FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR Tromsø kommune Adresse, gnr. bnr. m.fl

2 PLANBESKRIVELSE side 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET PLANPROSESSEN GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) FORENKELT KONSEKVENSUTREDNING OG MERKNADER M/ KOMMENTARER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET UTTALELSER OG MERKNADER FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR VEDLEGG: - Topografi - Terreng-/ stigningsforhold - Grøntanlegg og gangvegsystem - Risikovurderingsskjema (ROS) m/ vedlegg - Terrengsnitt A og B - Terrengsnitt C, D og E ØVRIGE VEDLEGG: Vedlegg A: Brev fra Troms Fylkeskommune Kulturetaten, Vedlegg B: Uttalelse fra Sametinget, Vedlegg C: Merknad 108 fra Hamna bydelsråd Vedlegg D: Merknad 83 fra Brukerrådet ved Solneset Skole Vedlegg E: Kommuneplan: Oppsummering Hamna Vedlegg F: Kommuneplan: Solneset og ROS Vedlegg G: Notat Solneset boligfelt fra Norconsult,

3 PLANBESKRIVELSE side 3 av SAMMENDRAG Planforslaget for Solneset boligområdet er utarbeidet i.h.h.t. kommuneplanens arealdel for Tromsø Kommune 2007 og er i samsvar med vurderinger i Forenklet konsekvensutredning for Solneset og Bergli-Nord. Planforslaget er i sin helhet basert på universell utforming og tilgjengelighet. Området er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg 2. Samferdselsanlegg og infrastruktur 3. Grønnstruktur. Planforslaget er utarbeidet som områderegulering i.h.h.t. ny planlov 12-2 med tilhørende hensynssoner ihht 11-8 og Planområdet er orientert mot nord og vest og ligger i kupert terreng med skogkledde lier, koller og myr-partier. Dette gir store utfordringer i utforming av funksjonelt veg og gangnett, bebyggelse, lokalisering av egnet grøntareal og til lys og utsikt. Boligområdet er delt inn i delfelt med 10 til 92 boliger i hvert felt. Hovedgrøntstrukturen i planforslaget skal binde Solneset til skole, fjord og markaområdet og danner en grønn korridor gjennom bydelen. Gradert lek og opphold er lokalisert til hvert delfelt. Overordnet lek (strøkslekeplass) er lokalisert til den grønne korridoren og til det flate arealet (ballplassen) i sør-vestre del av området. Trafikksystemet er basert på en vegsløyfe, kombinert med interne adkomstveger. Veggsløyfen er utformet med en sone for miljøprioritert gjennomkjøring i øvre del, slik at en får trygg passasje fra den grønne korridoren til Tromsømarka. Dette gir et delvis trafikkfritt kjerneområde i tilknytning til grønthoveddraget og strøkslekeplassen. Supplerende gangvegnett gir trafikksikker adkomst til buss, skole og bebyggelse og er utformet ut fra krav til universell tilgjengelighet for alle. Parkering er i hovedsak basert på integrering i de ulike bebyggelsesstrukturer. Gjesteparkering og supplerende boligparkering søkes lokalisert til bakkenivå. Løsningen gir mindre synlige terrenginngrep for trafikkanlegg da disse i hovedsak inngår i bygningskonstruksjonen. Tekniske planer for vann, avløp og renovasjon er under utarbeidelse. Utbygger vil dokumentere eget energiregnskap i.f.m. detaljplaner for det enkelte delfelt. 2. NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Hamna Adresse Gårdsnr./bruksnr. 115/1, 115/67, 115/69, 115/141, 115/1062 Gjeldende planstatus (regulerings- Kommuneplan for Tromsø Kommune, /kommune(del)pl.) Kommuneplanens arealdel Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Nor-Bygg as Nor-Bygg as Sameie Sandnes Brendeløkkens arkitektkontor as Ny plans hovedformål Boliger og offentlig og privat tjenesteyting Planområdets areal i daa ca 171,7daa Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) Ca 520 Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Flystøy gul sone og vegstøy fra Ringvegen (T-1442)

4 PLANBESKRIVELSE side 4 av 21 Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei Ja - forenkelt konsekvensutredning foretatt av firma Opus, Bergen. Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Bakgrunn I 2005 arrangerte Nor-Bygg as en arkitektkonkurranse med parallelle oppdrag hvor 5 arkitektfirma var invitert. Solneset boligområde er i kommuneplan for Tromsø Kommune, kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål. Bakgrunn for idekonkurransen var å få vurdert byggbarheten og andre funksjonskrav i.f.t eventuell utbygging av området. Intensjonen med planforslaget Planen skal legge tilrette for et nytt boligområde på Solneset i Hamna Bydel basert på universell tilgjengelighet, gode aktivitetsareal og nærhet til skole og barnehage. Planen skal legge tilrette for konsentrert boligbebyggelse med nært forhold til det grønne landskap. Et sentralt element i planen er etablering av en gjennomgående grønn hovedtrasé (grønn korridor) fra Sandessundet, gjennom boligområdet og til Tromsømarka. Grønttraséen gis egenverdi som sentral lekearena og adkomsttrasé til Tromsømarka. Bebyggelse/ bystruktur Hamna bydel er preget av enebolig/ ferdighusbebyggelse og gir et relativt ensartet visuelt uttrykk. I landskapet ligger Solneset tilbaketrukket i forhold til eksisterende bebyggelse i Hamna. Dette gir mulighet til å utvikle og bruke en annen, supplerende visuell byggestruktur som vil skape et variert bebygget landskap i Hamna bydel (kfr. Kommuneplan 2007 s.40) Solneset Skole og Solneset barnehage danner en naturlig overgangssone mellom eksisterende og ny bebyggelse. Skolen blir oppgradert til et slags senter for Hamna-sør området. Utbyggingsstruktur vil bli fastlagt i detaljplaner for delfeltene i områdeplanen. Felt E er avsatt til urban småhusbebyggelse, for å gi en naturlig overgang mot tilstøtende-/ eksisterende bebyggelse i Hamna-sør. Privat barnehage (T3) Planen er lagt til rette for etablering av barnehage med adkomst fra vegsløyfe. Vegstruktur Hovedadkomstprinsippet er basert på sløyfeveg. Vegsløyfen er utformet med miljøprioritert gjennomkjøring i øvre del av grønttracé. Det gir trafikksikre midtsoner i planområdet. Her ligger også hovedgrønttraséen. Hovedgangnettet danner en egen indre trace og går gjennom hele planområdet. Gangvegnettet skal fungere som trafikksikkert element og bringe beboerne trygdt fra boligenhet til buss og skole. Sløyfeutforming av veg- og gangvegsystem skal gi mulighet for greit vegvedlikehold og en effektiv trace for bussforbindelsen. 4. PLANPROSESSEN Planarbeide for Solneset ble startet i 2003 av firma Asplan og varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i bladene Tromsø og Nordlys den Planarbeide ble videreført av Brendeløkkens arkitektkontor i 2006 med faste prosjektmøter hvor Tromsø

5 PLANBESKRIVELSE side 5 av 21 Kommune v/byutvikling var til stede. Dokumentasjon på oppfyllelsen av plankrav er fortløpende blitt fremvist Tromsø Kommune på prosjektmøter. Planarbeidet har vært gjennom 3 faser basert på ny informasjon underveis: Plan fase 1 (2006) var basert på kommuneplan for og innlevert til saksbehandling i Tromsø Kommune den I et møte i Planutvalget den 4.juli-06 ble prinsipper for arealbruk I Hamna Sør diskutert og av saksprotokollen fremgår det følgende vedtak under pkt.6 (innstillingens pkt.5): Det utarbeides en forenklet konsekvensutredning for utbygging av Solneset boligområde for planforslag som går ut over 350 boliger Plan fase 2 (2007) var basert på nye krav fra Tromsø Kommune vedr.: - krav til univerell utforming (formannskapsmøte , sak 44/07 og møte m/ Tromsø Kommune juni 2007) - krav til intern bussadkomst - krav til utvidelse av skoletomt for tilrettelegging for utvidet skolekapasitet og til utvidelse av areal i vest for etablering av uteareal for kommunal barnehage - krav til hovedgrønttracé gjennom planområdet i.h.h.t. revidert kommuneplan krav til at tomtene 115/67 og 115/69 langs Ringvegen (felt K) skal medtas I reguleringsplan for Solneset Reguleringsplan fase 2 ble innlevert til saksbehandling den Behandling av planforslaget ble utsatt inntil tilgrensende reguleringsplan for Bergli N ble vedtatt. I referat fra Tromsø Kommune, datert ble det videre vedtatt at planforslaget skulle utarbeides ihht ny planlov 12-2 områderegulering og 12-3 detaljregulering. Plan fase 3 (2009) etterkommer krav fra Tromsø Kommune om utarbeidelse av planforslag som områderegulering etter ny planlov, Det ble i september 2009 bestemt at planområdet skulle utvides med ca 5,7da mot øst for å etablere areal for kvartalslek i nær tilknytning til eksisterende strøklek i Hamna Sør. Utsnitt Kommuneplanens arealdel Solneset

6 PLANBESKRIVELSE side 6 av GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Endelig planforslaget er basert på Kommuneplan for Tromsø Kommune, Kommuneplanens arealdel , stadfestet den Planen erstatter tidligere kommuneplanens arealdel Reguleringsplan for Bergli-Nord som er naboområde til Solneset ble vedtatt i kommunestyre I Kommuneplanen er Solneset avsatt til boligbygging og det er stillt krav til grønntkorridor fra skole til Tromsømarka og krav til forenkelt konsekvensutredning (kfr. Kommuneplan 2007 s.89). Overordnete retningslinjer: - Lekeplassforskrifter (vedtekter 69 pbl) Tromsø Kommune, Informasjon om veg- og trafikkstøy i Tromsø Kommune, Andre vedtak i.f.m. Solneset planområdet: - 30m grønttrace fra Solneset Skole til Tromsømarka - Krav til universell tilgjengelighet - Krav til bussadkomst - Tomt 115/67 og 115/69 (felt K) skal innlemmes i planen for Solneset. 6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) Beliggenhet Solneset planområde ligger i Hamna bydel nord-vest på Tromsøya, i Hamna skolekrets. Solneset ligger strategisk til i f.h.t. eksisterende nærservice, kjøpesenter, skole og eksisterende fritidsanlegg. SKOLE MOT SYD SKOLE EKSIST. ADKOMST FRA RINGVEGEN SKOLE LEK FOR BARN VIKTIG KOLLE FOR LEK SKOLEBARN

7 PLANBESKRIVELSE side 7 av 21 Avgrensning Planområdet grenser til Ringvegen og Solneset Skole i nord, til eksisterende boligfelt Hamna Sør i øst og til Tromsømarka i sør og vest. Planområdets avgrensning er basert på Kommuneplanens arealdel. Tilstøtende arealers bruk/status Tilstøtende områder er regulert til boligformål, offentlig formål (skole), friområder (Tromsømarka/ skiløype) og strøkslekeplass/ ballplass (Hamna Sør). Innenfor skoletomta ligger i tillegg en mindre ballplass. Avgrensning Tilstøtende arealer Eksisterende bebyggelse Det er ikke registrert bebyggelse innenfor planområdet. Topografi/landskapstrekk Topografien i planområdet består av kuppert og lettt terrassert terreng med myrpartier, koller og skrånende skogkledde lier. Landskapet er i hovedsak orientert mot nord med noen nordvest orienterte områder i vestre del av feltet. Det er utsikt mot Sandnessundet og Kvaløya. Landskapet i planområdet har en høydeforskjell på ca 50m fra Ringvegen på kote 40,3 til sydgrensen på kote 90m.

8 PLANBESKRIVELSE side 8 av 21 FRA NEDRE MYR OPPOVER i TERRENGET HOVEDSTI OPP TIL TROMSØMARKA TYPISK LANDSKAPSBILDE TYPISK LANDSKAPSBILDE MYRSLETTE SØR-VESTRE HJØRNE (OMRÅDE FOR STRØKSLEKEPLASSEN, BALLPLASS) Klima Området er relativt godt skjermet for Balsfjordvind og for nord-øst vinder. Høydedraget på Tromsøya fra sør til nord virker som klimaskjerm. Hele området ligger i en naturlig skjermet bukt i landskapet. Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Vegetasjonen innenfor planområdet består i hovedsak av bjørkeskog. Mot sør- og vestgrensen og i skjermede soner finnes storvokste og prydfulle bjørketreklynger. Annen vegetasjon er preget av typisk våtsonegrunn (myr, myrdrag). Området synes ikke å ha noe utpreget, aktivt eller stedsbundet dyreliv. Grønne interesser Planområdet er mye brukt av elever ved Solneset Skole (nedre deler) til lek. Et nett av stier i området brukes som adkomst til Tromsømarka.

9 PLANBESKRIVELSE side 9 av 21 NORD-VESTRE DEL (MOT FELD K) TYPISK TERRENGSTI GJENNOM OMRÅDET SKOGBEVOKST KOLLE MOT VESTGRENSE TYPISK TERRENGSTI GJENNOM OMRÅDET Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminer Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Veg og trafikkforhold Det fines ikke opparbeidede veger i området. Støy Størsteparten av Solneset ligger utenfor sone for fly-/ vegstøy. Et mindre område i vestre del blir berørt av gul flystøysone, samt rød og gul vegstøysone ved Ringvegen. Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning Hamna bydel har bussforbindelse med god frekvens. Vann og avløp Det fines ikke VA-anlegg innenfor planområdet. Avfall Innenfor planområdet finnes ingen tiltak som krever avfallshåndering. Energi Solneset kan tilknyttes eksisterende El-forsyning til Hamna bydel. Privat og offentlig servicetilbud Planområdet ligger i nær tilknytting til eksisterende barneskoler, barnehager, nærservice og fritidsanlegg. Ca 2km fra Hamna bydel ligger bydels- og handelssentret på Langnes. Ny barnehage bli etablert i forbindelse med Solneset Skole og tatt i bruk Innbyggerne i Hamna bydel tilhører Langnes helsestasjon og Tromsø Kommune beskriver kapasiteten som god. (kfr KU)

10 PLANBESKRIVELSE side 10 av 21 Risiko og sårbarhet Innenfor området er det ikke registrert ras- eller skredfare av noen art. Området er ikke flomutsatt. Det forekommer i minimal grad luftforurensning i Hamnaområdet fra miljøbelastende foretak. Det går ingen kraftlinjetrasé med krav til sikkerhetsavstand via planområdet. Det må tas hensyn til fly- og vegstøy i deler av området. Telefoni og fiberoptikk -Området har allminnelig dekning for telefoni og fiberoptikk. Privatrettslige bindinger - Det er ikke registrert privattrettslige bindiger som vil påvirke planområdet. 7. FORENKELT KONSEKVENSUTREDNING OG MERKNADER MED KOMMENTARER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Det er utarbeidet en forenklet konsekvensutredning for Solneset og Bergli-Nord planområder. Konsekvensutredningen er basert på 3 utbyggingsalternativ for Hamna/ Solneset: - Alternativ 0: Ingen utbygging. - Alternativ 1: Full utbygging av Bergli Nord og delvis utbygging av Solneset med ca 500 boenheter. - Alternativ 2: Full utbygging av Bergli Nord samt utbygging av 750 boenheter på Solneset. Områdeplan for Solneset er basert på Alternativ 1 med små justeringer av boligantall i samråd med Tromsø Kommune. 7.2 Merknader med kommentarer som berører Solneset planområdet: - Brev fra Troms Fylkeskommune Kulturetaten, (vedlegg A) - Uttalelse fra Sametinget, (vedlegg B) - Merknad 108 fra Hamna bydelsråd (vedlegg C) - Merknad 83 fra Brukerrådet ved Solneset Skole (vedlegg D) 7.3 I.h.h.t. konkusjoner og merknader angjeldende kommuneplanens arealdel er følgende tiltak innarbeidet og hensynstatt i områdeplan for Solneset: a. Skoletomt: Skoletomten er utvidet mot sør innenfor areal som tilhører Solneset planområde. Utvidelsen skjer i samråd m/ Tromsø Kommune. Arealutvidelse utgjør ca 12,7 da. Arealet var i tidligere planutkast regulert til boligformål (i samsvar med kommuneplanens arealdel ). b. Grøntanlegg: I områdeplan er det tatt hensyn til adkomsttracé fra skole til Tromsømarka. Det er innregulert en grønn korridor gjennom området med bredde 30m i samråd med Tromsø Kommune. c. Universell tilgjengelighet: Områdeplanen er tilrettelagt for universell tilgjengelighet. Dette er ivaretatt i et samfungerende gangveg- og fortausytem, og er i samsvar med krav fra Tromsø Kommune. d. Trafikk: Det er vedtatt intern bussadkomst innenfor Solneset planområde. Planspesifikasjon for bussadkomst er ivaretatt i utarbeidelse av områdeplanen, og er i samsvar med krav fra Tromsø Kommune. Videre vil gang- og sykkelveg være ferdig opparbeidet fra Solneset skole og fram til

11 PLANBESKRIVELSE side 11 av 21 handelsparken på Langnes før første bolig blir tatt i bruk. e. Off. Barnehage: Kommunal barnehage er ferdig oppført og tatt i bruk. Uteoppholdsareal for barnehagen er lagt innenfor plangrensen til Solneset boligområde i nord-vestre del. Arealet var i tidligere planutkast regulert til bolig. Arealutvidelsen er foretatt i samråd med Tromsø Kommune og utgjør 5,2 da. f. Omsorgsboliger og sykehjem: Omsorgsboliger vil kunne etableres innenfor Solneset boligområde dersom kommunen ønsker det i h.h.t framtidig handlingsplan for eldreomsorgen. 8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Fakta om planen - Antall boliger: Samlet reg. areal: ca 171,7daa - Areal grønnstruktur: ca 17,7daa - Areal boligformål: ca 75,4daa - Areal lek+uteopphold: ca 18,6daa - Areal barnehage (T3): ca 3,7daa - Tillatt bebygg. areal barnehage (T3): 30% - Antall P-plasser barnehage (T3): ca 15 plasser - Antall besøks-p-plasser (Felt A K) ca 130 plasser Innledning Forslag til reguleringsplan for Solneset er basert på krav og målsetninger for utvikling av nye boligområder i.h.h.t. retningslinjer fra Tromsø Kommune. - krav til universell utforming og tilgjengelighet for alle - krav til lek- og oppholdsareal i.h.h.t. lekeplassforskrift for Tromsø Kommune - krav til traffiksikkerhet - tilgjengelighet til Tromsømarka - basiskrav til primære servicetilbud (barneskole, barnehage) Plankonsept: Planforslaget tar utgangspunkt i planområdets beskaffenhet, topografi, vegetasjon og orientering. Hovedgrønt-trasé fra Sandnessundet til Tromsømarka via skolen og Solneset planområde og hovedadkomstveg-trasé fra Ringvegen, utgjør grunnstrukturen i planleggingen. Utforming av et supplerende gang- og sykkelvegnett i kuppert terreng med universell utforming har vært en stor utfordring i utarbeidelse av planen. I planforslaget utgjør hovedgangtrasé (1:20) et av hovedelementene i planen. Hovedgangveg/ fortau (1:20) i samfunksjon med snarveger skal gi optimal tilgjengelighet. Snarveger er planlagt i.f.m. grønnstrukturen for å sikre sti i det grønne.

12 PLANBESKRIVELSE side 12 av 21 OVERORDNET PLANMODELL Skole Grønn korridor Tromsømarka - Grønn korridor/ miljøsone som hovedadkomst fra fjæra til Tromsømarka via Solneset skole og Solneset planområde. - Hovedadkomstveg som sløyfeveg m/ miljøprioritert gjennomkjøring, sikrer et brukervennlig og trygt vegsystem. Universell tilgjengelighet - Gangvegnett/ fortau med universell tilgjengelighet. - Snarveger supplerer hovedgangvegnettet for effektiv og rasjonell adkomst til aktivitetsareal og Tromsømarka. Felt A, E, J - Felt A ligger tett inntil skoletomt via snarveg og gangveg (1:20) til strøkslekeplassen i sør-vestre del og til grønn korridor. - Eksisterende strøkslekeplassen/ kvartalslek i Hamna Sør kan fungere som splerende lekeareal til felt E og J

13 PLANBESKRIVELSE side 13 av 21 Felt B, C, D, H, G og I - Felt B, C, D, H, G og I har direkte tilknytning til grønn korridor, strøkslekeplassen og hovedgangveg (1:20) til skole Veganlegg: Gangvegnettet er utformet med en overordnet tilgjengelighet (skole, buss) og en lokal tilgjengelighet (bolig, gjesteparkering). - gangvegnettet er i størst mulig grad utformet som egen seperat trasé (stigning 1:20), løst fra kjørevegnettet. Videre er det meste av adkomstsløyfen rundt området supplert med fortau. Dette gir en sikker adkomst fra alle delfeltene til barneskole, bussventeplass og leke- og aktivitetsareal. Hovedgangnettet er tilrettelagt for universell tilgjengelighet (maks stigning 1:20) - hovedadkomstveg - sløyfevegen er utformet med miljøsone i øvre del av feltet, hvor vegen krysser den grønne korridoren. - kjøre- og gangvegnett fungerer sammen i en sløyfeforbindelse. - Snarveger skal supplere gangvegene og gi optimal og effektiv tilgjengelighet internt i boligområdet. Snarvegene er regulert i arealer avsatt til grønnstruktur. Lek-/ opphold: Arealer for lek og opphold er planlagt i.h.h.t. lekplassforskrift for Tromsø Kommune. Strøkslekeplassen er lagt til hovedgrønttrasé sentralt i området og ballekeplassen er lagt til et slakt terrengparti i sørvest. Areal for ball-lek er lagt til randsone for å minimalisere virkning av støyete lek. Områder for strøkslekeplassen er lagt til grøntsoner hvor all vegetasjon kan bevares og hvor topografien er brukervennlig. Strøkslekeplassen er tilknyttet hovedgangveger og tilpasset universell tilgjengelighet. Kvartalslek er avsatt med 150 m mellomrom, hvor disse lekeplassene dekker behovet for flere boligfelt for inntil 150 boenheter. Inngangssonelek fastlegges i sammenheng med detaljregulering av delfeltene. Areal for lek og opphold skal i hovedsak legges til syd-vest orienterte soner for å oppnå mest mulig sol og lys. Tabell LEK: Krav til dimensjonering/ enhet i hht kommuneplanens bestemmelser Strøkslekeplassen: - Maks antall boenheter pr. plass - Maks avstand fra boenheter - Minimums areal: Kvartalslek: m 6 da

14 PLANBESKRIVELSE side 14 av 21 - Maks antall boenheter pr. plass - Maks avstand fra boenheter - Minimums areal: Inngangssone lek: - Maks antall boenheter pr. plass - Maks avstand fra boenheter - Minimums areal: m 1 500m m 150m2 Bebyggelsen: Bebyggelsen bør planlegges med maksimalt solinnfall fra syd og vest. Dette tilsier at terrassert bebyggelse i nordvendt terreng er en aktuell utbyggingsform. Bygninger med størst masse og høyde (maks 5 etg) bør legges til randområder i sør-østre deler av planområdet for å gi en klar urban avslutning av Solneset bydel mot Tromsømarka. HOVEDGRØNTTRASÉ (sett mot Kvaløya) STRØKSLEKEPLASSEN MED BALLPLASS TUNBEBYGGELSE FELT B ØST TUNBEBYGGELSE FELT A (sett mot Kvaløya) Forslag leilighetstyper tilpasset nordvendt terreng: Leilighetstyper med gjennomgående lysinnfall er utformet for boligbygg i nordvendte skråninger (utsikt til fjord, landskap i nord og solinnfall fra syd-vest).

15 PLANBESKRIVELSE side 15 av 21 STD 3-ROMS LEILIGHET UTVIDET 3-ROMS LEILIGHET Reguleringsformål Forslag til reguleringsplan for Solneset har følgende reguleringsformål (ny planlov 12-5): 1. Bebyggelse og anlegg 2. Samferdsel og teknisk infrastruktur 3. Grønnstruktur Tabell: Grad av utnytting for hvert boligfelt. Felt BRA % Areal felt da A ,7 A ,4 B ,0 B2 90 4,8 C ,4 C2 90 6,2 D 130 5,7 E1 50 7,8 E2 50 2,2 G1 80 5,3 G2 55 2,4 H 80 2,7 I 80 2,7 J 70 4,6 K 35 3,3-76

16 PLANBESKRIVELSE side 16 av 21 Topografi/landskapstrekk For å ivareta viktige landskapstrekk som koller, høyder, skrenter og spesiell vegetasjon er slike arealer regulert i grøntstruktur i områdereguleringen, samt med byggelinjer i de enkelte delfeltene. Grønnstruktur i kombinasjon med snarveger og lek vil gi en miljøvennlig karakter og skape myke overganger. Klima Bebyggelse bør i detaljregulering ta hensyn til å slippe nok lys inn i det nordvendte terrenget og bør planlegges med god vindskjerming (unngå vindtunneller). Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold I forbindelse med arealene regulert til grønnstruktur bør vegetasjon i mest mulig grad ivaretas. Grønne interesser/grov uteromsplan - Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner Det er ikke registrert kulturminner i planområdet. Veg og trafikkforhold Alle boliger har universell adkomst via kjøreveg og-/ eller gangveg/ fortau. Vegstrukturen i planforslaget er bygget opp i.f.t. belastningsgrad, trafikksikkerhet og krav til universell tilgjengelighet. Stigningsforhold med krav til universell tilgjengelighet er minium 1:20. Stigningsforhold i topografisk vanskelige delpartier har stigningsforhold 1:12,5. - Hovedadkomstveg m/ fortau :Veg 1 - kjørebane: 6,0m - fortau: 3,0m - kurveutvidelse: kfr. Sweco Norge - Offentlige stikkveg: Veg 2 - stigningsforhold :1:20 - kjørebane: 4,0m - Offentlig stikkveg m/ fortau: Veg 3 - Stigningsforhold: 1:20 - kjørebane: 4,0m - fortau: 3,0m - Offentlige stikkveg: Veg 4 - Stigningsforhold: minimum 1:12 - kjørebane: 4,0m - Privat adkomstveg: Veg K - Stigningsforhold: minimum 1:20 - kjørebane: 3,0m - Offentlig gangveg: Gangveg 1, Gangveg 2, Gangveg 3 - Stigningsforhold: 1:20 - asfaltert bredde: 3,0m - Gatetun: Miljøgate - Stigningsforhold: 1:20 - asfaltert bredde: 4,0m

17 PLANBESKRIVELSE side 17 av 21 - Annen veggrunn: SD - Areal avsatt til snødeponering. Veg 1, profil 930: Grønn trase krysser miljøprioritert gjennomkjøring. Gangveg 2, profil 270: Grønn trase krysser gangveg 2 Veg 1, profil 500: Grønn trase krysser veg 1 i grense skoletomt Areal og antall parkeringsplasser dimensjoneres ut fra P-norm for Tromsø Kommune. Byutvikling legger stor vekt på å unngå store terrenginngrep ved utbygging av Solneset planområde. For å oppnå dette forutsetter planforslaget at hovedparten legges innenfor bygningsstrukturer. BRA fastlagt i delfeltene tar hensyn til dette. - Utforming av fortau m/ kantstein er i.h.h.t. vegnormalen og skal tilpasses krysning av veg for rullestolbrukere - For utforming av gangvegpartier med skråninger og skjæringer skal det benyttes terrengstein, avfasinger av terreng og gjerdebeskyttelse. Bruk av stenmateriale skal inngå som egne byggverk i gangvegnettet - Snølagring skal skje innenfor regulerte vegbredder og i egne snøopplag. Støy Kommuneplanen krever dokumentasjon med en støyfaglig vurdering (egnethetsvurdering) som viser at arealer i flystøysoner er egnet for boligbyging. Kun arealer som er egnet for boligbygging med tilhørende utearealer, kan reguleres til boligbeggelse i reguleringsplanen. Det er utarbeidet en støyfaglig vurdering av firma Norconsult, kfr notat Solneset boligfelt - overordnet vurdering av tiltak mot flystøy, datert (vedlegg G) som har følgende konklusion: Mindre deler av planlagt boligbebyggelse på Solneset boligfelt vil ligge i gul støysone fra Tromsø flyplass. Dette notatet viser at det gjennom skjermingstiltak på enkelte balkonger kan

18 PLANBESKRIVELSE side 18 av 21 sikres at også disse boliger får tilfredsstillende utendørs lydforhold iht.t Det forventes at alle boenhetene vil få tilfredsstille innendørs lydnivå iht. NS 8175, klasse C, uten at det er nødvendig med spesielle fasadetiltak. Veg og flystøysoner Hamna sør, Tromsø (støysoner etter T-1442) Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning Solneset er planlagt for intern bussadkomst med bussholdeplasser jevnt fordelt langs adkomstsløyfen. Alle holdeplasser for buss vil få universell tilpasning. Det vil tillates bussstopp i kjørebanefelt, jfr SSV vegnormalen 017. Vann og avløp Solneset planområde kan tilknyttes eksisterende vann- og avløpssystem i Hamna bydel. Prosjekteringsarbeide for utforming og dimensjonering av kommunaltekniske anlegg er vurdert av Sweco Norge (kfr notat: vannforsyning Solneset boligfelt, ). Konkusjon: Det er behov for trykkøkning for de øverste byggefeltene felt D og felt J. Dette kan løses ved bruk av prefabrikerte trykkøkningsstasjoner (mål ca 2,5 x 3,0m). Alternativ plassering må avklares i.f.m. prosjektering (Sweco Norge) i samråd med Tromsø Kommune. Aktuelle områder for lokalisering er felt F1 og F3 (Grønnstruktur). Avfall Tiltakshaver planlegger å etablere søppelsuganlegg for Solneset, ref. Strandkanten, Bjerkakerstranden. Det stilles krav i bestemmelsene om søppelsuganlegg i tilknytning til felt med blokkbebyggelse. Energi Energi og miljøkrav i.h.h.t. forskrift om energikrav gjeldende fra Det vil bli benyttet balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning (forvarmet frisklufttilførsel). Risiko og sårbarhet Det er ikke påvist radon i området. Det er ikke registrert fare for ras, skred eller flomfare innenfor planområdet (kfr ROS)

19 PLANBESKRIVELSE side 19 av KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Utbygging av Solneset boligområde med ca 520 boenheter vil øke innbyggertallet i Hamna bydel betydelig. Dette vil påvirke en rekke forhold sammenlignet med dagens situasjon. Bybildet vil endres. Hamna s bygningsmessige karakter vil bli supplert av nytt område med sterkere urban karakter. Hamna bydel vil altså preges av Tromsø s vekst i sterker grad og bli en bydel med: varierte botilbud bedre nærservice bedre infrastruktur en fullt integrert del av Stor Tromsø. Overordnede planer og vedtak Planforslaget er i overenstemmelse med kommuneplanens arealdel for Tromsø Kommune og krav fra Tromsø Kommune til universell utforming/ tilgjengelighet. Universell tilgjengelighet påvirker utforming av planforslaget i betydelig grad med egne tacèer i relativt kupert og skrånende terreng med høydeforskjell fra kote 40 til kote 90. Eksisterende reguleringsplaner Det er ingen konflikt mellom planområdet Solneset og tilstøtende reguleringsplaner. Solneset og Berli N boligområder skal ha samme kryssløsning via en rundkjøring på Ringvegen. Eksisterende bebyggelse Planforslaget har ingen konsekvens for tilstøtende bebyggelse i.f.t. uteareal, utsikt og innsyn. Topografi/landskapstrekk Planforslaget gir ingen siluettvirkning og gir en avdempet eksponering tilbaketrukket i landskapet. Grad av skjæringer og fyllinger er søkt minimalisert i forhold til det kupperte terrenget. Klima Planforslaget vil ikke påvirke solforhold og klima for tilstøtende eksisterende bebyggelse. For å redusere skygge-/ siluettvirkning mot Hamna sør er delfelt E som ligger nærmest Hamna sør avsatt til urban småhusbebyggelse. Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Planforslaget opprettholder adkomst til marka og til sjø via hovedgrønttrasé. Grønne interesser Planforslaget legger beslag på uteareal utenfor skoletomt som i dag er benyttet av skolen. Derfor er areal til skole utvidet og inngår som del av planområdet. Adkomst til marka vil være sikret via hovedgrønttrasé og sekundære gangveger i form av turveger og stier. Tilgjengelighet til Tromsømarka vil i liten grad bli påvirket. Innenfor Solneset planområdet vil adkomst til Tromsømarka skje via planlagt grønttrasé og via offentlig gangvegnett, samt snarveger som vil kompensere for eksisterende sti-adkomst. Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminer Kfr. brev fra Troms Fylkeskommune Kulturetaten, (vedlegg A) og uttalelse fra Sametinget, (vedlegg B). Veg og trafikkforhold Gang- og sykkelveg fra Solneset Skole fram til Langnes vil være ferdig etablert før utbygging av Bergli Nord og Solneset vil bli igangsatt.

20 PLANBESKRIVELSE side 20 av 21 Det er planlagt etablert rundkjøring for fordeling av trafikken til Bergli Nord og Solneset utbyggingsområde. Rundkjøringen er dimensjonert for å avvikle den økte trafikkmengden på Ringvegen og vil være ferdigstillet før utbygging av Bergli Nord og Solneset. Støy Innenfor planområdet er det ikke planlagt tiltak som gir støybelastning utover det akseptable støynivå. Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning Kollektivtransport-tilbudet vil kunne bedres. I.h.h.t. forenklet konsekvensutredning vil planforslaget gi mulighet for bedre off. kommunikasjon, da innbyggertallet i Hamna vil øke. Vann og avløp Kapasiteten på vann og avløpssystemet er per i dag ikke god nok til å tåle utbyggingen av Bergli Nord og Solneset. Tromsø kommune ønsker imidlertid å utarbeide helhetlige løsninger for vann og avløp i sørlig del av Hamna bydel. Dette innebærer at det utarbeides større langsiktige planer for VA. Dette arbeidet er i gang, kfr. KU. Energi Utbygger for Solneset Boligområde har i møte med Troms Kraft den hatt energibehovet og fremtidig kapasitet på strømleveranser til vurdering vedr. planlegging av boenheter i Solneset planområde. Kapasitet på kraftforsyning til området ble vurdert til ikke å by på spesielle problemer. Privat og offentlige servicetilbud Økt innbyggertall vil gi bedre grunnlag for nær-servicetilbud, fritidsaktiviteter, idrettsanlegg og helseomsorg tilbud i Hamna bydel, kfr. KU. Barnehagekapasitet: Det er behov for nye barnehager i Hamna bydel. For utbygging av ca 850 boliger (utbyggingsalternativ 1) øker antall barn i barnehagealder med 122 i bydelen. Utbyggingen generer behov for ca 109 barnehageplasser. Ny kommunal barnehage (realisert 2008) med plass til 80 barn samt avsatt areal til barnehage i forslag til reguleringsforslag for Solneset og avsatt tomt på Bergli Nord, medfører at dekningsgrad når det gjelder barnehager oppfylles, kfr. KU. Skolekapasitet: Barneskole: Barn i alderen 6-12år bosatt i Hamna bydel fordeles på Solneset skole og Hamna skole. Den samlete kapasiteten til skolene er i 2007 vurdert til 780 elever og tåler med god margin utbyggingsalternativ 1 (ca 850 boliger), kfr. KU. I forbindelse med saksbehandling av Bergli Nord har Solneset Skole likevel varslet at de kun har kapasitet for 67 nye elever, dvs. 200 nye boliger. Ytterlige boligbygging forutsetter etablering av fullverdig 2-parallell skole, en utbygging som ligger inne i kommunens investeringsbudjett (Tromsø kommunens økonomiplan , vedtatt ). Ungdomsskole: Elever i ungdomsskolealder går på Langnes ungdomsskole. Skolen har en kapasitet på ca 35 nye elever og vil takle utbyggingsalternativ 1 med ca 850 boliger, kfr. KU. Risiko og sårbarhet Planforslaget inneholder ikke tiltak som vil gi økt støy, forurensning eller annen miljørisiko. Det tas hensyn til fly og vegstøy i forbindelse med planlegging av boliger og uteareal i de

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK.

SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 09/540 Arkiv: 140 Saksbehandler: Steinar Lien SAMLET SAKSFREMSTILLING KOMMUNEPLAN 2009-2020 STOKKE KOMMUNE. VEDTAK. Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 3/09 Kommuneplanutvalget

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL

BYPLAN 2014. Kommuneplanens arealdel VURDERING AV AREALINNSPILL 10 38 35 30 3 41 46 48 1 25 37 8 29 26 40 34 12 47 6 19 32 27 4 31 2 7 24 11 5 11 44 13 11 45 33 28 43 23 42 9 18 22 16 14 11 17 20 15 21 BYPLAN 2014 38 46 37 44 45 Kommuneplanens arealdel VURDERING AV

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer