RKK FAGSKOLEN STUDIEPLAN...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RKK FAGSKOLEN STUDIEPLAN..."

Transkript

1 RKK skolen studieplan For Automatisering Studieplanen bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk fagskole Sted Åkrehamn / Stavanger Sist oppdatert Skrevet av lig leder /OSV Kontrollert av Kvalitetsleder/ LK Godkjent av Adm.dir /KHS Godkjent RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 1 av 33 -

2 RKK FAGSKOLEN STUDIEPLAN... 1 AUTOMATISERING GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I TEKNISKE FAG BESKRIVELSE AV FAGSKOLETILBUDET AUTOMATISERING fordypning automatisering MÅL OG OPPTAKSKRAV MÅL FOR UTDANNINGEN Kompetansetittel Dokumentert delkompetanse OPPTAKSKRAV ORGANISERING AV STUDIET MED ARBEIDS- OG VURDERINGSFORMER ORGANISERING AV FORDYPNING AUTOMATISERING ARBEIDSFORMER Ansvar for egen læring Teoretiske studier Praktiske øvinger Hovedprosjektet organisering Studentmapper VURDERINGSFORMER Vurderingsgrunnlag Vurderingsformer Mappevurdering VURDERING AV HOVEDPROSJEKTET Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn SLUTTKARAKTER EKSAMENSORDNING DOKUMENTASJON STUDIEENHETER STUDIEENHET: STUDIEENHET: STUDIEENHET: STUDIEENHET AU 30 FAGSKOLEPOENG ANDRE LOKALE VALG RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 2 av 33 -

3 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I TEKNISKE FAG Tilbudet av fagteknikerutdanningen i Norge er omfattende og skal være tilpasset det teknologiske samfunnets behov for svært mange typer fagteknikerkompetanse. Utdanningene er organisert i en rekke linjer med fordypninger. Utdanningene består av 4 studieenheter som normalt går over to år. Alle som fullfører og består utdanningen får tittelen fagtekniker. Med fagskoleutdanning menes korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Fullført toårig fagteknikerutdanning gir også muligheter til å fortsette i høgskoler for å få den akademiske graden bachelor i ingeniørfag, Formålet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å ivareta tekniske oppgaver og lederoppgaver, i hele samfunnet. Etter fullført studium skal fagteknikeren kunne tilfredsstille ulike nasjonale og internasjonale krav. Utdanningen skal legge grunnlaget for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Studiet skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Gjennom studiet skal studenten utvikle faglig kompetanse, som de skal bygge på og videreutvikle i sitt arbeid som fagtekniker. Dette skjer gjennom å planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver og arbeid som utføres av andre i henhold til gitte krav og spesifikasjoner, hvor det reflekteres over gjennomførte oppdrag. Sosial kompetanse, slik at han/hun kan samarbeide med medarbeidere, utvikle team lede og delta i gruppeprosesser og utvikle arbeidsmiljø som er både trygt og utfordrene og som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet. Sosial kompetanse er også en forutsetning for å kunne samarbeide med kolleger, ledelse og faglig miljø. Ferdigheter i å bruke IKT i lærings og utviklingsprosesser, å beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål, samt organisere, lede, dokumentere og vurdere lærings og utviklingsprosesser. Holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 3 av 33 -

4 1.1 Beskrivelse av fagskoletilbudet Automatisering En fagteknikers arbeidsoppgaver innenfor faget elektro spenner over et vidt felt. Arbeid med elektrisk og elektronisk utstyr krever stor grad av nøyaktighet, og det setter store krav til utøveren. For en fagtekniker vil det dessuten være viktig å kunne kombinere teoretiske kunnskaper med praktiske erfaringer for å utføre arbeid på en teknisk og økonomisk forsvarlig måte. I arbeid som fagtekniker vil du være med på å sette i drift systemer som griper inn i andre personers hverdag, og det er derfor viktig å kunne ha en helhetlig forståelse for faget og samfunnet rundt oss. Som mellomleder vil en fagtekniker ha behov for å kunne kommunisere med alle nivåer innenfor en organisasjon, og det vil også være nødvendig å kommunisere med bedrifter utenfor egen organisasjon. Med den internasjonalisering vi ser i dag, vil slik kommunikasjon ofte ikke være på norsk, og en fagtekniker må derfor kunne beherske minst ett fremmedspråk så godt at faglig kommunikasjon kan foregå også utover landets grenser. teknikeren vil med sin bakgrunn og teoretiske kunnskaper være et naturlig bindeledd mellom de som praktisk og de som teoretisk utøver faget. teknikeren må derfor ha gode samarbeids og kommunikasjonsevner. Det er også viktig at fagteknikeren har innsikt i og kunnskaper om økonomi og personaladministrasjon, slik at hun kan utføre arbeidsoppgaver som kombinerer dette med tekniske disipliner. I arbeidssituasjoner der fagteknikeren er ansvarlig for egen og andres sikkerhet, er det nødvendig å ha kunnskaper om helse og miljø slik at dette kan bli ivaretatt på en forsvarlig måte. Der arbeidsplassen påvirker det ytre miljøer må fagteknikeren bidra til at miljømessige skader minimaliseres, og hun må arbeide for at ugunstig miljøpåvirkning opphører. teknikerutdanningen skal motivere dyktige fagfolk til å utdanne seg videre på høgskolenivå for at viktig kunnskap om praktisk gjennomføring av arbeidsoppgaver skal tilflyte dette sjiktet. Kombinasjonen av praktisk erfaring og teoretisk kunnskap vil være av uvurderlig betydning for de valg framtidens ledere skal kunne ta fordypning automatisering Automatisering som disiplin har et sterkt tverrfaglig preg. området har utviklet seg fra mekanisering av tunge operasjoner i industrien til å være et nesten altomfattende begrep, sterkt preget av utviklingen innen elektronikk og databehandling. I dag dekker automatiseringsbegrepet nærliggende fag som teknisk kybernetikk, reguleringsteknikk, styring, prosesskontroll og overvåking. Et automatisert anlegg slik det er lagt til grunn i denne læreplanen, grenser på den ene siden mot de administrative systemene som for eksempel produksjonsplanlegging og vedlikehold, og på den andre siden mot den prosess RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 4 av 33 -

5 som skal automatiseres. Læreplanen omhandler den teknologi og bakenforliggende teori som dekker disse områdene. I tillegg er måleteknikk et vesentlig element. En fagtekniker med fordypning innen automatisering kan lede og være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg. Å få et automatisert anlegg til å fungere krever bred helhetstenking som omfatter både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 5 av 33 -

6 2 MÅL OG OPPTAKSKRAV Deltidsstudium (semestrene fordelt over 4 år) 2.1 MÅL FOR UTDANNINGEN Kompetansetittel Kompetanse som automatiseringstekniker oppnås etter fullført og bestått 1. til 4. semester. Dette gir 120 fagskolepoeng Dokumentert delkompetanse Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført emne. Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag. Som ferdig fagtekniker med fordypning automatisering skal du kunne: Planlegge og prosjektere automatiserte anlegg og prosesser Drifte og vedlikeholde automatiserte anlegg Installere og reparere automasjonsteknisk utstyr teknikeren må kunne arbeide nøyaktig og systematisk alene og i samarbeid med andre. En fagtekniker må kunne forstå hvordan forsvarlig anleggssikkerhet kan ivaretaes. Som fagtekniker med automatisering som fordypning, kan du lede og være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg. For å få et automatisert anlegg til å fungere kreves en bred helhetstenkning som omfatter teoretiske kunnskaper, kreativitet og praktiske ferdigheter. Aktuelle arbeidsområder for en fagtekniker innen automatisering kan være: Driftsledere for automatiserte prosesser Rådgivende ingeniører Konstruksjon av automatisert utstyr Utdanningsinstitusjoner Salg og service av tekniske hjelpemidler og systemer 2.2 OPPTAKSKRAV For opptak kreves fagbrev innen et av elektrofagene eller fagområdet Teknikk- og industriell produksjon (tidligere Mekaniske fag (R94)) eller tilsvarende. Søkere med fagbrev/svennebrev før Reform94, eller bare med praksis, må i tillegg ha realkompetanse i allmenne fag, ikke eldre enn 10 år, tilsvarende VK1 nivå. RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 6 av 33 -

7 Det er anledning å søke om opptak på grunnlag av dokumentert realkompetanse. Realkompetansebevis utstedt av fylkeskommune eller annen offentlig myndighet godkjennes. Søkere kan også tas opp til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering. Krav til evt realkompetanse gjennomført av tilbyder er beskrevet i inntaksreglementet 9, der det legges vekt på følgende elementer: Omfang av relevant yrkespraksis: Delegerte arbeidsoppgaver Veiledning og opplæring Kurs og annen dokumentert utdanning Søkerens egenvurdering jfr. egenerklæringsskjema som fås ved henvendelse til skolen Det er mulig for studenten å søke om fritak for ett eller flere fag dersom han/hun kan dokumentere at de har tilsvarende faglig nivå fra før. Tilbyder understreker at realkompetanse skal være relevant og tilsvarende det formelle inntakskravet. Søkere som vurderer å søke på dette grunnlaget oppfordres til å henvende seg til skolen (studiestedet) før de sender søknad. RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 7 av 33 -

8 3 ORGANISERING AV STUDIET MED ARBEIDS- OG VURDERINGSFORMER 3.1 Organisering av fordypning automatisering Toårig fagteknikerutdanning består av fire studieenheter som inneholder flere emner. Disse består av et eller flere fag. Til sammen utgjør utdanningen 120 fagskolepoeng. Fordypning: AUTOMATISERING 1. STUDIEENHET POENG 2. STUDIEENHET POENG Emne 1: LINJEFAG 4 Emne 3: LØMFAG 14 NETTVERKSKOMMUNIKASJON 4 ORGANISASJON OG LEDELSE 5 KOMMUNIKASJONSFAG 12 ØKONOMISTYRING 6 NORSK 9 MARKEDSFØRINGSLEDELSE 3 ENGELSK 3 Emne 4: LINJEFAG 15 REALFAG 10 ELEKTROTEKNIKK 9 FYSIKK 4 ELEKTRONISKE SYSTEMER 6 MATEMATIKK 6 Emne 2: LOKALT VALG 1 Emne 2: LOKALT VALG 4 FYSIKK Fordypning FYSIKK Fordypning 1 MATEMATIKK Fordypning MATEMATIKK Fordypning 1 IKT OG DATATEKNIKK IKT OG DATATEKNIKK 2 SUM FAGSKOLEPOENG 30 SUM FAGSKOLEPOENG STUDIEENHET AU POENG 4. STUDIEENHET AU POENG Emne 5: LINJEFAG 9 Emne 7AU: LINJEFAG AU 24 MÅLETEKNIKK 4 STYRING 9 TEGNING OG DOKUMENTASJON 5 OPERATØRSYSTEMER 5 Emne 6AU: LINJEFAG AU 16 REGULERINGSTEKNIKK 10 INSTRUMENTERING 8 Emne 8AU: HOVEDPROSJEKT 6 ENERGITEKNISKE KOMPONENTER 8 SUM FAGSKOLEPOENG 30 Emne 9AU: LOKALT VALG 5 MATEMATIKK II SUM FAGSKOLEPOENG 30 RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 8 av 33 -

9 3.2 ARBEIDSFORMER Studentene ved dette studiet har erfaring fra arbeid innen tekniske fag. Dette gir anledning til å legge til rette for erfaringsbaserte og studentsentrerte undervisningsformer. Et overordnet prinsipp i studiet er derfor å aktivisere studentenes egne tanker, kunnskaper og erfaringer knyttet til fagområdet. Studiene ved linjen for elektro krever at studentene deltar med stor grad av egenaktivitet. Reell læring fremmes ved aktiv problemløsende virksomhet, ikke ved formidling av ferdigformulert stoff. Læring skjer som en konsekvens av studentenes egen motivasjon og innsats, alene og i samhandling med andre. Utdanningen er en prosess hvor studentene får trening i å gi og motta kritiske vurderinger i samarbeidssituasjoner på en konstruktiv måte. Det legges opp til bruk av ulike pedagogiske tilnærmingsmåter. Et viktig element i studiet er bruk av studentaktive undervisningsmetoder. Læringssituasjonene blir i mest mulig grad lagt til rette for yrkesfunksjonen. På den måten integreres holdninger, verdier og fagkunnskap på en naturlig måte. Studentene skal medvirke i beslutningsprosessen i forhold til gjennomføring av studiet. I studiet legges det vekt på vekselvirkning mellom teori og praksis, for å synliggjøre det gjensidige avhengighetsforholdet mellom disse kunnskapstypene. I samarbeid mellom studenter og lærere deles studentene inn i grupper. Disse gruppene skal være i virksomhet gjennom hele studiet. Gruppenes funksjon og arbeidsform vil veksle og være avhengig av hvilke temaer som står i fokus. Hensikten er at studentgruppene skal være: produkt og prosessorienterte arbeidsgrupper, utgangspunkt for å fokusere på gruppedynamikk redskap for egen vekst og utvikling Ansvar for egen læring Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er at studentene har ansvar for egen læring. Det innebærer at studenten aktivt må oppsøke læringssituasjoner og læringsarenaer. Skolens rolle blir i større grad å tilrettelegg for læring og støtte/veilede studenten i læreprosessen. Ansvar for egen læring stiller krav til studenten om bevissthet i forhold til læreprosesser og egne læringsbehov. Det er ikke synonymt med selvstudium. Ansvar for egen læring som pedagogisk prinsipp innebærer i langt større grad aktiv samhandling med andre aktører i læringsmiljøet for å kunne hente ut og nyttiggjøre seg læringspotensialet Teoretiske studier RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 9 av 33 -

10 I den tilrettelagte undervisningen legges det opp til bruk av ulike pedagogiske tilnærminger f. eks; videoopptak, rollespill, øvelser, samtalegrupper, diskusjoner, veiledede grupper, forelesninger og nettstøtte ved bruk av Its Learning som læringsplattform. Ukene organiseres med undervisning hvor metodene veksler mellom problembaserte/ prosjektarbeidende studiegrupper og forelesninger. Arbeidet i studiegruppene er obligatorisk og forpliktende. Resultater fra gruppene presenteres i plenum. Det gis veiledning i studiegruppene. Prosjektarbeid og problemløsende læring som metode i undervisningen vektlegges. I samarbeid med studentene velges det ut temaområder som er egnet og ønskelige som område for prosjekt. Gruppene arbeider videre med disse tema og legger fram sitt resultat for medstudentene. Det er opp til gruppen å velge presentasjonsform som er egnet for temaet Praktiske øvinger Tilbyder har ved Åkrehamn mange og velutstyrte laboratorier/praksisarenaer både innenfor elektro og automasjon. Disse vil i utstrakt grad bli tatt i bruk i alle fag det faller naturlig, for å tilfredsstille de krav som er satt i denne studieplanen Hovedprosjektet organisering Arbeidet med hovedprosjektet starter i løpet av 3. semester. Arbeidet med prosjektet foregår parallelt med undervisningen i resten av studiet. Innen fastsatt tidspunkt må studentene ha levert forslag til problemstilling. Denne skal inneholde: foreløpig problemstilling med begrunnelse fremdriftsplan Dette godkjennes av veileder innen 14 dager. Besvarelsen innleveres til fastsatt tid ved slutten av studiet Veiledning Det oppnevnes veileder og det gis fortløpende veiledning i prosjektarbeidet. Studentene er ansvarlig for å avtale veiledning hvor veiledningsbehov er klargjort på forhånd Oppgaveseminar I tillegg eller som alternativ til individuell veiledning kan det arrangeres oppgaveseminarer etter nærmere avtale. På oppgaveseminarene skal studentene RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 10 av 33 -

11 presentere sine foreløpige arbeider for medstudentene og veileder. Presentasjonen danner grunnlag for diskusjon. Hensikten er å gi felles veiledning og respons med læringsutbytte både for de som legger fram, og de som er deltakere Vurderingskriterier Besvarelsen vurderes i forhold til følgende kriterier: 1. lig rettet: Oppgaven skal gjenspeile relevante problemområder innenfor fagområdet til studenten. Kunnskap fra studentenes basisfag skal komme til uttrykk. 2. Metodisk redegjøringskrav: Det skal gjøres rede for metodevalg og vise evne til å finne fram kildestoff, bruke kilder i behandlingen av eget materiale, og til å vise saklig kildekritikk. Oppgaven må være utført i samsvar med gjeldende etiske retningslinjer. Besvarelsen skal ha en form som samsvarer med skolens retningslinjer for oppgaveskriving. 3. Selvstendighet: Prosjektet skal vise selvstendige vurderinger og at temaet behandles saklig, kritisk og analytisk med drøfting av standpunkter og påstander. 4. Oppgavelikhet: Prosjektet må ikke vise påfallende likhet med andre besvarelser eller tidligere publisert materiale. 5. Omfang: Prosjektet må ikke overstige 30 A4sider Times New Roman størrelse 12 enkel linjeavstand + evt. teknisk tilleggsdokumentasjon. 6. Innlevering: Prosjektet leveres i 2 (eller 3) eksemplarer innen fastsatt tid Studentmapper Hver student vil kunne samle sine skriftlige besvarelser i egen mappe gjennom studieåret. Mappen skal være et redskap for studenten i å vurdere egen læring og studieprogresjon. Bl.a. vil mappeinnholdet være utgangspunkt for vurderingssamtaler omkring egen læring både med lærer og medstudenter. Its Learning vil tas i bruk som elektronisk mappe. 3.3 VURDERINGSFORMER Vurderingsgrunnlag Hensikten med vurderingsgrunnlaget i fagteknikerutdanningen skal være å få til en kontinuerlig læringsprosess hos studentene. Ved å gi mulighet til å forbedre seg underveis i løpet, vil den første kunnskapen i et fag/emne kunne suppleres med ny kunnskap. et er at studenten skal kunne se at det er en sammenheng mellom fag/emner som kan utnyttes for å komme frem til et best mulig sluttresultat Vurderingsformer RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 11 av 33 -

12 Vurdering foretas på en slik måte at skolen på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere om studentene har tilegnet seg kunnskapen og kompetansen som er skissert i målsettingene for teknikerutdanningen. Det skal foretas en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og holdninger Det skal benyttes bokstavkarakterer. Karakterskalaen går fra A t.o.m. F, hvor A er beste karakter og F er Ikke-bestått Mappevurdering skal brukes Mappevurdering Mappevurdering benyttes for å få bedre sammenheng og helhet i læringsprosessen. Dette oppnås blant annet ved at innleveringer og prøver ikke er avsluttet i det øyeblikk de er levert, men at de i større grad benyttes som et ledd i læringsprosessen og et grunnlag for veiledning til studenten om hva det må arbeides videre med. Forutsetningen er også at det skal være en tettere dialog mellom faglærer og student om progresjon og utvikling i læringa, noe som innebærer at lærer og student går gjennom innholdet i mappa ved minst et par milepæler i løpet av skoleåret. Studenten skal føre logg over det som plasseres i arbeidsmappa. Den bør inneholde elementer som tidspunkt for når noe blir lagt inn, synspunkter rundt egen progresjon og læring etc. Når sluttkarakter i emnet fastsettes, blir det gjort på grunnlag av en helhetlig vurdering av studenten. I tillegg til mappa vil da momenter som faglig interesse, deltakelse og aktivitet i timene, samarbeid med medstudenter og lærere etc. bli vurdert Mappa skal minst inneholde: Mappa skal inneholde dokumentasjon på alle obligatoriske aktiviteter i fagene. Dokumentasjonen skal vurderes av faglærer, som gir tilbakemelding til studentene. 3.4 Vurdering av hovedprosjektet Hovedprosjektet utgjør et selvstendig emne og gis en egen karakter. Vurderingen bygger på en underveisvurdering og en sluttvurdering: Underveisvurdering utgjør 30 % av grunnlaget for karakteren og omfatter: a. faglig innhold b. kommunikasjon, samarbeid, problemløsing, rapportering c. prosjektarbeidet som prosess / helhetlig kompetanse RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 12 av 33 -

13 Sluttevalueringen utgjør 70 % av grunnlaget for karakteren. Den skal knyttes til gruppas sluttrapport/produkt og muntlig presentasjon (for oppdragsgiver, medstudenter, lærere og andre). Hovedprosjektet kan gjennomføres, men eksamen ikke avlegges, i dette emnet hvis studenten har fag i studiet som ikke er bestått Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn Nasjonalt Utvalg for Tekniske skoler (NUTF) anbefaler at følgende beskrivelser legges til grunn for karaktersetting: Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 3.5 Sluttkarakter Alle emner gis sluttkarakter basert på mappevurdering i de enkelte fag. 3.6 EKSAMENSORDNING Eksamen gjennomføres etter følgende minimumsplan: Hovedprosjektet avsluttes med en tverrfaglig prosjekteksamen som består av et individuelt oppsummeringsnotat og en muntlig eksaminasjon. Det gis en samlet karakter. Emnet som omfatter fagene organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse og økonomistyring avsluttes med en tverrfaglig eksamen. I tillegg skal to emner trekkes ut til eksamen. Øvrige emner kan også avsluttes med eksamen. Skolen skal gi utfyllende bestemmelser for organiseringen av eksamen. RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 13 av 33 -

14 3.7 DOKUMENTASJON Etter fullført og bestått 2-årig fagteknikerutdanning i automasjon, utstedes det vitnemål for graden fagtekniker. Etter fullført, men ikke bestått, fagteknikerutdanning utstedes det kompetansebevis. Etter fullført emnene kan det utstedes emnebevis. På vitnemålet skal linje, fordypning og tittel på hovedprosjektet framgå. Vitnemålet skal omfatte de emnene som inngår i utdanningen. Vitnemålet skal påføres fagenes omfang i studiepoeng og de karakterene som er oppnådd. På vitnemålets siste side beskrives emnene med tilhørende fag. RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 14 av 33 -

15 4 Studieenheter studieenhet: Kommunikasjonsfag 12 fagskolepoeng Norsk 9 fagskolepoeng (324 timer) 1. og 2. og 4. semester Studentene skal kunne kommunisere skriftlig og muntlig på en hensiktsmessig måte språket som verktøy for god kommunikasjon grammatikk, språklige, stilistiske og grafiske virkemidler norsk kultur og norsk litteratur med hovedvekt på tida etter 1814 hovedtrekk i språksituasjonen og språkutviklingen i Norge de viktigste massemediene og hvordan de påvirker oss bruke mål og mottakeranalyse bruke IKT hjelpemidler, herunder tekstbehandlings og presentasjonsprogrammer dataprogrammer til å forbedre kvaliteten på sine skriftlige arbeider tilegne seg kunnskap og informasjon gjennom ulike kanaler kommentere og vurdere ulike typer tekster brev, rapporter, søknader, instruksjoner og beskrivelser, referater, debattinnlegg, resonnerende framstillinger, planlegging, gjennomføring og presentasjon av tverrfaglige prosjekter foredrag, presentasjoner, instruksjoner, debatter, formelle og uformelle møter betydningen av god kommunikasjon for arbeids- og samfunnsliv Undervisningsmetoder lærer gjennomgår relevante emner i forelesninger med dialog og tilpasser veiledning i prosjektarbeid til linjefag. et blir i størst mulig utstrekning integrert i den enkelte linjes fordypningsfag Arbeidskrav Vurderingsform Obligatoriske innleveringer fra individuelt arbeid og gruppearbeid Mappevurdering skal benyttes. Vurderingsmappen skal bestå av: Innleverte rapporter og øvinger. Vurderingen skal vise studentenes læringsprogresjon i hele perioden. Det gis karakter i faget. Engelstad. Waagaard : Bruer ISBN Engelstad. Waagaard, Veka : Bruer ISBN fagskolepoeng i faget skal i 4. semester brukes på tverrfaglige prosjekter. Engelsk 3 fagskolepoeng (81 timer) 1. og 2. semester Studentene skal kunne kommunisere på en hensiktsmessig måte innenfor generell og fagteknisk engelsk og legge grunnlag for bevisste holdninger til andre kulturer RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 15 av 33 -

16 engelsk som verktøy for god kommunikasjon engelsk fagterminologi tverrkulturelle emner engelsk og amerikansk styresett, kultur, næringsliv og skolesystem skriftlig og muntlig kommunikasjon, brev, rapporter, søknader, essay og artikler informasjon gjennom engelske lærebøker/manualer, internett, aviser og tidsskrifter bruke IKT som hjelpemiddel i skriftlig og muntlig kommunikasjon Undervisningsmetoder Lærerstyrt og studentstyrt: foredrag, problemløsning, gruppearbeid, instruksjoner etc. Arbeidskrav Rapporter fra gruppearbeid Vurderingsform Mappevurdering skal benyttes. Vurderingsmappen skal bestå av: Innleverte rapporter og øvinger. Det gis karakter i faget. Marianne Roald Ytterdal: Practical and technical english ISBN , Diverse studierelaterte publikasjoner Det er et mål at den linjerettede delen av faget i så stor grad som mulig skal integreres i andre fag uten at det går ut over kvaliteten på undervisningen i engelsk. Realfag 13 fagskolepoeng Emne 2: Lokalt valg 6 fagskolepoeng Matematikk 6 fagskolepoeng Matematikk fordypning 2 (162 timer) fagskolepoeng(54 timer) 1. og 2. semester 1. og 2. semester Studentene skal tilegne seg kunnskaper i grunnleggende emner i matematikk og få innsikt i anvendelsen av matematikk innenfor tekniske fagområder. Algebra, brøkregning, faktorisering, potenser, rotuttrykk Likninger, ulikheter, formelregning eenheter, geometri, prosentregning, vektorregning Trigonometri, periodiske funksjoner, radianer Funksjoner, derivasjon, integrasjon, regresjon Logaritme og eksponentialfunksjoner Statistikk og sannsynlighet Vektorer Komplekse tall Undervisningsmetoder Undervisningen gjennomføres ved bruk av varierte læringsmetoder; forelesninger, regneøvelser, gruppearbeid, samarbeidslæring etc. Det kreves minst 4 innleverte og godkjente øvinger og minst 4 Arbeidskrav beståtte prøver. RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 16 av 33 -

17 Vurderingsform Det benyttes mappevurdering. Vurderingsmappa skal inneholde minimum 3 innleveringer og minimum 3 prøver. Tittel: Matematikk I for teknisk fagskole og Matematikk IIb for teknisk fagskole. Forfatter: Lenz/Ommundsen/Strand Forlag: NKIforlaget ISBN og ISBN I tillegg et kompendium som dekker de emner som ikke er dekt med bøkene ovenfor Det er en forutsetning at de allmenne støttefagene fysikk og matematikk skal være verktøy til bruk i andre fagsammenhenger og danne grunnlag for forståelse og bearbeiding. Undervisning og innhold må knyttes opp mot de øvrige fagene i fagskolen med relevante eksempler og problemstillinger fra fagområdene. Det er en forutsetning at studentene har en grafisk kalkulator (med bruksanvisning). Hvilken kalkulator som kan brukes må avtales med faglærer. Fysikk 4 fagskolepoeng(108 timer) 1. og 2. semester 1. og 2. semester Fysikk fordypning 2 fagskolepoeng(54 timer) Studentene skal tilegne seg kunnskaper i grunnleggende emner i fysikk og få innsikt i anvendelsen av fysikk innenfor tekniske fagområder. Emnene skal så langt som mulig rettes mot studentens eget fagområde. SIsystemet, omgjøring enheter, prefikser og tierpotenser Gjeldende siffer og usikkerhetsregning Konstant fart, bevegelsesligningene ved konstant aksellerasjon Newtons krefter, identifisere og tegne krefter Forstå og beregne kraftog rotasjonslikevekt Newtons lover, Hooks lov Arbeid, effekt, virkningsgrad Kinetisk energi og potensiell energi i tyngdefeltet og i fjær Loven om bevaring av mekanisk energi, energiregnskap Massetetthet, trykk, oppdrift, temperatur Tilstandsligningene for ideelle gasser Indre energi Termofysikkens 1. hovedsetning Varmekapasitet, faseoverganger, varmeledning Kalorimetriske beregninger Bølgelære, lyd. Lys Optikk Atomfysikk RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 17 av 33 -

18 Undervisningsmetoder Undervisningen gjennomføres ved bruk av varierte læringsmetoder; forelesninger, regneøvelser, gruppearbeid, samarbeidslæring etc. Arbeidskrav Minimum 2/3 av øvingene skal gjennomføres og godkjennes av lærer. Disse øvingene er et av grunnlagene for karaktersettingen i faget. Vurderingsform Mappevurdering skal benyttes. Vurderingsmappen skal bestå av: 2 obligatoriske skriftlige prøver 50% og 2/3 av praktiske/teoretiske øvinger Det gis karakter i faget. Isnes, Nilsen: Fysikk for teknisk fagskole ISBN Det er en forutsetning at de allmenne støttefagene fysikk og matematikk skal være verktøy til bruk i andre fagsammenhenger og danne grunnlag for forståelse og bearbeiding. Undervisning og innhold må knyttes opp mot de øvrige fagene i fagskolen med relevante eksempler og problemstillinger fra fagområdene. Emne 1: Linjefag 4 fagskolepoeng Nettverkskommunikasjon 4 fagskolepoeng (108 timer) 1 og 2. semester Studentene skal tilegne seg kunnskaper om begreper og definisjoner innen nettverkskommunikasjon og kommunikasjonsstruktur. De skal kunne kople opp utstyr i et nettverk hvor enhetene kommuniserer med hverandre. Datakommunikasjonssystem på blokkform Overføring av digitale signaler Protokoller Grensesnitt, konfigurering av styreprogrammer Oppkopling og konfigurering av nettverk Kabler, kablingssystemer Fiberoptiske nettsystemer Buss systemer Konfigurering og sammenkopling av prosessutstyr Feilsøking, sikkerhetskrav for fjernmåling og styringer Undervisningsmetoder Undervisningen skal gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og teoretiske/praktiske øvinger. Forelesningene utføres på ordinert klasserom. Skolens laboratorie og verksted benyttes i stor grad ved de praktiske øvingene. Arbeidskrav Minimum 2/3 av øvingene skal gjennomføres og godkjennes av lærer. Disse øvingene er et av grunnlagene for karaktersettingen i faget. Vurderingsform Mappevurdering skal benyttes. Vurderingsmappen skal bestå av: 2 obligatoriske skriftlige prøver 50% og 2/3 av praktiske/teoretiske øvinger Det gis karakter i faget. RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 18 av 33 -

19 Hans Wold: Datakommunikasjon ISBN Støttelitteratur: Stig Jensen: Introduksjon til datakommunikasjon ISBN Emne 2: Lokalt valg 6 fagskolepoeng IKT og datateknikk 2 fagskolepoeng (54 timer) 1. semester Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om bruk av dataverktøy. Operativsystemer/filbehandling Tekstbehandling Regneark Presentasjonsverktøy Epost World Wide Web Undervisningsmetoder Undervisningen skal gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og teoretiske/praktiske øvinger. Forelesningene utføres på ordinært klasserom. Arbeidskrav Minimum 2/3 av øvingene skal gjennomføres og godkjennes av lærer. Disse øvingene er et av grunnlagene for karaktersettingen i faget. Vurderingsform Mappevurdering skal benyttes. Vurderingsmappen skal bestå av: 2 obligatoriske skriftlige prøver 50% og 2/3 av praktiske/teoretiske øvinger Det gis karakter i faget. Ingen studieenhet: Emne 3: LØMfag 14 fagskolepoeng Organisasjon og Ledelse 5 fagskolepoeng (135 timer) 2. og 3. semester Studentene skal kjenne grunntrekkene i personlighetsutvikling og forstå betydningen av motivasjon, finne løsninger som bedrer kommunikasjon og kunne identifisere og vurdere ulike faktorer som utgjør en organisasjons rammebetingelser. Studentene skal ha kunnskaper om grunnleggende utviklingstrekk og egenskaper ved organisasjoner. Studentene skal kunne vurdere hvordan ulike ledelsesformer og styringsprinsipper påvirker en organisasjons effektivitet, arbeidsmiljø og evne til endring. RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 19 av 33 -

20 Sentrale motivasjonsteorier Gruppeprosesser Kommunikasjon Medarbeidersamtaler Konfliktløsning Arbeidsmiljø Etikk Klassiske og nyere organisasjonsteorier Organisasjonens rammebetingelser Ledelsesteorier, lederroller og lederstiler Personalplanlegging Organisasjonskultur Undervisningsmetoder Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, case og prosjekter. I tillegg vil det bli lagt vekt på veiledning i forbindelse med oppgaver, prosjekter og lignende. Tverrfaglighet vil bli vektlagt 2 skriftlige prøver pr semester. 2 teoriøvinger pr semster. En Arbeidskrav tverrfaglig øving pr semester. Vurderingsform Mappevurdering skal benyttes. Vurderingsmappen skal bestå av: 4 obligatoriske skriftlige prøver 70% og 2 tverrfaglige øvinger 30% Det gis gradert karakter i faget. Karakteren vil inngå i den endelige karakter for emnet og telle 35% av totalkarakteren Organisasjon og ledelse; Per Øiseth, Yngve Lund, Gunnar Ottesen; NKIForlaget ISBN Viktig å bruke informasjonsteknologi i forbindelse med aktuelle lover og tverrfaglig case/prosjekt Økonomistyring 6 fagskolepoeng (162 timer) 2. og 3. semester Økonomi er læren om hvordan vi forvalter ressursene våre på en best mulig måte. Økonomistyringen er en sentral del av bedriftens lederfunksjon og her vil det bli viktig å bruke tilgjengelig informasjonsteknologi. Her blir det spesielt viktig for studentene å sette opp enkle budsjetter, foreta enkle registreringer i regnskapssystemet, føre et enkelt driftsregnskap, sette opp kalkyler, kunne beregne og kommentere nøkkeltall og uttale seg om bedriftens finansiering. Finansregnskap og regnskapsanalyse Ulike budsjetter og budsjettkontroll Kapitalbehov og finansiering Grunnleggende inntekt og kostnadsteori Kalkyler som for eksempel investeringskalkyler, produktkalkyler, for- og etterkalkyler Driftregnskap etter selvkost og bidragmetoden RKK skolen Studieplan TF automasjon Dokument ID FS-FP-AU - side 20 av 33 -

Plan for 2-årig. elkraftutdanning

Plan for 2-årig. elkraftutdanning SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Plan for 2-årig elkraftutdanning Planen for studiet bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk

Detaljer

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Studieplan for 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning kulde- og varmepumpeteknikk Linje for Teknikk og industriell produksjon

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4

1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 27. april 2005 1 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4 1.1 Innledning...4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...4 1.3 Opptakskrav...5 1.4 Struktur

Detaljer

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Energiledelse ORME fagskole Utviklet av Fosen ressurs og ORME fagskole (2010-2011) 1 Godkjent av NOKUT 21.12.2011 som grunnlag for utdanninga. Mindre revisjoner 12.01.2012

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Anlegg Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for Bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Fordypning: Maskinteknikk Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for teknikk og industriell

Detaljer

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005

Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen... 4 1.3 Opptakskrav... 5 1.4 Struktur

Detaljer

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del

Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Nasjonal plan for teknisk fagskoleutdanning generell del Denne planen trer i kraft fra og med august 2013. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 MÅL MED UTDANNINGEN.... 3 1.2 OPPTAKSKRAV... 3 2 ORGANISERING

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Klima energi og miljø (KEM) Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

Automatisering. Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013

Automatisering. Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013 Automatisering Rogaland Kurs og Kompetansesenter August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Rogaland Kurs og Kompetansesenter: Åkrehamn videregående skole r Automatisering Dato for vedtak: 29.08.2013

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2010/2011 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2. REKTOR HAR ORDET 3 3. VÅR VISJON 4 4. SKOLERUTE 2010/2011

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

FAGSKOLEN I ROGALAND, STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE

FAGSKOLEN I ROGALAND, STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE FORDYPNING: AUTOMATISERING Innholdsfortegnelse 1. Studiegjennomføring s. 2 2. Læringsplattform og tekniske hjelpemidler tilpasset deltidsstudiet s. 3 3. Skolens opplæringsplan for utdanningstilbudet (fordypning

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG Kurvmaker Porteføljemaker Salmaker Tredreier Snekker Trevare- og møbelsnekker Treskjærer Møbeltapetserer Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 Mesterutdanningen

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2011/2012 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 11.01.11 2 I dette heftet finner

Detaljer

Nasjonal plan for Elkraft

Nasjonal plan for Elkraft Nasjonal plan for Elkraft Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning under fagretning elektro. Fagskoleloven av 2003 flyttet ansvaret for planverk i fagskolen fra myndighetene til utdanningstilbyderne.

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner Sist oppdatert 05.02.10-1 - I dette heftet finner

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING

OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING NOF Nasjonalt opptakskontor for fagskolen OFFENTLIG FAGSKOLEUTDANNING FAGSKOLEKATALOG 2010/2011 Informasjon om tilbud, opptakskrav, søke- og opptaksrutiner - 1 - I dette heftet finner du en oversikt over

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget Vedtatt av Mesterbrevnemda

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer