HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011"

Transkript

1 HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet og pasienttryggleik Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelbrukarar (TSB) Rapportere data til, og bruke data frå, alle nasjonale medisinske kvalitetsregister som er forankra i eige og i andre helseføretak. Helseføretaka skal m.a. delta i etableringa av løysingar som gjer det mogleg med elektronisk kommunikasjon mellom eigne avdelingar og dei nasjonale medisinske kvalitetsregistra. Sikre at data i medisinske kvalitetsregister blir brukte i tråd med formålet og nytta til å forbetre kvaliteten Auke kapasiteten innanfor TSB I samarbeid med kommunane og private ideelle institusjonar etablere behandlingsførebuande tiltak for pasientar med rett til nødvendig helsehjelp i påvente av oppstart av behandling Helse Fonna rapporterar til nasjonale medisinske kvalitetsregister frå dei aktuelle fagmiljøa. Data frå registra vert brukte i kvalitetsarbeidet. Mellom anna er data frå NOIS brukte til å redusera frekvensen av infeksjonar etter keisarsnitt. Dei nye kvalitetsparametrane er tatt i bruk og rapporterte til styret. Helse Fonna HF har beslutta å ta opp att det tidlegare arbeidet med Ruskjeden som eit tiltak for å auke kapasiteten innanfor TSB I mai 2010 starta Ytre Sunnhordland Samhandlingsteam opp. Dette er eit samhandlingsprosjekt mellom Helse Fonna HF og kommunane Stord, Bømlo, Fitjar og Tysnes. Tilsette i spesialisthelsetenesta reiser ut og møter/ følgjer opp pasientar som ikkje klarer å

2 3.4.4 Psykisk helsevern Setje i verk tiltak for å få fleire pasientar til å fullføre TSB Sørgje for at nødvendige akuttfunksjonar, som akutt- og krisetenester og ambulante akutteam, blir etablerte ved DPS-a Gjennomgå funksjons- og arbeidsfordelinga innanfor det psykiske helsevernet, jf. tilråding frå Nasjonal strategigruppe II. Ressursfordelinga må avspegle god arbeidsfordeling. Ressursane bør fordelast med minst 50 % på DPS-nivå. Psykisk helsevern for barn og unge bør sikrast nyttiggjere seg etablert behandlingspraksis, hospitalisering eller poliklinikk. Erfaringane så langt er svært gode, målet er å unngå unødvendige innleggingar og å redusere bruk av tvang. Pasientgruppa er i all hovudsak pasientar med alvorleg psykisk liding og rusproblematikk. Til dette prosjektet har ein fått tildelt samhandlingsmidlar. Det er for 2011 søkt om tilsvarande midlar for å kunne etablere same tilbodet på Haugalandet. Helse Vest har gitt dette prosjektet forskingsstatus og har sett av midlar til det. Klinikk for psykisk helsevern er også deltakar i POP-studien, og har t.o.m. dette året deltatt i Prodromalstudien. Helse Fonna er i prosess for å vurdera oppstart av eining for tverrfagleg spesialisert behandling. Helse Fonna tek opp att arbeidet med ruskjeden Det er etablert ambulante team ved alle DPS-a i Helse Fonna HF. I tillegg er der etablert ambulant team knytt til Sikkerheitsseksjonen i klinikken. Helse Fonna har måloppnåing på ressursfordelinga mellom sentralsjukehusfunksjon og lokalsjukehusfunksjon (DPS). Det pågår eit arbeid for å styrke tilbodet til barn og

3 3.4.5 Diagnostisering og behandling av kreft minst 20 % av dei samla ressursane til psykisk helsevern. Følgje opp tilrådingane i dei andre rapportane frå Nasjonal strategigruppe II Setje i verk tiltak for at rapporteringskjeda i forhold til NPR fungerer på alle nivå. Alle einingar/klinikkar /avdelingar skal gjennomføre opplæring i registreringsrettleiaren. Kvaliteten på pasientdata som dreier seg om bruk av tvang, skal ha særskild merksemd Rapportere utskrivingsklare pasientar, som skal til DPS og kommunar, til Norsk pasientregister Følgje opp den vedtekne funksjonsfordelinga innanfor kreftkirurgi i regionen unge, særskild ved BUP Stord. Det pågår eit forbetringsprogram i Klinikk for Psykisk Helsevern som er initiert etter ei alvorleg tilsynssak i Gjennom dette programmet er der i gang 6 ulike prosjektgrupper: -Organisasjon, leiing og rapportering -Styrke journalabeidet -Kompetanse i klinikken -Kommunikasjon og samhandling -Felles behandlingsprosesser -Handtering av avvik og uønska hendingar. Programmmet skal avsluttast i september 2011 og innarbeidast i Klinikk for Psykisk Helsevern. Tilrådingane frå Nasjonal strategigruppe II er innarbeida i fleire av prosjektgryppene sitt mandat. Det er informert i linja og til leiarar om dette i Klinikk for Psykisk Helsevern. Opplæring er gjeve til leiarar på andre og tredje nivå. Arbeidet med dette er iverksatt og vert prioritert. Ein ventar at registreringa kan bli betre med ny versjon av DIPS for Psykisk Helsevern. Helse Fonna følgjer den vedtekne funksjonsfordelinga innanfor kreftkirurgi i

4 3.5 Andre område Habilitering og rehabilitering Akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus Inngå samarbeidsavtalar med private rehabiliteringsinstitusjonar i eige opptaksområde og bidra til utvikling av kompetansen og tenestene ved institusjonane Leggje til rette for at tenesta fungerer som praksisarena for å sikre gode læringsvilkår innanfor fagfeltet Setje i verk tiltak for å sikre nødvendig språk- og kulturkompetanse i AMK-sentralane regionen. All kreftkirurgi innan til dømes mage/tarm og bryst er samla ved Haugesund Sjukehus. Det er nyleg starta eit arbeid med Plan for Kirurgi i Helse Vest som kan gi endringar i fordelinga. Helse Fonna har ikkje eigne avtalar med private rehabiliteringsinstitusjonar I samband med arbeid/behov i enkeltsaker, driv ein i den aktuelle seksjonen rettleiing ovanfor kommunetilsette, kurskompetanseoverføring, nettverk/grupper kring enkeltbrukarar - òg i forhold til relevante tema. Vi prøver å leggje tilbodet til rette ut frå gjeldande behov i dei ulike kommunane. Utfordringa er at kompetansenivået på personalet varierar i kommunane. Medisinsk indeks er verkty i AMKsentralen. Denne finns på norsk og engelsk. I tillegg er det oppslag på tysk. Her er det oversetting av dei mest nytta akutte medisinske problemstillingane. Vi har regelbunden opplæring og resertifisering av alle AMK-operatørar. Det blir lagt vekt på korrekt opptreden uansett kultur og språkbakgrunn. Vi har også mogelegheit for å bli sett i konferanse

5 3.5.5 Behandling av sjukleg overvekt Oppfylle kompetansekrava i ambulansetenesta, jf. forskrift om akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus Vidareføre og styrkje eit regionalt samarbeid der ein m.a. skal gjere ein tverrfagleg gjennomgang av korleis behandlingsforløpet ved sjukleg overvekt skal vere, kva for indikasjonsgrenser som skal praktiserast for kirurgisk behandling og for for- og etterbehandling, kapasiteten i tenestene og korleis ein kan sikre god oppfølging i samarbeid med primærhelsetenesta med Semantix, som har tolketeneste på døgnbasis. Av dei 150 fast tilsette i tenesta har om lag 125 fagbrev, resten har minimumskompetanse. Det er dei små stasjonane i distrikta som slit mest med å rekruttere tilsette med fagbrev. Føretaket oppfyller kravet om ein fagarbeidar per bil og flytter om naudsynt personell mellom stasjonane for å oppretthalde dette. Det blir kontinuerlig jobba med å auke tal på tilsette med fagbrev. Det er eit stort fokus på å auke kompetansen hjå dei som ikkje har fagbrev, mellom anna gjennom tilsetting av fagutviklarar som legg til rette undervisning, og gjennom krav om hospitering på dei store stasjonane Endokrinolog og kardiolog deltar i regionalt forskingsprosjekt på sjukeleg overvekt. Me arbeider saman med Helse Bergen for å få ein applikasjon i DIPS som gjer at me kan arbeide/systematisere kva me gjer med desse pasientane. Er med i regionalt samarbeid om sjukeleg overvekt. Gastrokirurgisk seksjon deltek i fleire forskingsprosjekt i samarbeid med Universitetet i Bergen. Alle dei fire einingane i Helse Vest er med. Helse Fonna startar også eit nytt prosjekt i samarbeid med Haraldsplass.

6 3.5.8 Ernæring og mattryggleik Leggje til rette for tilbod til pasientane på tvers av føretaksgrensene Styrkje poliklinikktilbodet for å sikre avklaring av operasjonsindikasjon og kunne starte nødvendig forbehandling som gir ein tenleg og aktiv bruk av ventetida der det er operasjonsindikasjon Setje i verk tiltak for å sikre god kompetanse og gode rutinar på områda hygiene og mattryggleik, og følgje opp Mattilsynet sin rapport Nasjonalt tilsynsprosjekt (2008- Det har vore planlagt eit nasjonalt register i fleire år som enno ikkje er i drift. I mellomtida har me oppretta ein database (godkjent av Dataregisteret) i påvente av det nasjonale registeret. Førde og Voss har ein annan behandlingsmetode enn Stavanger og Haugesund. Difor er samarbeidet med Stavanger mest nærliggjande. Helse Fonna har god oppfølgjing av dei opererte pasientane. Indikasjonane for operativ behandling følgjer nasjonale retningsliner. Fritt sjukehusval gjer at Helse Fonna får tilvisingar og behandlar pasientar frå heile Helse Vest-området. Vi tek imot pasientar som ikkje kan opererast med metoden som brukast i Førde og på Voss. Helse Fonna har eigen tverrfagleg fedmepoliklinikk med kirurg, fedmesjukepleiar, anestesilege og ernæringsfysiolog. Psykiater og endokrinolog er også knytt til poliklinikken. Det er utarbeidd standardopplegg/flyt for pasientar, som inkluderer ei aktiv bruk av tida før operasjon, behandlingsopplegg og oppfølgingsperiode etter operasjon Helse Fonna nyttar I K mat som ei overordna føring for oppfølgjinga av mattryggleiken. Føretaket har eit

7 3.6 Beredskap og smittevern 3.7 Utdanning av helsepersonell 2009). Institusjonskjøkken kontinuerleg kvalitetsforbetringsprogram rundt hygiene og mattryggleik. Følgje opp erfaringane frå handteringa av influensa A Influensapandemien blei vesentleg (H1N1) og bidra i utarbeidinga av ny Nasjonal mildare enn frykta. Helse Fonna var godt beredskapsplan mot pandemisk influensa førebudd. Både vaksinering av personalet og handtering av influensapasientar gjekk Oppdatere og gjennomføre nødvendige tilpassingar i beredskapsplanane sine, med utgangspunkt i erfaringane frå handteringa av ny influensa A (H1N1), vulkanutbrotet på Island og den pågåande rulleringa av den regionale beredskapsplanen Setje i verk tiltak for å bidra til auka utdanning i legespesialitetar der rekrutteringa er vanskeleg greitt Vi har ikkje sett grunn til noko vesentleg endring av beredskapsplanen for pandemi Har no klart å rekruttere overlegar innan kardiologi, gastroenterologi, psykiatri og lungemedisin der vi hadde store fristbrot. Det er og rekruttert to geriaterar samt fysikalsk medisinar. Dette har vore viktig for å byggje opp solide einingar innan høvesvis geriatri og spesialisert rehabilitering. Satsinga framover blir innan infeksjonsmedisin, onkologi og nefrologi, der vi er rekrutteringssvake. Elles utgjer rekruttering til Odda sjukehus innan alle yrkesgrupper ei stor utfordring. Pr fekk Helse Fonna tilbakemelding frå Helsedirektoratet om godkjenning som utdanningsinstitusjon ortopedi ved Stord sjukehus. Alle kirurgstillingane ved Stord Sjukehus er besatte.

8 I samarbeid med utdanningsinstitusjonane (Universiteta i Bergen og Oslo) sørgje for tilstrekkeleg mange stillingar for tannlegar under spesialisering i oral kirurgi og oral medisin Heve kompetansen innanfor sterilforsyning. Det regionale kompetansesenteret for smittevern kan vere aktuell samarbeidspartnar ved utvikling og vedlikehald av opplæringsprogram I Klinikk for psykisk helsevern har ei av prosjektgruppene i forbetringsprogrammet i mandatet sitt å lage plan og sette i verk tiltak for korleis klinikken best mogeleg skal tiltrekke seg rett og nødvendig kompetanse. Det er og utarbeida ei tydeleg tilnærming til korleis ulike yrkesgrupper skal få best mogeleg faglig utvikling som treff klinikken sitt faktiske behov. Helse Fonna har stor utfordringar i å rekruttera spesialistar i psykiatri særleg barne- og ungdomspsykiatri. Helse Fonna har som mange andre føretak problem med å rekruttera patologar og radiologar Det er ikkje tilsett oralkirurg i Helse Fonna. Føretaket har hatt tannlegar i hospitering for å førebu dei til eit evt. opptak i studiet i oralkirurgi ved Universitete i Bergen. Det har vore kontakt mellom øre-nase-halsseksjonen og Kjevekirurgisk avdeling ved HUS for å drøfta mogelege rekrutteringsmåtar. Helse Fonna har (for Stord og Haugesund) sentralisert sterilsentralfunksjonen til Haugesund sjukehus. Sterilisering av utstyr ved Odda sjukehus skjer på einingas operasjonsstover. Sterilsentralen er organisert under operasjonsseksjonen i

9 Sikre god kompetanse i bruk av strålekjelder i diagnostikk og behandling, både når det gjeld strålebiologiske forhold generelt og strålehygiene i forhold til pasientar og helsepersonell. Helseføretaka skal sørgje for gode rutinar for internundervisning av relevant personell i strålehygieniske forhold og tilstrekkeleg kompetanse i medisinsk fysikk Etterleve krava i det lovbaserte legefordelingssystemet og bidra til implementering og drifting av det nye systemet for forvaltning av legeheimlar. Haugesund og leia av ein person med vidareutdanning i sterilforsyning. Ny vurdering av kompetansebehaldning og utvikling av kompetanse vil bli prioritert. Det er inngått avtale mellom Helse Stavanger og Helse Fonna om kjøp av kompetanse innanfor medisinsk fysikk tilsvarande 0,75 åv.helse Fonna har etablert internundervisning som tilfredstiller krava frå Statens strålevern for all personell som bruker ioniserande stråling i arbeidet. Etter godkjend kurs i strålevern, teoretisk og praktisk, samt spesifikk opplæring ved aktuell utstyr, gis det brukstillatelse for den enkelte arbeidstakar. Det er utpeika strålevernsansvarleg og strålevernskontaktar som førestår undervisning til alt personell som arbeider med stråling. Det føreligg e-læringskurs i strålevern tilgjengeleg for alle tilsetet via Læringsportalen. Systemansvarleg for portalen (i HR-området) hentar månadleg ut rapport på gjennomført E-læingskurs. Rapportane går til strålevernansvarleg i føretaket. Føretaket bidrar til å etterleve krava i legefordelingssystemet ved å kontrollere at Helse Fonna har godkjente

10 Styrkje utdanningskapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien Sørgje for at det blir etablert tilstrekkeleg mange eigne læreplassar innanfor helsefagutdanninga og ambulansearbeidarutdanninga I samarbeid med utdanningsinstitusjonane sørgje for tilstrekkeleg mange turnusplassar og ha særskild merksemd retta mot plassar for fysioterapistudentar, og sørgje for tilstrekkeleg mange praksisplassar av god kvalitet stillingsheimlar ved rekruttering til legestillingar. Føretaket arbeider aktivt med rekruttering av spesialistar i barne- og ungdomspsykiatri. Får me på plass fast tilsetting av spesialist på BUP-Stord, vil der straks bli søkt om godkjenning som utdanningsinstitusjon. Helse Fonna er samarbeidspartnar med 7 kommunar i Haugesundsområdet der helsefaglærlingane er i praksisopplæring i sjukehusa i føretaket (totalt 48 lærlingar). Denne avtalen er ei tilfredsstillande ordning for alle partar. Avtalen er sagt opp 1. oktober 2010, men er likevel gjeldande til og med april Det er no under utgreiing ei sak til behandling i direktørmøtet før sommaren I saka blir det utreda korleis Helse Fonna skal imøtekoma dette kravet. Helse Fonna tar årleg inn 6-7 nye lærlingar i ambulansearbeidarfaget. Ansvar for tilrettelegging for turnuskandidatar er lagt til seksjonsleiar for kar/endokrin-kirurgisk seksjon. Oppfølgingsansvaret er fordelt på rettleiarar, som er LIS-legar. Praksisperioden varierer, avhengig av trekning, over ein periode på 4-6 månadar.

11 Innan utgongen av 2. tertial 2011, gjere greie for korleis det blir arbeidd for å sikre rekrutteringsgrunnlaget for leiande stillingar i føretaksgruppa og korleis arbeidet med leiarutvikling og suksesjonsplanlegging 1 blir ivaretatt Helse Fonna arbeider aktivt for å rekruttera i leiande stillingar i Helseføretaket. Som del av oppfyljinga av Plan for somatiske helsetenester er det tilsett kvalitetsrådgjevarar på alle nivå. Toppleiargruppa har eigne samlingar og deltek på dei regionale samlingane for toppleiarar i Helse Vest. Helse Fonna har hatt kandidatar i det nasjonale toppleiarprogrammet. Etter fullført program har leiarar gått inn i andre roller og funksjonar, der dei har vidareutvikla seg i rolla som leiar. HR-området har under utarbeiding eit heilhetleg leiaropplærings-/ utviklingsprogram. Her inngår systematisk leiaropplæring der fokus er både på nye og etablerte leiarar. Opplæringsprogrammet består mellom anna av ein basisopplæringspakke, systemopplæring, leiing og rolleforståelse. I tillegg jobbar føretaket med å få på plass ei leiarhandbok som støtteverktøy for leiarane. Opplegg for vegleiing mentorordning for leiarar er og planlagt å få på plass noko lenger fram i tid. HR er i oppstartsfasen av å kartlegge leiartalent i klinikkar/områder m..v. Dette

12 3.8 Forsking 6 Organisatoriske krav Utdanning, etisk rekruttering og gode rutinar for tilsetting Setje i verk nødvendige prosessar og setje av ressursar og kompetanse slik at Norsk vitskapsindeks kan nyttast som rapporteringsverktøy for vitskaplege publikasjonar i helseføretaka seinast innan 1. september 2011 Leggje til rette for å auke talet på læreplassar for elevar i vidaregåande opplæring i Helseføretaka. Både når det gjeld helsepersonell og andre yrkesgrupper. Medverke i Helsedirektoratet sitt arbeid med å vurdere og skaffe kunnskap om framtidig behov for kompetanse og personell i sektoren, med fokus på kompetansebehov utover grunnutdanningane. skal vere avsluttta innan utgangen av oktober. Forskingssjef og forskingsassistent rapporterer innan 1. september Helse Fonna er samarbeidspart med 7 kommunar i Haugesundsområdet, der helsefaglærlingane er i praksisopplæring i sjukehusa i føretaket (totalt 48 lærlingar). Denne avtalen er ei tilfredsstillande ordning for alle partar. Avtalen er sagt opp 1. oktober 2010, men er likevel gjeldande til og med april Det er no beslutta at føretaket frå hausten 2012 tek inn 7 lærlingar årleg i helsefagarbeidarfaget. I tillegg kjem 7-10 lærlingar i ambulansearbeidarfaget, og 2 innan institusjonskokkfaget. Føretaket samarbeidar og med dei vidaregåande skulane som utdannar helsesekretærar, og har elevar herfrå i praksisopplæring gjennom året. Helse Fonna tek del i det regionale arbeidet som har starta opp. Føretaket har starta kartlegging av rekrutteringsutfordringar som skal vere avslutta innan utgangen av året.

13 Sørgje for at WHO sine internasjonale retningslinjer for etisk rekruttering av helsepersonell blir implementert i Sørgje for at dei har gode rutinar ved tilsetting av helsepersonell, jf. Helsedirektoratet si rettleiing Gode rutiner Gode tilsettinger Faste stillingar og deltid Sørgje for at ein som hovudregel brukar faste stillingar, og avgrensar bruken av midlertidige stillingar og vikariat til eit nødvendig minimum (jf. Arbeidsmiljøloven 14-9). Bidra i sluttføringa av arbeidet som er sett i gang for tilrettelegging for faste stillingar for legar i spesialistutdanning. I samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane redusere delen deltid med minst 20 prosent i Delta i arbeidet med vidareutvikling av indikatorar på HR-området, spesielt når det gjeld deltid. Rapportere om utviklinga i deltid og kva for tiltak som er sette i verk for å redusere deltid i årleg melding/tertialvis melding. Helse Fonna held seg til WHO sine retningslinjerfor etisk rekruttering. Nye rutiner vart etablert i Føretaket har kontinuerleg fokus på dette. Føretaket har rutinar som sikrar at føretaket som hovudregel brukar faste stillingar, og avgrensar bruken av midlertidige stillingar og vikariat til eit nødvendig minimum Føretaket vil følgje opp sentrale føringar som er under utarbeiing. Alle medarbeidere kan kontinuerlig oppdatere eigne ønskjer/profil Kvar månad gjennomgår leiinga detaljert informasjon frå kartlegginga, - tema i møter i de ulike klinikkar/områder. Sjølv med mange aktivitetar og direkte purringer er det relativt liten interesse for auka stillingsdel sett i lys av talet som ikkje har full stilling. Føretaket deltar i det regionale arbeidet knytt til vidareutvikling av indikatorar på HR-området Rettleiar/rutine for å unngå uønska deltid og fortrinnsrett til utvida stilling for deltidstilsette er utarbeida og

14 Implementere og levere i tråd med nasjonale HR og HMS-indikatorar etter kvart som dei blir sette i verk. Implementere HR og HMS-indikatorar i si rapportering til styret. Sørgje for at HMS-kartleggingar og undersøkingar skjer ved bruk av dei IKT-løysingane som er tilgjengelege. Det må sikrast at det blir sett av tilstrekkeleg med ressursar for å sluttføre implementeringa. Sørgje for at det i alle einingar blir gjennomført ein enkel vernerunde med jamne mellomrom, i tråd med dei føringane som er gitt. implementert. Det er eit kontinuerleg fokus på uønska deltid i samband med arbeidstidplanlegging og at stillingar blir ledige. Tilsette vil få høve til å få tilbod om utvida stilling i føretaket sitt (nyleg oppretta) bemanningssenter, slik at samla stillingsforhold i Helse Fonna er 100%. Helse Fonna har sendt prosjektsøknad til VOX der oppgåvedeling, kompetansesamansetjing og redusert deltid inngår som målområde. Føretaket implementerer og rapporterer på dei nasjonale HR-indikatorane etter kvart som dei blir sette i verk regionalt. Føretaket er i gang med å rapportere på HR/HMS-indikatorane til styret Helse Fonna har og skal ta del i dei prosessar som er sett i gang når det gjeld elektroniske HMS-kartleggingar deltar på opplæring i PULS-verktøyet (Gat) i mai. Føretaket vil ta i bruk elektronisk HMS kartlegging i Verktøy/rutine for jamleg enkel verneombod er implementert i føretaket. Fleire einingar gjennomfører vernerunda ein gong i veka og synes det er eit nyttig verkty. Andre melder at det blir opplevd som lite nyttig og dei meiner dei har andre måtar å halde orden på.

15 Delta i evaluering av ordninga ved utgangen av 2011 Delta i arbeidet for å sikre rett og betre oppgåvedeling Sikre at dei tillitsvalde og vernetenesta aktivt bidrar i arbeidet Sikre at omgjering av stillingar i føretaket ikkje inneber at oppgåvene blir lagde til utdanningsgrupper med lengre utdanning. Dette kan berre skje basert på ei grundig HR har sett i gong evaluering av den vekentlege vernerunden denne skal vere avslutta innan utgangen av året. Helse Fonna planlegg prosjekt/ utviklingsarbeid relatert til oppgåvedeling og kompetansemiks i einingane. Prosjekt er i oppstartsfasen i med. klinikk. Vidare er det sendt søknad til VOX vedr. oppgavedeling og kompetanse. Helse Fonna har to deltakarar på Mini-KLEMstudiet. Årleg er HR ansvarleg for å gjennomføre ein Samhandlingskonferanse, der alle leiarar, verneombod og tillitsvalte er invitert. Aktørane vert involvert til dialog omkring ulike utfordingar og tema relatert til kultur og samhandling. Etter konferansen blir handlingsplanane for samhandling mellom leiar, TV og VO oppdatert i samarbeid med representantar frå dei tre gruppene. Ansvar for gjennomføring av ulike tiltak blir tydeleggjort i planen. HR er ansvarleg for evaluering og oppdatering. Helse Fonna sine retningsliner for samhandling med tillitsvalte/verneombod skal evaluerast innan utganen av året. Det er rutinar som sikrar vurdering av rett kompetanse til dei ulike oppgåvene/stilling. Omgjering av

16 vurdering og dersom administrerande direktør har godkjent det. Fortløpande delta i implementering av ny versjon av arbeidsplanlegging slik at det understøttar målet om aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging kombinert med rett bruk av kompetanse og ferdigheiter. Sikre at det er lojalitet til nasjonale avtaler for innleige av helsepersonell og rapportere månadleg til Helse Vest RHF i tråd med mal frå HINAS. Sørgje for at alle som ikkje lengre er tilsette er melde ut (og alle forhold knytt til deira tidlegare tilsettingsforhold blir avslutta innan 15. mai 2010). Kvar månad oppdatere arbeidsgivar- og arbeidstakarregisteret slik at det til ein kvar tid er mest mogleg oppdatert. stillingar skal godkjennast av adm.dir. Kompetansesamansetjing gjennomgang i føretaket via lokalt og sentralt prosjekt. Ny versjon blir tatt i bruk når denne er driftsklar. Framdrift i dette skjer i tråd med testing av ny versjon, og i samhandling med dei andre føretaka. HR v/ personaleininga har øyremerka ressurs som administrerer og kvalitetssikrar at avtalane er i tråd med rammeavtalane. Helse Fonna har opparbeida gode rutinar på dette området. Det er få melde avvik til Helse Fonna på dette. Føretaket rapporterar i samsvar med rutine i Helse Vest. Det skjer kontinuerleg rydding i personalsystemet m.o.t. tilsetjingsforhold. Det er rutinar for å oppdatere registra Leggje til rette for rett handtering av overlegepermisjonar Det er etablert rutine/system for å sikre rett handtering av overlegepermisjonar Leggje til rette for implementering av personalportalen HR vil gjennomføre utrulling av for tilsetting, studentar og innleige av personell personalportalen i alle klinikkar/områder i løpet av hausten Om lag 50 leiarar på ulike nivå har pr.dato tatt i bruk ny versjon av personalportalen. Implementering av studentar og innleie

17 6.4.3 Inkluderande arbeidsliv (IA) og sjukefråvær m.v Leggje til rette for registrering av bierverv Leggje til rette for overtaking av NR-databasen. Dersom det er nødvendig skal helseføretaka også delta aktivt i sluttføring av arbeidet og stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for arbeidet. Ta i bruk Personalportalen Utarbeide mål for aktivitetar og resultat i arbeidet med å nå IA-avtalane. Delta i utviklinga av indikatorar for målsettingane med IA-avtalane gjennom Nasjonalt program for stabs- og støttefunksjonar HR standardisering Leggje til rette for eit godt arbeidsmiljø for å sikre god bruk av dei tilgjengelege personellressursane og måla i Inkluderande Arbeidsliv. ikkje avklart, avventar regionale føringar. Føretaket deltar i regional arbeidsgruppe og vil implementere ny modul når denne er klar. Helse Fonna har bidratt i testing av ny modul som nå er produksjonssatt. Foretaket vil være pilot, planlagt oppstart september Helse Fonna har hatt representant med i dette arbeidet og vil setje av ressursar til sluttføring av arbeidet med overtaking av NR-databasen. Ny versjon tatt i bruk av eksisterande brukarar av personalportalen. Detaljert utrullingsplan for ny brukere er klar. Skal være implementert innan utgangen av inneverende år. Arbeidsgruppe har fått oppdrag med å utarbeide mål og delmål for IA-avtalen som ble resignert 8.juni. Leveranse i hht.frist september Helse Fonna vil ta del i dette arbeidet. Helse Fonna har etablert ulike tiltak for å sikre bruk av tilgjengelege personalressursar: - Regelmessig samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. - Leiaropplæring og HMS-opplæring.

18 Ta i bruk IA-modul i arbeidsplansystemet og leggje til rette for IA-samtalar så tidleg som mogleg Konsulentbruk Sikre at det er eit bevisst forhold til og avgrensa bruk av eksterne konsulentar Leiarskap Vidareføre det nasjonale programmet for leiarutvikling, og gjere nødvendige tilpassingar til dei krava og utfordringane leiarane i helseføretaket står ovanfor. Programmet skal leggje vekt på krav til leiarane si rolleforståing (horisontalt og vertikalt), krav til kvalitet og pasientsikkerheit og krava i samhandlingsreforma om samhandling med kommunehelsetenesta. Delta i arbeidet med fastsetting og forankring av ein eigen nasjonal leiarplattform for leiarar i helseføretaka gjennom deltaking i styringsgruppa for Nasjonal leiarutvikling. Leiarplattforma skal konkretisere verdiar, prinsipp, retningslinjer og krav til leiaråtferd i helseføretaka. - Attføringskonsulent og/eller bedriftslege deltar bl.a. i dialogmøte. - Tilrettelegging av arbeidsplassen - Ergonomiopplæring/ryggombod - Dialog om sjukefråværsdata, utvikling Føretaket skal implementere IA-modulen i løpet av To klinikkar er i pilot frå siste kvartal 2010 og skal bidra i planleggingsarbeidet. Vidare planlegging naudsynt. Nye retningslinjer for oppfølging av sjukemeldte pr er implementert. Helse Fonna har stor merksemd rundt bruken av konsulentar i verksemda. Eigne ressursar blir vurdert nytta før ein leigar inn eksternt frå. Helse Fonna har kontinuerleg hatt 1-2 deltakar i det nasjonale toppleiarprogrammet Helse Fonna har planlagt oppstart dialog vedr. leiarplattform i internt stort leiarmøte medio september.

19 Sikre at det er innført einskapleg leiing Delta med toppleiargruppa på samlingane til regionalt leiarprogram Praksis for permisjonar Leggje til rette for permisjon til tilsette som får tilbod om stilling ved UNN, Longyearbyen sjukehus. Sørgje for hensiktsmessig permisjonspraksis når det gjeld tilsette si deltaking i internasjonalt solidaritetsarbeid. 6.8 Nytt naudnett Gjennom lokale førebuingar og deltaking i det regionale prosjektet bidra til at måla med innføringa av nytt digitalt naudnett i Noreg blir nådd Setje av naudsynte ressursar til nytt digitalt naudnett i helseføretaket Helse Fonna har einskapeleg leiing på alle nivå. Helse Fonna si toppleiargruppe deltek i dei regionale leiarsamlingane. Helse Fonna legg til rette for slike permisjonar. Helse Fonna legg til rette for slike permisjonar. Helse Fonna planlegg framdrift i tråd med regional plan, det vil seie anbodsarbeid og kontraktsinngåing i 2011 og implementering medio Det må påreknas til dels høge kostnader til ombygging av server rom og mogelegvis noko ombygging av sjølve AMKsentralen. Implementeringsfasen medio 2012 vil dreie seg om utskifting av telefoni og radioutstyr samt opplæring i nytt utstyr. Naudsynte ressursar vil verte satt av.

Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar

Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar Sjukehusapoteka Vest: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 August 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 5 Organisatorske krav 5.4.1 Tiltak på personalområdet Sikre

Detaljer

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 HF Førde: Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 3.4.2 3.4.3 Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 Særskilde satsingsområde i 2011 3.4.2 Kvalitet og pasienttryggleik

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Styresak. Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020

Styresak. Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020 Arkivsak 71/12 B 99/12 B 14/13 O 26/13

Detaljer

Styresak. Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området. Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte 04.03. 2014

Styresak. Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området. Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte 04.03. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.02.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Hilde Christiansen Rapportering på HMS og kvalitets området Arkivsak 2014/146 Styresak 034/14 Styremøte

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013

MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013 MÅL OG TILTAKSPLAN i IA-arbeidet «NÆRVÆR OG TRIVSEL Helse Fonna 2011-2013 Vedtatt i føretaksleiinga 15.11.11, drøftingsmøte 5.12.11, AMU møte 14.12.11 sak 97/11 Bakgrunn Helse Fonna resignerte IA-avtalen

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 Særskilde satsingsområde i 2011 3.4.2 Kvalitet og pasienttryggleik

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Styresak. Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011

Styresak. Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 21.09.2011 Sakhandsamar: Hilde Christiansen Saka gjeld: Status eigne læreplassar i helseføretaka Styresak 106/11 B Styremøte 5.10. 2011 Forslag

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Referanse Sak Mål 2014 Kommentar 3.2. Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

STRATEGI FOR UNDERVISNING OG LÆRING I HELSE FØRDE 2015 2020

STRATEGI FOR UNDERVISNING OG LÆRING I HELSE FØRDE 2015 2020 STRATEGI FOR UNDERVISNING OG LÆRING I HELSE FØRDE 2015 2020 INNHALD Innleiing..2 Avgrensingar 2 Visjon.2 Saman med utdanningsinstitusjonane utdannar vi framtidas helsearbeidarar 2 Regionale og lokale rammer.3

Detaljer

Referat frå møte i regionalt brukarutval

Referat frå møte i regionalt brukarutval Referat frå møte i regionalt brukarutval Møtetidspunkt: 7.mai kl. 13.00-15.00 og 16.30-17.30 Møtestad: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Sak 26/13 Godkjenning av innkalling og protokoll frå førre møte Forfall:

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF

PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF PROTOKOLL FRÅ FØRETAKSMØTE I HELSE STAVANGER HF Onsdag 15. mai 2013 kl. 15.10 blei det halde føretaksmøte per telefon i Helse Stavanger HF. Saksliste: 1. Føretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av

Detaljer

Styresak. Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest.

Styresak. Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det psykiske helsevernet i Helseregion Vest. 1 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 24.02.05 Sakshandsamar: Hans Stenby Saka gjeld: Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999 2008 DPS- Strukturen i Helse Stavanger

Detaljer

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar

Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar Utfordringar, organisering heilskap og samanhengar NTVA Teknologiforum 12.09.2013 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest RHF Helse Vest Overordna ansvar for sjukehusa på vestlandet. Eigar

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringa til orientering. Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 15.11.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Tomas Jonson Kvalitet og pasienttryggleik. Rapport 2. tertial 2011 Arkivsak

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Styringsmål 1. Delmål 1. Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2013

Styringsmål 1. Delmål 1. Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2013 Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Alle legane har naudsynt

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval

Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval Brukarmedverknad på systemnivå i Helse Vest retningslinjer for brukarutval 1 Innleiing Dette dokumentet inneheld retningslinjer og rammer for brukarutval i føretaktsgruppa i Helse Vest. Retningslinjene

Detaljer

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020.

TABELLOVERSIKT. Kapittel 3. Mål og utfordringar. Kapittel 4. Tenester til barn og unge. Vedlegg 1. Endring 2010 2020. Vedlegg 1 TABELLOVERSIKT Kapittel 3. Mål og utfordringar Tabell 1a Venta befolkningsutvikling 2010 2025 etter helseføretak Endring 2010 2015 Endring 2010 2020 Endring 2010 2025 Helseføretak 2010 2015 2020

Detaljer

HELSETILSIMET I HORDALAND

HELSETILSIMET I HORDALAND HELSETILSIMET I HORDALAND Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 HAUGESUND DYKKAR REF VAR REF (TA MED VED SVAR) DATO: 2011/3404 734.1 23.06.2011 Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Kirurgisk

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 25.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Anne Hilde Bjøntegård Tilsyn ved eining for Patologi Styresak 94/14 O Administrerande si orientering notat

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak 009/12 B Styremøte 01.02. 2012 Forslag til

Detaljer

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av Tenesteavtale5 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald i Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Helse Fonna HF Dato: 03.09.14 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Helse Fonna HF Dato: 03.09.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 03.09.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Sjukefråvær i Helse Fonna. Utvikling og tiltak. Arkivsak 63/12 O Styresak 68/14

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Tabell for rapportering av risiko

Tabell for rapportering av risiko Tabell for rapportering av risiko Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1.1A Risikoelement 1.1A sansvarleg sansvarleg Pasientane skal få tilgang til spesialisthelseteneste ihht. lov og forskrift

Detaljer

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA Tenesteavtale 11 mellom XX kommune og Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA 1 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Fonna HF. 2.

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Akuttpsykiatriske situasjonar

Akuttpsykiatriske situasjonar Akuttpsykiatriske situasjonar Overlege Rune Mjanger Bjørgvin DPS Avd Nordhordland Bjørgvin DPS Avdeling på Tertnes Arna og Åsane bydelar i Bergen, samt Osterøy kommune 45000 innbyggjarar over 18 år Avdeling

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: Møtestad: 31.10.2011 kl Korrespondanse pr e-post Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Årleg melding 2011 for Helse Fonna HF til Helse Vest RHF. Versjon 1.0

Årleg melding 2011 for Helse Fonna HF til Helse Vest RHF. Versjon 1.0 Årleg melding 2011 for Helse Fonna HF til Helse Vest RHF Versjon 1.0 1 Innhald 1 Innleiing...4 1.1 Visjon, strategi for verksemda og verdigrunnlag...4 1.2 HELSE 2020...5 2 Hovudområde for styring og oppfølging

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest

Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest 0 Generelt Vi i føretaksgruppa Helse Vest (heretter kalla Helse Vest) 1 har ansvar for å yte spesialisthelsetenester til befolkninga på Vestlandet.

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt 13 11 12 SOGN OG FJORDANE Kva er telemedisin? NST (nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål.

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE BERGEN HF STAD: Haukelandsbakken 45, Solstua MØTETIDSPUNKT: 27. mars, kl. 10.00 14.00 Seminar for styremedlemer kl. 08.30 10.00 Tema: Leiinga i Helse Bergen - leiing og

Detaljer