Tenesteavtale1. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF. Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tenesteavtale1. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF. Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre"

Transkript

1 Tenesteavtale1 Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Semje om helse- og omsorgsoppgåver partane har ansvar for og tiltak partane skal utføre i

2 Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag Avtalen byggjer på 3 3 Område for samarbeid Generelt 4 4 Ansvarsfordeling i forhold til oppgåver og tiltak Kommunen sitt ansvar Helseføretaket sitt ansvar Gråsoner Somatikk Psykiatri Rus Telemedisin Oppgåver og tiltak som kan vere aktuelle å overføre frå spesialisthelsetenesta til kommunehelsetenesta Feil! Bokmerkeer ikke definert. 5 Handtering av avvik, evaluering og kvalitetsutvikling 10 6 Handtering av usemje, tvist og misleghald 10 7 Iverksetjing, revisjon og oppseiing Signering og innsending av avtalar 1 1 2

3 1 Partar Denneavtalener inngåttmellomhaugesundkommuneog HelseFonna HF (heretterhf). 2 Bakgrunn og lovgrunnlag Dennetenesteavtalenhar somformålå avklarehelseføretaketog kommunensitt ansvarfor meir spesifikkehelse-og omsorgsoppgåver.avtalener underavtaletil overordnasamarbeidsavtale. Partanekan ikkjeved denneellerandreavtalarinnskrenkeansvarellerpliktersompartaneer tillagdeetter lov og forskrifter. Denneavtalenplassereransvarog regulereroppgåverog tiltak somkommunenog helseføretaket skalellerkan samarbeideom I tilfellemotstridmellomtenesteavtalenog overordnasamarbeidsavtalehar sistnemndeforrang. 2.1 Avtalen byggjer på Lov om kommunalehelse-og omsorgstenesterm.m.(lov ) Lov om spesialisthelsetenester(lov ) Lov om pasient-og brukarrettar(lov ) Lov om helsepersonellm.m.(lov ) Lov om psykiskhelsevern(lov ) Lov om folkehelsearbeid(lov ) Lov om etableringog gjennomføringav psykiskhelsevern(lov ) Lov om vern mot smittsamesjukdommar(lov ) Forskriftom fastlegeordningi kommunane(for ) Forskriftom habiliteringog rehabilitering,individuellplan og koordinator(for ) Forskriftom prioriteringav helsetenester,rett til nødvendighelsehjelpfrå spesialisthelsetenesta, rett til behandlingi utlandetog om klagenemnd (prioriteringsforskrifta)(for ) Andreaktuelleforskrifter OverordnasamarbeidsavtalemellomHelseFonna og kommunanemed tenesteavtalar Nasjonalrettleiar:Samhandlingsreforma Lovpålagdesamarbeidsavtalarmellom kommunarog regionalehelseføretak Stortingsmelding47 ( ) Samhandlingsreformakap

4 Stortingsmelding16( )Nasjonalhelse-og omsorgsplanis-1947kap. 5.2 Opplistingaer ikkjeuttømmande. Partanehar til kvartid ansvarfor å ha oppdatertkunnskapom gjeldandelovverkog endringari desse,somhar noko å seie for utføringaav helse-og omsorgsoppgåver.partanehar vidareansvar for å lære opp eignetilsetteog informerebrukararogpasientarom gjeldandelovverk. 3 Område for samarbeid 3.1 Generelt HelseFonnaskal sørgjefor at personarmedfastbustadelleropphaldsstadinnandekningsområdet får tilbodomtilfredsstillandeog forsvarlegespesialisthelsetenester i og utanforinstitusjon,jf. lov om spesialisthelsetenesta,m.a. sjukehustenester,psykiskhelsevern,tverrfaglegspesialisert rusbehandling,medisinskelaboratorietenester, radiologisketenester,akuttmedisinskberedskap, medisinsknødmeldeteneste,ambulansetenestemed bil og eventueltmed båt, transporttil undersøkingellerbehandlingi kommunaneog helseføretaket,og transportavbehandlingspersonell. HelseFonnahar rettleiingspliktoverforkommunehelsetenesta.denne pliktagjeldi generelle spørsmålog i forholdtil kvar enkeltpasient. Kommunenskal sørgjefor at personarsomoppheldsegi kommunen,får tilbodom nødvendige helse-og omsorgstenester,jf. lov om kommunalehelse-og omsorgstenester.kommunensitt ansvar omfattarallepasient-og brukargrupper,m.a.personarmed somatiskellerpsykisksjukdom,skade ellerliding,rusmiddelproblem,sosialeproblemellernedsettfunksjonsevne. Kommunensi helse-og omsorgstenesteomfattaroffentlegorganisertehelse-og omsorgstenester somikkjehøyrerunderstat ellerfylkeskommune. HF og kommunener forpliktatil å gje pasientenei forsvarlegbehandlingnår partanehar ansvarfor pasienten,og i overføringamellomhf og kommunen. 4 Ansvarsfordeling i forhold til oppgåver og tiltak 4.1 Kommunen sitt ansvar Kommunensitt ansvarfor helse-og omsorgstenestagår fram av lov om kommunalehelse-og omsorgstenesterm.m. av 24.juni 2011nr. 30, spesieltkapittel3. 4

5 4.2 Helseføretaket sitt ansvar Spesialisthelsetenesta sitt ansvar går fram av lov om spesialisthelsetenester m.m. av 2. juli Gråsoner Innanfor lova sine rammer skjer det stadig ei overføring av oppgåver frå spesialisthelsetenesta til kommunehelsetenesta som følgje av teknologisk utvikling og/eller kompetanseutvikling. I nokre tilfelle vil det også ytast spesialiserte oppgåver i kommunen fordi avstand til sjukehus, eller omsyn til pasienten, gjer dette nødvendig. Det kviler eit særleg ansvar på spesialisthelsetenesta for opplæring og tilrettelegging før slike tenester blir overførte til kommunane. I slike tilfelle må det gå tydeleg fram kvar det faglege og økonomiske ansvaret ligg. I kommunar vil tenester i gråsoner i stor grad ytast innanfor institusjonar; korttidsinstitusjonar med øyeblikkeleg hjelp-funksjon eller rehabilitering, langtidsinstitusjonar eller bufellesskap for heildøgns omsorg og pleie, i noko grad også i heimetenesta (for eksempel heimerespirator) Somatikk Stell av CVK, veneportar, stomiar, dren, sondar med meir Kommunehelsetenesta skal i utgangspunktet kunne ta seg av ulike typar intravenøse tilgangar og ulike dren med meir. Spesialisthelsetenesta har rettleiingsplikt, skal bidra til at kommunen har tilstrekkeleg kompetanse og skal tilby opplæring når det er behov for det. Etablering av avanserte tilgangar som sondar, dren, stomiar, CVK med meir er spesialisthelsetenesta sitt ansvar. Kostnader til materiell knytt til etablering er spesialisthelsetenesta sitt ansvar. Kostnader til stell og vedlikehald skal dekkjast av kommunen/helf0 (refusjon) Dialyse Spesialisthelsetenesta har ansvar for dialysebehandling. Kommunehelsetenesta i kommunar der tilhøva ligg til rette, kan utføre sjølve dialysen etter konkret avtale. Det er ein føresetnad at personell i kommunehelsetenesta får opplæring, og at nødvendig utstyr og forbruksmateriell blir finansiert fullt ut av staten. Det er også ein føresetnad at spesialisthelsetenesta er tilgjengeleg med nødvendig rettleiing Blodoverføring Spesialisthelsetenesta ved blodbanken har ansvar for blodoverføringar. Kommunehelsetenesta i kommunar der tilhøva ligg til rette, kan utføre blodoverføring på institusjon etter konkret avtale. 5

6 Blodbankenhar ansvarfor opplæringav personelli kommunehelsetenestaog for kvalitetssikring. Utgifterblir dekteav helseføretaket Intravenøs cytostatikabehandling og anna intravenos behandling med krav til høg sikkerheit Spesialisthelsetenestahar ansvarfor intravenøsbehandlingmedmedikamentsomkrevhøg sikkerheitog der det er potensieltfarlegebiverknader.kommunehelsetenestai kommunarder tilhøvaliggtil rette,kan utførebehandlingmed enkelteslikemedikamentetterkonkretavtale. Spesialisthelsetenestahar ansvarfor opplæringav personelli kommunehelsetenesta,oppfølgingav pasientenog kvalitetssikring,og dei dekkjerkostnadertil medikamentog spesialutstyrsom dråpeteljarm.m Respiratorbehandling Spesialisthelsetenestahar ansvarfor å behandlepasientarsomhar behov for respiratorbehandling. Kommunehelsetenestakan, der tilhøvaliggtil rette,utførerespiratorbehandlingheimeellerpå institusjon,etter ordinasjonfrå spesialisthelsetenesta.spesialisthelsetenestahar ansvarfor opplæringav personell,oppfølgingav pasientenog kvalitetssikring,og dei dekkjerkostnadertil alt spesialutstyrog forbruksartiklarknyttetil respiratorbehandlinga.ved respiratorbehandlingi kommunaneskaldet finnastprosedyrarog avtalarsomsikrarkompetentpersonell Smittesituasjonar Bådekommunehelsetenestaog spesialisthelsetenestahar ansvarfor å behandlesmittsamepasientar og sørgjefor tiltakfor å hindresmittespreiing.smittsamtuberkuloseskalbehandlasti spesialisthelsetenestatil pasientenikkjelengerer smittsam.dot-behandlingskal gjennomførasti samarbeidmellomspesialisthelsetenestaog kommunehelsetenesta.kommunehelsetenestaskalvere særlegmerksampå risikofor at sjukehusblir koloniserteav MRSA Palliativ (lindrande) behandling Det liggpå allepartarå sikreei verdigavslutningav livet,bådefor pasientog pårørande.i palliativ fase pliktarbåde kommuneog føretakå hjelpetil med ressursar,oppfølgingog rettleiingder pasientenoppheldseg.oppfølginggjeldogsåpårørande.den av partanesomhar ansvarfor pasienten,har bg ansvarfor å sikreat barn sompårørandefår nødvendigoppfølging. 6

7 Doyande Det er eit mål at pasientar som ønskjer det, skal få vere i heimkommunen sin når dei døyr. Flytting av døyande pasientar bør ein i utgangspunktet unngå. Dersom pasienten er i terminal fase, må partane i fellesskap vurdere nøye om pasienten skal flyttast Rehabilitering og individuell plan Dei ulike gråsonene innanfor rehabilitering og individuell plan er regulerte og omtala i tenesteavtale Open retur somatikk og brukarstyrte senger i psykisk helsevern Open dør / open retur er ein avtale mellom spesialisthelsetenesta og enkeltpasientar, der pasienten får høve til å be om innlegging direkte utan å gå via kommunehelsetenesta, grunngjeve i sjukdommen sin karakter. Det er eit mål at kommunehelsetenesta i størst mogleg grad kan gje øyeblikkeleg hjelp-tenester til desse pasientane. Før ein gjer avtalar om open retur, skal kommunehelsetenesta og fastlegen kontaktast. Viss kommunen ikkje er i stand til å gje eit godt nok tilbod til pasienten, kan det gjerast avtale om open retur mellom spesialisthelsetenesta, kommunehelsetenesta, fastlegen og pasienten. Når det heilt tydeleg ikkje er hensiktsmessig å involvere kommunehelsetenesta, kan avtale om open retur gjerast direkte mellom pasient og spesialisthelsetenesta, til dømes rett etter innlegging og for ein kortare periode Tekniske hjelpemiddel Kommunen har ansvar for å skaffe tekniske hjelpemiddel. Kven som dekkjer kostnadene til desse, er regulert i gjeldande lovverk, mellom anna folketrygdlova Behandlingshjelpemiddel Helseføretaket har ansvar for å rekvirere behandlingshjelpemiddel. Når det gjeld finansiering av enkelte behandlingshjelpemiddel på kommunale institusjonar, finst det framleis nokre gråsoner. Dette gjeld spesielt avansert utstyr, som for eksempel smertepumper. Vi viser til tenesteavtale 2 om rehabilitering og statlege føringar. Spesialisthelsetenesta har ansvar for at utlånte hjelpemiddel fungerer, medan kommunehelsetenesta har ansvar for dagleg drift Pasienttransport Ansvar for å rekvirere transport til planlagde konsultasjonar ligg på den behandlaren som skal ha pasienten til time. Ved første gongs tilvising er det mest rasjonelt at tilvisar som kjenner funksjonsevna til pasienten, rekvirerer transport. Ved seinare besøk har behandlar ansvar for å rekvirere transport. Den som tilviser, pliktar å informere dersom pasienten har behov for 7

8 rullestoltaxi eller liknande. Føretaket har ansvar for å utføre pasienttransport overhalde avtalane sine. slik at pasienten kan Partane forpliktar seg til å sørgje for at all pasienttransport må vere forsvarleg og tilpassa pasienten sin tilstand all planlagd transport skal rekvirerast elektronisk via gjeldande rekvirereringssystem all transport skal skje på lågast forsvarleg nivå Helseføretaket forpliktar seg til at det finst ei enkel reserveløysing når elektronisk rekvirering ikkje fungerer pasientreisekontoret rekvisisjon har direktelinjer som rekvirentane kan nytte ved problem med bestilling av taxi frå legevakt på kveld og natt fungerer på ein smidig, enkel og påliteleg måte, for å unngå frustrasjon, og for å unngå overbruk av ambulanse Psykiatri Akutt ambulant team (AAT) Akutt ambulant team er eit tilbod frå spesialisthelsetenesta og har tre hovudfunksjonar: Poliklinisk vurdering: Pasienten kjem til poliklinikken for ei enkeltvurdering av behandlar på vakt i AAT. Ambulerande konsultativ teneste: AAT rykkjer ut for å gje konsultativ bistand til lege/psykiatritenesta i kommunen. Konsultativ teneste per telefon. Dei kommunane som er knytte til lokalt AAT, skal vende seg til AAT før innlegging. Utanfor AAT si opningstid, eller for kommunar som ikkje er knytte til AAT, skal kommunen ta kontakt med vakthavande aktuell psykiatrisk avdeling. Bruk av telemedisin kan prøvast ut Følgjeteneste ved tvangsinnlegging Spesialisthelsetenesta har ansvar for transport til sjukehuset ved innlegging. Urolege pasientar må ofte ha følgje med kompetent personale og nokre gonger med politi. Det er innleggande lege som vurderer behovet for følgje. Når det gjeld transport av pasientar på tvungent psykisk helsevern 8

9 utanfor institusjon (ettervern), har spesialisthelsetenesta ansvar for eventuell følgjeteneste. Samhandlingsutvalet vil utarbeide fellesrutinar for følgjeteneste ved tvangsinnlegging, og sjå denne i samanheng med den avtalen som allereie finst om følgjeteneste. Det må vere eit mål å gjere dette på ein måte som ikkje unødig belastar pasienten, m.a. bruk av politi og tvang Langvarig alvorleg psykisk sjuke med åtferdsutfordringar Kommunehelsetenesta har hovuclansvar for pasientar med langvarige psykiske lidingar. Dette gjeld pasientar med tilstandar som ikkje har rett på nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetenesta, men som representerer ei utfordring i kommunehelsetenesta i forhold til handtering av åtferd. Slike pasientar skal få tilbod om individuell plan. Nødvendige instansar som politi og barnevern kan, innanfor ramma av teieplikta, delta i dette arbeidet. Spesialisthelsetenesta si rettleiingsplikt gjeld i desse sakene Pasientar med lidingar som blir avviste ved tilvising og definerte som ikkje rettigheitspasientar Dette gjeld mellom anna personlegdomsforstyrringar, men også lettare lidingar som angst og depresjon, langvarig PTSD, vaksne med ADHD, med meir. Det er behov for å avklare korleis spesialisthelsetenesta kan hjelpe kommunehelsetenesta i arbeidet med desse pasientane. Spesialisthelsetenesta si rettleiingsplikt gjeld i desse sakene. Spesialisthelsetenesta kan bidra til kompetanseoverføring til dei kommunane som har behov for det Poliklinisk behandling Under eit poliklinisk behandlingsløp kan det vere uklart kven som har ansvar for pasientar som går til poliklinisk behandling i spesialisthelsetenesta. Spesialisthelsetenesta skal sende rapport til fastlegen om planlagt behandlingsløp, om pasienten ikkje møter til behandling og ved særleg endring av tilstand og behandling. Rapport skal sendast minst kvar tredje månad. Fastlegen har tilsvarande plikt til å informere spesialisthelsetenesta Sikkerheitsproblematikk og faglege vurderingar Dette er eit omfattande gråsoneområde der ansvarsforholdet mellom kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta må avklarast nærmare. 9

10 4.3.3 Rus Avgifting Akutte intoksikasjonar: Somatisk avdeling / intensiv. Avgifting før planlagd innlegging i rusavdeling: Spesialisthelsetenesta har ansvar for å definere korleis avgifting skal skje i forkant av innlegging i institusjon Akutte tilbod til ruspasientar Akutt behov for avrusing på grunn av alvorleg nedsett allmenntilstand/sjukdonilskade er spesialisthelsetenesta sitt ansvar. Helse Fonna har ansvar for å ha rutine som avklarer internt ansvar. 4.4 Telemedisin Ved bruk av telemedisin i samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunen er det behov for å gjere avtalar som avklarer: Ansvarsforhold. Kva spesialisthelsetenesta har ansvar for, og kva kommunehelsetenesta har ansvar for. Dokumentasjon. Partane avtalar kven som skal dokumentere og sende elektronisk epikrise til den andre parten. økonomi og takstbruk. 5 Handtering av avvik, evaluering og kvalitetsutvikling Handtering av avvik frå denne avtalen skal praktiserast slik det er vedteke i overordna samarbeidsavtale. Avtalt system for oppfølging av avvika og dei uønskte hendingane skal sikre evaluering og læring med tanke på systemforbetring og kvalitetsutvikling av tenestene og samhandlinga mellom partane. Partane forpliktar seg til å implementere nødvendige rutinar i eigen organisasjon for å følgje opp dette systemet. 6 Handtering av usemje, tvist og misleghald Usemje, tvist eller misleghald etter denne avtalen skal løysast slik det er vedteke i overordna samarbeidsavtale. 10

11 7 Iverksetjing, revisjon og oppseiing Iverksetjing, revisjon og oppseiing av denne avtalen gjeld slik det er vedteke i overordna samarbeidsavtale. Avtalen gjeld frå Siste revisjon per Kvar av partane kan krevje avtalen revidert med tre månaders varsel dersom vesentlege føresetnader for avtalen vert endra. 8 Signering og innsending av avtalar Avtalen skal signerast av begge partar, der Helse Vest har ansvar for å vidareformidle dokumenta til Helsedirektoratet. Dato og underskrift Stad og dato: Ö. -5 Stad og dato: For H l'å'yklsen de direktør na HF 11

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp

Tenesteavtale4. Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF. Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Tenesteavtale4 Mellom Karmøy kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 4 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 4 2.1 Avtalen byggjer på 4 2.2 Nærare

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og forebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på 3 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Sær vtale til Tenesteavtale 4

Sær vtale til Tenesteavtale 4 V3cy7q-7 Sær vtale til Tenesteavtale 4 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og heimel for avtalen 3

Detaljer

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald

Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald Avtale om kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp med døgnopphald 1. Partar

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2013 Referanse Sak Mål 2013 Kommentar 3.2.1 Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest Rapport frå prosjektgruppa Utkast mai 2012 Innhald: 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Grunnlagsdokument... 5 1.3

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer