FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR Tromsø kommune Adresse, gnr. bnr. m.fl

2 PLANBESKRIVELSE side 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET PLANPROSESSEN GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) FORENKELT KONSEKVENSUTREDNING OG MERKNADER M/ KOMMENTARER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET UTTALELSER OG MERKNADER FORSLAGSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR VEDLEGG: - Topografi - Terreng-/ stigningsforhold - Grøntanlegg og gangvegsystem - Risikovurderingsskjema (ROS) m/ vedlegg - Terrengsnitt A og B - Terrengsnitt C, D og E ØVRIGE VEDLEGG: Vedlegg A: Brev fra Troms Fylkeskommune Kulturetaten, Vedlegg B: Uttalelse fra Sametinget, Vedlegg C: Merknad 108 fra Hamna bydelsråd Vedlegg D: Merknad 83 fra Brukerrådet ved Solneset Skole Vedlegg E: Kommuneplan: Oppsummering Hamna Vedlegg F: Kommuneplan: Solneset og ROS Vedlegg G: Notat Solneset boligfelt fra Norconsult,

3 PLANBESKRIVELSE side 3 av SAMMENDRAG Planforslaget for Solneset boligområdet er utarbeidet i.h.h.t. kommuneplanens arealdel for Tromsø Kommune 2007 og er i samsvar med vurderinger i Forenklet konsekvensutredning for Solneset og Bergli-Nord. Planforslaget er i sin helhet basert på universell utforming og tilgjengelighet. Området er regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg 2. Samferdselsanlegg og infrastruktur 3. Grønnstruktur. Planforslaget er utarbeidet som områderegulering i.h.h.t. ny planlov 12-2 med tilhørende hensynssoner ihht 11-8 og Planområdet er orientert mot nord og vest og ligger i kupert terreng med skogkledde lier, koller og myr-partier. Dette gir store utfordringer i utforming av funksjonelt veg og gangnett, bebyggelse, lokalisering av egnet grøntareal og til lys og utsikt. Boligområdet er delt inn i delfelt med 10 til 92 boliger i hvert felt. Hovedgrøntstrukturen i planforslaget skal binde Solneset til skole, fjord og markaområdet og danner en grønn korridor gjennom bydelen. Gradert lek og opphold er lokalisert til hvert delfelt. Overordnet lek (strøkslekeplass) er lokalisert til den grønne korridoren og til det flate arealet (ballplassen) i sør-vestre del av området. Trafikksystemet er basert på en vegsløyfe, kombinert med interne adkomstveger. Veggsløyfen er utformet med en sone for miljøprioritert gjennomkjøring i øvre del, slik at en får trygg passasje fra den grønne korridoren til Tromsømarka. Dette gir et delvis trafikkfritt kjerneområde i tilknytning til grønthoveddraget og strøkslekeplassen. Supplerende gangvegnett gir trafikksikker adkomst til buss, skole og bebyggelse og er utformet ut fra krav til universell tilgjengelighet for alle. Parkering er i hovedsak basert på integrering i de ulike bebyggelsesstrukturer. Gjesteparkering og supplerende boligparkering søkes lokalisert til bakkenivå. Løsningen gir mindre synlige terrenginngrep for trafikkanlegg da disse i hovedsak inngår i bygningskonstruksjonen. Tekniske planer for vann, avløp og renovasjon er under utarbeidelse. Utbygger vil dokumentere eget energiregnskap i.f.m. detaljplaner for det enkelte delfelt. 2. NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Hamna Adresse Gårdsnr./bruksnr. 115/1, 115/67, 115/69, 115/141, 115/1062 Gjeldende planstatus (regulerings- Kommuneplan for Tromsø Kommune, /kommune(del)pl.) Kommuneplanens arealdel Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Nor-Bygg as Nor-Bygg as Sameie Sandnes Brendeløkkens arkitektkontor as Ny plans hovedformål Boliger og offentlig og privat tjenesteyting Planområdets areal i daa ca 171,7daa Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) Ca 520 Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.) Flystøy gul sone og vegstøy fra Ringvegen (T-1442)

4 PLANBESKRIVELSE side 4 av 21 Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei Ja - forenkelt konsekvensutredning foretatt av firma Opus, Bergen. Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Bakgrunn I 2005 arrangerte Nor-Bygg as en arkitektkonkurranse med parallelle oppdrag hvor 5 arkitektfirma var invitert. Solneset boligområde er i kommuneplan for Tromsø Kommune, kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål. Bakgrunn for idekonkurransen var å få vurdert byggbarheten og andre funksjonskrav i.f.t eventuell utbygging av området. Intensjonen med planforslaget Planen skal legge tilrette for et nytt boligområde på Solneset i Hamna Bydel basert på universell tilgjengelighet, gode aktivitetsareal og nærhet til skole og barnehage. Planen skal legge tilrette for konsentrert boligbebyggelse med nært forhold til det grønne landskap. Et sentralt element i planen er etablering av en gjennomgående grønn hovedtrasé (grønn korridor) fra Sandessundet, gjennom boligområdet og til Tromsømarka. Grønttraséen gis egenverdi som sentral lekearena og adkomsttrasé til Tromsømarka. Bebyggelse/ bystruktur Hamna bydel er preget av enebolig/ ferdighusbebyggelse og gir et relativt ensartet visuelt uttrykk. I landskapet ligger Solneset tilbaketrukket i forhold til eksisterende bebyggelse i Hamna. Dette gir mulighet til å utvikle og bruke en annen, supplerende visuell byggestruktur som vil skape et variert bebygget landskap i Hamna bydel (kfr. Kommuneplan 2007 s.40) Solneset Skole og Solneset barnehage danner en naturlig overgangssone mellom eksisterende og ny bebyggelse. Skolen blir oppgradert til et slags senter for Hamna-sør området. Utbyggingsstruktur vil bli fastlagt i detaljplaner for delfeltene i områdeplanen. Felt E er avsatt til urban småhusbebyggelse, for å gi en naturlig overgang mot tilstøtende-/ eksisterende bebyggelse i Hamna-sør. Privat barnehage (T3) Planen er lagt til rette for etablering av barnehage med adkomst fra vegsløyfe. Vegstruktur Hovedadkomstprinsippet er basert på sløyfeveg. Vegsløyfen er utformet med miljøprioritert gjennomkjøring i øvre del av grønttracé. Det gir trafikksikre midtsoner i planområdet. Her ligger også hovedgrønttraséen. Hovedgangnettet danner en egen indre trace og går gjennom hele planområdet. Gangvegnettet skal fungere som trafikksikkert element og bringe beboerne trygdt fra boligenhet til buss og skole. Sløyfeutforming av veg- og gangvegsystem skal gi mulighet for greit vegvedlikehold og en effektiv trace for bussforbindelsen. 4. PLANPROSESSEN Planarbeide for Solneset ble startet i 2003 av firma Asplan og varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i bladene Tromsø og Nordlys den Planarbeide ble videreført av Brendeløkkens arkitektkontor i 2006 med faste prosjektmøter hvor Tromsø

5 PLANBESKRIVELSE side 5 av 21 Kommune v/byutvikling var til stede. Dokumentasjon på oppfyllelsen av plankrav er fortløpende blitt fremvist Tromsø Kommune på prosjektmøter. Planarbeidet har vært gjennom 3 faser basert på ny informasjon underveis: Plan fase 1 (2006) var basert på kommuneplan for og innlevert til saksbehandling i Tromsø Kommune den I et møte i Planutvalget den 4.juli-06 ble prinsipper for arealbruk I Hamna Sør diskutert og av saksprotokollen fremgår det følgende vedtak under pkt.6 (innstillingens pkt.5): Det utarbeides en forenklet konsekvensutredning for utbygging av Solneset boligområde for planforslag som går ut over 350 boliger Plan fase 2 (2007) var basert på nye krav fra Tromsø Kommune vedr.: - krav til univerell utforming (formannskapsmøte , sak 44/07 og møte m/ Tromsø Kommune juni 2007) - krav til intern bussadkomst - krav til utvidelse av skoletomt for tilrettelegging for utvidet skolekapasitet og til utvidelse av areal i vest for etablering av uteareal for kommunal barnehage - krav til hovedgrønttracé gjennom planområdet i.h.h.t. revidert kommuneplan krav til at tomtene 115/67 og 115/69 langs Ringvegen (felt K) skal medtas I reguleringsplan for Solneset Reguleringsplan fase 2 ble innlevert til saksbehandling den Behandling av planforslaget ble utsatt inntil tilgrensende reguleringsplan for Bergli N ble vedtatt. I referat fra Tromsø Kommune, datert ble det videre vedtatt at planforslaget skulle utarbeides ihht ny planlov 12-2 områderegulering og 12-3 detaljregulering. Plan fase 3 (2009) etterkommer krav fra Tromsø Kommune om utarbeidelse av planforslag som områderegulering etter ny planlov, Det ble i september 2009 bestemt at planområdet skulle utvides med ca 5,7da mot øst for å etablere areal for kvartalslek i nær tilknytning til eksisterende strøklek i Hamna Sør. Utsnitt Kommuneplanens arealdel Solneset

6 PLANBESKRIVELSE side 6 av GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Endelig planforslaget er basert på Kommuneplan for Tromsø Kommune, Kommuneplanens arealdel , stadfestet den Planen erstatter tidligere kommuneplanens arealdel Reguleringsplan for Bergli-Nord som er naboområde til Solneset ble vedtatt i kommunestyre I Kommuneplanen er Solneset avsatt til boligbygging og det er stillt krav til grønntkorridor fra skole til Tromsømarka og krav til forenkelt konsekvensutredning (kfr. Kommuneplan 2007 s.89). Overordnete retningslinjer: - Lekeplassforskrifter (vedtekter 69 pbl) Tromsø Kommune, Informasjon om veg- og trafikkstøy i Tromsø Kommune, Andre vedtak i.f.m. Solneset planområdet: - 30m grønttrace fra Solneset Skole til Tromsømarka - Krav til universell tilgjengelighet - Krav til bussadkomst - Tomt 115/67 og 115/69 (felt K) skal innlemmes i planen for Solneset. 6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) Beliggenhet Solneset planområde ligger i Hamna bydel nord-vest på Tromsøya, i Hamna skolekrets. Solneset ligger strategisk til i f.h.t. eksisterende nærservice, kjøpesenter, skole og eksisterende fritidsanlegg. SKOLE MOT SYD SKOLE EKSIST. ADKOMST FRA RINGVEGEN SKOLE LEK FOR BARN VIKTIG KOLLE FOR LEK SKOLEBARN

7 PLANBESKRIVELSE side 7 av 21 Avgrensning Planområdet grenser til Ringvegen og Solneset Skole i nord, til eksisterende boligfelt Hamna Sør i øst og til Tromsømarka i sør og vest. Planområdets avgrensning er basert på Kommuneplanens arealdel. Tilstøtende arealers bruk/status Tilstøtende områder er regulert til boligformål, offentlig formål (skole), friområder (Tromsømarka/ skiløype) og strøkslekeplass/ ballplass (Hamna Sør). Innenfor skoletomta ligger i tillegg en mindre ballplass. Avgrensning Tilstøtende arealer Eksisterende bebyggelse Det er ikke registrert bebyggelse innenfor planområdet. Topografi/landskapstrekk Topografien i planområdet består av kuppert og lettt terrassert terreng med myrpartier, koller og skrånende skogkledde lier. Landskapet er i hovedsak orientert mot nord med noen nordvest orienterte områder i vestre del av feltet. Det er utsikt mot Sandnessundet og Kvaløya. Landskapet i planområdet har en høydeforskjell på ca 50m fra Ringvegen på kote 40,3 til sydgrensen på kote 90m.

8 PLANBESKRIVELSE side 8 av 21 FRA NEDRE MYR OPPOVER i TERRENGET HOVEDSTI OPP TIL TROMSØMARKA TYPISK LANDSKAPSBILDE TYPISK LANDSKAPSBILDE MYRSLETTE SØR-VESTRE HJØRNE (OMRÅDE FOR STRØKSLEKEPLASSEN, BALLPLASS) Klima Området er relativt godt skjermet for Balsfjordvind og for nord-øst vinder. Høydedraget på Tromsøya fra sør til nord virker som klimaskjerm. Hele området ligger i en naturlig skjermet bukt i landskapet. Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Vegetasjonen innenfor planområdet består i hovedsak av bjørkeskog. Mot sør- og vestgrensen og i skjermede soner finnes storvokste og prydfulle bjørketreklynger. Annen vegetasjon er preget av typisk våtsonegrunn (myr, myrdrag). Området synes ikke å ha noe utpreget, aktivt eller stedsbundet dyreliv. Grønne interesser Planområdet er mye brukt av elever ved Solneset Skole (nedre deler) til lek. Et nett av stier i området brukes som adkomst til Tromsømarka.

9 PLANBESKRIVELSE side 9 av 21 NORD-VESTRE DEL (MOT FELD K) TYPISK TERRENGSTI GJENNOM OMRÅDET SKOGBEVOKST KOLLE MOT VESTGRENSE TYPISK TERRENGSTI GJENNOM OMRÅDET Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminer Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Veg og trafikkforhold Det fines ikke opparbeidede veger i området. Støy Størsteparten av Solneset ligger utenfor sone for fly-/ vegstøy. Et mindre område i vestre del blir berørt av gul flystøysone, samt rød og gul vegstøysone ved Ringvegen. Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning Hamna bydel har bussforbindelse med god frekvens. Vann og avløp Det fines ikke VA-anlegg innenfor planområdet. Avfall Innenfor planområdet finnes ingen tiltak som krever avfallshåndering. Energi Solneset kan tilknyttes eksisterende El-forsyning til Hamna bydel. Privat og offentlig servicetilbud Planområdet ligger i nær tilknytting til eksisterende barneskoler, barnehager, nærservice og fritidsanlegg. Ca 2km fra Hamna bydel ligger bydels- og handelssentret på Langnes. Ny barnehage bli etablert i forbindelse med Solneset Skole og tatt i bruk Innbyggerne i Hamna bydel tilhører Langnes helsestasjon og Tromsø Kommune beskriver kapasiteten som god. (kfr KU)

10 PLANBESKRIVELSE side 10 av 21 Risiko og sårbarhet Innenfor området er det ikke registrert ras- eller skredfare av noen art. Området er ikke flomutsatt. Det forekommer i minimal grad luftforurensning i Hamnaområdet fra miljøbelastende foretak. Det går ingen kraftlinjetrasé med krav til sikkerhetsavstand via planområdet. Det må tas hensyn til fly- og vegstøy i deler av området. Telefoni og fiberoptikk -Området har allminnelig dekning for telefoni og fiberoptikk. Privatrettslige bindinger - Det er ikke registrert privattrettslige bindiger som vil påvirke planområdet. 7. FORENKELT KONSEKVENSUTREDNING OG MERKNADER MED KOMMENTARER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Det er utarbeidet en forenklet konsekvensutredning for Solneset og Bergli-Nord planområder. Konsekvensutredningen er basert på 3 utbyggingsalternativ for Hamna/ Solneset: - Alternativ 0: Ingen utbygging. - Alternativ 1: Full utbygging av Bergli Nord og delvis utbygging av Solneset med ca 500 boenheter. - Alternativ 2: Full utbygging av Bergli Nord samt utbygging av 750 boenheter på Solneset. Områdeplan for Solneset er basert på Alternativ 1 med små justeringer av boligantall i samråd med Tromsø Kommune. 7.2 Merknader med kommentarer som berører Solneset planområdet: - Brev fra Troms Fylkeskommune Kulturetaten, (vedlegg A) - Uttalelse fra Sametinget, (vedlegg B) - Merknad 108 fra Hamna bydelsråd (vedlegg C) - Merknad 83 fra Brukerrådet ved Solneset Skole (vedlegg D) 7.3 I.h.h.t. konkusjoner og merknader angjeldende kommuneplanens arealdel er følgende tiltak innarbeidet og hensynstatt i områdeplan for Solneset: a. Skoletomt: Skoletomten er utvidet mot sør innenfor areal som tilhører Solneset planområde. Utvidelsen skjer i samråd m/ Tromsø Kommune. Arealutvidelse utgjør ca 12,7 da. Arealet var i tidligere planutkast regulert til boligformål (i samsvar med kommuneplanens arealdel ). b. Grøntanlegg: I områdeplan er det tatt hensyn til adkomsttracé fra skole til Tromsømarka. Det er innregulert en grønn korridor gjennom området med bredde 30m i samråd med Tromsø Kommune. c. Universell tilgjengelighet: Områdeplanen er tilrettelagt for universell tilgjengelighet. Dette er ivaretatt i et samfungerende gangveg- og fortausytem, og er i samsvar med krav fra Tromsø Kommune. d. Trafikk: Det er vedtatt intern bussadkomst innenfor Solneset planområde. Planspesifikasjon for bussadkomst er ivaretatt i utarbeidelse av områdeplanen, og er i samsvar med krav fra Tromsø Kommune. Videre vil gang- og sykkelveg være ferdig opparbeidet fra Solneset skole og fram til

11 PLANBESKRIVELSE side 11 av 21 handelsparken på Langnes før første bolig blir tatt i bruk. e. Off. Barnehage: Kommunal barnehage er ferdig oppført og tatt i bruk. Uteoppholdsareal for barnehagen er lagt innenfor plangrensen til Solneset boligområde i nord-vestre del. Arealet var i tidligere planutkast regulert til bolig. Arealutvidelsen er foretatt i samråd med Tromsø Kommune og utgjør 5,2 da. f. Omsorgsboliger og sykehjem: Omsorgsboliger vil kunne etableres innenfor Solneset boligområde dersom kommunen ønsker det i h.h.t framtidig handlingsplan for eldreomsorgen. 8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Fakta om planen - Antall boliger: Samlet reg. areal: ca 171,7daa - Areal grønnstruktur: ca 17,7daa - Areal boligformål: ca 75,4daa - Areal lek+uteopphold: ca 18,6daa - Areal barnehage (T3): ca 3,7daa - Tillatt bebygg. areal barnehage (T3): 30% - Antall P-plasser barnehage (T3): ca 15 plasser - Antall besøks-p-plasser (Felt A K) ca 130 plasser Innledning Forslag til reguleringsplan for Solneset er basert på krav og målsetninger for utvikling av nye boligområder i.h.h.t. retningslinjer fra Tromsø Kommune. - krav til universell utforming og tilgjengelighet for alle - krav til lek- og oppholdsareal i.h.h.t. lekeplassforskrift for Tromsø Kommune - krav til traffiksikkerhet - tilgjengelighet til Tromsømarka - basiskrav til primære servicetilbud (barneskole, barnehage) Plankonsept: Planforslaget tar utgangspunkt i planområdets beskaffenhet, topografi, vegetasjon og orientering. Hovedgrønt-trasé fra Sandnessundet til Tromsømarka via skolen og Solneset planområde og hovedadkomstveg-trasé fra Ringvegen, utgjør grunnstrukturen i planleggingen. Utforming av et supplerende gang- og sykkelvegnett i kuppert terreng med universell utforming har vært en stor utfordring i utarbeidelse av planen. I planforslaget utgjør hovedgangtrasé (1:20) et av hovedelementene i planen. Hovedgangveg/ fortau (1:20) i samfunksjon med snarveger skal gi optimal tilgjengelighet. Snarveger er planlagt i.f.m. grønnstrukturen for å sikre sti i det grønne.

12 PLANBESKRIVELSE side 12 av 21 OVERORDNET PLANMODELL Skole Grønn korridor Tromsømarka - Grønn korridor/ miljøsone som hovedadkomst fra fjæra til Tromsømarka via Solneset skole og Solneset planområde. - Hovedadkomstveg som sløyfeveg m/ miljøprioritert gjennomkjøring, sikrer et brukervennlig og trygt vegsystem. Universell tilgjengelighet - Gangvegnett/ fortau med universell tilgjengelighet. - Snarveger supplerer hovedgangvegnettet for effektiv og rasjonell adkomst til aktivitetsareal og Tromsømarka. Felt A, E, J - Felt A ligger tett inntil skoletomt via snarveg og gangveg (1:20) til strøkslekeplassen i sør-vestre del og til grønn korridor. - Eksisterende strøkslekeplassen/ kvartalslek i Hamna Sør kan fungere som splerende lekeareal til felt E og J

13 PLANBESKRIVELSE side 13 av 21 Felt B, C, D, H, G og I - Felt B, C, D, H, G og I har direkte tilknytning til grønn korridor, strøkslekeplassen og hovedgangveg (1:20) til skole Veganlegg: Gangvegnettet er utformet med en overordnet tilgjengelighet (skole, buss) og en lokal tilgjengelighet (bolig, gjesteparkering). - gangvegnettet er i størst mulig grad utformet som egen seperat trasé (stigning 1:20), løst fra kjørevegnettet. Videre er det meste av adkomstsløyfen rundt området supplert med fortau. Dette gir en sikker adkomst fra alle delfeltene til barneskole, bussventeplass og leke- og aktivitetsareal. Hovedgangnettet er tilrettelagt for universell tilgjengelighet (maks stigning 1:20) - hovedadkomstveg - sløyfevegen er utformet med miljøsone i øvre del av feltet, hvor vegen krysser den grønne korridoren. - kjøre- og gangvegnett fungerer sammen i en sløyfeforbindelse. - Snarveger skal supplere gangvegene og gi optimal og effektiv tilgjengelighet internt i boligområdet. Snarvegene er regulert i arealer avsatt til grønnstruktur. Lek-/ opphold: Arealer for lek og opphold er planlagt i.h.h.t. lekplassforskrift for Tromsø Kommune. Strøkslekeplassen er lagt til hovedgrønttrasé sentralt i området og ballekeplassen er lagt til et slakt terrengparti i sørvest. Areal for ball-lek er lagt til randsone for å minimalisere virkning av støyete lek. Områder for strøkslekeplassen er lagt til grøntsoner hvor all vegetasjon kan bevares og hvor topografien er brukervennlig. Strøkslekeplassen er tilknyttet hovedgangveger og tilpasset universell tilgjengelighet. Kvartalslek er avsatt med 150 m mellomrom, hvor disse lekeplassene dekker behovet for flere boligfelt for inntil 150 boenheter. Inngangssonelek fastlegges i sammenheng med detaljregulering av delfeltene. Areal for lek og opphold skal i hovedsak legges til syd-vest orienterte soner for å oppnå mest mulig sol og lys. Tabell LEK: Krav til dimensjonering/ enhet i hht kommuneplanens bestemmelser Strøkslekeplassen: - Maks antall boenheter pr. plass - Maks avstand fra boenheter - Minimums areal: Kvartalslek: m 6 da

14 PLANBESKRIVELSE side 14 av 21 - Maks antall boenheter pr. plass - Maks avstand fra boenheter - Minimums areal: Inngangssone lek: - Maks antall boenheter pr. plass - Maks avstand fra boenheter - Minimums areal: m 1 500m m 150m2 Bebyggelsen: Bebyggelsen bør planlegges med maksimalt solinnfall fra syd og vest. Dette tilsier at terrassert bebyggelse i nordvendt terreng er en aktuell utbyggingsform. Bygninger med størst masse og høyde (maks 5 etg) bør legges til randområder i sør-østre deler av planområdet for å gi en klar urban avslutning av Solneset bydel mot Tromsømarka. HOVEDGRØNTTRASÉ (sett mot Kvaløya) STRØKSLEKEPLASSEN MED BALLPLASS TUNBEBYGGELSE FELT B ØST TUNBEBYGGELSE FELT A (sett mot Kvaløya) Forslag leilighetstyper tilpasset nordvendt terreng: Leilighetstyper med gjennomgående lysinnfall er utformet for boligbygg i nordvendte skråninger (utsikt til fjord, landskap i nord og solinnfall fra syd-vest).

15 PLANBESKRIVELSE side 15 av 21 STD 3-ROMS LEILIGHET UTVIDET 3-ROMS LEILIGHET Reguleringsformål Forslag til reguleringsplan for Solneset har følgende reguleringsformål (ny planlov 12-5): 1. Bebyggelse og anlegg 2. Samferdsel og teknisk infrastruktur 3. Grønnstruktur Tabell: Grad av utnytting for hvert boligfelt. Felt BRA % Areal felt da A ,7 A ,4 B ,0 B2 90 4,8 C ,4 C2 90 6,2 D 130 5,7 E1 50 7,8 E2 50 2,2 G1 80 5,3 G2 55 2,4 H 80 2,7 I 80 2,7 J 70 4,6 K 35 3,3-76

16 PLANBESKRIVELSE side 16 av 21 Topografi/landskapstrekk For å ivareta viktige landskapstrekk som koller, høyder, skrenter og spesiell vegetasjon er slike arealer regulert i grøntstruktur i områdereguleringen, samt med byggelinjer i de enkelte delfeltene. Grønnstruktur i kombinasjon med snarveger og lek vil gi en miljøvennlig karakter og skape myke overganger. Klima Bebyggelse bør i detaljregulering ta hensyn til å slippe nok lys inn i det nordvendte terrenget og bør planlegges med god vindskjerming (unngå vindtunneller). Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold I forbindelse med arealene regulert til grønnstruktur bør vegetasjon i mest mulig grad ivaretas. Grønne interesser/grov uteromsplan - Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner Det er ikke registrert kulturminner i planområdet. Veg og trafikkforhold Alle boliger har universell adkomst via kjøreveg og-/ eller gangveg/ fortau. Vegstrukturen i planforslaget er bygget opp i.f.t. belastningsgrad, trafikksikkerhet og krav til universell tilgjengelighet. Stigningsforhold med krav til universell tilgjengelighet er minium 1:20. Stigningsforhold i topografisk vanskelige delpartier har stigningsforhold 1:12,5. - Hovedadkomstveg m/ fortau :Veg 1 - kjørebane: 6,0m - fortau: 3,0m - kurveutvidelse: kfr. Sweco Norge - Offentlige stikkveg: Veg 2 - stigningsforhold :1:20 - kjørebane: 4,0m - Offentlig stikkveg m/ fortau: Veg 3 - Stigningsforhold: 1:20 - kjørebane: 4,0m - fortau: 3,0m - Offentlige stikkveg: Veg 4 - Stigningsforhold: minimum 1:12 - kjørebane: 4,0m - Privat adkomstveg: Veg K - Stigningsforhold: minimum 1:20 - kjørebane: 3,0m - Offentlig gangveg: Gangveg 1, Gangveg 2, Gangveg 3 - Stigningsforhold: 1:20 - asfaltert bredde: 3,0m - Gatetun: Miljøgate - Stigningsforhold: 1:20 - asfaltert bredde: 4,0m

17 PLANBESKRIVELSE side 17 av 21 - Annen veggrunn: SD - Areal avsatt til snødeponering. Veg 1, profil 930: Grønn trase krysser miljøprioritert gjennomkjøring. Gangveg 2, profil 270: Grønn trase krysser gangveg 2 Veg 1, profil 500: Grønn trase krysser veg 1 i grense skoletomt Areal og antall parkeringsplasser dimensjoneres ut fra P-norm for Tromsø Kommune. Byutvikling legger stor vekt på å unngå store terrenginngrep ved utbygging av Solneset planområde. For å oppnå dette forutsetter planforslaget at hovedparten legges innenfor bygningsstrukturer. BRA fastlagt i delfeltene tar hensyn til dette. - Utforming av fortau m/ kantstein er i.h.h.t. vegnormalen og skal tilpasses krysning av veg for rullestolbrukere - For utforming av gangvegpartier med skråninger og skjæringer skal det benyttes terrengstein, avfasinger av terreng og gjerdebeskyttelse. Bruk av stenmateriale skal inngå som egne byggverk i gangvegnettet - Snølagring skal skje innenfor regulerte vegbredder og i egne snøopplag. Støy Kommuneplanen krever dokumentasjon med en støyfaglig vurdering (egnethetsvurdering) som viser at arealer i flystøysoner er egnet for boligbyging. Kun arealer som er egnet for boligbygging med tilhørende utearealer, kan reguleres til boligbeggelse i reguleringsplanen. Det er utarbeidet en støyfaglig vurdering av firma Norconsult, kfr notat Solneset boligfelt - overordnet vurdering av tiltak mot flystøy, datert (vedlegg G) som har følgende konklusion: Mindre deler av planlagt boligbebyggelse på Solneset boligfelt vil ligge i gul støysone fra Tromsø flyplass. Dette notatet viser at det gjennom skjermingstiltak på enkelte balkonger kan

18 PLANBESKRIVELSE side 18 av 21 sikres at også disse boliger får tilfredsstillende utendørs lydforhold iht.t Det forventes at alle boenhetene vil få tilfredsstille innendørs lydnivå iht. NS 8175, klasse C, uten at det er nødvendig med spesielle fasadetiltak. Veg og flystøysoner Hamna sør, Tromsø (støysoner etter T-1442) Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning Solneset er planlagt for intern bussadkomst med bussholdeplasser jevnt fordelt langs adkomstsløyfen. Alle holdeplasser for buss vil få universell tilpasning. Det vil tillates bussstopp i kjørebanefelt, jfr SSV vegnormalen 017. Vann og avløp Solneset planområde kan tilknyttes eksisterende vann- og avløpssystem i Hamna bydel. Prosjekteringsarbeide for utforming og dimensjonering av kommunaltekniske anlegg er vurdert av Sweco Norge (kfr notat: vannforsyning Solneset boligfelt, ). Konkusjon: Det er behov for trykkøkning for de øverste byggefeltene felt D og felt J. Dette kan løses ved bruk av prefabrikerte trykkøkningsstasjoner (mål ca 2,5 x 3,0m). Alternativ plassering må avklares i.f.m. prosjektering (Sweco Norge) i samråd med Tromsø Kommune. Aktuelle områder for lokalisering er felt F1 og F3 (Grønnstruktur). Avfall Tiltakshaver planlegger å etablere søppelsuganlegg for Solneset, ref. Strandkanten, Bjerkakerstranden. Det stilles krav i bestemmelsene om søppelsuganlegg i tilknytning til felt med blokkbebyggelse. Energi Energi og miljøkrav i.h.h.t. forskrift om energikrav gjeldende fra Det vil bli benyttet balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning (forvarmet frisklufttilførsel). Risiko og sårbarhet Det er ikke påvist radon i området. Det er ikke registrert fare for ras, skred eller flomfare innenfor planområdet (kfr ROS)

19 PLANBESKRIVELSE side 19 av KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Utbygging av Solneset boligområde med ca 520 boenheter vil øke innbyggertallet i Hamna bydel betydelig. Dette vil påvirke en rekke forhold sammenlignet med dagens situasjon. Bybildet vil endres. Hamna s bygningsmessige karakter vil bli supplert av nytt område med sterkere urban karakter. Hamna bydel vil altså preges av Tromsø s vekst i sterker grad og bli en bydel med: varierte botilbud bedre nærservice bedre infrastruktur en fullt integrert del av Stor Tromsø. Overordnede planer og vedtak Planforslaget er i overenstemmelse med kommuneplanens arealdel for Tromsø Kommune og krav fra Tromsø Kommune til universell utforming/ tilgjengelighet. Universell tilgjengelighet påvirker utforming av planforslaget i betydelig grad med egne tacèer i relativt kupert og skrånende terreng med høydeforskjell fra kote 40 til kote 90. Eksisterende reguleringsplaner Det er ingen konflikt mellom planområdet Solneset og tilstøtende reguleringsplaner. Solneset og Berli N boligområder skal ha samme kryssløsning via en rundkjøring på Ringvegen. Eksisterende bebyggelse Planforslaget har ingen konsekvens for tilstøtende bebyggelse i.f.t. uteareal, utsikt og innsyn. Topografi/landskapstrekk Planforslaget gir ingen siluettvirkning og gir en avdempet eksponering tilbaketrukket i landskapet. Grad av skjæringer og fyllinger er søkt minimalisert i forhold til det kupperte terrenget. Klima Planforslaget vil ikke påvirke solforhold og klima for tilstøtende eksisterende bebyggelse. For å redusere skygge-/ siluettvirkning mot Hamna sør er delfelt E som ligger nærmest Hamna sør avsatt til urban småhusbebyggelse. Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Planforslaget opprettholder adkomst til marka og til sjø via hovedgrønttrasé. Grønne interesser Planforslaget legger beslag på uteareal utenfor skoletomt som i dag er benyttet av skolen. Derfor er areal til skole utvidet og inngår som del av planområdet. Adkomst til marka vil være sikret via hovedgrønttrasé og sekundære gangveger i form av turveger og stier. Tilgjengelighet til Tromsømarka vil i liten grad bli påvirket. Innenfor Solneset planområdet vil adkomst til Tromsømarka skje via planlagt grønttrasé og via offentlig gangvegnett, samt snarveger som vil kompensere for eksisterende sti-adkomst. Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminer Kfr. brev fra Troms Fylkeskommune Kulturetaten, (vedlegg A) og uttalelse fra Sametinget, (vedlegg B). Veg og trafikkforhold Gang- og sykkelveg fra Solneset Skole fram til Langnes vil være ferdig etablert før utbygging av Bergli Nord og Solneset vil bli igangsatt.

20 PLANBESKRIVELSE side 20 av 21 Det er planlagt etablert rundkjøring for fordeling av trafikken til Bergli Nord og Solneset utbyggingsområde. Rundkjøringen er dimensjonert for å avvikle den økte trafikkmengden på Ringvegen og vil være ferdigstillet før utbygging av Bergli Nord og Solneset. Støy Innenfor planområdet er det ikke planlagt tiltak som gir støybelastning utover det akseptable støynivå. Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning Kollektivtransport-tilbudet vil kunne bedres. I.h.h.t. forenklet konsekvensutredning vil planforslaget gi mulighet for bedre off. kommunikasjon, da innbyggertallet i Hamna vil øke. Vann og avløp Kapasiteten på vann og avløpssystemet er per i dag ikke god nok til å tåle utbyggingen av Bergli Nord og Solneset. Tromsø kommune ønsker imidlertid å utarbeide helhetlige løsninger for vann og avløp i sørlig del av Hamna bydel. Dette innebærer at det utarbeides større langsiktige planer for VA. Dette arbeidet er i gang, kfr. KU. Energi Utbygger for Solneset Boligområde har i møte med Troms Kraft den hatt energibehovet og fremtidig kapasitet på strømleveranser til vurdering vedr. planlegging av boenheter i Solneset planområde. Kapasitet på kraftforsyning til området ble vurdert til ikke å by på spesielle problemer. Privat og offentlige servicetilbud Økt innbyggertall vil gi bedre grunnlag for nær-servicetilbud, fritidsaktiviteter, idrettsanlegg og helseomsorg tilbud i Hamna bydel, kfr. KU. Barnehagekapasitet: Det er behov for nye barnehager i Hamna bydel. For utbygging av ca 850 boliger (utbyggingsalternativ 1) øker antall barn i barnehagealder med 122 i bydelen. Utbyggingen generer behov for ca 109 barnehageplasser. Ny kommunal barnehage (realisert 2008) med plass til 80 barn samt avsatt areal til barnehage i forslag til reguleringsforslag for Solneset og avsatt tomt på Bergli Nord, medfører at dekningsgrad når det gjelder barnehager oppfylles, kfr. KU. Skolekapasitet: Barneskole: Barn i alderen 6-12år bosatt i Hamna bydel fordeles på Solneset skole og Hamna skole. Den samlete kapasiteten til skolene er i 2007 vurdert til 780 elever og tåler med god margin utbyggingsalternativ 1 (ca 850 boliger), kfr. KU. I forbindelse med saksbehandling av Bergli Nord har Solneset Skole likevel varslet at de kun har kapasitet for 67 nye elever, dvs. 200 nye boliger. Ytterlige boligbygging forutsetter etablering av fullverdig 2-parallell skole, en utbygging som ligger inne i kommunens investeringsbudjett (Tromsø kommunens økonomiplan , vedtatt ). Ungdomsskole: Elever i ungdomsskolealder går på Langnes ungdomsskole. Skolen har en kapasitet på ca 35 nye elever og vil takle utbyggingsalternativ 1 med ca 850 boliger, kfr. KU. Risiko og sårbarhet Planforslaget inneholder ikke tiltak som vil gi økt støy, forurensning eller annen miljørisiko. Det tas hensyn til fly og vegstøy i forbindelse med planlegging av boliger og uteareal i de

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 10.02.2015

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 10.02.2015 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 10.02.2015 Bebyggelse sett fra sørvest m/eksisterende avkjørsel og parkering til Coop Extra. Tromsø kommune Bergli N, gnr./bnr. 115/1150 Side 1 av 19 Detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065

Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065 Fjell kommune Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065 Saksnr.: 07/3846 Vedtatt: xx.xx.xx Siste revisjon: 06.12.10 1 FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDEPLAN FOR SOLNESET BOLIGOMRÅDE (115/1) - PLAN NR. 1571

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDEPLAN FOR SOLNESET BOLIGOMRÅDE (115/1) - PLAN NR. 1571 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDEPLAN FOR SOLNESET BOLIGOMRÅDE (115/1) - PLAN NR. 1571 Dato:... 29.10.09 Dato for siste revisjon: 28.11.11 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert:

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert: HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 10.05.10 Sist revidert: Opplysninger

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Side: 1 av 13 BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Bergen, nov. 2007 n:\500\66\5006696\dok\oya0044d rapport1.doc 2007-11-05 Side: 2 av 13 BARNEHAGETOMTER I SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN.

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE 1 Sammendrag 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen... 4 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent,

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum:

Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: Utfyllende bestemmelser for boligdelfelt B9, B10, B11, Sånum: I tillegg til reguleringsplanens bestemmelser (godkjent 11.05.2006), gjelder følgende bestemmelser innenfor planområdet: 1. Bebyggelse og anlegg,

Detaljer

REG. 75E REGULERINGSPLAN FOR DELER AV SVEBERGMARKA BOLIGOMRÅDE

REG. 75E REGULERINGSPLAN FOR DELER AV SVEBERGMARKA BOLIGOMRÅDE 1 Vår saksbehandler Rita B. Einevoll 73 97 20 82 Vår referanse 08/2960-002/REG 75E Planbestemmelser REG. 75E REGULERINGSPLAN FOR DELER AV SVEBERGMARKA BOLIGOMRÅDE Dato for siste revisjon: 15.04.2010 Dato

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE

FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE. REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22 i NAMSOS PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR«FJELLBU», GNR. 47, BNR. 12 og 22 I NAMSOS KOMMUNE Namsos 09.04.2015 Revidert. 10. 08 2015 FJELLBU, GNR. 47, BNR. 12 og 22

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen.

Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. Reguleringsbestemmelser for Trolldalen. TROLLDALEN (PlanID: 217) GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 26.06.2014. Revisjonsnr: 1.4 Revidert: 05.09.14, 29.09.2014 jfr. sak 206/14 i TU, 04.06.2015,

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2010/4925 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 54233/2013 Klassering: BORGE UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 34/13 Forslag

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS

Boligpartner Straume AScY. UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Boligpartner Straume AScY UTBYGGI N GSPLAN Planbeskrivelse Gnr 58 Bnr 63 Fjell Gard 0^^ ^^ '1;; BoligPartner Straume AS Postboks 310, 5343 Straume - www.bp-straume.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Prosjektopplysninger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TYVOLLEN HYTTEGREND,

PLANBESKRIVELSE TYVOLLEN HYTTEGREND, PLANBESKRIVELSE TYVOLLEN HYTTEGREND, GNR. 3 BNR. 2 Røros kommune Oppdragsgiver: Sverre Tyvold, 7079 TRONDHEIM Utarbeidet av BESKRIVELSE/AVGRENSNING. Området ligger i Rugldalen i Røros kommune, og grenser

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE GLASTADHEIA UTBYGGINGSSELSKAP REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE 28.11.08 Reguleringsplan for Glastadheia II, Tvedestrand kommune 1 PLANBESKRIVELSE GENERELT Plandokumentene

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse

Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund. Planbeskrivelse Møgedalsvannet Hyttefelt Gnr. 100 bnr. 3, Eigersund Planbeskrivelse 1 INNHOLD 1. SAMMENDRAG Side 3 2. BAKGRUNN 3 2.1 Hensikten med planen 3 2.2 Forslagsstiller 3 2.3 Krav om konsekvensutredning 3 3. PLANPROSESS

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer