Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda"

Transkript

1 Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

2 Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag Avtalen byggjer på 2 3 Føremål og virkeområde Denne tenesteavtalen har som føremål 3 4 Samarbeid innanfor krise- og katastrofeberedskap 3 5 Samarbeid om planar og samhandling i den akuttmedisinske kjeda Helseføretaket har ansvar for Kommunen har ansvar for Felles ansvar 5 6 Plan for utdjuping av denne avtalen 5 7 Fagnettverk 5 8 Akuttmedisinske beredskapssamlingar 6 9 Handtering av avvik, evaluering og kvalitetsutvikling 6 10 Handtering av usemje, tvist og misleghald 6 11 Iverksetjing, revisjon og oppseiing 6 12 Signering og innsending av avtalar 7 1

3 1 Partar Avtalen er inngått mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. 2 Bakgrunn og lovgrunnlag Denne tenesteavtalen er vedlegg til overordna samarbeidsavtale mellom HF og x kommune. Avtalen erstattar tidlegare avtalar mellom helseføretaket og kommunane innanfor dette tenesteområdet. Plikta til å utarbeide vedtekne beredskapsplanar er slått fast i helse- og omsorgsloven og i spesialisthelsetenesteloven. I samsvar med overordna nasjonal helse- og sosialberedskapsplan (2007) skal kommunar og helseføretak samordne beredskapsplanane sine. Fylkesmannen har, som sektor- og samordningsmyndigheit, fått ei sentral rolle i samordning og koordinering. Ein viser også til forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid m.m. etter Lov om helsemessig og sosial beredskap ( ). I forskrifta pkt. 4 Samhandling mellom akuttmedisinske tenester heiter det: "Dei regionale helseføretaka og kommunane skal sikre ein rasjonell og koordinert innsats i dei ulike ledda i den akuttmedisinske kjeda, og sørgje for at innhaldet i desse tenestene er samordna med dei andre nødetatane, hovudredningssentralane og andre styresmakter. Organiseringa av dei akuttmedisinske tenestene skal leggjast slik til rette at personell i desse tenestene får trening i samhandling. Ved etablering og drift av akuttmedisinske tenester skal tenestene kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune- og regiongrenser i eit felles, lukka einskapleg og landsdekkjande kommunikasjonsnett." 2.1 Avtalen byggjer på Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. (LOV ) Lov om spesialisthelsetenester (LOV ) Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (LOV ) lov om helsemessig og sosial beredskap (LOV ) Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (HOD) (FOR ) Aktuelle forskrifter Overordna samarbeidsavtale mellom Helse Fonna og kommunane med tenesteavtalar 2

4 Nasjonal rettleiar: Samhandlingsreforma Lovpålagde samarbeidsavtalar mellom kommunar og regionale helseføretak / helseføretak (HOD) Regional plan for helsemessig og sosial beredskap i Helse Vest Lov om psykisk helsevern (LOV ) Anna relevant regelverk Opplistinga er ikkje uttømmande 3 Føremål og virkeområde 3.1 Denne tenesteavtalen har som føremål Gjennom denne avtalen forpliktar partane seg til å føre vidare og utvikle samarbeidet innanfor krise- og katastrofeberedskap, og i å utvikle den akuttmedisinske kjeda. Når det gjeld samarbeid om ø-hjelp for enkeltpasientar, er dette også omtalt i andre tenesteavtalar (nr. 3 og nr. 5). Forskrift om krav til akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus ( )har som formål og "bidra til å sikre at befolkninga får fagleg forsvarleg akuttmedisinsketenester utanfor sjukehus ved behov for ø-hjelp, ved at det blir stilt krav til det faglege innhaldet i dei akuttmedisinske tenestene, krav til samarbeid i den akuttmedisinske kjeda og krav til samarbeid med brann-, politi- og hovudredningssentralane". 3.2 Virkeområdet Avtalen omfattar ansvar og oppgåver for helse- og omsorgstenesta i kommune og føretak i den akuttmedisinske kjeda, som t.d. krise- og kommunikasjonsberedskap,og er avgrensa mot redningstenester som ligg under Justis- og politidepartementet v/hovudredningssentralen (HRS). Samvirkeprinsippet medfører likevel at ressursane ved behov blir stilte til rådvelde for HRS. Den akuttmedisinske kjeda omfattar medisinsk nødmeldeteneste, helsepersonell i vakt, bil-, båt- og luftambulansar, og mottak for akuttinnleggingar i kommunar og helseføretak. 4 Samarbeid innanfor krise- og katastrofeberedskap Partane pliktar: 3

5 å samordne og dele eigne planar for sosial- og helsemessig beredskap for større ulykker, kriser og katastrofar. Dette gjeld bl.a. å: utarbeide risiko- og sårbarheitsanalysar som grunnlag for planlegging (Kommune og føretak utarbeider både eigne ROS-analysar og felles ROS-analysar der det er nødvendig.) samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvingar utarbeide planar for forsyning og forsyningstryggleik for legemiddel, materiell og medisinsk utstyr beskrive varslings- og krisekommunikasjon samarbeide om opplæring og vedlikehald av kunnskap og kompetanse i krisehandtering ha innkallingsrutinar for personell å samarbeide med andre nød-etatar (som brann/redning og politi, redningsteneste), samfunnssektoren og frivillige organisasjonar for å sikre heilskaplege beredskapsplanar og krisehandtering 5 Samarbeid om planar og samhandling i den akuttmedisinske kjeda Partane pliktar å samarbeide om utvikling av akuttmedisinske tenester, slik at tilbodet samla blir tilgjengeleg og av god kvalitet. Dette gjeld mellom anna Halde kvarandre oppdaterte om faktiske tilbod i dei ulike tenestene i kjeda som sikrar at pasienten så raskt som nødvendig kjem til rett behandlingsstad/-nivå Avklare innhald og kvalitet i døgntilbod for o-hjelpfunksjonar, for å unngå overlapping og usikkerhet om kva tilbod som blir gjeve kvar Etablere rutinar som sikrar god informasjonsutveksling og kommunikasjon i akuttmedisinske situasjonar, som t.d. i planlegging, mottak og bruk av nytt nødnett som er under utbreiing nasjonalt. Avklare og beskrive ansvar, roller og rutine for utrykking og samhandling i akutte situasjonar (alvorleg sjukdom og traume) i samsvar med gjeldande lovverk, avgrensa mot sjuketransport (transport av pasientar som ikkje treng ambulanse) og luftambulanse Delta i, og følgje opp nasjonale og regionale satsingar innanfor prehospital akuttmedisin 4

6 Leggje til rette for at vaktpersonell i den akuttmedisinskekjeda har nødvendig kunnskap om system, ansvar og roller Ta initiativ til, og delta i trening og øvingar Sikre lik bruk av nødnett gjennom felles prosedyrar og vedlikehalde rutinar i samsvar med regionale føringar 5.2 Helseføretaket har ansvar for Leggje til rette for opplæring og trening til personell som inngår i lokale akuttmedisinske team, m.a. kurs som Kommune-BEST (Betre og systematisktraumetrening i kommunehelsetenesta). 5.3 Konmninen har ansvar for Delta i tilrettelagd opplæring og øvingar, med mellom anna å ta hand om kommunen sin forholdsvise del av kostnadene. 5.4 Felles ansvar Partane kan samarbeide om informasjon til, og opplæring overfor andre instansar og innbyggjarar for å heve den allmenne beredskapen i befolkninga. 6 Plan for utdjuping av denne avtalen Partane skal utforme ein handlingsplan for å synleggjere korleis avtalen vert gjennomført i praksis. Handlingsplanen skal godkjennast av Samhandlingsutvalet. 7 Fagnettverk Det skal vere eit fagnettverk/utval som består av fem-seks frå HF og fem-seks frå kommunane. Det er ynskjeleg med personar som er i operasjonell verksemd. Fagnettverket sine oppgåver er å: Følgje opp denne tenesteavtalen og gje forslag til endringar Utarbeide forslag til handlingsplan og følgje opp denne Gå gjennom avvik innan beredskap/akuttmedisin for å forbetre prosedyre og rutinar. Avvika skal oversendast og avsluttast i overordna organ Arrangere to akuttmedisinske beredskapssamlingar (jf. denne avtalen, pkt. 9) 5

7 Fagnettverket kan supplerast ved behov av representantar frå andre sektorar og frivillige organisasjonar. Desse representantane har ikkje stemmerett. 8 Akuttmedisinske beredskapssamlingar Det skal etablerast ein til to årlege samlingar der fagnettverket har funksjonen som programkomit. Den første samlinga byggjer på Helse Fonna si akuttmedisinske beredskapssamling 1. halvår, og som helseføretaket framleis har hovudansvar for, og ei samling to om hausten, der kommunane har ansvar. Samling to er av administrativt preg, der samordning av ROS- analysar er eitt av tema. 9 Handtering av avvik, evaluering og kvalitetsutvikling Handtering av avvik frå denne avtalen skal praktiserast slik det er vedteke i overordna samarbeidsavtale. Avtalt system for oppfølging av avvika og dei uønskte hendingane skal sikre evaluering og læring med tanke på systemforbetring og kvalitetsutvikling av tenestene og samhandlinga mellom partane. Partane forpliktar seg til å implementere nødvendige rutinar i eigen organisasjon for å følgje opp dette systemet. 10 Handtering av usemje, tvist og misleghald Usemje, tvist eller misleghald etter denne avtalen skal løysast slik det er vedteke i overordna samarbeidsavtale. 11 Iverksetjing, revisjon og oppseiing Iverksetjing, revisjon og oppseiing av denne avtalen gjeld slik det er vedteke i overordna samarbeidsavtale. Avtalen gjeld frå Siste endringar gjeldande frå Kvar av partane kan krevje avtalen revidert med tre månaders varsel dersom vesentlege føresetnader for avtalen vert endra. 6

8 12 Signering og innsending av avtalar Avtalenskalsignerastavbeggepartar,der HelseVesthar ansvarfor å vidareformidle dokumentatil Helsedirektoratet. Stadog dato: Stadog dato: ForJondalkommune: ForHelseFonnaHF: Olav Klausen Administrenulde direktor HchseFonna HF 7

Tenesteavtale 10. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på 3 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging

Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging Samarbeidsavtaler Delavtale 10 - Samarbeid om forebygging 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune (heretter kalt kommunen)og Akershus universitetssykehus HF (heretter kalt Ahus). 2. Bakgrunn

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging

Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Veiledning i beredskapsplanlegging Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner Veiledning i beredskapsplanlegging Veiledning i beredskapsplanlegging for barnehager og utdanningsinstitusjoner Veilederen er overordnet, men

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005

Styresak. Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest. Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 06.12.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Odd Søreide Strategi for arbeid med kvalitet i Helse Vest Styresak 117/05 B Styremøte 14.12. 2005 PRINSIPPSKISSE

Detaljer

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Nynorskversjon Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Helse... 3 1.2 Folkehelse, førebyggjande og helsefremjande arbeid...

Detaljer

OPERATIV DEL Side 1 av 23 Revisjon 13.01.14 Erst. nr. av Dato: 18.06.12 Godkj. av: Klif

OPERATIV DEL Side 1 av 23 Revisjon 13.01.14 Erst. nr. av Dato: 18.06.12 Godkj. av: Klif OPERATIV DEL Side 1 av 23 Revisjon 13.01.14 KAPITTEL 1 BEREDSKAPSORGANISASJONEN 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 IUA SIN BEREDSKAPSORGANISASJON 4 1.3 BEMANNINGSLISTE 5 1.4 GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE 6 1.5 AKSJONSSENTRAL

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner Rapport fra arbeidsgruppe 1. april 2014 Forord Organisering av helsetjenestens beredskap for kriser

Detaljer