Difi lanserer sertifisering av offentlige innkjøpere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Difi lanserer sertifisering av offentlige innkjøpere"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2011 Fredag 1. april 1. Difi lanserer sertifisering av offentlige innkjøpere 2. KOFA sliter, får ikke nok ressurser 3. En vellykket offentlig innovasjons-anskaffelse 4. Vegvesenet slåss med formidabel prisøkning 5. Gransking, el-biler og kaserne-anbud 6. Tordnar mot innkjøps-grønboka til EU 7. Vil ha et rent prosedyreregelverk for innkjøp 8. Kan få opptil 20 pst. av kontraktverdien i straff Difi lanserer sertifisering av offentlige innkjøpere Konserninnkjøpsdirektør i NSB, Dag Nordby (til høyre) og avdelingsdirektør i Difi, Dag Strømsnes (Foto: Jacob Landsvik) Før sommeren i år kommer Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) med sin sertifiseringsordning for offentlige innkjøpere. Vi ser fram til å lansere Sertifisering av offentlige innkjøpere, som setter standarden for kvalitetssikring av kompetanse knyttet til offentlige anskaffelser, sier avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi. Sertifiseringsordningen blir utviklet gjennom et pilotprosjekt i samarbeid med initiativtaker til sertifiseringen, NSB. De siste årene har Difi jobbet med kompetanseutvikling av ledere og innkjøpere innenfor egne kurs, nettverk og utvikling av opplærings- og veiledningsmateriell. Den 6. juli 2009 ble lansert. Nettstedet er senere oppdatert med egne sider med verktøy for anskaffelser innenfor bygg og anlegg. Nå tar Difi skrittet videre og lanserer en kunnskapstest og en fagplan som etter planen skal resultere i en sertifisering for innkjøpere i offentlige virksomheter. En slik ordning skal kvalitetssikre personlig innkjøpsfaglig kompetanse og kunnskap om innkjøpsfaget, regelverk og forskrifter, samt kunne fungere som en kompetansekartlegging for den enkelte virksomhet. Formell kvalitetsikring - Ambisjonen vår er klar: vi vil lage en standardisert nasjonal sertifisering av offentlige innkjøpere, som har merverdi for både arbeidsgivere og arbeidstakere, og som anerkjennes av arbeidsgivermarkedet som formell kvalitetssikring av kompetanse, sier avdelingsdirektør. Konserninnkjøpsdirektør Dag Nordby i NSB håper at sertifiseringsordningen skal være et virkemiddel som kan benyttes for å vurdere individuell kompetanse og skape trygghet for nivået på innkjøpskompetanse i virksomheten, i tillegg til å bidra til enda bedre omdømme. Innkjøpssertifiseringen blir tilgjengelig for 1

2 innkjøpere i alle offentlige virksomheter, uavhengig av sektor. Det vil bli utviklet en standardisert test for innkjøpere i klassisk sektor og en for innkjøpere i forsyningssektoren. Sertifiseringsordningen blir utviklet gjennom et pilotprosjekt i samarbeid med initiativtaker til sertifiseringen, NSB. Andre statlige virksomheter som NAV og Politiet har også vært med i pilotprosjektet som utviklingspartnere og testvirksomheter. Lanseres før sommeren i år "Sertifisering av offentlige innkjøpere" vil bli lansert innen sommeren Markedet skal da ha tilgang til en sertifisering av innkjøpere som gir tydelig uttrykk for realkompetansen til personene som blir sertifisert. Difi vil eie sertifiseringsordningen og ha ansvar for å sikre det faglige innholdet, videreutvikle og drifte sertifiseringsordningen. - Vi gleder oss til å sluttføre utviklingsarbeidet og ser fram til å lansere Sertifisering av offentlige innkjøpere, som setter standarden for kvalitetssikring av kompetanse knyttet til offentlige anskaffelser, sier Dag Strømsnes. For spørsmål om pilotprosjektet eller Sertifisering av offentlige innkjøpere, kontakt Prosjekteier: Jacob Landsvik, seniorrådgiver Offentlige anskaffelser, tlf.: e- post: KOFA sliter, får ikke nok ressurser KOFA sliter. Antallet saker økte kraftig fra 2009 til 2010, men tildelingen av ressurser har ikke holdt tritt. Dermed ligger klagenemnda langt etter de saksbehandlingsmål som er satt, og KOFA frykter for sitt omdømme som et effektivt tvisteløsningsorgan. Dette fremgår av årsmeldingen fra 2010 fra KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser), som imidlertid er god butikk for staten: 56 millioner kroner i gebyrer for ulovlige direkteanskaffelser ble ilagt i 2010! I sin årsmelding for 2010 peker klagenemnda flere steder på behovet for tilstrekkelige ressurser, ikke minst i lys av de resultatkrav som Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har satt: - For alle saker sett under ett, var gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2010 på 172 dager, dvs. 5,7 måneder. Dette er langt over FADs resultatkrav, og uheldig fordi det truer klagenemndas målsetting om å være et effektivt tvisteløsningsorgan for partene. Det er derfor viktig, heter det i årsmeldingen, at det til enhver tid tildeles tilstrekkelige ressurser til å ha mulighet til å nå resultatkravene. Det har ikke vært tilfellet i Tilstrømning av saker Tilstrømningen av saker har vært formidabel. Økningen fra 2009 til 2010 er på 43 prosent (opp fra 277 til 396 saker), og når det gjelder gebyrsakene en økning på 142 prosent (opp fra 43 til 104). Men også avgjorte saker er økt fra 230 i 2009 til 276 saker i 2010, dvs. 20 prosent. Aldri før har KOFA avgjort så mange saker som i Imidlertid er også restansene blitt større opp fra ca. 130 saker ved utgangen av 2009 til ca. 225 saker ved utgangen av 210. Det er en økning på 73 prosent. 2

3 Av de sakene som nemnda avgjorde i fjor, stammer 127 fra kommuner og 26 fra fylkeskommuner. 21 klager gjaldt ulike helseinstitusjoner. Det er grunn til å tro, påpeker klagenemnda, at det store antallet saker mot kommuner og helseregioner/foretak gjenspeiler det faktum at en svært høy andel av det offentliges samlede anskaffelser foretas av disse. 56 millioner i gebyr KOFA håndterte 55 gebyrsaker i fjor, og i 14 av dem ble det ilagt gebyr. Åtte av disse gjaldt kommuner, hvorav Oslo kommune måtte ut med 42 av de i alt 56 millionene som ble ilagt i Totalt er det nå ilagt 25 gebyr for ulovlige direkteanskaffelser. En observasjon som nemnda gjør i årsmeldingen er utviklingen i antallet avvisninger. Antallet var høyest i de første driftsårene, for så å synke gradvis fram til I 2010 er det imidlertid en økning igjen. KOFA kommenterer slik: - Klagenemnda antar at det høye antall avviste saker i de første driftsårene skyldes at det var usikkerhet blant leverandørene med hensyn til når det var sannsynlig at klagen førte frem og når det var mulig å klage. Dette har så gradvis bedret seg og klagenemnda opplever nå at kunnskapsnivået blant leverandørene har økt, og at de klagene vi nå mottar i større grad er velbegrunnet og har større sannsynlighet for å føre frem. Årsaken til økningen i avviste saker i 2010 skyldes at klagenemndas sekretariat har blitt strengere med hensyn til hvilke saker som slipper gjennom til nemnda, da det nå blant annet foreligger en god del praksis fra nemnda som sekretariatet kan bruke direkte i sine vurderinger om saken kan føre frem. En vellykket offentlig innovasjons-anskaffelse Et vellykket eksempel på innovative offentlige anskaffelser i en norsk sammenheng er utviklingen av gassferger, fremgår det av en artikkel som nylig er publisert i Samferdsel, tidsskriftet til Transportøkonomisk Institutt. Artikkelforfatterne, som begge hører hjemme i NHO-miljøet, påpeker at det offentlige kan stimulere næringslivet til nyskaping i betydelig større grad enn i dag. I dag anskaffer det offentlige stort sett hyllevarer og etterspør i liten grad innovasjoner, heter det i artikkelen. Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for nærmere 400 milliarder kroner. En forsvinnende liten andel brukes bevisst til å fremme innovasjon i næringslivet. Her ligger det et uutnyttet potensial, noe utviklingen av norsk teknologi for gassferger viser, skriver artikkelforfatterne Daniel Ras-Vidal og Klaus Værnø. Ras-Vidal er innovasjonspolitisk rådgiver i Næringslivets Hovedorganisasjon, Værnø er ass. direktør i Rederienes Landsforening, en landsforening i NHO. - Et vellykket eksempel på innovative offentlige anskaffelser i en norsk kontekst er utviklingen av gassferger, understreker de to. Det er staten og fylkeskommunene som kjøper tjenester fra rederiene langs kysten for å drive de forskjellige bilfergesambandene, totalt ca. 120, som trafikkeres av ca. 180 ferger, gjennom konkurranse i offentlige anbud. Det har i mange år vært aktuelt å bruke LNG flytende naturgass på fartøyer, blant annet fordi den gir 25 prosent mindre CO2-utslipp, 90 prosent mindre NOx-utslipp og er uten SOx og partikkelutslipp. Gassdrift er imidlertid en dyrere løsning enn konvensjonelt drivstoff, så dersom man anskaffer hyllevare til billigst 3

4 pris, vil ikke gassdrevne fartøy bli bygget. Videre har infrastrukturen for levering av gass medført at gass ikke har vært særlig aktuelt. En suksess I 1995 besluttet imidlertid Stortinget at det skulle brukes gass som drivstoff når Statens vegvesen skulle kjøpe inn bilfergetjenester i Møre og Romsdal. Det medførte mye arbeid med å utvikle en motor og et fartøy som var tilpasset gassdrift, ifølge artikkelforfatterne. Fartøyet som ble bygget av Fjord1 MRF, ble en suksess, og i de senere år har myndighetene etterspurt gassdrift på flere av fergestrekningene med stor kapasitet. I løpet av 2012 er det etter planen 15 ferger med gass som drivstoff fordelt fra Rogaland til Nordland. Teknologien er utviklet i Norge og flere av de nye fergene blir utrustet i Norge. - Virkningen av en politisk beslutning tatt i 1995 er derfor at Norge nå er et foregangsland for bruk av gass i verden. En annen virkning er at også andre fartøy som går langs kysten nå kan få tilgang til gass fordi fergestrekningene er plassert slik at det kan være interessant å opprette tankanlegg langs kysten. Rederiet som har vunnet anbudet for fergedrift i Vestfjorden, Torghatten Nord AS, har tatt initiativ til å lage et tankanlegg som også kan betjene andre gassbrukere. Dette fører igjen til økt tilgjengelighet til gass og muliggjør at andre også kan bruke gass, heter det i artikkelen. Innkjøpskompetanse Artikkelforfatterne peker på at det for det offentlige handler om å bli flinkere til å definere samfunnets behov, samtidig som innkjøpskompetanse for innovative offentlige anskaffelser må systematiseres og bli pensum for både dagens og morgendagens ledere i offentlig sektor. I tillegg kan myndighetene bidra med finansiell risikoavlastning, mens private aktører i større grad enn i dag må heve blikket og se mulighetene for innovasjon og vekst som leverandører til offentlig sektor, skriver Ras-Vidal og Værnø i sin artikkel i bladet Samferdsel. Vegvesenet slåss med formidabel prisøkning Statens vegvesen har opplevd en formidabel prisøkning i sine driftskontrakter. Prisene viste seg å ha økt med 80 prosent mer enn Statistisk Sentralbyrås indeks for de fire-fem siste årene. Av disse 80 utgjør 50 entreprenørenes økte priser sammenlignet med forrige gang kontraktene ble lyst ut. Dette fremgår av årsmeldingen for 2010 fra vegvesenet, som arbeider aktivt i markedene for å øke konkurransen og utvikle kontraktformene. Entreprenørmarkedet for veiarbeider er bl.a. preget av et driftsmarked som er umodent og i utvikling. Det er i hovedsak de samme entreprenørene som opererer i dette som i anleggsmarkedet, skriver veimyndighetene i sin årsmelding. For Statens vegvesen er det derfor viktig å få synergieffekter i de to markedene, legge til rette for effektiv drift, samt å stimulere til økt deltakelse i konkurransene. Statens vegvesen poengterer at man har et godt samarbeid med bransjen om utvikling av kontraktene. Som et ledd i dette har det skjedd en betydelig omarbeiding og samordning av kontraktsbestemmelser for bygging, drift, vedlikehold og utbedring av 4

5 veier. Et viktig mål har vært å komme fram til en balansert risikofordeling, særlig for driftskontraktene. Ulike kontrakttyper Det legges vekt på å ha ulike kontrakttyper tilpasset lokale forhold, og systematisk prøve ut alternative kontraktsformer. Statens vegvesen vil også prøve ut forskjellige typer driftskontrakter der hvor dette antas å gi bedre styring og tilpassing til lokale forhold, og alternative kontraktsformer vil bli vurdert når konkurransesituasjonen tilsier dette. Det fremgår av årsmeldingen at en viktig risikofaktor er prisutviklingen på drift- og vedlikeholdskontraktene. En fortsatt økning gir store utfordringer, ikke minst sett i lys av det store vedlikeholdsbehovet på riks- og fylkesveier, påpeker etaten, som fremholder at tiltakene for å få flere tilbydere til driftskontraktene, bl.a. har resultert i økt konkurranse om driftskontraktene blant entreprenørene. Kostnadsvekst på driftskontrakter - I 2010 ble det inngått 17 nye driftskontrakter med varighet på fem år. Kontraktene startet opp 1. september og avløste kontrakter som ble inngått for 4 og 5 år siden. I forhold til de tidligere kontraktene ble kostnadsøkingen på om lag 80 prosent ut over kostnadsveksten beregnet ut fra SSBs kostnadsindekser for perioden. 20 av disse 80 kan tilskrives at det er lagt inn flere oppgaver (økt volum, økt trafikk, med mer), mens 10 av dem antas å være kommet som følge av endrede byggherrekrav. De siste 50 representerer entreprenørenes økte priser sammenlignet med forrige gang kontraktene ble lyst ut, skriver Statens vegvesen i 2010-årsmeldingen. Vegmyndighetene gjennomfører stikkprøvekontroller for å forsikre at entreprenørens arbeid er utført i henhold til kontrakten. Det ble i 2010 innført et elektronisk system, som et hjelpemiddel for oppfølging av driftskontraktene. Så å si alle planlagte kontroller i fjor ble gjennomførte, og de viste at 98 prosent var uten mangler. Kontrollene viser at entreprenørenes leveranser i hovedsak er i henhold til kontrakten. Det er få mangler og lite sanksjoner, konstaterer etaten. Miljø og e-handel I driftskontraktene er det for øvrig krav om månedlig rapportering av avfall med akkumulerte mengder på den enkelte kontrakt, og etaten krever miljøsertifisering ved innkjøp der dette er hensiktsmessig, eksempel er trykkeritjenester og renhold. I desember 2010 ferdigstilte Statens vegvesen også integrasjon mot e-handel, og det tilrettelagt for elektronisk ordrehåndtering og elektronisk fakturamottak. Kort nytt om offentlige innkjøp Gransking, el-biler og kaserne-anbud Bærum kommune har sjekket leverandører og vil fortsette med det i stikkprøveform for å se om de etterlever lover og regler. Sammen med bransjen skal Statens vegvesen granske asfaltnæringen, og Oslo kommune tester ut elbiler. I Sør-Trøndelag drøfter kommuneøkonomer offentlige anskaffelser, og i Danmark konkurranseutsetter forsvaret sine kaserner. I Initiativ for etisk handel dominerer Rogaland den offentlige sektoren, og Australia har en nedgang i antall kunngjøringer etter et stort løft året før. 5

6 Bærum sjekker leverandører Bærum kommune er gått ut til om lag 70 leverandører og bedt dem dokumentere at de oppfyller kravene innenfor lov og avtaleverk i arbeidslivet. Formålet har vært å forsikre seg om at kommunen ikke benytter seg av leverandører som preges av sosial dumping, fremgår det av en melding på kommunens nettsted. Bærum kommune har en nulltoleransepolicy når det gjelder sosial dumping, og legger stor vekt på dette ved tilbudsinnbydelser og ved inngåelse av rammeavtaler med leverandører. Gjennomgangen vil bli fulgt opp av stikkprøvekontroller. Gransker asfaltbransjen Den norske asfaltbransjen skal granskes. Statens vegvesen skal engasjere et uavhengig selskap som skal sørge for en fullstendig gjennomgang. Bakgrunnen er at Konkurransetilsynet etterforsker mulige brudd på konkurranseregler i Midt-Norge. Bransjeorganisasjonene har selv bedt om å bli gransket, og Statens vegvesen tar ansvaret for å gjennomføre en granskning. Bransjen skal være med å finansiere og skal bidra med full åpenhet i forhold til dokumenter, ressurser og folk. Men mandatet skal utarbeides av Statens vegvesen og de skal styre oppdraget. Oslo tester el-biler Biladministrasjonsselskapet Autolease har sammen med Oslo kommune etablert et prosjekt for å teste om nye elbiler er gode nok til daglig profesjonelt bruk, eller om det fortsatt bare er en bil for entusiastene. I en avgrenset periode skal en bydel og en etat teste elbiler i døgnkontinuerlig drift. Bilprodusentene Mitsubishi og Think er deltagere i prosjektet og stiller med to biler hver. Målet er å høste erfaringer med selve elbilene og lære mer om hvilke endringer som eventuelt må til for at elbilene skal kunne bli en fullgod erstatning for biler med fossilt drivstoff. Kommuneøkonomer drøfter offentlige innkjøp Offentlige anskaffelser står på dagsorden når fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med lokallaget i NKK (Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund) skal gjennomføre fagsamling i det kommunaløkonomiske nettverket (KOMØKNETT) juni KOMØKNETT skal sette fokus på kommunal økonomi, og være en arena med faglig stimulering, erfaringsutveksling og sosialt samvær for alle med faglig ansvar innen økonomi og regnskap i kommunene i Sør-Trøndelag, heter det. Rogaland på topp i Initiativ for etisk handel Enda en Rogalandskommune er blitt medlem i Initiativ for etisk handel (IEH), nemlig Strand kommune. Dermed er det 13 offentlige enheter medlem her, og av disse er sju fra Rogaland. Helseregionene i Norge og Hinas (Helseforetakenes Innkjøpsservice AS) er med, likeledes er Akershus fylkeskommune og kommunene Bærum, Moss og Kristiansand medlemmer. Fra Rogaland kommer Universitetet i Stavanger, Rogaland fylkeskommune og kommunene Hjelmeland, Sauda, Stavanger, Strand og Suldal. 6

7 Drift av danske forsvarskaserner på anbud Driften av danske kaserner skal ut i anbudskonkurranse. I løpet av 2011 kan private aktører komme med tilbud på driften av kasernene i det danske forsvaret i Østdanmark, og neste år kommer konkurranseutsettingen av de øvrige kaserner. Konkurransen i år omfatter driften av 170 kaserner og gjelder alt fra rengjøring og kantinedrift til arealpleie og vedlikehold. Konkurranseutsettingen har ikke foregått uten strid, og regjeringen har vært på banen med budskapet om at private bare får overta driften dersom det er rentabelt for et økonomisk hardt presset forsvar. Kunngjøringsfall i Australia Etter et kraftig løft i antallet kunngjøringer i sesongen opplevde Australia et fall i sesongen, fremgår det av statistikk fra AusTender, som er den australske sentralregjeringens informasjonssystem for offentlige anskaffelser. Når kunngjøringer ble offentliggjort sist sesong, og det gjaldt offentlige oppdrag verd mer enn ca kroner, som er deres nedre kunngjøringsgrense. Noe over annethvert oppdrag gikk til små og mellomstore bedrifter. Målt i verdi dro denne bedriftsgruppen med seg om lag hver tredje australske dollar. Tordnar mot innkjøps-grønboka til EU Næringslivet i Sverige tordnar mot grønboka om offentlege innkjøp som EU-kommisjonen har på høyring. Det er detaljreguleringa og det å nytte offentlege innkjøp til å fremje sekundære og tertiære politiske mål, dei ikkje likar. Med grønboka, heiter det, opnar ein for meir subjektive tildelingsvurderingar, og føremålet med innkjøpsreglane kjem i bakgrunnen. Når ikkje-innkjøpsfaglege omsyn kjem inn i reglane, vert det òg dobbeltlovgjeving, og det trugar rettstryggleiken, etter det talerøyret for det svenske næringslivet, Svenskt Näringsliv, meiner. Svenskt Näringsliv, som er systerorganisasjon til NHO, skriv i høyringsfråsegna at EU har vorte ein reguleringsmaskin som ofte går langt vidare enn det som er naudsynt og eigna for å fremje den indre marknaden. Grønboka som no ligg føre, er dessverre eit tydeleg døme, og ho syner at EU på nokre område heilt har missa kontakten med det som er limet i fellesskapen ein fungerande indre marknad. Av høyringsfråsegna går det fram at det i første rekkje er det organisasjonen kallar sekundære og tertiære politisk ønskemål, som er urovekkjande. Desse måla har byrja å overskugge det som er kjernen i offentlege innkjøp, heiter det. Svenskt Näringsliv trur at det er ei eller annan sentralstyring mot desse måla som ligg i bakhovudet. Røynslene syner at det berre er ved svært presise vilkår at sentralstyring verkar som det skal på det økonomiske området, men det kan føre til uventa verknader, som ikkje nokon har sett på førehand. Vidfemnande kampanje Næringslivsorganisasjonen skriv at mange særinteresser i lang tid har drive ein vidfemnande kampanje for at offentlege innkjøp skal kunne nyttast til heilt andre føremål enn det som opphavleg var meininga. Dette kjem til uttrykk i grønboka, heiter det. Denne måten å regulere på er direkte ueigna då det er heilt på slump kva slags sekundære krav som kjem til å bli stilt, når dei vert stilte og kven som stiller dei. 7

8 Utviklinga mot fleire og meir detaljerte reguleringar går dessutan rett mot det arbeidet som EU elles driv med å gjer reglane enklare. Dei sekundære krava passar godt til dei oppdragsgjevarane som ønskjer å rette tevlingsutsetjinga si mot ein bestemd leverandør i ein viss bransje, ein viss region eller eit visst land, heiter det. Det er slik, meiner organisasjonen, at det høvet det er for manipulering av slutresultatet i ei tevling aukar proporsjonalt med talet på mogelege sekundære spesialkrav. Slik det no ser ut, kan det kome nye kriterium frå EUkommisjonen som i langt større gard enn i dag opnar for subjektive evalueringar. Slump og kaos Vi vågar å seie at grønboka ikkje kjem til å leggje til rette for meir effektive innkjøp, held Svenskt Näringsliv fram. I beste fall vert resultatet av ei nyregulering meir tilpassingar på slump, og i verste fall eit kaos der den politiske dagstemperaturen avgjør kva slags sosiale krav som vert stilte til leverandørane. Sluttresultatet kjem under alle omstende ganske sikkert ikkje til å vere ein føremon for eit meir tevleført Europa eller fremje ein betre fungerande indre marknad, strekar Svenskt Näringsliv under i si høyringsfråsegn til grønboka om offentleg innkjøp frå EU-kommisjonen. Kan få opptil 20 pst. av kontraktverdien i straff Nesten alle EU-landa har reglar som opnar for å straffe oppdragsgjevarar økonomisk dersom dei bryt reglane for offentlege innkjøp. Nokre kan òg gjere vedtak om at kontraktperioden skal kortast ned. Den økonomiske straffen er ulik mellom landa, men han ligg på mellom 5 10 prosent til prosent av verdien på den kontrakten det gjeld. Dette går fram av eit oversyn som Public Procurement Network (PPN) har laga. PPN kom til i 2003, etter ein prosjektperiode frå Nettverket er samansett av representantar for ulike europeiske nasjonar med ansvar for offentlege innkjøpsreglar. Det er hovudsakleg EU-medlemsland, men Noreg er til dømes òg med i nettverket. Føremålet med nettverket er å fremje offentleg handel over landegrensene, hjelpe til dersom det vert problem i samanhengen med slike innkjøp og dessutan drive samanlikningar og utveksling av røynsler for å få betre praksis og etterleving av regelverket. Nettverket har fram til no hatt ei leiing på friviljug basis, men frå 1. juli i år skal presidentskapen i nettverket gå på rundgang mellom medlemmene. Kvar presidentperiode skal vere på eit år. Sidan 2009 har Italia hatt den friviljuge presidentskapen. I sin presidentperioden har Italia samla inn opplysningar om dei nasjonale systema for offentlege innkjøp. 27 EU-land saman med Noreg, Sveits, Makedonia og Tyrkia har svart på ei rekkje spørsmål om reglar, innkjøpsinstitusjonar, ansvarstilhøve osb. Under EU/EØS-tresklane Mellom opplysningane finn vi at dei fleste landa har dei same reglane for innkjøp over som under EU/EØS-tresklane. I mellom anna Tyskland og Romania er det særskilte reglar for desse kjøpa. Ofte er det slik at den nasjonale lovgjevinga opnar for enklare prosedyrar og stuttare fristar, særleg for dei mindre kjøpa. Offentleggjering finn ofte stad 8

9 på nettstader og i nasjonale kunngjeringsblader. I nokre land, som til dømes Storbritannia og Tyrkia, er det ikkje reglar, men berre dei grunnleggjande EU-prisnippa som gjeld for innkjøp under dei nemnde tresklane. Mange land har ein sentral institusjon, ofte heimehøyrande i eller til eit departement, som koordinerer den offentlege innkjøpspolitikken. Ofte er det eit økonomi- eller finansministerium som institusjonen høyrer heime i. England har ein modell med eit halvsentralisert kontor for offentleg handel som nøkkelinstitusjonen, medan Wales, Scotland og Nord-Irland har sine eigne institusjonar til føremålet. I nokre land er det rådgjevande institusjonar, som i Austerrike, Frankrike og Italia, og mellom deira gjeremål er det å hjelpe med informasjon osb. Til aktørane i denne marknaden. Regeletterlevinga Når det gjeld kontrollen med regeletterlevinga, er det ofte interne eller eksterne revisjonsinstitusjonar som har denne oppgåva. Mellom dei nye medlemslanda finn ein ofte særskilde og spesialiserte kontrollorgan til føremålet. I til dømes Slovakia og Malta er det òg mogeleg for revisjonsorganet å kome med sanksjonar dersom ein offentleg oppdragsgjevar bryt reglane. I Latvia er det kontoret som skal kontrollere regeletterleving òg første instans i klagesystemet. Mellom andre Noreg og Tyrkia har klageorgan som er ubundne, og i andre land er det tevlingsstyresmaktene som har denne oppgåva. Dei fleste landa har sentrale innkjøpsorganisasjonar, og i nokre av landa må dei sentrale styresmaktene kjøpe på rammeavtalar som er gjort av ei sentral innkjøpseining. Tyskland har ein sentral innkjøpsinstitusjon for sivile kjøp, og ein for forsvarskjøp. Vil ha et rent prosedyreregelverk for innkjøp Det kommende EU-reglene for offentlige anskaffelser bør bli et rendyrket og forenklet prosedyreregelverk med formål å øke konkurransen ved på fremme tilgang på flere tilbud og grenseoverskridende anskaffelser. Målet bør være å øke effektiviteten i det offentliges utgifter. Andre, frivillige krav for eksempel miljøkrav bør i stedet bli å finne i dertil egnede regelverk. Dette fremgår av en høringsuttalelse fra de svenske konkurransemyndighetene, Konkurrensverket. De svenske konkurransemyndighetene påpeker at det i EU-kommisjonens grønnbok er påstander som savner grunnlag, og at flere av spørsmålene som reises ikke kan finne svar før en grundig konsekvensanalyse gjennomføres. Grønnboken som for tiden er på høring, har til formål å legge grunnlaget for en modernisering av EUs politikk for offentlige anskaffelser. En annen innvending fra Konkurrensverkets side er at flere av målene for offentlige anskaffelser som listes opp i grønnboken, står i innbyrdes konflikt med hverandre. Det viktigste målet er det opprinnelige målet, nemlig å øke effektiviteten i de offentlige utgiftene, fastslår Konkurrensverket. Konkurransemålet bør dertil tydeliggjøres bedre og prosedyrereglene bør klart peke i retning av å øke konkurransen gjennom ulike muligheter for å stimulere til flere tilbud og flere grenseoverskridende anskaffelser, heter det. 9

10 Ikke komplisere - Ved en revisjon er det viktig at man ikke kompliserer regelverket ytterligere, understreker de svenske konkurransemyndighetene i sin høringsuttalelse til grønnboken. For eksempel bør ikke EU-domstolens praksis generelt sett kodifiseres i direktivene, fordi slike bestemmelser med tiden kommer til å få nye tolkninger. Etter Konkurrensverkets mening bør anskaffelsesreglene være en rendyrket prosedyrelovgivning, og ikke blande inn andre krav. Sistnevnte bør innpasses i andre regelsett, etter å ha vurdert i hvert enkelt tilfelle hvilke økonomiske styrtingsmidler som egner seg best for å harmonisere og fremme kravene. Den enkelte oppdragsgiver er den som er best egnet til selv å definere sine behov, heter det, men EU-harmonisering av frivillige krav f.eks miljøkrav gir større forutsigbarhet og det gjør det lettere for leverandørene og fremmer konkurransen. Statistikk Konkurrensverket savner beskrivelser og forslag i grønnboken som tar opp betydningen av oppfølgingen av de offentlige anskaffelsene ut fra et effektivitets- og konkurranseperspektiv. I den forbindelse kritiseres statistikken som samles inn ifølge EUs anskaffelsesdirektiv. Den har en slik kvalitet i dag at den ikke er egnet til slik oppfølging, og konkurransemyndighetene ber derfor bl.a. om at det blir et krav om at så vel oppdragsgivere som leverandører i konkurransene bør oppgi organisasjonsnummer. EU-kommisjonen får dessuten anbefaling fra Konkurrensverket om å se på anskaffelsessystemer i land utenfor EU, og i den forbindelse kritisk vurdere fordeler og ulemper av å beholde EU-systemet eller innføre et nytt system inspirert av de som er utviklet i andre områder. 10

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO

VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 27. april 2017 Vår ref: Anita Sundal/ 17-12196 VIRKES INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Hovedorganisasjonen

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Rundebordskonferanse Virke 5. februar 2013 Det er nødvendig å innovere Globalisering og økt konkurranse Bærekraftig utvikling En aldrende befolkning Hva

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

Statsbudsjettforslaget 2012 Tiltak for forutsigbare vilkår for ideelle leverandører

Statsbudsjettforslaget 2012 Tiltak for forutsigbare vilkår for ideelle leverandører Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2011 Fredag 14. oktober 1. Tiltak for forutsigbare vilkår for ideelle leverandører

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr november 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr november 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 43 24. november 2014 Det faglige hjørnet: En avtale kan godt være løpende, dvs. uten tidsbegrensning. Men det kan ikke være rammeavtale og varigheten må ikke være lenger enn

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2013 Fredag 6. september 1. Flere og flere kjenner til programmet 2. De folkevalgte

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa:

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa: Rådmannen Moderniseringsdep. Postboks 8004 dep 0030 OSLO Etne, 01.07.2005 Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Sakshandsamar: 200404123 2005000527/2005003043 N-038.02 BIH HØRINGSBREV - ENDRINGER I REGELVERKET

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 4 26. januar 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Blandede kontrakter er regulert i regelverket. Men det er en slik kontrakttype som byr på hodebry. Det er om det er byggeog

Detaljer

Lanserer nettbasert verktøy for sosiale krav

Lanserer nettbasert verktøy for sosiale krav Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2011 Fredag 6. mai 1. Lanserer nettbasert verktøy for sosiale krav 2. Stortinget ber

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av Vår dato Vår referanse 15.6.2015 15/00313-2 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Bente Hagelien Høringsbrev - Forslag om endring av lov

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Kunngjør på Doffin som aldri før

Kunngjør på Doffin som aldri før Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2008 Fredag 29. august 1. Kunngjør på Doffin som aldri før 2. Hjelp til å trå riktig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 22.06 2012 Forskrift om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Oslo, august 2010 Saksbehandler: og Kristin Kvarme Telefon: 800 83 028 (08:00-15:00) Avdeling for Datafangst Den europeiske samfunnsundersøkelsen hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Statistisk

Detaljer

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat NY FORSKRIFTSBESTEMMELSE OM MILJØ I REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. INNLEDNING Et nytt regelverk om offentlige anskaffelser er vedtatt av Stortinget og Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp

Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Elektronisk faktura i offentlig sektor også en del av effektive innkjøp Trondheim 09.06.09 Sidsel I. Tønnessen Avdeling for IKT og fornying FAD Bakgrunn AGFA -rapporten Høring St.m. Nr. 36 (2008-2009)

Detaljer

BARNEOMBODET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandlar: Dato: 13/01630-2 Ane Gjerde 11. desember 2013

BARNEOMBODET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandlar: Dato: 13/01630-2 Ane Gjerde 11. desember 2013 BARNEOMBODET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbehandlar: Dato: 13/01630-2 Ane Gjerde 11. desember 2013 Høyring - forslag til endringar

Detaljer

Noen avtaler fritatt for konkurranseutsetting

Noen avtaler fritatt for konkurranseutsetting Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 22/2011 Fredag 10.juni 1. Noen avtaler fritatt for konkurranseutsetting 2. Sjekket kritikkverdige

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten.

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INNKJØP Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INTERESSE FOR INNKJØP. Stram kommuneøkonomi. Trenger ansatte til tjenesteproduksjon. Lønn og

Detaljer

Forslag til reviderte innkjøpsdirektiver Mer forhandlinger, lettere dokumentasjonskrav

Forslag til reviderte innkjøpsdirektiver Mer forhandlinger, lettere dokumentasjonskrav Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 44/2011 Fredag 23. desember 1. Mer forhandlinger, lettere dokumentasjonskrav 2. Vurderer

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 13 25. april 2016 Det faglige hjørnet Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår Oppdragsgiveren bør være bevisst på markeds situasjonen ved bruk av

Detaljer

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 16/2036 16/00128 20.12.2016 Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser Ansvarlig myndighet: Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet

Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Ny GIV Oppfølgingsprosjektet Anne Gerd Strand, prosjektleiar Om oppfølgingstjenesten (OT) Utfordringar for OT Samarbeidsavtalen Førmålet med avtalen er å legge til rette for eit styrka og systematisert

Detaljer

Samfunnstryggleik og beredskap

Samfunnstryggleik og beredskap Samfunnstryggleik og beredskap (Status og tankar om vegen vidare ) - ROS-analysar - Krise- og beredskapsplanverk - Øvingar - Interkommunalt samarbeid 1 NRK Brennpunkt 21.04.2015 2 1 Status i Hordaland

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Haster med samordningsenhet for innkjøp

Haster med samordningsenhet for innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2014 Fredag 31. januar 1. Haster med samordningsenhet for innkjøp 2. Oftere KOFA-medhold

Detaljer

Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav. Lars Kr. Bjørløw

Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav. Lars Kr. Bjørløw Ny forsyningsforskrift og nye anskaffelseskrav Lars Kr. Bjørløw 2017-02-02 Endringer i lover og nye forskrifter Endringer i lov om offentlige anskaffelser, i fra 1. januar 2017 Ny forskrift om offentlige

Detaljer

Saksbehandlingsmål sprengt med nær 100 pst.

Saksbehandlingsmål sprengt med nær 100 pst. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2011 Fredag 11. mars 1. Saksbehandlingsmål sprengt med nær 100 pst. 2. Kuttet skadelig

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen

Fremtidens byer 4. april Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Fremtidens byer 4. april 2011 Offentlige anskaffelser Knutepunkt Rogaland Innkjøpssamarbeid i Rogaland v/christin Vik Eliassen Offentlige anskaffelser Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) vart i siste del av 1900-talet teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange

Detaljer

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2010 Fredag 23. april 1. Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans 2. Veiledning

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 28. september 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 28. september 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 28. september 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: En rekke nye regler for offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. juli i år. De gjelder alle sammen anskaffelser som

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 29. september 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Oslo kommune har skjerpet kravet om bruk av lærlinger i kommunens anskaffelseskontrakter. Omfanget av behovet og kontraktens

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Lite konkurranse, statens kostnader øker

Lite konkurranse, statens kostnader øker Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2011 Fredag 25. februar 1. Lite konkurranse, statens kostnader øker 2. Standarder for

Detaljer

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2009 Fredag 19.juni 1. Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp 2. Satser på

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

!"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

!Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). !"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2011 Fredag 4. mars 1. Vil konkurrere om byggetid på E6 på Helgeland 2. Vil ha bedre

Detaljer

Mål for arbeidet denne kvelden

Mål for arbeidet denne kvelden Mål for arbeidet denne kvelden Synleggjera dei folkevalde si rolle som forvaltningsorgan med offentleg mynde, og ansvarleg styringsorgan for kommunen som organisasjon. Orientera om spelereglar og gje eit

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Spørsmål 6 (koda/kategorsiert): «Har du noko du med eigne ord du vil seia om ein ny kommune?» Overlevert

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Rammeavtaler kan gi konkurranserisiko

Rammeavtaler kan gi konkurranserisiko Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 35/2011 Fredag 21. oktober 1. Stiller krav, men oppfølging varierer 2. Rammeavtaler kan

Detaljer

Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Nærings- og fiskeridepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/3857-1 17/00174 31.10.2017 Høringsuttalelse til høring om innføring av standardformat for det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) Ansvarlig

Detaljer

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014

HØYRING AV FORSLAG OM ENDRINGAR I FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 2013-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210128-2 Arkivnr. 143 Saksh. Roksvåg, Berit Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013 HØYRING

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA

Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2012 Fredag 9. mars 1. Foreslår kraftig økning i klagegebyr til KOFA 2. Slipper unna

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer