Kunngjør på Doffin som aldri før

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunngjør på Doffin som aldri før"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2008 Fredag 29. august 1. Kunngjør på Doffin som aldri før 2. Hjelp til å trå riktig ved samarbeid om tilbud 3. Kontraktoverdragelse var ulovlig direktekjøp 4. Gransking, KOFA og ehandel.no 5. Leverandør-rop om dansk doffin 6. Svenskane førebur sanksjonar 7. Nye og egne regler for mer følsomme forsvarskjøp 8. Vegen vidare etter store framsteg Kunngjør på Doffin som aldri før Norske offentlige oppdragsgivere kunngjør som aldri før i Doffin. Det viser statistikken for årets seks første måneder når det gjelder kunngjøringer om offentlige anskaffelser. I alle segmenter er det en oppadgående tendens, som har vart i flere måneder i trekk. Totalt er det offentliggjort nær kunngjøringer de siste 12 månedene på Doffin. Tallet på frivillige kunngjøringer oppdrag under den nasjonale terskelverdien er fordoblet på ett år. Forleden leverte AsplanViak sin faglige rapport knyttet til problemstillingen om hvor den nasjonale terskelverdien skulle ligge. Hovedkonklusjonen er at dagens nivå, , peker seg ut som en rimelig balanse mellom samfunnsmessig tap og gevinst. KS har inntatt det standpunkt at grensen bør heves, om mulig helt opp til EU/EØS-terskelverdien for å frita kommunene for alt merarbeid med kunngjøring. På sin side ønsker NHO en lavere terskelverdi for å sikre åpenhet og innsyn. Så vil fornyingsstatsråden, Heidi Grande Røys, på et tidspunkt komme med konklusjonen. Et sentralt poeng i debatten er kunngjøringslysten og - viljen til offentlige oppdragsgivere. Fersk Doffin-statistikk for årets første seks måneder foreligger og den forteller at det kunngjøres mer og mer. Grunnen kan være mange: Avtalefornyelser, protokollplikt, KOFA-frykt og gode økonomiske tider er eksempler. Det samlede antallet kunngjøringer i Doffin, akkumulert for de siste 12 månedene, nærmer seg nå I juni i år var tallet , mens den foreløpige toppen ble nådd i april i år Antallet har holdt seg over hver måned siden august i fjor, og det har vært jevnt stigende siden juni 2006 da det akkumulerte antallet kunngjøringer var falt ned under

2 Frivillige kunngjøringer Den største økningen målt i prosent finner vi i månedstallene for forenklede kunngjøringer av oppdrag under den nasjonale terskelverdien. Her er det en fordobling siden i fjor sommer. I juni i år passerte for første gang månedstallet 100, og det akkumulerte antallet for de 12 siste månedene nådde da over 800. Retningen er jevnt stigende, litt opp og ned, men kurven har pekt oppover siden juli/august 2007, da det de siste 12 månedene var til sammen ca. 600 slike kunngjøringer. Nasjonale kunngjøringer Mer opp og ned går det for de nasjonale kunngjøringene, som i verdi ligger mellom kroner og opp til de ulike EU/EØS-terskelverdiene. I juni i år kom det 736 slike kunngjøringer på Doffin, og de siste 12 månedene er det registrert nær 7300 av denne kategorien. Tidligere var det oppimot de siste 12 månedene, men så kom det et fall fra høsten 2005, som nådde bunnen senhøstes i Siden april 2007 har det akkumulerte kunngjøringstallet for disse oppdragene ligget over hver måned. TED-kunngjøringer For kunngjøringene som også skal til EUs lysingsblad og TED-databasen, kan juni-tallene i år skilte med det tredje høyeste antallet på mange år tilbake. 463 kunngjøringer ble da registrert. Bare april i år (483) og juni 2007 (517) er høyere. Det akkumulerte antallet TED-kunngjøringer har også hatt en jevnt oppadstigende tendens siden juli/august Da lå antallet nede på 2700-tallet, mens de tre siste måneden som statistikken viser, april, mai og juni i år, alle kan skilte med akkumulerte tall som er de høyeste på statistikken alle over Hjelp til å trå riktig ved samarbeid om tilbud Samarbeid mellom foretak om tilbud kan resultere i samfunnsøkonomiske fordeler, eksempelvis ved prosjektsamarbeid hvor samarbeidet skjer åpent mellom foretak som ellers ikke kunne kommet med tilbud på det aktuelle prosjektet. Dette skriver Konkurransetilsynet i forbindelse med at de har lansert en generell veiledning om anbudssamarbeid og prosjektsamarbeid. Det skal nemlig ikke mye til før et samarbeid mellom foretak om tilbud i en anbudskonkurranse plutselig strider mot lover og regler. Mange er usikre på hvor denne grensen egentlig går. Det er på bakgrunn av usikkerhet om hvordan samarbeid om anbud og prosjekter skal bedømmes etter konkurranseloven, at Konkurransetilsynet har utarbeidet en generell veiledning om anbudssamarbeid og prosjektsamarbeid. Konkurransetilsynet har tidligere gitt veiledninger om slikt samarbeid i enkeltsaker. Den nye, generelle veiledningen utdyper de tidligere om samme tema fra tilsynet. Flere bransjer har imidlertid uttrykt usikkerhet om hvordan samarbeidsformene skal bedømmes etter konkurranseloven av 2004 og opphevelsen av det lovfestede unntaket for prosjektsamarbeid, heter det. Formålet med veiledningen er å gi uttrykk for hvilke vurderinger Konkurransetilsynet vil gjøre ved bruk av den nye konkurranseloven på anbudssamarbeid og prosjektsamarbeid. Veiledningen er ikke rettslig bindende, skriver Konkurransetilsynet, og presiserer at det er opp til foretakene selv å vurdere lovligheten av egen praksis i det enkelte tilfelle. Side 2

3 Anbudskarteller Ved innkjøp og annen anskaffelse kan det være aktuelt for leverandører å samarbeide om når de skal gi tilbud på ulike måter. Et slikt samarbeid kan for eksempel resultere i rene anbudskarteller hvor deltakerne i det skjulte samarbeider om fordeling av anbud eller fastsettelse av priser. Selv åpent samarbeid kan resultere i færre anbydere, og således bidra til å svekke konkurransen. På den annen side kan samarbeid mellom foretak om tilbud resultere i samfunnsøkonomiske fordeler, eksempelvis ved prosjektsamarbeid hvor samarbeidet skjer åpent mellom foretak som ellers ikke kunne kommet med tilbud på det aktuelle prosjektet. Etter konkurranseloven av 1993 var anbudssamarbeid forbudt, mens såkalt prosjektsamarbeid på visse vilkår tillatt. Disse bestemmelsene ble opphevet ved konkurranseloven av 2004 og lovligheten av anbudssamarbeid og prosjektsamarbeid må nå vurderes opp mot forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven på samme måte som andre former for samarbeid mellom foretak. Tidligere veiledninger Konkurransetilsynet har tidligere gitt veiledning om pris- og anbudssamarbeid i drosjemarkedet, og veiledning om anbudssamarbeid til Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, Den norske tannlegeforening og Bergen Sentrum øre nese hals. Flere andre bransjer har også uttrykt usikkerhet om hvordan samarbeidsformene skal bedømmes etter konkurranseloven av Formålet med veiledningen er å gi uttrykk for hvilke vurderinger Konkurransetilsynet vil gjøre ved bruk av konkurranseloven på anbudssamarbeid og prosjektsamarbeid. Det presiseres imidlertid at det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Konkurransetilsynet har etter konkurranseloven fra 2004 ikke lenger adgang til å gi dispensasjoner slik tilsynet hadde etter 1993-utgaven av loven. Konkurransetilsynet kan således ikke gi bindende forhåndstilsagn om ulike typer praksis, eller frita foretakene fra ansvar. Kontraktoverdragelse var ulovlig direktekjøp Å overdra en kontrakt til et annet rettssubjekt enn det som vant konkurranse etter kontraktinngåelse og uten ny konkurranse, er en ulovlig direkteanskaffelse. Dette slår KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fast i en avgjørelse i en gebyrsak. Imidlertid var forseelsen ikke så alvorlig at det ble gebyr av det. Og, ikke minst, en internasjonal guru er til en viss grad på kollisjonskurs med KOFA i denne saken. I klagesaken (2008/37) dreide det seg verken om oppkjøp eller fusjon. Den som fikk oppdraget, meldte derimot fra til oppdragsgiver etter at kontrakt ble inngått, at man hverken hadde fått rekruttert nok sjåfører eller antall minibusser til å håndtere oppdraget. Da oppdragstakeren dermed ikke maktet å leve opp til sine forpliktelser, anbefalte man at en underleverandør kunne overta hele kontrakten. Det godtok oppdragsgiveren, Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Side 3

4 Klagenemnda slår fast at underleverandøren er en juridisk enhet helt uavhengig av den som fikk kontrakten, og denne underleverandøren var ikke med i den aktuelle konkurransen. I en tidligere sak har nemnda knesatt et prinsipp for slike forhold, og det er at en oppdragsgiver bare har anledning til å inngå kontrakt med det rettssubjektet som innleverte tilbudet. Etter kontraktinngåelse Selv om anskaffelsesregelverket ikke regulerer forholdet mellom oppdragsgiver og leverandør etter kontraktinngåelse, kan man ikke, mener KOFA, i en kontraktregulering legge til rette for en etterfølgende endring som i forhold til regelverket må anses som et nytt og forskjellig oppdrag i forhold til det som første ble tildelt. - En oppdragsgiver kan bare tildele kontrakt til leverandører som har inngitt bindende tilbud i konkurransen, fremholder klagenemnda. En slik løsning er også i samsvar med de grunnleggende hensyn bak regelverket med krav til konkurranse, en objektiv og gjennomsiktig anskaffelsesprosess og krav til likebehandling mellom leverandører. Dersom det skulle være mulig å overdra kontrakter til en annen juridisk enhet som ikke innleverte tilbud i den forutgående konkurransen, ville denne leverandøren ikke blitt prøvet på de kriterier som gjaldt i konkurransen. Ulovlig direktekjøp Ut fra dette slår nemnda fast at det er foretatt en ulovlig direkteanskaffelse i denne saken. Kontrakten er tildelt en som ikke har vært med i konkurransen. Imidlertid er ikke forholdet så alvorlig at gebyr ilegges, ifølge KOFA. Dels kunne nemlig rettstilstanden på det tidspunktet da overdragelsen ble gjennomført, synes noe uklar at det kunne tolkes dit hen at en slik overdragelse faktisk kunne la seg gjøre. Dertil har en ledende forfatter innenfor offentlige anskaffelser Sue Arrowsmith, uttalt seg i favør av oppdragsgiverne. Situasjonen som var oppstått ved valgte leverandørs finansielle problemer med å oppfylle kontrakten, kan ha fremstått som prekær og således måtte man finne en rask løsning. Gransking, KOFA og ehandel.no KOFA holder fortsatt saksbehandlingstiden under målet om tre måneder, omsetning på to milliarder de siste tolv månedene på markedsplassen ehandel.no, og Bergen kommune har gjort avtaler om ulike typer innkjøpsrådgivning. Dette er noen av aktualitetene på det offentlige innkjøpsmarkedet den siste tiden. I tillegg: Svensk gransking fører til økt regeletterlevelse, bomstasjonen for Atlanterhavstunnelen ut på anbud, og Konkurrensverket i Sverige har laget en kortfattet veiledning om bruk av miljøkrav. To milliarder på ehandel.no Ved utgangen av juli kunne markedsplassen ehandel.no oppvise en omsetning de siste tolv månedene på nær to milliarder kroner, ifølge statistikken på nettstedet. Det er nå 56 abonnenter offentlige virksomheter og 504 leverandører på markedsplassen. Tallet for transaksjoner de siste tolv månedene ligger noe over Omsetningsnivået har i hele 2008 vært noenlunde stabilt på ca. to milliarder de siste tolv månedene. Side 4

5 KOFA holder målsettingen KOFA-statistikken etter nesten fullført august viser at klagenemnda holder seg godt under målet for behandling av saker. I gjennomsnitt brukes nå ca. 2,5 måned pr. sak. Målet er å holde saksbehandlingstiden under tre måneder. 88 saker er så langt behandlet i år. Nemnda bruker i gjennomsnitt nesten dobbelt så lang tid på gebyrsakene, og fram til utgangen av august er 12 slike ferdigbehandlet. 77 saker står i kø for å bli behandlet, og av disse er 11 såkalte gebyrsaker, der det foreligger påstand om ulovlige direkteanskaffelser. I begynnelsen av juni var det 52 saker på vent av disse var 17 gebyrsaker. Bergen-avtale om rådgiving Bergen kommune har inngått avtale med seks leverandører etter en gjennomført EØSkonkurransen om anskaffelse av innkjøpsrådgivningstjenester, fremgår det av en melding på kommunens nettsted for offentlige innkjøp. Avtalene gjelder til og med utgangen av Kommunen har opsjon for forlengelse i år. Det er inngått avtale om levering av strategiske rådgivningstjenester med: Input AS, FirstVentura AS og PriceWaterhouseCoopers AS, og om rådgivningstjenester i forbindelse med gjennomføring av anskaffelsesprosesser med: Input AS, Tiger Consulting AS og FirstVentura AS. Leveransen av strategiske rådgivningstjenester er i hovedsak relatert til prosjekter som følger av Bergen kommunes nye innkjøpsstrategi og handlingsplanen som hører til denne. Avtalene som gjelder gjennom av anskaffelsesprosesser gjelder både for enkeltanskaffelser og for etablering av rammeavtaler. Gransking nytter I Sverige begynner innsatsen fra Konkurrensverket for å få myndighetene til å følge innkjøpsreglene, å gi resultater. Fastighetsverket har nå meddelt at de skal bli bedre på anskaffelser. Erklæringen kom nettopp etter at Konkurrensverket hadde gransket virksomheten og funnet at man hadde gjort innkjøp i strid med reglene. Blant annet har Fastighetsverket etter Konkurrensverkets granskingsvirksomhet gjennomført en utdanningsrunde for de medarbeiderne som kommer i kontakt med innkjøpsvirksomheten. Snart byggestart for bomstasjonen Prosjektering og oppføring av bomstasjonen på Atlanterhavstunnelen kunngjøres nå, melder Statens vegvesen. Anbudsfristen er satt til onsdag 8. oktober med anbudsåpning dagen etter, torsdag 9.oktober. Entreprisen omfatter bygging av en billettbod på 15 kvadratmeter og to avlastingsboder (miniboder), hver på ca. 3 kvadratmeter. Byggestarten en planlagt til månedsskiftet oktober/november og med ferdigstillelsesdato 20. mars Svensk miljøhefte Konkurrensverket i Sverige har i løpet av sommeren utviket og publisert et lite skrift som dreier seg om miljøkrav i offentlige innkjøp. Publikasjonen er ment som en støtte for de offentlige innkjøperne som ønsker å stille relevante krav etter regelverket. Det er etter oppfordring fra regjeringen at konkurransemyndighetene er kommet med dette skriftet. Ved å stille relevante miljøkrav bidrar de offentlige innkjøperne til effektiv konkurranse til beste for samfunnet, heter det. Side 5

6 Leverandør-rop om dansk doffin Etter ett år med kunngjøringsplikt over den nasjonale terskelverdien på kroner, kommer nå ropene fra leverandørene om en samlet, sentral og offentlig drevet portal der man kan finne disse oppdragene. I dag finnes ikke noe krav til offentlige oppdragsgivere i Danmark om å kunngjøre ett sted. Da blir det vanskelig for næringslivet å finne oppdragene, spesielt gjelder det de mindre virksomhetene. Da kommer ropene om en dansk doffin. Danskene har innført plikt til å kunngjøre offentlige oppdrag som overskriver kroner i verdi. Imidlertid fulgte det ikke noe med beslutningen som antydet hvor man skulle kunne finne kunngjøringene, annet enn på hjemmesider, i pressen etc. Det er den situasjonen som Dansk Industri, som ligger nær norske NHO i organisasjonsprofil, nå tar opp. Den danske arbeidsgiverorganisasjonen har registrert klager fra sine medlemmer over at kunngjøringene mellom kroner og opp til EU/EØS-terskelverdiene annonseres altfor spredt. Derfor etterlyser de en samlet oversikt over de offentlige oppdragene. Spesielt er problemene store for de mindre virksomhetene, heter det, som peker på at det er umulig å få en samlet oversikt over hva man kan levere tilbud på. Oppdragene som har en verdi over EU/EØS-terskelverdiene skal også kunngjøres i EUs TED-database og lysingsblad Official Journal. Internettportal Det ideelle ville være en internettportal, ifølge en melding fra Dansk Industri. En slik portal vil fungere best om den er offentlig drevet, slik som udbudsportalen.dk. Den driftes av Kommunernes Landsforening og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Etablering av en slik portal vil være den letteste måten å få oversikt og dermed tilgang til aktuelle offentlige oppgaver. I Danmark kreves det en lovendring for å få til en slik type internettportal til formålet. Dansk Industri peker på at lovendringen må bestå i at man i relevante lovverk får med en plikt for offentlige instanser til å kunngjøre på ett sentralt sted. I Norge tilfredsstiller doffin.no de kravene som danske leverandører nå stiller. Her er det lovfestet plikt for det offentlige å kunngjøre alle oppdrag over kroner. Svenskene har ingen tilsvarende ordning. Der er det mulig å kunngjøre på autoriserte, riksdekkende databaser. Innkjøpspakke Det var for nærmere halvannet år siden at den danske regjeringen la fram sin innkjøpspakke, der den nasjonale kunngjøringsgrensen på kroner fulgte med. Ordningen trådte i kraft 1. juli i fjor. Kunngjøringsplikten favner òg om såkalte B- tjenester, for eksempel oppgaver innenfor kultur, sosial og helse, juss og noe på transportområdet. Danskene står på den annen side helt fritt når det gjelder valg av prosedyre for kjøpene i dette verdi-intervallet, bare de grunnleggende EU-prisnippene for konkurranse legges til grunn. Imidlertid var det tiltak i pakken som dreide seg om kontroll med at kunngjøringsplikten ble etterlevet. Konkurransemyndighetene har for eksempel anledning til å be om å få utlevert opplysninger om offentlige innkjøp som har Side 6

7 vært gjennomført, og således sjekke om kunngjøring har vært gjennomført forskriftsmessig eller om det hefter annet ved gjennomføringen av konkurransen. Svenskane førebur sanksjonar Den svenske regjeringa ønskjer seg eit samla bilete av kva som skal til for å gjere den svenske marknadstevlinga meir effektiv, og då spelar dei offentlege innkjøpa ei stor rolle. Dette går fram av regjeringsoppdraget til Konkurrensverket, som på eit drygt halvt år skal gjere klart ei heilskapleg pakke med tevlingsfremjande tiltak. Det å gjere det lettare for småleverandørane å vere med i offentlege innkjøp står på tiltakslista som regjeringa allereie har. Det gjeld òg førebuingane til framlegg om sanksjonar for å straffe dei som bryt innkjøpsreglane. Det er meininga at Konkurrensverket skal kome med heilt konkrete framlegg til korleis tevlinga i den svenske marknaden skal styrkjast. Framlegga skal leverast til Näringsdepartementet etter kvart, men styresmaktene ventar ei heilskapleg framstelling av dei seinast 31. mars neste år. Her treng tevlingsstyresmaktene ikkje finne opp hjulet på nytt regjeringa tek imot gamle som nye framlegg, berre dei saman eller kvar for seg kan styrke tevlinga i marknaden. Når Konkurrensverket får denne oppgåva, kjem det ikkje minst av at dei òg har ansvaret for å passe på at den offentlege marknaden verkar som han skal. Ein velfungerande offentleg marknad, skriv regjeringa i Sverige, fører til auka tevling, og det betyr mykje, ikkje minst for dei mindre føretaka. Småverksemdene Satsinga på dei små verksemdene står sentralt for regjeringa, som allereie har løyvt om lag fem millionar kroner til Konkurrensverket for å gje endå betre føresetnader for at denne bedriftsgruppa i aukande grad kan gjere seg gjeldande i tevlingane om offentlege kontraktar. Men regjeringa ønskjer å gjere meir. I samband med tevlingsoppdraget til Konkurrensverket skriv ho at småverksemdene er kraftig underrepresenterte i tilbodsgjevinga i det offentlege, og møter vanskar når dei ønskjer å vere med i desse tevlingane. Regjeringa bed tevlingsstyresmaktene vere særskilt merksame på dette for å kunne bryte denne utviklinga med at det kjem stadig færre tilbod frå dei mindre leverandørane. - Rett nok, heiter det, kan oppdragsgjevarane meine at det kan vere føremålstenleg å dra nytte av store, trygge og økonomisk stabile leverandørar. Men, held regjeringa fram, på lang sikt risikerer ein då berre at ein eller nokre få store aktørar er att på marknaden. Sanksjonar Konkurrensverket har òg fått fleire ressursar til bruk i kampen mot kartellverksemd, strekar regjeringa under, og sjølv arbeider ho med å førebu framlegg til nye sanksjonar mot dei som ikkje følgjer reglane om offentlege innkjøp. For å streke under kor viktig det er å følgje innkjøpslovgjevinga, kjem det til å bli gjort framlegg til nye sanksjonar, held regjeringa fram. Det inneber at det vert lettare å gripe inn mot dei som sviktar når det gjeld etterleving av reglane. Effektive innkjøp fører både til auka tevling i marknaden og til reduserte kostnader for ålmenta. Side 7

8 Trongen til å samle alle dei framlegga som er komne inn for å forbetre den svenske marknadstevlinga, er stor. Mogelege verknader av framlegga må undersøkjast, det må gjerast prioriteringar, og budsjettframlegg må lagast. Føremålet er å få eit heilskapleg bilete av kva som trengst og kan gjerast for å betre marknadstevlingas, etter det regjeringa i Sverige skriv. Nye og egne regler for mer følsomme forsvarskjøp EU-forslaget til et eget direktiv for mer følsomme forsvarskjøp har solid støtte i Europaparlamentet. Det ble klart under komitebehandlingen der i sommer. Parlamentet har forsterket direktivforslagets formuleringer som gjelder vern om sikkerheten omkring kjøpene, samtidig som de folkevalgte ber om at det blir henvist til EUs jevnlig oppdaterte militære lister når det gjelder hvilke produkter det nye direktivet skal omfatte. Målet er styrket europeisk forsvarsindustri, kostnadseffektivitet og vesentlig mindre bruk av unntak fra innkjøpsregelverket når det skal gjøres forsvarskjøp. Europaparlamentet støtter EU-kommisjonens forslag til eget innkjøpsregelverk for å stimulere det europeiske forsvarsmarkedet. Forslaget til nytt innkjøpsdirektiv er skreddersydd for kjøp av mer følsomt forsvarsmateriell, og det er ett av elementene i en pakke fra kommisjonen. I pakken inngår også et direktiv som skal gjøre den nasjonale lisensieringen av materiell enklere for å stimulere handel på tvers av landegrensene innenfor EU. Samtidig kom et policypreget høringsnotat som går på videre tiltak for å øke den europeiske forsvarsindustriens konkurransekraft, åpne det indre markedet mer for konkurranse om denne typen produkter, og samtidig ta hensyn til det enkelte lands nasjonale sikkerhetsinteresser. Meningen er at reglene i direktivforslaget skal kunne benyttes ved kjøp av våpen, ammunisjon og krigsmateriell ellers, og til anskaffelse av tjenester og bygg- og anleggskontraheringer knyttet til slike investeringer. I tillegg kan reglene tas i bruk ved kjøp av produkter som tar sikte på å demme opp for terror, der kontraktene ofte kan ha de samme særtrekkene som vanlige forsvarskontrakter, heter det i merknadene fra Europaparlamentet. Unntaksbestemmelse Bakgrunnen for forslaget til innkjøpsdirektiver at myndighetene i det enkelte land ikke har funnet gjeldende prosedyrer i dagens innkjøpsregelverk gode nok til å ivareta for eksempel de sikkerhetsmessige hensynene. Da har de i stedet benyttet seg av Romatraktatens mulighet for å unnta slike kjøp fra de allmenne prosedyrene. Siden det heller ikke har vært noen klar grenselinje for produkter som hører hjemme blant unntakene, har det lett blitt slik at innkjøperne gjerne unntar mer enn det som strengt tatt kan være nødvendig. Det er parlamentets oppfatning at unntaket i Roma-trakten heretter bare skal gjelde for slike kjøp der heller ikke det nye direktivet gir det enkelte medlemslandet tilstrekkelig beskyttelse. De nye reglene skal gjelde for så vel forsvars- som sikkerhetsområdet, fremgår det, fordi det her ofte er overlapping. Europaparlamentet fremholder at det området som reglene skal omfatte, bør identifiseres enhetlig, og tar i så måte til orde for å vise til EUs felles militære liste, som oppdateres hvert år. Den tidligere listen, fra 1958, er ikke lenger aktuell. Side 8

9 Forhandlet prosedyre I det nye direktivet åpner EU-kommisjonen for bruk av en spesialvariant av forhandlet prosedyre, dvs. konkurranse med forhandlinger og konkurransepreget dialog. Den går bl.a. ut på at man ikke trenger å måtte offentliggjøre så mange detaljer i kunngjøringen. Bruk av åpne prosedyrer kan man slippe, ettersom man da lett sprer informasjon av mer eller mindre sensitiv natur til alle verdens interesserte. I tillegg legges det opp til særskilte prosedyrer og ordninger som skal sikre rimelige sikkerhetshensyn knyttet til gjennomføring og inngåelse av selve avtalene om leveranser av materiell og om informasjonsutveksling tilknyttet kontraktene. Europaparlamentet understreker at det er viktig at oppdragsgiveren får så tilfredsstillende garantier som mulig for vern av sikkerheten omkring kjøpet. Det er ofte vanskelig for tilbydere å gi slike forsikringer, spesielt hva gjelder eventuelle underleverandører. Derfor er parlamentet kommet med innspill som skal gjøre det lettere for en tilbydere å gi denne typen forsikringer. Vegen vidare etter store framsteg Etisk handel med lågkostland, strengare krav til leverandørane, auka lojalitet og kompetanse hos medarbeidarane og færre kjøp utanfor rammeavtalene. Dette er viktige punkt i dei tilrådingane den britiske riksrevisjonen i ein rapport gjev til fengselsstellet i landet. Denne tenestegreina har i dei siste åra straumlineforma innkjøpsverksemda, og dei er no så gode at dei er modell for andre mellom anna for departementet, og dei har fått prisar. No skal dei vidare, og revisjonen kjem difor med råd. I rapporten som den britiske riksrevisjonen, National Audit Office, no er komen med, skriv dei at fengselsstellet har gjort store framsteg på innkjøpssida i dei siste åra. Dei har fått på beina ein ny strategi som ein del av ei større pakke med reformer når det gjeld administrasjonsoppgåver, og dei har etablert ei innkjøpsekspertgruppe på sentralt nivå. Gruppa samarbeider med innkjøpsekspertane på regionalt nivå i fengselsstellet. Tidlegare gjorde kvart fengsel mykje av dei innkjøpa dei trong, og det førde med seg ulik praksis frå institusjon til institusjon. Ikkje best mogeleg verdi for pengane, etter det revisjonen skriv i ein rapport frå Fengselsstellet har òg skaffa seg eit innkjøpsverktøy som er ei god hjelp til å halde kontroll med innkjøpa, samstundes som det i stor grad set grenser for den fridomen som kvart fengsel har til sjølv å gjere innkjøp. Dessutan har dei laga eit tenestesenter som alle som skal gjere innkjøp i tenestegreina, kan nytte dersom dei treng hjelp. Ordninga gjer at dei òg sparar pengar fordi det då ikkje er naudsynt at slike tenester finst ute ved fengsla. Spart store pengar Resultata av innsatsen i dei siste fem åra er at transaksjonskostnadene er reduserte med 38 prosent. Når det gjeld sjølve kjøpa, ligg innsparingane i storleiken ein milliard frå 2003 til 2007, og dei reknar med å spare nærare ein halv milliard i åra 2007 og 2008, heiter det. Side 9

10 National Audit Office gjev òg nokre råd om korleis tenestene kan verte endå betre i det britiske fengselsstellet. Dei rår til at innkjøpsekspertane i tenestegreina lagar ei tipunktliste med viktig informasjon om korleis profesjonelle innkjøp vert gjennomførde. Poenget er å auka forståinga for at ein treng sentraliserte innkjøp, og korleis dei som gjer innkjøp regionalt og i kvart fengsel, kan hjelpe til med å nå gode resultat. Lågkostland Fengselsstellet har spart pengar på å kjøpe uniformer som er laga i Kina, og revisjonen oppmodar dei til å sjå etter kva det er mogeleg å kjøpe frå lågkostland som møter dei krava til etisk standard og beste praksis som tenestegreina set. Dessutan likar ikkje revisjonen at fengselsstellet har ei ordning der det kan kjøpast frå leverandørar som korkje er på rammeavtale eller finst med katalogar i e- handelssystemet deira. Frå denne Purchase to pay -ordninga bør halvparten av dei ikkje-katalogbaserte kjøpa flyttast til det som vert kalla katalogaktiviteten, det vil seie til rammeavtalekjøp. Leverandørar Revisjonen er òg oppteken av leverandørane og kontakten med leverandørane. For det første ser revisjonen at forståinga for gode leverandørrelasjonar rett nok var til stades i tenestegreina, men at praktiseringa ikkje var like heilskapleg. Likeins hadde tenestegreina satsa på å utvikle kontakten med færre leverandørar enn tidlegare, men samstundes hadde fleire av medarbeidarane lov til å knyte kontaktar med nye leverandørar. I kontraktane sine, held revisjonen fram i sin rapport, bør fengselsstellet elles ta med ein klausul der det heiter at leverandørane har plikt til å ha prosessar for forbetringar utan opphald og auge for kva som heile tida er mogeleg å spare. Side 10

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200703632 Dato: 17.12.2008 Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Klagenenmdas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krliger, Jakob Wahl.

Sykehuset Innlandet HF, Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk. Klagenenmdas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krliger, Jakob Wahl. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse om offentlig betalt transport. Etter inngåelse av kontrakt overdro valgte leverandør kontrakten til sin underleverandør som

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 22.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Trond Søreide SAKA GJELD: Internrevisjon i Helse Vest av bierverv STYRESAK: 62/15 A STYREMØTE: 30.09.2015 FORSLAG

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa:

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa: Rådmannen Moderniseringsdep. Postboks 8004 dep 0030 OSLO Etne, 01.07.2005 Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Sakshandsamar: 200404123 2005000527/2005003043 N-038.02 BIH HØRINGSBREV - ENDRINGER I REGELVERKET

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp.

Jeg kan melde at NHO i 2018 tilfører Anskaffelsesakademiet kroner. Jeg håper regjeringen vil satse på akademiet og bedre offentlige innkjøp. Næringslivets Hovedorganisasjon Aller først gratulerer, Difi, med 10-årsdagen! Og feiringen kunne ikke vært bedre jeg er veldig glad for å kunne signere avtalen om Anskaffelsesakademiet akkurat i dag.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Muligheter for dialog i nytt regelverk

Muligheter for dialog i nytt regelverk Muligheter for dialog i nytt regelverk Bente Hagelien Seksjonssjef Avdeling for offentlige anskaffelser Frokostseminar 21. November 2014 Nye EU-direktiver Gjennomføres i Norge innen 1. april 2016 Særlig

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200600403 Dato: 08.02.2006 Vedtak etter konkurranselova 21 om å tillate Prior Norge BA si vert

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret

Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret Anskaffelse av materiell og tjenester til Forsvaret 28.11.2011 Slide: 1 Innhold Dagens regelverk Framtidig regelverk: Direktiv 2009/81/EF (Direktiv om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser) Bakgrunn Formål

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad

Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Veien videre Hva skjer med anskaffelsene? Dialog 26. januar 2016 Kristian J. Trygstad Tema 1. Lov-/forskriftsregulering av praksis 2. Fokus på små og mellomstore virksomheter 3. Kort om elektroniske innkjøpsprosesser

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

KS Anskaffelsesseminar 2015

KS Anskaffelsesseminar 2015 KS Anskaffelsesseminar 2015 Kommunesammenslåing og offentlige anskaffelser KS Advokatene v/ Kristine Røed Brun Aktuelle problemstillinger: Kan den nye kommunen tre inn i eksisterende avtaler? Har det i

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 14.00 15.45 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Hvordan vil den påvirke entreprenører og offentlige byggherre? Rådgiver John Atle Haugland Juridisk- og anskaffelsesseksjonen Innledning Nytt regelverk sentrale

Detaljer

INNHOLD. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram.

INNHOLD. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram. DATO: LOV-1987-05-15-21 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1454-3 IKRAFTTREDELSE: 1988-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-09-03-55 fra

Detaljer

HØYRING - ORGANISERING AV EIGEDOMSOPPMÅLING. FORSLAG TIL ENDRING I MATRIKKELLOVA ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

HØYRING - ORGANISERING AV EIGEDOMSOPPMÅLING. FORSLAG TIL ENDRING I MATRIKKELLOVA ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune HØYRING - ORGANISERING AV EIGEDOMSOPPMÅLING. FORSLAG TIL ENDRING I MATRIKKELLOVA ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L30/&00 2016/451 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO:

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Det er ein føresetnad for tilbakemelding av resultata til verksemda at personvern og anonymitet er sikra.

Det er ein føresetnad for tilbakemelding av resultata til verksemda at personvern og anonymitet er sikra. Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorar i arbeid Tilbakemelding til tilsett og leiing i verksemda Ei kartlegging bør følgjast av tilbakemelding til dei tilsette om resultata. Ein spreier dermed

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer