Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011"

Transkript

1 Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 Særskilde satsingsområde i Kvalitet og pasienttryggleik Rapportere data til, og bruke data fra, alle nasjonale medisinske kvalitetsregister som er forankra i eige og i andre helseføretak. Helseføretaka skal m.a. delta i etableringa av løysingar som gjer det mogleg med elektronisk kommunikasjon mellom eigne avdelingar og dei nasjonale medisinske kvalitetsregistra. Helse Stavanger HF rapporterer data til og bruker data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Som eksempler kan nevnes følgende: Kvinne- og barnedivisjonen benytter elektronisk kommunikasjon for rapportering av data til nasjonale med. kvalitetsregistre, som for eksempel Medisinsk Fødselsregister. Datauttrekk fra egne databaser, for eksempel fra elektronisk fødedatasystem Natus og nyfødtdatabasen, benyttes til sammenligning mellom avdelingar og til egen internkontroll. Medisinsk divisjon: Gastronet: Gastroseksjonen rapporterer på papirskjema colonoscopier og ERCP til dette 1

2 nasjonale kvalitetsregisteret, knyttet til Sykehuset Telemark HF, Skien. Norsk Nefrologiregister: alle dialyse-og transplantasjonspasienter rapporteres elektronisk fra fagsystemet ved nyreseksjonen (Nephrobase) til Norsk Nefrologisregister (Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet). Norsk Diabetesregister for vaksne(bergen): endokrinologisk seksjon rapporterer elektronisk fra eget fagsystem (Fasttrack) til registeret som ligger hos Noklus, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Register for invasiv cardiologi Dette er i ferd med å bli opprettet ved Helse Bergen HF. Helse Stavanger HF v/ cardiologisk seksjon har levert data til registeret, og deltatt i oppbyggingen. Kirurgisk divisjon rapporterer til bl.a.: Nasjonalt register for leddproteser. 2

3 Hoftebruddregisteret i Bergen. Ryggregisteret. Hjerneslagregisteret Sikre at data i medisinske kvalitetsregister blir brukte i tråd med formålet og nytta til å forbetre kvaliteten I Helse Stavanger HF benyttes data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring i avdelingane og på divisjonsnivå. Kvalitet og pasientsikkerhet er faste agendapunkter på oppfølgingsmøter i divisjonene og i administrerende direktørs ledermøter Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelbrukarar (TSB) Auke kapasiteten innanfor TSB Veksthuset Rogaland har siden starten hatt et høyt belegg av pasienter - mellom 79-92%. Oppstart har skjedd parallelt med ferieavvikling, slik at det har vært en utfordrende periode. Gauselskogen har hatt tilsvarende høyt belegg. I fellesskap har dette bidratt til å unngå fristbrudd for disse målgruppene og redusert bruk av gjesteplasser. Omleggingen av tilbudet hos de 3

4 private aktører innen TSB begynner å komme på plass, noe som også har lettet situasjonen noe. De nye polikliniske stillingene ved Dalane DPS og PUT Sandnes er nå besatt. Oppsøkende behandlingsteam i Dalane er etablert, slik til det totale tilbudet innen foretaksområdet er styrket. Gevinsten vil vise seg tydeligere i neste tertial. Samtidig som krav til ventetider for vurdering og oppstart av behandling blir overholdt. Det har vært jevn pågang til Helse Stavanger HFs forsterkede tilbud i henhold til tvanginnleggelser etter 6.2 og 6.2 a i lov om sosiale tjenester. I neste tertial flyttes tilbudet mer over i egnede lokaler i Ryfylke DPS, Strand. Det er økt innsøking til LAR Helse Stavanger HF selv om foretaket arbeider for å dempe omfanget ved å utvide behandlingskapasiteten forøvrig. 4

5 Psykiatrisk divisjon har i 2011 fått krav om å øke poliklinikktilbudet med 5%, og har planlagt aktivitetstilbudet med dette som mål. Foretaket er i ferd med å nå dette målet. I samarbeid med kommunane og private ideelle institusjonar etablere behandlingsførebuande tiltak for pasientar med rett til nødvendig helsehjelp i påvente av oppstart av behandling De tiltak som allerede er igangsatt blir fulgt opp. Det vil si: Samhandlingen om Startteamet med Sandnes kommune der PUT Sandnes har økt bidraget til 2 polikliniske stillinger. K 46 med Stavanger kommune, der det utarbeides en tydeligere mal for pasientforløpet. Rusmestringsenheten med Stavanger fengsel. I tillegg har PUT, Stavanger startet eget gruppetilbud for pasienter som skal inn i døgninstitusjon. Helseforetaket har i perioden også utarbeidet et gruppebehandlingstilbud for kvinner som heter Svanerne UT AV PROSTITUSJONEN. Her 5

6 samarbeider Oppsøkende behandlingsteam med Universitetet i Stavanger og gatepresten i Sandnes. Gruppeledere er ansatte i OBSteamet og gatepresten i Sandnes. Deltakere blir nå rekruttert slik at første gruppe starter i september Setje i verk tiltak for å få fleire pasientar til å fullføre TSB Helse Stavanger HF arbeider fortsatt med utforming av en felles mal for behandlingsforløp sammen med kommuner der behandlingsstart er en del av fokus. Helse Stavanger HF setter fokus på behandlingsforløp og økt bruk av Individuell Plan (IP) for å sikre optimale pasientforløp. Det er viktig å planlegge utskriving/ avslutning ved inntak/oppstart. Helseforetaket fortsetter med et boligsosialt fokus for å sikre at ferdigbehandlede pasienter får en trygg bopel etter endt behandling. Flere konkrete prosjekter er under utarbeiding sammen med Sandnes kommune og Stavanger kommune. 6

7 3.4.4 Psykisk helsevern Sørgje for at nødvendige akuttfunksjonar, som akutt- og krisetenester og ambulante akutteam, blir etablerte ved DPS-a Gjennomgå funksjons- og arbeidsfordelinga innanfor det psykiske helsevernet, jf. tilråding fra Nasjonal strategigruppe II. Ressursfordelinga må avspegle god arbeidsfordeling. Ressursane bør fordelast med minst 50 % på DPS-nivå. Psykisk helsevern for barn og unge bør sikrast minst 20 % av dei samla ressursane til psykisk helsevern. Helse Stavanger HF har etablert nødvendige akuttfunksjoner i DPS-ene. Ambulante akutteam i DPS-ene er gjennomgått og prosedyrer m.m. er justert for å sikre likt tjenestetilbud i hele opptaksområdet. Helse Stavanger HFs opptaksområde bruker noe over 21% av ressursene på unge under 18 år, inkl. PUT, men ekskl. poliklinikken i Avdeling for unge vaksne (AUV). Ressursandelen til psykisk helsevern for barn og unge er dermed større enn kravet på 20%. Innen voksenpsykiatrien (VOP) er 46% av ressursene fordelt til Spesialavdeling for voksne og gjestepasienter psykiatri, 54% til DPS-er, inkl. Jæren DPS. TSB er holdt utenfor beregningen. Følgje opp tilrådingane i dei andre rapportane fra Nasjonal strategigruppe II Anbefalingene i de andre rapportene fra Nasjonal strategigruppe II er under arbeid/innført/innarbeidet i 7

8 3.4.5 Diagnostisering og behandling av kreft Setje i verk tiltak for at rapporteringskjeda i forhold til NPR fungerer på alle nivå. Alle einingar/klinikkar /avdelingar skal gjennomføre opplæring i registreringsrettleiaren. Kvaliteten på pasientdata som dreier seg om bruk av tvang, skal ha særskild merksemd Rapportere utskrivingsklare pasientar, som skal til DPS og kommunar, til Norsk pasientregister Følgje opp den vedtekne funksjonsfordelinga innanfor kreftkirurgi i regionen strategiplanen til Psykiatrisk divisjon.. Helse Stavanger HF har satt i verk tiltak for at rapporteringskjeden i forhold til NPR fungerer på alle nivå. Egen rapporteringsansvarlig følger medarbeiderne tett opp. Det er etablert en egen arbeidsgruppe om tvang. Helse Stavanger HF deltar i det regionale arbeidet, og man imøteser Helse Vests regionale psykiatriplan. Helse Stavanger HF rapporterer utskrivingsklare pasienter, som skal til DPS og kommuner, til NPR. Helse Stavanger HF følger vedtatt funksjonsfordeling innen kreftkirurgi i regionen. For å følge opp denne funksjonsfordelingen og den nasjonale føringen om ventetider arbeider Helse Stavanger HF aktivt for å løse utfordringer spesielt innen patologi og radiologi. Helse Stavanger HF samarbeider med Helse Bergen HF om 8

9 ønskede endringer i pasientstrømmen for pediatriske tumores cerebri. 3.5 Andre område Habilitering og rehabilitering Inngå samarbeidsavtalar med private rehabiliteringsinstitusjonar i eige opptaksområde og bidra til utvikling av kompetansen og tenestene ved institusjonane Kvinne- og barnedivisjonen: Det er stort fokus på å utvikle kompetansen og tjenesten innenfor barnehabiliteringsfeltet. Barnehabiliteringen Østerlide er tilført styrkingsmidler fra Helse Vest ( 1,5 mill ) til styrking av intensive tilbud til barn. Det blir i inneværende år gitt tilbud til barn uten språk, med behov for alternativ kommunikasjon og intensive tilbud til barn med alvorlige spise- /ernæringsvansker. Det er behov for å bedre legerekrutteringen til barnehabiliteringsfeltet ved å tilføre et NR-nr. for lege i spesialisering (LIS). Barnehabiliteringen har ingen LIS-stilling i dag. Barnehabiliteringen Østerlide vil så snart som mulig øke 9

10 aldersgrensen til 18 år, på lik linje med andre barnehabiliteringstjenester i landet. Det er igangsatt et arbeid for å utvikle samarbeidsavtale mellom Krokeidesenteret, avd. Nærland og Helse Stavanger HF. Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å utvikle samarbeid i forhold til pasienter med sykelig overvekt. Det er berammet et samarbeidsmøte mellom Helse Vest RHF, Helse Stavanger HF og Krokeidesenteret avd. Nærland for å ferdigstille avtalen. Habilitering / rehabiliteringsfeltet - med unntak av barnehabiliteingen - har LIS - leger, tar imot turnuskandidater innen fysioterapi, studenter innen ulike helsefag, prakisisplass for nevropsykologer, lærlinger og hospitanter. Det er etablert arbeidsutvalg for kontaktnettverk mellom de koordinerende enheter i kommunene / 10

11 spesialisthelsetjenesten, der " Møteplass" planlegges til høsten. Høyskolen i Rogaland, ergoterapiutdanningen har bevilget midler til et samarbeids- / utviklingsprosjekt mellom Høyskolen i Rogaland og Helse Stavanger HF v/avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa. Dette metodeutprøvingsprosjektet er nå under planlegging. Leggje til rette for at tenesta fungerer som praksisarena for å sikre gode læringsvilkår innanfor fagfeltet Barnehabiliteringen Østerlide har undervisning og opplæring for alle relevante yrkesgrupper, og har fleire yrkesgrupper i praksis Akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus Setje i verk tiltak for å sikre nødvendig språk- og kulturkompetanse i AMK-sentralane Det vises forøvrig til rapporteringen på foregående punkt. AMK-Stavanger har alltid hatt fokus på etikk og holdninger, og sikre kulturell og språklig tilgjengelighet ved AMKsentralen. Disse forhold inngår som en uttrykt del av minimumsstandard 11

12 (ref. AMK s systembeskrivelse) ved enhver håndtering av en 113- henvendelse. Etter saken fra Sofienbergparken i Oslo har AMK-Stavanger forsterket dette arbeidet, og sammen med Regionalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter Helse Vest (RAKOS), hadde AMK - Stavanger en aktiv rolle i samband med et regionalt nettverksmøte i Helse Vest, der holdninger, kulturelle og språklige utfordringer var hovedtemaet. Konkrete tiltak utført: AMK-Stavanger har vært medvirkende til at en ny formulering ble inntatt i den nye utgave av Norsk medisinsk indeks: Rødt oppdrag: Kommunikasjonsproblemer og mistanke om akutt/alvorlig problem. 12

13 Gult oppdrag: Kommunikasjonsproblemer og uklar problemstilling. Andre tiltak som ikke er fullført ennå, men som vil ha betydning: Etablere SMS-varsling til AMK. Her avventes KOKOMs løsning Etablere en bedre tolkefunksjon. Dette bør være et nasjonalt prosjekt, og tas opp i Regionalt AMK-forum. I Regionalt AMK-forum arbeides det med en akuttmedisinsk webside i samarbeid med Helseportalen. Denne bør være på flere språk (jf. NHS i England og Skottland) Behandling av sjukleg overvekt Vidareføre og styrkje eit regionalt samarbeid der ein m.a. skal gjere ein tverrfagleg gjennomgang av korleis behandlingsforløpet ved sjukleg overvekt skal vere, kva for indikasjonsgrenser som skal praktiserast for kirurgisk behandling og I Helse Stavanger HF pågår et tverrfaglig arbeid, og nytt pasientforløp er under utarbeidelse i et samarbeid mellom medisinsk, kirurgisk og 13

14 for for- og etterbehandling, kapasiteten i tenestene og korleis ein kan sikre god oppfølging i samarbeid med primærhelsetenesta psykiatrisk divisjon. Dette ferdigstilles høsten En hovedanbefaling her er styrking av behandlingstilbudet med en tverrfaglig poliklinikk. Det planlegges oppstart av dette tilbudet primo Vedr. rehabilitering for disse pasientene se under rehabilitering ovenfor. Det presiseres likevel at rehabiltering og oppfølging av pasienter med sjukelig overvekt i stor grad er en kommunal oppgåve. Helse Stavanger HF vil vurdere hvorvidt det skal etableres et tilbod til barn med sykelig overvekt ved Barneklinikken. Denne vurdering vil skje i samarbeid med kommunene. Helse Stavanger HF ønsker seg et forsterket regionalt samarbeid rundt denne pasientgruppen, og har tatt dette opp i regionale fora og ved bilaterale kontakter mot øvrige foretak i regionen. 14

15 Leggje til rette for tilbod til pasientane på tvers av føretaksgrensene Helse Stavanger HF har kapasitetsutfordringer i forhold til å ta hånd om pasienter med sykelig overvekt Ernæring og mattryggleik Styrkje poliklinikktilbodet for å sikre avklaring av operasjonsindikasjon og kunne starte nødvendig forbehandling som gir ein tenleg og aktiv bruk av ventetida der det er operasjonsindikasjon Setje i verk tiltak for å sikre god kompetanse og gode rutinar på områda hygiene og mattryggleik, og følgje opp Mattilsynet sin rapport Nasjonalt tilsynsprosjekt ( ). Institusjonskjøkken De øvrige helseforetakene i Helse Vest har p.t. heller ikke på forespørsel fra Helse Stavanger HF hatt ledig kapasitet. Helse Stavanger HF ønsker seg et forsterket regionalt samarbeid rundt denne pasientgruppen, og har tatt dette opp i regionale fora og ved bilaterale kontakter mot øvrige foretak i regionen. Styrking av poliklinikktilbudet inngår i det pasientforløpsarbeidet som er omtalt ovenfor. Helse Stavangers HFs kjøkken på Forus er under rehabilitering for å tilfredsstille krav fra Mattilsynet. Dette arbeidet er på det nærmeste ferdigstillt. Mattilsynet har utført tilsyn under rehabiliteringen, og gitt Helse Stavanger HF tillatelse til 15

16 midlertidig omlegging av kjøkkendriften i rehabiliteringsperioden. Mattilsynet utførte i januar 2011 tilsyn ved sykehusets postkjøkkener. Det ble ikke funnet avvik. 3.6 Beredskap og smittevern Følgje opp erfaringane fra handteringa av influensa A (H1N1) og bidra i utarbeidinga av ny Nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa Oppdatere og gjennomføre nødvendige tilpassingar i beredskapsplanane sine, med utgangspunkt i erfaringane fra handteringa av ny influensa A (H1N1), vulkanutbrotet på Island og den pågåande rulleringa av den regionale beredskapsplanen Alle postkjøkkenverter inkl. vikarer har i løpet av april 2011 gjennomført opplæring i hygiene/ik-mat. I Helse Stavanger HF er arbeidet med å følge opp erfaringene igangsatt. Helseforetakets smittevernoverlege arbeider nå med en oppsummering av erfaringane fra pandemien. I Helse Stavanger HF er arbeidet med revisjon av beredskapsplanen startet. Det tar utgangspunkt i de nevnte erfaringer, samt revidert regional beredskapsplan. Revidert beredskapsplan for Helse Stavanger HF skal være ferdigstillt innen utgangen av

17 3.7 Utdanning av helsepersonell Setje i verk tiltak for å bidra til auka utdanning i legespesialitetar der rekrutteringa er vanskeleg I samarbeid med utdanningsinstitusjonane (Universiteta i Bergen og Oslo) sørgje for tilstrekkeleg mange stillingar for tannlegar under spesialisering i oral kirurgi og oral medisin Heve kompetansen innanfor sterilforsyning. Det regionale kompetansesenteret for smittevern kan vere aktuell samarbeidspartnar ved utvikling og vedlikehald av opplæringsprogram Helse Stavanger HF har øremerket LIS-stilling for obligatorisk sideutdanning i pediatri for barne- og ungdomspsykiatri. Innen Medisinsk divisjon har man rekruttert 1 ny gastrolege og er godt i gang med å rekruttere 1 ny lungelege. Helse Stavanger HF har inngått samarbeid med Rogaland fylkeskommune v/fylkestannlegen i Rogaland med sikte på å få etablert stilling for tannlege under spesialisering i oral kirurgi ved Helse Stavanger HF. Leder av sterilsentralen ved Helse Stavanger HF har gjennomgått opplæring for sterilsentralledere ved Høyskolen for diakoni og sykepleie. Helse Stavanger HF har intern opplæringsplan i forhold til nyansatte ved sterilsentralen. Denne opplæringen skjer i samarbeid med operasjonsavdelingen og seksjon for smittevern. 17

18 Sikre god kompetanse i bruk av strålekjelder i diagnostikk og behandling, både når det gjeld strålebiologiske forhold generelt og strålehygiene i forhold til pasientar og helsepersonell. Helseføretaka skal sørgje for gode rutinar for internundervisning av relevant personell i strålehygieniske forhold og tilstrekkeleg kompetanse i medisinsk fysikk God kompetanse i bruk av strålekilder krever opplæring på to områder. Generell strålevern/strålebruk og apparatspesifikk opplæring. Helse Stavanger HF har i forhold til ovenstående følgende: - E-læringskurs i strålebruk ved C-bud som for mange ansatte dekker grunnbehovet. I tillegg gjennomføres praktisk strålevenundervisning med røntgenutstyr ved behov. - Apparatspesifikk opplæring utføres i hovedsak av leverandør ved installasjon, men må repeteres slik at alle kjenner utstyret godt. Gjennomført opplæring dokumenteres. Noen yrkesgrupper (stråleterapeut, radiograf, radiolog og onkolog) har strålevern og strålebruk som en del i sin utdanning. Men det kreves i tillegg jevnlig 18

19 oppdatering via kurs og konferanser for å opprettholde og fornye kompetansen. Etterleve krava i det lovbaserte legefordelingssystemet og bidra til implementering og drifting av det nye systemet for forvaltning av legeheimlar. Styrkje utdanningskapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien Sørgje for at det blir etablert tilstrekkeleg mange eigne læreplassar innanfor helsefagutdanninga og ambulansearbeidarutdanninga I samarbeid med utdanningsinstitusjonane sørgje Helse Stavanger HF følger rutiner som Nasjonalt Råd har fastsatt for ansettelse, opprettelse og omdisponering av legestillinger. Dette følges opp manuelt i påvente av elektronisk ordning. Det er tett dialog med Helse Vest RHF i disse sakene. Helse Stavanger HF har øremerket LIS-stilling for obligatorisk sideutdanning i pediatri for barne- og ungdomspsykiatri, jf. 3.7 første punkt ovenfor. Helse Stavanger HF har fra august 2011 tatt inn 25 nye helsefagarbeiderlærlinger. Helse Stavanger HF viderefører 2. år for 24 helsefagarbeiderlærlinger som ble tatt inn i august Helse Stavanger HF har 14 læreplasser for ambulansearbeidere årslærlinger og 7 2.-årslærlinger. Helse Stavanger HF v/ Avdeling 19

20 3.8 Forsking for tilstrekkeleg mange turnusplassar og ha særskild merksemd retta mot plassar for fysioterapistudentar, og sørgje for tilstrekkeleg mange praksisplassar av god kvalitet Innan utgongen av 2. tertial 2011, gjere greie for korleis det blir arbeidd for å sikre rekrutteringsgrunnlaget for leiande stillingar i føretaksgruppa og korleis arbeidet med leiarutvikling og suksesjonsplanlegging 1 blir ivaretatt Setje i verk nødvendige prosessar og setje av ressursar og kompetanse slik at Norsk vitskapsindeks kan nyttast som for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa har 2 turnuskandidater i fysioterapi, og har også hatt 2 tredjeårsstudenter fysioterapi i praksis våren Terapiavdelingen har avtale med Høyskolen i Bergen om 6 studenter i 3 års praksis i perioden 1. januar til medio mars. Avdelingen har også 5 plasser for turnuskandidater i fysioterapi. I perioden januar mars har man hvert år 11 studenter og turnuskandidater som får veiledning og oppfølging Administrerende direktør har kartlagt ledertalenter i organisasjonen. Disse vil bli tatt med i foretakets lederopplæring og lederutvikling. Det er igangsatt arbeid for å utvikle intern lederutviklingsprogram for alle divisjonene med utgangspunkt i lederskolen i psykiatrisk divisjon. Helse Stavanger HF har fått opprettet brukere i Cristin. Disse har fått opplæring i registrering i 1 Etterfølgjarhandtering eller planlegging av korleis ein skal sikre ei god avløysing i m.a. leiande stillingar. 20

21 rapporteringsverktøy for vitskaplege publikasjonar i helseføretaka seinast innan 1. september 2011 Vurdere framtidig behov og leggje tilrette for og stimulere til at eigne tilsette søker etter- og vidareutdanning det er behov for framover Medverke i Helsedirektoratet sitt arbeid med å vurdere og skaffe kunnskap om framtidig behov for kompetanse og personell i sektoren, med fokus på kompetansebehov utover grunnutdanningane. Cristin-systemet. Cristin-sekretariatet har gitt opplæring til superbrukere i Helse Vest gjennom 2 seminarer. Foretakene i Helse Vest var de første til å ta Cristin i bruk, og Helse Stavanger HF vil rapportere innen den tidsfrist som er satt. Kompetanseportalen er innført og tatt i bruk i store deler av Helse Stavanger HF. Dette verktøyet vil bli brukt aktivt for å kartlegge behovet for fremtidig kompetansebehov. Foretaket har egne stipendordninger for å stimulere ansatte til å ta videreutdanning. Helse Stavanger HF bidrar gjennom det regionale arbeidet som har startet opp. Kartlegging av rekrutteringsutfordringer er igangsatt og vil ferdigstilles høsten Medarbeidersamtalen skal medvirke til at ansatte får mere strukturerte kompetanseløp. Forskningsavdelingen har dialog 21

22 med utdanningsinstitusjonene på høyskoler og universitetsnivå Faste stillingar og deltid Sørgje for at WHO sine internasjonale retningslinjer for etisk rekruttering av helsepersonell blir implementert i Sørgje for at dei har gode rutinar ved tilsetting av helsepersonell, jf. Helsedirektoratet si rettleiing Gode rutiner Gode tilsettinger. Sørgje for at ein som hovudregel brukar faste stillingar, og avgrensar bruken av midlertidige stillingar og vikariat til eit nødvendig minimum (jf. Arbeidsmiljøloven 14-9). Bidra i sluttføringa av arbeidet som er sett i gang for tilrettelegging for faste stillingar for legar i spesialistutdanning. I samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane redusere delen deltid med minst 20 prosent i Helse Stavanger HF forholder seg til WHO sine retningslinjer for etisk rekruttering. Nye gode rutiner ble etablert i Helse Stavanger HF fokuserer kontinuerlig på dette. Hovedregelen er ansettelse i faste stillinger. Det arbeides kontinuerlig med å redusere bruken av midlertidige stillinger. Helse Stavanger HF deltar i dette arbeidet. Helse Stavanger HF har kartlagt hvor mange som arbeider deltid, og hvem som ønsker en utvidelse av sin stillingsstørrelse. Pr. juli 2011 er det 255 av de deltidsansatte som har deltatt i kartleggingen, dvs 13,7 % av de deltidsansatte. Kartleggingen vil pågå kontinuerlig slik at den ansatte kan oppdatere opplysningene fortløpende. Det er viktig at flest mulig deltidsansatte deltar og det pågår nå et kontinuerlig arbeid med å 22

23 oppfordre alle deltidsansatte til å registrere sin deltid. Oppfordring gis via leder, informasjon på intranett og Min Gat. Videre har arbeidsgiver sendt personlig SMS til deltidsansatte med oppfordring om å delta i kartleggingen. Av de 255 deltidsansatte som har besvart undersøkelsen, har 45 svart at de kan starte innen en måned, 23 at de kan starte i løpet av det neste halvåret, sju på lengre sikt og 181 har ikke besvart dette/besvart at det ikke er aktuelt å gå opp i stilling. Lederne vil følge opp de ansatte som har svart at de vil gå opp i stilling, slik at man i samarbeid kan se på hvilke muligheter det er for endring i stillingsprosent. Delta i arbeidet med vidareutvikling av indikatorar på HR-området, spesielt når det gjeld deltid. Reduksjonen i deltid skal gjøres i samarbeid med de tillitsvalgte og innen vedtatte budsjettrammer. Det er etablert en god dialog med tillitsvalgte og ansatte. Helse Stavanger HF deltar i dette arbeidet. 23

24 Rapportere om utviklinga i deltid og kva for tiltak som er sette i verk for å redusere deltid i årleg melding/tertialvis melding. Implementere og levere i tråd med nasjonale HRog HMS-indikatorar etter kvart som dei blir sette i verk. Implementere HR- og HMS-indikatorar i si rapportering til styret. Sørgje for at HMS-kartleggingar og undersøkingar skjer ved bruk av dei IKTløysingane som er tilgjengelege. Det må sikrast at det blir sett av tilstrekkeleg med ressursar for å sluttføre implementeringa. Sørgje for at det i alle einingar blir gjennomført ein enkel vernerunde med jamne mellomrom, i tråd med dei føringane som er gitt. Delta i evaluering av ordninga ved utgangen av 2011 Delta i arbeidet for å sikre rett og betre oppgåvedeling Se ovenfor om dette pkt. Helse Stavanger HF følger opp dette i henhold til fremdriftsplan. Helse Stavanger HF rapporterer på HR- og HMS-indikatorer til styret. Opplæring i IT-verktøyet vedrørende HMS-kartlegging er gjennomført med deltakelse fra Helse Stavanger HF. Plan for implementering er under utarbeidelse. Helse Stavanger HF har implementert vernerunder i enhetene. Helse Stavanger HF vil delta i evalueringen ved utgangen av Det er gjennomført 2 piloter med aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging hvor bl.a. formålet er å bedre oppgavedelingen. Det arbeides for å finne en god metodikk for dette arbeidet. Det er også startet prosjekt for 24

25 legegruppen i medisinsk divisjon hvor en vil utarbeide felles overordnede retningslinjer for håndtering av arbeidsplanlegging for leger. Det er også endret oppgavedeling mellom yrkesgrupper innen enkelte områder i divisjonene ved at eksempelvis helsesekretærer har fått utvidet ansvarsområde og overtatt oppgaver fra yrkesgrupper med lengre utdanningsløp. Sikre at dei tillitsvalde og vernetenesta aktivt bidrar i arbeidet Sikre at omgjering av stillingar i føretaket ikkje inneber at oppgåvene blir lagde til utdanningsgrupper med lengre utdanning. Dette kan berre skje basert på ei grundig vurdering og dersom administrerande direktør har godkjent det. Fortløpande delta i implementering av ny versjon av arbeidsplanlegging slik at det understøttar målet om aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging kombinert med rett bruk av kompetanse og ferdigheiter. Sikre at det er lojalitet til nasjonale avtaler for I Helse Stavanger HF involveres tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet. I Helse Stavanger HF må alle slike omgjøringer av stillinger godkjennes av administrerende direktør. Helse Stavanger HF har en pådriverrolle i dette arbeidet, og bidrar aktivt til forbedring av systemet. Helse Stavanger HF følger lojalt 25

26 innleige av helsepersonell og rapportere månadleg til Helse Vest RHF i tråd med mal fra HINAS. Sørgje for at alle som ikkje lengre er tilsette er melde ut (og alle forhold knytt til deira tidlegare tilsettingsforhold blir avslutta innan 15. mai 2010). Kvar månad oppdatere arbeidsgivar- og arbeidstakarregisteret slik at det til ein kvar tid er mest mogleg oppdatert. Leggje til rette for rett handtering av overlegepermisjonar Leggje til rette for implementering av personalportalen for tilsetting, studentar og innleige av personell Leggje til rette for registrering av bierverv opp de nasjonale avtalene. Helse Stavanger HF har foretatt en gjennomgang og følger dette opp med kvartalsvis rydding. Helse Stavanger HF følger dette krav aktivt opp med månedlig oppdatering. Helse Stavanger HF følger dette aktivt opp. Det tas sikte på å ta i bruk prosess for innleie og studenter når flyten fullt ut er testet og ressursbruk er vurdert. Helse Stavanger HF følger opp dette manuelt i påvente av elektronisk ordning. Leggje til rette for overtaking av NR-databasen. Dersom det er nødvendig skal helseføretaka også delta aktivt i sluttføring av arbeidet og stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for arbeidet. Ta i bruk Personalportalen Helse Stavanger HF vil delta i og stille de nødvendige ressurser til disposisjon for dette arbeidet. Helse Stavanger HF har nå tatt i bruk hele webløsningen. Verktøyet blir hovedsakelig brukt av personal Inkluderande arbeidsliv (IA) og Utarbeide mål for aktivitetar og resultat i arbeidet Ny IA-avtale er godkjent. IA- 26

27 sjukefravær m.v med å nå IA-avtalane. handlingsplan på foretaksnivå er utarbeidet. AMU har gitt sin tilslutning til planen. Delta i utviklinga av indikatorar for målsettingane med IA-avtalane gjennom Nasjonalt program for stabs- og støttefunksjonar HR standardisering Leggje til rette for eit godt arbeidsmiljø for å sikre god bruk av dei tilgjengelege personellressursane og måla i Inkluderande Arbeidsliv. Ta i bruk IA-modul i arbeidsplansystemet og leggje til rette for IA-samtalar så tidleg som mogleg.. Sikre at det er eit bevisst forhold til og avgrensa bruk av eksterne konsulentar. NOU 2010:13 Arbeid for helse. Høring er avgitt til Helse Vest RHF. Arbeidet med forbedring av arbeidsmiljøet er en kontinuerlig prosess. IA-handlingsplanen er under implementering, bl.a. med divisjonesvise tiltaksplaner for å kunne nå overordnede mål. Planene utarbeides i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Tiltak er også nedfelt i HMS-handlingsplaner på flere nivå i foretaket. Nye regler for oppfølging av sykemeldte er trådd i kraft per Nye prosedyrer for oppfølgingsrutiner er implementert, inkl. IAoppfølging i GAT. Helse Stavanger HF har bevisst forhold til bruk av konsulenter Konsulentbruk Pr. august har Helse Stavanger HF brukt kr. 16,3 mill. til eksterne konsulenter i Dette er.kr. 0,5 mill. mindre enn 27

28 på samme tid i Leiarskap Praksis for permisjonar Vidareføre det nasjonale programmet for leiarutvikling, og gjere nødvendige tilpassingar til dei krava og utfordringane leiarane i helseføretaket står ovanfor. Programmet skal leggje vekt på krav til leiarane si rolleforståing (horisontalt og vertikalt), krav til kvalitet og pasientsikkerheit og krava i samhandlingsreforma om samhandling med kommunehelsetenesta. Delta i arbeidet med fastsetting og forankring av ein eigen nasjonal leiarplattform for leiarar i helseføretaka gjennom deltaking i styringsgruppa for Nasjonal leiarutvikling. Leiarplattforma skal konkretisere verdiar, prinsipp, retningslinjer og krav til leiaråtferd i helseføretaka. Sikre at det er innført einskapleg leiing Delta med toppleiargruppa på samlingane til regionalt leiarprogram. Leggje til rette for permisjon til tilsette som får tilbod om stilling ved UNN, Longyearbyen sjukehus. Sørgje for hensiktsmessig permisjonspraksis når det gjeld tilsette si deltaking i internasjonalt Helse Stavanger HF deltar med representant i det nasjonale lederutviklingsprogrammet. Helse Stavanger HF har ikke deltakere i styringsgruppen. Arbeidet med forankring av lederplattform følges opp gjennom regionalt arbeid. Omorganisering av medisinsk divisjon er vedtatt, og ledere på nivå 3 er ansatt. Kirurgisk divisjon starter opp arbeidet med omorganisering i løpet av høsten Helse Stavanger HF deltar på disse samlingene Helse Stavanger HF tilrettelegger for slike permisjoner. Helse Stavanger HF tilrettelegger for slike permisjoner. 28

Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 Særskilde satsingsområde i 2011 3.4.2 Kvalitet og pasienttryggleik

Detaljer

Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar

Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 5 Organisatorske krav 5.4.1 Tiltak på personalområdet Sikre

Detaljer

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet

Detaljer

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet og pasienttryggleik

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF

Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring. Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Bruk av IKT for å sikre god verksemdsstyring Health World 2011 Oslo 17.11.2011 Adm. dir. Herlof Nilssen, Helse Vest RHF Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland,

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013

MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013 MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013 Vedtatt i føretaksleiinga 15.11.11, drøftingsmøte 5.12.11, AMU møte 14.12.11 sak 97/11 Bakgrunn Helse Fonna resignerte IA-avtalen

Detaljer

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11

STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 1. juni 2011 STYREMØTE 8. juni 2011 SAKSNR 025/11 Orienteringssak Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet 4. februar

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Referanse Sak Mål 2014 Kommentar 3.2. Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Helse Finnmark der sola aldri går ned...

Helse Finnmark der sola aldri går ned... Helse Finnmark der sola aldri går ned... Klinikk psykisk helsevern og rus DPS-konferanse i Tromsø 28. og 29. oktober 2009 Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak v/klinikksjef Inger Lise Balandin

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 25.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Anne Hilde Bjøntegård Tilsyn ved eining for Patologi Styresak 94/14 O Administrerande si orientering notat

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Styresak. Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området. Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte 04.03. 2014

Styresak. Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området. Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte 04.03. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte

Detaljer

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord

Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014. Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Rapporteringsmal for tertialrapport og årlig melding 2014 Fra Helse Nord RHF til Sykehusapotek Nord Innhold 1 Om rapporteringen... 3 2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser... 4 2.1 Risikostyring

Detaljer

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Tilsyn med rehabiliteringstjenesten til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade og påfølgende behov for rehabilitering

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA Tenesteavtale 11 mellom XX kommune og Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA 1 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Fonna HF. 2.

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder:

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Solgunn Marie Haddeland m.fl. Styresak 84/15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Arkivsak

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Referanse Sak Mål 2014 Kommentar 3.2. Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Styringsdokument 2014

Styringsdokument 2014 Styringsdokument 2014 1 2 Sammensmelting av foretaksprotokoll og oppdragsdokument for Helse Vest RHF og egne styringsmål Hver tillitsvalgt og verneombud bør ta seg tid til å lese gjennom styringsdokumentene

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser legers situasjon, spesielt assistentlegene Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF Onsdag 15. mai 2013 kl. 15.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Saksliste: 1. Føretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 31.01.2006 Sakshandsamar: Saka gjeld: Per Karlsen VAL AV KONTROLLKOMITÉ Styresak 011/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styret handsama sak 54/05

Detaljer

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar NTVA Teknologiforum 12.09.2013 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest RHF Helse Vest Overordna ansvar for sjukehusa på vestlandet. Eigar

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag

Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste om tilbudet til rusmiddelmisbrukere behovet for et felles informasjonsgrunnlag Adm. direktør Bård Lilleeng Målene med rusreformen Lettere for personer

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

Styresak. Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest.

Styresak. Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest. 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 24.02.05 Sakshandsamar: Hans Stenby Saka gjeld: Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 2008 DPS- Strukturen i Helse Stavanger

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste Vest-Telemark PPT IKS Org.nr. 987 570 806 Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Telemark fylkeskommune og kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal,

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Matriser for tertialvis rapportering til styret i Helse Vest RHF på krav i føretaksprotokoll og oppdragsdokument 1. tertial 2011 40 % 30 %

Matriser for tertialvis rapportering til styret i Helse Vest RHF på krav i føretaksprotokoll og oppdragsdokument 1. tertial 2011 40 % 30 % Matriser for tertialvis rapportering til styret i Helse Vest RHF på krav i føretaksprotokoll og oppdragsdokument 1. tertial 2011 Kravet er oppfylt. Når krava gjeld kontinuerlige prosessar får desse grøn

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006

Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Revisjonsrapport Ventetid BUP Sykehuset Østfold HF Internrevisjonen Helse Øst 20.september 2006 Side 1 av 9 Rapport nr. 3-2006 Revisjonsdato: 15.5.2006 Virksomhet: Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Styresak. Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020

Styresak. Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020 Arkivsak 71/12 B 99/12 B 14/13 O 26/13

Detaljer