Kunngjør på Doffin som aldri før

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunngjør på Doffin som aldri før"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2008 Fredag 29. august 1. Kunngjør på Doffin som aldri før 2. Hjelp til å trå riktig ved samarbeid om tilbud 3. Kontraktoverdragelse var ulovlig direktekjøp 4. Gransking, KOFA og ehandel.no 5. Leverandør-rop om dansk doffin 6. Svenskane førebur sanksjonar 7. Nye og egne regler for mer følsomme forsvarskjøp 8. Vegen vidare etter store framsteg Kunngjør på Doffin som aldri før Norske offentlige oppdragsgivere kunngjør som aldri før i Doffin. Det viser statistikken for årets seks første måneder når det gjelder kunngjøringer om offentlige anskaffelser. I alle segmenter er det en oppadgående tendens, som har vart i flere måneder i trekk. Totalt er det offentliggjort nær kunngjøringer de siste 12 månedene på Doffin. Tallet på frivillige kunngjøringer oppdrag under den nasjonale terskelverdien er fordoblet på ett år. Forleden leverte AsplanViak sin faglige rapport knyttet til problemstillingen om hvor den nasjonale terskelverdien skulle ligge. Hovedkonklusjonen er at dagens nivå, , peker seg ut som en rimelig balanse mellom samfunnsmessig tap og gevinst. KS har inntatt det standpunkt at grensen bør heves, om mulig helt opp til EU/EØS-terskelverdien for å frita kommunene for alt merarbeid med kunngjøring. På sin side ønsker NHO en lavere terskelverdi for å sikre åpenhet og innsyn. Så vil fornyingsstatsråden, Heidi Grande Røys, på et tidspunkt komme med konklusjonen. Et sentralt poeng i debatten er kunngjøringslysten og - viljen til offentlige oppdragsgivere. Fersk Doffin-statistikk for årets første seks måneder foreligger og den forteller at det kunngjøres mer og mer. Grunnen kan være mange: Avtalefornyelser, protokollplikt, KOFA-frykt og gode økonomiske tider er eksempler. Det samlede antallet kunngjøringer i Doffin, akkumulert for de siste 12 månedene, nærmer seg nå I juni i år var tallet , mens den foreløpige toppen ble nådd i april i år Antallet har holdt seg over hver måned siden august i fjor, og det har vært jevnt stigende siden juni 2006 da det akkumulerte antallet kunngjøringer var falt ned under

2 Frivillige kunngjøringer Den største økningen målt i prosent finner vi i månedstallene for forenklede kunngjøringer av oppdrag under den nasjonale terskelverdien. Her er det en fordobling siden i fjor sommer. I juni i år passerte for første gang månedstallet 100, og det akkumulerte antallet for de 12 siste månedene nådde da over 800. Retningen er jevnt stigende, litt opp og ned, men kurven har pekt oppover siden juli/august 2007, da det de siste 12 månedene var til sammen ca. 600 slike kunngjøringer. Nasjonale kunngjøringer Mer opp og ned går det for de nasjonale kunngjøringene, som i verdi ligger mellom kroner og opp til de ulike EU/EØS-terskelverdiene. I juni i år kom det 736 slike kunngjøringer på Doffin, og de siste 12 månedene er det registrert nær 7300 av denne kategorien. Tidligere var det oppimot de siste 12 månedene, men så kom det et fall fra høsten 2005, som nådde bunnen senhøstes i Siden april 2007 har det akkumulerte kunngjøringstallet for disse oppdragene ligget over hver måned. TED-kunngjøringer For kunngjøringene som også skal til EUs lysingsblad og TED-databasen, kan juni-tallene i år skilte med det tredje høyeste antallet på mange år tilbake. 463 kunngjøringer ble da registrert. Bare april i år (483) og juni 2007 (517) er høyere. Det akkumulerte antallet TED-kunngjøringer har også hatt en jevnt oppadstigende tendens siden juli/august Da lå antallet nede på 2700-tallet, mens de tre siste måneden som statistikken viser, april, mai og juni i år, alle kan skilte med akkumulerte tall som er de høyeste på statistikken alle over Hjelp til å trå riktig ved samarbeid om tilbud Samarbeid mellom foretak om tilbud kan resultere i samfunnsøkonomiske fordeler, eksempelvis ved prosjektsamarbeid hvor samarbeidet skjer åpent mellom foretak som ellers ikke kunne kommet med tilbud på det aktuelle prosjektet. Dette skriver Konkurransetilsynet i forbindelse med at de har lansert en generell veiledning om anbudssamarbeid og prosjektsamarbeid. Det skal nemlig ikke mye til før et samarbeid mellom foretak om tilbud i en anbudskonkurranse plutselig strider mot lover og regler. Mange er usikre på hvor denne grensen egentlig går. Det er på bakgrunn av usikkerhet om hvordan samarbeid om anbud og prosjekter skal bedømmes etter konkurranseloven, at Konkurransetilsynet har utarbeidet en generell veiledning om anbudssamarbeid og prosjektsamarbeid. Konkurransetilsynet har tidligere gitt veiledninger om slikt samarbeid i enkeltsaker. Den nye, generelle veiledningen utdyper de tidligere om samme tema fra tilsynet. Flere bransjer har imidlertid uttrykt usikkerhet om hvordan samarbeidsformene skal bedømmes etter konkurranseloven av 2004 og opphevelsen av det lovfestede unntaket for prosjektsamarbeid, heter det. Formålet med veiledningen er å gi uttrykk for hvilke vurderinger Konkurransetilsynet vil gjøre ved bruk av den nye konkurranseloven på anbudssamarbeid og prosjektsamarbeid. Veiledningen er ikke rettslig bindende, skriver Konkurransetilsynet, og presiserer at det er opp til foretakene selv å vurdere lovligheten av egen praksis i det enkelte tilfelle. Side 2

3 Anbudskarteller Ved innkjøp og annen anskaffelse kan det være aktuelt for leverandører å samarbeide om når de skal gi tilbud på ulike måter. Et slikt samarbeid kan for eksempel resultere i rene anbudskarteller hvor deltakerne i det skjulte samarbeider om fordeling av anbud eller fastsettelse av priser. Selv åpent samarbeid kan resultere i færre anbydere, og således bidra til å svekke konkurransen. På den annen side kan samarbeid mellom foretak om tilbud resultere i samfunnsøkonomiske fordeler, eksempelvis ved prosjektsamarbeid hvor samarbeidet skjer åpent mellom foretak som ellers ikke kunne kommet med tilbud på det aktuelle prosjektet. Etter konkurranseloven av 1993 var anbudssamarbeid forbudt, mens såkalt prosjektsamarbeid på visse vilkår tillatt. Disse bestemmelsene ble opphevet ved konkurranseloven av 2004 og lovligheten av anbudssamarbeid og prosjektsamarbeid må nå vurderes opp mot forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven på samme måte som andre former for samarbeid mellom foretak. Tidligere veiledninger Konkurransetilsynet har tidligere gitt veiledning om pris- og anbudssamarbeid i drosjemarkedet, og veiledning om anbudssamarbeid til Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Den norske tannlegeforening og Bergen Sentrum øre nese hals. Flere andre bransjer har også uttrykt usikkerhet om hvordan samarbeidsformene skal bedømmes etter konkurranseloven av Formålet med veiledningen er å gi uttrykk for hvilke vurderinger Konkurransetilsynet vil gjøre ved bruk av konkurranseloven på anbudssamarbeid og prosjektsamarbeid. Det presiseres imidlertid at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Konkurransetilsynet har etter konkurranseloven fra 2004 ikke lenger adgang til å gi dispensasjoner slik tilsynet hadde etter 1993-utgaven av loven. Konkurransetilsynet kan således ikke gi bindende forhåndstilsagn om ulike typer praksis, eller frita foretakene fra ansvar. Kontraktoverdragelse var ulovlig direktekjøp Å overdra en kontrakt til et annet rettssubjekt enn det som vant konkurranse etter kontraktinngåelse og uten ny konkurranse, er en ulovlig direkteanskaffelse. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast i en avgjørelse i en gebyrsak. Imidlertid var forseelsen ikke så alvorlig at det ble gebyr av det. Og, ikke minst, en internasjonal guru er til en viss grad på kollisjonskurs med KOFA i denne saken. I klagesaken (2008/37) dreide det seg verken om oppkjøp eller fusjon. Den som fikk oppdraget, meldte derimot fra til oppdragsgiver etter at kontrakt ble inngått, at man hverken hadde fått rekruttert nok sjåfører eller antall minibusser til å håndtere oppdraget. Da oppdragstakeren dermed ikke maktet å leve opp til sine forpliktelser, anbefalte man at en underleverandør kunne overta hele kontrakten. Det godtok oppdragsgiveren, Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Side 3

4 Klagenemnda slår fast at underleverandøren er en juridisk enhet helt uavhengig av den som fikk kontrakten, og denne underleverandøren var ikke med i den aktuelle konkurransen. I en tidligere sak har nemnda knesatt et prinsipp for slike forhold, og det er at en oppdragsgiver bare har anledning til å inngå kontrakt med det rettssubjektet som innleverte tilbudet. Etter kontraktinngåelse Selv om anskaffelsesregelverket ikke regulerer forholdet mellom oppdragsgiver og leverandør etter kontraktinngåelse, kan man ikke, mener KOFA, i en kontraktregulering legge til rette for en etterfølgende endring som i forhold til regelverket må anses som et nytt og forskjellig oppdrag i forhold til det som første ble tildelt. - En oppdragsgiver kan bare tildele kontrakt til leverandører som har inngitt bindende tilbud i konkurransen, fremholder klagenemnda. En slik løsning er også i samsvar med de grunnleggende hensyn bak regelverket med krav til konkurranse, en objektiv og gjennomsiktig anskaffelsesprosess og krav til likebehandling mellom leverandører. Dersom det skulle være mulig å overdra kontrakter til en annen juridisk enhet som ikke innleverte tilbud i den forutgående konkurransen, ville denne leverandøren ikke blitt prøvet på de kriterier som gjaldt i konkurransen. Ulovlig direktekjøp Ut fra dette slår nemnda fast at det er foretatt en ulovlig direkteanskaffelse i denne saken. Kontrakten er tildelt en som ikke har vært med i konkurransen. Imidlertid er ikke forholdet så alvorlig at gebyr ilegges, ifølge KOFA. Dels kunne nemlig rettstilstanden på det tidspunktet da overdragelsen ble gjennomført, synes noe uklar at det kunne tolkes dit hen at en slik overdragelse faktisk kunne la seg gjøre. Dertil har en ledende forfatter innenfor offentlige anskaffelser Sue Arrowsmith, uttalt seg i favør av oppdragsgiverne. Situasjonen som var oppstått ved valgte leverandørs finansielle problemer med å oppfylle kontrakten, kan ha fremstått som prekær og således måtte man finne en rask løsning. Gransking, KOFA og ehandel.no KOFA holder fortsatt saksbehandlingstiden under målet om tre måneder, omsetning på to milliarder de siste tolv månedene på markedsplassen ehandel.no, og Bergen kommune har gjort avtaler om ulike typer innkjøpsrådgivning. Dette er noen av aktualitetene på det offentlige innkjøpsmarkedet den siste tiden. I tillegg: Svensk gransking fører til økt regeletterlevelse, bomstasjonen for Atlanterhavstunnelen ut på anbud, og Konkurrensverket i Sverige har laget en kortfattet veiledning om bruk av miljøkrav. To milliarder på ehandel.no Ved utgangen av juli kunne markedsplassen ehandel.no oppvise en omsetning de siste tolv månedene på nær to milliarder kroner, ifølge statistikken på nettstedet. Det er nå 56 abonnenter offentlige virksomheter og 504 leverandører på markedsplassen. Tallet for transaksjoner de siste tolv månedene ligger noe over Omsetningsnivået har i hele 2008 vært noenlunde stabilt på ca. to milliarder de siste tolv månedene. Side 4

5 KOFA holder målsettingen KOFA-statistikken etter nesten fullført august viser at klagenemnda holder seg godt under målet for behandling av saker. I gjennomsnitt brukes nå ca. 2,5 måned pr. sak. Målet er å holde saksbehandlingstiden under tre måneder. 88 saker er så langt behandlet i år. Nemnda bruker i gjennomsnitt nesten dobbelt så lang tid på gebyrsakene, og fram til utgangen av august er 12 slike ferdigbehandlet. 77 saker står i kø for å bli behandlet, og av disse er 11 såkalte gebyrsaker, der det foreligger påstand om ulovlige direkteanskaffelser. I begynnelsen av juni var det 52 saker på vent av disse var 17 gebyrsaker. Bergen-avtale om rådgiving Bergen kommune har inngått avtale med seks leverandører etter en gjennomført EØSkonkurransen om anskaffelse av innkjøpsrådgivningstjenester, fremgår det av en melding på kommunens nettsted for offentlige innkjøp. Avtalene gjelder til og med utgangen av Kommunen har opsjon for forlengelse i år. Det er inngått avtale om levering av strategiske rådgivningstjenester med: Input AS, FirstVentura AS og PriceWaterhouseCoopers AS, og om rådgivningstjenester i forbindelse med gjennomføring av anskaffelsesprosesser med: Input AS, Tiger Consulting AS og FirstVentura AS. Leveransen av strategiske rådgivningstjenester er i hovedsak relatert til prosjekter som følger av Bergen kommunes nye innkjøpsstrategi og handlingsplanen som hører til denne. Avtalene som gjelder gjennom av anskaffelsesprosesser gjelder både for enkeltanskaffelser og for etablering av rammeavtaler. Gransking nytter I Sverige begynner innsatsen fra Konkurrensverket for å få myndighetene til å følge innkjøpsreglene, å gi resultater. Fastighetsverket har nå meddelt at de skal bli bedre på anskaffelser. Erklæringen kom nettopp etter at Konkurrensverket hadde gransket virksomheten og funnet at man hadde gjort innkjøp i strid med reglene. Blant annet har Fastighetsverket etter Konkurrensverkets granskingsvirksomhet gjennomført en utdanningsrunde for de medarbeiderne som kommer i kontakt med innkjøpsvirksomheten. Snart byggestart for bomstasjonen Prosjektering og oppføring av bomstasjonen på Atlanterhavstunnelen kunngjøres nå, melder Statens vegvesen. Anbudsfristen er satt til onsdag 8. oktober med anbudsåpning dagen etter, torsdag 9.oktober. Entreprisen omfatter bygging av en billettbod på 15 kvadratmeter og to avlastingsboder (miniboder), hver på ca. 3 kvadratmeter. Byggestarten en planlagt til månedsskiftet oktober/november og med ferdigstillelsesdato 20. mars Svensk miljøhefte Konkurrensverket i Sverige har i løpet av sommeren utviket og publisert et lite skrift som dreier seg om miljøkrav i offentlige innkjøp. Publikasjonen er ment som en støtte for de offentlige innkjøperne som ønsker å stille relevante krav etter regelverket. Det er etter oppfordring fra regjeringen at konkurransemyndighetene er kommet med dette skriftet. Ved å stille relevante miljøkrav bidrar de offentlige innkjøperne til effektiv konkurranse til beste for samfunnet, heter det. Side 5

6 Leverandør-rop om dansk doffin Etter ett år med kunngjøringsplikt over den nasjonale terskelverdien på kroner, kommer nå ropene fra leverandørene om en samlet, sentral og offentlig drevet portal der man kan finne disse oppdragene. I dag finnes ikke noe krav til offentlige oppdragsgivere i Danmark om å kunngjøre ett sted. Da blir det vanskelig for næringslivet å finne oppdragene, spesielt gjelder det de mindre virksomhetene. Da kommer ropene om en dansk doffin. Danskene har innført plikt til å kunngjøre offentlige oppdrag som overskriver kroner i verdi. Imidlertid fulgte det ikke noe med beslutningen som antydet hvor man skulle kunne finne kunngjøringene, annet enn på hjemmesider, i pressen etc. Det er den situasjonen som Dansk Industri, som ligger nær norske NHO i organisasjonsprofil, nå tar opp. Den danske arbeidsgiverorganisasjonen har registrert klager fra sine medlemmer over at kunngjøringene mellom kroner og opp til EU/EØS-terskelverdiene annonseres altfor spredt. Derfor etterlyser de en samlet oversikt over de offentlige oppdragene. Spesielt er problemene store for de mindre virksomhetene, heter det, som peker på at det er umulig å få en samlet oversikt over hva man kan levere tilbud på. Oppdragene som har en verdi over EU/EØS-terskelverdiene skal også kunngjøres i EUs TED-database og lysingsblad Official Journal. Internettportal Det ideelle ville være en internettportal, ifølge en melding fra Dansk Industri. En slik portal vil fungere best om den er offentlig drevet, slik som udbudsportalen.dk. Den driftes av Kommunernes Landsforening og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Etablering av en slik portal vil være den letteste måten å få oversikt og dermed tilgang til aktuelle offentlige oppgaver. I Danmark kreves det en lovendring for å få til en slik type internettportal til formålet. Dansk Industri peker på at lovendringen må bestå i at man i relevante lovverk får med en plikt for offentlige instanser til å kunngjøre på ett sentralt sted. I Norge tilfredsstiller doffin.no de kravene som danske leverandører nå stiller. Her er det lovfestet plikt for det offentlige å kunngjøre alle oppdrag over kroner. Svenskene har ingen tilsvarende ordning. Der er det mulig å kunngjøre på autoriserte, riksdekkende databaser. Innkjøpspakke Det var for nærmere halvannet år siden at den danske regjeringen la fram sin innkjøpspakke, der den nasjonale kunngjøringsgrensen på kroner fulgte med. Ordningen trådte i kraft 1. juli i fjor. Kunngjøringsplikten favner òg om såkalte B- tjenester, for eksempel oppgaver innenfor kultur, sosial og helse, juss og noe på transportområdet. Danskene står på den annen side helt fritt når det gjelder valg av prosedyre for kjøpene i dette verdi-intervallet, bare de grunnleggende EU-prisnippene for konkurranse legges til grunn. Imidlertid var det tiltak i pakken som dreide seg om kontroll med at kunngjøringsplikten ble etterlevet. Konkurransemyndighetene har for eksempel anledning til å be om å få utlevert opplysninger om offentlige innkjøp som har Side 6

7 vært gjennomført, og således sjekke om kunngjøring har vært gjennomført forskriftsmessig eller om det hefter annet ved gjennomføringen av konkurransen. Svenskane førebur sanksjonar Den svenske regjeringa ønskjer seg eit samla bilete av kva som skal til for å gjere den svenske marknadstevlinga meir effektiv, og då spelar dei offentlege innkjøpa ei stor rolle. Dette går fram av regjeringsoppdraget til Konkurrensverket, som på eit drygt halvt år skal gjere klart ei heilskapleg pakke med tevlingsfremjande tiltak. Det å gjere det lettare for småleverandørane å vere med i offentlege innkjøp står på tiltakslista som regjeringa allereie har. Det gjeld òg førebuingane til framlegg om sanksjonar for å straffe dei som bryt innkjøpsreglane. Det er meininga at Konkurrensverket skal kome med heilt konkrete framlegg til korleis tevlinga i den svenske marknaden skal styrkjast. Framlegga skal leverast til Näringsdepartementet etter kvart, men styresmaktene ventar ei heilskapleg framstelling av dei seinast 31. mars neste år. Her treng tevlingsstyresmaktene ikkje finne opp hjulet på nytt regjeringa tek imot gamle som nye framlegg, berre dei saman eller kvar for seg kan styrke tevlinga i marknaden. Når Konkurrensverket får denne oppgåva, kjem det ikkje minst av at dei òg har ansvaret for å passe på at den offentlege marknaden verkar som han skal. Ein velfungerande offentleg marknad, skriv regjeringa i Sverige, fører til auka tevling, og det betyr mykje, ikkje minst for dei mindre føretaka. Småverksemdene Satsinga på dei små verksemdene står sentralt for regjeringa, som allereie har løyvt om lag fem millionar kroner til Konkurrensverket for å gje endå betre føresetnader for at denne bedriftsgruppa i aukande grad kan gjere seg gjeldande i tevlingane om offentlege kontraktar. Men regjeringa ønskjer å gjere meir. I samband med tevlingsoppdraget til Konkurrensverket skriv ho at småverksemdene er kraftig underrepresenterte i tilbodsgjevinga i det offentlege, og møter vanskar når dei ønskjer å vere med i desse tevlingane. Regjeringa bed tevlingsstyresmaktene vere særskilt merksame på dette for å kunne bryte denne utviklinga med at det kjem stadig færre tilbod frå dei mindre leverandørane. - Rett nok, heiter det, kan oppdragsgjevarane meine at det kan vere føremålstenleg å dra nytte av store, trygge og økonomisk stabile leverandørar. Men, held regjeringa fram, på lang sikt risikerer ein då berre at ein eller nokre få store aktørar er att på marknaden. Sanksjonar Konkurrensverket har òg fått fleire ressursar til bruk i kampen mot kartellverksemd, strekar regjeringa under, og sjølv arbeider ho med å førebu framlegg til nye sanksjonar mot dei som ikkje følgjer reglane om offentlege innkjøp. For å streke under kor viktig det er å følgje innkjøpslovgjevinga, kjem det til å bli gjort framlegg til nye sanksjonar, held regjeringa fram. Det inneber at det vert lettare å gripe inn mot dei som sviktar når det gjeld etterleving av reglane. Effektive innkjøp fører både til auka tevling i marknaden og til reduserte kostnader for ålmenta. Side 7

8 Trongen til å samle alle dei framlegga som er komne inn for å forbetre den svenske marknadstevlinga, er stor. Mogelege verknader av framlegga må undersøkjast, det må gjerast prioriteringar, og budsjettframlegg må lagast. Føremålet er å få eit heilskapleg bilete av kva som trengst og kan gjerast for å betre marknadstevlingas, etter det regjeringa i Sverige skriv. Nye og egne regler for mer følsomme forsvarskjøp EU-forslaget til et eget direktiv for mer følsomme forsvarskjøp har solid støtte i Europaparlamentet. Det ble klart under komitebehandlingen der i sommer. Parlamentet har forsterket direktivforslagets formuleringer som gjelder vern om sikkerheten omkring kjøpene, samtidig som de folkevalgte ber om at det blir henvist til EUs jevnlig oppdaterte militære lister når det gjelder hvilke produkter det nye direktivet skal omfatte. Målet er styrket europeisk forsvarsindustri, kostnadseffektivitet og vesentlig mindre bruk av unntak fra innkjøpsregelverket når det skal gjøres forsvarskjøp. Europaparlamentet støtter EU-kommisjonens forslag til eget innkjøpsregelverk for å stimulere det europeiske forsvarsmarkedet. Forslaget til nytt innkjøpsdirektiv er skreddersydd for kjøp av mer følsomt forsvarsmateriell, og det er ett av elementene i en pakke fra kommisjonen. I pakken inngår også et direktiv som skal gjøre den nasjonale lisensieringen av materiell enklere for å stimulere handel på tvers av landegrensene innenfor EU. Samtidig kom et policypreget høringsnotat som går på videre tiltak for å øke den europeiske forsvarsindustriens konkurransekraft, åpne det indre markedet mer for konkurranse om denne typen produkter, og samtidig ta hensyn til det enkelte lands nasjonale sikkerhetsinteresser. Meningen er at reglene i direktivforslaget skal kunne benyttes ved kjøp av våpen, ammunisjon og krigsmateriell ellers, og til anskaffelse av tjenester og bygg- og anleggskontraheringer knyttet til slike investeringer. I tillegg kan reglene tas i bruk ved kjøp av produkter som tar sikte på å demme opp for terror, der kontraktene ofte kan ha de samme særtrekkene som vanlige forsvarskontrakter, heter det i merknadene fra Europaparlamentet. Unntaksbestemmelse Bakgrunnen for forslaget til innkjøpsdirektiver at myndighetene i det enkelte land ikke har funnet gjeldende prosedyrer i dagens innkjøpsregelverk gode nok til å ivareta for eksempel de sikkerhetsmessige hensynene. Da har de i stedet benyttet seg av Romatraktatens mulighet for å unnta slike kjøp fra de allmenne prosedyrene. Siden det heller ikke har vært noen klar grenselinje for produkter som hører hjemme blant unntakene, har det lett blitt slik at innkjøperne gjerne unntar mer enn det som strengt tatt kan være nødvendig. Det er parlamentets oppfatning at unntaket i Roma-trakten heretter bare skal gjelde for slike kjøp der heller ikke det nye direktivet gir det enkelte medlemslandet tilstrekkelig beskyttelse. De nye reglene skal gjelde for så vel forsvars- som sikkerhetsområdet, fremgår det, fordi det her ofte er overlapping. Europaparlamentet fremholder at det området som reglene skal omfatte, bør identifiseres enhetlig, og tar i så måte til orde for å vise til EUs felles militære liste, som oppdateres hvert år. Den tidligere listen, fra 1958, er ikke lenger aktuell. Side 8

9 Forhandlet prosedyre I det nye direktivet åpner EU-kommisjonen for bruk av en spesialvariant av forhandlet prosedyre, dvs. konkurranse med forhandlinger og konkurransepreget dialog. Den går bl.a. ut på at man ikke trenger å måtte offentliggjøre så mange detaljer i kunngjøringen. Bruk av åpne prosedyrer kan man slippe, ettersom man da lett sprer informasjon av mer eller mindre sensitiv natur til alle verdens interesserte. I tillegg legges det opp til særskilte prosedyrer og ordninger som skal sikre rimelige sikkerhetshensyn knyttet til gjennomføring og inngåelse av selve avtalene om leveranser av materiell og om informasjonsutveksling tilknyttet kontraktene. Europaparlamentet understreker at det er viktig at oppdragsgiveren får så tilfredsstillende garantier som mulig for vern av sikkerheten omkring kjøpet. Det er ofte vanskelig for tilbydere å gi slike forsikringer, spesielt hva gjelder eventuelle underleverandører. Derfor er parlamentet kommet med innspill som skal gjøre det lettere for en tilbydere å gi denne typen forsikringer. Vegen vidare etter store framsteg Etisk handel med lågkostland, strengare krav til leverandørane, auka lojalitet og kompetanse hos medarbeidarane og færre kjøp utanfor rammeavtalene. Dette er viktige punkt i dei tilrådingane den britiske riksrevisjonen i ein rapport gjev til fengselsstellet i landet. Denne tenestegreina har i dei siste åra straumlineforma innkjøpsverksemda, og dei er no så gode at dei er modell for andre mellom anna for departementet, og dei har fått prisar. No skal dei vidare, og revisjonen kjem difor med råd. I rapporten som den britiske riksrevisjonen, National Audit Office, no er komen med, skriv dei at fengselsstellet har gjort store framsteg på innkjøpssida i dei siste åra. Dei har fått på beina ein ny strategi som ein del av ei større pakke med reformer når det gjeld administrasjonsoppgåver, og dei har etablert ei innkjøpsekspertgruppe på sentralt nivå. Gruppa samarbeider med innkjøpsekspertane på regionalt nivå i fengselsstellet. Tidlegare gjorde kvart fengsel mykje av dei innkjøpa dei trong, og det førde med seg ulik praksis frå institusjon til institusjon. Ikkje best mogeleg verdi for pengane, etter det revisjonen skriv i ein rapport frå Fengselsstellet har òg skaffa seg eit innkjøpsverktøy som er ei god hjelp til å halde kontroll med innkjøpa, samstundes som det i stor grad set grenser for den fridomen som kvart fengsel har til sjølv å gjere innkjøp. Dessutan har dei laga eit tenestesenter som alle som skal gjere innkjøp i tenestegreina, kan nytte dersom dei treng hjelp. Ordninga gjer at dei òg sparar pengar fordi det då ikkje er naudsynt at slike tenester finst ute ved fengsla. Spart store pengar Resultata av innsatsen i dei siste fem åra er at transaksjonskostnadene er reduserte med 38 prosent. Når det gjeld sjølve kjøpa, ligg innsparingane i storleiken ein milliard frå 2003 til 2007, og dei reknar med å spare nærare ein halv milliard i åra 2007 og 2008, heiter det. Side 9

10 National Audit Office gjev òg nokre råd om korleis tenestene kan verte endå betre i det britiske fengselsstellet. Dei rår til at innkjøpsekspertane i tenestegreina lagar ei tipunktliste med viktig informasjon om korleis profesjonelle innkjøp vert gjennomførde. Poenget er å auka forståinga for at ein treng sentraliserte innkjøp, og korleis dei som gjer innkjøp regionalt og i kvart fengsel, kan hjelpe til med å nå gode resultat. Lågkostland Fengselsstellet har spart pengar på å kjøpe uniformer som er laga i Kina, og revisjonen oppmodar dei til å sjå etter kva det er mogeleg å kjøpe frå lågkostland som møter dei krava til etisk standard og beste praksis som tenestegreina set. Dessutan likar ikkje revisjonen at fengselsstellet har ei ordning der det kan kjøpast frå leverandørar som korkje er på rammeavtale eller finst med katalogar i e- handelssystemet deira. Frå denne Purchase to pay -ordninga bør halvparten av dei ikkje-katalogbaserte kjøpa flyttast til det som vert kalla katalogaktiviteten, det vil seie til rammeavtalekjøp. Leverandørar Revisjonen er òg oppteken av leverandørane og kontakten med leverandørane. For det første ser revisjonen at forståinga for gode leverandørrelasjonar rett nok var til stades i tenestegreina, men at praktiseringa ikkje var like heilskapleg. Likeins hadde tenestegreina satsa på å utvikle kontakten med færre leverandørar enn tidlegare, men samstundes hadde fleire av medarbeidarane lov til å knyte kontaktar med nye leverandørar. I kontraktane sine, held revisjonen fram i sin rapport, bør fengselsstellet elles ta med ein klausul der det heiter at leverandørane har plikt til å ha prosessar for forbetringar utan opphald og auge for kva som heile tida er mogeleg å spare. Side 10

29 kommuner uten Doffinkunngjøring

29 kommuner uten Doffinkunngjøring Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT Nyhetsbrev nr. 23/2008 Fredag 13. juni 1. 29 kommuner uten Doffin-kunngjøring på to år 2. Var med før og

Detaljer

Kjøp av enkeltplasser i barnevernet Kunngjøringsplikten gjelder ikke

Kjøp av enkeltplasser i barnevernet Kunngjøringsplikten gjelder ikke Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2011 Fredag 26. august 1. Kunngjøringsplikten gjelder ikke 2. Steilt i striden om sosial

Detaljer

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 44/2012 Fredag 14. desember 1. Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 2. Vil ha

Detaljer

!"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

!Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). !"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2011 Fredag 4. mars 1. Vil konkurrere om byggetid på E6 på Helgeland 2. Vil ha bedre

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

Strakshjelp for korrekt regelbruk

Strakshjelp for korrekt regelbruk Nyhetsbrev nr. 19/2008 Fredag 16. mai 1. Strakshjelp for korrekt regelbruk 2. Stans i byggeprosjekt hva skjer så? 3. Fem gode råd for bedre regeletterlevelse 4. På barrikadene etter avfallsdom 5. Lederkurs,

Detaljer

Haster med samordningsenhet for innkjøp

Haster med samordningsenhet for innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2014 Fredag 31. januar 1. Haster med samordningsenhet for innkjøp 2. Oftere KOFA-medhold

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill

Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2013 Fredag 22. mars 1. Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill 2. Forbeholdt samfunnsansvarlige

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

E-faktura fra 1. juli så enkelt er det!

E-faktura fra 1. juli så enkelt er det! Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 19/2012 Fredag 18. mai 1. Nær tidobling av KOFA-klagegebyr fra 1. juli 2. E-faktura fra

Detaljer

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura

Milliardverdier for samfunnet med e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 1/2012 Fredag 6. januar 1. Milliardverdier for samfunnet med e-faktura 2. Skaper problemer

Detaljer

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan

Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 32/2010 Fredag 24. september 1. Domstolene, ikke KOFA, som håndhevingsorgan 2. Ny sanksjon

Detaljer

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger:

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger: Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2008 Fredag 10. oktober 1. E-handelhjelp med rot i praktisk erfaring 2. Gunstig tidspunkt

Detaljer

Skal se på norske straffereaksjoner ved regelbrudd

Skal se på norske straffereaksjoner ved regelbrudd Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 1/2009 Fredag 9. januar 1. Skal se på norske straffereaksjoner ved regelbrudd 2. Over

Detaljer

Vil harmonisere avtaler for helsekjøp

Vil harmonisere avtaler for helsekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 21/2009 Fredag 5.juni 1. Vil harmonisere avtaler for helsekjøp 2. Forsvaret skaper konkurransedyktig

Detaljer

Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord

Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2013 Fredag 13. desember 1. Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord 2. Braut

Detaljer

Årsakene til regelbrudd på bordet i 2010

Årsakene til regelbrudd på bordet i 2010 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 23. oktober 1. Årsakene til regelbrudd på bordet i 2010 2. Nytta ulovleg

Detaljer

Krever sosial dumping -regler trukket tilbake

Krever sosial dumping -regler trukket tilbake Nyhetsbrev nr. 14/2008 Fredag 11. april 1. Krever sosial dumping -regler trukket tilbake 2. Etiske formaninger følger nye forsvarsregler 3. Enda en oppdragsgiver slapp gebyrstraff 4. Konsulenter, egenregi

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Kraftig vekst i bruken av e-faktura Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov

Detaljer

Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid

Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 40/2012 Fredag 16. november 1. Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid 2. Måtte gi innsyn

Detaljer

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune

Detaljer

E-handel på stedet hvil; venter på topplederne

E-handel på stedet hvil; venter på topplederne Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2009 Fredag 3. april 1. E-handel på stedet hvil; venter på topplederne 2. Positivt

Detaljer

Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år

Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 19/2010 Fredag 21. mai 1. Kraftig KOFA-smekk for annen gang i år 2. Sosial dumping, prestisjekontrakt

Detaljer

Griper inn mot sosial dumping-forskrift

Griper inn mot sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 28/2009 Fredag 4. september 1. Griper inn mot sosial dumping-forskrift 2. Oslo-avtale

Detaljer

Kommunal handlingsplan for etisk handel

Kommunal handlingsplan for etisk handel Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2009 Fredag 26.juni 1. Kommunal handlingsplan for etisk handel 2. Ledelsessvikt gav

Detaljer

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2012 Fredag 9. november 1. Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp 2. Toppnavn

Detaljer

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2013 Fredag 19. april 1. Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 2. Best med anbud overfor

Detaljer