Vi viser til brev av 8. oktober 2008 hvor vi inviteres til å kommentere forslaget til overnevnte reguleringer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi viser til brev av 8. oktober 2008 hvor vi inviteres til å kommentere forslaget til overnevnte reguleringer."

Transkript

1 Sysselmannen på Svalbard Postboks Longyearbyen Your ref: 2006/ a.511 Our ref: Longyearbyen, Høring forslag om endringer i verneforskrift for Nordaust- Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater og Nordvest- Spitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen nasjonalparker. Forslag om ny forskrift om ferdselsreguleringer ved Midterhuken, Bellsund. Vi viser til brev av 8. oktober 2008 hvor vi inviteres til å kommentere forslaget til overnevnte reguleringer. I forbindelse med varsel om planlagt endring av verneforskriftene for ca ett år siden, utarbeidet AECO en omfattende høringsuttalelse som ble sendt Sysselmannen 14. januar Så vidt vi kan se er ingen av våre innsigelser eller kommentarer tatt til følge. Våre standpunkter er ikke vesentlig endret og vi vil med dette inkludere hele vår tidligere høringsuttalelse i denne høringsrunden. I tillegg sendte vi 13. juni 2008 Sysselmannen et brev fra advokatfirmaet Haavind og Vislie som på oppdrag fra oss har vurdert deler av forslaget. Heller ikke disse innsigelsene er tatt til følge i dette forslaget. Haavind og Vislie har på nytt oppdrag fra oss utdypet innsigelsene og i tillegg vurdert hvordan manglende hensyn til tidligere merknader og nye saksopplysninger har stor betydning for denne saken. Begge disse brevene er vedlagt og inngår som en del av vår høringsuttalelse. Vi gjengir her derfor bare i korte trekk innholdet i disse. GENERELT Saksbehandling Samarbeid og påvirkning Svalbardmiljølovens 13 lyder På et tidlig tidspunkt i forberedelsen av forskrift etter 12 om å opprette, utvide, eller oppheve etter verneområde, eller om vesentlig endring i vernebestemmelsene for et verneområde, skal Sysselmannen sikre samarbeid med offentlig Association of Arctic Expedition Cruise Operators P.O. Box 103 N-9171 Longyearbyen - Norway Phone Fax Cellphone Org. no

2 myndigheter og organisasjoner mv. som har særlig interesse i vedtaket. ( ) Under forberedelsene av verneforsalget skal følgene for aktuell virksomhet klarlegges. Etter at Sysselmannen mottok oppdragsbrevet fra DN høsten 2007 har Sysselmannen hatt dialog og samarbeid med blant annet AECO. Det fremgår imidlertid av saksdokumentene at det i lang tid før dette har vært arbeidet med å innføre disse reguleringene. De organisasjoner som har interesse i vedtaket har beviselig ikke vært involvert. Sysselmannen har mottatt et oppdrag med klare føringer og reelle beslutninger er fattet før Sysselmannens involvering. Den involveringen av næringslivsinteressene som Sysselmannen det siste året har forestått har ikke gitt reell mulighet til å påvirke beslutningen. Saksbehandlingen fremstår da bare som en nødvendig øvelse uten reelt innhold i forhold til dialog og påvirkning. Dette forsterkes ved at næringen i utgangspunktet ble varslet om en helt annen potensiell forskriftsregulering spesielt for naturreservatene, ref. anbefalingene i Skipsfartsgruppens rapport. I følge denne rapporten skulle Miljøverndepartementet vurdere behovet for at 1-2 begrensende områder innenfor naturreservatene ble reservert for forskning. Manglende konsekvensvurdering Næring AECO har påpekt, både i forrige høringsrunde, i møter og i annen korrespondanse, at forsalget mangler vurdering av konsekvenser for næringslivet. Også Polarutvalget har påpekt denne nødvendigheten. Det fremgår av brev fra DN til Sysselmannen av 9. juli d.å. at saken ble fremlagt for utvalget i møter 14. mai og 18. juni 2008, og videre at Polarutvalget var opptatt av å blant annet få utdypet konsekvensene for turistnæringen. Den svært overfladiske beskrivelsen av mulige konsekvenser for næringslivet som fremgår av høringsforslaget punktene 4.4, 5.3 og 6.5 kan ikke være tilstrekkelig i denne sammenhengen. Det er oppsiktsvekkende at det endelige høringsforslaget og forslaget som Polarutvalget behandlet er identiske på disse punktene. Det er ikke tilføyd ett ord med hensyn til vurdering av konsekvenser for næringslivet. Verken lovregulerte forpliktleser eller overordnet myndighets oppdrag er imøtekommet. Miljø AECO er opptatt av miljøkonsekvenser. Det fremgår av forslaget at dagens trafikk ikke har medført synlige negative konsekvenser. Spesielt kanalisering til utvalgte lokaliteter og pressing av trafikk til andre og nye områder av Svalbard vil kunne få konsekvenser for disse områdene. Dette gjelder drivstoffreguleringen i nasjonalparkene, men ikke minst reguleringen i de østlige reservatene. Svalbardmiljølovens 59 regulerer plikten til å konsekvensutrede tiltak som kan få mer enn ubetydelig virkning for naturmiljøet. Dessverre gjelder plikten per definisjon kun tiltakshaver og ikke forvaltningen. Det er likevel oppsiktsvekkende at Sysselmannen som selv stiller 2

3 svært omfattende krav til miljøkonsekvensvurderinger fra tiltakshavere, ikke finner det nødvendig å foreta tilsvarende vurdering av et så omfattende forslag. Nylig er det avsluttet søknadsprosess vedrørende en svært begrenset bruk av Isfjord Radio i turistsammenheng. Planlagt bruk av området begrenser seg til noen få hundre personer per sesong. Det ble likevel fastsatt fullt utredningsprogram og stilt krav om omfattende konsekvensvurdering som tiltakshaver måtte forestå. Innen Øst-Svalbard naturreservater legges det opp til en kanalisering som kan medføre betydelig høyere volum på enkeltlokaliteter og forflytting av trafikk til mer sårbare områder. Dette finner man ikke nødvendig å konsekvensutrede. Dette fremstår som svært lite tillitsvekkende. Sikkerhet Som vi også har påpekt tidligere medfører forslaget til kanalisering på Øst-Svalbard økt sikkerhetsmessig risiko. Dette er først og fremst knyttet til at man fratar fartøyene mulighet for fleksibelt rutevalg som er avgjørende for seilinger i områder som preges av manglende kartlegging, svært varierende isforhold, ustabile væreforhold, hyppig tåke og isbjørn på land som hindrer ilandstigning. Forvaltningen påtar seg et alvorlig ansvar når man med dette overfører kompetansen fra navigasjonsoffiserer til regelverket. Det fremgår i tillegg av forvaltningens internkorrespondanse, blant annet av referat etter møte mellom DN og Kystverket 2. juni 2008 og oppsummeringsnotat fra DN til Sysselmannen av 9. juli, at Kystverket bl.a. ikke anbefaler faste seilingsleder av sikkerhetsmessig årsaker da isforhold og andre forhold kan innbære fare. Selv om det på Øst- Svalbard foreløpig ikke er vurdert faste seilingsleder, sier Kystverket med dette at kanalisering av trafikk kan innebære sikkerhetsmessig risiko. I Sysselmannens oppsummering av første høringsrunde fremgår det at Kystverket mener det bør utredes om forbudet mot tungolje i nasjonalparkene kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser på grunn av at andre fartøyer enn cruisefartøyer må endre seilingsmønster. Heller ikke denne anbefalingen er fulgt i det videre arbeidet med forskriftsforslaget. Vi mener det også burde vært foretatt en sikkerhetsmessig vurdering knyttet til utvelgelsen av den enkelte lokalitet og av hvorvidt forslaget kan lede til utilsiktede nye risikoer i forbindelse med praktisk gjennomføring. Også den sikkerhetsmessige konsekvensvurderingen er fraværende i forarbeidene. Totalt sett fremstår dette som svært mangelfull saksutredning. Opplysningsplikt Det nevnte referatet fra møtet mellom Kystverket og DN inngår ikke som del av sakspapirene i denne saken og er heller ikke referert i Sysselmannens høringsforslag. Der fremgår det at Kystverket skal foreta en navigasjonsfaglig gjennomgang av seilingsruter. Det fremgår også følgende: 3

4 Dersom en slik gjennomgang skulle avdekke at noen av de foreslåtte ilandstigningslokalitetene bør utelukkes eller reguleres på annen måte av sjøsikkerhetsmessige grunner, så vil DN sørge for at forslaget til lokaliteter blir justert i forhold til disse funnene, før endringene i verneforskriften vedtas. Hvis Kystverket foretar gjennomgang etter at verneforskriften er vedtatt vil DN foreta en tilpasning gjennom endring av verneforskriften om nødvendig. Dette innebærer at viktige premisser for høringsutkastet ikke er meddelt høringsinstansene. Etter vårt skjønn fremstår dette som et grovt brudd på alminnelige saksbehandlingsprinsipper. Alvorligheten av dette understrekes ytterligere når man heller ikke har nevnt at det foreligger et brev fra Statens Kartverk av hvor Kartverket på det tidspunktet på det sterkeste frarådet seilinger til 11 av de 16 foreslåtte lokalitetene. Referatet viser også at DN uten videre vil sørge for at forslaget blir justert når Kystverket har gjort sine vurderinger. Høringspartene er ikke forelagt svært relevant informasjon om avtaler og planer som kan få store konsekvenser for reguleringens endelige utforming. Høringsutkastet er basert på et ufullstendig grunnlag. I sum fremstår manglene ved saksbehandlingen som meget alvorlig. Forholdet til Stortingets instrukser og overordet myndighet Stortinget I Riskrevisjonens rapport og behandling av denne i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fremgår det utrykkelig at Stortinget mener at det straks skal igangsettes en gjennomgang av norsk svalbardpolitikk der bl.a. forholdet mellom miljø og reiselivsaktivitet på ny skal gjennomgås. I Stortingsbehandlingen fremgår det også utrykkelig at Stortinget enstemmig har sluttet seg til kravet om at det må foretas en helhetlig vurdering av naturvern og reiselivsnæringen, herunder hvilke konsekvenser vernet av naturen på Svalbard får for reiselivsnæringen. Justisdepartementet har på denne bakgrunn iverksatt arbeidet med en ny Stortingsmelding for Svalbard. Reguleringsforsalget kan få stor betydning for reiselivsnæringen på Svalbard uten at dette skjer i henhold til disse overordnede mål om en samlet behandling. Den omstendighet at behandlingen av forslaget i tid faller i nærheten av utformingen av Stortingsmeldingen kan ikke innebære at kravet om en helhetlig behandling i Stortinget blir oppfylt. Slik vi ser det er behandlingen av forslaget fra forvaltningens side slik det nå foreligger åpenbart i strid med Stortingets instrukser. Selv om dette ikke har rettslige konsekvenser fremstår det som oppsiktsvekkende. Polarutvalget Før forslaget ble sendt på høring i endelig utgave har det ved flere anledninger blitt presentert for Polarutvalget. Av brev fra DN til Sysselmannen av 9. juli 2008 fremgår det at DN foretok 4

5 slike presentasjoner av Sysselmannens forslag i Polarutvalgsmøte 14. mai og 18. juni Videre fremgår: Utvalget var opptatt av å få utdypet begrunnelsen for forslaget og konsekvensene for reiselivsnæringene og sjøsikkerheten. Med bakgrunn i dette har DN innhentet faglige innspill fra Riksantikvaren og Norsk Polarinstitutt. I tillegg har DN hatt et møte med Kystverket for å diskutere sjøsikkerhet i tilknytning til forslaget Denne korrespondansen er oppsiktsvekkende av flere årsaker. For det første er det igjen Riksantikvaren og Norsk Polarinstitutt man henvender seg til når man får i oppdrag å nærmere utdype begrunnelsen for forslaget. Disse institusjonene, begrenset til noen få personer innenfor disse institusjonene, representerer de opprinnelige forslagstillerne. Det er de samme personene som har signert hele det faglige grunnlaget for forslaget og som Polarutvalget påpekte ikke var tilstrekkelig. De har ikke bare påpekt behovet for reguleringene, men de har også diktert hvordan reguleringene er utformet. De samme institusjonene har stor egeninteresse i saken, da reguleringsforslaget legger til rette for den virksomhetene de selv utøver i området. I tillegg sier Polarinstituttet selv i Svalbardposten nr 47/2008 at de innrømmer at den vitenskapelige årsaken til at NP ønsker å stenge deler av Øst-Svalbard, kanskje ikke er godt nok forklart i innspillene fra NP. I denne runden kunne man kanskje forventet en bredere faglig vurdering. Dette forsterker inntrykket at denne sakens utfall lenge har vært forutbestemt. Polarutvalget ber også om at konsekvensene for reiselivsnæringen utdypes. Dette har man valgt å overse. Oppdraget er på ingen måte fulgt opp og det endelige høringsutkastet er på dette punktet identisk med utkastet Polarutvalget behandlet. Sist men ikke minst ber Polarutvalget om en vurdering av sjøsikkerheten. Dette oppdraget er besvart med et telefonmøte mellom DN og Kystverket 2. juni Av referatet fra dette møtet fremgår det at Kystverket ikke kan uttale seg om sjøsikkerheten på nåværende tidspunkt og skal foreta en navigasjonsmessig vurdering. Denne vurderinger er ikke foretatt. Sjøsikkerhetsspørsmålene er ikke vurdert i forslaget. I tillegg stadfester det samme referatet at dersom en slik fremtidig vurdering vil medføre behov for regulering eller stenging av noen av de foreslåtte ilandstigningsområdene, vil DN uten videre sørge for at forskriften blir justert i henhold til dette. Det innebærer at forslaget som er sendt på høring overhodet ikke er reelt i forhold til hva som kan bli faktiske reguleringer. I tillegg, som påpekt tidligere i dette brevet, er ikke dokumentene ovenfor vedlagt saken eller opplyst i høringsbrevet som igjen fører til at relevant og betydelig informasjon ikke er forelagt høringspartene. Alt i alt viser dette at heller ikke Polarutvalgets kommentarer og innsigelser tas til følge. Igjen har ikke dette rettslige konsekvenser men fremstår som svært oppsiktsvekkende, og styrker inntrykket av at denne forskriftsendringen var forutbestemt, at kun noen få personer har hatt reell innflytelse og at saksbehandlingsprosessen er sandpåstrøing uten reell innflytelse for andre interessenter. 5

6 Kommentarer til de enkelte delene av forslaget I det videre kommenteres de enkelte delene av forslaget, begrenset til det som berører reiselivsnæringen. FORBUD MOT BRUK AV TUNGOLJE INNEN NORDVEST-SPITSBERGEN, FORLANDET OG SØR-SPITSBERGEN NASJONALPARKER Innhold For skip som anløper nasjonalparkene er det ikke tillatt å medbringe eller benytte annet drivstoff enn kvalitet DMA i henhold til ISO 8217 Fuel Standard, med unntak for korteste sikre rute gjennom: - den nordvestlige delen av Sør-Spitsbergen nasjonalpark for seiling til og fra Sveagruva - Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark for seiling til og fra Magdalenefjorden fram til Alternativ 1: den nordlige delen av Forlandet nasjonalpark og den sørlige delen av Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark for seiling til og fra Ny-Ålesund fram til Alternativ 2: den nordlige delen av Forlandet nasjonalpark og den sørlige delen av Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark for seiling til og fra Ny-Ålesund. Faglig grunnlag Som Sysselmannen har påpekt benytter majoriteten av den oversjøiske cruisetrafikken tungolje. Det fremgår imidlertid ikke hvorvidt det vil være praktisk mulig for disse skipene å legge om til kvalitet DMA i løpet av den foreslåtte overgangsperioden frem til Vi savner også en bedre fremstilling av hvordan denne trafikken fordeler seg i dag. Konsekvenser I våre kommentarer til varsel om forskriftsendring har vi i utgangspunktet støttet dette forslaget både fordi vi mener det er viktig og riktig av hensyn til miljø, men også fordi skip tilknyttet AECO i hovedsak ikke benytter tungolje. Vi ser nå at dette forslaget likevel kan få uønskede og utilsiktede konsekvenser. Dersom ikke den oversjøiske cruisenæringen har praktisk mulighet for omlegging til kvalitet DMA innen 2013 vil forslaget kunne få store negative konsekvenser for både lokalt næringsliv og norske cruisehavner. Hvis man etter 2013 ikke kan seile til Magdalenefjorden og Kongsfjorden tror vi Svalbard vil utspille sin rolle som cruisedestinasjon. Vi kan ikke støtte et forslag som slår ben under mange av de næringstilbudene som også vår del av cruisenæringen er avhengig av. Sysselmannen uttaler at de antar at overgangsordningen vil gi næringslivet i Longyearbyen mulighet for nødvendig tilpasning. Vi forstår ikke hvilken tilpasning man her ser for seg dersom resultatet av reguleringen er bortfall av næringsgrunnlag av oversjøisk cruisetrafikk. I tillegg innebærer også dette forslaget en risiko for at trafikken presses til andre områder. Dette vil overgangsordningen kunne bidra til da men fra nå og frem til 2013 har mulighet til 6

7 å undersøke seilingsmulighetene og ilandstigningsmulighetene i deler av Woodfjorden, Wijdefjorden, Isfjorden og nordre del av vankeulenfjorden. Dette tror vi heller ikke myndighetene har til hensikt at skal få utvikle seg. Magdalenefjorden og Kongsfjorden/Krossfjorden har vært besøkt av cruiseskip i langt over 100 år. Det har så vidt oss bekjent ikke vært større negative hendelser knyttet til denne trafikken i disse områdene i perioden. Det er tryggere at denne trafikken blir kanalisert til et område man er kjent i. Gravneset besøkes av personer årlig og selv om det er synlige spor av dette besøket i dette området, er det innenfor en geografisk svært avgrenset område som myndighetene tidligere har uttalt er ofret for dette formålet. Er man beredt på at andre lokaliteter utenfor nasjonalparkene skal overta denne rollen? Slik vi ser det er ikke konsekvensene av et eventuelt oljeutslipp mindre dersom det skjer utenfor nasjonalparkene. Reguleringene bør utformes på en slik måte at man først og fremst begrenser risikoen for utslipp så mye som overhodet mulig, samtidig som man tar hensyn til den økonomisk store betydningen denne trafikken har for Svalbard og Norge. Vi mener at å kanalisere trafikken til Magdalenefjorden, Kongsfjorden og Isfjorden vil gi minst negativ miljørisiko og størst økonomisk gevinst da omsettingen i bosettingen kan opprettholdes. AECOs forslag AECO forslag er at man innfører et generelt forbud mot bruk av tungolje innen disse nasjonalparkene med et permanent unntak for seilingsleder inn Kongsfjorden og Magdalenefjorden. Kystverkets forslag om at disse ledene bør være beskrevet som korteste farbare rute er en løsning, men seilingsleder som er nøye oppmålt bør være et alternativ. Denne reguleringen må også ses i sammenheng med det pågående arbeidet med å vurdere losplikt for større skip på Svalbard. Det bør også vurderes om andre tiltak som krav til utstyr og teknologi kan ha ønsket effekt. GENERELT FERDSELSFORBUD RUNDT AUTOMATISK FREDEDE KULTRUMINNER Innhold Det forelås å innføre et generelt ferdselsforbud rundt de automatisk fredede kulturminner på/i: Ytre Norskøya, Likneset og Ebeltofthamna i Nordvest-Spitsbergen Nasjonalpark Lægerneset i Sør-Spitsbergen nasjonalpark Haudegen og et område på Andreneset på Kvitøya i Nordaust-Svalbard naturreservat Habenichtbukta, Zieglerøya/Delitschøya/Galleriholmen/Spekkholmen, et område med Tiholmane og Schareholmane i Tusenøyane og deler av Halvmåneøya i Søraust-Spitsbergen naturreservat. 7

8 Det foreslås en egen forskrift om ferdselsforbud rundt de automatisk fredede kulturminnene ved Midterhuken. Manglende hjemmelsgrunnlag I henhold til Svalbardmiljølovens 42 er adgangen til utvidelse av sikkerhetssoner rundt kulturminner begrenset til det som er nødvendig for å sikre vern av kulturminnet. I dette forslaget inngår soner som strekker seg langt ut over det som kan sies å være nødvendig for kulturminnene og sikkerhetssonene står således ikke i forhold til formålet med vernet. Faglig grunnlag I våre kommentarer til varsel om forskriftsendring viste vi til at det ikke er fremlagt resultater av den overvåkningen som har funnet sted i lenger tid på en rekke av kulturminnene som er foreslått stengt for alminnelig ferdsel. Dette mener vi burde vært et naturlig krav i saksbehandlingen. Det vises videre til at de foreslåtte kulturminnene skal fungere som referanseområder og at konsekvensene for besøkende vil være små ettersom det finnes tilsvarende kulturminner man kan besøke andre steder. Dersom de skal kunne fungere som referanse områder bør det som minimum fremgå eksempel på kulturminner som ikke er stengt på samme måte, som disse skal sammenlignes med. Enkelte av kulturminnene som er foreslått stengt, for eksempel Haudegen, er unike. Det finnes ikke tilsvarende kulturminner på Svalbard. Vi mener det mangler faglig dokumentasjon for de enkelte kulturminners verdi som referanseområde. Vi er fortsatt av den oppfatning at kulturminner har størst verdi når de kan oppleves. At man i høringsforslaget konkluderer med at stengingen vil ha små konsekvenser for næring og andre mener vi i seg selv ikke er en faglig god begrunnelse. Konsekvenser Konsekvensene ved stenging av de utvalgte kulturminnene er knyttet til verdien disse har for enkelte operatører og deres gjester. I tillegg er grensene for hvor man kan ferdes en utfordring i forhold til det svært kompliserte regelverket man allerede har på Svalbard. Mest av alt må konsekvensen for næring ses i sammenheng med forslaget om kanalisering av trafikk på Øst-Svalbard som medfører at den totale begrensningen er alvorlig og foreløpig ikke utredet. AECOs kommentarer Vi forutsetter at Sysselmannen sikrer at kulturminnereguleringen er i tråd med hjemmelsgrunnlaget. Det innebærer at sikkerhetssoner begrenses til det som er nødvendig for det aktuelle kulturminnet og ikke strekkes til hele øyer og øygrupper. Vi mener også at stenging av kulturminner er et drastisk tiltak og at det er beklagelig at man avviser muligheten for å vurdere andre reguleringsmetoder enn total stenging. 8

9 Dersom denne reguleringen var den eneste begrensningen for cruisetrafikken ville forslaget latt seg gjennomføre sannsynligvis uten for mye støy dersom dialogen og muligheten for innflytelse hadde vært sikret i prosessen. Det er ikke tilfelle og sett i sammenheng med de øvrige reguleringene i forslaget kan vi ikke støtte disse forbudene. STENGING AV ØST-SVALBARD NATURRESERVATER FOR ILANDSTIGNING FRA CRUISEFARTØY Innhold Det foreslås å forby ilandstigninger fra cruisefartøy innenfor Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater, med unntak for 16 enkeltlokaliteter/områder. For ilandstigning på østsiden av Nordaustlandet fremmes to alternative ilandstigningslokaliteter utenom forslaget om ilandstigning på Kvitøya: Alternativ 1: det åpnes opp for ilandstigning på Polarstarodden, Storøya Alternativ 2: det åpnes opp for ilandstigning på Karl XIIs øy Formål Begrunnelsen reguleringsforslaget er at området skal bevares som referanseområde for forskning. Miljøvernbehov er i dette tilfellet fremstilt som sekundært. Dette er i seg selv bekymringsfullt og bryter etter våre begreper med overordnede prinsipper og politiske målsettinger om vern av miljøet på Svalbard. At det er områdets verdi for forskning som er den egentlige begrunnelsen illustreres godt av et notat fra Norsk Polarinstitutt skrevet som svar på Polarutvalgets ønske om å få en nærmere utredning av behovet for denne reguleringen. Notatets innhold er referert i Sysselmannens høringsbrev. Ikke med ett ord er miljøvern omtalt i dette notatet, kun forskningens interesser. Norsk Polarinstitutt er miljøvernmyndighetenes fremste rådgiver på Svalbard og da ville det vært naturlig at instituttet også engasjerte seg i miljøvernsiden i denne saken. Det fremgår i deres utdypende begrunnelse for behovet for vernet: En underliggende forutsetning for polarforskning kan gi nødvendig kunnskap om globale miljøendringer er polarområdets villmarks karakter. Særlig viktig er de å ha intakte økosystemer for å studere effekten av klimaendingen og langtransportert forurensning ( ). Det er viktig at dette behovet ivaretas på Svalbard. Slike referanseområder kan betraktes som grunnleggende infrastruktur for forskningen Dette levner lite tvil om at i Norsk Polarinstitutts øyne er behovet for vern av Øst-Svalbard naturreservater først og fremst knyttet til forskningsbehov. 9

10 Faglig grunnlag Miljøhensyn Vi kan bare igjen konstatere at man, til tross for forskning, undersøkelser, overvåkning og inspeksjoner knyttet til turismen, ikke har fremlagt noe som begrunner reguleringen ut fra miljøvernhensyn. Så langt er det ikke mulig å påvise negativ effekt av turismen. Forskningsaktivitet I den faglige begrunnelse er det gjengitt hvilke forskningsområder som har pågått og kan være aktuelle innenfor naturreservatene i øst. Det fremkommer blant annet at verdien er svært stor fordi man har lange eksisterende tidsserier. Dette står i konflikt til Sysselmannes høringsbrev hvor det fremgår at frem til i dag har de østlige reservatene i beskjedent omfang vært benyttet som referanseområde for forskning. Likevel, Norsk Polarinstitutt lister følgende forskningsaktivitet som eksisterende og planlagt: Glasiologi Havis Isbjørn Hvalross Ismåke Oseanografi Biologi (fauna) Biologi lavere trofiske arter Miljøgifter Økosystem respons på klimaendring I et brev fra NP til Sysselmannen av 24. november 2008 har instituttet vært mer konkret med hensyn til pågående og planlaget forskingsprosjekter. Disse er: To glasiologiprosjekt på Austfonna Måling av isutvikling i Storfjorden Is- og snøtykkelsesmåling ved Hopen Monitorering av microfauna i Hinlopentredet Prøvetakning marine sedimenter Isbjørnovervåkning Histudie isbjørn Monitorering av cruiseturismens effekt på liggeplasser for hvalross Monitorering av sjøfuglkolonier (planlagt) Monitorering av ismåkekolonier (planlagt) Vi har store problemer med å se konfliktområdene mellom denne listen og den 0,25 % arealbruk som ekspedisjonscruiseturismen representerer. 10

11 Når det gjelder forskning på isbjørn er turismens omgang med disse dyrene begrenset til en betraktning på avstand hvor strengt lovverk og retningslinjer skal sørge for at man ikke forstyrrer dyrene. Turismens påvirkning er ikke i nærheten av den påvirningen Norsk Polarinstitutts eget forskningsprogram for merking av isbjørn må ha på denne arten. Når det gjelder forskning på hvalross har man allerede kjente resultater. Forskerne selv har uttalt det foreløpig ikke er noen signaler på at turistenes omgang med denne arten har negativ effekt. Arten er i vekst, det er også antall liggeplasser og utbredelse. Når man skal forske på tursimens effekt vil det nødvendigvis forutsette at det er besøk av turister på lokalitetene det forskes. Det er ikke konflikt mellom dette prosjektet og turismen. Ferdsel og aktivitet innen Øst-Svalbard naturreservater I det faglige grunnlaget er argumentasjonen for regulering av dagens aktivitet spesielt bygget på volum innen cruisetrafikken, herunder økning i antall personbesøk og ilandstigningslokaliteter i de senere år. Dokumentasjon på annen ferdsel og aktivitet er ikke tatt med.. Det er presentert en rekke tabeller for å illustrere utviklingen innen cruisetrafikken. Beklageligvis har man delvis benyttet feil statistisk grunnlag og delvis benyttet metoder for fremstilling som gir et feilaktig bilde av utviklingen. Særlig vil vi påpeke: I 2001 tok Sysselmannen i bruk en ny metode for registrering av cruisestatistikk. Tall før og etter 2001 er ikke sammenlignbare og burde ikke vært fremstilt i en enhetlig tabell. Man presenterer akkumulerte tall i en sumkolonne som inneholder tall for opp til 12 år, noe som gir inntrykk et besøk på hver lokalitet som er mange ganger større enn det som er realiteten per år. Når man summerer tallene for alle besøk på alle lokaliteter i løpet av 12 år ender man opp med et tall på nesten Dette tallet var grunnlaget da NRK Dagsrevyen tidligere i høst omtalte saken, og illustrerer hvordan man med statistikk kan villede leserne. Statistikken inneholder kun personbesøk på lokalitet, mens tall for antall personer som har besøkt Øst-Svalbard naturreservater ikke er lagt frem. Disse tallene mener vi også har relevans da de gir et mer riktig bilde av volumet på turismen innen reservatene. Cruiseturisme I det videre vil vi presentere noen utviklingstall vi mener er relevante i denne saken og som viser et annet bilde enn det man i høringsutkastet kan få inntrykk av. 11

12 Antall ilandstigninger Nordøst og Sørøst Svalbard naturreservater Antall ilandstigninger Nordøst - og Sørøst Svalbard naturreservater Antall perspner År Dette tallet må ikke forveksles med antall personer som har vært i området, da en person er i land flere ganger. Tallet for antall personer innen området er betydelig lavere. Enkelt års avvik må i stor grad ses i sammenheng med sjøisforhold de aktuelle årene. Tabellen viser at ilandstigninger i disse områdene fortsatt på 2005-nivå. Vi kan heller ikke se at en økning på ca 2000 ilandstigninger siden 2001 er en betydelig økning. Antall ilandstigningslokaliteter Ilandstigningslokaliteter Nordøst - og Sørøst-Svalbard naturreservater Antall steder År Det er spesielt tallet for antall ilandstigningslokaliteter som av forvaltningen fremstilles som dramatisk og som hevdes å øke for hvert år som går. Denne tabellen viser et annet bilde. Antall ilandstigningslokaliteter har ikke økt i perioden Igjen finnes det år med større variasjoner, som har sammenheng med sjøisforholdene. 12

13 Vedlagt saken følger en del tabeller som tar for seg utvikling i antall personer på land på den enkelte lokalitet. Siden man i disse tabellene fokuserer på antall besøk i løpet av 12 år, kan det se ut som om enkelte lokaliteter har tusenvis av besøkende. Dette er en uheldig fremstilling som kan lede leserne til andre konklusjoner enn det som er virkeligheten. Nedenfor følger tall for besøk på de 10 mest besøkte ilandstigningslokalitetene for perioden Antall personer i land 1600 Antall personer Kapp Lee Torellneset Isflakbukta Purchasneset Sundneset Diskobukta Augustabukta Faksevågen Andrèeneset Sorgfjorden År Det denne tabellen illustrerer et at det på ingen måte er mulig å konkludere med en alarmerende vekst på de lokalitetene som har vært mest besøkt. For andre lokaliteter viser utviklingen det samme, men tallene er mye lavere. Videre viser den: Besøket varierer fra år til år, ingen av lokalitetene har jevnt voksende trend. For noen lokaliteter er det synlig nedgang. På de mest besøkte lokalitetene er det kun fem ganger i løpet av de 7 siste årene at en enkelt lokalitet er besøkt av flere enn 1000 personer (cruiseturister) til sammen i løpet av en hel sesong. Vi vil også påpeke at over 50 % av alle lokalitetene innefor reservatene som besøkes i løpet av en sesong, har totalt færre enn 100 personbesøk av cruiseturister. Arealet som benyttes på hver lokalitet er svært begrenset, men dersom man tar utgangspunkt i èn kvadratkilometer per lokalitet, noe som er mer enn realiteten, er det totale arealet som besøkes av ekspedisjonscruiseturister begrenset til 0,25 % av Øst-Svalbards naturreservaters totale areal. Det vil si at 99,75 % ikke er berørt av denne ferdselen. 13

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven

Revisjon av forskrifter hjemlet i svalbardmiljøloven Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår dato: Vår ref:(bes oppgitt ved svar) Henrik Rotneberg 1.11.2012 2010/00506-10 a.008 Deres dato: Deres ref: Revisjon av forskrifter

Detaljer

Møte tirsdag den 5. juni kl. 20.20. President: E i r i n F a l d e t

Møte tirsdag den 5. juni kl. 20.20. President: E i r i n F a l d e t 2001 Em. 5. juni Svalbardmiljøloven 625 Møte tirsdag den 5. juni kl. 20.20 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 42): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om miljøvern på Svalbard

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

2015-2024. Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard

2015-2024. Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Rapportserie Nr. X/2015 2015-2024 Adresse Sysselmannen på Svalbard, Pb. 633, 9171

Detaljer

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet KYSTDIREKTORATET April 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Behandling av høringsuttalelsene...4

Detaljer

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring Norges Naturvernforbund Mariboesgt 8 0183 Oslo Oslo 19.september 2014 Klima og Miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Deres Ref: 14/523 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Detaljer

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet. Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet. Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram FISKERIDIREKTORATET NOVEMBER 2003 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 BEHANDLING

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013

Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Seksjon: Fiskeridirektøren. referanse: Vår dato: 28.02.2013 Deres dato: 15.01.2013 Miljøverndepartementet Saksbehandler: Jens Christian Holm m. fl. Postboks 8013 Dep. Telefon: 41649170 Seksjon: Fiskeridirektøren 0030 OSLO Vår referanse: 13/1044 Deres 12/3755 referanse: Vår dato: 28.02.2013

Detaljer

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05

31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Vår dato Vår referanse 31.10.05 2005/11760 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres referanse Hanne Østgård, 55 23 83 66 24.06.05 Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO HØRING

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Veileder. Evaluering av lover. Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler

Veileder. Evaluering av lover. Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler Veileder Evaluering av lover Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler Innholdsfortegnelse Forord 1 1 Innledning 2 1.1 Mål og målgruppe for veilederen 2 1.2 Leserveiledning 2 Evaluering

Detaljer

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hattfjelldal kommune EVALUERINGSRAPPORT FOR HATTFJELLDAL Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hege Dalen Evalueringsrapport Hattfjelldal: Forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt

Vurdering av prediktive genetisk undersøkelser av barn for diabetes i forbindelse med Folkehelseinstituttets MIDIA-prosjekt Den norske legeforenings råd for legeetikk Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Sosial- og helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Vår ref: 647 05/02-005 Deres ref: SHdir: 07/2904- Dato: 13.09.2007

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem RAPPORT 2014/44 Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring med snøscooter Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/44 Rapporttittel

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke Miljøverndepartementet Miljøvernminister: Helen Bjørnøy KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: 2005/568 Dato: 8.12.2006 Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Detaljer