JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2012"

Transkript

1 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2012 Det kreative utvalg 12.februar

2 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker VISJON Jevnaker 2020 Attraktiv og vakker FORRETNINGSIDÉ Jevnaker 2020 er et samarbeidsprosjekt mellom Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommune som skal initiere, koordinere og være pådriver slik at aktørene på Jevnaker trekker sammen mot Jevnaker attraktiv og vakker. MÅLSETTING Målsettingen med Jevnaker 2020 er å styrke samarbeidet blant alle aktører i Jevnaker for å realisere målsettinger for utviklingen på Jevnaker de kommende 10 årene. Målsettingene vil være nedfelt i kommunens dokumenter som kommuneplan, handlingsplaner, reguleringsplaner og sektorplaner. De vil være nedfelt i Jevnaker næringsdrivende sine planer og programmer og i næringslivets og kulturinstitusjonenes kortsiktige og langsiktige planer. Det vil være innspill fra innbyggere, organisasjoner, næringsdrivende, besøkende etc. underveis i prosessen. Utgangspunktet vil være aktørenes egne planer og programmer, men gjennom samhandlingen i Jevnaker 2020 vil aktørene kunne bli påvirket til å endre/tilpasse sine prioriteringer til tiltak og aktiviteter for å bygge Jevnaker Dette vil være dynamikken i en slik prosess. Jevnaker 2020 tar tak i oppgaver hvor det kreative utvalg ser behovet for initiativ og gjennomføringsbistand samt oppgaver som aktører ber Jevnaker 2020 ta tak i. Det skal være en koordinert dugnad mot et attraktivt og vakkert Jevnaker DET KREATIVE UTVALG Det kreative utvalg er Jevnaker 2020s styringsorgan. Utvalget har representanter fra Jevnaker Næringsdrivende, Jevnaker kommune og enkeltpersoner som ønsker å bidra i utvikling mot Jevnaker 2020 attraktiv og vakker. Det kreative utvalg avgjør selv utvalgets sammensetning. Sammensetningen kan variere over tid avhengig av hvilke oppgaver utvalget arbeider med. Det kreative utvalg vedtar handlingsplaner for Jevnaker Handlingsplanen omfatter kortsiktige og langsiktige prosjekter. Handlingsplanen er et dynamisk verktøy som justeres i samsvar med de utfordringer og muligheter som Jevnaker 2020 står overfor. 2

3 Det kreative utvalg vedtar årlige budsjetter for Jevnaker 2020 og godkjenner årsrapport og regnskap. Den kreative komiteen er ikke et overordnet beslutningsorgan, men har en klar rolle med fullmakt til å initiere og påvirke. PROSJEKTLEDELSE Det kreative utvalg har inngått avtale med Ringerike Utvikling as om prosjektledelse av Jevnaker Asbjørn Moen er prosjektleder. 2 DET KREATIVE UTVALG Det kreative utvalg er styringsorgan for Jevnaker 2020 og det er avtalt mellom samarbeidspartene at leder for utvalget skal komme fra Jevnaker Næringsdrivende. Ved inngangen til året hadde utvalget følgende medlemmer: Jevnaker Næringsdrivende: Hans Ole Braathen, Johs Mehlum og Elin Bredesen. Jevnaker kommune: Lars Magnussen, Rasmus Lossius, Trond Henriksen Krågsrud og Øyvind Norstrøm. I løpet av året er det skjedd endringer, slik at det kreative utvalg ved årets slutt, har disse medlemmene: Jevnaker Næringsdrivende: Håkon Haugen, Elin Bredesen og Olav Lie-Nilsen. Jevnaker kommune: Lars Magnussen, Rasmus Lossius, Trond Henriksen Krågsrud, Knut Sønju og Øyvind Norstrøm. Lag og foreninger: John Magne Trulsen og Trine Myrmo. Øvrige Jevnakerentusiaster: Ivar Andreassen, Tore Haug og Anne Ulseth-Todal. Det kreative utvalg har avholdt 9 møter i AKTIVITET 2012 Utvalget har i 2012 arbeidet med følgende prosjekter: 3.1 Vedlikehold av uteområder på Nesbakken. Det ble inngått avtaler med 3 skoleklasser ved Jevnaker skole om vedlikehold av 3 områder på Nesbakken i sommer. Klassene ble honorert med kr hver til klassekassa. 3

4 Avtalen omfattet ikke skoleferien og Jevnaker kommune ble oppfordret til å benytte sommerjobb for ungdom til å sikre vedlikehold også i denne perioden. «Oppgave 1 Klasse 9C Området ved kommunevåpenbeplantning., anslått til 3 ganger i uka fra 1. juni til St.Hans og 3 ganger i uka fra 13. august til 15. september. Det forventes at 2 personer jobber sammen en time, og at de i tillegg til vanning, koster rasteplassen, luker i beplantningen rundt rasteplassen og plukker søppel og holder det pent i hele området som vist på kartskisse. Søppelkasse ved rasteplassen tømmes en gang i uka (eller sjeldnere om behovet er mindre) Oppgave 2 Klasse 8A Hovedoppgave er vanning av blomster rundt Ballangrudstatuen (og eventuelt blomstertårn) og nyplantinger oppå tribunene på torget, anslått til 3 ganger i uka fra 1. juni til St. Hans og 3 ganger i uka fra 13. august til 15. september. Det forventes at 2 personer jobber sammen en time, og at de i tillegg til vanning, luker de samme bedene og ellers luker, plukker søppel og holder det pent i hele området vist på kartskissen. Søppelkassene på torget tømmes en gang i uka (eller sjeldnere om behovet er mindre). Oppgave 3 Klasse 9D Hovedoppgave er å holde det pent og ryddig på leikeplassen og bussholdeplassen, som brukes mye av ungdom, anslått til 1 gang i uka fra 1.mai til St. Hans og fra 13. august til 15. oktober. Det forventes at 3 personer jobber sammen 1 time, og at de koster under bord og benker, plukker søppel, luker i sandbasseng og under beplantning og holder det pent i hele området vist på kartskisse. Søppelkassene (på leikeplassen og på bussholdeplassen) tømmes hver gang (eller sjeldnere om behovet er klart mindre).» Arbeidet ble tilfredsstillende utført og modellen bør videreføres enten i regi av Jevnaker 2020 eller Jevnaker kommune. 4

5 Jevnaker 2020 har dessuten bidratt til ny beplantning på torget med kr. Beplantningen ble utført av Nesbakken vel i samråd med Jevnaker kommune. 3.2 Vårdugnad Nesbakken Vårens dugnad ble i år arrangert av 17.mai komiteen. 3.3 En reise i opplevelser Kunstprosjektet Det ble i 2011 etablert et samarbeid mellom Hadeland Glassverk, Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal og Jevnaker 2020 for å realisere et kunstverk med lokalhistorisk forankring i tilknytning til strandpromenaden. Sparebankstiftelsens tilskudd til Jevnaker 2020 for perioden ble etter ønske fra Sparebankstiftelsen øremerket forberedende arbeider. Styret i Sparebankstiftelsen har behandlet saken og det er mottatt følgende brev fra stiftelsen: «Styret er så langt positiv til prosjektet. Det ble lagt avgjørende vekt på at det skulle bli en skulptur med bakgrunn i lokalhistorien, og som vil henge nøye sammen med utbyggingen for øvrig. Stiftelsen vil ikke binde seg til gavebevilgning før skulptur, utforming, tilgjengelighet og kostnadsramme er fremlagt, diskutert og godkjent. Vårt håp er at man med vår tidligere bevilgning, kan komme videre med design og planlegging. Stiftelsen ønsker å ha en representant med i en arbeidsgruppe som skal følge utviklingen av prosjektet videre.» Kunstprosjektet er nå organisert som et eget prosjekt under ledelse av Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal. Samordningen med Jevnaker 2020 ivaretas ved at Det kreative utvalg har 2 medlemmer (Elin Bredesen og Øyvind Norstrøm) i prosjektgruppen og Ringerike Utvikling (Tone Thoresen) ivaretar sekretariatsoppgaven. Samarbeidet mellom Jevnaker 2020, Hadeland Glassverk og Sparebankstiftelsen innebærer et spennende og konstruktivt samarbeid for å realisere dette kunstverket i Jevnaker. Stiftelsens ønske om å integrere kunstverket i Strandpromenaden faller godt sammen med Jevnaker 2020s visjoner om Strandpromenadens utforming og funksjon. Arbeidet med kunstverker er stilt noe i bero i påvente av en avklaring omkring Strandpromenadens utforming og glassmuseets plassering. 5

6 3.4 Stedsutvikling Jevnaker - Strandpromenaden og Nesbakken Med grunnlag i prosjektplaner og konkurransegrunnlag, ble det i desember 2011 utlyst konkurranse om konsulentbistand til de 2 prosjektene. Ved tilbudsfristens utløp (januar 2012) var det innkommet 10 tilbud på hvert av delprosjektene. Evalueringen viste at Norconsult as hadde levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet ut fra angitte tildelingskriterier. Utdrag fra konkurransegrunnlaget viser målsettingen med stedsutviklingsprosjektene: «Jevnaker 2020 skal gjennomføre 2 stedsutviklingsprosjekter, Nesbakken og Strandpromenaden. Stedsutviklingsprosjektene skal gjennom en prosess i løpet av 2012 legge grunnlaget for gjennomføring av tiltak i perioden fram mot 2020 slik at områdene da vil framstå som attraktive og vakre. Prosessen skal kjennetegnes av medvirkning og involvering, hvor det oppmuntres til idemyldring og kreativitet. Resultatet skal være konkrete, forpliktende og gjennomførbare strategier.» Stedutviklingsaktører. Det kreative utvalg vedtok i sitt møte 11.desember 2012 sine innspill til videre utvikling av Nesbakken og Strandpromenaden med grunnlag i den gjennomførte 6

7 stedsutviklingsprosessen. Innspillene presenteres i 4 dokumenter, Stedsanalyse, Mulighetsstudier, Strategi og Tidsplan. 7

8 Mulighetsbilder Viktige hendelser i stedsutviklingsprosessen har vært: Utstillingen SE presenterte mulighetsstudiene for utvikling av Nesbakken og Strandpromenaden fram mot På utstillingen SE presenterte Statens Vegvesen sine planer for Avlastet vei og viste hvordan deres planer er samordnet med mulighetsstudiene for Strandpromenaden. Arbeidsgruppen for Nasjonalt Glassmuseum presenterte sine alternativstudier for plassering av museet. 8

9 Utstillingen SE presenterte derfor et helhetsbilde av en mulig utvikling på Jevnaker. Under TENK og SE ble deltakerne og besøkende oppfordret til å komme med innspill på utviklingen på Jevnaker. Det kom mange forslag, som har påvirket mulighetsstudiene og som ligger der som en idebank for arbeidet framover. 3.5 Fjernvarme på Nesbakken Prosjektleder deltok i informasjonsmøte 7.mars 2012 i regi av Oplandske Bioenergi as. 3.6 Kontakt med grunneiere langs Strandpromenaden. Det var en forutsetning i stedsutviklingsprosjektene at berørte grunneiere skulle være aktivt med i prosessen. Det ble derfor invitert til oppstartsmøte med grunneierne 16.april 2012 hvor grunneierne ble informert om prosjektet og grunneierne informerte om sine tanker og planer. Grunneierne var på linje med alle andre invitert til TENK og SE og de deltok 11.september 2012 i et møte hvor mulighetsstudiene ble presentert. Rapportene med Jevnaker 2020s anbefalinger er spesielt oversendt grunneierne. 3.7 Kontakt med næringsdrivende på Nesbakken. Jevnaker Næringsdrivende arrangerte medlemsmøte 26.mars 2012 med fokus på hva som har skjedd på Nesbakken fram til nå, hvilke muligheter Nesbakken har framover og hvordan de inviterte kan bidra til ønsket utvikling. Næringsdrivende og grunneiere ble deretter invitert til oppstartsmøte i stedsutviklingsprosjekt Nesbakken 15.mai Under SE inviterte Jevnaker Næringsdrivende til temakveld; Hvorfor satser vi på Nesbakken. Jevnaker Næringsdrivende har gjennom sine medlemmer i Det kreative utvalg deltatt aktivt i Stedsutviklingsprosjektene. Rapportene er spesielt oversendt Jevnaker Næringsdrivende. 3.8 Future City Games 9.klasser ved Jevnaker skole deltok våren 2012 i framtidsspillet Future City Games hvor de skulle presentere forslag til tiltak for å gjøre Jevnaker mer attraktivt for ungdom. Vinner ble klasse 9D som presenterte et forslag om brygge i Verkevika med båtplasser og fjordbad. 9

10 Vinner Future City Games klasse 9D. 3.9 Liv og Røre Etter initiativ fra Det kreative utvalg ble det arrangert Liv og Røre lørdager i september og oktober 2012 i regi av Frivillighetssentralen i samarbeid med lag/foreninger. Jevnaker 2020 sponset arrangementene og bidro å bla. til at det ble innkjøpt 6 boder. En gruppe med Øyvind Norstrøm, Otto Olsen, Geir Olsen, Mari Freitag, Peder Rolstad og Håkon Haugen har planlagt Liv og Røre Gruppen arbeider med et Årshjul for 2013 med målsetting om en månedlig Liv og Røre lørdag i slutten av hver måned. Hver Liv og Røre dag skal ha et tema. Private lag, organisasjoner og andre inviteres til å stå som arrangører for den enkelte dag Randsfjorden 2013 offshorerace på Randsfjorden Det kreative utvalg fikk mot slutten av året besøk av Kjetil Bredesen som presenterte sine tanker om offshorerace på Randsfjorden i Det kreative utvalg støtter planene og vil sammen med Bredesen arbeide videre med mulighetene for å gjennomføre det. Et slikt arrangement vil kunne inngå i Liv og Røre og helgen 31.august/1.september ble vurdert som aktuelt tidspunkt. 4 INFORMASJON OG MEDIEKONTAKT Lokale aviser har vært invitert til aktuelle arrangementer og fått tips om aktiviteter og har dekket disse godt. Rapportene fra stedsutviklingsprosjektene er sendt avisene og presentert der. De lokale avisen har bidratt med en positiv dekning av aktiviteten innenfor Jevnaker 2020 i

11 Jevnaker 2020s facebookprofil har vært benyttet til å presentere aktiviteten i Jevnaker 2020 og legge ut lenker til medienes dekning. Profilen har ved utgangen av året 157 likes og flere av disse er aktive på profilen. Facebookprofil 5 ØKONOMI Finansiering Det kreative utvalg har lagt til grunn en oppstartfase for deretter å evaluere resultatet av arbeidet. Utvalget har søkt om tilskudd til denne oppstartsfasen og har mottatt følgende tilskudd: Jevnaker kommune: Tilskudd på kr i 2011og 2012 og tilsagn om tilsvarende tilskudd i Jevnaker Næringsdrivende: Tilskudd på kr i 2011 og 2012 og tilsagn om tilsvarende beløp i Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal: Tilskudd på kr i 2011 og 2012 og tilsagn om tilsvarende tilskudd i Tilskuddene er etter ønske fra sparebankstiftelsen øremerket prosjektet En reise i opplevelser. Ringerike Utvikling as: Tilskudd på kr i 2011 og 2012 og tilsagn om tilsvarende tilskudd i Oppland Fylkeskommune: Tilskudd på kr i 2011 og kr i Tilskuddet er øremerket stedsutviklingsprosjektene. Regionrådet for Hadeland: Tilskudd på kr i 2011 og kr i Tilskuddet er øremerket stedsutviklingsprosjektene. 11

12 Regnskap 2012 Jevnaker 2020 Regnskap 2012 Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap Kommentar rev Utgifter Prosjektledelse kr ,00 kr ,00 kr ,50 kr ,00 Anslag Stedsutvikling 80 % Vedlikehold Nesbakken kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Det kreative utvalg/møter kr 6 000,00 kr 6 000,00 kr 6 582,50 Stedsutvikling Norconsult as kr ,00 kr ,00 kr ,00 Stedsutvikling Tina Consulting as kr ,00 TENK kr ,00 kr ,00 kr ,50 SE kr ,00 kr ,00 kr 7 815,85 Sandbane kr ,00 kr ,00 kr - En reise i opplevelser kr ,00 kr ,00 kr - Liv og Røre kr ,00 kr ,00 Næringsutvikling kr 4 560,00 Konferanser kr 1 000,00 kr 795,00 kr 7 150,00 Reserve kr ,00 kr ,00 Fakurert Jevnaker kommune Fakturert Jevnaker kommune SUM kr ,00 kr ,00 kr ,35 kr ,00 Inntekter Jevnaker kommune kr ,00 Ringerike Utvikling as kr ,00 Jevnaker Næringsdrivende kr ,00 Regionrådet for Hadeland kr ,00 Oppland Fylkeskommune kr ,00 Sparebankstiftelsen JLN kr ,00 inkl. overføring på kr fra øremerket stedsutvikling øremerket stedsutvikling inkl. overføring på kr fra øremerket En reise i opplevelser Overført resultat fra 2011 kr ,00 jfr regnskap 2011 Tilskudd JK Stedsutvikling kr ,00 SUM kr ,00 Inntekter 2012 kr ,00 Utgifter 2012 kr ,35 Resultat 2012 kr ,65 Disponering av resultat Avsetning Sandbane kr ,00 Avsetning Kunstprosjekt kr ,00 Overføres 2013 kr ,65 Sum kr ,65 12

13 Jevnaker 2020 støttes av: 13

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 12.september 2014 SAKENE 18/14-21/14 Avtale reiseliv forslag pr. 04.09.14 Avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene Gjøvik, Østre

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 4.september 2015 SAKENE 18/15-21/15 Postadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker Besøksadresse: Storgata 12, Jevnaker E-post: knut.wang@jevnaker.kommune.no Ttelefon:

Detaljer

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden JEVNAKER SENTRUM Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden del 1 Innledning Kreativ vandring i Verkevika 2. juni 4 INNHOLD Sentrumsåret 2012 Innledning Bakteppe Sentrum Analyse og kartlegging

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. november 2014

Rådmannsutvalget 28. november 2014 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 21.11.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 1 Dagsorden til årsmøte 28. april 2011 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær 4. Styrets årsberetning 5.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle!

Østfold Pilotfylke for universell utforming. Rapport 2011. Hele samfunnet for alle! Østfold Østfold Pilotfylke for universell utforming Rapport 2011 Hele samfunnet for alle! 1. Innledning Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold søkte i 2009 om at Østfold skulle bli pilotfylke

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer