Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet"

Transkript

1 Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Mandat Vedtatt av styringsgruppa 27. august 2014 Side 1 av 32

2 Innhold 1 Programinformasjon Bakgrunn Innledning Strategiske føringer Begreper og definisjoner Pasientsikkerhet Pasientsikkerhetskultur Pasientskader; omfang, typer og årsaksforhold Status - pasientsikkerhet ved programstart Programmets målsettinger Overordna mål Mål for de nasjonale indikatorene gjeldende i programperioden Målsettinger 2014 gitt gjennom styringsdokumenter til helseforetakene Andre målsettinger Kritiske suksessfaktorer Programbeskrivelse Regionale delprosjekter Utviklingsområder Andre aktiviteter i programmet Mulige framtidige prosjekter og aktiviteter: Programorganisering Programeierskap Styringsgruppe Programledelse - arbeidsutvalg Programsekretariat Referansegruppe Organisering av delprosjekter Rapportering Avhengigheter mot andre prosjekter og initiativer Roller og ansvar Gevinstanalyse Budsjett Endringshåndtering Programavslutning Litteraturhenvisninger Side 2 av 32

3 1 Programinformasjon Programnavn Prosjektnummer Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet Organisasjon / enhet Helse Midt-Norge RHF Prosjektkategori Utviklingsprogram Programeier Styringsgruppeleder Programleder Direktør for helsefag, forskning og utdanning Adm. direktør Trond Michael Andersen Hans Ole Siljehaug Side 3 av 32

4 2 Bakgrunn I styresak 97/13 «Rullering av Strategi 2020» vedtok styret i Helse Midt-Norge RHF at arbeidet for å nå hovedmålene i Strategi 2020 konsentreres om strategiene «Bedre pasientsikkerhet og kvalitet» og «Effektivisere driften for å sikre økonomisk handlingsrom». Styret la til grunn at strategiene operasjonaliseres gjennom etablering av programmer og fattet bl.a. følgende vedtak: «. Styret viser til at foretaksgruppen er i gang med en rekke tiltak som har som formål å bedre pasientsikkerhet og kvalitet. For å sikre at foretaksgruppen arbeider systematisk og helhetlig ber styret om at det igangsettes et program for pasientsikkerhet og kvalitet i regionen. Programmet skal ta utgangspunkt i Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge, pasientsikkerhetskampanjen og -programmet og andre aktuelle nasjonale og regionale satsinger.» Dette mandatet gir nærmere føringer og konkretisering av innhold og organisering av programmet. Side 4 av 32

5 3 Innledning Det regionale programmet for kvalitet og pasientsikkerhet skal legge pasientens perspektiv til grunn slik at pasientenes behov blir styrende i utviklingen og innretningen av tjenestene. Å skape pasientens helsetjeneste vil gi en bedre og tryggere helsetjeneste der pasienten står i sentrum.kartlegging viser at vel en av ti pasienter som legges inn på sykehus utsettes for uønskede hendelser med noen grad av skade. Halvparten kan unngås. Det er lagt et godt grunnlag gjennom tidligere arbeid for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet, bl.a. gjennom de siste årenes pasientsikkerhetskampanje; men vi er ikke i mål. Pasientens sikkerhet er vårt første bud. I januar 2011 lanserte Helse- og omsorgsdepartementet den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, I trygge hender, som varte ut I tillegg til systematiske journalundersøkelser for påvisning av pasientskader(gtt) og pasientsikkerhetskulturmålinger, fokuserte kampanjen på implementering av tiltakspakker på utvalgte innsatsområder hvor potensialet for tryggere pasientbehandling ble ansett som stort. De aktuelle innsatsområdene i spesialisthelsetjenesten er; trygg kirurgi, samstemming av legemiddellister, forebygging av trykksår, forebygging av urinveisinfeksjoner, forebygging av overdosedødsfall, behandling av hjerneslag, forebygging av infeksjoner ved sentralvenekatetre, forebygging av fall og forebygging av selvmord. Arbeidet i kampanjen er fra 2014 videreført i et femårig nasjonalt pasientsikkerhetsprogram og vil følges opp i dette programmet.i tillegg vil dette regionale programmet inneholde supplerende innsatsområder og aktiviteter for å fremme kvalitet og pasientsikkerhet ved våre helsetjenester. I programmets første fase vil hovedfokus være på pasientsikkerhet. Helseforetakene er i gang med en rekke tiltak som har som formål å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen har blitt fulgt opp i alle helseforetakene i vår region og det er stor aktivitet på mange enkeltområder for å bedre pasientsikkerheten. Status for spredningsgraden av de ulike tiltakspakkene bekrefter at forbedringsarbeid gjennom implementering av tiltakspakker er krevende og tar tid. Det vil nå være en overgangsfase hvor fokuset skal gå over fra en aksjonspreget kampanje til en mer varig kulturendring hvor pasientsikkerhet i større grad blir en integrert del av den daglige driften. Det regionale programmet for kvalitet og pasientsikkerhet skal bidra til å øke kvalitet og pasientsikkerhet i våre tjenester gjennom : drahjelp til sykehusenes egen innsats på området å styrke, samordne og videreutvikle lokale initiativ og aktiviteter i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet regional koordinering og erfaringsutveksling på tvers raskere regional utbredelse og iverksettelse (spredning) av tiltak som viser effekt samordnet regional tilnærming for å oppfylle myndighetskrav på området at kvalitet og pasientsikkerhet ivaretas også i andre regionale utviklingsprosjekter Side 5 av 32

6 utvikling, utprøving og spredning av metoder for mer systematisk læring av registrerte pasientskader og uønskede hendelser, for å unngå gjentagelse å øke kompetansen på området å skape engasjement for for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet Det regionale programmet for kvalitet og pasientsikkerhet deler det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammets overordna målsetning om å øke pasientsikkerheten ved å: redusere pasientskader bygge varige strukturer for pasientsikkerhet forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten Programmet har som konkret mål at tallet på pasientskader som kan unngås, halveres innen fem år. Mandatet skal gi føringer for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i Helse Midt-Norge i femårsperioden Dokumentet beskriver en rekke konkrete tiltak som er starta eller planlagt med utgangspunkt i Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge, pasientsikkerhetskampanjen og -programmet og andre aktuelle nasjonale og regionale satsinger. I programperioden må nye overordnede føringer forventes og utviklingen kan gjøre nye tiltak aktuelle. Dette mandatet vil derfor være et levende dokument som vil være under kontinuerlig bearbeiding. Side 6 av 32

7 4 Strategiske føringer Følgende nasjonale overordnede føringer skal legges til grunn i arbeidet; Stortingsmelding 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester, Kvalitet og pasientsikkerhet i helse og omsorgstjenesten Stortingsmelding 9 ( ) En innbygger en journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding 47 ( ) Samhandlingsreformen, Rett behandling - på rett sted til rett tid Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten og bedre skal det bli Følgende regionale føringer skal legges til grunn i arbeidet; Strategi 2020 sist revidert desember 2013 (styresak 97/13) Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Litt bedre i dag enn i går IKT-strategi Helse Midt-Norge Del II, Handlingsplan (styresak 53/13) Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge (styresak 46/14) Stortingsmelding 10 God kvalitet trygge tjenester har følgende overordnede mål for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet: Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud Økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring Bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser Stortingsmeldingen peker på følgende innsatsområder: En mer aktiv pasient- og brukerrolle Strukturer som støtter kvalitetsarbeid Kvalitetsforbedring i tjenestene Større åpenhet om kvalitet og pasientsikkerhet Mer systematisk utprøving og innføring av nye behandlingsmetoder Bedre kvalitet gjennom kunnskap og innovasjon Systematisk arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet er gjennomgående for Samhandlingsreformen. Stortingsmelding nr. 9 om helse - og omsorgstjenesten i en digital hverdag fokuserer på å utnytte mulighetene som ligger i moderne teknologi for å nå målene innen kvalitet og pasientsikkerhet. Side 7 av 32

8 5 Begreper og definisjoner 5.1 Pasientsikkerhet Definisjon av pasientsikkerhet I programmet legges følgende definisjon av pasientsikkerhet til grunn (ref WHO); «Det å forhindre, forebygge og begrense uheldige konsekvenser eller skader som følge av helsetjenesteprosesser» 5.2 Pasientsikkerhetskultur (WHO/Regjering/Aase/Vincent) Pasientsikkerhetskultur kan defineres som summen av holdninger, handlinger og prioriteringer som er viktige for sikkerheten til pasientene. Kort sagt måten vi gjør ting på, og den praksisen vi har her hos oss på området. Eller som andre formulerer det; hvordan vi gjør ting når ingen observerer oss. Det er vist sammenheng mellom god pasientsikkerhetskultur og reduksjon av pasientskader og uønska hendelser. Det er allment akseptert at helsevesenet har et forbedringspotensiale når det gjelder sikkerhets-/ pasientsikkerhets-kultur, også sammenliknet med andre risikoutsatte samfunnsområder som luftfart, oljenæring mv. I sin velkjente lærebok om pasientsikkerhet oppsummerer Charles Vincent dette slik: Safety culture in health care. There is too often a blame culture. When things go wrong, the respons is to seek one or two individuals to blame, who may then be subject to disciplinary measures or professional censure. That is not to say that in some circumstances individuals should not be held to account, but as the the predominant approach this acts as a significant deterrect to the reporting of adverse events and near misses (Dep of Health 2000.p77) C. Vincent 2. ed Gjennom dette regional programmet for kvalitet og pasientsikkerhet ønsker vi å bidra til en god pasientsikkerhetskultur med åpenhet rundt kvalitets- og pasientsikkerhetsspørsmål og en god meldekultur, alt som forutsetninger for å identifisere problemområder og gjøre forbedringer. Side 8 av 32

9 En forutsetning for en pasientsikkerhetskultur preget av mer åpenhet, er mindre individfokus og mer systemfokus ved analyse- og oppfølging av uønskede hendelser. Som grunnlag for en slik utvikling formulerer en internasjonalt annerkjent organisasjonspsykologen seg slik: To err is human. It is often the best people who make the worst mistakes. Mishaps tend to fall into recurrent pattern. The same set of circumstances can provoke similar errors regardless of the people involved. James Reason I sin årsaksmodell for organisatoriske ulykker /hendeler fremstiller James Reason hvordan systemfaktorer spiller sammen med individfaktorer når uønskede hendelser oppstår (Fig. 5.1 ). Organisasjonskultur, ledelsesbeslutninger, bidragende faktorer og barriere-status er blant momentene som må fokuseres ved analyse av årsaksforhold. Figur 5.1: Tilpasset kausalmodell ved organisatoriske ulykker/hendelser (James Reason) Som ledd i oppfølgingen av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet blir det annenhvert år i programperioden gjennomført pasientsikkerhetskultur-målinger. Slike målinger er gjennomført ved regionens helseforetak i 2012 og våren Gjennom det regionale programmet ønsker vi fortsatt å samordne gjennomføringen av disse undersøkelsene, samt bidra til erfaringsutveksling mv. i forhold til oppfølging av resultatene. Side 9 av 32

10 6 Pasientskader; omfang, typer og årsaksforhold I arbeidet med pasientsikkerhet er det nødvendig å ha en oversikt over omfang, typer, årsaksforhold og utviklingstrekk av pasientskader og uønskede hendelser i helsevesenet. Aktuelle kilder for slik informasjon i Helse Midt-Norge er: - Strukturert journalgjennomgang (Global Trigger Tool) - Melding om uønskede hendelser til Kunnskapssenteret i meldesystemet (EQS, 3 3, HMN ca 2000/år) - Varsel til Helsetilsynet ( 3 3a, HMN ca 100/år) - Tilsyn utført av Fylkeslege / Helsetilsynet. - Norsk Pasientskadeerstatning, NPE, (medhold) - Analyse av klagesaker/pasientombuds-saker - Gjennomførte hendelsesanalyser (RCA) - Komplikasjonsregistrering / skaderegistrering i medisinske kvalitetsregister. - Forskning på pasientsikkerhet - Pasienterfaringsundersøkelser (pasientsikkerhetsspørsmål) - Risikovurderinger/ Revisjonsavvik - Systemavvik/forbedringsforslag 6.1 Status - pasientsikkerhet ved programstart Fra den nasjonale GTT rapporten for 2012 oppsummeres; Journalgjennomgangen anslår at det ved 14 pst. av alle somatiske pasientopphold i Norge i 2012 oppstod minst én pasientskade som medførte behov for tiltak, forlenget sykehusopphold eller alvorligere konsekvenser (kategoriene E-I). Anslaget for 2011 og 2010 var 16 pst. Hyppigste skadetyper for både 2012, 2011 og 2010 er legemiddelrelaterte skader, postoperative sårinfeksjoner, urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner og andre infeksjoner. Journalgjennomgangen anslår at det ved 8 pst. av alle somatiske pasientopphold i Norge i 2012 oppstod minst én skade som førte til forlenget sykehusopphold eller alvorligere konsekvenser (kategoriene F-I). Anslagene for 2011 og 2010 var på 9 pst. Gjennomgangen anslår at det ved 1,7 pst. av alle somatiske pasientopphold i Norge i 2012 oppstod urinveisinfeksjon som en skade. Anslaget var 2,8 pst. i Side 10 av 32

11 Gjennomgangen anslår at det ved 0,7 pst. av alle somatiske pasientopphold i Norge i 2012 ble gjennomført en reoperasjon knyttet til en skade. Anslaget var 1,2 pst. i 2010 og 1,3 pst. i GTT resultater frå Helse Midt-Norge (fra 1.tertialrapport 2014) Tabell 6:1: GTT GTT Pasientopphold totalt (trukket fra) Antall journaler (pasientopphold) undersøkt Antall journaler (pasientopphold) der det er identifisert minst en pasientskade: Antall pasientskader identifisert: Fordeling etter pasientskadenes alvorlighetsgrad STO HMR HNT SUM HMN 2013 Pr. 3.tertial Pr. 3.tertial Pr. 3.tertial Pr. 3.tertial E: F: G: H: I: Helseforetakene skal fom 1. tertial 2014 rapportere systematisk på sine GTT-resultater. I 2013 ble metoden gjennomført med i utgangspunktet 240 tilfeldig uttrekte journaler hos voksne somatiske pasienter ved hvert sykehus i Helse Møre- og Romsdal HF og Helse- Nord Trøndelag HF, samt for St. Olavs Hospital HF som helhet. Tallene for 2013 er komplette. Journalgjennomganger ved bruk av Global Trigger Tool metoden (GTT) egner seg ikke for sammenlikning mellom sykehus/hf men egner seg best for å følge utviklingen over tid i egen organisasjon. Dette vil også i noen grad gjelde i aggregert form for Helse Midt Norge. I 2013 ble 227 pasientskader identifisert gjennom gransking av 1677 opphold ved GTT metoden i Helse Midt-Norge. Pasientskaden bidro til forlenget opphold i 142 tilfeller (F I). I 24 tilfeller bidro skaden til varig men, nødvendighet av livbergende tiltak eller død (G I). Side 11 av 32

12 Spredning(implementering) av tiltakspakker i Helse Midt-Norge (fra 1. tertialrapport 2014) Tabell 6.2: Spredning av tiltakspakker Spredning av tiltakspakker Antall relevante enheter Antall enheter som har implementert tiltakene Pr. 1.tertial Prosentvis mål på spredning Trygg kirurgi % Behandling av hjerneslag % Samstemming av legemiddellister % Infeksjon ved SVK % Trykksår % Fall % Urinveisinfeksjoner % Forebygging av selvmord % Forebygging av overdosedødsfall % Tabellen viser spredningsgrad på regionalt nivå for tiltakspakkene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet per 1. tertial Dette er første tertialrapport hvor spredningsgrad for tiltakspakkene rapporteres systematisk, foreløpig kun rapport videre på RHF nivå. Tallene bekrefter at forbedringsarbeid gjennom implementering av tiltakspakker er krevende og tar tid. I Helse Midt- Norge er en kommet lengst i breddingen til relevante enheter når det gjelder Trygg Kirurgi; Forebygging av selvmord i institusjon; Samstemming av legemiddellister; Behandling av hjerneslag og Forebygging av overdosedødsfall. Rapportering av uønska hendelser i Helse Midt-Norge Tabell 6;3: Uønska hendelser per 1. tertial 2014 Uønskede hendelser Antall pr 1.tertial STO HNT HMR SUM Meldinger oversendt Kunnskapssenteret ( 3 3) Varsel til Helsetilsynet ( 3 3a) Antall utførte hendelsesanalyser Helseforetakene rapporterer tertialvis på uønska hendelser. Dette vil være utgangspunkt for det regionale programmets fokus på mer systematisk og helhetlig tilnærming til læring av uønska hendelser for å hindre gjentakelser. Tallene for 1. tertial viser stor variasjon mellom de enkelte HF, spesielt i forhold til å melde til Kunnskapssenteret etter 3 3 i Spesialisthelsetjenesteloven Slike meldinger skal sendes Kunnskapssenteret ved alvorlig pasientskade eller ved hendelser som kunne ført til alvorlig pasientskade. Side 12 av 32

13 7 Programmets målsettinger 7.1 Overordna mål Programmets overordnede mål vil være: Øke kvaliteten på helsetjenestene som ytes, med spesiell oppmerksomhet knyttet til diagnostikk og behandling Øke pasientsikkerheten ved å: o redusere pasientskader (50 pst. reduksjon av forebyggbare skader og uønska hendelser innen fem år) o bygge varige strukturer for pasientsikkerhet o forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 7.2 Mål for de nasjonale indikatorene gjeldende i programperioden Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammets styringsgruppe har satt følgende mål for de respektive nasjonale indikatorer gjeldende for programperioden.. Denne målsettingen er videreføres gjennom det regionale programmet.( Indikatorene vil bli fulgt gjennom utvikling av et dashboard) Redusere pasientskader med 25 prosent fra 2012 til utgangen av 2018 (50% av forebyggbare skader) Redusere andel postoperative infeksjoner i operasjonsområdet (dype infeksjoner og organ/hulrom-infeksjoner) etter innsetting av totalproteser i hofteledd med 25 prosent Redusere andel postoperative infeksjoner i operasjonsområdet (dype infeksjoner og organ hulrom-infeksjoner) etter innsetting av hemiproteser i hofteledd med 25 prosent Redusere andel postoperative infeksjoner i operasjonsområdet (dype infeksjoner og organ hulrom-infeksjoner) etter hjerteoperasjoner med 25 prosent Redusere andel postoperative infeksjoner i operasjonsområdet (dype infeksjoner og organ/hulrom-infeksjoner) etter keisersnitt med 25 prosent Redusere andel postoperative infeksjoner i operasjonsområdet (dype infeksjoner og organ/hulrom-infeksjoner) etter akutt og elektiv fjerning av galleblære med 25 prosent Redusere andel urinveisinfeksjoner med 25 prosent Øke 30-dagers overlevelse etter hoftebrudd med 2 prosent Øke 30-dagers overlevelse etter hjerneslag med 3 prosent Øke 30-dagers totaloverlevelse med 3 prosent Følge andel reinnleggelser 30 dager etter utskrivning Svarandelen på pasientsikkerhetskulturundersøkelsen ved hvert helseforetak skal være minst 70 prosent Minst 80 prosent av respondentene i alle enheter rapporterer om et godt pasientsikkerhetsklima Forbedre sykehuspasienters erfaringer med pasientsikkerhet med 5 prosent Side 13 av 32

14 7.3 Målsettinger 2014 gitt gjennom styringsdokumenter til helseforetakene Kvalitet og pasientsikkerhet Mål 2014 Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i ledelseslinjen. Herunder også videre bruk av GTT og pasientsikkerhetskulturmålinger. Deltakelse i utforming og gjennomføring av regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet. Redusere alvorlige pasientskader med 10 pst, målt gjennom GTT resultater (alvorlighetsgrad F-I) ift GTT resultater, meldinger til Kunnskapssenteret ( 3 3 meldinger), varsel til Helsetilsynet, NPE saker med medhold, komplikasjonsdata fra relevante kvalitetsregistre, resultater fra egne gjennomførte hendelsesanalyser, internrevisjoner og risikoanalyser benyttes for å identifisere pasientsikkerhetsmessige problemområder, samt for å identifisere tiltak som kan hindre gjentakelser av uønskede hendelser med alvorlig pasientskade. Pasientsikkerhet inngår som fast punkt på agendaen i styremøter og ledermøter på alle nivå. 7.4 Andre målsettinger I delprosjektene som etableres i det regionale programmet vil målsettingene konkretiseres i hvert enkelt prosjektoppdrag. 7.5 Kritiske suksessfaktorer Tydelig mandat Klare oppgaver og roller for alle ledd i organisasjonen Felles målforståelse God kommunikasjon og informasjon internt og eksternt Pasient og pårørendemedvirkning og involvering av alle interessenter til rett tid God samhandling og gjensidig respekt sikre involvering og fremdrift Eierskap og engasjement på alle nivå i organisasjonen Side 14 av 32

15 8 Programbeskrivelse Det regionale programmet for kvalitet og pasientsikkerhet består av to hovedelementer. Det tar inn i seg den regionale oppfølgingen av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. I tillegg vil det inneholde egne regionale prosjekter og utviklingsområder. I første fase vil hovedfokus være på pasientsikkerhet. Det blir en viktig utviklingsoppgave å vurdere innhold i neste fase hvor kvalitetsdimensjonen får et bredere innhold. Kunnskapsbasert praksis er kjernen i arbeidet med det regionale programmet for kvalitet og pasientsikkerhet. Det innebærer at faglige avgjørelser baseres på forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens/brukerens ønsker og behov. Detaljeringen av delprosjektene og utviklingsområdene er veiledende. Det vil utformes konkrete prosjektoppdrag for de enkelte delprosjekt og det er opp til styringsgruppa å vedta igangsetting og prioritering av disse. 8.1 Regionale delprosjekter Riktig legemiddelbruk Implementering av klinisk farmasi Implementering av tjenesten, utredning av framtidig utvikling, organisering og finansiering Samstemming av legemiddellister Bruk av samstemmingsmodul i E-resept Beskrive status på kvaliteten i legemiddelkjeden Side 15 av 32

16 Utvikling av indikatorer og målinger Kvalitetsmål Smittevern Oppfølging av de nasjonale innsatsområdene; urinveisinfeksjon (UVI) infeksjon ved sentralt venekateter trygg kirurgi (infeksjonsforebygging) Isolat Håndhygiene Hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier Psykisk helse og rus Oppfølging av de nasjonale innsatsområdene; Forebygge selvmord Forebygge overdosedødsfall Evt egendefinerte nye innsatsområder Regional traumatologi Implementere og følge opp vedtatte retningslinjer for handtering av pasienter med mistenkt alvorlig skade. Fokus på hele behandlingskjeden fra triage til rehabilitering Trygg pleie Oppfølging av de nasjonale innsatsområdene; Forebygge trykksår Forebygge fall Ernæring Pasientsikkerhet og pasientadministrative rutiner «Den glemte pasienten» Side 16 av 32

17 Bedre pasientsikkerhet gjennom forbedring, utvikling og standardisering av pasientadministrative rutiner Bidra til videreutvikling av systemer for pasientadministrasjon Oppfølging og videreutvikling av indikatorer for å måle pasientsikkerhetsaspekter i de pasientadministrative rutinene Pasientsikkerhet og arbeidsmiljø Sammenhengen mellom arbeidsmiljø (AMUS resultater), resultater ved pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, og omfanget av pasientskader og uønskede hendelser Hvilken betydning har systematisk oppfølging av AMUS-resultater og pasientsikkerhetskulturundersøkelsen på «bunnlinja» ift. ulike pasientsikkerhetsindikatorer Pasientsikkerhet og myndiggjøring av pasient og pårørende Pasient/pårørende som ressurs i pasientsikkerhetsarbeidet Dra veksler på pasientenes/pårørendes egne erfaringer/historier i pasientsikkerhetsarbeidet. Pasienten som samarbeidspartner i prosessen rundt læring av uønskede hendelser Legge forholdene til rette for at pasienter kan følge opp/øke sikkerheten i eget forløp; bla. gjennom å lette tilgangen til dokumentasjon, planer, avtaler, prøvesvar mv. Bidra til å utvikle koordinatorrollen Mer fokus på kommunikasjon mellom pasient/pårørende og helsepersonell Bidra til en mer informert pasient /pårørende gjennom å støtte utvikling av verktøy som fremmer informasjonsutveksling og dialog med mål å fremme pasientsikkerheten 8.2 Utviklingsområder Dashboard, indikatorer, målinger og analyser Utvikle og følge opp utvalgte måleparametre/indikatorer prosessmål og resultatmål Utvikle dashbord som gir styringsdata som kan utgjøre et verktøy for praktisk forbedringsarbeid (samordnes med det nasjonale programmet) Øyeblikksbilde Utvikling og trender Mulighet for å ta ut lokale resultater Knytte måleresultatene tydeligere til lokalt eierskap og ansvar for oppfølging Sørge for nødvendig analysekompetanse Synliggjøre og bidra til koordinert oppfølging av nasjonale og regionale kvalitetsindikatorer Side 17 av 32

18 GTT kompetanseheving og samordning av praksis i regionen Bidra til økt bruk av ROS-analyser for å identifisere pasientsikkerhetsutfordringer Lære av uønskede hendelser Legge til rette for hendelsesanalyser ved alvorlige enkelthendelser Bidra til erfaringsutveksling på tvers og samordnet oppfølging av de nasjonale meldesystemene. Følge opp og bidra til læring av meldesystemene ( 3-3 til Kunnskapssenteret og 3-3a varsel til Helsetilsynet) Bidra til videreutvikling av nasjonale og lokale meldesystemer for å fremme læringspotensialet. Benytte andre relevante kilder til opplysning av uønskede hendelser og pasientskader for å identifisere problemområder Dødsårsaksanalyser Bidra til utvikling av prosedyrer for handtering av alvorlige hendelser som uventede dødsfall ol. Prosedyrene skal ha fokus på oppfølging og ivaretagelse av pasient, pårørende og involverte ansatte Ledelse og kultur Fokusere styrets rolle og ansvar i arbeidet med pasientsikkerhet Gi grunnlag for gode rolleforståelser og felles plattform for samarbeid mellom styre,administrativ ledelseog resten av organisasjonen Kompetanseheving av ledere innen arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet Bidra til etablering av en god meldekultur med systematisk registrering og håndtering av uønskede hendelser og andre avvik Bidra til utvikling av en god pasientsikkerhetskultur, gjennom bl.a. oppfølging av resultatene i pasientsikkerhetskulturmålingene. Forbedringsmetodikk Hvordan implementere og bredde de gode tiltakene? Bidra til kompetanseheving i regionen Kurs Erfaringsutveksling Pasientsikkerhet i andre utviklingsområder Programmet skal bidra til at pasientsikkerhet ivaretas også i andre regionale utviklingsområder/aktiviteter. Eksempelvis; Kommunikasjon og teamutvikling Det er kjent at mangler ved kommunikasjon og samarbeid mellom helsepersonell er hyppige bidragende faktorer til uønskede hendelser. Programmet ønsker å fokusere på dette. Ett av flere tiltak som kan vurderes er økt bruk av simulering i team. Side 18 av 32

19 Pasientsikkerhet og teknologiutvikling Gode og tilpassede IKT løsninger vil fremme kvalitet og pasientsikkerhet gjennom bla sikker og rettidig tilgang på pasientopplysninger, sikker lagring av data, enklere kommunikasjon med informasjonsdeling, tilgjengeliggjøring av kunnskap, beslutningsstøtte, «real-time» overvåkning at parametre og utstyr, redusert variasjon (standardisering), men samtidig større mulighet for å skreddersy behandlingsopplegg. Det er vesentlig med tett dialog mellom regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet og e-helse programmet slik at dette potensialet utnyttes optimalt. Tilgang på moderne utstyr og teknikker, inkludert medisinsk teknisk utstyr (MTU) og noninvasive kirurgiske teknikker, har i stor grad bedret behandlingsmulighetene og pasientsikkerheten gjennom bl.a. å endre forholder mellom risiko og gevinst for pasienten Introduksjon av ny teknologi betyr imidlertid også introduksjon av ny risiko. Enkle brukergrensesnitt og gode systemer for innfasing, utsjekk, opplæring, vedlikehold av utstyr og kompetanse er noen faktorer som reduserer risikoen Sikre overganger i pasientforløpene Arbeidet med å strukturere pasientforløp gjennom systemet er viktig for å betre kvalitet og pasientsikkerhet for de aktuelle pasienter. Det foregår et omfattende arbeid knyttet til planlegging avpasientforløp i vår region. Regionalt program for kvalitet og pasientsikkerhet vil støtte opp under dette arbeidet. Innen pasientsikkerhetsområdet har det er blitt et økende fokus på sikkerhetsutfordringene knyttet til overganger, inkludert overganger i pasientforløp, de senere årene. Dette kan dreie seg om overganger mellom forvaltningsnivåer (innskrivning/utskrivning fra sykehus), men det kan også dreie seg om overflytting av pasienter mellom avdelinger, eller andre arenaer hvor ansvar overlates til nye aktører (vaktskifte mv). Spesielt vektlegges behovet for systematisk kommunikasjonen for å sikre at viktig informasjon formidles og forstås. Gjennom dette programmet ønsker vi å sette fokus på denne problemstillingen. SBAR er et internasjonalt verktøy for å sikre kommunikasjon i overganger som kan vurderes. 8.3 Andre aktiviteter i programmet Kommunikasjon ekstern og intern (Se kommunikasjonsplan) Utvikle informasjonsmateriell Bidra til å utarbeide og bredde e-læringsprogram Utlysning av midler til kvalitets- og pasientsikkerhetsprosjekt og oppfølging av prosjektene Årlig regional erfaringskonferanse Pasientsikkerhetspris Side 19 av 32

20 8.4 Mulige framtidige prosjekter og aktiviteter: I gjeldende strategi for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet ( ) er det listet opp 17 aktuelle nye innsatsområder som vurderes etter kriteriene: Områder med stort potensiale for klinisk forbedring i Norge Tiltak som er dokumentert effektive Gode data og metoder for å evaluere effekt av tiltak Støtte i norske fagmiljøer. Av disse har spesielt et vært nevnt i dialogen rundt det regionale programmet.dette gjelder: Tidlig gjenkjennelse og behandling av pasienter med livstruende tilstand (hospitaliserte pasienter, også barn). Kurskonseptet ALERT og mobile akutt-team har vært blant de aktuelle tilnærminger andre steder. Et annet prosjekt som er blitt foreslått er Pasientsikkerhet i akuttmottak Dette er begrunnet med at det fortsatt skjer relativt mange uønskede hendelser i tilknytning til mottak av pasienter. Ved vurdering av mulige nye prosjekter må en bl.a. vurdere merverdien av en samordnet regional tilnærming, samt den totale kapasiteten i programmet. Side 20 av 32

21 9 Programorganisering Programmet er organisert som vist nedenfor: 9.1 Programeierskap Programeier har ansvar for: Oppdragsgiver på vegne av administrerende direktør/ eier av mandatet Sikre at ansvar og myndighet er klarlagt Ansvar for mål- og gevinstrealisering Sørge for at nødvendige ressurser blir avgitt Ansvar for avvikshåndtering ift. måloppnåelse, kostnader, framdrift Følgende eierskap er definert for programmet: Rolle Navn Enhet Programeier Direktør for helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF Side 21 av 32

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitet og pasientsikkerhet Kvalitet og pasientsikkerhet En statusrapport over pasientsikkerhetsarbeidet i Midt Norge Styremøte 12.03.2014 Status knyttet til mål i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet GTT Nasjonale innsatsområder

Detaljer

Den nye meldeordningen

Den nye meldeordningen Den nye meldeordningen NSFLIS Fagkongress Stavanger 26.nov 2014 Den nye meldeordningen v/ Hans Ole Siljehaug, Anestesilege og rådgiver, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Ass fagdirektør Helse

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen om implementering av pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord Trygghet Respekt Kvalitet v/arnt Egil Hasfjord Pasientsikkerhet Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Primus,

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger Styresak 20. september 2017 Samkjøre og synliggjøre styringsmålene Lukke avvik Sørge for korrigerende tiltak Forbedre rutiner og prosedyrer 9 Korrigere

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet Tid: Torsdag 19. juni kl. 10.30-13.30 Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604 Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen

Detaljer

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Agenda 1. Pasientsikkerhet 2. Kampanjen 3. Brukermedvirkning 28.10.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hva er pasientsikkerhet?

Detaljer

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Bodø, 6.12.2013 Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon Bakgrunn Den nasjonale

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk 18. mars 2013! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.10.2014 Sak nr: 056/2014 Sakstype: Orienteringssak Pasientsikkerhetsarbeidet med særlig fokus på pasientsikkerhetskulturen Hensikt med saken I møtet 19.06.14 fattet

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet Solrun Elvik, seniorrådgiver/prosjektleder, sekretariatet for Pasientsikkerhetsprogrammet. Omsorgskonferansen 2016 i Molde Primum non nocere Fremfor alt ikke skade»

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 73/11 Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015: Litt bedre i dag enn i går Saksbeh: Ingerid Gunnerød Arkivkode: 012 Saksmappe: 2011/16 Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 6. februar og 15. mai.

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 6. februar og 15. mai. Oslo, 1. oktober 2012 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet forebygging av SVK-relaterte blodbaneinfeksjoner.

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet

Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet Agenda styringsgruppemøte i pasientsikkerhetsprogrammet Tid: Onsdag 19. mars kl. 10.30-13.30 Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 1604 Ordstyrer: Bjørn Guldvog, leder av styringsgruppen

Detaljer

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen 3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås Definisjon Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen er en nasjonal dugnad for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon.

Pasientsikkerhetskampanjen er en nasjonal dugnad for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon. Til alle RHF/HF Oslo, 21.06.13 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivning fra

Detaljer

FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL. Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder

FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL. Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL 5-ÅRIG PROGRAM Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder Pasientsikkerhetskampanjen til 5-årig program MÅL: redusere pasientskader bygge varige systemer og kompetanse bedre

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Måling av pasientskader, hvorfor det er viktig og hva gjør Helse- og omsorgsdepartementet for å bidra til mer åpenhet og læring?

Måling av pasientskader, hvorfor det er viktig og hva gjør Helse- og omsorgsdepartementet for å bidra til mer åpenhet og læring? Helse- og omsorgsdepartementet Måling av pasientskader, hvorfor det er viktig og hva gjør for å bidra til mer åpenhet og læring? Torunn Omland Granlund, seniorrådgiver Legeforeningens konferanse om pasientsikkerhet

Detaljer

Strategiplan. Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018

Strategiplan. Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018 Strategiplan Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018 Sunnaas sykehus HF, 17.11.2015 1 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 1.1 Nasjonale og regionale føringer for kvalitet og pasientsikkerhet... 3 1.2 Kvalitet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Aslaug.brende@bergen.kommune.no www.pasientsikkerhetskampanjen.no Agenda Om kampanjen Læringsnettverk

Detaljer

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Styremøte HMR 11.06.2014 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Trygghet Respekt Kvalitet Historisk 3 Utfordringer og trender Kunnskapsmengden dobles hvert annet år Pasientens

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Helse Midt-Norge må ha en felles utviklingsplan for sitt «sørge for» ansvar Behovet for å samordne

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 97/13 Rullering av Strategi 2020 Saksbehandler Inger Mette Nilstad Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/565 Dato for 12. desember 2013 styremøte Forslag til

Detaljer

Sted: Kunnskapssenteret, Pilestredet Park 7, Oslo. Henvendelse resepsjonen i 2.etg.

Sted: Kunnskapssenteret, Pilestredet Park 7, Oslo. Henvendelse resepsjonen i 2.etg. Fagrådsmøte I trygge hender Tid: Fredag 3. mai kl. 10.00 14.00 Sted: Kunnskapssenteret, Pilestredet Park 7, Oslo. Henvendelse resepsjonen i 2.etg. Ordstyrer: Stig Harthug, leder av fagrådet Orienteringssaker

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Læringsnettverk i Hordaland Forebygging av fall og trykksår

Læringsnettverk i Hordaland Forebygging av fall og trykksår Læringsnettverk i Hordaland Forebygging av fall og trykksår 28. september 2015 Kari.sunnevag@bergen.kommune.no Hva er pasientsikkerhet? Å forhindre pasientskader som kan unngås Definisjon: Vern mot unødig

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Agenda og saksdokument til fagrådsmøte i pasientsikkerhetsprogrammet

Agenda og saksdokument til fagrådsmøte i pasientsikkerhetsprogrammet Agenda og saksdokument til fagrådsmøte i pasientsikkerhetsprogrammet Tid: Onsdag 4. mai kl. 10.00-14.00 Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 0206 Ordstyrer: Geir Bukholm, leder av fagrådet

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Sted (gjelder alle samlinger): Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, 2819 Lillehammer.

Sted (gjelder alle samlinger): Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, 2819 Lillehammer. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland, i samarbeid med Fylkesmannen og Pasientsikkerhetsprogrammet inviterer alle kommuner i Oppland til deltakelse i to læringsnettverk med ulike

Detaljer

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 7. februar og 15. mai.

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 7. februar og 15. mai. Oslo, 1. oktober 2012 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet forebygging av kateterrelaterte

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 1-2013 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Program Digital fornying Helse Sør-Øst RHF har etablert programmet Digital fornying, som skal

Detaljer

Pasientsikkerhet og smittevern - hvor er koblingen? Helse Sør Øst Fagråd 12. juni 2013 mette.walberg@vestreviken.no

Pasientsikkerhet og smittevern - hvor er koblingen? Helse Sør Øst Fagråd 12. juni 2013 mette.walberg@vestreviken.no Pasientsikkerhet og smittevern - hvor er koblingen? Helse Sør Øst Fagråd 12. juni 2013 mette.walberg@vestreviken.no 1 Fyr løs! Hvilke føringer har jeg brukt? Hvilke føringer har jeg brukt? Forskrift

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Styresak. Sølve Braut Styresak 56/14 O Pasientsikkerhet orientering om hvordan foretaket arbeider for å redusere antallet pasientskader.

Styresak. Sølve Braut Styresak 56/14 O Pasientsikkerhet orientering om hvordan foretaket arbeider for å redusere antallet pasientskader. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.09.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 2014/2 Sølve Braut Styresak 56/14 O Pasientsikkerhet orientering om hvordan foretaket

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Styret Helse Sør-Øst RHF Møtedato 14. mars.2013 SAK NR 024-2013 ORIENTERINGSSAK: VIDERE ARBEID MED KVALITET OG PASIENTSIKKERHET I HELSE SØR ØST OPPFØLGING AV STORTINGSMELDING10

Detaljer

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Ved: Aase M. Raddum Klinisk farmasøyt /avdelingsleder, Farmasøytisk avdeling Volda sjukehus og

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Strategi for St. Olavs Hospital Forbedringsprogram 2016

Strategi for St. Olavs Hospital Forbedringsprogram 2016 Strategi for St. Olavs Hospital Forbedringsprogram 2016 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Oslo, 2. oktober Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester,

Oslo, 2. oktober Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, Oslo, 2. oktober 2012 Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 Møtedato: 31. august 2016 Saksnr.: Saksbeh./tlf.: Sted/dato: Hanne Husom Haukland, 75512900 Bodø, 19.8.2016 Styresak 95 2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17.

Detaljer

Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2.2011 v 04

Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2.2011 v 04 Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2. v 04 Målområde Delmål Beskrivelse Tiltak Ressursbehov Frist 1: Virkningsfulle - tjenester Sikre oppdatert kunnskapsgrunnlag og best

Detaljer

Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Pasientskader 09.02.2015. 14 % av sykehuspasienter blir påført en eller annen form for skade

Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Pasientskader 09.02.2015. 14 % av sykehuspasienter blir påført en eller annen form for skade Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid Kari.sunnevag@bergen.kommune.no Pasientskader 14 % av sykehuspasienter blir påført en eller annen form for skade 8 % av oppholdene medførte skade som ga forlenget

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Lyngdal 1. november 2017 Christine Bergland Kort status fra det nasjonale programmet Det går absolutt riktig vei og Agderkommunene er med på en meget god måte!

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én journal for hele helsetjenesten Sist oppdatert 21.mars 2017 2 Om Helseplattformen o o o o «Helseplattformen» er programmet som skal anskaffe og innføre ny pasientjournal for hele Midt-Norge For første

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak 13.12.11 Ingress: Den

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 86/15 Anskaffelsesprogram ny PAS EPJ Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Saksmappe 14/501 Torbjørg Vanvik Dato for styremøte 5. november 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak. Karin Jensvold Styresak 71/15 Kvalitet og pasientsikkerhet - PasOpp - Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF

Styresak. Karin Jensvold Styresak 71/15 Kvalitet og pasientsikkerhet - PasOpp - Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Stavanger HF Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 012 2015/193 Bakgrunn: Viser til sak 56/14 hvor det ble orientert om hvordan foretaket

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus status 2012 fokus på menneskelige faktorer. Unni Krogstad seniorforsker dr.philos

Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus status 2012 fokus på menneskelige faktorer. Unni Krogstad seniorforsker dr.philos Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus status 2012 fokus på menneskelige faktorer Unni Krogstad seniorforsker dr.philos Intervjuer med pasientsikkerhetsansvarlige ved 28 helseforetak i Norge - høsten

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer