsprogram,somerfaringer medarbeidpåfeltet,og seri kortform slik ut: Generelloppsummeringav boligsosiale handlingsplaneri NedreEiker er at detharværtlagt for lite vekt påbedreog mereffektiv utnyttelseav eksisterendeboligmasse,detharværtlagt for lite vekt på reelleog realistiskeplanerfor nye tiltak gjennomhelehandlingsplanperioden, og detharværtlagt for lite vekt påstrategiskgjennomføringog effektiv benyttelseav deøkonomiskevirkemidlenei

4 Dato Vår ref. -/ 4 av20 samarbeidmedhusbanken.måloppnåelsener lav påforslagom antallnye boligtiltak, og ligger på om lag 30 % avmåltallet. Det boligsosialearbeideti NedreEiker er fra 2009organisertog 3-delt etterprinsippetom rett forvaltningsansvaretterlover og regler,og slik at rollenei utgangspunktetskalværereindyrket i henholdtil detansvardenenkelteetatog virksomhethari organisasjonen : Eiendomsavdelingenharansvarfor drift og forvaltning,og oppfølgingav leiekontrakter, bådei kommunesegneboligerog i innleideboliger. Tjenestekontoretog boligtildelingsutvalgetharansvaretfor søknaderog vedtakom tildeling av bolig og tjenester til personersomharbehovfor dette. NAV haransvarfor økonomiskeytelserbl.a.knyttet til boligutgifter og midlertidig bolig, og kantilby booppfølgingog boveiledningfor enkelteinnbyggereinnenforgruppene rusmisbrukereog flyktningersomharsærskilt behovfor bistand.i tillegg forvalternav Husbankensvirkemidler,sombostøtteog startlån. Denneorganiseringenkreverstorgradav regelmessigog strukturertsamhandlingog samarbeid. Rådmannenvil sørgefor at denneorganiseringenfølgesoppog vurderesløpende,og for at eventuellenødvendigeendringergjennomføresadministrativt. Viktige tiltak gjennomført i 2011 Berggårdenåpnet,inkludert3 midlertidigeenheterfor bostedsløse Beslutningom å etablereytterligere3 midlertidigeenheterfor bostedsløsei Strandveien Husbankens boligsosialeutviklingsprogram Paralleltmedarbeidetmedrevisjonav handlingsplanenfikk NedreEiker kommuneinvitasjontil deltakelsei Husbankensboligsosialeutviklingsprogram,somgåri 3-5 år. NedreEiker kommune hartakketja til invitasjonen,og arbeidetmedutformingav NedreEikersprogramfor deltakelseer startetopp.førstesteger å bestilleeksternforanalyse. Dettebetalesav Husbanken. NedreEiker kommuneble invitert til deltakelsefordi kommunenharstoreboligsosialeutfordringer. Deltakelsenvil gi ossmulighetentil å arbeidegrundig,kunnskapsbasert og målrettetmeddisse utfordringene,slik at Husbankensboligsosialeutviklingsprogramkangi ossenlangsiktigog strategiskboligsosialhandlingsplanfor deneste10 15 årene. VedtattBoligsosialhandlingsplanfor ,medforeliggenderevisjon, vil derforinngåsom utgangspunktog startpunktfor samarbeidetmedhusbanken. Rådmannenharlagt vekt påå oppfylle detmandatetkommunestyret gai sitt vedtak,mensamtidig hardetværtviktig å ikke gåfor langt,fordi foranalysentil Husbankensutviklingsprogramvil være detverktøyet somgir ossdetfagligegrunnlagetkvalitativt og kvantitativtfor å gåvideremedet forbedretboligsosialt arbeidfor demenneskenei NedreEiker somharstørstbehovfor det. NedreEiker kommunesvisjon for detteområdeter: L ivskvalitetog egenmestring.målet er at flest mulig innbyggeresettesi standtil i størregradå ta ansvarfor egetliv. Å disponereegenog egnetbolig er engrunnleggendeforutsetningfor å kunneleveet verdigliv. Boligsosial handlingsplanskalbidratil at dennevisjonenog måleneoppnås.

5 Dato Vår ref. -/ 5 av20 1 Grunnlag og innledning Grunnlag Lovkrav Lov om sosialetjenester(sosialtjenesteloven),helse- og omsorgsdepartementet. Lov om sosialetjenesteri NAV (tidligeredel av Sosialtjenesteloven), Arbeidsdepartementet. Kommunehelsetjenesteloven, Helse- og omsorgsdepartementet Lov om folketrygd,arbeidsdepartementet Bakgrunn for planarbeidet Boligsosial Handlingsplan dannetbakgrunnfor vedtattplanfor Visjonerog overordnedemål påområdeter beskreveti kommuneplanensamfunnsdel.kommunen tar siktepåenforenklingav plansystemene, slik at detblir tydeligeresammenhengmellom kommuneplanenslangsiktigedeler, boligsosialhandlingsplanog kommunens handlingsplan/budsjett. I handlingsprogrammets tekstdeler dettesynliggjort i punkt2.1 Befolkningsutvikling,punkt3.3 Omsorgstjenester, 3.4 Helsetjenesterog 3.5 Sosialtjenester. Behovfor styrking og nye tiltak I trådmedvisjonerfor boligsosialhandlingsplan, måmåletværeat denenkelteinnbyggeri større gradskalsettesi standtil å ta ansvarfor egetliv. Å disponereegnetbolig er engrunnleggende forutsetningfor at detteskalværemulig. Det skalbrukeskompetansei egenorganisasjonsammen medeksternfinansieringfor å utvikle metoderog prosjekter,gjennomdeltakelseni Husbankens boligsosialeutviklingsprogram. Det er behovfor å vurdereorganiseringog styrking av booppfølgingi forhold til innbyggeremed størstbehov. En bedreutnyttelseav ressurseneog styrking av ressursenemåtasopptil vurderingi forbindelsemedhandlingsplanog budsjettfor årenefremover. Det er behovfor å vurdereen styrking av gjeldsrådgivningsordningenoverforinnbyggeresomhar behovfor dennetjenesten.dettebørogsåtasopptil vurderingi forbindelsemedkommende handlingsplan/budsjett. Innledning Hovedmåletfor statensboligpolitikk gjennomhusbankensarbeider: Alle skalkunnebo godtog trygt. Rettentil å bo er knyttet til menneskerettighetene, somslårfastat bolig er et grunnleggendegodepå linje medmatog klær. Det er enhverinnbyggersansvarå skaffesegbolig. Økonomiske,sosiale,psykiske og fysiske problemergjør at endel innbyggerelikevel harproblemermedå klareå skaffesegbolig eller beholdebolig i et godtbomiljø. Denenkeltesrett til bolig er bareindirektehjemleti lov om sosiale tjenesterog i lov om sosialetjenesteri NAV. Lovenpåleggerkommuneneå medvirketil å skaffe bolig til innbyggeresomikke selvkanivaretasineinteresserpåboligmarkedet(sosialtjenesteloven 3-4). I lov om sosialetjenesteri Nav heterdetat kommunener forpliktet til å finnemidlertidig botilbud for demsomikkeklarer detselv. (Lov om sosialetjenesteri NAV 27).

6 Dato Vår ref. -/ 6 av20 Hensiktenmedhandlingsplanen, er at kommunengjennomplanarbeidetfår utviklet et godt styringsredskapfor å møtekommunensnåværendeog framtidigeboligbehovfor vanskeligstilte målgrupperi kommunen. Et videremål er å holdekommunenskostnadertil boligerfor vanskeligstilteinnbyggerelavest mulig gjennomøkt kunnskapog enmermålrettetog effektiv bruk av virkemidler. Planengir enoversiktoverkonkretetiltak i perioden,tiltak somblir vurderttil å væreavgjørende for å få realisertbehovenesombeskrivesi planverket. 2 Befolkningsutvikling i Nedre Eiker Kommune Kunnskapom demografiskedata,d.v.s.om befolkningenssammensetningog utvikling, er viktig for å forutseog tilpasseutviklingeni boligmarkedet.befolkningensalder,husholdningenestørrelseog innflyttingsmønsterer sentraledatamedstorbetydningfor å planleggeframtidig boligproduksjon og andretiltak i denboligsosialetiltakskjeden.økningeni folkemengdenvil leggeet økt presspå boligmarkedet.det er flere faktorersomvil kunneforsterkedennesituasjonen,for eksempeløkt bosettingav flyktninger,endringeri arbeidsmarkedetc. Framskriving av befolkning: Årstall NedreEiker Kilde: SSB Befolkningsstrukturfor NedreEiker kommune Statistikkenviserenklar økningi aldersgruppen45 80 år + fram mot år 2030, menøkningeni gruppenover80 kommerførstetter Trender, boligmarked og prisutvik ling Innbyggeremedproblemermedrusmisbrukog/eller medpsykiskelidelserutgjørhovedtyngdenav registrertesøkere.deretterkommergruppeneøkonomiskvanskeligstilte,eldreog funksjonshemmende. Det synessomom økt kommunalttilbud påboligerharført til at flere søker

7 Dato Vår ref. -/ 7 av20 bolig, utenat deter begrunneti dårlig økonomieller behovfor tilrettelagtkommunalbolig. Dette skyldesmuligensøkteforventningeri forhold til hvadetoffentligeskalbidramed. Trendenefor desisteåreneviser: Antall bostedsløser økende Antall innbyggerei kategorienmedproblemermed rusog/ellerpsykiskelidelserer økende Antall husstandermedbarn,somer boligsøkere, er økende Behovfor flere tilrettelagteboenheterfor ungefunksjonshemmede Økningi gruppendemente Boligmarked og prisutvikling Utviklingen i boligmarkedet harført til at målgruppenefor detboligsosialearbeidetharfått større problemermedselvå skaffeeller få bistandtil å skaffebolig. Følgendefaktorerer mestavgjørende: Prisutviklingengenereltpåboligmarkedet Økendeboligetterspørsel i Drammensområdet Litenkapasitetpådetprivateutleiemarkedetfor dissegruppene Kommunenharfor få egneutleieboliger Prisutvikling i perioden Prisindekshvor år 2000= , ,7 111,2 113,2 123,7 132,8 148,6 167,5 Kilde: SSBBoligprisindeks 4 Utvik ling og organisering i perioden Setti relasjontil Boligsosialhandlingsplan er detnoenhovedtrekksompreger utviklingenog arbeideti perioden, og sompåvirkerdeutfordringervi ståroverfori 2011 og videre. 4.1 Boligutvikling Økendeboligpriser, kombinertmedat Husbankensvirkemidlerikke er økt tilsvarende,gjør at ulike virkemidlertreffer smalerenåennfor noenår siden.det er enutfordringå utvikle en modellfor samarbeidog rutinersomsikrertilfredsstillendeboligerfor grupperav innbyggeremedsærlige behov, bådevedutbyggingsavtaler,utbyggingog utvikling av kommunensubebygdeog bebygde eiendommer, og vedkjøp av eiendommerog boliger.kommunenharutvilsomtet potensialfor å utnytte Husbankensvirkemidlerbedre,for eksempeltil byggingav utleieboliger,sekapittel6.2. Økteboligprisergjør detogsåvanskeligereå anskaffeboligerfor låntakeresomer innvilget forhåndstilsagnpåstartlån innenfor gitte økonomiskerammer.høyereinntektskravgjør samtidigat mangeav desomklarerå skaffesegbolig, harfor høyinntekttil å oppnåbostøttefra Husbanken. 4.2Organisering av boligtildeling og kontraktsforvaltning. Et av målenefor planen var å samlealle tjenesterknyttet til bolig i et boligkontor. Boligkontoretskullehaalle funksjonerknyttet til detå anskaffeboliger,tildele boliger, kontraktoppfølging,husleieinnbetalingog praktisk oppfølgingi boligen. Alle Husbankens

8 Dato Vår ref. -/ 8 av20 virkemidlerskulleadministreresherfra, og kontoretskullehaenbestillerfunksjoni forhold til Eiendomsavdelingen. Boligkontoretble opprettet,og detble påbegynt et arbeidmedetableringav rutinerog arbeidsmetoder for å nåmåletom enmersamordnettjeneste,økt oppfølgingav den enkelteog enbedretjenesteennhvasomvar tidligere. I periodengjennomgikketathelseog omsorgflere omorganiseringer,noesompåvirket Boligkontoreti storgrad.i sluttenav 2009ble derforboligkontoretomorganisertigjen. Oppgavene knyttet til behandlingav søknaderom bolig ble lagt til Tjenestekontoret.ArbeidetmedHusbankens virkemidler,bostøtte,startlånog tilskudd,ble lagt til NAV, og forvaltningenav kontrakterble lagt tilbakepåeiendomsavdelingen. Organiseringenav boligtildeling og forvaltningav kommunalt disponerteboligerkanskissere slik: Boligsøker Tjenestekontoret (saksbehandlersøknad) Boligtildelingsutvalget (Vedtak fattes) Team psykiskhelse NAV Tjenestekontoret NAV Vedtakmidlertidig bolig. Nybosetting Leverandører bolig (forvalter eiendomog kontrak ter) Størreprivate utbyggere/eiere N. E. Boligstiftelse Privateutleiere Borettslag NEK v/eiendomsavdelin Erfaringeneer merfleksibelog målrettetbruk av kommunensboliger.all tildeling av bolig skjernå i ett tverrfaglig tildelingsteam.retningslinjerfor tildeling av kommunaltdisponerteboligerble vedtattvåren2010,og skalgi grunnlagfor lik behandlingav alle boligsøknader,og ikke minstmer forutsigbarhetbådefor søker,tjenesteapparat og leietaker. For å kunnebrukeretningslinjenefor tildeling optimalt,gjenståret stykke arbeidmedutvikling av blantannetrutinerog arbeidsmetoder. Ved at forvaltningenav kontraktenei dekommunalteideboligeneble lagt tilbakepå Eiendomsavdelingen, fikk manentydeligere skille mellomtildeler og utleier.eiendomsavdelingen hartatt i bruk et nytt dataverktøyfor forvaltningav Husleiekontrakter, somhargjort arbeidet enklereog merforutsigbart. 4.3 Oppfølging i bolig Betingelsenefor at denenkelteskalopplevelivskvalitetog egenmestringi egenbolig, er sammensatteog sværtvarierendefra mennesketil menneske.det førsteskritteter å få egenbolig. Dettekani segselvbidratil at denenkeltefår merkontroll overegetliv, klarerå ta meransvarfor egetliv og oppleverstørreverdighet.

9 Dato Vår ref. -/ 9 av20 NAV harbl.a ansvaretfor å følgeopppersonermedbehovfor økonomisk bistand, rådog veiledning,samtmenneskersomer sosialtvanskeligstilteav ulike årsaker. Kontoretharfått prosjektmidlergjennomto periodertil oppfølgingi bolig for målgruppenerusmisbrukereog flyktninger. For at mangeav deøvrigeaktuelleboligsøkernei størregradskallykkesmedsitt egetliv i egen bolig, er detnødvendigog ønskeligat kommunenbidrargjennomaktiv oppfølgingog nødvendige tjenesteretterindividuellebehov. Oppfølgingi bolig er sværtsammensatt, fra arbeidmedinnbyggeremedtungeproblemerinnenfor rusog/ellermedpsykiskelidelser, til innbyggeremedgjeldsproblemereller anstrengtøkonomi. Det hari periodengenereltvært lite fokuspåhvordaninnbyggereskalfå hjelp til selvhjelp.hjelp og oppfølgingmåinnrettesslik at innbyggeresommottarbistandkanklaresegselvi økendegrad. Dettemåfølgesoppmedstrategierog konkretetiltak, noesombehandlesi kapitleneutfordringerog tiltak. 4.4 Boliger somtildeles i det kommunale boligtildelingsutvalget (setabell 4.6) NedreEiker kommunehartildelingsrettpåtotalt 443 boliger,inkl. 27 innleidefor fremleietil flyktninger.de aller flesteboligeneer beregnettil eldreog fysisk og psykisk funksjonshemmede. Kommuneneierselvnoenutleieleiligheter, i hovedsaktil familier og andremedstore vanskelighetermedå skaffesegbolig pådetprivateutleiemarkedet.et antallpå134boligerer organiserti Boligstiftelsen,uteninnskudd, menmedkommunalgaranti/depositum. Boligstiftelsen kreverimidlertid 3 årsreferansefra tidligereleieforhold,noesomgjør detvanskeligå tildele til innbyggeresomharmangletog fortsattmangler bolig. De resterend er borettslagsleilighetereller eiesav andreprivateutleiere,derdetbetalesinnskuddeller gis enkommunalgaranti.kommunen hartildelingsretti alle boligene,ogsåborettslagsleilighetene. I perioden øktedettotaleantalletboligermedkommunaltildelingsrettmed75 boliger, kommuneneier35 av disse. Økningenskyldesi hovedsak Opptrappingsplanenfor psykisk helse og Handlingsplanenfor eldre. Prosjektersomble tatt i bruk i periodenvar Bråta,Fjerdingenog Evjeløkka: Bråta borettslag bestårav 54 tilrettelagteboligerog er nærmestenabotil Bråtabo- og aktivitetssenter.anleggetble tatt i bruk i 2005,og målgruppener i hovedsakeldreog funksjonshemmedemedvarierendegradav hjelpebehov.borettslageter organisertunderusbl Li er. Kommunenharervervet14 andeleri borettslagetog fremleierdissemedordinær tidsubegrenset leiekontrakt. Fjerdingen 15 ble tatt i bruk i 2007.Leilighetskompleksetbestårav 8 omsorgsboliger,og målgruppener personermedpsykiskelidelser.leiligheteneeiesog driftesav kommunen v/eiendomsavdelingen, og leiesut medordinærhusleiekontrakt. Evjeløkka tatt i bruk i 2008,og inneholder6 leilighetertilpassetpersonermedutviklingshemming. Leiligheteneeiesog driftesav kommunenv/eiendomsavdelingen, og leiesut medordinære tidsubegrensedehusleiekontrakter. I tillegg inneholderogsåevjeløkkabarneboligog avlastningsbolig.

10 Dato Vår ref. -/ 10 av Gjennomgangsboliger De såkaltegjennomgangsboligeneer boligersomnedreeiker kommuneeierselv,og somdriftesog forvaltesav Eiendomsavdelingen. Pr eierkommunen44 slike boliger.det harværten målsettingat boligeneskaltildelesinnbyggeresomantaså væreselvhjulpnepåboligmarkedeti løpetav 3 år.detteharvist segvanskeligå gjennomførei praksis,leieforholdetkanhablitt en hvilepute,etter3 år er få kommetoveri andreleieforhold,og detsøkesdaom forlengelseav kontrakten. Noenav årsakenetil forlengelseav kontrakteri periodenharvært: - Fraværav egeninnsatsfor å skaffesegannenbolig. - Fårikke privat leieforhold,manglerpengertil depositum. - Pressetutleiemarked,få boliger,høye husleier. - Kommunenharhattikke hattet godtnok systemfor kontraktshåndtering.oppfølgingav avtaleneharværtmangelfullog manharderforværtnødttil å forlengemangekontrakter utenny behovsvurdering. - Kommunenharhattfor liten kompetanseog kapasitetpåhusbankenstøtte- og finansieringsordninger. Retningslinjenefor tildeling av kommunaltdisponerteboligersierat desomfår tildelt gjennomgangsboligforplikter segtil å følgeet oppfølgingsprogram,dermåleter å gjøredenenkelte i standtil å flytte overi andreboforholdi løpetav perioden, uavhengigav om deter enannen kommunalbolig, selveiet bolig eller leid bolig. Utfordringenfremoverblir å få påplass arbeidsmetoderog rutinerfor et slikt oppfølgingsprogram.sekapitletom tiltak, vedr.styrking av arbeidetmedbooppfølging/-veiledning Boligstiftelsenleiligheter 134leiligheterforvaltesav NedreEiker Boligstiftelse.Boligstiftelsensetterkrav om referansefor de 3 sisteårene,somdaekskluderermangeav boligsøkerne,og kommunenstildelingsretter derfor baredelvisreell,særligmedhensyn til at kommunenharstortbehovfor overgangfra gjennomgangsboliger til fasteleieforhold,seforrige avsnitt Omsorgsboliger De omsorgsboligenesomkommunentildeler, er organisertmedforskjellig eierform.boligenepå Bråta,Flisa,Spinnerislettaog Arbeidergata2 er organisertsomborettslag,og densomfår tildelt boligenfår forkjøpsretttil enandel. NedreEiker kommuneeiertotalt 79 omsorgsboliger.kontraktermedeldreog utviklingshemmede er tidsubegrensede. KontraktenepåTunetog Fjerdingentilpassetinnbyggeremedpsykiske sykdommerharværtlitt varierendemedtankepålengdeog tidsbegrensning.boligeneble til å begynnemedtildelt medtidsubegrenset kontrakt,menmanhargåttmerovertil tidsbegrensede kontrakter,damanserat flere av leietakerneetter entid godtkanklaresegi andretyper boliger. Sidenflere i daghartidsubegrensedekontrakter,er detvanskeligå få leietakerneviderei boligmarkedet,og å fristille boligentil andresomharbehovfor enslik typebolig Boliger til flyktninger Flyktningersomnybosettesi kommunenetteravtalemellomkommunenog UDI, kvalifiserer automatisktil å få tildelt bolig. Detteknyttesoppmot politiskevedtaksombeslutterantall

11 Dato Vår ref. -/ 11 av20 bosettingerkommunenskalhai løpetav enkonkretperiode. Ingenflyktningersomharblitt bosatt deseinereåreneer bosatti kommunaleboliger,pgamanglendekapasitet.behovetfor boligertil nyankomneflyktningerharværtdekketvedat kommunenharleid boligerpådetprivatemarkedet, for fremleietil flyktningene.denneoppgavener krevende,ugunstig,dyr og gir lit e forutsigbare løsningerfor demenneskenedettedreiersegom. Bosettingenkani perioderbli forsinketbetydelig nårtilgangpåboligerer liten. Det tegnesenkontraktmedkommunenpå2 år, mot 3 år vedordinærehusleiekontrakteri gjennomgangsboliger,jmfr. Husleieloven.Somvedgjennomgangsboliger skaldetværeet oppfølgingsprogram.ved endtkontraktskaldenenkeltehaskaffetsegegetbosted.har manda behovfor bolig tildelt av kommunen,mådetsøkesom dette,og vurderespålik linje medandre søkere. Det presiseresat flyktningerpå2 årskontrakterikke harvært aktuelletil Boligstiftelsensleiligheter, pgaav stiftelsenskrav om 3 årsboligreferanse.flyktningermå ut pådetordinæreprivatemarkedet samtidigsomdeavsluttersitt introduksjonsprogram. 4.5 Generellevurderinger For å møteutfordringene,måengodbruk av boligvirkemidleneståsentralti fremskaffelsenav boligene,ofte kombinertmedtjenesteri tilknytning til botrening.arbeidetomkringboligpolitikken for vanskeligstiltekreveret langsiktigperspektiv.et vellykket boligsosialtarbeidkreveren helhetligtilnærmingpåtversav etaterog virksomheteri kommunen.detteivaretasgjennom tverrfagligtildelingsteamog samarbeidsmøter.

12 Dato Vår ref. -/ 12 av Boliger somtildeles i det kommunale boligtildelingsutvalget Omsorgsboliger: Med(M)/Uten(U) personalbase Innskudd/depositum Forretningsfører Flisa Krokstadelva Eknes Krokstadelva Langrand Krokstadelva Spinnerisletta(inne) Solbergelva Spinnerisletta(ute) Solbergelva Bråta Mjøndalen Evjeløkka Solbergmoen Bråta Mjøndalen 20 M/U Varierendeinnskudd (cakr ,-) Megler 6 M Tre mnddepositum/ NEK kommunalgaranti 7 M Tre mnddepositum/ NEK kommunalgaranti 16 M Cakr ,- Megler 44 U Cakr ,- Megler 46 M Cakr ,- Megler/ NEK 6 M Tre mnddepositum/ NEK kommunalgaranti 8 U Cakr ,-. I de Megler/ kommunaleideerdettre NEK mnddepositum/ kommunalgaranti 16 M Tre mnddepositum/ NEK (12+4) kommunalgaranti 16 M Tre mnddepositum/ NEK kommunalgaranti 18 M Tre mnddepositum/ Industrigatabosenter kommunalgaranti AS 30 U Tre mnddepositum/ SRA InvestAS Haglund Mjøndalen Tunet Mjøndalen Industrigatabosenter Mjøndalen Hermanssenteret Mjøndalen kommunalgaranti SentrumMjøndalen 33 U Cakr ,- Megler Totalt 265 Gjennomgangsbolig: Blåklokkev. Neptunv Saturnv Liav Jupiterv Sandvollen Strandv Solløsgt Løkkev Hagatjernv Hagatjernveien16 Morenev. Nedbergkollv Berggården Totalt 44 Boligstiftelsensboliger Sandskroken 14 Carl Stensethsv 12 Døvikv 16 Gml.riksv 24 Blåfjellv 8 Lundsv 12 Fjerdingen 28 Kroksalleen 12 Skoglygt 8 Totalt 134 Totalt antallboliger:443 U M U Tre mnddepositum/ kommunalgaranti Tre mnddep/kom.gar Boligstiftelsenforlanger referansepåboforholdde tre sisteår Kommunen (Tidsbegrensede leiekontrakter) Boligstiftelsen (leiekontrakter)

13 Dato Vår ref. -/ 13 av20 5 Kommunale og statlige virk emidler Husbankengir lån og tilskudd til mangeulike målgrupper:privatpersoner,kommunerog fylkeskommuner, og andregruppersomborettslag,sameier,brukerorganisasjoner, frivillig sektor osv.ved å økebrukenav Husbankenslån og virkemidler,kaninngangentil boligmarkedetbli letterefor mange.det fordrerat saksbehandlerne i kommuneneserhusbankensvirkemidleri sammenhengog at kommunenprioritererarbeidetmeddeboligsosialevirkemidlene. 5.1Virk emidler somgjelder enkeltpersonerog familier, og forvaltes av den enkelte kommune. Startlån Er for innbyggeresomharøkonomiskevanskelighetermedå kommeseginn påboligmarkedet, entendeter snakkom å kjøpebolig eller å klareå beholdedendehar.startlånkanbrukestil finansieringav kjøp, bygging,utbedring,tilpasning eller refinansieringav bolig. I NedreEiker kommuneadministrereslånebehandlingenpånav, mensdeter et politisk låneutvalgsomer den besluttendemyndighet. Boligtilskudd Har sammemålgruppeog hensiktsomstartlån,mener i tillegg strengtbehovsprøvdi forhold til husstandensøkonomiskesituasjon.baredealler mestvanskeligstiltekanregnemedå få tilskuddtil å skaffesegegenbolig. a) Tilskuddtil etableringi egenbolig: Tilskuddetkangis til kjøp av ny eller brukt bolig. Hvor mye tilskuddsomblir gitt, avhengerav boligbehov,husstandensøkonomiog muligheterfor andreoffentligestøtteordninger,somfor eksempelbostøtte.tilskuddtil etableringgis til enkeltpersoner/husstander medvarig lav inntektog somikke er i standtil å betjenefullt lån til egnetbolig. b) Tilskuddtil tilpasningav egenbolig: Du kanfå tilskuddtil å tilpasseboligenetterdine behovdersomdu harnedsattfunksjonsevne.å tilpasseenbolig innebærerå gjøredenbedre egnettil å ivaretaspesiellebehovfor personermednedsattfunksjonsevne.tilskuddetgis til enkeltpersoner/husstander medvarig lav inntektog somikke er i standtil å betjenelån. Bostøtte Kan gis til husstandermedlav inntektog høye boutgiftersomenhjelp til å klareå beholdeboligen sin og håndtereutgiftene.bostøtteutbetalesmånedlig.

14 Dato Vår ref. -/ 14 av Virk emidler somgjelder kommuner, utbyggere,frivillige organisasjonerog lignende,og somforvaltes av husbanken. Boligtilskudd Kan søkesav kommuneog andrejuridiskepersonerdirektetil Husbankenfor bygging,kjøp eller utbedringav utleieboligerfor økonomiskvanskeligstiltepåboligmarkedet.her kandetogsåsøkes om tilskuddtil fagkonsulentfor å vurderebedretilgjengelighetog miljø i egenboligmasseeller til prosjekteringav heis. Grunnlån Privatpersoner,utbyggere,boligbyggelag,borettslag,kommuner,fylkeskommuner,selskapog stiftelserkansøkeom grunnlån. a) kangis til enkeltpersonerog utbyggerefor byggingav boliger.det stillesspesifikkekrav til tilgjengelighetog energibesparendetiltak. b) kangis til bygging,kjøp og utbedringav bolig for videreutleietil økonomisk vanskeligstilte.her er detet ønskeom tilgjengelighetog energibesparende tiltak. Man kanòg søkeom grunnlåntil barnehager,studentboligererog andrelokale,somgrendehusog felleslokalesomer ennaturligdel av bomiljøet.husbankenkangi grunnlånpå80 % av prosjektkostnadeneller salgsprisendersomprosjektettilfredsstillerkriterienefor universell utformingog miljø. Ved utbedringkangrunnlånetutgjøreinntil 100% av deutbedringskostnadene Husbankengodkjenner. Investeringstilskudd Kangis til bygging,kjøp,ombyggingeller utbedringav sykehjemsplasser, omsorgsboligereller institusjoner,alle medheldøgnsbemanningetterlov om hhv helsetjenestereller sosialtjenester. Tilskuddetkanogsågis til å lagefellesarealerfor desammegruppene.nb! Det er kun kommunene somkanfå investeringstilskuddog dekaneventueltvidereformidletil frivillige organisasjoner. Kompetansetilskudd Brukesfor å hevekompetanseninnenfordetboligsosialeog -politiskeområdetspesieltmedfokus påå forebyggeog bekjempebostedsløshet.hensiktener at boligprosjekterskalplanleggesog gjennomføresbestmulig etterdebehovsominnbyggerneog kommunenhar. 5.3Regneeksempelkjøp eller bygging av kommunaleutleieboliger Regneeksemplet viserat kommunenfår fullfinansiertkjøp av bolig medlån og tilskudd.leien dekkerboligensdriftskostnaderog utgifter til betjeningav grunnlåni Husbanken.Leienutløser bostøttesomer høyerei enkommunalbolig enndersombeboereierboligenselv.(grunnlagetfor beregningav bostøtteer 80%i stedetfor 70%).Nettoboutgift, somhusstandenevt.måsøke kommunenom dekningav, er betydelig lavereenndennetto boutgiften husstandenville hafått vedleie i detprivatemarkedet.kommunenreduserer utbetalingenav sosialhjelp,og husstandenvil letterekunnebli selvhjulpenfordi boutgifteneligger pået akseptabeltnivå.

15 Dato Vår ref. -/ 15 av20 Regnestykket: a) Fullfinansiering av utleiebolig med lån og tilskudd fra Husbanken Prosjektopplysninger Godkjentprosjektkostnad(Kjøpesum/anleggskostnad/utbedringskostnad) Totalt antallkvm bruksarealfor boligene 45 Antall kvm fellesareal(fellesoppholdsromog/ellerpersonalbase) 0 Antall leiligheter/boenheter 1 Forventededriftskostnaderpr. kvm pr år (FDV) 400 Forventedeleieinntekter Forventetgjennomsnittlighusleiepr. månedpr bolig Forventetleieinntektpr. månedav evt. personalbase 0 Finansieringsforutsetninger husbanklån Rentekostnad(Husbankens10-årsfastrente) 4,0% Tilbakebetalingsperiode(antallår) 40 Finansieringsplan Husbanklånsomkanbetjenesmedleieinntektenovenfor Behovfor tilskuddvedleieinntektsomfastsattovenfor = Samletfinansiering Tilskuddi % av total prosjektkostnad 20 % b) Beregningav netto boutgift i prosjektet etter fradrag for potensiellbostøtte. Inntektbruttopr. år 0 Antall personeri husstanden 1 OmrådeA,B,C el. D A Månedlig boutgift Maks.godkjentboutgift pr. mnd Bostøttepr. måned Boutgifteretterfradragfor bostøtte Forutsetninger: Søkerharingenegeninntekt. Leiensettesi overkantav bostøttensboutgiftstak,kr 5.083,- pr. mndfor énpersonshusstand i områdea. Tilskuddog grunnlånutbetalestil kommunennårprosjekteter ferdigstilt. OmrådeA : Helelandetmedunntakav områdeneb, C, og D OmrådeB : Kristiansand,Skedsmo,Frogn,Lørenskog,Asker,Nesodden,Solaog Sandnes Område C : Bergen,Trondheim,Tromsø,Stavangerog Bærum OmrådeD : Oslo

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BYDELGRORUD Innhold 1. Innledning...4 2. En analyse av boligsituasjonen i Bydel Grorud...4 2.1 Befolkningen i Bydel Grorud...4 2.2 Hvem av innbyggerne er vanskeligstilte på boligmarkedet?...5

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016

Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Oslo kommune Byrådet Byrådssak 152.2/12 Boligbehovsplan for Oslo kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Tabeller... 4 Sammendrag... 5 Kapittel 1 Innledning... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Prosess og brukermedvirkning...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Vedlegg 9.1 Regjeringens politiske plattform Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk. Målet er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt

Detaljer

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked

På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked På vei til egen boligkarriere Delrapport 3 Private leiemarked Godkjent - Arbeidsgruppe Del rapport 3 Private leiemarked 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 2 METODE OG KILDEBRUK... 4 PROSJEKTETS MÅL...

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2013-2016. Bydel Østensjø. Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Telefon: 23 43 85 00 Telefaks: 23 43 85 01

Boligsosial handlingsplan 2013-2016. Bydel Østensjø. Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Telefon: 23 43 85 00 Telefaks: 23 43 85 01 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Boligsosial handlingsplan 2013-2016 Bydel Østensjø Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen www.bydel-ostensjo.oslo.kommune.no Postadresse: Postboks 157,

Detaljer

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Godkjent av arbeidsgruppe 22.02.2011 På vei til egen boligkarriere personrettet kartlegging - 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Avgrensning og begrepsavklaring...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan

Boligsosial Handlingsplan Boligsosial Handlingsplan 2008-2012 HASVIK KOMMUNE Politisk behandlet i Formannskapet 20.06.08, Sak 59/08 Politisk behandling i Kommunestyret 30.06.08 Sak 24/08 Utarbeidet av: Aslaug Olsen, Camilla Svendsen,

Detaljer

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning BOLIGSOSOSIAL PLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 2011-2015 Kapittel 1: Innledning Det er en bred tverrpolitisk enighet i Norge om at alle innbyggerne i landet skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse

Detaljer