Forslag til detaljregulering for Østre Kullerød 2 og 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til detaljregulering for Østre Kullerød 2 og 4"

Transkript

1 1 Forslag til detaljregulering for Østre Kullerød 2 og 4 PlanID: Planbeskrivelse 12. mai 2015 Prosjektnummer: 12000

2 2 INNHOLD SAMMENDRAG 1 BAKGRUNN 1.1 Forslagsstiller 1.2 Hensikt med planarbeidet 1.3 Politiske vedtak 2 PLANSTATUS 2.1 Regional plan (RPBA) 2.2 Kommuneplanen ( ) 2.3 Gjeldende reguleringsplaner 3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet 3.2 Eksisterende bebyggelse 4 EIENDOMSFORHOLD 4.1 Grunneiere 4.2 Gjennomføring av planen 5 PLANPROSESS 5.1 Oppstart av planarbeid 5.2 Forhåndsvarsel 6 INNKOMNE MERKNADER 6.1 Merknader til forhåndsvarsel 6.2 Merknader til utvidelse av planområdet 7 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 7.1 Avgrensning av planområdet 7.2 Vedlegg og temarapporter 7.3 Hovedgrep 7.4 Arealoversikt og bygehøyder 7.5 Parkering 7.6 Utbyggingsavtale 8 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 8.1 Trafikk 8.2 Kommunalteknikk Vannforsyning Avløp Overvann 8.3 Friluftsliv 8.4 Landskap og terreng 8.5 Kulturminner 8.6 Grunnforhold 8.7 Biologisk mangfold 8.8 Barn og unge 8.9 Støy

3 ROS - analyse Sjekkliste Kommentarer til sjekkliste 9 VEDLEGG (inntatt i planbeskrivelsen) 9.1 Plankart 9.2 Illustrasjonsplan 9.3 3D - illustrasjoner 9.4 Snitt AA 9.5 Fotomontasje

4 4 SAMMENDRAG Planforslaget er utarbeidet av Spir arkitekter AS på vegne av Komplett Group. Selskapet eies av Canica AS, som har kjøpt eiendomsselskapet HE Kullerød AS. HE Kullerød AS eier lagerbyggene på Østre Kullerød 2 og 4 (gbnr. 34/70 og 71). Komplett Group ønsker å videreutvikle eiendommen til et høyeffektivt lager- og distribusjonsanlegg for Skandinavia. Utvidelsen skal ivareta vekstambisjonene til Komplett i et langsiktig perspektiv. For å beholde konkurranseevnen kreves et svært effektivt anlegg og helhetlige løsninger. Dette stiller strenge krav til utforming av bygg og tilhørende infrastruktur, med automasjon og avansert teknologi. For å få plass til det nye anlegget er det foreslått en utvidelse østover, i et område som ved den siste kommuneplanrevisjonen ble endret til næringsområde. Ombygging av det eksisterende anlegget skal gi mulighet for samling av varemottaket, og samtidig begrense transportbehovet internt i anlegget. Dagens bygningsmasse har en grunnflate på ca m2. På de vedlagte illustrasjonene er det vist en utvidelse med ca m2. Viktige temaer i planprosessen har vært omlegging av turstien, håndtering av overvann og geoteknikk. Det er også foreslått etablering av gang- og sykkelvei i retning Hunsrød. Planforslaget er utarbeidet som en detaljregulering i henhold til Pbl Vedtak av planen vil innebære en omregulering av del av reguleringsplanen for Kullerød Øst, og del av reguleringsplanen for Kullerød industriområde. Spir arkitekter AS, 12. mai 2015

5 5 1 BAKGRUNN 1.1 Forslagsstiller Planforslaget er utarbeidet av Spir arkitekter AS på vegne av Komplett Group. Tiltakshaver: Komplett Group, c/o Canica, Pb. 49 Vindern, 0319 Oslo. Kontaktperson: Geir Vee Lund, e post: mob Forslagsstiller: Spir arkitekter AS, Pb. 18, 3119 Tønsberg. Kontaktperson: Kristian Ottesen, e post: mob Hensikt med planarbeidet Komplett Group ønsker å videreutvikle eiendommen til et høyeffektivt lager- og distribusjonsanlegg for Skandinavia. Utvidelsen skal ivareta vekstambisjonene til Komplett i et langsiktig perspektiv. For å beholde konkurranseevnen kreves et svært effektivt anlegg og helhetlige løsninger. Dette stiller strenge krav til utforming av bygg og tilhørende infrastruktur, med automasjon og avansert teknologi. 1.3 Politiske vedtak Utvidelse av næringsområdet ble tatt inn på ny kommuneplan ( ). 2 PLANSTATUS 2.1 Regional plan (RPBA) RPBA ble vedtatt i Fylkestinget Planområdet ligger innenfor langsiktig utviklingsgrense. Innenfor disse områdene er det forutsatt en høy arealutnyttelse. 2.2 Kommuneplanen ( ) Østre Kullerød 2 og 4 er på kommuneplanens arealdel ( ) vist som byggeområde for næringsvirksomhet. Område for fremtidig næringsvirksomhet i øst, var i forrige kommuneplan avsatt som LNF område. Rosa strek mot øst er langsiktig utviklingsgrense jfr. regional plan (RPBA). Tilnærmet planavgrensning vist med gul strek.

6 6 2.3 Gjeldende reguleringsplaner Området omfattes av reguleringsplanen for Kullerød Øst ( ). Planavgrensning vist med blå stiplet strek på utsnitt av gjeldende plan: Justert planavgrensning (inntil eiendomsgrenser). Området er regulert til industri/næring. I henhold til reguleringsbestemmelsene kan det oppføres bygg med maks. byggehøyde 10,5 meter, målt fra høyeste punkt på eksisterende terreng. Maksimalt bebygd areal BYA = 50 %. Samlet bruksareal (BRA) skal ikke overstige 150 % av tomtens nettoareal. Parkering skal inngå i beregningen (18 m2 pr. plass). Interne adkomstveier, tomteinndeling m.v. er ikke vist i gjeldende plan. Mot nord grenser planen til reguleringsplanen for Ny vei fra Fokserød til Sandefjord Lufthavn ( ). Planforslaget er lagt i senterlinje av Torpveien, slik at planene delvis overlapper. Tilgrensende skogsområde i øst er uregulert. Mot vest i retning Hunsrødsletta (hvor det er planlagt gang- og sykkelvei), omfattes området av reguleringsplanen for Kullerød industriområde ( ).

7 7 3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet Østre Kullerød 2 og 4 ligger på Kullerød, øst for avkjøringa ved Fokserød (E18), og på sydsiden av Torpveien. 3.2 Eksisterende bebyggelse Skråbilde av dagens bebyggelse sett fra sørvest (Østre Kullerød 4 nærmest):

8 8 4 EIENDOMSFORHOLD 4.1 Grunneiere Komplett Group eies av Canica AS. Selskapet har kjøpt eiendomsselskapene HE Kullerød AS og Kullerød eiendom AS, som eier Østre Kullerød 2 og 4 (gbnr. 34/70 og 71). Det er følgende registrerte grunneiere innenfor planområdet: Gbnr. Adresse Eier 34/70 Østre Kullerød 2 HE Kullerød AS 34/71 Østre Kullerød 4 Kullerød Eiendom AS 34/61 Skogsområde i øst Sandefjord kommune 32/4 Skogsområde i øst Sandefjord kommune 32/13 Skogsområde i øst Sandefjord kommune 35/9 Grøntbelte i syd Sandefjord kommune Omkringliggende veiareal: 9285/2 Torpveien Vestfold fylkeskommune (?) 34/61 Østre Kullerød Sandefjord kommune 34/56 Østre Kullerød Sandefjord kommune Gang- og sykkelvei (til Hunsrødsletta): 34/56 Parkering Torp IT Sandefjord kommune 34/27 Parkering Torp IT Sandefjord kommune 34/46 Søndre Kullerød 6 AKB Lighting 34/48 Søndre Kullerød 8 Reer Holding AS (Erik Thorbjørnsen, Reidar Feen) 34/27 Søndre Kullerød (vei) Sandefjord kommune 34/54 Søndre Kullerød 1 Søndre Kullerød 1AS Størrelsen på arealene som inngår i planforslaget er vist på eget kartvedlegg ( ). 4.2 Gjennomføring av planen Det er foreløpig ikke inngått avtale med grunneiere for erverv av areal i forbindelse med etablering av ny gang- og sykkelvei. Det vil bli inngått utbyggingsavtale med kommunen.

9 9 5 PLANPROSESS 5.1 Oppstart av planarbeid Den sendte Spir arkitekter AS inn en forespørsel om regulering jfr. Pbl Forespørselen ble ikke behandlet politisk, da det ble antatt at den aktuelle utvidelsen ville bli tatt inn på kommuneplanen. Innspill ( ) til kommuneplanrevisjonen ble sendt den Ny kommuneplan (arealdel) med utvidelsen ble vedtatt Oppstartsmøte for detaljregulering ble avholdt den Det er utarbeidet et notat med vurdering av spørsmål om konsekvensutredning ( ). Den planlagte utvidelsen er ikke et vedlegg I tiltak. Tiltaket er et vedlegg II tiltak, som er vurdert etter kriteriene i 4. Med henvisning til avklaringen på kommuneplanens arealdel, er det konkludert med at tiltaket ikke fanges opp av kriteriene i 4. Tiltaket utløser dermed ikke krav til KU. 5.2 Forhåndsvarsel Planarbeidet ble varslet med frist for uttalelser INNKOMNE MERKNADER 6.1 Merknader til forhåndsvarsel Harald Keil Statens vegvesen Fylkesmannen i Vestfold Vestfold Fylkeskommune Sandefjord kommune, seksjon helse og oppvekst Harald Keil ( ) Grunneier gbnr. 33/1 (Lingelemveien 231). Det må oppgraderes i vassdraget ned til Unnebergbekken før det bygges mer på Kullerød. Rørsystemet klarer ikke å ta unna overvannet, og det blir oversvømmelse på jordene med jordavrenning og forurensning i Unnebergbekken. Slik parkeringsplassen på området til Komplett og Torp IT er bygd, føres alt overvannet rett ut i bekkesystemet. Kommentar: Det er etablert fordrøyning for eksisterende bebyggelse i nedgravd pukkmagasin. Dette fungerer ikke som ønsket og tilstanden på magasinene er ikke kjent. Håndtering av overvann er utredet av Asplan Viak. Se kapittel Det er foreslått nedgravd magasin under dagens parkering. Nedbørsfeltet er langt større enn arealene til Kullerød 2 og 4. Selv om Kullerød 2 og 4 fordrøyer eget overvann, er det dermed ikke sikkert dette vil få stor reduserende effekt på oversvømmelsen nedover i bekkedraget. Statens vegvesen ( ) SVV har betinget innsigelse (kommuneplanen) til arealene i Fokserødområdet. Dette omfatter også det varslede reguleringsområdet, som kan bidra med økt trafikkbelastning, uønsket transportutvikling, og tilhørende negative konsekvenser for trafikksikkerhet og miljø. SVV har forutsatt at det må utarbeides en helhetlig plan som avklarer rammer for arealbruk og infrastruktur. Dette er begrunnet ut fra RPR for samordnet areal- og transportplanlegging og hensynet til riksvei. Det vises til brev datert Forslag til plan som ikke er forankret i en helhetlig plan kan bli møtt med innsigelse.

10 10 Nødvendige tiltak i tilknytning til det varslede området er bla. etablering av gang- og sykkelvei langs Torpveien, opprusting av gangforbindelse til Hunsrødområdet m.v. Planområdet er således for snevert og må utvides. Byggegrense og støyskjerming mot riksveg må også være tema. Ber om dialog underveis for nødvendige avklaringer. Kommentar: Det vises til kommunens behandling av uttalelser og innsigelser i forbindelse med kommuneplanrevisjonen. Av saksutredningen behandlet i Formannskapet den fremgår blant annet følgende: Med de store nye byggeområdene Fokserød Kullerød har rådmannen forståelse for vegvesenets ønske om at det må utarbeides en helhetlig trafikkplan for området. Mertrafikken på Raveien som følge av trafikklekasje fra E 18 med bommer kan også forverre trafikksituasjonen. Rådmannen vil derfor anbefale at nye byggeområder som hovedregel ikke tas i bruk før det foreligger en slik trafikkplan. En utbygging på områder som er avsatt til byggeformål i gjeldende arealplan, bør imidlertid godkjennes hvis dette ikke medfører uakseptabel trafikkbelastning. Dette innebærer at en etablering av byggevarehus på Fokserød bør godkjennes. Videre bør utbygging på den begrensende utvidelsen på Kullerød Nord og Kullerød Øst aksepteres. Disse forutsetningene bør legges til grunn for megling av innsigelsen fra statens vegvesen. Forslagsstiller har vært i dialog med kommunen. Jfr. også referat fra møte den forutsetter ikke kommuneplanen en overordnet plan (infrastruktur), ved mindre utvidelse av eksisterende næringsarealer på Fokserødområdet. Det legges til grunn at de trafikkmessige konsekvensene av planarbeidet ikke er av et slikt omfang at overordnet plan er nødvendig. Med henvisning til vedtak av ny kommuneplan den , anses det at den foreslåtte utvidelsen ikke medfører krav om en helhetlig trafikkplan. Det vises i den forbindelse også til referat fra megling hos Fylkesmannen den I henhold til referatet ble ikke den planlagte utvidelsen ytterligere kommentert i meklingen. Det vises forøvrig til brev datert fra Sandefjord kommunen til SVV. Fylkesmannen i Vestfold ( ) Viser til tidligere uttalelse ( ) til kommuneplanen, hvor det fremgår at bestemmelsen kommunen har om at næringsområdene (generelt) kan inneholde kontor, lager og industri, kan være i strid med RPR for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR punkt. 3.1). Fylkesmannen motsetter seg likevel ikke en videreføring av denne bestemmelsen i ny plan. Fylkesmannen hadde ingen innvendinger til utvidelsen av næringsområdet i forbindelse med kommuneplanen, og har derfor ingen vesentlige merknader til planvarselet og utvidelsen i LNF. Det frarådes publikumsrettet kontorvirksomhet i området. Flytting av Geirastadirløypa bør sikres i bestemmelsene. Kommentar: Planforslaget legger ikke til rette for publikumsrettet kontorvirksomhet. Flytting av Geirastadirløypa er utredet og sikret i rekkefølgebestemmelsene. Vestfold Fylkeskommune ( ) Det vises til overordnede styringsdokumenter (planportalen). Komplett driver nettbasert salg. Det vises til regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Byene og tettstedene skal vokse som handelssentra. Samtidig anerkjenner Vfk at det er behov for arealer som ikke kan eller bør ligge i sentrumsområdene.

11 Det vises til uttalelse til kommuneplanen med merknad til Fokserødområdet, hvor det ble anbefalt områderegulering før nye tiltak. ABC prinsippet er ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad. Tilrettelegging for økt handel og persontrafikk i området gitt dagens situasjon vil gi en uheldig utvikling. Anbefaling om områderegulering opprettholdes. Vfk er ikke kjent med om tiltaket berører kulturminner, men minner om stanse- og meldeplikten jfr. kulturminnelovens 8 andre ledd. Kommentar: Den foreslåtte utvidelsen er ikke av et slikt omfang eller karakter at det medfører behov for områderegulering eller er i strid med ABC prinsippet. Det vises til kommuneplanprosessen og ny kommuneplan. Slik det fremgår av retningslinjene til regional plan, omfatter C lokaliteter lagervirksomhet, engros- og transportfirma, tyngre industri og salg av tyngre vareslag. Stanse- og meldeplikt er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Sandefjord kommune, seksjon helse og oppvekst ( ) Foreslått utvidelse ligger i LNF - område der Geirastadirløypa ligger i dag. Ny trase må være klar til bruk før bygge- og anleggsarbeidene starter. Området ligger i rød støysone. En utvidelse av driften kan gi ytterligere støybelastning og trafikksikkerhetsutfordringer for boliger tilhørende veinettet. Sikkerheten til gående og syklende må ivaretas. Kommentar: Det utvidede området inngår nå som byggeområde i ny kommuneplan. Omlegging av Geirastadirløypa er utredet, og det er tatt inn krav om etablering (rekkefølgebestemmelser). Det er regulert inn ny gang- og sykkelvei til Hunsrødsletta, og krav til opparbeidelse er tatt inn i rekkefølgebestemmelsene. 6.2 Merknader til utvidelse av planområdet Utvidelsen av planområdet ble varslet First for uttalelse var Varselet omfattet areal mot øst i henhold til ny kommuneplan, areal til dam for overvannshåndtering, og gang- og sykkelvei frem til Hunsrødsletta. Statens vegvesen Vestfold fylkeskommune Reer Holding AS Ragnar Sørensen Statens vegvesen ( ) Ingen merknader utover tidligere uttalelse ( ). Vestfold fylkeskommune ( ) Viser til tidligere uttalelse ( ). Ingen merknader til utvidelse av næringsareal, som er i samsvar med kommuneplanen. Det forutsettes at friluftslivet blir ivaretatt. Dersom det blir aktuelt med utvidelse som ikke inngår i kommuneplanen, må dette tydelig fremgå av planbeskrivelsen. Ingen merknader når det gjelder automatisk fredede kulturminner. Kommentar: Utvidelsen av næringsarealet er i samsvar med kommuneplanen 11

12 Reer Holding AS ( ) På eiendommen til Reer Holding AS (gbnr. 34/48) fremkommer det planer om gang- og sykkelvei i nordlig grense. Dette vil medføre et inngrep i tomta i en lengde på 90 meter og 6 meters bredde (ca. 550 m2). Det aktuelle arealet benyttes i dag som snuplass for vogntog, og den planlagte arealbruken vil vanskeliggjøre denne aktiviteten betydelig. I tillegg benyttes deler av arealet til parkeringsplass. Vil ikke akseptere båndlegging av arealene, da dette vil hindre normal aktivitet for den virksomheten som er på eiendommen. I tillegg vil dette begrense fremtidig planlagt utbygging og utnyttelse av arealet. Kommentar: Gang- og sykkelvei er båndlagt på kommuneplanens arealdel. På grunn av avstand til nabogrense og eksisterende VA ledninger, er det lite sannsynlig at arealet kan bebygges. Ved en eventuell utvidelse av eiendommen til Reer Holding AS, må det antas at de ville fått et tilsvarende krav om gang- og sykkelvei. Kommunen har vurdert forskyvning av gang- og sykkelveien lenger nordover, men anbefalt den foreslåtte løsningen. Planforslaget er tegnet på grunnlag av detaljplaner utarbeidet av kommunen. Ragnar Sørensen ( ) Eier av gbnr. 32/1 (LNF område) øst for Kullerød 4. Viser til at overvannsbasseng er foreslått plassert på eiendommen. Protesterer på løsningen. Selv om eiendommen er avsatt som LNF område, kan deler av arealet i fremtiden bli omregulert til næringsområde. Plasseringen av dammen vil også hindre adkomsten til eiendommen via gbnr. 35/9, som er benyttet i alle år. Det er inngått avtale med Ole Johan Olsen Invest AS og AHO Invest AS om utvikling av området i et langsiktig perspektiv. Kommentar: Av hensyn til biologisk mangfold langs bekkedraget, er forslaget om overvannsbasseng tatt ut av planforslaget. Håndtering av overvann er nå forutsatt løst inne på egen eiendom. Tidligere regulert buffersone (vegetasjonsskjerm) inngår i planen. 12

13 13 7 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 7.1 Avgrensning av planområdet Mot vest og nord er planens avgrensning lagt i senterlinje for Østre Kullerød og Torpveien. Mot øst følges avgrensningen av byggeområdet på kommuneplanens arealdel. I syd inngår spesialområde buffersone, og mot sydvest er formålsgrensen lagt mot felles friområde. Mot vest inngår areal for gang- og sykkelvei i retning Hunsrødsletta. 7.2 Vedlegg og temarapporter Planbeskrivelse, Spir arkitekter AS ( ) Reguleringsbestemmelser, Spir arkitekter AS ( ) Plankart, Spir arkitekter AS ( ) Illustrasjonsplan, Spir arkitekter AS ( ) 3D illustrasjoner (2 stk), Spir arkitekter AS ( ) Fotomontasje fra nordvest, Spir arkitekter AS ( ) Snitt AA, Spir arkitekter AS ( ) Fotomontasjer/landskapsanalyse (3 standpunkt) Kart med arealoversikt kommuneplanendring ( ) Vurdering av Biologisk mangfold, Norconsult AS ( ) Kommunalteknisk plan (VA), Asplan Viak AS ( ) Overvannshåndtering, Asplan Viak AS ( ) Geoteknisk rapport er utarbeidet av Grunnteknikk AS ( ) 7.3 Hovedgrep Illustrasjonene viser et høyeffektivt lager- og distribusjonsanlegg. Dagens bygningsmasse har en grunnflate på ca m2. Utvidelsen har en grunnflate på ca m2. Øst for Kullerød 2 er det plassert et kranlager for EUR paller. Lageret er vist med en høyde på ca. 25 meter, og har en grunnflate på ca m2. Pallene transporteres inn og ut av lageret ved hjelp av ubemannede roboter plassert i skinnegående tårnkraner. Disse går i byggets lengderetning. For å oppnå økonomi i investeringen og effektiv drift, kreves en viss høyde og lengde på gangene kranene skal operere i. Automatlageret er datastyrt, og det kreves ingen operativ bemanning for å flytte paller. Lageret er energieffektivt siden det stilles reduserte krav til oppvarming og kjøling m.v. Sentralt plassert mellom de to eksisterende lagerbyggene (ØK 2 og 4) og det nye kranlageret plasseres navet i anlegget, med transport av varer inn og ut. I denne sonen plasseres også kildesortering/søppelhåndtering. Byggehøydene for denne delen av anlegget er tilasset byggehøydene på eksisterende bygg (ca. 10 meter). I ØK4 vil det bli tilrettelagt for en utvidelse av nåværende installasjon (AutoStore robotlager). I ØK 2 vil det bli tilrettelagt for fleksibel håndtering av varer av forskjellig størrelse, og et nytt Pick up Point. ØK 2 inneholder også kontorer. Antall ansatte på anlegget er ikke forutsatt økt vesentlig mer enn i dag. Antall p plasser vist på illustrasjonsplanen er ca I tillegg kommer sykkelparkering. Utvidelsen vil komme i konflikt med turstien rett øst for bebyggelsen (Husåsen). Stien går videre nordover i kulvert under Torpveien. Jfr. bestemmelsene er det krav til omlegging av stien slik at friluftsinteressene ivaretas. Planforslaget omfatter også gang- og sykkelvei i retning Hunsrødsletta.

14 Arealoversikt og byggehøyder Plankart (arealer): Formål Felt Areal (daa) Bebyggelse og anlegg Kontor, industri og lager 57,0 daa Samferdsel og teknisk Kjørevei 2,5 daa Gang- og sykkelvei 1,3 daa Annen veigrunn 1,9 daa Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm 1,9 daa Turveg 0,3 daa Sum (avrundet) 65,0 daa Bebyggelse (bruksareal): Bygg Bebygd areal m2 (BYA) m2 (BRA) Kullerød 2 Eksisterende Kullerød 4 Eksisterende Mellombygg Nytt Kranlager Nytt Sum Jfr. reguleringsbestemmelsene inngår ikke utvendig areal for parkering m.v. i grad av utnytting. Videre skal bruksarealet regnes uten tillegg for tenkte plan. Deler av eksisterende bebyggelse på Kulerød 2 og 4 har mesanin. I oppsettet er det regnet med en halv 2. etasje i BRA. For mellombygget er det regnet med 2 fulle etasjer. Kranlageret er regnet uten oppdeling i tenkte plan, og har en antatt byggehøyde på ca. 25 meter. Jfr. bestemmelsenes 2.1 skal andel kontor ikke overstige 20 % av maksimalt tillatt bruksareal (BRA). 7.5 Parkering Jfr. de utfyllende bestemmelsene er det for næringsbebyggelse utenfor sentrum et maksimumskrav på 2,5 biler pr. 100 m2 (BRA). Maksimalt bruksareal (BRA) er ca , tilsvarende et maksimumskrav på 374 plasser. Illustrasjonsplanen viser ca. 300 merkede parkeringsplasser, fordelt med ca. 160 på ØK2 og 140 på ØK4. Dette tilsvarer ca. det antallet parkeringsplasser det er der i dag. Jfr. de utfyllende bestemmelsene er det for næringsbebyggelse utenfor sentrum et minimumskrav til sykkelparkering på 1 pr. 100 m2 BRA. Fult utbygd tilsvarer det et krav på 374 plasser. Det må antas at dette er langt over faktisk behov gitt virksomheten (automatlager m.v.). På illustrasjonsplanen er det vist to sykkelparkeringer ved hovedinngangene (ca. 140 plasser). 7.6 Utbyggingsavtale I henhold til de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanen (kap. 1.2) kan det jfr. Pbl nr. 2 inngås utbyggingsavtale i de tilfellene som er vedtatt av Bystyret i sak 13/07 den Det skal inngås utbyggingsavtale der utbyggingen forutsetter bygging av offentlige anlegg. Med offentlige anlegg menes her alle anlegg/tiltak som er vist som offentlig regulert formål i arealplanen eller som følger av bestemmelser i planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg og offentlige friområder. Planforslaget omfatter offentlig gang- og sykkelvei og turveg. Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis. Utbyggingsavtalen er ikke ferdigforhandlet.

15 15 8 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 8.1 Trafikk Illustrasjonsplanen viser ca. 300 merkede parkeringsplasser, fordelt med ca. 160 på ØK2 og 140 på ØK4. Dette tilsvarer ca. det antallet parkeringsplasser det er i dag (ca. 320 plasser). Det er ikke lagt opp til noen vesentlig økning i antall ansatte. Antallet biler med varetransport til anlegget varierer i dag fra ca. 50 pr. dag (normal sesong), til ca. 80 pr. dag i høysesongen. Høysesongen strekker seg over ca. 6 uker. Ved en full utbygging av anlegget vil antallet vareleveringer kunne bli doblet. Snitt for antall besøkende til Pick-up-Point er på ca. 200 kunder/biler pr dag. Antall besøkende vil variere, og ligger høyere i dagene før jul (ca. 3 ganger flere besøkende). Det er antatt at kundene fremover i større grad vil bruke lokale postkontor/butikker, og også at kundene får levert pakkene hjem. Pick-up-point i Sandefjord er i en særstilling pga. nærhet til lageret, og ekstremt rask leveringstid med lav kostnad. Det antas en økning opp til 300 kunder i snitt pr. dag om noen år. Jfr. referat fra møte med kommunen den forutsetter ikke kommuneplanen en overordnet plan (infrastruktur), ved mindre utvidelse av eksisterende næringsarealer på Fokserødområdet (inkludert ØK2 og 4). Det legges til grunn at de trafikkmessige konsekvensene av planarbeidet ikke er av et slikt omfang at det er krav til overordnet plan. Det vises i den forbindelse også til referat fra megling hos Fylkesmannen den I henhold til referatet ble den planlagte utvidelsen ikke ytterligere kommentert i meklingen. Trafikksituasjonen på Fokserød/Kullerød er omtalt i brev fra Sandefjord kommune til Statens vegvesen ( ). Det fremgår at det er enighet om at det bør utarbeides en helhetlig trafikkanalyse, som blant annet kartlegger fremtidig infrastruktur og rammer for arealbruk før nye næringsområder kan utvikles. Kommunen forutsetter at mindre utvidelser på Kullerød øst og nord kan skje før overordnet plan foreligger. Aktuelle tiltak på kortere sikt er bedring av kollektivsystemet, gang- og sykkelvei mellom Nordre Kullerød og Raveien og mellom Østre Kullerød og Hunsrødsletta. Etter dialog med kommunen er det lagt inn gang- og sykkelvei til Hunsrødsletta. Tiltaket omfattes av rekkefølgebestemmelsene. 8.2 Kommunalteknikk Kommunalteknisk plan (VA) er utarbeidet av Asplan Viak AS ( ) Vannforsyning Det er ikke lagt opp til økning av antall ansatte eller vannkrevende prosesser i den nye lagerhallen. Det er derfor ikke beregnet økt vannforbruk. Kapasiteten på vannforsyningen i området er god med 80 l/s. Vanntrykket er trykkforsterket ved kombinert forsyning fra pumpestasjoner på Hunstok og Orerød (totaltrykk på 165 mvs). For bebyggelsen er kravet til brannvann 50 l/s på grunn av størrelsen på branncellene. Det forutsettes at retningslinjene utarbeidet av Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS følges ved detaljprosjekteringen av bygget. En antar at kravet til slukkevann har vært det samme også for eksisterende bygningsmasse og at dette er på plass. Et bygg av denne størrelsen vil mest sannsynlig måtte sprinkles.

16 8.2.2 Avløp For avløpsvann er det ikke beregnet økning i antall ansatte på bygget. Området må bygges ut med separatsystem. Det eksisterende kommunale ledningsanlegget er separert, og avløp fra utbyggingen vil også bli det Overvann I tillegg til i den kommunaltekniske planen er håndtering av overvann på egen tomt vurdert nærmere av Asplan Viak i notat datert Takflater og asfalt kan gi stor avrenning fra området. Store deler av industriområdet og veinettet på Kullerød bidrar til at vassdraget er overbelastet. I notatet er det sett nærmere på en eller flere løsninger i kombinasjon. Dette kan være fordrøyningsmagasin, infiltrasjon i grunnen eller grønne tak. Det er sett på nedgravd magasin i from av betongrør eller plastkassetter, eller alternativt åpent i form av en demning. Uten øvrige tiltak vil et magasin måtte romme 1500 m3 til 1900 m3 avhengig av klimafaktoren. Grunnforholdene to til fem meter under bakken kan ha gode infiltrasjonsegenskaper. Høyt grunnvann stiller krav til utformingen av infiltrasjonsgrøfter. Vegetasjonsdekke på tak gir en betydelig reduksjon av årlig avrenning. Det antas mulig å holde tilbake mellom 200 m3 til 500 m3 ved bruk av torvtak på nytt bygg, eventuelt i kombinasjon med sedumtak på eksisterende bygg hvis det er mulig. 8.3 Friluftsliv Øst for området er det en merket tursti (Geirastadirløya). Denne fortsetter nordover i kulvert under Topveien. En utbygging i henhold til planforslaget forutsetter flytting av stia. Forslag til omlegging av stiene er merket i terrenget (merkespray på trær). Traseen ligger fint i terrenget, og det er lett å følge den merkingen som er gjort. Den nye traseen gir også en god forbindelse til utsiktspunktet øst på kollen. I tillegg til kommunens tidligere forslag til omlegging, er det for den nordre delen av traseen foreslått et alternativ noe lenger mot øst. Forslag til omlegging av sti er vist på vedlagte illustrasjonsplan. Tilrettelegging i nord ned mot kulverten må vurderes nærmere. Nedenfor er det vist et utsnitt av temakartet for rekreasjon fra kommuneplanen. Grønn farge viser rekreasjonsverdi A. Tursti er vist med heltrukken rød strek. Krav til opparbeidelse og omlegging av stien er tatt inn i rekkefølgebestemmelsene. 16

17 8.4 Landskap og terreng Plassering av bebyggelsen er vist på vedlagte 3D illustrasjoner, fotomontasje og snitt. Det planlagte kranlageret har en stor byggehøyde, men volumet ligger godt plassert inn mot åsryggen og bakenfor eksisterende bebyggelse. Det er ikke lagt opp til at det skal kunne kjøres på østsiden av det nye lageret. Oppbyggingen av terrenget må vurderes nærmere i forbindelse med senere detaljprosjektering, men det er lagt opp til at det kan fylles noe opp mot det nye bygget, slik at skråningen ikke blir for bratt. Prinsippet er vist på snittet (merket BB på illustrasjonsplanen): 17 Øst for Husåsen ligger det et åpent kulturlandskap langs Lingelemveien. De sentrale delene av området er vist med landskapsverdi B. Se vedlagte kart:

18 18 For å illustrere eventuelle konsekvenser for landskapet er det utarbeidet et sett med 3D illustrasjoner, hvor bebyggelsen er plassert i terrenget ved å bruke Google Earth. De tre illustrasjonen er tatt fra (se også kartvedlegg): Standpunkt 1 Lingelemveien 240. Standpunkt 2 Avkjøring til Lingelemveien 292 (Bergan). Standpunkt 3 Ved skogsholt vest for krysset Lingelemveien/Torpveien. Slik illustrasjonen viser vil den nye bebyggelsen knapt være synlig fra landskapet langs Lingelemveien. Fra standpunkt 1 er bebyggelsen ikke synlig. Fra standpunkt 2 (vist nedenfor) kan konturene av taket til den høye lagerbygningen til høye for låven midt på bildet så vidt skimtes. Tilsvarende gjelder fra standpunkt 3. Se vedlegg. Fra standpunkt 2: 8.5 Kulturminner Fylkeskommunen har foretatt befaring av området, og det er konkludert med at det ikke er behov for ytterligere registrering. Vestfold fylkeskommune har jfr. uttalelse den ikke merknader angående automatisk fredete kulturminner.

19 Grunnforhold Geoteknisk rapport er utarbeidet av Grunnteknikk AS ( ). Det aktuelle området ligger helt inntil og utenfor Raet (endemorene). Grunnen består erfaringsvis av moreneleire, det vil si leire med høyt og varierende innhold av sand og grus. Forholdene varierer mye lokalt fra faste masser til bløt og sensitiv/kvikkleire. Undersøkelsene på tomta viser at det er bløte masser av sensitiv og sannsynlig kvikk leire under et fast sandlag i sydvestre del av det planlagte bygget. Det er fastere masser av sand/grus mot nordenden, og liten løsmassemektighet nær skogsområdet i øst. Dybden til fjell varierer betydelig i søndre del, med bratt og skrånende fjelloverflate til ca. 40 meter. Langs østre tomtegrense er det bart fjell lengst nord og sannsynligvis lenger syd også. Grunnens seismiske egenskaper varierer betydelig fra grunntype A med forsterkningsfaktor S = 1,0 i østre og nordre del, til grunntype S2 med forsterkningsfaktor S = 1,8 1,9 på søndre og vestre del. Områdestabiliteten er tilfredsstillende. Lokalstabiliteten av graveskråninger mot øst må vurderes i detaljprosjektering. Bygget og laveste gulv anbefales fundamentert på peler til fjell, der det ikke kommer direkte på fjell. 8.7 Biologisk mangfold Biologisk mangfold er vurdert av Norconsult AS ( ). I Naturbasen er deler av Husåsen (i øst) registrert med viktige naturtyper. Rik edelløvskog (bøkeskog) med viktig verdi, og et område med rik sumpskog (verdi svært viktig) i sør. Registreringen stemmer ikke med dagens terreng, siden deler av området er gjort om til næringsbygg og parkeringsplass. Ortofoto (1997) viser dyrket mark og skog. Det foreligger registreringer (naturbasen), som viser arter med status i Norsk rødliste. Registreringene antas å stamme fra MiS registreringene (miljøregistrering i skog). Det er registrert bakkehumle, vipe, og hønsehauk m.m. i nærheten av tiltaksområdet. Det er ikke funnet utvalgte eller viktige naturtyper eller rødlistearter i tiltaksområdet. Området er vurdert å ha liten verdi for biologisk mangfold. Skogen er ung og artsfattig, og potensialet for forekomst av truede arter vurderes som svært liten. Det planlagte fordrøyningsmagasinet vil ligge i lokaliteten med rik sumpskog. Rik sumpskog inngår ikke i Norsk rødliste, men er en naturtype i sterk tilbakegang. Magasinet vil med planlagt utforming ikke tilføre verdi for biologisk mangfold, og etableringen vurderes som middels negativ for naturtypen. Kunnskapsgrunnlaget (jfr. Naturmangfoldlovens 8) har bestått av søk i aktuelle databaser og kontakt med Fylkesmannen supplert med feltbefaring. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert å stå i rimelig forhold til tiltakets karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Føre var prinsippet ( 9) vurderes ikke å komme til anvendelse (ikke mangel i kunnskapsgrunnlaget). I henhold til 10 (økosystemets samlede belastning) vurderes tiltaket å ha negative konsekvenser for lokaliteten med rik sumpskog. Det anbefales at fordrøyningsmagasinet etableres utenfor lokaliteten med rik sumpskog (jfr. 11). Med henvisning til størrelse på nedbørsfeltet, anbefales behov og plassering vurdert nærmere (jfr. 12).

20 Barn- og unge Jfr. Pbl. 2 skal det ved planlegging legges spesielt vekt på å sikre barn gode oppvekstvilkår. Det vises til RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Selve næringsområdet blir i dag ikke brukt av barn og unge. Interessene for barn- og unge er knyttet til tursti og friluftsområde i øst (se kapittel 8.3). Utvidelsen av næringsområdet er avklart på kommuneplanens arealdel. Omleggingen av turstien vil bli ivaretatt i forbindelse med utbyggingen (rekkefølgebestemmelser). Det er også lagt inn krav om bygging av gangog sykkelvei i retning Hunsrødsletta. 8.9 Støy Støy fra veitrafikk hentet fra temakart utarbeidet i forbindelse med kommuneplanrevisjonen. Kartet viser rød og gul støysone i henhold til T Bygget ligger i gul sone, og deler av uteområdet i rød sone. Det er ikke krav i TEK til skjerming av utendørs oppholdsarealer for næringsbygg. Innendørs krav er 35 dba i kontor/møterom. Fasaden demper ca. 30 dba, så i grenseområdet mellom gul og rød sone kan det være behov for støydempede vinduer.

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU

Lifo Eiendom AS. Detaljregulering med KU Lifo Eiendom AS Detaljregulering med KU Midt mellom Hamar og Brumunddal Regulert til forretning og LNF Bakgrunn Utvikle egen eiendom med framtidig utvidelse i retning Brumunddal Krav i kommuneplanen om

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 12.08.2015. OMREGULERING AV TANGVALL - LANGBAKKE PLANID 274, REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 01.10.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : PLANENS HENSIKT Hensikten

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Reguleringsplan DJUPMYRA del2

Reguleringsplan DJUPMYRA del2 25.08.2015 Beskrivelse Reguleringsplan DJUPMYRA del2 GNR 10 BNR 307 Planid: 1620201502 May I Andreassen Innholdsfortegnelse BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 Hensikt med plan... 2 Dagens status... 2 Forholdet til

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann

KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV7 Boliger, langs fylkesveien fra Holtebrekk mot Mørkvann Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2011/658-18 Arkiv: 0314 R1102 Dato: 03.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Andreas Kirkemo Utv.saksnr Utvalg Møtedato Fast utvalg for

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER.

SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER. Revidert dato: 27.10.14 Utarbeidet av: EGS Dato: 28.10.11 Side 1 av 8 SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLANER. Til bruk ved utarbeidelse og kontroll av planforslag før framlegging til offentlig behandling. Lista

Detaljer

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget

Reguleringsplan for. Langbråten hyttefelt Drangedal kommune. Beskrivelse av planforslaget Reguleringsplan for Langbråten hyttefelt Drangedal kommune Beskrivelse av planforslaget Innholdsfortegnelse Hensikten med planen... 3 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold... 3 Utbyggingsavtaler...

Detaljer

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard Saksnr.: 2011/20302 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 127465/2012 Klassering: OMBERG Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 13.12.2012 102/12 Forslag til detaljregulering/endring

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Detaljregulering HUMMELFJELL HYTTEGREND IV i Os kommune Planid: RD_67 21.03.2013 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret 08.09.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2014/1869 Arkiv: L12 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 56/2015 Planutvalget 25.08.2015 59/2015 Kommunestyret

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS BUDORVEGEN Planbeskrivelse Utarbeidet av Løten kommune 16.03.2015 Planområdets størrelse og beliggenhet Planområdet omfatter et areal på ca. 2,3 daa, derav

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE

STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE STEIN ERIK FISKUM REGULERINGSPLAN MÅKEVEGEN 2 PLANBESKRIVELSE 13. januar 2010 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold... 3

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser

Reguleringsplan for Del av Roa sentrum. Planbestemmelser Reguleringsplan for Del av Roa sentrum Planbestemmelser Vedtatt av kommunestyret K-sak 41/06, 29.6.2006 Mindre vesentlig endring DS UTV 216/06, 20.12.2006 Referanse: 06/2272-4 Arkivkode: Plan-ID 0533-2006-0004

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4462-6 Arkiv: REG 323-03 323-04 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE OPPSTART AV ENDRING AV PLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4462-6 Arkiv: REG 323-03 323-04 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE OPPSTART AV ENDRING AV PLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/4462-6 Arkiv: REG 323-03 323-04 EIKLI SØR NÆRINGSOMRÅDE OPPSTART AV ENDRING AV PLAN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar oppstart

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE Namsos 09.04.2015 Revidert. 10. 08 2015 FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22

Detaljer