Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011"

Transkript

1 Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 Særskilde satsingsområde i Kvalitet og pasienttryggleik Rapportere data til, og bruke data fra, alle nasjonale medisinske kvalitetsregister som er forankra i eige og i andre helseføretak. Helseføretaka skal m.a. delta i etableringa av løysingar som gjer det mogleg med elektronisk kommunikasjon mellom eigne avdelingar og dei nasjonale medisinske kvalitetsregistra. Helse Stavanger HF rapporterer data til og bruker data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Som eksempler kan nevnes følgende: Kvinne- og barnedivisjonen benytter elektronisk kommunikasjon for rapportering av data til nasjonale med. kvalitetsregistre, som for eksempel Medisinsk Fødselsregister. Datauttrekk fra egne databaser, for eksempel fra elektronisk fødedatasystem Natus og nyfødtdatabasen, benyttes til sammenligning mellom avdelingar og til egen internkontroll. Medisinsk divisjon: Gastronet: Gastroseksjonen rapporterer på papirskjema colonoscopier og ERCP til dette 1

2 nasjonale kvalitetsregisteret, knyttet til Sykehuset Telemark HF, Skien. Norsk Nefrologiregister: alle dialyse-og transplantasjonspasienter rapporteres elektronisk fra fagsystemet ved nyreseksjonen (Nephrobase) til Norsk Nefrologisregister (Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet). Norsk Diabetesregister for vaksne(bergen): endokrinologisk seksjon rapporterer elektronisk fra eget fagsystem (Fasttrack) til registeret som ligger hos Noklus, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Register for invasiv cardiologi Dette er i ferd med å bli opprettet ved Helse Bergen HF. Helse Stavanger HF v/ cardiologisk seksjon har levert data til registeret, og deltatt i oppbyggingen. Kirurgisk divisjon rapporterer til bl.a.: Nasjonalt register for leddproteser. 2

3 Hoftebruddregisteret i Bergen. Ryggregisteret. Hjerneslagregisteret Sikre at data i medisinske kvalitetsregister blir brukte i tråd med formålet og nytta til å forbetre kvaliteten I Helse Stavanger HF benyttes data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring i avdelingane og på divisjonsnivå. Kvalitet og pasientsikkerhet er faste agendapunkter på oppfølgingsmøter i divisjonene og i administrerende direktørs ledermøter Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelbrukarar (TSB) Auke kapasiteten innanfor TSB Veksthuset Rogaland har siden starten hatt et høyt belegg av pasienter - mellom 79-92%. Oppstart har skjedd parallelt med ferieavvikling, slik at det har vært en utfordrende periode. Gauselskogen har hatt tilsvarende høyt belegg. I fellesskap har dette bidratt til å unngå fristbrudd for disse målgruppene og redusert bruk av gjesteplasser. Omleggingen av tilbudet hos de 3

4 private aktører innen TSB begynner å komme på plass, noe som også har lettet situasjonen noe. De nye polikliniske stillingene ved Dalane DPS og PUT Sandnes er nå besatt. Oppsøkende behandlingsteam i Dalane er etablert, slik til det totale tilbudet innen foretaksområdet er styrket. Gevinsten vil vise seg tydeligere i neste tertial. Samtidig som krav til ventetider for vurdering og oppstart av behandling blir overholdt. Det har vært jevn pågang til Helse Stavanger HFs forsterkede tilbud i henhold til tvanginnleggelser etter 6.2 og 6.2 a i lov om sosiale tjenester. I neste tertial flyttes tilbudet mer over i egnede lokaler i Ryfylke DPS, Strand. Det er økt innsøking til LAR Helse Stavanger HF selv om foretaket arbeider for å dempe omfanget ved å utvide behandlingskapasiteten forøvrig. 4

5 Psykiatrisk divisjon har i 2011 fått krav om å øke poliklinikktilbudet med 5%, og har planlagt aktivitetstilbudet med dette som mål. Foretaket er i ferd med å nå dette målet. I samarbeid med kommunane og private ideelle institusjonar etablere behandlingsførebuande tiltak for pasientar med rett til nødvendig helsehjelp i påvente av oppstart av behandling De tiltak som allerede er igangsatt blir fulgt opp. Det vil si: Samhandlingen om Startteamet med Sandnes kommune der PUT Sandnes har økt bidraget til 2 polikliniske stillinger. K 46 med Stavanger kommune, der det utarbeides en tydeligere mal for pasientforløpet. Rusmestringsenheten med Stavanger fengsel. I tillegg har PUT, Stavanger startet eget gruppetilbud for pasienter som skal inn i døgninstitusjon. Helseforetaket har i perioden også utarbeidet et gruppebehandlingstilbud for kvinner som heter Svanerne UT AV PROSTITUSJONEN. Her 5

6 samarbeider Oppsøkende behandlingsteam med Universitetet i Stavanger og gatepresten i Sandnes. Gruppeledere er ansatte i OBSteamet og gatepresten i Sandnes. Deltakere blir nå rekruttert slik at første gruppe starter i september Setje i verk tiltak for å få fleire pasientar til å fullføre TSB Helse Stavanger HF arbeider fortsatt med utforming av en felles mal for behandlingsforløp sammen med kommuner der behandlingsstart er en del av fokus. Helse Stavanger HF setter fokus på behandlingsforløp og økt bruk av Individuell Plan (IP) for å sikre optimale pasientforløp. Det er viktig å planlegge utskriving/ avslutning ved inntak/oppstart. Helseforetaket fortsetter med et boligsosialt fokus for å sikre at ferdigbehandlede pasienter får en trygg bopel etter endt behandling. Flere konkrete prosjekter er under utarbeiding sammen med Sandnes kommune og Stavanger kommune. 6

7 3.4.4 Psykisk helsevern Sørgje for at nødvendige akuttfunksjonar, som akutt- og krisetenester og ambulante akutteam, blir etablerte ved DPS-a Gjennomgå funksjons- og arbeidsfordelinga innanfor det psykiske helsevernet, jf. tilråding fra Nasjonal strategigruppe II. Ressursfordelinga må avspegle god arbeidsfordeling. Ressursane bør fordelast med minst 50 % på DPS-nivå. Psykisk helsevern for barn og unge bør sikrast minst 20 % av dei samla ressursane til psykisk helsevern. Helse Stavanger HF har etablert nødvendige akuttfunksjoner i DPS-ene. Ambulante akutteam i DPS-ene er gjennomgått og prosedyrer m.m. er justert for å sikre likt tjenestetilbud i hele opptaksområdet. Helse Stavanger HFs opptaksområde bruker noe over 21% av ressursene på unge under 18 år, inkl. PUT, men ekskl. poliklinikken i Avdeling for unge vaksne (AUV). Ressursandelen til psykisk helsevern for barn og unge er dermed større enn kravet på 20%. Innen voksenpsykiatrien (VOP) er 46% av ressursene fordelt til Spesialavdeling for voksne og gjestepasienter psykiatri, 54% til DPS-er, inkl. Jæren DPS. TSB er holdt utenfor beregningen. Følgje opp tilrådingane i dei andre rapportane fra Nasjonal strategigruppe II Anbefalingene i de andre rapportene fra Nasjonal strategigruppe II er under arbeid/innført/innarbeidet i 7

8 3.4.5 Diagnostisering og behandling av kreft Setje i verk tiltak for at rapporteringskjeda i forhold til NPR fungerer på alle nivå. Alle einingar/klinikkar /avdelingar skal gjennomføre opplæring i registreringsrettleiaren. Kvaliteten på pasientdata som dreier seg om bruk av tvang, skal ha særskild merksemd Rapportere utskrivingsklare pasientar, som skal til DPS og kommunar, til Norsk pasientregister Følgje opp den vedtekne funksjonsfordelinga innanfor kreftkirurgi i regionen strategiplanen til Psykiatrisk divisjon.. Helse Stavanger HF har satt i verk tiltak for at rapporteringskjeden i forhold til NPR fungerer på alle nivå. Egen rapporteringsansvarlig følger medarbeiderne tett opp. Det er etablert en egen arbeidsgruppe om tvang. Helse Stavanger HF deltar i det regionale arbeidet, og man imøteser Helse Vests regionale psykiatriplan. Helse Stavanger HF rapporterer utskrivingsklare pasienter, som skal til DPS og kommuner, til NPR. Helse Stavanger HF følger vedtatt funksjonsfordeling innen kreftkirurgi i regionen. For å følge opp denne funksjonsfordelingen og den nasjonale føringen om ventetider arbeider Helse Stavanger HF aktivt for å løse utfordringer spesielt innen patologi og radiologi. Helse Stavanger HF samarbeider med Helse Bergen HF om 8

9 ønskede endringer i pasientstrømmen for pediatriske tumores cerebri. 3.5 Andre område Habilitering og rehabilitering Inngå samarbeidsavtalar med private rehabiliteringsinstitusjonar i eige opptaksområde og bidra til utvikling av kompetansen og tenestene ved institusjonane Kvinne- og barnedivisjonen: Det er stort fokus på å utvikle kompetansen og tjenesten innenfor barnehabiliteringsfeltet. Barnehabiliteringen Østerlide er tilført styrkingsmidler fra Helse Vest ( 1,5 mill ) til styrking av intensive tilbud til barn. Det blir i inneværende år gitt tilbud til barn uten språk, med behov for alternativ kommunikasjon og intensive tilbud til barn med alvorlige spise- /ernæringsvansker. Det er behov for å bedre legerekrutteringen til barnehabiliteringsfeltet ved å tilføre et NR-nr. for lege i spesialisering (LIS). Barnehabiliteringen har ingen LIS-stilling i dag. Barnehabiliteringen Østerlide vil så snart som mulig øke 9

10 aldersgrensen til 18 år, på lik linje med andre barnehabiliteringstjenester i landet. Det er igangsatt et arbeid for å utvikle samarbeidsavtale mellom Krokeidesenteret, avd. Nærland og Helse Stavanger HF. Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å utvikle samarbeid i forhold til pasienter med sykelig overvekt. Det er berammet et samarbeidsmøte mellom Helse Vest RHF, Helse Stavanger HF og Krokeidesenteret avd. Nærland for å ferdigstille avtalen. Habilitering / rehabiliteringsfeltet - med unntak av barnehabiliteingen - har LIS - leger, tar imot turnuskandidater innen fysioterapi, studenter innen ulike helsefag, prakisisplass for nevropsykologer, lærlinger og hospitanter. Det er etablert arbeidsutvalg for kontaktnettverk mellom de koordinerende enheter i kommunene / 10

11 spesialisthelsetjenesten, der " Møteplass" planlegges til høsten. Høyskolen i Rogaland, ergoterapiutdanningen har bevilget midler til et samarbeids- / utviklingsprosjekt mellom Høyskolen i Rogaland og Helse Stavanger HF v/avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa. Dette metodeutprøvingsprosjektet er nå under planlegging. Leggje til rette for at tenesta fungerer som praksisarena for å sikre gode læringsvilkår innanfor fagfeltet Barnehabiliteringen Østerlide har undervisning og opplæring for alle relevante yrkesgrupper, og har fleire yrkesgrupper i praksis Akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus Setje i verk tiltak for å sikre nødvendig språk- og kulturkompetanse i AMK-sentralane Det vises forøvrig til rapporteringen på foregående punkt. AMK-Stavanger har alltid hatt fokus på etikk og holdninger, og sikre kulturell og språklig tilgjengelighet ved AMKsentralen. Disse forhold inngår som en uttrykt del av minimumsstandard 11

12 (ref. AMK s systembeskrivelse) ved enhver håndtering av en 113- henvendelse. Etter saken fra Sofienbergparken i Oslo har AMK-Stavanger forsterket dette arbeidet, og sammen med Regionalt Akuttmedisinsk Kompetansesenter Helse Vest (RAKOS), hadde AMK - Stavanger en aktiv rolle i samband med et regionalt nettverksmøte i Helse Vest, der holdninger, kulturelle og språklige utfordringer var hovedtemaet. Konkrete tiltak utført: AMK-Stavanger har vært medvirkende til at en ny formulering ble inntatt i den nye utgave av Norsk medisinsk indeks: Rødt oppdrag: Kommunikasjonsproblemer og mistanke om akutt/alvorlig problem. 12

13 Gult oppdrag: Kommunikasjonsproblemer og uklar problemstilling. Andre tiltak som ikke er fullført ennå, men som vil ha betydning: Etablere SMS-varsling til AMK. Her avventes KOKOMs løsning Etablere en bedre tolkefunksjon. Dette bør være et nasjonalt prosjekt, og tas opp i Regionalt AMK-forum. I Regionalt AMK-forum arbeides det med en akuttmedisinsk webside i samarbeid med Helseportalen. Denne bør være på flere språk (jf. NHS i England og Skottland) Behandling av sjukleg overvekt Vidareføre og styrkje eit regionalt samarbeid der ein m.a. skal gjere ein tverrfagleg gjennomgang av korleis behandlingsforløpet ved sjukleg overvekt skal vere, kva for indikasjonsgrenser som skal praktiserast for kirurgisk behandling og I Helse Stavanger HF pågår et tverrfaglig arbeid, og nytt pasientforløp er under utarbeidelse i et samarbeid mellom medisinsk, kirurgisk og 13

14 for for- og etterbehandling, kapasiteten i tenestene og korleis ein kan sikre god oppfølging i samarbeid med primærhelsetenesta psykiatrisk divisjon. Dette ferdigstilles høsten En hovedanbefaling her er styrking av behandlingstilbudet med en tverrfaglig poliklinikk. Det planlegges oppstart av dette tilbudet primo Vedr. rehabilitering for disse pasientene se under rehabilitering ovenfor. Det presiseres likevel at rehabiltering og oppfølging av pasienter med sjukelig overvekt i stor grad er en kommunal oppgåve. Helse Stavanger HF vil vurdere hvorvidt det skal etableres et tilbod til barn med sykelig overvekt ved Barneklinikken. Denne vurdering vil skje i samarbeid med kommunene. Helse Stavanger HF ønsker seg et forsterket regionalt samarbeid rundt denne pasientgruppen, og har tatt dette opp i regionale fora og ved bilaterale kontakter mot øvrige foretak i regionen. 14

15 Leggje til rette for tilbod til pasientane på tvers av føretaksgrensene Helse Stavanger HF har kapasitetsutfordringer i forhold til å ta hånd om pasienter med sykelig overvekt Ernæring og mattryggleik Styrkje poliklinikktilbodet for å sikre avklaring av operasjonsindikasjon og kunne starte nødvendig forbehandling som gir ein tenleg og aktiv bruk av ventetida der det er operasjonsindikasjon Setje i verk tiltak for å sikre god kompetanse og gode rutinar på områda hygiene og mattryggleik, og følgje opp Mattilsynet sin rapport Nasjonalt tilsynsprosjekt ( ). Institusjonskjøkken De øvrige helseforetakene i Helse Vest har p.t. heller ikke på forespørsel fra Helse Stavanger HF hatt ledig kapasitet. Helse Stavanger HF ønsker seg et forsterket regionalt samarbeid rundt denne pasientgruppen, og har tatt dette opp i regionale fora og ved bilaterale kontakter mot øvrige foretak i regionen. Styrking av poliklinikktilbudet inngår i det pasientforløpsarbeidet som er omtalt ovenfor. Helse Stavangers HFs kjøkken på Forus er under rehabilitering for å tilfredsstille krav fra Mattilsynet. Dette arbeidet er på det nærmeste ferdigstillt. Mattilsynet har utført tilsyn under rehabiliteringen, og gitt Helse Stavanger HF tillatelse til 15

16 midlertidig omlegging av kjøkkendriften i rehabiliteringsperioden. Mattilsynet utførte i januar 2011 tilsyn ved sykehusets postkjøkkener. Det ble ikke funnet avvik. 3.6 Beredskap og smittevern Følgje opp erfaringane fra handteringa av influensa A (H1N1) og bidra i utarbeidinga av ny Nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa Oppdatere og gjennomføre nødvendige tilpassingar i beredskapsplanane sine, med utgangspunkt i erfaringane fra handteringa av ny influensa A (H1N1), vulkanutbrotet på Island og den pågåande rulleringa av den regionale beredskapsplanen Alle postkjøkkenverter inkl. vikarer har i løpet av april 2011 gjennomført opplæring i hygiene/ik-mat. I Helse Stavanger HF er arbeidet med å følge opp erfaringene igangsatt. Helseforetakets smittevernoverlege arbeider nå med en oppsummering av erfaringane fra pandemien. I Helse Stavanger HF er arbeidet med revisjon av beredskapsplanen startet. Det tar utgangspunkt i de nevnte erfaringer, samt revidert regional beredskapsplan. Revidert beredskapsplan for Helse Stavanger HF skal være ferdigstillt innen utgangen av

17 3.7 Utdanning av helsepersonell Setje i verk tiltak for å bidra til auka utdanning i legespesialitetar der rekrutteringa er vanskeleg I samarbeid med utdanningsinstitusjonane (Universiteta i Bergen og Oslo) sørgje for tilstrekkeleg mange stillingar for tannlegar under spesialisering i oral kirurgi og oral medisin Heve kompetansen innanfor sterilforsyning. Det regionale kompetansesenteret for smittevern kan vere aktuell samarbeidspartnar ved utvikling og vedlikehald av opplæringsprogram Helse Stavanger HF har øremerket LIS-stilling for obligatorisk sideutdanning i pediatri for barne- og ungdomspsykiatri. Innen Medisinsk divisjon har man rekruttert 1 ny gastrolege og er godt i gang med å rekruttere 1 ny lungelege. Helse Stavanger HF har inngått samarbeid med Rogaland fylkeskommune v/fylkestannlegen i Rogaland med sikte på å få etablert stilling for tannlege under spesialisering i oral kirurgi ved Helse Stavanger HF. Leder av sterilsentralen ved Helse Stavanger HF har gjennomgått opplæring for sterilsentralledere ved Høyskolen for diakoni og sykepleie. Helse Stavanger HF har intern opplæringsplan i forhold til nyansatte ved sterilsentralen. Denne opplæringen skjer i samarbeid med operasjonsavdelingen og seksjon for smittevern. 17

18 Sikre god kompetanse i bruk av strålekjelder i diagnostikk og behandling, både når det gjeld strålebiologiske forhold generelt og strålehygiene i forhold til pasientar og helsepersonell. Helseføretaka skal sørgje for gode rutinar for internundervisning av relevant personell i strålehygieniske forhold og tilstrekkeleg kompetanse i medisinsk fysikk God kompetanse i bruk av strålekilder krever opplæring på to områder. Generell strålevern/strålebruk og apparatspesifikk opplæring. Helse Stavanger HF har i forhold til ovenstående følgende: - E-læringskurs i strålebruk ved C-bud som for mange ansatte dekker grunnbehovet. I tillegg gjennomføres praktisk strålevenundervisning med røntgenutstyr ved behov. - Apparatspesifikk opplæring utføres i hovedsak av leverandør ved installasjon, men må repeteres slik at alle kjenner utstyret godt. Gjennomført opplæring dokumenteres. Noen yrkesgrupper (stråleterapeut, radiograf, radiolog og onkolog) har strålevern og strålebruk som en del i sin utdanning. Men det kreves i tillegg jevnlig 18

19 oppdatering via kurs og konferanser for å opprettholde og fornye kompetansen. Etterleve krava i det lovbaserte legefordelingssystemet og bidra til implementering og drifting av det nye systemet for forvaltning av legeheimlar. Styrkje utdanningskapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien Sørgje for at det blir etablert tilstrekkeleg mange eigne læreplassar innanfor helsefagutdanninga og ambulansearbeidarutdanninga I samarbeid med utdanningsinstitusjonane sørgje Helse Stavanger HF følger rutiner som Nasjonalt Råd har fastsatt for ansettelse, opprettelse og omdisponering av legestillinger. Dette følges opp manuelt i påvente av elektronisk ordning. Det er tett dialog med Helse Vest RHF i disse sakene. Helse Stavanger HF har øremerket LIS-stilling for obligatorisk sideutdanning i pediatri for barne- og ungdomspsykiatri, jf. 3.7 første punkt ovenfor. Helse Stavanger HF har fra august 2011 tatt inn 25 nye helsefagarbeiderlærlinger. Helse Stavanger HF viderefører 2. år for 24 helsefagarbeiderlærlinger som ble tatt inn i august Helse Stavanger HF har 14 læreplasser for ambulansearbeidere årslærlinger og 7 2.-årslærlinger. Helse Stavanger HF v/ Avdeling 19

20 3.8 Forsking for tilstrekkeleg mange turnusplassar og ha særskild merksemd retta mot plassar for fysioterapistudentar, og sørgje for tilstrekkeleg mange praksisplassar av god kvalitet Innan utgongen av 2. tertial 2011, gjere greie for korleis det blir arbeidd for å sikre rekrutteringsgrunnlaget for leiande stillingar i føretaksgruppa og korleis arbeidet med leiarutvikling og suksesjonsplanlegging 1 blir ivaretatt Setje i verk nødvendige prosessar og setje av ressursar og kompetanse slik at Norsk vitskapsindeks kan nyttast som for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa har 2 turnuskandidater i fysioterapi, og har også hatt 2 tredjeårsstudenter fysioterapi i praksis våren Terapiavdelingen har avtale med Høyskolen i Bergen om 6 studenter i 3 års praksis i perioden 1. januar til medio mars. Avdelingen har også 5 plasser for turnuskandidater i fysioterapi. I perioden januar mars har man hvert år 11 studenter og turnuskandidater som får veiledning og oppfølging Administrerende direktør har kartlagt ledertalenter i organisasjonen. Disse vil bli tatt med i foretakets lederopplæring og lederutvikling. Det er igangsatt arbeid for å utvikle intern lederutviklingsprogram for alle divisjonene med utgangspunkt i lederskolen i psykiatrisk divisjon. Helse Stavanger HF har fått opprettet brukere i Cristin. Disse har fått opplæring i registrering i 1 Etterfølgjarhandtering eller planlegging av korleis ein skal sikre ei god avløysing i m.a. leiande stillingar. 20

21 rapporteringsverktøy for vitskaplege publikasjonar i helseføretaka seinast innan 1. september 2011 Vurdere framtidig behov og leggje tilrette for og stimulere til at eigne tilsette søker etter- og vidareutdanning det er behov for framover Medverke i Helsedirektoratet sitt arbeid med å vurdere og skaffe kunnskap om framtidig behov for kompetanse og personell i sektoren, med fokus på kompetansebehov utover grunnutdanningane. Cristin-systemet. Cristin-sekretariatet har gitt opplæring til superbrukere i Helse Vest gjennom 2 seminarer. Foretakene i Helse Vest var de første til å ta Cristin i bruk, og Helse Stavanger HF vil rapportere innen den tidsfrist som er satt. Kompetanseportalen er innført og tatt i bruk i store deler av Helse Stavanger HF. Dette verktøyet vil bli brukt aktivt for å kartlegge behovet for fremtidig kompetansebehov. Foretaket har egne stipendordninger for å stimulere ansatte til å ta videreutdanning. Helse Stavanger HF bidrar gjennom det regionale arbeidet som har startet opp. Kartlegging av rekrutteringsutfordringer er igangsatt og vil ferdigstilles høsten Medarbeidersamtalen skal medvirke til at ansatte får mere strukturerte kompetanseløp. Forskningsavdelingen har dialog 21

22 med utdanningsinstitusjonene på høyskoler og universitetsnivå Faste stillingar og deltid Sørgje for at WHO sine internasjonale retningslinjer for etisk rekruttering av helsepersonell blir implementert i Sørgje for at dei har gode rutinar ved tilsetting av helsepersonell, jf. Helsedirektoratet si rettleiing Gode rutiner Gode tilsettinger. Sørgje for at ein som hovudregel brukar faste stillingar, og avgrensar bruken av midlertidige stillingar og vikariat til eit nødvendig minimum (jf. Arbeidsmiljøloven 14-9). Bidra i sluttføringa av arbeidet som er sett i gang for tilrettelegging for faste stillingar for legar i spesialistutdanning. I samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane redusere delen deltid med minst 20 prosent i Helse Stavanger HF forholder seg til WHO sine retningslinjer for etisk rekruttering. Nye gode rutiner ble etablert i Helse Stavanger HF fokuserer kontinuerlig på dette. Hovedregelen er ansettelse i faste stillinger. Det arbeides kontinuerlig med å redusere bruken av midlertidige stillinger. Helse Stavanger HF deltar i dette arbeidet. Helse Stavanger HF har kartlagt hvor mange som arbeider deltid, og hvem som ønsker en utvidelse av sin stillingsstørrelse. Pr. juli 2011 er det 255 av de deltidsansatte som har deltatt i kartleggingen, dvs 13,7 % av de deltidsansatte. Kartleggingen vil pågå kontinuerlig slik at den ansatte kan oppdatere opplysningene fortløpende. Det er viktig at flest mulig deltidsansatte deltar og det pågår nå et kontinuerlig arbeid med å 22

23 oppfordre alle deltidsansatte til å registrere sin deltid. Oppfordring gis via leder, informasjon på intranett og Min Gat. Videre har arbeidsgiver sendt personlig SMS til deltidsansatte med oppfordring om å delta i kartleggingen. Av de 255 deltidsansatte som har besvart undersøkelsen, har 45 svart at de kan starte innen en måned, 23 at de kan starte i løpet av det neste halvåret, sju på lengre sikt og 181 har ikke besvart dette/besvart at det ikke er aktuelt å gå opp i stilling. Lederne vil følge opp de ansatte som har svart at de vil gå opp i stilling, slik at man i samarbeid kan se på hvilke muligheter det er for endring i stillingsprosent. Delta i arbeidet med vidareutvikling av indikatorar på HR-området, spesielt når det gjeld deltid. Reduksjonen i deltid skal gjøres i samarbeid med de tillitsvalgte og innen vedtatte budsjettrammer. Det er etablert en god dialog med tillitsvalgte og ansatte. Helse Stavanger HF deltar i dette arbeidet. 23

24 Rapportere om utviklinga i deltid og kva for tiltak som er sette i verk for å redusere deltid i årleg melding/tertialvis melding. Implementere og levere i tråd med nasjonale HRog HMS-indikatorar etter kvart som dei blir sette i verk. Implementere HR- og HMS-indikatorar i si rapportering til styret. Sørgje for at HMS-kartleggingar og undersøkingar skjer ved bruk av dei IKTløysingane som er tilgjengelege. Det må sikrast at det blir sett av tilstrekkeleg med ressursar for å sluttføre implementeringa. Sørgje for at det i alle einingar blir gjennomført ein enkel vernerunde med jamne mellomrom, i tråd med dei føringane som er gitt. Delta i evaluering av ordninga ved utgangen av 2011 Delta i arbeidet for å sikre rett og betre oppgåvedeling Se ovenfor om dette pkt. Helse Stavanger HF følger opp dette i henhold til fremdriftsplan. Helse Stavanger HF rapporterer på HR- og HMS-indikatorer til styret. Opplæring i IT-verktøyet vedrørende HMS-kartlegging er gjennomført med deltakelse fra Helse Stavanger HF. Plan for implementering er under utarbeidelse. Helse Stavanger HF har implementert vernerunder i enhetene. Helse Stavanger HF vil delta i evalueringen ved utgangen av Det er gjennomført 2 piloter med aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging hvor bl.a. formålet er å bedre oppgavedelingen. Det arbeides for å finne en god metodikk for dette arbeidet. Det er også startet prosjekt for 24

25 legegruppen i medisinsk divisjon hvor en vil utarbeide felles overordnede retningslinjer for håndtering av arbeidsplanlegging for leger. Det er også endret oppgavedeling mellom yrkesgrupper innen enkelte områder i divisjonene ved at eksempelvis helsesekretærer har fått utvidet ansvarsområde og overtatt oppgaver fra yrkesgrupper med lengre utdanningsløp. Sikre at dei tillitsvalde og vernetenesta aktivt bidrar i arbeidet Sikre at omgjering av stillingar i føretaket ikkje inneber at oppgåvene blir lagde til utdanningsgrupper med lengre utdanning. Dette kan berre skje basert på ei grundig vurdering og dersom administrerande direktør har godkjent det. Fortløpande delta i implementering av ny versjon av arbeidsplanlegging slik at det understøttar målet om aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging kombinert med rett bruk av kompetanse og ferdigheiter. Sikre at det er lojalitet til nasjonale avtaler for I Helse Stavanger HF involveres tillitsvalgte og vernetjenesten i arbeidet. I Helse Stavanger HF må alle slike omgjøringer av stillinger godkjennes av administrerende direktør. Helse Stavanger HF har en pådriverrolle i dette arbeidet, og bidrar aktivt til forbedring av systemet. Helse Stavanger HF følger lojalt 25

26 innleige av helsepersonell og rapportere månadleg til Helse Vest RHF i tråd med mal fra HINAS. Sørgje for at alle som ikkje lengre er tilsette er melde ut (og alle forhold knytt til deira tidlegare tilsettingsforhold blir avslutta innan 15. mai 2010). Kvar månad oppdatere arbeidsgivar- og arbeidstakarregisteret slik at det til ein kvar tid er mest mogleg oppdatert. Leggje til rette for rett handtering av overlegepermisjonar Leggje til rette for implementering av personalportalen for tilsetting, studentar og innleige av personell Leggje til rette for registrering av bierverv opp de nasjonale avtalene. Helse Stavanger HF har foretatt en gjennomgang og følger dette opp med kvartalsvis rydding. Helse Stavanger HF følger dette krav aktivt opp med månedlig oppdatering. Helse Stavanger HF følger dette aktivt opp. Det tas sikte på å ta i bruk prosess for innleie og studenter når flyten fullt ut er testet og ressursbruk er vurdert. Helse Stavanger HF følger opp dette manuelt i påvente av elektronisk ordning. Leggje til rette for overtaking av NR-databasen. Dersom det er nødvendig skal helseføretaka også delta aktivt i sluttføring av arbeidet og stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for arbeidet. Ta i bruk Personalportalen Helse Stavanger HF vil delta i og stille de nødvendige ressurser til disposisjon for dette arbeidet. Helse Stavanger HF har nå tatt i bruk hele webløsningen. Verktøyet blir hovedsakelig brukt av personal Inkluderande arbeidsliv (IA) og Utarbeide mål for aktivitetar og resultat i arbeidet Ny IA-avtale er godkjent. IA- 26

27 sjukefravær m.v med å nå IA-avtalane. handlingsplan på foretaksnivå er utarbeidet. AMU har gitt sin tilslutning til planen. Delta i utviklinga av indikatorar for målsettingane med IA-avtalane gjennom Nasjonalt program for stabs- og støttefunksjonar HR standardisering Leggje til rette for eit godt arbeidsmiljø for å sikre god bruk av dei tilgjengelege personellressursane og måla i Inkluderande Arbeidsliv. Ta i bruk IA-modul i arbeidsplansystemet og leggje til rette for IA-samtalar så tidleg som mogleg.. Sikre at det er eit bevisst forhold til og avgrensa bruk av eksterne konsulentar. NOU 2010:13 Arbeid for helse. Høring er avgitt til Helse Vest RHF. Arbeidet med forbedring av arbeidsmiljøet er en kontinuerlig prosess. IA-handlingsplanen er under implementering, bl.a. med divisjonesvise tiltaksplaner for å kunne nå overordnede mål. Planene utarbeides i tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Tiltak er også nedfelt i HMS-handlingsplaner på flere nivå i foretaket. Nye regler for oppfølging av sykemeldte er trådd i kraft per Nye prosedyrer for oppfølgingsrutiner er implementert, inkl. IAoppfølging i GAT. Helse Stavanger HF har bevisst forhold til bruk av konsulenter Konsulentbruk Pr. august har Helse Stavanger HF brukt kr. 16,3 mill. til eksterne konsulenter i Dette er.kr. 0,5 mill. mindre enn 27

28 på samme tid i Leiarskap Praksis for permisjonar Vidareføre det nasjonale programmet for leiarutvikling, og gjere nødvendige tilpassingar til dei krava og utfordringane leiarane i helseføretaket står ovanfor. Programmet skal leggje vekt på krav til leiarane si rolleforståing (horisontalt og vertikalt), krav til kvalitet og pasientsikkerheit og krava i samhandlingsreforma om samhandling med kommunehelsetenesta. Delta i arbeidet med fastsetting og forankring av ein eigen nasjonal leiarplattform for leiarar i helseføretaka gjennom deltaking i styringsgruppa for Nasjonal leiarutvikling. Leiarplattforma skal konkretisere verdiar, prinsipp, retningslinjer og krav til leiaråtferd i helseføretaka. Sikre at det er innført einskapleg leiing Delta med toppleiargruppa på samlingane til regionalt leiarprogram. Leggje til rette for permisjon til tilsette som får tilbod om stilling ved UNN, Longyearbyen sjukehus. Sørgje for hensiktsmessig permisjonspraksis når det gjeld tilsette si deltaking i internasjonalt Helse Stavanger HF deltar med representant i det nasjonale lederutviklingsprogrammet. Helse Stavanger HF har ikke deltakere i styringsgruppen. Arbeidet med forankring av lederplattform følges opp gjennom regionalt arbeid. Omorganisering av medisinsk divisjon er vedtatt, og ledere på nivå 3 er ansatt. Kirurgisk divisjon starter opp arbeidet med omorganisering i løpet av høsten Helse Stavanger HF deltar på disse samlingene Helse Stavanger HF tilrettelegger for slike permisjoner. Helse Stavanger HF tilrettelegger for slike permisjoner. 28

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Sakshandsamar: Saka gjeld: Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Dato: 18.10.2011 Styresak 117-2011 Midlertidig oppdragsdokument 2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Midlertidig

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.2.2008 200800015-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. februar 2012 Møtedato: 23. februar 2012 Saksbehandler: Foretakscontroller Ole Martin Olsen Sak nr: 6/2012 Navn på sak: Oppdragsdokument til Helse

Detaljer

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Oppdragsdokument 2014. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Oppdragsdokument 2014 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Vedtatt i styret i Helse Nord RHF 5.2.2014 Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre viktigste

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 7 4. Satsingsområder 2013 7 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 7 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer