Utfordringer og løsninger Varme og kjøling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer og løsninger Varme og kjøling"

Transkript

1 Utfordringer og løsninger Varme og kjøling Energiriktige bygninger - i dag og i morgen Olavsgaard 25. februar 2013 Sylvia Skar, energi og miljørådgiver, Norconsult

2 Amibisjonspyramide Verktøy LCC LCA klimagassregnskap Indikatorer Andre miljøparametre Transport: Future Built, Framtidens bygg, Breeam Materialer ZEB Energi: Energimerkeordningen Passivhus Innemiljø UU TEK-krav

3 Zero Emission Buildings, ZEB Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) støttet av Norges Forskningsråd Skal utvikle materialer, komponenter og bygningskonsepter samt metoder og verktøy Inkluderer produksjon av bygget, utslipp fra energi til drift og utslipp ved rivning For å oppnå en nullutslippsbalanse må bygget levere mer energi i løpet av året enn det bruker, slik at utslippene over byggets levetid balanseres Energikilder som kan brukes er sol, vind, bio- og omgivelsesvarme

4 Tema og vekting i Breeam Miljøområder Vekting (%) Ledelse (MAN) 12 Helse og innemiljø (HEA) 15 Energi (ENE) 19 Transport (TRA) 10 Vann (WAT) 4,5 Materialer (MAT) 14 Avfall (WST) 7,5 Bruk av areal og økologi (LE) 10 Forurensing (POL) 8 Innovasjon (INN) 10

5 Trender i energimarkedet Lavere oppvarmingsbehov i nye bygg Energimerking påvirker løsninger i nybygg BREEAM - økt oppmerksomhet på miljø og energi Energimerkeordning favoriserer varmepumpeløsninger Stor etterspørsel etter energibrønnanlegg for termisk sesonglagring Periodevis høye elpriser - trenger alternativer Olje/gass er ut - som hovedoppvarming, kan brukes som backup/spisslast i eldre bygg Elkjeler for tilfeldig kraft er på veg ut. Nye næringsbygg har kan ha balanse i varme/kjølebehov over året Økt oppmerksomhet om nullhus og plusshus

6 Energikvalitet Høyverdig energi kan utføre arbeid Energiformer som kan drive en motor eller gjøres om til elektrisitet. Elektrisitet kan omformes til andre energiformer. Eksergi er den delen av den termiske energien som kan gjøres om til arbeid. Lavverdig energi kan brukes til varme Energi som ikke kan omformes til andre energiformer Termisk energi kan være både lavverdig og høyverdig. Energikvaliteten er avhengig av temperatur. Formål som kan utnytte lavverdig energi frigjør høyverdig energi til de formål som ikke kan bruke lavverdig energi. Lavverdig energi kan produseres av omgivelsene 6

7 Noen utfordringer Lavt tempo for eksisterende bygg hvor potensialet er stort Fjernvarme som løsning leverer sjelden fornybar kjøling tariffering som hindrer FV som spisslast og back-up Systemgrenser for energi Utslippsfaktorer strøm, faktor er harmonisert mellom aktører avfall, ikke harmonisert Klimagassregnskap på områdenivå Manglende data om målt energi Adferd og forbruk

8 Fjernvarme som løsning Konflikt kan oppstå mellom fjernvarme og andre løsninger med alternativ energi Dyrere fjernvarmetariff hvis det bygges varmepumpeanlegg med energibrønner Leverandør kan ikke tilby kjøling. Kombinasjon kjøling/varme gjør energibrønnanlegg svært gunstig mange steder. Mulig å søke fritak fra tilknytningsplikt for varmeløsninger som kan dokumenteres som mer miljøvennlig enn fjernvarme. Dette krever en livsløpsanalyse.

9 Beregningsstandard NS 3031

10 Systemgrenser 10

11 NS 3031:2007 Beregning av bygningers energiytelse Metode og data Systemgrensene for standarden er netto energi, levert energi og primærenergibehov Levert energi er summen av energi uttrykt per energivare, levert over byggets systemgrenser for å dekke bygningens samlede energibehov inkludert systemtap som ikke gjenvinnes Primærenergi er energi i sin opprinnelige form som ikke er omdannet eller gått over i andre energiformer Primærenergifaktor er primærenergi dividert med levert energi. Primærenergi tar hensyn til energibehovet til utvinning, prosessering, lagring, transport, generering, omdanning, overføring, distribusjon og andre nødvendige trinn for å levere energi til bygningen 11

12 Definisjon oppvarmet areal oppvarmet bruksareal den delen av bruksarealet (BRA) etter NS 3940 som tilføres varme fra byggets varmesystem og er omsluttet av byggets klimaskjerm. Dvs bruttoareal minus yttervegger minus uoppvarmede arealer (som har en lavere temperatur) 12

13 Passivhus

14 NS 3700 PH-standard boliger Oppvarmingsbehov: ca. 15 kwh/m²år Noe høyere for boligbygning < 250 m² Noe høyere for bygninger med årsmiddel utetemperatur < 6,3 grader C Krav til at varmesystem i vesentlig grad benytter annet enn elektrisitet og fossile brensler. Levert elektrisk og fossil skal være mindre enn totalt netto energibehov fratrukket 50 % av netto energibehov til varmtvann etter gitt ligning. (TEK-regler gjelder i tillegg). Minstekrav til bygningsdeler, komponenter og lekkasjetall 14

15 Krav til passiv/lavenergihus etter NS3700 Må benytte energiteknologier som solvarme, solelektrisitet, bioenergi og/eller varmepumpe for å tilfredsstille kravene. Dette er strengere enn TEK10-kravet. Men det er tilstrekkelig å dekke kravet gjennom oppvarming av tappevannet. 15

16 Utfordringer lavenergi/passivhus En bolig kan huse: Eldre folk, få personer, høyere temperatur, har ikke huset fullt av pc-er, tver og annet strømkrevende utstyr. Dusjer ikke 2 ganger om dagen, men kanskje bare 1-2 ganger i uka. Tenåringsfamilie hvor dusjen står konstant på fra 7-8 hver morgen (og kveld?), og hvor hvert soverom har en tv, 2 pcer, og lys på fra 16:00-04:00 hver kveld/natt En yngre singel mann som liker å ha det kaldt Trendy beboere med en 50W spot pr m² tak Eller alle varianter mellom dette Passivhus/lavenergihus må ha fleksible oppvarmingsløsninger, ha et varmesystem som takler alle ytterpunkter av bruk og ytre klima Tette og godt isolerte boliger kan gi kjølebehov Vinduslufting må være mulig, men kan ikke løse alle driftssituasjoner 16

17 Oppvarmingsløsninger - muligheter Punktoppvarming med el/ovner/kaminer Luftbåren varmedistribusjon (varmepumper, ventilasjon) Vannbåren varmedistribusjon (radiatorer, konvektorer, gulvvarme) Vannbåren varme gir de største mulighetene for miljøvennlig oppvarmingsløsninger med tilstrekkelig grad av komfort og energiøkonomiske løsninger En varmesentral må (bør) alltid bygges opp med en grunnlast basert på en rimelig energibærer/brensel og en spisslast for å dekke behovet for oppvarming på de kaldeste dagene I tillegg bør det være en backupkapasitet som dekker hele behovet i tilfelle bortfall av grunnlasten Backup og spisslast er normalt samme kjelsystem 17

18 18

19 Boliger - dagens krav - minimumsløsning Små eneboliger < kwh (<200 m²?) Større boliger > kwh (>200 m²?) Blokker/ rekkehus > 500 m² Krav 2010 Ingen krav til fornybare energiløsn. Må skorstein for fast ildsted 40% av netto varmebehov (beregnet) må dekkes opp med ny fornybar energi 60% av netto varmebehov (beregnet) må dekkes opp med ny fornybar energi Løsning Kan bruke panelovner/el-bereder. Uteluft-vp ok Energibrønnvp/gulvvarme blir ikke lønnsomt - for spesielt interesserte Solvarme og/eller vp til tappevann god løsning for de som vil være litt grønnere Unntaksbestemmelsen krever bruk av skorstein for fast ildsted Luft/vann-vp m/gulvvarme For store eneboliger bør energibrønn-vp være lønnsomt. Sentral tappevannproduksjon CO 2 -varmepumpe? I blokker - forenklede radiatorløsninger med max 2-3 radiatorer pr leil.

20 Passivhus er ulike Enklest for bygningstyper uten kjølebehov småhus, leilighetsbygg, barnehager, grunnskoler, sykehjem Større og mer kompliserte bygg trenger ofte både varme og kjøling kontorer, sykehus, industri, høgskoler/universiteter) Fare for overtemperatur i bygg med høye internlaster 20

21 21

22 Merkostnader PH 22

23 Rehabilitering til PH Viktig klimatiltak med mange utfordringer Ulike tilfeller krever ulike løsninger Krevende tiltak: Etterisolering Må ofte isoleres utvendig, fasadeendringer, krever plass på fortauet Tetthet Ventilasjonsanlegg Mindre krevende tiltak: Styringssystem og regulering Vinduer Lys Behovsstyring Erstatte fossil energiforsyning med fornybar 23

24 Næringsbygg - enøktiltak Lysstyring og moderne armatur gir stor reduksjon i energiforbruk til belysning (opp til 85% reduksjon) -> mer varme må leveres fra varmeanlegget.

25 Oslo fra oven - tilfeldig sted, krysset Grensen/Akersgaten

26 Sjøvann der man har muligheter til det Kilde: Varmenormen 2012

27 Boring av energibrønner Totalt installert over varmepumper med energi fra grunnen Det bores energibrønner i året med en samlet lengde på nærmere 1000 km. Gir mulighet for en varmeproduksjon på mer enn 100 GWh eller nok til å dekke varmebehovet i boliger

28 Klimasimuleringer

29 Takvennlige anlegg Sesonglagring frigjør takplass, fjerner støy, reduserer kostnader og føringsveger for tørrkjølerrør. Overskuddsvarme dumpes i energibrønnene om sommeren for uttak om vinteren. Skorsteiner kan unngås ved at anlegget dimensjoneres med 100 % varmepumpedekning, med bruk av elkjel som delvis backup/og spisslast. Varmeanlegg kan i dag dimensjoneres med lavtemperaturløsninger (maks C utgående temperatur) Dette gir høy COP på varmepumpen Ikke nødvendig med solvarme når det er tilgjengelig overskuddsvarme fra kjøleanlegget om sommeren.

30 Foto: Aspelin Ramm Eiendom Fra Vulkan, Mathallen

31 Flere energikilder

32 Termisk energilager Krever anlegg med både varme- og kjølebehov Kan etableres under fotavtrykket til ett bygg. Ikke avhengig av adkomst til brønnene i ettertid Skalerbart i alle størrelser Krever fast fjell mindre enn m for at kostnadene ikke skal bli for store

33 Tung konstruksjon som energilager 33

34 Frikjøling 34

35 Energistrategi Handling krever kunnskap i befolkning og næringsliv Synliggjøring av målt energi skaper bevissthet og motivasjon Forbilder gir nye erfaringer og flytter grenser Nye bygninger bruke lite energi Eksisterende bebyggelse må energieffektiviseres og tilføres fornybar energi Bygninger må ha smart styring og smart drift Mer energieffektiv infrastruktur, gatelys og vannforsyning Mer gjenvinning av energi Helhetlige løsninger for energiforsyning Flere lokale energiprodusenter Økt bruk av lavverdig energi Mer tilbakelevering av energi

36 36

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Til: post@dibk.no Oslo, 18.05.2015 Høringssvar fra Norsk Varmepumpeforening - 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Om Norsk Varmepumpeforening Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) er en interesseorganisasjon

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl.

Brødrene Dahl AS. Innspill fra. til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet. www.dahl. Innspill fra Brødrene Dahl AS til høringsnotat om forslag til Nye energikrav i bygg fra Direktoratet for Byggkvalitet HOVEDKONTOR: Brynsengveien 5 Postboks 6146 Etterstad 0602 Oslo Telefon: 22 72 55 00

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk. Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2012 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15)

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Oslo, 18. mai 2015 Deres ref.: 15/1311 Direktoratet for byggkvalitet post@dibk.no HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Innledning Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Energikilder og varmeløsninger

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Energikilder og varmeløsninger Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Energikilder og varmeløsninger Tema: Oppvarming Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 Innhold Valg av energikilde Elektrisk oppvarming Biobrensel

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi

Veiledning om tekniske krav til byggverk Kapittel 14. Energi Kapittel 14. Energi Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Kapittel 14. Energi Innledning Bygningsmassen står for om lag 40 % av innenlands energibruk i Norge. Byggenæringen er derfor

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311)

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 (deres ref 15/1311) Innspill fra VA og VVS produsentene VVP VA og VVS produsentene VVP Daglig leder: Bjarne Haugland E-post: VVP@vavvs.no www.vavvs.no Telefon:

Detaljer

Til: Tore Woll, Energigass Norge Fra: Robert Martinez, Norconsult AS Dato/rev.: 15.04.2015 Kopi til: -- Konsekvenser av TEK15 energikrav for fossil gass til byggoppvarming BAKGRUNN Høringsnotat fra 16.

Detaljer

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case SINTEF Byggforsk Tor Helge Dokka (SINTEF), Tore Wigenstad(SINTEF), Kristian Lien (CEOTO) Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case Prosjektrapport 35 2009 SINTEF

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energikilder og fremtidig energibruk

Energikilder og fremtidig energibruk Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER... 2 1.1 VARME OG ELEKTRISITET... 2 1.2 FORNYBAR

Detaljer

ZEROs høringsinnspill: Høring nye energikrav til bygg

ZEROs høringsinnspill: Høring nye energikrav til bygg Direktoratet for Byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 Oslo Vår dato: 18.05.2015 Deres dato: 16.02.2015 Deres ref: 15/1311- ZEROs høringsinnspill: Høring nye energikrav til bygg ZERO viser til Direktoratet

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer