HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011"

Transkript

1 HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet og pasienttryggleik Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelbrukarar (TSB) Rapportere data til, og bruke data frå, alle nasjonale medisinske kvalitetsregister som er forankra i eige og i andre helseføretak. Helseføretaka skal m.a. delta i etableringa av løysingar som gjer det mogleg med elektronisk kommunikasjon mellom eigne avdelingar og dei nasjonale medisinske kvalitetsregistra. Sikre at data i medisinske kvalitetsregister blir brukte i tråd med formålet og nytta til å forbetre kvaliteten Auke kapasiteten innanfor TSB Helse Førde rapporterar data til dei etablerte kvalitetsregistera. I den grad det ligg til rette for det vil elektronisk kommunikasjon bli nytta til dette. Data i kvalitetsregistera vert nytta i fagmiljøa. Helse Førde tok over ansvaret for LAR pr Tilbodet er desentralisert til DPS. I ein overgangsperiode er det tilført ressursar i samband med overtakinga, som hjelparar og koordinatorar i høve spesialisthelsetenesta og kommunane. Det er en stor ulikskap i tal pasientar innan LAR i avdelingane, Psykiatrisk klinikk har 20 av 28 aktive pasientar. Det er tilført ressursar i 2011 til PSK til styrking av poliklinisk kapasitet, og til auke av kapasiteten i døgnposten. Planen er at dette får verknad frå august/september. 1

2 I samarbeid med kommunane og private ideelle institusjonar etablere behandlingsførebuande tiltak for pasientar med rett til nødvendig helsehjelp i påvente av oppstart av behandling Setje i verk tiltak for å få fleire pasientar til å fullføre TSB Det er i gong rekruttering til døgnpost rus, og til ny poliklinisk stilling til bruk innan LAR. Det er vidare planer om å auke tilbodet til familiar innan TSB i tilknyting til rusposten på Tronvik. ISP har tilsett psykolog til sengepost, med høg kompetanse innan rus. Sengeposten har avtale med rusettervernet om at dei kan komme kvar torsdag ettermiddag. Det er elles korte ventetider, og det er til dels godt samarbeid med kommunane. Vi ser det ikkje som aktuelt å etablere nye tiltak. Samansette tiltak i forkant, under og etter innlegging er ein føresetnad for god behandling for pasienten. TSB ved post 6 har fokusert på å utvikle ein struktur for denne samhandlinga gjennom samhandlingsmøte, kravstilling og kunnskapsoverføring til kommunar, og møtepunkt under innlegging. Dette arbeidet vil fortsette vidare. Fullføring av TSB er ein del av det daglege arbeidet til spesialkonsulentane i poliklinikkane, m.a. med møter i ansvarsgruppene. Større fokus hos spesialkonsulentane på at pasientar som skal ha rett til helsehjelp innanfor TSB, også er motivert til å fullføre denne 2

3 3.4.4 Psykisk helsevern Sørgje for at nødvendige akuttfunksjonar, som akutt- og krisetenester og ambulante akutteam, blir etablerte ved DPS-a Gjennomgå funksjons- og arbeidsfordelinga innanfor det psykiske helsevernet, jf. tilråding frå Nasjonal strategigruppe II. Ressursfordelinga må avspegle god arbeidsfordeling. Ressursane bør fordelast med minst 50 % på DPS-nivå. Psykisk helsevern for barn og unge bør sikrast minst 20 % av dei samla ressursane til psykisk helsevern. Følgje opp tilrådingane i dei andre rapportane frå Nasjonal strategigruppe II behandlinga. Det må også være fokus på å motivere pasienten under i alle deler av behandlinga. God samhandling mellom avdelingar og kommunar gjev betre fordeling av ansvar, og fører til at færre avbryter behandlinga. Avdelingane har ikkje kome like langt på dette feltet. ISP og NPS har ambulante team, NPS også akuttfunksjonar som ein del av teamet sine oppgåver og med opningstid til kl. 22:00. PSK har ikkje ambulant team, men i arbeidet med eigen strategiplan, er dette område som vil ha høg prioritering. Avdelinga har planar om etablering av ambulant team, men har utfordringar med å frigjere ressursar frå sengepostane til et slikt team. Det er etablert psykiatrisk kriseteam med deltakarar frå alle DPS. I budsjett for 2011 har VOP 80% og BUP 20% av ressursane. Internt i VOP er fordelinga over 60% til DPS. Dei ulike rapportane har dels vore diskuterte i Klinikkråd. Dette ble stogga i samband med høyringsutkast til regional 3

4 psykiatriplan, som det har vore arbeidd med i avdelingane. Gjennomgang av rapportane vil bli teke opp att i Klinikkrådet, samtidig som vi vil arbeide med implementering av regional psykiatriplan. Alle avdelingane har no etablert handlingsplanar for redusert og rett bruk av tvang. Kunnskapsbaserte utrednings- og behandlingsmetodar er ein del av internundervisninga. Brukarorganisasjonane blir inviterte til å delta i møte der viktige saker for drifta blir drøfta. Dei har fast møterepresentasjon i Klinikkråd med to deltakarar, og dei blir inviterte til å delta i arbeidsgrupper og prosjekt om kan påverke pasienttilbodet. Setje i verk tiltak for at rapporteringskjeda i forhold til NPR fungerer på alle nivå. Alle einingar/klinikkar /avdelingar skal gjennomføre opplæring i registreringsrettleiaren. Kvaliteten på pasientdata som dreier seg om bruk av tvang, skal ha særskild merksemd Det har ikkje vore tematisk gjennomgang av rapportane internt i andre avdelingar enn NPS. Tilsette har gjennomført elektronisk kurs. Men e-kurs i koding er lite relevant for PHV. Det vil og bli ei utfordring å få korrekte registreringar for tvang. Her må både Servicesenteret og EPJ bli ein sentral 4

5 Diagnostisering og behandling av kreft Andre område Rapportere utskrivingsklare pasientar, som skal til DPS og kommunar, til Norsk pasientregister Følgje opp den vedtekne funksjonsfordelinga innanfor kreftkirurgi i regionen aktør. Vi er i startgropa med eit prosjekt om innføring av DIPS Bup modul. Pasientdata vil være eit naturleg tema i den prosessen. Vidare er datakvalitet eit fokusområde i BUP, og eit viktig tema der er registrering av diagnosar. Dette er ei ny rutine som vil bli implementert når systemet er på plass. Helse Førde følgjer dette opp etter det vedtekne opplegg i Helse Vest Habilitering og rehabilitering Inngå samarbeidsavtalar med private rehabiliteringsinstitusjonar i eige opptaksområde og bidra til utvikling av kompetansen og tenestene ved institusjonane Leggje til rette for at tenesta fungerer som praksisarena for å sikre gode læringsvilkår innanfor fagfeltet Helse Vest har inngått avtalar og dette er formidla i klinikkane. Innan rehabilitering legg vi tilrette for at tilsette får delta på fagdagar, interne og eksterne kurs og konferansar som er relevante for den type pasientar/arbeidsoppgåver vi har i avdelinga. Det gjelde både fysioterapeutar, ergoterapeutar, sjukepleiarar, sosionom, nevropsykolog og lege. På sengeposten har vi sjukepleiarstudentar og lærlingar, fysio og ergoterapistudnetar. Sengeposten legg tilrette for at tilsette kan ha lese/fagdagar og hospitering. 5

6 3.5.3 Akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus Setje i verk tiltak for å sikre nødvendig språk- og kulturkompetanse i AMK-sentralane Ein har revidert prosedyrer for bruk av tolketeneste i AMK. Implementerte system i AMK er: 1) "Telefonoppførsel" retningslinje fra kvalitetshåndboken 2) Telefonskikk er fast innhold med egen forelesningstime på våre utsjekkskurs for AMK operatører 3) "Rutiner for bruk av tolketeneste i AMK og legevaktsentralen" retningslinje fra kvalitetshåndboken 4) Engelsk versjon av "Norsk indeks for medisinsk nødhjelp" 5) Brev til ansatte etter Sofienbergpark - saken ) "Forslag til faglig opplæring / oppfølging av AMK-operatører" KoKom - benyttes til utsjekk og resertifisering 7) Alle AMK operatører har tilgang til lydlogg for aksjoner innen eget skift for å evaluere sambandstrafikken, enten selv, eller sammen med kollega, i kvalitetsutviklingsøyemed Behandling av sjukleg overvekt Oppfylle kompetansekrava i ambulansetenesta, jf. forskrift om akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus Vidareføre og styrkje eit regionalt samarbeid der ein m.a. skal gjere ein tverrfagleg gjennomgang av korleis behandlingsforløpet ved sjukleg overvekt skal vere, kva for indikasjonsgrenser som skal praktiserast for kirurgisk Helse Førde oppfyller i dag krava. Ein arbeider med å styrkje den tverrfaglege kompetansen ved eksisterande fedmepoliklinikk. Ein har styrka det pre-operative pasientforløpet. 6

7 3.5.8 Ernæring og mattryggleik behandling og for for- og etterbehandling, kapasiteten i tenestene og korleis ein kan sikre god oppfølging i samarbeid med primærhelsetenesta Leggje til rette for tilbod til pasientane på tvers av føretaksgrensene Styrkje poliklinikktilbodet for å sikre avklaring av operasjonsindikasjon og kunne starte nødvendig forbehandling som gir ein tenleg og aktiv bruk av ventetida der det er operasjonsindikasjon Setje i verk tiltak for å sikre god kompetanse og gode rutinar på områda hygiene og mattryggleik, og følgje opp Mattilsynet sin rapport Nasjonalt tilsynsprosjekt ( ). Institusjonskjøkken Ein har eit tett samarbeid med Røde Kors Haugland Rehab. Senter. Ein planlegg kurs retta mot primærhelsetenesta. Helse Førde samarbeider med dei andre føretaka i Helse Vest spesielt med tanke på dei som har ein KMI over 50 og med spesielt vanskeleg metabolsk sjukdom Ein jobbar i dag med ei omlegging av henvisningsrutinar og endring av pasientforløp inn i den tverrfaglege poliklinikken. Ein har redusert ventetid frå henvisningstidspunkt til operasjon. Helse Førde har pr andre tertial 2011 fått etablert matsikkerheitsavtale med Anticimex for samtlige av institusjonskjøkkena i føretaket. Denne matsikkerheitsavtalen inngår som ein integrert del av den einskilde kjøkkenseksjon i KS-håndboka for Helse Førde. Det samsvarer med råda som ligg i Mattilsynet sin rapport Nasjonalt tilsynsprosjekt ( ) Desse omhandlar mellom anna Ledelse og overordna IK-mat rutinar Grunnføresetnader IK mat rutinar Temperaturkontroll Reinhald og skadedyrkontroll 7

8 Avvik, kundehendvendelser og beredskap Fareanalyse basert på Haccap Opplæring og kompetanse Sluttimplementering på det einskilde kjøkken pågår for fullt og vil vere ferdig i løpet av andre halvår I løpet av andre halvår 2011 ønskjer ein å starte opp arbeide med å utarbeide ein ernæringspraksis i Helse Førde, som mellom anna vil ta for seg Ernæring i institusjon Hjemmeernæring Kva kan Helse Førde bidra med lokalt gjennom kommande samhandlingsreform. Eit utvida samarbeid mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane kan mellom anna gå på eit tilpassa kosthald og praktiske kostråd til diabetespasientar, kols pasientar, kreftpasientar, overvektspasientar og alle pårørande til desse pasientgrupper. Eit eige prosjektarbeid vil sannsynligvis kome igong her. Ein har som mål å komme i gong 8

9 med vedtatt Matpanel, som er ei samansatt brei gruppe som skal kunne gje objektive tilbakemeldingar og uttale på mat og matservering i Helse Førde sine institusjonar. Første møte er beramma til 8 september Beredskap og smittevern 3.7 Utdanning av helsepersonell Følgje opp erfaringane frå handteringa av influensa A (H1N1) og bidra i utarbeidinga av ny Nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa Oppdatere og gjennomføre nødvendige tilpassingar i beredskapsplanane sine, med utgangspunkt i erfaringane frå handteringa av ny influensa A (H1N1), vulkanutbrotet på Island og den pågåande rulleringa av den regionale beredskapsplanen Setje i verk tiltak for å bidra til auka utdanning i legespesialitetar der rekrutteringa er vanskeleg I samarbeid med utdanningsinstitusjonane (Universiteta i Bergen og Oslo) sørgje for tilstrekkeleg mange stillingar for tannlegar under spesialisering i oral kirurgi og oral medisin Heve kompetansen innanfor sterilforsyning. Det regionale kompetansesenteret for smittevern kan vere aktuell samarbeidspartnar ved utvikling og vedlikehald av opplæringsprogram Sikre god kompetanse i bruk av strålekjelder i Erfaringane frå Pandemien vil bli implementert i beredskapsplanen. Ein tar sikte på gjere dette samstundes som beredskapsplanen vert rullert. Mindre tilpassingar og endringar vert det arbeidd med heile tida. Helse Vest er no straks ferdig med rullering av sin beredskapsplan og det vil medføre ein større gjennomgang av Helse Førde sin beredskapsplan. Helse Førde vil saman med Helse Vest bidra til auka utdanning i legespesialitetar der rekrutteringa er vanskeleg. Helse Førde har ikkje utdanningsstillingar for oralkirurg, dette er lagt til Haukeland Universitetssjukehus, kjevekir. avd. Ein har ein avtalt plan med personell som skal starte utdanning innan faget ved diakonalhøgskule i Oslo. Helse Førde har strålevernkoordinator. 9

10 diagnostikk og behandling, både når det gjeld strålebiologiske forhold generelt og strålehygiene i forhold til pasientar og helsepersonell. Helseføretaka skal sørgje for gode rutinar for internundervisning av relevant personell i strålehygieniske forhold og tilstrekkeleg kompetanse i medisinsk fysikk Etterleve krava i det lovbaserte legefordelingssystemet og bidra til implementering og drifting av det nye systemet for forvaltning av legeheimlar. Styrkje utdanningskapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien Sørgje for at det blir etablert tilstrekkeleg mange eigne læreplassar innanfor helsefagutdanninga og ambulansearbeidarutdanninga I samarbeid med utdanningsinstitusjonane sørgje for tilstrekkeleg mange turnusplassar og ha særskild merksemd retta mot plassar for fysioterapistudentar, og sørgje for tilstrekkeleg mange praksisplassar av god kvalitet Kurs i strålehygiene for nytilsette i læringsportalen. Årleg internundervisning. Skrivne prosedyrar i EK-håndbok for alle relevante tema innan strålehygiene. Kompetanse i medisinsk fysikk i samarbeid med Helse Bergen. Helse Førde vil bidra til implementering og drifting av det nye systemet for forvaltning av legeheimlar Det er særlege problem med å rekruttere barne- og ungdomspsykiater. Vi er i gang med å etablere eit utdanningsløp for 2 LIS i høve praksis i døgnpost. Blir dette godkjent av spesialistkomiteen, vil 2 LIS få praksis i døgnpost frå hausten. Elles avventer vi konklusjonane i eit prosjekt som HR avdelinga i Helse Vest RHF har starta og som gjeld utdanning, rekruttering og stabilisering av spesialistar i barne- og ungdomspsykiatrien. Helse Førde vil planlegger å opprette eigne læreplassar for helsefagarbeidarar i Føretaket har i dag 20 egne læreplassar for ambulansefagarbeidarar. Helse Førde tek årleg i mot 39 turnuslegar og 10 fysioterapistudentar. 10

11 3.8 Forsking Innan utgongen av 2. tertial 2011, gjere greie for korleis det blir arbeidd for å sikre rekrutteringsgrunnlaget for leiande stillingar i føretaksgruppa og korleis arbeidet med leiarutvikling og suksesjonsplanlegging 1 blir ivaretatt Setje i verk nødvendige prosessar og setje av ressursar og kompetanse slik at Norsk vitskapsindeks kan nyttast som rapporteringsverktøy for vitskaplege publikasjonar i helseføretaka seinast innan 1. september Organisatoriske krav Faste stillingar og deltid Sørgje for at ein som hovudregel brukar faste stillingar, og avgrensar bruken av midlertidige stillingar og vikariat til eit nødvendig minimum (jf. Arbeidsmiljøloven 14-9). Bidra i sluttføringa av arbeidet som er sett i gang for tilrettelegging for faste stillingar for legar i spesialistutdanning. I samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane redusere delen deltid med minst 20 prosent i Delta i arbeidet med vidareutvikling av indikatorar på HR-området, spesielt når det gjeld deltid. Helse Førde har et leiarutviklingsprogram og vi arbeidar med å sikre rekrutteringsgrunnlaget for leiande stillingar. Føretaket har i 2.tertial besett 3 ledige stillingar i toppleiargruppa. Helse Førde arbeider aktivt med å etablere slik rapportering. Helse Førde oppfyller AML Helse Førde har faste stillingar for legar i spesialisering Helse Førde kartlegger no status og årsak til deltid. HF vil i samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane og Helse Vest finne tiltak for å redusere deltid med minst 20 %. Vi arbeider blant anna med etablering av Bemanningssenter og med å bruke Omstillingsarbeidet til å sjå på ulike løsningar. Helse Førde bidrar regionalt i arbeidet med å vidareutvikle indikatorer på HR området. Dette vil intensiveres i løpet av 1 Etterfølgjarhandtering eller planlegging av korleis ein skal sikre ei god avløysing i m.a. leiande stillingar. 11

12 Rapportere om utviklinga i deltid og kva for tiltak som er sette i verk for å redusere deltid i årleg melding/tertialvis melding. Implementere og levere i tråd med nasjonale HR og HMS-indikatorar etter kvart som dei blir sette i verk. Implementere HR og HMS-indikatorar i si rapportering til styret. Sørgje for at HMS-kartleggingar og undersøkingar skjer ved bruk av dei IKT-løysingane som er tilgjengelege. Det må sikrast at det blir sett av tilstrekkeleg med ressursar for å sluttføre implementeringa. Sørgje for at det i alle einingar blir gjennomført ein enkel vernerunde med jamne mellomrom, i tråd med dei føringane som er gitt. Delta i evaluering av ordninga ved utgangen av 2011 Delta i arbeidet for å sikre rett og betre oppgåvedeling Sikre at dei tillitsvalde og vernetenesta aktivt bidrar i arbeidet hausten Helse Førde kartlegger no status og årsak til deltid. Vi arbeider blant anna med etablering av Bemanningssenter og med å bruke Omstillingsarbeidet til å sjå på ulike løsningar. Helse Førde vil implementere og levere i tråd med nasjonale HR og HMSindikatorer etter kvart som dei blir sette i verk. Helse Førde har implementert rapportering på brutto og netto månadsverk, sjukefråvær og deltid. Helse Førde vil ta i bruk IKT-løysingar for HMS kartleggingar når systemet er klart til bruk. Helse Førde vedtok i 2010 at alle einingar skal gjennomføre ei enkel vernerunde kvar veke. Helse Førde vil delta i evalueringa av ordninga med enkel vernerunde. Helse Førde sitt Forbetringsprogram har mellom anna fokus på å sikre rett og betre oppgåvedeling mellom yrkesgrupper. Dette blir også fokusert på i alle omstillingsprosjekter i føretaket Samtlege hovudsamenslutningar og vernetenesta er representert i 12

13 Sikre at omgjering av stillingar i føretaket ikkje inneber at oppgåvene blir lagde til utdanningsgrupper med lengre utdanning. Dette kan berre skje basert på ei grundig vurdering og dersom administrerande direktør har godkjent det. Fortløpande delta i implementering av ny versjon av arbeidsplanlegging slik at det understøttar målet om aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging kombinert med rett bruk av kompetanse og ferdigheiter. Sikre at det er lojalitet til nasjonale avtaler for innleige av helsepersonell og rapportere månadleg til Helse Vest RHF i tråd med mal frå HINAS. Sørgje for at alle som ikkje lengre er tilsette er melde ut (og alle forhold knytt til deira tidlegare tilsettingsforhold blir avslutta innan 15. mai 2010). styringsgruppa i Forbetringsprogrammet. Tillitsvalde og vernetenesta deltar også i konkrete prosjekter. Helse Førde har i sine rutiner at omgjering av stillingar skal drøftast på føretaksnivå og godkjennast av adm dir. Helse Førde deltar fortløpande i implementering av ny versjon av arbeidsplansystemet. Helse Førde er lojale i høve til nasjonale avtaler for innleige av helsepersonell. Helse Førde har no rutine for å avslutte tilsette som ikkje lengre har tilsettingstilhøve i HF. Kvar månad oppdatere arbeidsgivar- og Helse Førde oppdaterer arbeidsgjevar- og arbeidstakarregisteret slik at det til ein kvar tid er mest arbeidstakarregisteret kvar månad etter mogleg oppdatert. lønskøyring. Leggje til rette for rett handtering av overlegepermisjonar Overlegepermisjonar blir handsama i Leggje til rette for implementering av personalportalen for tilsetting, studentar og innleige av personell Leggje til rette for registrering av bierverv Agresso og GAT. Helse Førde vil leggje til rette for implementering av personalportalen. Etter planen blir den implementert hausten Helse Førde leggjer til rette for 13

14 6.4.3 Inkluderande arbeidsliv (IA) og sjukefråvær m.v Leggje til rette for overtaking av NR-databasen. Dersom det er nødvendig skal helseføretaka også delta aktivt i sluttføring av arbeidet og stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for arbeidet. Ta i bruk Personalportalen Utarbeide mål for aktivitetar og resultat i arbeidet med å nå IA-avtalane. Delta i utviklinga av indikatorar for målsettingane med IA-avtalane gjennom Nasjonalt program for stabs- og støttefunksjonar HR standardisering Leggje til rette for eit godt arbeidsmiljø for å sikre god bruk av dei tilgjengelege personellressursane og måla i Inkluderande Arbeidsliv. Ta i bruk IA-modul i arbeidsplansystemet og leggje til rette for IA-samtalar så tidleg som mogleg Konsulentbruk Sikre at det er eit bevisst forhold til og avgrensa bruk av eksterne konsulentar. registrering av bierverv. Etter plan blir den implementert hausten Helse Førde vil leggje til rette for overtaking av NR-databasen. Helse Førde vil ta i bruk Personalportalen når den er klar for og kan takast i bruk. Etter plan blir den implementert hausten Helse Førde utarbeider no mål for aktivitetar og resultat i arbeidet med å nå IA-avtalane. Helse Førde er positiv til å delta på forespørsel Helse Førde vektlegger i utøvinga av personalpolitikken at det skal leggast til rette for eit godt arbeidsmiljø. Sjå også arbeidet med å utarbeide mål for aktivitetar og resultat i arbeidet med å nå IA-avtalene. Helse Førde har tatt i bruk IA modulen i GAT. Føretaket har sentral styring av dette området, og det er i tillegg eige tiltak for oppfølging i budsjettet på reduksjon av konsulentkostnader. 14

15 6.4.5 Leiarskap Vidareføre det nasjonale programmet for leiarutvikling, og gjere nødvendige tilpassingar til dei krava og utfordringane leiarane i helseføretaket står ovanfor. Programmet skal leggje vekt på krav til leiarane si rolleforståing (horisontalt og vertikalt), krav til kvalitet og pasientsikkerheit og krava i samhandlingsreforma om samhandling med kommunehelsetenesta. Delta i arbeidet med fastsetting og forankring av ein eigen nasjonal leiarplattform for leiarar i helseføretaka gjennom deltaking i styringsgruppa for Nasjonal leiarutvikling. Leiarplattforma skal konkretisere verdiar, prinsipp, retningslinjer og krav til leiaråtferd i helseføretaka. Sikre at det er innført einskapleg leiing Delta med toppleiargruppa på samlingane til regionalt leiarprogram Praksis for permisjonar Leggje til rette for permisjon til tilsette som får tilbod om stilling ved UNN, Longyearbyen sjukehus. Sørgje for hensiktsmessig permisjonspraksis når det gjeld tilsette si deltaking i internasjonalt solidaritetsarbeid. 6.8 Nytt naudnett Gjennom lokale førebuingar og deltaking i det regionale prosjektet bidra til at måla med innføringa av nytt digitalt naudnett i Noreg blir nådd Helse Førde stiller med kandidatar til det nasjonale leiarprogrammet. Hausten 2011 har føretaket to leiarar som deltek. Helse Førde er positiv til å delta på førespurnad. Helse Førde har innført einskapleg leiing. Helse Førde deltek på desse samlingane. Helse Førde vil legge til rette for permisjon til tilsette som får tilbod om stilling ved UNN, Longyearbyen sjukehus. Dette er innarbeidet i Helse Førde sin personalpolitikk Det viser seg at Nødnett i fase 3, der Vestlandet inngår, blir ytterligarere utsett. Orientering om dette vart lagt fram på Gardermoen av Steinar Olsen i Helsedirektoratet. Ny dato for Sogn og Fjordane er estimert til 8/7-13 7/3-14. Ny plan blir presentert i desember-11. Forseinkinga har gjeve Helse Førde litt tid 15

16 med tanke på planlegging og etablering av nytt teknisk rom. Prosjektet om etablering av en ny basestasjon for LA Førde pågår. Ambulansetenesta og AMK er med i denne planen. Prøvedrift er planlagt til Setje av naudsynte ressursar til nytt digitalt naudnett i helseføretaket 27/9 skal det vere et prosjekteringsmøte i Helse Førde kor utfordringane knytt til nytt teknisk rom blir lagt fram. Det er ikkje sett av midlar til opplæring av personell ettersom det er uklart kva rolle AMK/MNT vil få. Det avtalt møte i Bergen 21.9 i regi av RAKOS. Der vil det ein truleg få ein indikasjon på kor store ressursar det nye naudnettet vil kreve. 16

Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 Særskilde satsingsområde i 2011 3.4.2 Kvalitet og pasienttryggleik

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Sakshandsamar: Saka gjeld: Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest Rapport frå prosjektgruppa Utkast mai 2012 Innhald: 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Grunnlagsdokument... 5 1.3

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer