HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011"

Transkript

1 HF Fonna: Rapportering tertial 2 på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav Særskilde satsingsområde i 2011 Kvalitet og pasienttryggleik Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelbrukarar (TSB) Rapportere data til, og bruke data frå, alle nasjonale medisinske kvalitetsregister som er forankra i eige og i andre helseføretak. Helseføretaka skal m.a. delta i etableringa av løysingar som gjer det mogleg med elektronisk kommunikasjon mellom eigne avdelingar og dei nasjonale medisinske kvalitetsregistra. Sikre at data i medisinske kvalitetsregister blir brukte i tråd med formålet og nytta til å forbetre kvaliteten Auke kapasiteten innanfor TSB I samarbeid med kommunane og private ideelle institusjonar etablere behandlingsførebuande tiltak for pasientar med rett til nødvendig helsehjelp i påvente av oppstart av behandling Helse Fonna rapporterar til nasjonale medisinske kvalitetsregister frå dei aktuelle fagmiljøa. Data frå registra vert brukte i kvalitetsarbeidet. Mellom anna er data frå NOIS brukte til å redusera frekvensen av infeksjonar etter keisarsnitt. Dei nye kvalitetsparametrane er tatt i bruk og rapporterte til styret. Helse Fonna HF har beslutta å ta opp att det tidlegare arbeidet med Ruskjeden som eit tiltak for å auke kapasiteten innanfor TSB I mai 2010 starta Ytre Sunnhordland Samhandlingsteam opp. Dette er eit samhandlingsprosjekt mellom Helse Fonna HF og kommunane Stord, Bømlo, Fitjar og Tysnes. Tilsette i spesialisthelsetenesta reiser ut og møter/ følgjer opp pasientar som ikkje klarer å

2 3.4.4 Psykisk helsevern Setje i verk tiltak for å få fleire pasientar til å fullføre TSB Sørgje for at nødvendige akuttfunksjonar, som akutt- og krisetenester og ambulante akutteam, blir etablerte ved DPS-a Gjennomgå funksjons- og arbeidsfordelinga innanfor det psykiske helsevernet, jf. tilråding frå Nasjonal strategigruppe II. Ressursfordelinga må avspegle god arbeidsfordeling. Ressursane bør fordelast med minst 50 % på DPS-nivå. Psykisk helsevern for barn og unge bør sikrast nyttiggjere seg etablert behandlingspraksis, hospitalisering eller poliklinikk. Erfaringane så langt er svært gode, målet er å unngå unødvendige innleggingar og å redusere bruk av tvang. Pasientgruppa er i all hovudsak pasientar med alvorleg psykisk liding og rusproblematikk. Til dette prosjektet har ein fått tildelt samhandlingsmidlar. Det er for 2011 søkt om tilsvarande midlar for å kunne etablere same tilbodet på Haugalandet. Helse Vest har gitt dette prosjektet forskingsstatus og har sett av midlar til det. Klinikk for psykisk helsevern er også deltakar i POP-studien, og har t.o.m. dette året deltatt i Prodromalstudien. Helse Fonna er i prosess for å vurdera oppstart av eining for tverrfagleg spesialisert behandling. Helse Fonna tek opp att arbeidet med ruskjeden Det er etablert ambulante team ved alle DPS-a i Helse Fonna HF. I tillegg er der etablert ambulant team knytt til Sikkerheitsseksjonen i klinikken. Helse Fonna har måloppnåing på ressursfordelinga mellom sentralsjukehusfunksjon og lokalsjukehusfunksjon (DPS). Det pågår eit arbeid for å styrke tilbodet til barn og

3 3.4.5 Diagnostisering og behandling av kreft minst 20 % av dei samla ressursane til psykisk helsevern. Følgje opp tilrådingane i dei andre rapportane frå Nasjonal strategigruppe II Setje i verk tiltak for at rapporteringskjeda i forhold til NPR fungerer på alle nivå. Alle einingar/klinikkar /avdelingar skal gjennomføre opplæring i registreringsrettleiaren. Kvaliteten på pasientdata som dreier seg om bruk av tvang, skal ha særskild merksemd Rapportere utskrivingsklare pasientar, som skal til DPS og kommunar, til Norsk pasientregister Følgje opp den vedtekne funksjonsfordelinga innanfor kreftkirurgi i regionen unge, særskild ved BUP Stord. Det pågår eit forbetringsprogram i Klinikk for Psykisk Helsevern som er initiert etter ei alvorleg tilsynssak i Gjennom dette programmet er der i gang 6 ulike prosjektgrupper: -Organisasjon, leiing og rapportering -Styrke journalabeidet -Kompetanse i klinikken -Kommunikasjon og samhandling -Felles behandlingsprosesser -Handtering av avvik og uønska hendingar. Programmmet skal avsluttast i september 2011 og innarbeidast i Klinikk for Psykisk Helsevern. Tilrådingane frå Nasjonal strategigruppe II er innarbeida i fleire av prosjektgryppene sitt mandat. Det er informert i linja og til leiarar om dette i Klinikk for Psykisk Helsevern. Opplæring er gjeve til leiarar på andre og tredje nivå. Arbeidet med dette er iverksatt og vert prioritert. Ein ventar at registreringa kan bli betre med ny versjon av DIPS for Psykisk Helsevern. Helse Fonna følgjer den vedtekne funksjonsfordelinga innanfor kreftkirurgi i

4 3.5 Andre område Habilitering og rehabilitering Akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus Inngå samarbeidsavtalar med private rehabiliteringsinstitusjonar i eige opptaksområde og bidra til utvikling av kompetansen og tenestene ved institusjonane Leggje til rette for at tenesta fungerer som praksisarena for å sikre gode læringsvilkår innanfor fagfeltet Setje i verk tiltak for å sikre nødvendig språk- og kulturkompetanse i AMK-sentralane regionen. All kreftkirurgi innan til dømes mage/tarm og bryst er samla ved Haugesund Sjukehus. Det er nyleg starta eit arbeid med Plan for Kirurgi i Helse Vest som kan gi endringar i fordelinga. Helse Fonna har ikkje eigne avtalar med private rehabiliteringsinstitusjonar I samband med arbeid/behov i enkeltsaker, driv ein i den aktuelle seksjonen rettleiing ovanfor kommunetilsette, kurskompetanseoverføring, nettverk/grupper kring enkeltbrukarar - òg i forhold til relevante tema. Vi prøver å leggje tilbodet til rette ut frå gjeldande behov i dei ulike kommunane. Utfordringa er at kompetansenivået på personalet varierar i kommunane. Medisinsk indeks er verkty i AMKsentralen. Denne finns på norsk og engelsk. I tillegg er det oppslag på tysk. Her er det oversetting av dei mest nytta akutte medisinske problemstillingane. Vi har regelbunden opplæring og resertifisering av alle AMK-operatørar. Det blir lagt vekt på korrekt opptreden uansett kultur og språkbakgrunn. Vi har også mogelegheit for å bli sett i konferanse

5 3.5.5 Behandling av sjukleg overvekt Oppfylle kompetansekrava i ambulansetenesta, jf. forskrift om akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus Vidareføre og styrkje eit regionalt samarbeid der ein m.a. skal gjere ein tverrfagleg gjennomgang av korleis behandlingsforløpet ved sjukleg overvekt skal vere, kva for indikasjonsgrenser som skal praktiserast for kirurgisk behandling og for for- og etterbehandling, kapasiteten i tenestene og korleis ein kan sikre god oppfølging i samarbeid med primærhelsetenesta med Semantix, som har tolketeneste på døgnbasis. Av dei 150 fast tilsette i tenesta har om lag 125 fagbrev, resten har minimumskompetanse. Det er dei små stasjonane i distrikta som slit mest med å rekruttere tilsette med fagbrev. Føretaket oppfyller kravet om ein fagarbeidar per bil og flytter om naudsynt personell mellom stasjonane for å oppretthalde dette. Det blir kontinuerlig jobba med å auke tal på tilsette med fagbrev. Det er eit stort fokus på å auke kompetansen hjå dei som ikkje har fagbrev, mellom anna gjennom tilsetting av fagutviklarar som legg til rette undervisning, og gjennom krav om hospitering på dei store stasjonane Endokrinolog og kardiolog deltar i regionalt forskingsprosjekt på sjukeleg overvekt. Me arbeider saman med Helse Bergen for å få ein applikasjon i DIPS som gjer at me kan arbeide/systematisere kva me gjer med desse pasientane. Er med i regionalt samarbeid om sjukeleg overvekt. Gastrokirurgisk seksjon deltek i fleire forskingsprosjekt i samarbeid med Universitetet i Bergen. Alle dei fire einingane i Helse Vest er med. Helse Fonna startar også eit nytt prosjekt i samarbeid med Haraldsplass.

6 3.5.8 Ernæring og mattryggleik Leggje til rette for tilbod til pasientane på tvers av føretaksgrensene Styrkje poliklinikktilbodet for å sikre avklaring av operasjonsindikasjon og kunne starte nødvendig forbehandling som gir ein tenleg og aktiv bruk av ventetida der det er operasjonsindikasjon Setje i verk tiltak for å sikre god kompetanse og gode rutinar på områda hygiene og mattryggleik, og følgje opp Mattilsynet sin rapport Nasjonalt tilsynsprosjekt (2008- Det har vore planlagt eit nasjonalt register i fleire år som enno ikkje er i drift. I mellomtida har me oppretta ein database (godkjent av Dataregisteret) i påvente av det nasjonale registeret. Førde og Voss har ein annan behandlingsmetode enn Stavanger og Haugesund. Difor er samarbeidet med Stavanger mest nærliggjande. Helse Fonna har god oppfølgjing av dei opererte pasientane. Indikasjonane for operativ behandling følgjer nasjonale retningsliner. Fritt sjukehusval gjer at Helse Fonna får tilvisingar og behandlar pasientar frå heile Helse Vest-området. Vi tek imot pasientar som ikkje kan opererast med metoden som brukast i Førde og på Voss. Helse Fonna har eigen tverrfagleg fedmepoliklinikk med kirurg, fedmesjukepleiar, anestesilege og ernæringsfysiolog. Psykiater og endokrinolog er også knytt til poliklinikken. Det er utarbeidd standardopplegg/flyt for pasientar, som inkluderer ei aktiv bruk av tida før operasjon, behandlingsopplegg og oppfølgingsperiode etter operasjon Helse Fonna nyttar I K mat som ei overordna føring for oppfølgjinga av mattryggleiken. Føretaket har eit

7 3.6 Beredskap og smittevern 3.7 Utdanning av helsepersonell 2009). Institusjonskjøkken kontinuerleg kvalitetsforbetringsprogram rundt hygiene og mattryggleik. Følgje opp erfaringane frå handteringa av influensa A Influensapandemien blei vesentleg (H1N1) og bidra i utarbeidinga av ny Nasjonal mildare enn frykta. Helse Fonna var godt beredskapsplan mot pandemisk influensa førebudd. Både vaksinering av personalet og handtering av influensapasientar gjekk Oppdatere og gjennomføre nødvendige tilpassingar i beredskapsplanane sine, med utgangspunkt i erfaringane frå handteringa av ny influensa A (H1N1), vulkanutbrotet på Island og den pågåande rulleringa av den regionale beredskapsplanen Setje i verk tiltak for å bidra til auka utdanning i legespesialitetar der rekrutteringa er vanskeleg greitt Vi har ikkje sett grunn til noko vesentleg endring av beredskapsplanen for pandemi Har no klart å rekruttere overlegar innan kardiologi, gastroenterologi, psykiatri og lungemedisin der vi hadde store fristbrot. Det er og rekruttert to geriaterar samt fysikalsk medisinar. Dette har vore viktig for å byggje opp solide einingar innan høvesvis geriatri og spesialisert rehabilitering. Satsinga framover blir innan infeksjonsmedisin, onkologi og nefrologi, der vi er rekrutteringssvake. Elles utgjer rekruttering til Odda sjukehus innan alle yrkesgrupper ei stor utfordring. Pr fekk Helse Fonna tilbakemelding frå Helsedirektoratet om godkjenning som utdanningsinstitusjon ortopedi ved Stord sjukehus. Alle kirurgstillingane ved Stord Sjukehus er besatte.

8 I samarbeid med utdanningsinstitusjonane (Universiteta i Bergen og Oslo) sørgje for tilstrekkeleg mange stillingar for tannlegar under spesialisering i oral kirurgi og oral medisin Heve kompetansen innanfor sterilforsyning. Det regionale kompetansesenteret for smittevern kan vere aktuell samarbeidspartnar ved utvikling og vedlikehald av opplæringsprogram I Klinikk for psykisk helsevern har ei av prosjektgruppene i forbetringsprogrammet i mandatet sitt å lage plan og sette i verk tiltak for korleis klinikken best mogeleg skal tiltrekke seg rett og nødvendig kompetanse. Det er og utarbeida ei tydeleg tilnærming til korleis ulike yrkesgrupper skal få best mogeleg faglig utvikling som treff klinikken sitt faktiske behov. Helse Fonna har stor utfordringar i å rekruttera spesialistar i psykiatri særleg barne- og ungdomspsykiatri. Helse Fonna har som mange andre føretak problem med å rekruttera patologar og radiologar Det er ikkje tilsett oralkirurg i Helse Fonna. Føretaket har hatt tannlegar i hospitering for å førebu dei til eit evt. opptak i studiet i oralkirurgi ved Universitete i Bergen. Det har vore kontakt mellom øre-nase-halsseksjonen og Kjevekirurgisk avdeling ved HUS for å drøfta mogelege rekrutteringsmåtar. Helse Fonna har (for Stord og Haugesund) sentralisert sterilsentralfunksjonen til Haugesund sjukehus. Sterilisering av utstyr ved Odda sjukehus skjer på einingas operasjonsstover. Sterilsentralen er organisert under operasjonsseksjonen i

9 Sikre god kompetanse i bruk av strålekjelder i diagnostikk og behandling, både når det gjeld strålebiologiske forhold generelt og strålehygiene i forhold til pasientar og helsepersonell. Helseføretaka skal sørgje for gode rutinar for internundervisning av relevant personell i strålehygieniske forhold og tilstrekkeleg kompetanse i medisinsk fysikk Etterleve krava i det lovbaserte legefordelingssystemet og bidra til implementering og drifting av det nye systemet for forvaltning av legeheimlar. Haugesund og leia av ein person med vidareutdanning i sterilforsyning. Ny vurdering av kompetansebehaldning og utvikling av kompetanse vil bli prioritert. Det er inngått avtale mellom Helse Stavanger og Helse Fonna om kjøp av kompetanse innanfor medisinsk fysikk tilsvarande 0,75 åv.helse Fonna har etablert internundervisning som tilfredstiller krava frå Statens strålevern for all personell som bruker ioniserande stråling i arbeidet. Etter godkjend kurs i strålevern, teoretisk og praktisk, samt spesifikk opplæring ved aktuell utstyr, gis det brukstillatelse for den enkelte arbeidstakar. Det er utpeika strålevernsansvarleg og strålevernskontaktar som førestår undervisning til alt personell som arbeider med stråling. Det føreligg e-læringskurs i strålevern tilgjengeleg for alle tilsetet via Læringsportalen. Systemansvarleg for portalen (i HR-området) hentar månadleg ut rapport på gjennomført E-læingskurs. Rapportane går til strålevernansvarleg i føretaket. Føretaket bidrar til å etterleve krava i legefordelingssystemet ved å kontrollere at Helse Fonna har godkjente

10 Styrkje utdanningskapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien Sørgje for at det blir etablert tilstrekkeleg mange eigne læreplassar innanfor helsefagutdanninga og ambulansearbeidarutdanninga I samarbeid med utdanningsinstitusjonane sørgje for tilstrekkeleg mange turnusplassar og ha særskild merksemd retta mot plassar for fysioterapistudentar, og sørgje for tilstrekkeleg mange praksisplassar av god kvalitet stillingsheimlar ved rekruttering til legestillingar. Føretaket arbeider aktivt med rekruttering av spesialistar i barne- og ungdomspsykiatri. Får me på plass fast tilsetting av spesialist på BUP-Stord, vil der straks bli søkt om godkjenning som utdanningsinstitusjon. Helse Fonna er samarbeidspartnar med 7 kommunar i Haugesundsområdet der helsefaglærlingane er i praksisopplæring i sjukehusa i føretaket (totalt 48 lærlingar). Denne avtalen er ei tilfredsstillande ordning for alle partar. Avtalen er sagt opp 1. oktober 2010, men er likevel gjeldande til og med april Det er no under utgreiing ei sak til behandling i direktørmøtet før sommaren I saka blir det utreda korleis Helse Fonna skal imøtekoma dette kravet. Helse Fonna tar årleg inn 6-7 nye lærlingar i ambulansearbeidarfaget. Ansvar for tilrettelegging for turnuskandidatar er lagt til seksjonsleiar for kar/endokrin-kirurgisk seksjon. Oppfølgingsansvaret er fordelt på rettleiarar, som er LIS-legar. Praksisperioden varierer, avhengig av trekning, over ein periode på 4-6 månadar.

11 Innan utgongen av 2. tertial 2011, gjere greie for korleis det blir arbeidd for å sikre rekrutteringsgrunnlaget for leiande stillingar i føretaksgruppa og korleis arbeidet med leiarutvikling og suksesjonsplanlegging 1 blir ivaretatt Helse Fonna arbeider aktivt for å rekruttera i leiande stillingar i Helseføretaket. Som del av oppfyljinga av Plan for somatiske helsetenester er det tilsett kvalitetsrådgjevarar på alle nivå. Toppleiargruppa har eigne samlingar og deltek på dei regionale samlingane for toppleiarar i Helse Vest. Helse Fonna har hatt kandidatar i det nasjonale toppleiarprogrammet. Etter fullført program har leiarar gått inn i andre roller og funksjonar, der dei har vidareutvikla seg i rolla som leiar. HR-området har under utarbeiding eit heilhetleg leiaropplærings-/ utviklingsprogram. Her inngår systematisk leiaropplæring der fokus er både på nye og etablerte leiarar. Opplæringsprogrammet består mellom anna av ein basisopplæringspakke, systemopplæring, leiing og rolleforståelse. I tillegg jobbar føretaket med å få på plass ei leiarhandbok som støtteverktøy for leiarane. Opplegg for vegleiing mentorordning for leiarar er og planlagt å få på plass noko lenger fram i tid. HR er i oppstartsfasen av å kartlegge leiartalent i klinikkar/områder m..v. Dette

12 3.8 Forsking 6 Organisatoriske krav Utdanning, etisk rekruttering og gode rutinar for tilsetting Setje i verk nødvendige prosessar og setje av ressursar og kompetanse slik at Norsk vitskapsindeks kan nyttast som rapporteringsverktøy for vitskaplege publikasjonar i helseføretaka seinast innan 1. september 2011 Leggje til rette for å auke talet på læreplassar for elevar i vidaregåande opplæring i Helseføretaka. Både når det gjeld helsepersonell og andre yrkesgrupper. Medverke i Helsedirektoratet sitt arbeid med å vurdere og skaffe kunnskap om framtidig behov for kompetanse og personell i sektoren, med fokus på kompetansebehov utover grunnutdanningane. skal vere avsluttta innan utgangen av oktober. Forskingssjef og forskingsassistent rapporterer innan 1. september Helse Fonna er samarbeidspart med 7 kommunar i Haugesundsområdet, der helsefaglærlingane er i praksisopplæring i sjukehusa i føretaket (totalt 48 lærlingar). Denne avtalen er ei tilfredsstillande ordning for alle partar. Avtalen er sagt opp 1. oktober 2010, men er likevel gjeldande til og med april Det er no beslutta at føretaket frå hausten 2012 tek inn 7 lærlingar årleg i helsefagarbeidarfaget. I tillegg kjem 7-10 lærlingar i ambulansearbeidarfaget, og 2 innan institusjonskokkfaget. Føretaket samarbeidar og med dei vidaregåande skulane som utdannar helsesekretærar, og har elevar herfrå i praksisopplæring gjennom året. Helse Fonna tek del i det regionale arbeidet som har starta opp. Føretaket har starta kartlegging av rekrutteringsutfordringar som skal vere avslutta innan utgangen av året.

13 Sørgje for at WHO sine internasjonale retningslinjer for etisk rekruttering av helsepersonell blir implementert i Sørgje for at dei har gode rutinar ved tilsetting av helsepersonell, jf. Helsedirektoratet si rettleiing Gode rutiner Gode tilsettinger Faste stillingar og deltid Sørgje for at ein som hovudregel brukar faste stillingar, og avgrensar bruken av midlertidige stillingar og vikariat til eit nødvendig minimum (jf. Arbeidsmiljøloven 14-9). Bidra i sluttføringa av arbeidet som er sett i gang for tilrettelegging for faste stillingar for legar i spesialistutdanning. I samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane redusere delen deltid med minst 20 prosent i Delta i arbeidet med vidareutvikling av indikatorar på HR-området, spesielt når det gjeld deltid. Rapportere om utviklinga i deltid og kva for tiltak som er sette i verk for å redusere deltid i årleg melding/tertialvis melding. Helse Fonna held seg til WHO sine retningslinjerfor etisk rekruttering. Nye rutiner vart etablert i Føretaket har kontinuerleg fokus på dette. Føretaket har rutinar som sikrar at føretaket som hovudregel brukar faste stillingar, og avgrensar bruken av midlertidige stillingar og vikariat til eit nødvendig minimum Føretaket vil følgje opp sentrale føringar som er under utarbeiing. Alle medarbeidere kan kontinuerlig oppdatere eigne ønskjer/profil Kvar månad gjennomgår leiinga detaljert informasjon frå kartlegginga, - tema i møter i de ulike klinikkar/områder. Sjølv med mange aktivitetar og direkte purringer er det relativt liten interesse for auka stillingsdel sett i lys av talet som ikkje har full stilling. Føretaket deltar i det regionale arbeidet knytt til vidareutvikling av indikatorar på HR-området Rettleiar/rutine for å unngå uønska deltid og fortrinnsrett til utvida stilling for deltidstilsette er utarbeida og

14 Implementere og levere i tråd med nasjonale HR og HMS-indikatorar etter kvart som dei blir sette i verk. Implementere HR og HMS-indikatorar i si rapportering til styret. Sørgje for at HMS-kartleggingar og undersøkingar skjer ved bruk av dei IKT-løysingane som er tilgjengelege. Det må sikrast at det blir sett av tilstrekkeleg med ressursar for å sluttføre implementeringa. Sørgje for at det i alle einingar blir gjennomført ein enkel vernerunde med jamne mellomrom, i tråd med dei føringane som er gitt. implementert. Det er eit kontinuerleg fokus på uønska deltid i samband med arbeidstidplanlegging og at stillingar blir ledige. Tilsette vil få høve til å få tilbod om utvida stilling i føretaket sitt (nyleg oppretta) bemanningssenter, slik at samla stillingsforhold i Helse Fonna er 100%. Helse Fonna har sendt prosjektsøknad til VOX der oppgåvedeling, kompetansesamansetjing og redusert deltid inngår som målområde. Føretaket implementerer og rapporterer på dei nasjonale HR-indikatorane etter kvart som dei blir sette i verk regionalt. Føretaket er i gang med å rapportere på HR/HMS-indikatorane til styret Helse Fonna har og skal ta del i dei prosessar som er sett i gang når det gjeld elektroniske HMS-kartleggingar deltar på opplæring i PULS-verktøyet (Gat) i mai. Føretaket vil ta i bruk elektronisk HMS kartlegging i Verktøy/rutine for jamleg enkel verneombod er implementert i føretaket. Fleire einingar gjennomfører vernerunda ein gong i veka og synes det er eit nyttig verkty. Andre melder at det blir opplevd som lite nyttig og dei meiner dei har andre måtar å halde orden på.

15 Delta i evaluering av ordninga ved utgangen av 2011 Delta i arbeidet for å sikre rett og betre oppgåvedeling Sikre at dei tillitsvalde og vernetenesta aktivt bidrar i arbeidet Sikre at omgjering av stillingar i føretaket ikkje inneber at oppgåvene blir lagde til utdanningsgrupper med lengre utdanning. Dette kan berre skje basert på ei grundig HR har sett i gong evaluering av den vekentlege vernerunden denne skal vere avslutta innan utgangen av året. Helse Fonna planlegg prosjekt/ utviklingsarbeid relatert til oppgåvedeling og kompetansemiks i einingane. Prosjekt er i oppstartsfasen i med. klinikk. Vidare er det sendt søknad til VOX vedr. oppgavedeling og kompetanse. Helse Fonna har to deltakarar på Mini-KLEMstudiet. Årleg er HR ansvarleg for å gjennomføre ein Samhandlingskonferanse, der alle leiarar, verneombod og tillitsvalte er invitert. Aktørane vert involvert til dialog omkring ulike utfordingar og tema relatert til kultur og samhandling. Etter konferansen blir handlingsplanane for samhandling mellom leiar, TV og VO oppdatert i samarbeid med representantar frå dei tre gruppene. Ansvar for gjennomføring av ulike tiltak blir tydeleggjort i planen. HR er ansvarleg for evaluering og oppdatering. Helse Fonna sine retningsliner for samhandling med tillitsvalte/verneombod skal evaluerast innan utganen av året. Det er rutinar som sikrar vurdering av rett kompetanse til dei ulike oppgåvene/stilling. Omgjering av

16 vurdering og dersom administrerande direktør har godkjent det. Fortløpande delta i implementering av ny versjon av arbeidsplanlegging slik at det understøttar målet om aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging kombinert med rett bruk av kompetanse og ferdigheiter. Sikre at det er lojalitet til nasjonale avtaler for innleige av helsepersonell og rapportere månadleg til Helse Vest RHF i tråd med mal frå HINAS. Sørgje for at alle som ikkje lengre er tilsette er melde ut (og alle forhold knytt til deira tidlegare tilsettingsforhold blir avslutta innan 15. mai 2010). Kvar månad oppdatere arbeidsgivar- og arbeidstakarregisteret slik at det til ein kvar tid er mest mogleg oppdatert. stillingar skal godkjennast av adm.dir. Kompetansesamansetjing gjennomgang i føretaket via lokalt og sentralt prosjekt. Ny versjon blir tatt i bruk når denne er driftsklar. Framdrift i dette skjer i tråd med testing av ny versjon, og i samhandling med dei andre føretaka. HR v/ personaleininga har øyremerka ressurs som administrerer og kvalitetssikrar at avtalane er i tråd med rammeavtalane. Helse Fonna har opparbeida gode rutinar på dette området. Det er få melde avvik til Helse Fonna på dette. Føretaket rapporterar i samsvar med rutine i Helse Vest. Det skjer kontinuerleg rydding i personalsystemet m.o.t. tilsetjingsforhold. Det er rutinar for å oppdatere registra Leggje til rette for rett handtering av overlegepermisjonar Det er etablert rutine/system for å sikre rett handtering av overlegepermisjonar Leggje til rette for implementering av personalportalen HR vil gjennomføre utrulling av for tilsetting, studentar og innleige av personell personalportalen i alle klinikkar/områder i løpet av hausten Om lag 50 leiarar på ulike nivå har pr.dato tatt i bruk ny versjon av personalportalen. Implementering av studentar og innleie

17 6.4.3 Inkluderande arbeidsliv (IA) og sjukefråvær m.v Leggje til rette for registrering av bierverv Leggje til rette for overtaking av NR-databasen. Dersom det er nødvendig skal helseføretaka også delta aktivt i sluttføring av arbeidet og stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for arbeidet. Ta i bruk Personalportalen Utarbeide mål for aktivitetar og resultat i arbeidet med å nå IA-avtalane. Delta i utviklinga av indikatorar for målsettingane med IA-avtalane gjennom Nasjonalt program for stabs- og støttefunksjonar HR standardisering Leggje til rette for eit godt arbeidsmiljø for å sikre god bruk av dei tilgjengelege personellressursane og måla i Inkluderande Arbeidsliv. ikkje avklart, avventar regionale føringar. Føretaket deltar i regional arbeidsgruppe og vil implementere ny modul når denne er klar. Helse Fonna har bidratt i testing av ny modul som nå er produksjonssatt. Foretaket vil være pilot, planlagt oppstart september Helse Fonna har hatt representant med i dette arbeidet og vil setje av ressursar til sluttføring av arbeidet med overtaking av NR-databasen. Ny versjon tatt i bruk av eksisterande brukarar av personalportalen. Detaljert utrullingsplan for ny brukere er klar. Skal være implementert innan utgangen av inneverende år. Arbeidsgruppe har fått oppdrag med å utarbeide mål og delmål for IA-avtalen som ble resignert 8.juni. Leveranse i hht.frist september Helse Fonna vil ta del i dette arbeidet. Helse Fonna har etablert ulike tiltak for å sikre bruk av tilgjengelege personalressursar: - Regelmessig samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. - Leiaropplæring og HMS-opplæring.

18 Ta i bruk IA-modul i arbeidsplansystemet og leggje til rette for IA-samtalar så tidleg som mogleg Konsulentbruk Sikre at det er eit bevisst forhold til og avgrensa bruk av eksterne konsulentar Leiarskap Vidareføre det nasjonale programmet for leiarutvikling, og gjere nødvendige tilpassingar til dei krava og utfordringane leiarane i helseføretaket står ovanfor. Programmet skal leggje vekt på krav til leiarane si rolleforståing (horisontalt og vertikalt), krav til kvalitet og pasientsikkerheit og krava i samhandlingsreforma om samhandling med kommunehelsetenesta. Delta i arbeidet med fastsetting og forankring av ein eigen nasjonal leiarplattform for leiarar i helseføretaka gjennom deltaking i styringsgruppa for Nasjonal leiarutvikling. Leiarplattforma skal konkretisere verdiar, prinsipp, retningslinjer og krav til leiaråtferd i helseføretaka. - Attføringskonsulent og/eller bedriftslege deltar bl.a. i dialogmøte. - Tilrettelegging av arbeidsplassen - Ergonomiopplæring/ryggombod - Dialog om sjukefråværsdata, utvikling Føretaket skal implementere IA-modulen i løpet av To klinikkar er i pilot frå siste kvartal 2010 og skal bidra i planleggingsarbeidet. Vidare planlegging naudsynt. Nye retningslinjer for oppfølging av sjukemeldte pr er implementert. Helse Fonna har stor merksemd rundt bruken av konsulentar i verksemda. Eigne ressursar blir vurdert nytta før ein leigar inn eksternt frå. Helse Fonna har kontinuerleg hatt 1-2 deltakar i det nasjonale toppleiarprogrammet Helse Fonna har planlagt oppstart dialog vedr. leiarplattform i internt stort leiarmøte medio september.

19 Sikre at det er innført einskapleg leiing Delta med toppleiargruppa på samlingane til regionalt leiarprogram Praksis for permisjonar Leggje til rette for permisjon til tilsette som får tilbod om stilling ved UNN, Longyearbyen sjukehus. Sørgje for hensiktsmessig permisjonspraksis når det gjeld tilsette si deltaking i internasjonalt solidaritetsarbeid. 6.8 Nytt naudnett Gjennom lokale førebuingar og deltaking i det regionale prosjektet bidra til at måla med innføringa av nytt digitalt naudnett i Noreg blir nådd Setje av naudsynte ressursar til nytt digitalt naudnett i helseføretaket Helse Fonna har einskapeleg leiing på alle nivå. Helse Fonna si toppleiargruppe deltek i dei regionale leiarsamlingane. Helse Fonna legg til rette for slike permisjonar. Helse Fonna legg til rette for slike permisjonar. Helse Fonna planlegg framdrift i tråd med regional plan, det vil seie anbodsarbeid og kontraktsinngåing i 2011 og implementering medio Det må påreknas til dels høge kostnader til ombygging av server rom og mogelegvis noko ombygging av sjølve AMKsentralen. Implementeringsfasen medio 2012 vil dreie seg om utskifting av telefoni og radioutstyr samt opplæring i nytt utstyr. Naudsynte ressursar vil verte satt av.

Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011

Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Matrise for tertialvis rapportering til RHF-et på krav i Styringsdokumentet 2011 Referanse/sak Tiltak Kommentar 3 Helsefaglege styringskrav 3.4 Særskilde satsingsområde i 2011 3.4.2 Kvalitet og pasienttryggleik

Detaljer

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Sakshandsamar: Saka gjeld: Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa

Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Rapport frå prosjektgruppa Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest Rapport frå prosjektgruppa Utkast mai 2012 Innhald: 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Grunnlagsdokument... 5 1.3

Detaljer

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020

Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Plan for somatiske spesialisthelsetenester i Helse Fonna HF 2010-2020 Vedtatt av styret i Helse Fonna HF 29. september 2010 å r l e g m e l d i n g 2 0 0 9 h e l s e f o n n a Helse Fonna HF fram mot 2020

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

1 Overordna tiltak og føresetnader

1 Overordna tiltak og føresetnader 1 Overordna tiltak og føresetnader 1.1.5 1.1.7 A Mål: Styrkje samarbeidet med primærhelsetenesta Byggje vidare på og utvikle eksisterande samarbeidsavtalar med kommunane og nye samarbeidsløysingar for

Detaljer

Interkommunal Legevakt

Interkommunal Legevakt Plan for etablering av Interkommunal Legevakt som del av Sogn Lokalmedisinske Senter Februar 2013 Innhald Definisjonar og forklaringar...3 1. Bakgrunn for planen...3 1.1. Mandat...3 1.2 Prosjektgruppe...4

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund

STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund STYREMØTE Helse Fonna HF 20.12.13 Kl. 10.00 14.00 Rica Maritim Hotel Haugesund INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.13 kl. 10.00 14.00 Styremøtet

Detaljer