RevidertBoligsosialhandlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RevidertBoligsosialhandlingsplan2011-2014"

Transkript

1 NEDREEIKER KOMMUNE Etat Oppvekstog kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen Direktetlf.: Dato: L.nr /2011- Arkiv: 2009/8182- F17 RevidertBoligsosialhandlingsplan

2 Dato Vår ref. -/ 2 av20 Innholdsfortegnelse Forordtil reviderthandlingsplan s. 3 1 Grunnlagog innledning s. 5 2 Befolkningsutviklingi NedreEiker kommune s. 6 3 Trender,boligmarkedog prisutvikling s. 6 4 Utvikling og organiseringi perioden s Boligutvikling s Organiseringav boligtildeling og kontraktsforvaltning s Oppfølgingi bolig s Boliger somtildelesi detkommunaletildelingsutvalget s Gjennomgangsboliger s Boligstiftelsensleiligheter s Omsorgsboliger s Boligertil flyktninger s Generellevurderinger s Tabelloversiktboligersomtildeles s.12 5 Kommunaleog statligevirkemidler s Virkemidler somgjelderenkeltpersonerog familier, forvaltetav kommunen s Virkemidler somgjelderkommunen,utbyggerem.m.og somforvaltesav Husbanken s Regneeksempel kjøp eller byggingav kommunaleutleieboliger s.14 6 Hovedutfordringer s.16 7 Prioriteringav målgrupperog boligbehov s.16 8 Prioriteringav tiltak, medkostnader s.18

3 Dato Vår ref. -/ 3 av20 Forord til revidert boligsosialhandlingsplan Kommunestyret vedtokboligsosialhandlingsplanfor perioden i sitt møte Vedtaketlyder: Boligsosial handlingsplanvedtasfor perioden Kommunestyretber rådmannenomå gjøreboligsosialhandlingsplan merkonkret. Spesieltgjelderdettekostnaderknyttettil bemanning for å hjelpepersonermedlav boevne,samt andrekostnadersomforventeså måttedekkes via kommunensdriftsbudsjett. Planenrulleresog leggesfremi revidertform til ny behandlingi løpetav Rådmanne nedsattetverrfagligprosjektgruppefor dettearbeideti desember2010,og revidert handlingsplanleggesfram til behandlingnå.rådmannenharvalgt å innarbeidekonkretiseringene direktei planen,pådeområdenekommunestyret harbedtom i vedtaket. Foreliggendeplanharennoeannenkapittelinndelingennvedtattplanfra 2010,medsiktepåå gjøre planenmerkonkret,og for å viselogiskesammenhengermellomutfordringerog tiltak i trådmed kommunestyretsvedtak. Revideringenav vedtatt handlingsplan er konsentrer t om to hovedområder: I: Pånoenområderer vedtatthandlingsplankvalitetssikret, utvidetog korrigert.det gjelderspesielt påområdene: A: Utvikling og organiseringi perioden medstørrevekt på: å beskriveorganiseringog forvaltningav boligsosialarbeid. å gi oversiktoverog beskrivelseav kommunaltdisponerteboliger. B: Kommunaleog statligevirkemidler II: Rådmannenharlagt vekt påå konkretiseredestørsteutfordringeneog behovene,og debesteog mesteffektive løsningenefor deneste2 åra.detteer beskreveti: Kapittel 6: Hovedutfordringer Kapittel 7: Målgrupperog målgruppersboligbehov Kapittel 8: prioriteringav tiltak, medkostnader Disse3 kapitleneutgjøri sumhovedinnholdeti denrevisjonensomer foretatt. Rådmannenharforetattenenkel evalueringav Boligsosialhandlingsplan mht tiltak og gjennomføring.detteblir tatt medviderei arbeideti Husbankensutviklingsprogram,somerfaringer medarbeidpåfeltet,og seri kortform slik ut: Generelloppsummeringav boligsosiale handlingsplaneri NedreEiker er at detharværtlagt for lite vekt påbedreog mereffektiv utnyttelseav eksisterendeboligmasse,detharværtlagt for lite vekt på reelleog realistiskeplanerfor nye tiltak gjennomhelehandlingsplanperioden, og detharværtlagt for lite vekt påstrategiskgjennomføringog effektiv benyttelseav deøkonomiskevirkemidlenei

4 Dato Vår ref. -/ 4 av20 samarbeidmedhusbanken.måloppnåelsener lav påforslagom antallnye boligtiltak, og ligger på om lag 30 % avmåltallet. Det boligsosialearbeideti NedreEiker er fra 2009organisertog 3-delt etterprinsippetom rett forvaltningsansvaretterlover og regler,og slik at rollenei utgangspunktetskalværereindyrket i henholdtil detansvardenenkelteetatog virksomhethari organisasjonen : Eiendomsavdelingenharansvarfor drift og forvaltning,og oppfølgingav leiekontrakter, bådei kommunesegneboligerog i innleideboliger. Tjenestekontoretog boligtildelingsutvalgetharansvaretfor søknaderog vedtakom tildeling av bolig og tjenester til personersomharbehovfor dette. NAV haransvarfor økonomiskeytelserbl.a.knyttet til boligutgifter og midlertidig bolig, og kantilby booppfølgingog boveiledningfor enkelteinnbyggereinnenforgruppene rusmisbrukereog flyktningersomharsærskilt behovfor bistand.i tillegg forvalternav Husbankensvirkemidler,sombostøtteog startlån. Denneorganiseringenkreverstorgradav regelmessigog strukturertsamhandlingog samarbeid. Rådmannenvil sørgefor at denneorganiseringenfølgesoppog vurderesløpende,og for at eventuellenødvendigeendringergjennomføresadministrativt. Viktige tiltak gjennomført i 2011 Berggårdenåpnet,inkludert3 midlertidigeenheterfor bostedsløse Beslutningom å etablereytterligere3 midlertidigeenheterfor bostedsløsei Strandveien Husbankens boligsosialeutviklingsprogram Paralleltmedarbeidetmedrevisjonav handlingsplanenfikk NedreEiker kommuneinvitasjontil deltakelsei Husbankensboligsosialeutviklingsprogram,somgåri 3-5 år. NedreEiker kommune hartakketja til invitasjonen,og arbeidetmedutformingav NedreEikersprogramfor deltakelseer startetopp.førstesteger å bestilleeksternforanalyse. Dettebetalesav Husbanken. NedreEiker kommuneble invitert til deltakelsefordi kommunenharstoreboligsosialeutfordringer. Deltakelsenvil gi ossmulighetentil å arbeidegrundig,kunnskapsbasert og målrettetmeddisse utfordringene,slik at Husbankensboligsosialeutviklingsprogramkangi ossenlangsiktigog strategiskboligsosialhandlingsplanfor deneste10 15 årene. VedtattBoligsosialhandlingsplanfor ,medforeliggenderevisjon, vil derforinngåsom utgangspunktog startpunktfor samarbeidetmedhusbanken. Rådmannenharlagt vekt påå oppfylle detmandatetkommunestyret gai sitt vedtak,mensamtidig hardetværtviktig å ikke gåfor langt,fordi foranalysentil Husbankensutviklingsprogramvil være detverktøyet somgir ossdetfagligegrunnlagetkvalitativt og kvantitativtfor å gåvideremedet forbedretboligsosialt arbeidfor demenneskenei NedreEiker somharstørstbehovfor det. NedreEiker kommunesvisjon for detteområdeter: L ivskvalitetog egenmestring.målet er at flest mulig innbyggeresettesi standtil i størregradå ta ansvarfor egetliv. Å disponereegenog egnetbolig er engrunnleggendeforutsetningfor å kunneleveet verdigliv. Boligsosial handlingsplanskalbidratil at dennevisjonenog måleneoppnås.

5 Dato Vår ref. -/ 5 av20 1 Grunnlag og innledning Grunnlag Lovkrav Lov om sosialetjenester(sosialtjenesteloven),helse- og omsorgsdepartementet. Lov om sosialetjenesteri NAV (tidligeredel av Sosialtjenesteloven), Arbeidsdepartementet. Kommunehelsetjenesteloven, Helse- og omsorgsdepartementet Lov om folketrygd,arbeidsdepartementet Bakgrunn for planarbeidet Boligsosial Handlingsplan dannetbakgrunnfor vedtattplanfor Visjonerog overordnedemål påområdeter beskreveti kommuneplanensamfunnsdel.kommunen tar siktepåenforenklingav plansystemene, slik at detblir tydeligeresammenhengmellom kommuneplanenslangsiktigedeler, boligsosialhandlingsplanog kommunens handlingsplan/budsjett. I handlingsprogrammets tekstdeler dettesynliggjort i punkt2.1 Befolkningsutvikling,punkt3.3 Omsorgstjenester, 3.4 Helsetjenesterog 3.5 Sosialtjenester. Behovfor styrking og nye tiltak I trådmedvisjonerfor boligsosialhandlingsplan, måmåletværeat denenkelteinnbyggeri større gradskalsettesi standtil å ta ansvarfor egetliv. Å disponereegnetbolig er engrunnleggende forutsetningfor at detteskalværemulig. Det skalbrukeskompetansei egenorganisasjonsammen medeksternfinansieringfor å utvikle metoderog prosjekter,gjennomdeltakelseni Husbankens boligsosialeutviklingsprogram. Det er behovfor å vurdereorganiseringog styrking av booppfølgingi forhold til innbyggeremed størstbehov. En bedreutnyttelseav ressurseneog styrking av ressursenemåtasopptil vurderingi forbindelsemedhandlingsplanog budsjettfor årenefremover. Det er behovfor å vurdereen styrking av gjeldsrådgivningsordningenoverforinnbyggeresomhar behovfor dennetjenesten.dettebørogsåtasopptil vurderingi forbindelsemedkommende handlingsplan/budsjett. Innledning Hovedmåletfor statensboligpolitikk gjennomhusbankensarbeider: Alle skalkunnebo godtog trygt. Rettentil å bo er knyttet til menneskerettighetene, somslårfastat bolig er et grunnleggendegodepå linje medmatog klær. Det er enhverinnbyggersansvarå skaffesegbolig. Økonomiske,sosiale,psykiske og fysiske problemergjør at endel innbyggerelikevel harproblemermedå klareå skaffesegbolig eller beholdebolig i et godtbomiljø. Denenkeltesrett til bolig er bareindirektehjemleti lov om sosiale tjenesterog i lov om sosialetjenesteri NAV. Lovenpåleggerkommuneneå medvirketil å skaffe bolig til innbyggeresomikke selvkanivaretasineinteresserpåboligmarkedet(sosialtjenesteloven 3-4). I lov om sosialetjenesteri Nav heterdetat kommunener forpliktet til å finnemidlertidig botilbud for demsomikkeklarer detselv. (Lov om sosialetjenesteri NAV 27).

6 Dato Vår ref. -/ 6 av20 Hensiktenmedhandlingsplanen, er at kommunengjennomplanarbeidetfår utviklet et godt styringsredskapfor å møtekommunensnåværendeog framtidigeboligbehovfor vanskeligstilte målgrupperi kommunen. Et videremål er å holdekommunenskostnadertil boligerfor vanskeligstilteinnbyggerelavest mulig gjennomøkt kunnskapog enmermålrettetog effektiv bruk av virkemidler. Planengir enoversiktoverkonkretetiltak i perioden,tiltak somblir vurderttil å væreavgjørende for å få realisertbehovenesombeskrivesi planverket. 2 Befolkningsutvikling i Nedre Eiker Kommune Kunnskapom demografiskedata,d.v.s.om befolkningenssammensetningog utvikling, er viktig for å forutseog tilpasseutviklingeni boligmarkedet.befolkningensalder,husholdningenestørrelseog innflyttingsmønsterer sentraledatamedstorbetydningfor å planleggeframtidig boligproduksjon og andretiltak i denboligsosialetiltakskjeden.økningeni folkemengdenvil leggeet økt presspå boligmarkedet.det er flere faktorersomvil kunneforsterkedennesituasjonen,for eksempeløkt bosettingav flyktninger,endringeri arbeidsmarkedetc. Framskriving av befolkning: Årstall NedreEiker Kilde: SSB Befolkningsstrukturfor NedreEiker kommune Statistikkenviserenklar økningi aldersgruppen45 80 år + fram mot år 2030, menøkningeni gruppenover80 kommerførstetter Trender, boligmarked og prisutvik ling Innbyggeremedproblemermedrusmisbrukog/eller medpsykiskelidelserutgjørhovedtyngdenav registrertesøkere.deretterkommergruppeneøkonomiskvanskeligstilte,eldreog funksjonshemmende. Det synessomom økt kommunalttilbud påboligerharført til at flere søker

7 Dato Vår ref. -/ 7 av20 bolig, utenat deter begrunneti dårlig økonomieller behovfor tilrettelagtkommunalbolig. Dette skyldesmuligensøkteforventningeri forhold til hvadetoffentligeskalbidramed. Trendenefor desisteåreneviser: Antall bostedsløser økende Antall innbyggerei kategorienmedproblemermed rusog/ellerpsykiskelidelserer økende Antall husstandermedbarn,somer boligsøkere, er økende Behovfor flere tilrettelagteboenheterfor ungefunksjonshemmede Økningi gruppendemente Boligmarked og prisutvikling Utviklingen i boligmarkedet harført til at målgruppenefor detboligsosialearbeidetharfått større problemermedselvå skaffeeller få bistandtil å skaffebolig. Følgendefaktorerer mestavgjørende: Prisutviklingengenereltpåboligmarkedet Økendeboligetterspørsel i Drammensområdet Litenkapasitetpådetprivateutleiemarkedetfor dissegruppene Kommunenharfor få egneutleieboliger Prisutvikling i perioden Prisindekshvor år 2000= , ,7 111,2 113,2 123,7 132,8 148,6 167,5 Kilde: SSBBoligprisindeks 4 Utvik ling og organisering i perioden Setti relasjontil Boligsosialhandlingsplan er detnoenhovedtrekksompreger utviklingenog arbeideti perioden, og sompåvirkerdeutfordringervi ståroverfori 2011 og videre. 4.1 Boligutvikling Økendeboligpriser, kombinertmedat Husbankensvirkemidlerikke er økt tilsvarende,gjør at ulike virkemidlertreffer smalerenåennfor noenår siden.det er enutfordringå utvikle en modellfor samarbeidog rutinersomsikrertilfredsstillendeboligerfor grupperav innbyggeremedsærlige behov, bådevedutbyggingsavtaler,utbyggingog utvikling av kommunensubebygdeog bebygde eiendommer, og vedkjøp av eiendommerog boliger.kommunenharutvilsomtet potensialfor å utnytte Husbankensvirkemidlerbedre,for eksempeltil byggingav utleieboliger,sekapittel6.2. Økteboligprisergjør detogsåvanskeligereå anskaffeboligerfor låntakeresomer innvilget forhåndstilsagnpåstartlån innenfor gitte økonomiskerammer.høyereinntektskravgjør samtidigat mangeav desomklarerå skaffesegbolig, harfor høyinntekttil å oppnåbostøttefra Husbanken. 4.2Organisering av boligtildeling og kontraktsforvaltning. Et av målenefor planen var å samlealle tjenesterknyttet til bolig i et boligkontor. Boligkontoretskullehaalle funksjonerknyttet til detå anskaffeboliger,tildele boliger, kontraktoppfølging,husleieinnbetalingog praktisk oppfølgingi boligen. Alle Husbankens

8 Dato Vår ref. -/ 8 av20 virkemidlerskulleadministreresherfra, og kontoretskullehaenbestillerfunksjoni forhold til Eiendomsavdelingen. Boligkontoretble opprettet,og detble påbegynt et arbeidmedetableringav rutinerog arbeidsmetoder for å nåmåletom enmersamordnettjeneste,økt oppfølgingav den enkelteog enbedretjenesteennhvasomvar tidligere. I periodengjennomgikketathelseog omsorgflere omorganiseringer,noesompåvirket Boligkontoreti storgrad.i sluttenav 2009ble derforboligkontoretomorganisertigjen. Oppgavene knyttet til behandlingav søknaderom bolig ble lagt til Tjenestekontoret.ArbeidetmedHusbankens virkemidler,bostøtte,startlånog tilskudd,ble lagt til NAV, og forvaltningenav kontrakterble lagt tilbakepåeiendomsavdelingen. Organiseringenav boligtildeling og forvaltningav kommunalt disponerteboligerkanskissere slik: Boligsøker Tjenestekontoret (saksbehandlersøknad) Boligtildelingsutvalget (Vedtak fattes) Team psykiskhelse NAV Tjenestekontoret NAV Vedtakmidlertidig bolig. Nybosetting Leverandører bolig (forvalter eiendomog kontrak ter) Størreprivate utbyggere/eiere N. E. Boligstiftelse Privateutleiere Borettslag NEK v/eiendomsavdelin Erfaringeneer merfleksibelog målrettetbruk av kommunensboliger.all tildeling av bolig skjernå i ett tverrfaglig tildelingsteam.retningslinjerfor tildeling av kommunaltdisponerteboligerble vedtattvåren2010,og skalgi grunnlagfor lik behandlingav alle boligsøknader,og ikke minstmer forutsigbarhetbådefor søker,tjenesteapparat og leietaker. For å kunnebrukeretningslinjenefor tildeling optimalt,gjenståret stykke arbeidmedutvikling av blantannetrutinerog arbeidsmetoder. Ved at forvaltningenav kontraktenei dekommunalteideboligeneble lagt tilbakepå Eiendomsavdelingen, fikk manentydeligere skille mellomtildeler og utleier.eiendomsavdelingen hartatt i bruk et nytt dataverktøyfor forvaltningav Husleiekontrakter, somhargjort arbeidet enklereog merforutsigbart. 4.3 Oppfølging i bolig Betingelsenefor at denenkelteskalopplevelivskvalitetog egenmestringi egenbolig, er sammensatteog sværtvarierendefra mennesketil menneske.det førsteskritteter å få egenbolig. Dettekani segselvbidratil at denenkeltefår merkontroll overegetliv, klarerå ta meransvarfor egetliv og oppleverstørreverdighet.

9 Dato Vår ref. -/ 9 av20 NAV harbl.a ansvaretfor å følgeopppersonermedbehovfor økonomisk bistand, rådog veiledning,samtmenneskersomer sosialtvanskeligstilteav ulike årsaker. Kontoretharfått prosjektmidlergjennomto periodertil oppfølgingi bolig for målgruppenerusmisbrukereog flyktninger. For at mangeav deøvrigeaktuelleboligsøkernei størregradskallykkesmedsitt egetliv i egen bolig, er detnødvendigog ønskeligat kommunenbidrargjennomaktiv oppfølgingog nødvendige tjenesteretterindividuellebehov. Oppfølgingi bolig er sværtsammensatt, fra arbeidmedinnbyggeremedtungeproblemerinnenfor rusog/ellermedpsykiskelidelser, til innbyggeremedgjeldsproblemereller anstrengtøkonomi. Det hari periodengenereltvært lite fokuspåhvordaninnbyggereskalfå hjelp til selvhjelp.hjelp og oppfølgingmåinnrettesslik at innbyggeresommottarbistandkanklaresegselvi økendegrad. Dettemåfølgesoppmedstrategierog konkretetiltak, noesombehandlesi kapitleneutfordringerog tiltak. 4.4 Boliger somtildeles i det kommunale boligtildelingsutvalget (setabell 4.6) NedreEiker kommunehartildelingsrettpåtotalt 443 boliger,inkl. 27 innleidefor fremleietil flyktninger.de aller flesteboligeneer beregnettil eldreog fysisk og psykisk funksjonshemmede. Kommuneneierselvnoenutleieleiligheter, i hovedsaktil familier og andremedstore vanskelighetermedå skaffesegbolig pådetprivateutleiemarkedet.et antallpå134boligerer organiserti Boligstiftelsen,uteninnskudd, menmedkommunalgaranti/depositum. Boligstiftelsen kreverimidlertid 3 årsreferansefra tidligereleieforhold,noesomgjør detvanskeligå tildele til innbyggeresomharmangletog fortsattmangler bolig. De resterend er borettslagsleilighetereller eiesav andreprivateutleiere,derdetbetalesinnskuddeller gis enkommunalgaranti.kommunen hartildelingsretti alle boligene,ogsåborettslagsleilighetene. I perioden øktedettotaleantalletboligermedkommunaltildelingsrettmed75 boliger, kommuneneier35 av disse. Økningenskyldesi hovedsak Opptrappingsplanenfor psykisk helse og Handlingsplanenfor eldre. Prosjektersomble tatt i bruk i periodenvar Bråta,Fjerdingenog Evjeløkka: Bråta borettslag bestårav 54 tilrettelagteboligerog er nærmestenabotil Bråtabo- og aktivitetssenter.anleggetble tatt i bruk i 2005,og målgruppener i hovedsakeldreog funksjonshemmedemedvarierendegradav hjelpebehov.borettslageter organisertunderusbl Li er. Kommunenharervervet14 andeleri borettslagetog fremleierdissemedordinær tidsubegrenset leiekontrakt. Fjerdingen 15 ble tatt i bruk i 2007.Leilighetskompleksetbestårav 8 omsorgsboliger,og målgruppener personermedpsykiskelidelser.leiligheteneeiesog driftesav kommunen v/eiendomsavdelingen, og leiesut medordinærhusleiekontrakt. Evjeløkka tatt i bruk i 2008,og inneholder6 leilighetertilpassetpersonermedutviklingshemming. Leiligheteneeiesog driftesav kommunenv/eiendomsavdelingen, og leiesut medordinære tidsubegrensedehusleiekontrakter. I tillegg inneholderogsåevjeløkkabarneboligog avlastningsbolig.

10 Dato Vår ref. -/ 10 av Gjennomgangsboliger De såkaltegjennomgangsboligeneer boligersomnedreeiker kommuneeierselv,og somdriftesog forvaltesav Eiendomsavdelingen. Pr eierkommunen44 slike boliger.det harværten målsettingat boligeneskaltildelesinnbyggeresomantaså væreselvhjulpnepåboligmarkedeti løpetav 3 år.detteharvist segvanskeligå gjennomførei praksis,leieforholdetkanhablitt en hvilepute,etter3 år er få kommetoveri andreleieforhold,og detsøkesdaom forlengelseav kontrakten. Noenav årsakenetil forlengelseav kontrakteri periodenharvært: - Fraværav egeninnsatsfor å skaffesegannenbolig. - Fårikke privat leieforhold,manglerpengertil depositum. - Pressetutleiemarked,få boliger,høye husleier. - Kommunenharhattikke hattet godtnok systemfor kontraktshåndtering.oppfølgingav avtaleneharværtmangelfullog manharderforværtnødttil å forlengemangekontrakter utenny behovsvurdering. - Kommunenharhattfor liten kompetanseog kapasitetpåhusbankenstøtte- og finansieringsordninger. Retningslinjenefor tildeling av kommunaltdisponerteboligersierat desomfår tildelt gjennomgangsboligforplikter segtil å følgeet oppfølgingsprogram,dermåleter å gjøredenenkelte i standtil å flytte overi andreboforholdi løpetav perioden, uavhengigav om deter enannen kommunalbolig, selveiet bolig eller leid bolig. Utfordringenfremoverblir å få påplass arbeidsmetoderog rutinerfor et slikt oppfølgingsprogram.sekapitletom tiltak, vedr.styrking av arbeidetmedbooppfølging/-veiledning Boligstiftelsenleiligheter 134leiligheterforvaltesav NedreEiker Boligstiftelse.Boligstiftelsensetterkrav om referansefor de 3 sisteårene,somdaekskluderermangeav boligsøkerne,og kommunenstildelingsretter derfor baredelvisreell,særligmedhensyn til at kommunenharstortbehovfor overgangfra gjennomgangsboliger til fasteleieforhold,seforrige avsnitt Omsorgsboliger De omsorgsboligenesomkommunentildeler, er organisertmedforskjellig eierform.boligenepå Bråta,Flisa,Spinnerislettaog Arbeidergata2 er organisertsomborettslag,og densomfår tildelt boligenfår forkjøpsretttil enandel. NedreEiker kommuneeiertotalt 79 omsorgsboliger.kontraktermedeldreog utviklingshemmede er tidsubegrensede. KontraktenepåTunetog Fjerdingentilpassetinnbyggeremedpsykiske sykdommerharværtlitt varierendemedtankepålengdeog tidsbegrensning.boligeneble til å begynnemedtildelt medtidsubegrenset kontrakt,menmanhargåttmerovertil tidsbegrensede kontrakter,damanserat flere av leietakerneetter entid godtkanklaresegi andretyper boliger. Sidenflere i daghartidsubegrensedekontrakter,er detvanskeligå få leietakerneviderei boligmarkedet,og å fristille boligentil andresomharbehovfor enslik typebolig Boliger til flyktninger Flyktningersomnybosettesi kommunenetteravtalemellomkommunenog UDI, kvalifiserer automatisktil å få tildelt bolig. Detteknyttesoppmot politiskevedtaksombeslutterantall

11 Dato Vår ref. -/ 11 av20 bosettingerkommunenskalhai løpetav enkonkretperiode. Ingenflyktningersomharblitt bosatt deseinereåreneer bosatti kommunaleboliger,pgamanglendekapasitet.behovetfor boligertil nyankomneflyktningerharværtdekketvedat kommunenharleid boligerpådetprivatemarkedet, for fremleietil flyktningene.denneoppgavener krevende,ugunstig,dyr og gir lit e forutsigbare løsningerfor demenneskenedettedreiersegom. Bosettingenkani perioderbli forsinketbetydelig nårtilgangpåboligerer liten. Det tegnesenkontraktmedkommunenpå2 år, mot 3 år vedordinærehusleiekontrakteri gjennomgangsboliger,jmfr. Husleieloven.Somvedgjennomgangsboliger skaldetværeet oppfølgingsprogram.ved endtkontraktskaldenenkeltehaskaffetsegegetbosted.har manda behovfor bolig tildelt av kommunen,mådetsøkesom dette,og vurderespålik linje medandre søkere. Det presiseresat flyktningerpå2 årskontrakterikke harvært aktuelletil Boligstiftelsensleiligheter, pgaav stiftelsenskrav om 3 årsboligreferanse.flyktningermå ut pådetordinæreprivatemarkedet samtidigsomdeavsluttersitt introduksjonsprogram. 4.5 Generellevurderinger For å møteutfordringene,måengodbruk av boligvirkemidleneståsentralti fremskaffelsenav boligene,ofte kombinertmedtjenesteri tilknytning til botrening.arbeidetomkringboligpolitikken for vanskeligstiltekreveret langsiktigperspektiv.et vellykket boligsosialtarbeidkreveren helhetligtilnærmingpåtversav etaterog virksomheteri kommunen.detteivaretasgjennom tverrfagligtildelingsteamog samarbeidsmøter.

12 Dato Vår ref. -/ 12 av Boliger somtildeles i det kommunale boligtildelingsutvalget Omsorgsboliger: Med(M)/Uten(U) personalbase Innskudd/depositum Forretningsfører Flisa Krokstadelva Eknes Krokstadelva Langrand Krokstadelva Spinnerisletta(inne) Solbergelva Spinnerisletta(ute) Solbergelva Bråta Mjøndalen Evjeløkka Solbergmoen Bråta Mjøndalen 20 M/U Varierendeinnskudd (cakr ,-) Megler 6 M Tre mnddepositum/ NEK kommunalgaranti 7 M Tre mnddepositum/ NEK kommunalgaranti 16 M Cakr ,- Megler 44 U Cakr ,- Megler 46 M Cakr ,- Megler/ NEK 6 M Tre mnddepositum/ NEK kommunalgaranti 8 U Cakr ,-. I de Megler/ kommunaleideerdettre NEK mnddepositum/ kommunalgaranti 16 M Tre mnddepositum/ NEK (12+4) kommunalgaranti 16 M Tre mnddepositum/ NEK kommunalgaranti 18 M Tre mnddepositum/ Industrigatabosenter kommunalgaranti AS 30 U Tre mnddepositum/ SRA InvestAS Haglund Mjøndalen Tunet Mjøndalen Industrigatabosenter Mjøndalen Hermanssenteret Mjøndalen kommunalgaranti SentrumMjøndalen 33 U Cakr ,- Megler Totalt 265 Gjennomgangsbolig: Blåklokkev. Neptunv Saturnv Liav Jupiterv Sandvollen Strandv Solløsgt Løkkev Hagatjernv Hagatjernveien16 Morenev. Nedbergkollv Berggården Totalt 44 Boligstiftelsensboliger Sandskroken 14 Carl Stensethsv 12 Døvikv 16 Gml.riksv 24 Blåfjellv 8 Lundsv 12 Fjerdingen 28 Kroksalleen 12 Skoglygt 8 Totalt 134 Totalt antallboliger:443 U M U Tre mnddepositum/ kommunalgaranti Tre mnddep/kom.gar Boligstiftelsenforlanger referansepåboforholdde tre sisteår Kommunen (Tidsbegrensede leiekontrakter) Boligstiftelsen (leiekontrakter)

13 Dato Vår ref. -/ 13 av20 5 Kommunale og statlige virk emidler Husbankengir lån og tilskudd til mangeulike målgrupper:privatpersoner,kommunerog fylkeskommuner, og andregruppersomborettslag,sameier,brukerorganisasjoner, frivillig sektor osv.ved å økebrukenav Husbankenslån og virkemidler,kaninngangentil boligmarkedetbli letterefor mange.det fordrerat saksbehandlerne i kommuneneserhusbankensvirkemidleri sammenhengog at kommunenprioritererarbeidetmeddeboligsosialevirkemidlene. 5.1Virk emidler somgjelder enkeltpersonerog familier, og forvaltes av den enkelte kommune. Startlån Er for innbyggeresomharøkonomiskevanskelighetermedå kommeseginn påboligmarkedet, entendeter snakkom å kjøpebolig eller å klareå beholdedendehar.startlånkanbrukestil finansieringav kjøp, bygging,utbedring,tilpasning eller refinansieringav bolig. I NedreEiker kommuneadministrereslånebehandlingenpånav, mensdeter et politisk låneutvalgsomer den besluttendemyndighet. Boligtilskudd Har sammemålgruppeog hensiktsomstartlån,mener i tillegg strengtbehovsprøvdi forhold til husstandensøkonomiskesituasjon.baredealler mestvanskeligstiltekanregnemedå få tilskuddtil å skaffesegegenbolig. a) Tilskuddtil etableringi egenbolig: Tilskuddetkangis til kjøp av ny eller brukt bolig. Hvor mye tilskuddsomblir gitt, avhengerav boligbehov,husstandensøkonomiog muligheterfor andreoffentligestøtteordninger,somfor eksempelbostøtte.tilskuddtil etableringgis til enkeltpersoner/husstander medvarig lav inntektog somikke er i standtil å betjenefullt lån til egnetbolig. b) Tilskuddtil tilpasningav egenbolig: Du kanfå tilskuddtil å tilpasseboligenetterdine behovdersomdu harnedsattfunksjonsevne.å tilpasseenbolig innebærerå gjøredenbedre egnettil å ivaretaspesiellebehovfor personermednedsattfunksjonsevne.tilskuddetgis til enkeltpersoner/husstander medvarig lav inntektog somikke er i standtil å betjenelån. Bostøtte Kan gis til husstandermedlav inntektog høye boutgiftersomenhjelp til å klareå beholdeboligen sin og håndtereutgiftene.bostøtteutbetalesmånedlig.

14 Dato Vår ref. -/ 14 av Virk emidler somgjelder kommuner, utbyggere,frivillige organisasjonerog lignende,og somforvaltes av husbanken. Boligtilskudd Kan søkesav kommuneog andrejuridiskepersonerdirektetil Husbankenfor bygging,kjøp eller utbedringav utleieboligerfor økonomiskvanskeligstiltepåboligmarkedet.her kandetogsåsøkes om tilskuddtil fagkonsulentfor å vurderebedretilgjengelighetog miljø i egenboligmasseeller til prosjekteringav heis. Grunnlån Privatpersoner,utbyggere,boligbyggelag,borettslag,kommuner,fylkeskommuner,selskapog stiftelserkansøkeom grunnlån. a) kangis til enkeltpersonerog utbyggerefor byggingav boliger.det stillesspesifikkekrav til tilgjengelighetog energibesparendetiltak. b) kangis til bygging,kjøp og utbedringav bolig for videreutleietil økonomisk vanskeligstilte.her er detet ønskeom tilgjengelighetog energibesparende tiltak. Man kanòg søkeom grunnlåntil barnehager,studentboligererog andrelokale,somgrendehusog felleslokalesomer ennaturligdel av bomiljøet.husbankenkangi grunnlånpå80 % av prosjektkostnadeneller salgsprisendersomprosjektettilfredsstillerkriterienefor universell utformingog miljø. Ved utbedringkangrunnlånetutgjøreinntil 100% av deutbedringskostnadene Husbankengodkjenner. Investeringstilskudd Kangis til bygging,kjøp,ombyggingeller utbedringav sykehjemsplasser, omsorgsboligereller institusjoner,alle medheldøgnsbemanningetterlov om hhv helsetjenestereller sosialtjenester. Tilskuddetkanogsågis til å lagefellesarealerfor desammegruppene.nb! Det er kun kommunene somkanfå investeringstilskuddog dekaneventueltvidereformidletil frivillige organisasjoner. Kompetansetilskudd Brukesfor å hevekompetanseninnenfordetboligsosialeog -politiskeområdetspesieltmedfokus påå forebyggeog bekjempebostedsløshet.hensiktener at boligprosjekterskalplanleggesog gjennomføresbestmulig etterdebehovsominnbyggerneog kommunenhar. 5.3Regneeksempelkjøp eller bygging av kommunaleutleieboliger Regneeksemplet viserat kommunenfår fullfinansiertkjøp av bolig medlån og tilskudd.leien dekkerboligensdriftskostnaderog utgifter til betjeningav grunnlåni Husbanken.Leienutløser bostøttesomer høyerei enkommunalbolig enndersombeboereierboligenselv.(grunnlagetfor beregningav bostøtteer 80%i stedetfor 70%).Nettoboutgift, somhusstandenevt.måsøke kommunenom dekningav, er betydelig lavereenndennetto boutgiften husstandenville hafått vedleie i detprivatemarkedet.kommunenreduserer utbetalingenav sosialhjelp,og husstandenvil letterekunnebli selvhjulpenfordi boutgifteneligger pået akseptabeltnivå.

15 Dato Vår ref. -/ 15 av20 Regnestykket: a) Fullfinansiering av utleiebolig med lån og tilskudd fra Husbanken Prosjektopplysninger Godkjentprosjektkostnad(Kjøpesum/anleggskostnad/utbedringskostnad) Totalt antallkvm bruksarealfor boligene 45 Antall kvm fellesareal(fellesoppholdsromog/ellerpersonalbase) 0 Antall leiligheter/boenheter 1 Forventededriftskostnaderpr. kvm pr år (FDV) 400 Forventedeleieinntekter Forventetgjennomsnittlighusleiepr. månedpr bolig Forventetleieinntektpr. månedav evt. personalbase 0 Finansieringsforutsetninger husbanklån Rentekostnad(Husbankens10-årsfastrente) 4,0% Tilbakebetalingsperiode(antallår) 40 Finansieringsplan Husbanklånsomkanbetjenesmedleieinntektenovenfor Behovfor tilskuddvedleieinntektsomfastsattovenfor = Samletfinansiering Tilskuddi % av total prosjektkostnad 20 % b) Beregningav netto boutgift i prosjektet etter fradrag for potensiellbostøtte. Inntektbruttopr. år 0 Antall personeri husstanden 1 OmrådeA,B,C el. D A Månedlig boutgift Maks.godkjentboutgift pr. mnd Bostøttepr. måned Boutgifteretterfradragfor bostøtte Forutsetninger: Søkerharingenegeninntekt. Leiensettesi overkantav bostøttensboutgiftstak,kr 5.083,- pr. mndfor énpersonshusstand i områdea. Tilskuddog grunnlånutbetalestil kommunennårprosjekteter ferdigstilt. OmrådeA : Helelandetmedunntakav områdeneb, C, og D OmrådeB : Kristiansand,Skedsmo,Frogn,Lørenskog,Asker,Nesodden,Solaog Sandnes Område C : Bergen,Trondheim,Tromsø,Stavangerog Bærum OmrådeD : Oslo

16 Dato Vår ref. -/ 16 av20 6 Hovedutfordringer Kommunestyret er kjent meddestoreutfordringenenedreeiker harpådetteområdet,blantannet gjennombehandlingenav politiskesakerom midlertidigeboligerog tilbud til bostedsløsei Nedre Eiker nåi 2011.Midlertidige boligerog tiltak for gruppabostedsløser ett av flere områdethvor det er storeutfordringer. Tiltak for å lukke avvik etterfylkesmannenstilsyn, og arbeidetmedå skaffenye løsningerfor bostedsløse,hargitt storoppmerksomhet rundtet økendeproblem. Vedtakom bruk av 3 leiligheter i Berggårdensommidlertidigeboligertil bostedsløse, og disponeringav 2. etasjei Strandveienog etableringav husmoduleri Strandveientil sammemålgruppe,harløstdeakutteutfordringenei Det måarbeidesvideremedvarigeløsningerfor bostedsløse, somovergangtil gjennomgangsleiligheter og leilighetermedtidsubegrensede leiekontrakter. Prosjektgruppaharvurdertkommunenshovedutfordringerpådet boligsosialeområdet,og harvalgt å prioritere3 utfordringer,slik: 1: Booppfølgingog boveiledning Inneholderfølgendedelutfordringer: Etableretverretatligteamarbeid,utnytte eksisterenderessurserbedre Etablererutinerog metoderfor forpliktendesamarbeid Kobling av prosesser: tildeling av bolig tildeling av tjenester 2: Midlertidige boliger for bostedsløseog utleieleiligheter Inneholderfølgendedelutfordringer: Kommunenmåetablereegneløsninger. Tiltakenekreverstyrket booppfølgingog boveiledning. Tiltakenekreverstyrking av drift- og vedlikeholdsoppfølging 3: Husbankensvirkemidler og ordninger (sekapittel 5) Inneholderfølgendedelutfordringer: Utnyttepotensialeti Husbankensordninger Veiledningtil familier og enkeltpersone r Veledningtil grupperog enkeltpersoner(eksmenneskermedutviklingshemming,andre funksjonshemmede) i retningav personligeløsninger,egneboliger. Brukevirkemidlenemaksimaltinn mot kommunaletiltak 7: Prioritering av målgrupper og boligbehov Det harværttradisjonfor å kartleggemålgrupperog målgruppenesbehovmed utgangspunkti nettoppgruppetenkning, som:alder,funksjonsnivå,funksjonshemming,diagnoser,osv.det tallgrunnlagetsomleggesfram nå,er hentetfra desøknadenesomfinnesi disse søknadskategoriene, og er gruppertpåsammemåte.dettesystemeter ogsåbrukt i vedtatt handlingsplan I prosjektgruppasdiskusjonerharvi tatt utgangspunkti dissekategoriene,og daviserforslagenetil målgrupperi uprioritertrekkefølge dettei stikkordsform: Personermedrusproblemerog rus/psykiskelidelser.

17 Dato Vår ref. -/ 17 av20 Storfamilier flyktningermedbehovfor romsligeboligermedflere soverom Bofellesskapflyktninger Funksjonshemmede veiledningog informasjoni retningselveideboliger. Sosialt vanskeligstiltefamilier medbarn. Personermedtungkriminalitet: løslatelseog oppfølging I tillegg til dennegrupperingenav målgruppermedstorebehov,harprosjektgruppafokusertpånoen arbeidsmåterog metodersomvi savneri dag: Fokuspåkartleggingpåindividuelt og overordnanivå: riktig bolig til riktig person,behov og situasjon.brukeprofesjoneltkartleggingsverktøy Arbeidemedsåkaltboligtrappog boligkarriere. Flyktninger:utvidelengdepåleiekontrakterfra 2 til 3 år,overgangtil egneboliger. Kartleggingav antallpersonerinnenforhverenkeltmålgruppegir ingensvarpåhvordanden enkeltesboligbehovskaldekkespåbestmulig måte, medhvilken typebolig og hvilke typer tjenester.slik kartlegginggir bareoversiktoverkvantitet, ikke kvalitet og innhold. Prosjektgruppakonkludererderformedat individuell kartlegging,planleggingog prosjekteringav typerbolig, typeroppfølgingog typertjenesterer denmestfunksjonelleog kvalitativt bestemåtenå arbeidepå.dettebetyr at vi måhaet individuelt fokusfor å få svarpåhvilke typerboligervi har behovfor. Pr juni 2011er det76 registrertesøkerepåbolig. Detteer søkerehvor deter avklartet reelt boligbehov,søkeresomharstoreproblemermedå skaffesegbolig pådetprivatemarkedet.flereav disseville værei standtil å skaffesegbolig privat, medbistandfra fagfolk fra kommunensomkan væreaktivt medi arbeidetmedå skaffebolig, gåpåvisninger,flytting osv.det registrerteantall søkereer boligsøkereinnenforalle målgrupper.noenharbehovfor boligermedtett bemanning, noenmednoemindre, ordinære hjemmetjenester, booppfølging og veiledning. Andretrengerikke bistandi detheletatt.det er enhelt klar overvektav søkeresomer sosialtog økonomisk vanskeligstilt.i tillegg til detteer detutfordringerfor personerinnenforrus/psykiatri. Felteteldreser pr datout til å væregodtdekket.i tillegg til dettekommerdesomukentligmeldersegvednav og somharet akuttbehovfor bolig, dvsakuttbostedsløse. I kapittel14 i vedtattboligsosialhandlingsplaner dettil sammenligningoppsummertet boligbehov i perioden slik, seogsånestekapittel:prioriteringav tiltak. Type bolig Målgruppe Antall Utleieboliger Bostedsløse,sosialtvanskeligstilte,enslige 20 Bofellesskap Flyktninger 10 Boliger m/base Rus/psykiatri (grensetilfeller) 8 Ungdomsboliger Mellom Stoler Vurderes Sykehjemmed Sykehjemsforprosjekthøsten2010? Vurderes demensboliger Boliger medog utenbase Menneskermedutviklingshemming 10 Totalt 48

18 Dato Vår ref. -/ 18 av20 8: Prioritering av tiltak, med kostnader A: Tiltak betyr i dennesammenhengen: Organisatorisketiltak Fagligetiltak Fysisketiltak Økonomisketiltak Prosjektgruppaharsattentidshorisontpåperioden ,bådefor å prioriteredetiltakene somer mestnødvendigeog akutte,og for å markereenovergangtil Husbankensutviklingsprogram. Med utgangspunkti et omfattendeantallforslagtil tiltak harprosjektgruppaprioritert detiltakene somvurderessommestakutteog viktige for perioden,medde5 mestkonkreteog høyestprioriterte: 1: Kraftsatsingpåbooppfølgingog boveiledning:ansettelseav koordinatorog etableringav tverrfagligeboligteam.koordinatorfår virksomhetsovergripende fullmakter, detutarbeides nærmererutinerog beskrivelserfor dettearbeidet. 2: Etableringav tilstrekkeligemidlertidigebotilbudfor bostedsløse,medtilstrekkeligetjenesterfra A til Å, for å dekkedemestakuttebehovenefor enstorgruppemennesker. 3: Byggingav kommunaleutleieboligersomboligtilbud til vanskeligstilte:totalfinansiertgjennom Husbankensvirkemidler,husleieog bostøtte. 4: Byggingav utleieboligertil nybosatteflyktninger,påsammevilkår somover. 5: InngåavtalemedNedreEiker Boligstiftelseom kommunaldisponeringav et antallboenheter(10 12), medfull råderettog framleie,utenkrav om 3 årsboligreferanser. I tillegg pekesdetpåbehovetfor å styrke,endreog kvalitetssikretiltak av organisatorisk,faglig og økonomiskkarakter: Tilretteleggeog prioriterebrukenav eksisterendeboligmasse. Brukehelespekteretav virkemidlerfra Husbankeneffektivt og målrettatil byggingav nye og utvikling av eksisterendeboliger. Bolig først:etablereboligtrappasomarbeidsmåte,slik at menneskermedlav boevnefår mulighettil botreningog til å voksesegoveri stadigmerselvstendigeboformer. Utarbeideog etableretydeligereog bedresamarbeidsrutinerog ansvarsfordelingi dettotale boligarbeidet. Vurderedereelleboligbehov,kommunisereut hvemkommunensboligsosialearbeidgjelder for. Lista ligger høyt, og tilbudeter for demmeddetabsoluttstørstebehovet.

19 Dato Vår ref. -/ 19 av20 B: Kostnader 1 A Ansettekoordinator Lønnskostnad:kr brutto 1 B Etablere tverrfagli geteam Koordinatorsansvarog myndighet:etableretverrfaglig/eboteam,samordneog styrke brukenav eksisterenderessurser:hjemmehjelp,hjemmesykepleie,teampsykisk helse,nav, eiendomsavdelingen, ruskonsulentosv.leggesærligvekt påetableringi gjennomgangsbolig,og deretterforberedelsetil overgangtil bolig medtidsubegrenset leiekontrakteller annet.bistandtil anskaffelseav egenbolig påprivat marked,visningerosv. Drift/tiltak: seover.det vil værenødvendigmedenbudsjettpostsomgir koordinatorog teameneet handlingsrom,f.ekstil enkletiltak knyttet til denenkelteleietaker.forutsetterat detfattesvedtaki hverenkelttilfelle. Kostnaddrift/tiltak: kr Botilbud til bostedsløse(midlertidig): Eventuellopptrapping medet antallboligeri perioden ,etterat de6 førsteer etablerti (Berggårdenog Strandveien). Antall boliger: Nye boligerantall:6 Kostnaderpr enhetog samlet: Nye: 1 million x 6 = 6 millioner påinvesteringsbudsjettet Total kostnad:6 millioner påinvesteringsbudsjettet, fullfinansiering.se regneeksemplet fra Husbanken.Husleiedekkerboligensdriftskostnaderog utgifter til betjeningav grunnlåni Husbanken.Husleieutløserbostøttesomer høyerei enkommunalbolig enndersombeboereier boligenselv. Tilskuddog grunnlånutbetalestil kommunennårprosjekteter ferdigstilt. 3 Boenhetersomutleieboliger for vanskeligstilteog andre: Antall nyeenheter:6 Kostnadpr enhet:1 million Total kostnad:6 millioner påinvesteringsbudsjettet, fullfinansiering.sefor regneeksemplet fra Husbanken.Husleiedekkerboligensdriftskostnaderog utgifter til betjeningav grunnlåni Husbanken.Husleieutløserbostøttesomer høyerei enkommunalbolig enndersombeboereier boligenselv. Tilskuddog grunnlånutbetalestil kommunennårprosjekteter ferdigstilt.

20 Dato Vår ref. -/ 20 av20 4 Bygging av utleieboliger til nybosatteflyktninger, på sammevilkår somover. Antall nyeenheter:6 Kostnadpr enhet:1 million 5 Disponering av et antall boenheterfra Boligstiftelsen: Antall enheter:10-12 De faktiskeog økonomiskekonsekvenseneav enslik avtalemåavklaresgjennomforhandlinger medboligstiftelsen.hovedpoengetmedslik avtaleblir at kommunenfår fri disposisjonsrett uten krav om 3 årsboreferanse til et antallleiligheter.kostnaderknyttettil avtalenvil bli setti forhold til husleieog bostøtte,og eventuellegarantier.avtalenbehandle særskiltnårdenforeligger.

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE Skjema for halvårsrapportering 20.06. NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen: - Dokumenterte mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. - Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen!

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen! Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere Slik gjør vi det i Drammen! Mål 2013-2016 Vedtak: Årlig bosetting av inntil 130 flyktninger Mål: Flere av kommunens innbyggere er i arbeid

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena 13.06.2014 v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Statsbudsjettet for 2014 Alle skal Alle bo skal godt bo og godt trygt og trygt Godt budsjett

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2013

Nedre Eiker kommune desember 2013 Nedre Eiker kommune desember 2013 Skjema for halvårsrapportering 20.12.2013 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Rælingen kommune

Boligsosialt arbeid i Rælingen kommune Boligsosialt arbeid i Rælingen kommune Hvor er vi og hvor vil vi? Hva gjør vi - og fungerer det vi gjør? - Fokus på reduksjon av bruken av midlertidig botilbud - Tverrfaglig arbeid i kommunen Trivselskommunen

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet.

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet. 1.0 INNLEDNING MANDAT Det skal utarbeides boligsosial og boligstrategisk handlingsplan for flyktninger, funksjonshemmede, unge og vanskeligstilte i n. Planen skal legges frem for politisk behandling innen

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning

Boligsosialt faktaark Bærum kommune. Innledning Boligsosialt faktaark Bærum kommune Alle skal kunne bo godt og trygt Innledning Boligsosialt utviklingsprogram er en ny strategisk satsing fra Husbanken Region øst overfor større kommuner med store boligsosiale

Detaljer

Utredning om kommunale boliger

Utredning om kommunale boliger Utredning om kommunale boliger Presentasjon for komiteene (Helse og omsorg, miljø og teknisk) 13.03.2014 Sigrid Hellerdal Garthe Mandat Det arbeides for mer effektiv utnytting av eksisterende kommunale

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER Sammen om læring. Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det?

LILLEHAMMER LÆRINGSSENTER Sammen om læring. Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det? Boliger til bosetting av flyktninger hvordan gjør vi det? LLS er en sammenslåing av voksenopplæring, flyktningavd., tospråklige lærere og innføringsklasse. Totalt 65 ansatte og ca. 350 elever. Flyktningavdelingen

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET TILVISINGSAVTALE OM UTLEIE AV BOLIG(ER) TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET mellom Meløy kommune og (navn på eier/utleier).. (heretter omtalt som eier/utleier) Organisasjonsnr.: Meløy kommune har med

Detaljer

Nedre Eiker kommune desember 2014

Nedre Eiker kommune desember 2014 Nedre Eiker kommune desember Skjema for halvårsrapportering 20.12.14 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016 Kvalsund kommune Et godt sted å bo Innledning Kvalsund kommune har ikke tidligere hatt en boligpolitisk plan. Denne planen har kommet til av to grunner: 1. Statlige

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Sak 05/489 Dok 8585/07 Arkiv F17 SØRREISA KOMMUNE Behandlet av Helse- og sosialutvalget 07.06.07 Vedtatt av Kommunestyret 11.10.07 INNHOLD BAKGRUNN / GENERELT Hva er en boligsosial handlingsplan Brukere

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Juli 2012

Husbankens månedsstatistikk Juli 2012 Hovedtall per 31.07.2012: Husbankens månedsstatistikk Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Ved utgangen av juli har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 600 boenheter, fordelt

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken region Midt-Norge Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Husbankkonferansen. Husbankens virkemidler for boligframskaffing

Husbankkonferansen. Husbankens virkemidler for boligframskaffing Husbankkonferansen Husbankens virkemidler for boligframskaffing Hvem er vi og hva er vi til for? Husbanken, før og nå Strategier for boligframskaffelse Virkemidler, kommune og bransje Virkemidler, individrettede

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014

Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 Boligsosialt arbeid i Drammen: Hvordan bli bedre? Rådmann Osmund Kaldheim Programkonferanse i Kristiansand 19. november 2014 1 Disposisjon: Fakta Velferd og verdier Økonomi Forbedring 2 Boligsosiale fakta

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk September 2011

Husbankens månedsstatistikk September 2011 Husbankens månedsstatistikk September 2011 Hovedtall per 30.09.2011: Bostøtte I alt 120 762 husstander fikk innvilget bostøtte i september 2011. Dette er rundt 1 500 flere enn i september 2010. Det samlede

Detaljer

Nedre Eiker kommune juni 2014

Nedre Eiker kommune juni 2014 Nedre Eiker kommune juni Skjema for halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering til

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN INNHOLD: SIDE 1. Bakgrunn/ generelt. 3 1.1 Hva er en Boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av planen. 3 1.3 Bakgrunn for planen. 3 1.4 Planomfang og hvilke behov planen fokuserer på er begrenset. 4

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse

Boligsosialt utviklingsprogram hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Boligsosialt utviklingsprogram 2009-2015 hva har vi gjort som er lurt særlig for mennesker med vansker knyttet til rus og psykisk helse Røros, 25. mai 2016 ved Mariann Dannevig, Anne Karin Lien, Ellen

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk November 2012

Husbankens månedsstatistikk November 2012 Hovedtall per 30.11.2012: Bostøtte Husbankens månedsstatistikk 117 000 bostøttemottakere i november Totalt 117 000 husstander fikk bostøtte i november i år. Dette er 5 000 færre enn i november i fjor.

Detaljer

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-16, TILTAK 9 ::: Sett inn innstillingen under denne linja.

Detaljer

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Dialogmøte om boligfremskaffelse v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Alle skal bo godt og trygt 28.10.2016 Side 2 28.10.2016 Side 3 De økonomiske virkemidlene Bostøtte Grunnlån Tilskudd til utleieboliger

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Januar 2014

Husbankens månedsstatistikk Januar 2014 Hovedtall per 31.01.: Husbankens månedsstatistikk 111 800 husstander får bostøtte Totalt 111 800 husstander fikk bostøtte i januar i år. Dette er 4400 færre enn i januar i fjor. I januar ble det registrert

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk April 2011

Husbankens månedsstatistikk April 2011 Husbankens månedsstatistikk April 2011 Hovedtall per 30.04.2011: Økning i antall utbetalte startlån De foreløpige rapportene fra kommunene viser at 1 471 personer har fått startlån hittil i år. Det er

Detaljer

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i

Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Rutinebeskrivelse for utleieboliger i Målselv kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Virkeområde... 3 har ansvar for utleie av kommunale boliger.... 3 består av følgende medlemmer:... 3 2. Lovgrunnlag... 3 3.

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler - effekter og muligheter Mona Liss Paulsen og Linn Edvardsen Møte i Vesterålen regionråd 21. november 2008 25-Nov-08 1 Boligen er et sted vi trekker

Detaljer

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune.

Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Plan for boligutvikling mot 2025 for personer som trenger tilrettelagte boliger i Vennesla kommune. Innledning Formål Denne planen skal være et redskap som kan brukes for å bedre bomiljø og levekår for

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Februar 2011

Husbankens månedsstatistikk Februar 2011 Husbankens månedsstatistikk Februar 2011 Hovedtall per 28.02.2011: 21 900 flere husstander får bostøtte Totalt 124 851 husstander fikk bostøtte i februar i år. Siden omleggingen av bostøtten i juli 2009

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad 14.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER

FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER Kommunale boliger Et godt botilbud eller fattigdomsfelle? Eller kanskje begge deler, litt avhengig av? 2 Rulleringsproblemet Erfaringer med kommunale boliger i kommunene

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk April 2010

Husbankens månedsstatistikk April 2010 Husbankens månedsstatistikk April 2010 Hovedtall per 30.04.2010: 17 000 flere husstander får bostøtte Totalt 122 900 husstander fikk bostøtte i april i år. Dette er vel 17 000 flere enn i april i fjor.

Detaljer

Integrering og bosetting av flyktninger hva er mulighetsrommet? Husbankens svar

Integrering og bosetting av flyktninger hva er mulighetsrommet? Husbankens svar Integrering og bosetting av flyktninger hva er mulighetsrommet? Husbankens svar «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning for et godt liv Sammen med arbeid og helse et grunnleggende element i velferdsstaten

Detaljer

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014

PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 PROGRAMLEDERSAMLING 12. og 13. juni 2014 John Dutton 13. Juni 2014 Inntrykk og resultater fra programsatsingen i Drammen Hvilke råd kan vi gi til nye kommuner og Husbanken? Innsats om boligsosialt arbeid

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk September 2012

Husbankens månedsstatistikk September 2012 Hovedtall per 30.09.2012: Startlån Husbankens månedsstatistikk De foreløpige rapportene fra kommunene viser at 7 418 personer har fått startlån hittil i år De samlede startlånutbetalingene fra kommunene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

Behovsmelding til Husbanken 2017

Behovsmelding til Husbanken 2017 Behovsmelding til Husbanken 2017 Kommuner i Husbankens Storbyprogram og By- og tettstedsprogram har prioritet ved tildeling av Husbankens lån og tilskudd. Kommunene har i år anledning til å dokumentere

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Husbankens grunnlån Husbankkonferansen Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig

Husbankens grunnlån Husbankkonferansen Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig Husbankens grunnlån Husbankkonferansen 2016 Husbanken Midt-Norge Wenche Ervig 2 Husbankens økonomiske rammer - 2017 Alle skal bo godt og trygt Låneramme: kr. 18 mrd Grunnlån - oppføring og oppgradering:

Detaljer