Plan for 2-årig. elkraftutdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for 2-årig. elkraftutdanning"

Transkript

1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Plan for 2-årig elkraftutdanning Planen for studiet bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk fagskole

2 I n n h o l d 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i tekniske fag 2.0 Linjen for elektro mål og opptakskrav 2.1 for utdanningen 2.2 Opptakskrav 3.0 Organisering av studiet med arbeids- og vurderingsformer 3.1 Organisering av elkraft 3.2 Organisering av automatisering 3.3 Arbeidsformer 3.4 er 4.0 skoleutdanning i elkraftteknikk Studieenhet: Kommunikasjonsfag: Realfag Modul 1: Linjefag Modul 2: Lokalt valg Studieenhet Modul 3: LØM-fag Modul 4: Linjefag Modul 2: Lokalt valg Studieenhet Modul 5: Linjefag Modul 6: Fordypning EK Modul 7: Fordypning EK Modul 9: Lokale valg EK Studieenhet Modul 7: Fordypning EK Modul 8: Hovedprosjekt Norsk Engelsk Fysikk Matematikk Nettverkskommunikasjon IKT Fysikk fordypning Organisasjon og ledelse Økonomistyring Markedsføringsledelse Elektroteknikk Elektroniske systemer IKT eteknikk Tegning og dokumentasjon Energiproduksjon og distribusjon Automatiserte anlegg IKT Installatørprøven. Matematikk II Elektriske installasjoner Elektriske maskiner og omformere 2

3 1.0 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I TEKNISKE FAG Tilbudet av fagteknikerutdanningen i Norge er omfattende og skal være tilpasset det teknologiske samfunnets behov for svært mange typer fagteknikerkompetanse. Utdanningene er organisert i en rekke linjer med fordypninger. Utdanningene består av 4 studieenheter som normalt går over to år. Alle som fullfører og består utdanningen får tittelen fagtekniker. I Lov om fagskoler slås det i 1. Formål og virkeområde, fast hva som menes med fagskoleutdanning: - Med fagskoleutdanning menes korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Fullført toårig fagteknikerutdanning gir også muligheter til å fortsette i høgskoler for å få den akademiske graden bachelor i ingeniørfag, Formålet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å ivareta tekniske oppgaver og lederoppgaver, i hele samfunnet. Etter fullført studium skal fagteknikeren kunne tilfredsstille ulike nasjonale og internasjonale krav. Utdanningen skal legge grunnlaget for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Studiet skal utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studentene skal etter gjennomført utdanning ha et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Gjennom studiet skal studenten utvikle: faglig kompetanse, som de skal bygge på og videreutvikle i sitt arbeid som fagtekniker. Dette skjer gjennom å planlegge, lede og kontrollere egne arbeidsoppgaver og arbeid som utføres av andre i henhold til gitte krav og spesifikasjoner, hvor det reflekteres over gjennomførte oppdrag. sosial kompetanse, slik at han/hun kan samarbeide med medarbeidere, utvikle team lede og delta i gruppeprosesser og utvikle arbeidsmiljø som er både trygt og utfordrene og som tilfredsstiller krav til helse, miljø og sikkerhet. Sosial kompetanse er også en forutsetning for å kunne samarbeide med kolleger, ledelse og faglig miljø. ferdigheter i å bruke IKT i lærings- og utviklingsprosesser, å beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål, samt organisere, lede, dokumentere og vurdere lærings- og utviklingsprosesser. holdninger som bevisstgjøres og synliggjøres gjennom arbeid og i relasjoner med kolleger, ledelse og faglig miljø 3

4 Linjen for elektro med fordypning elkraft Beskrivelse av utdanningstilbudet. En fagteknikers arbeidsoppgaver innenfor faget elektro spenner over et vidt felt. Arbeid med elektrisk og elektronisk utstyr krever stor grad av nøyaktighet, og det setter store krav til utøveren. For en fagtekniker vil det dessuten være viktig å kunne kombinere teoretiske kunnskaper med praktiske erfaringer for å utføre arbeid på en teknisk og økonomisk forsvarlig måte. I arbeid som fagtekniker vil du være med på å sette i drift systemer som griper inn i andre personers hverdag, og det er derfor viktig å kunne ha en helhetlig forståelse for faget og samfunnet rundt oss. Som mellomleder vil en fagtekniker ha behov for å kunne kommunisere med alle nivåer innenfor en organisasjon, og det vil også være nødvendig å kommunisere med bedrifter utenfor egen organisasjon. Med den internasjonalisering vi ser i dag, vil slik kommunikasjon ofte ikke være på norsk, og en fagtekniker må derfor kunne beherske minst ett fremmedspråk så godt at faglig kommunikasjon kan foregå også utover landets grenser. teknikeren vil med sin bakgrunn og teoretiske kunnskaper være et naturlig bindeledd mellom de som praktisk og de som teoretisk utøver faget. teknikeren må derfor ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Det er også viktig at fagteknikeren har innsikt i og kunnskaper om økonomi og personaladministrasjon, slik at hun kan utføre arbeidsoppgaver som kombinerer dette med tekniske disipliner. I arbeidssituasjoner der fagteknikeren er ansvarlig for egen og andres sikkerhet, er det nødvendig å ha kunnskaper om helse og miljø slik at dette kan bli ivaretatt på en forsvarlig måte. Der arbeidsplassen påvirker det ytre miljøer må fagteknikeren bidra til at miljømessige skader minimaliseres, og hun må arbeide for at ugunstig miljøpåvirkning opphører. teknikerutdanningen skal motivere dyktige fagfolk til å utdanne seg videre på høgskolenivå for at viktig kunnskap om praktisk gjennomføring av arbeidsoppgaver skal tilflyte dette sjiktet. Kombinasjonen av praktisk erfaring og teoretisk kunnskap vil være av uvurderlig betydning for de veivalg framtidens ledere skal kunne ta for passasjerer på teknikkens tog. fordypning elkraft Elkraft er et vidt begrep som omfatter alt fra produksjon og fordeling til forbruk av elektrisk energi. området elkraft består av flere elementer som er nødvendige for at dagens samfunn skal kunne fungere. Her kan en kort nevne stabile strømleveranser, lysanlegg, varmeanlegg, enøk, linjebygging, dimensjonering av tekniske installasjoner i bygg, elektriske maskiner m.m. En fagtekniker med fordypning innen elkraft kan lede og være ansvarlig for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg. Dette innebærer arbeid både på linjer og tekniske installasjoner i bygg. Arbeidet krever gode kunnskaper om lover, regler samt teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter slik at konkrete og problemorienterte oppgaver blir løst på en tilfredsstillende måte. Utdanningen til fagtekniker innen elektro kvalifiserer for arbeid innenfor installasjonsbedrifter, elverk, elektroteknisk rådgivning og salg av tekniske hjelpemidler og systemer. Opplæring etter denne læreplanen tar også sikte på å dekke de teoretiske kravene for å kunne søke autorisasjon som sakkyndig driftsleder, installatør, kontrollør av elinstallasjoner og heisinstallatør. 4

5 2.0 Linjen for elektro mål og opptakskrav Heltidsstudium ved Trondheim tekniske fagskole 2.1 MÅL FOR UTDANNINGEN Elkrafttekniker Kompetanse Kompetanse elkrafttekniker oppnås etter fullført og bestått 1. og 2. semester. Dette gir 60 fagskolepoeng. Dokumentert delkompetanse Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført modul. Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag. Som ferdig fagtekniker med fordypning elkraft skal du kunne; -Planlegge og prosjektere elektriske anlegg -Drifte og vedlikeholde elektriske anlegg -Installere og reparere elektrisk utstyr -teknikeren må kunne arbeide nøyaktig og systematisk alene og i samarbeid med andre. -En fagtekniker må kunne forstå hvordan forsvarlig elsikkerhet kan oppnåes. tekniker elkraft har den nødvendige teoretiske kompetanse i forhold til de krav som stilles i Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk fke til å kunne forestå og utføre arbeid på elektriske installasjoner og utstyr tilkoplet slike anlegg. Opplæringen gir de nødvendige teoretiske kunnskaper for å kunne få autorisasjon som: -Sakkyndig driftsleder -Autorisert installatør Aktuelle arbeidsområder for en fagtekniker innen elkraft kan være: -Installasjonsbedrifter -Energiverk -Rådgivende ingeniører -Produsenter av elektrisk utstyr -Tilsyns- og utdanningsinstitusjoner -Salg av tekniske hjelpemidler og systemer 5

6 2.2 OPPTAKSKRAV For opptak kreves relevant fagbrev eller minst 5 års relevant praksis. Søkere med fagbrev/svennebrev før Reform-94, eller bare med praksis, må i tillegg ha realkompetanse i allmenne fag, ikke eldre enn 10 år, tilsvarende VK1-nivå. Søkere kan også tas opp til studiet på bakgrunn av realkompetansevurdering, hvor følgende tre punkter vektlegges; - omfang av yrkespraksis - relevans av utdanning - søkerens egenvurdering jfr. egenerklæringsskjema som fås ved henvendelse til skolen. Det er mulig for studenten å søke om fritak for ett eller flere fag dersom han/hun kan dokumentere at de har tilsvarende faglig nivå fra før. 6

7 3.0 ORGANISERING AV STUDIET MED ARBEIDS- OG VURDERINGSFORMER Toårig fagteknikerutdanning består av fire studieenheter som inneholder flere moduler. Disse består av et eller flere fag. Til sammen utgjør utdanningen 120 fagskolepoeng: 3.1 Organisering av fordypning elkraft Fordypning: ELKRAFT 1. STUDIEENHET POENG 2. STUDIEENHET POENG MODUL 1: LINJEFAG 4 MODUL3: LØM-FAG 14 NETTVERKSKOMMUNIKASJON 4 ORGANISASJON OG LEDELSE 5 KOMMUNIKASJONSFAG 12 ØKONOMISTYRING 6 NORSK 9 MARKEDSFØRINGSLEDELSE 3 ENGELSK 3 MODUL4: LINJEFAG 15 REALFAG 10 ELEKTROTEKNIKK 9 FYSIKK 4 ELEKTRONISKE SYSTEMER 6 MATEMATIKK 6 MODUL2: LOKALT VALG 1 MODUL2: LOKALT VALG 4 IKT, BRUK AV DATAPROGRAMMER 1 MATEMATIKK FORDYPNING 2 FYSIKK FORDYPNING 2 SUM FAGSKOLEPOENG 30 SUM FAGSKOLEPOENG STUDIEENHET EK POENG 4. STUDIEENHET - EK POENG MODUL5: LINJEFAG 9 MODUL7EK: LINJEFAG EK 24 MÅLETEKNIKK 4 ELEKTRISKE INSTALLASJONER 12 TEGNING OG DOKUMENTASJON 5 EL. MASKINER OG OMFORMERE 12 MODUL6EK: LINJEFAG EK 16 MODUL8EK: HOVEDPROSJEKT 6 ENERGIPROD OG DISTRIBUSJON 9 SUM FAGSKOLEPOENG 30 AUTOMATISERTE ANLEGG 7 MODUL9EK: LOKALT VALG 4 INSTALLATØRPRØVEN* 4 STUDIEKOMPETANSE MATEMATIKK* 4 MODUL2: LOKALT VALG 1 IKT, BRUK AV DATAPROGRAMMER 1 SUM FAGSKOLEPOENG 30 7

8 Gjennomføringsplan for teknisk fagskole elektro med fordypning elkraft og som gir kompetanse som fagtekniker etter gjennomført og bestått 2 år: Fordypning: ELKRAFT 1. semester - HØST POENG 2. semester - VÅR POENG Modul1: LINJEFAG 2 MODUL1: GRUNNLAGSFAG 2 NETTVERKSKOMMUNIKASJON 2 NETTVERKSKOMMUNIKASJON 2 Modul4: LINJEFAG 8 MODUL4: LINJEFAG 7 ELEKTROTEKNIKK 5 ELEKTROTEKNIKK 4 ELEKTRONISKE SYSTEMER 3 ELEKTRONISKE SYSTEMER 3 Modul5: LINJEFAG 5 MODUL5: LINJEFAG 4 TEGNING OG DOKUMENTASJON 3 TEGNING OG DOKUMENTASJON 2 MÅLETEKNIKK 2 MÅLETEKNIKK 2 KOMMUNIKASJONSFAG 6 KOMMUNIKASJONSFAG 4 NORSK 4 NORSK 3 ENGELSK 2 ENGELSK 1 REALFAG 5 REALFAG 5 FYSIKK 2 FYSIKK 2 MATEMATIKK 3 MATEMATIKK 3 Modul2: LOKALT VALG 4 MODUL3: LØM-FAG 6 IKT, BRUK AV DATAPROGRAMMER 2 ORGANISASJON OG LEDELSE 3 FORDYPNING MATEMATIKk 1 ØKONOMISTYRING 3 FORDYPNING FYSIKK 1 MODUL2: LOKALT VALG 2 FORDYPNING MATEMATIKK 1 FORDYPNING FYSIKK 1 SUM FAGSKOLEPOENG 30 SUM FAGSKOLEPOENG semester - HØST POENG 4. semester - VÅR POENG MODUL3: LØM-FAG 8 MODUL6EK: LINJEFAG 7 ORGANISASJON OG LEDELSE 2 ENERGIPROD OG -DISTRIBUSJON 4 ØKONOMISTYRING 3 AUTOMATISERTE ANLEGG 3 MARKEDSFØRINGSLEDELSE 3 MODUL7EK: LINJEFAG 13 MODUL6EK: LINJEFAG 9 ELEKTRISKE INSTALLASJONER 7 ENERGIPROD OG -DISTRIBUSJON 5 EL. MASKINER OG OMFORMERE 6 AUTOMATISERTE ANLEGG 4 MODUL8EK: HOVEDPROSJEKT 6 MODUL7EK: LINJEFAG 11 NORSK 2 ELEKTRISKE INSTALLASJONER 5 MODUL9EK: LOKALT VALG 2 EL. MASKINER OG OMFORMERE 6 INSTALLATØRPRØVEN* 2 MODUL9EK: LOKALT VALG 2 MATEMATIKK II* 2 INSTALLATØRPRØVEN* 2 MATEMATIKK II* 2 SUM FAGSKOLEPOENG 30 SUM FAGSKOLEPOENG 30 * Installatørprøven eller matematikk II velges av studentene 8

9 og timefordelingen: FELLES 1.ÅR ELEKTROLINJE: FAG OG TIMEFORDELING 1. semester - HØST Timer 2. semester - VÅR Timer Modul1: LINJEFAG 2 MODUL1: LINJEFAG 3 NETTVERKSKOMMUNIKASJON NETTVERKSKOMMUNIKASJON 2 3 Modul4: LINJEFAG 9 MODUL4: LINJEFAG 8 ELEKTROTEKNIKK ELEKTROTEKNIKK 5 5 ELEKTRONISKE SYSTEMER ELEKTRONISKE SYSTEMER 4 3 Modul5: LINJEFAG 7 MODUL5: LINJEFAG 4 TEGNING OG DOKUMENTASJON TEGNING OG DOKUMENTASJON 4 2 MÅLETEKNIKK 3 MÅLETEKNIKK 2 KOMMUNIKASJONSFAG 6 KOMMUNIKASJONSFAG 6 NORSK NORSK 4 4 ENGELSK ENGELSK 2 2 REALFAG 8 REALFAG 6 FYSIKK FYSIKK 4 2 MATEMATIKK 4 MATEMATIKK 4 Modul2: LOKALT VALG 4 MODUL3: LØM-FAG 7 IKT, BRUK AV DATAPROGRAMMER ORGANISASJON OG LEDELSE 2 4 FORDYPNING MATEMATIKK ØKONOMISTYRING 2 3 MODUL2: LOKALT VALG 2 NB! Begge fagene under modul 2 er FORDYPNING MATEMATIKK obligatoriske og IKKE valgfag 2 SUM Uketimer 36 SUM Uketimer 36 9

10 3. semester - HØST Fordypning elkraft Timer 4. semester VÅR Fordypning elkraft Timer MODUL3: LØM-FAG 9 MODUL6EK: LINJEFAG 10 ORGANISASJON OG LEDELSE 2 ENERGIPROD OG DISTRIBUSJON 6 ØKONOMISTYRING 3 AUTOMATISERTE ANLEGG 4 MARKEDSFØRINGSLEDELSE 4 MODUL7EK: LINJEFAG 14 ELEKTRISKE INSTALLASJONER MODUL6EK: LINJEFAG 10 7 EL. MASKINER OG OMFORMERE ENERGIPROD OG DISTRIBUSJON 6 7 AUTOMATISERTE ANLEGG MODUL8EK: HOVEDPROSJEKT 4 7 MODUL7EK: LINJEFAG 14 NORSK 2 ELEKTRISKE INSTALLASJONER 7 MODUL9EK: LOKALT VALG 3* EL. MASKINER OG OMFORMERE INSTALLATØRPRØVEN* 7 3* MATEMATIKK II* MODUL9EK: LOKALT VALG 3* 3* INSTALLATØRPRØVEN* *installatørprøven eller matematikk2 velges 3* av studentene. MATEMATIKK II* 3* SUM uketimer 36 SUM uketimer 36 10

11 3.2 ARBEIDSFORMER Studentene ved dette studiet har erfaring fra arbeid innen tekniske fag. Dette gir anledning til å legge til rette for erfaringsbaserte og studentsentrerte undervisningsformer. Et overordnet prinsipp i studiet er derfor å aktivisere studentenes egne tanker, kunnskaper og erfaringer knyttet til fagområdet. Studiene ved linjen for elektro krever at studentene deltar med stor grad av egenaktivitet. Reell læring fremmes ved aktiv problemløsende virksomhet, ikke ved formidling av ferdigformulert stoff. Læring skjer som en konsekvens av studentenes egen motivasjon og innsats, alene og i samhandling med andre. Utdanningen er en prosess hvor studentene får trening i å gi og motta kritiske vurderinger i samarbeidssituasjoner på en konstruktiv måte. Det legges opp til bruk av ulike pedagogiske tilnærmingsmåter. Et viktig element i studiet er bruk av studentaktive undervisningsmetoder. Læringssituasjonene blir i mest mulig grad lagt til rette for yrkesfunksjonen. På den måten integreres holdninger, verdier og fagkunnskap på en naturlig måte. Studentene skal medvirke i beslutningsprosessen i forhold til gjennomføring av studiet. I studiet legges det vekt på vekselvirkning mellom teori og praksis, for å synliggjøre det gjensidige avhengighetsforholdet mellom disse kunnskapstypene. I samarbeid mellom studenter og lærere deles studentene inn i grupper. Disse gruppene skal være i virksomhet gjennom hele studiet. Gruppenes funksjon og arbeidsform vil veksle og være avhengig av hvilke temaer som står i fokus. Hensikten er at studentgruppene skal være: produkt- og prosessorienterte arbeidsgrupper, utgangspunkt for å fokusere på gruppedynamikk redskap for egen vekst og utvikling *Ansvar for egen læring Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er at studentene har ansvar for egen læring. Det innebærer at studenten aktivt må oppsøke læringssituasjoner og læringsarenaer. Skolens rolle blir i større grad å tilrettelegg for læring og støtte/veilede studenten i læreprosessen. Ansvar for egen læring stiller krav til studenten om bevissthet i forhold til læreprosesser og egne læringsbehov. Det er ikke synonymt med selvstudium. Ansvar for egen læring som pedagogisk prinsipp innebærer i langt større grad aktiv samhandling med andre aktører i læringsmiljøet for å kunne hente ut og nyttiggjøre seg læringspotensialet. *Teoretiske studier I den tilrettelagte undervisningen legges det opp til bruk av ulike pedagogiske tilnærminger f.eks; videoopptak, rollespill, øvelser, samtalegrupper, diskusjoner, veiledede grupper, forelesninger og nettstøtte ved bruk av ClassFronter som læringsplattform. Ukene organiseres med undervisning hvor metodene veksler mellom problembaserte/ prosjektarbeidende studiegrupper og forelesninger. Arbeidet i studiegruppene er obligatorisk og forpliktende. Resultater fra gruppene presenteres i plenum. Det gis veiledning i studiegruppene. Prosjektarbeid og problemløsende læring som metode i undervisningen vektlegges. I samarbeid med studentene velges det ut temaområder som er egnet og ønskelige som område for prosjekt. Gruppene arbeider videre med disse tema og legger fram sitt resultat for medstudenter. Det er opp til gruppen å velge presentasjonsform som er egnet for temaet. 11

12 Elkraft er ett av flere fagskoletilbud ved Trondheim tekniske fagskole. Det vil bli lagt opp til samarbeid mellom alle faggrupper i den hensikt å utvikle tverrfaglige aspekter. Der det er praktisk gjennomførbart kan det bli gitt felles undervisning for flere utdanninger. *Praktiske øvinger Trondheim tekniske fagskole har mange og velutstyrte laboratorier både innenfor elektro og automasjon. Disse vil i utstrakt grad bli tatt i bruk i alle fag det faller naturlig, for å tilfredstille de krav som er satt i denne studieplanen. *Hovedprosjektet - Organisering Arbeidet med hovedprosjektet starter i løpet av 3. semester. Arbeidet med prosjektet foregår parallelt med undervisningen i resten av studiet. Innen fastsatt tidspunkt må studentene ha levert forslag til problemstilling. Denne skal inneholde: foreløpig problemstilling med begrunnelse. fremdriftsplan Dette godkjennes av veileder innen 14 dager. Besvarelsen innleveres til fastsatt tid ved slutten av studiet. - Veiledning Det oppnevnes veileder og det gis fortløpende veiledning i prosjektarbeidet. Studentene er ansvarlig for å avtale veiledning hvor veiledningsbehov er klargjort på forhånd. - Oppgaveseminar I tillegg eller som alternativ til individuell veiledning kan det arrangeres oppgaveseminarer etter nærmere avtale. På oppgaveseminarene skal studentene presentere sine foreløpige arbeider for medstudenter og veileder. Presentasjonen danner grunnlag for diskusjon. Hensikten er å gi felles veiledning og respons med læringsutbytte både for de som legger fram, og de som er deltakere. - Vurderingskriterier Besvarelsen vurderes i forhold til følgende kriterier: 1. lig rettet Oppgaven skal gjenspeile relevante problemområder innenfor fagområdet til studenten. Kunnskap fra studentenes basisfag skal komme til uttrykk. 2. Metodisk redegjøringskrav Det skal gjøres rede for metodevalg og vise evne til å finne fram kildestoff, bruke kilder i behandlingen av eget materiale, og til å vise saklig kildekritikk. Oppgaven må være utført i samsvar med gjeldende etiske retningslinjer. Besvarelsen skal ha en form som samsvarer med skolens retningslinjer for oppgaveskriving. 3. Selvstendighet Prosjektet skal vise selvstendige vurderinger og at temaet behandles saklig, kritisk og analytisk med drøfting av standpunkter og påstander. 4. Oppgavelikhet Prosjektet må ikke vise påfallende likhet med andre besvarelser eller tidligere publisert materiale. 12

13 5. Omfang Prosjektet må ikke overstige 30 A4-sider Times New Roman størrelse 12 enkel linjeavstand + evt. teknisk tilleggsdokumentasjon. 6. Innlevering Prosjektet leveres i 2 (eller 3) eksemplarer innen fastsatt tid. *Studentmapper Hver student vil kunne samle sine skriftlige besvarelser i egen mappe gjennom studieåret. Mappen skal være et redskap for studenten i å vurdere egen læring og studieprogresjon. Bl.a. vil mappeinnholdet være utgangspunkt for vurderingssamtaler omkring egen læring både med lærer og medstudenter. Class Fronter vil tas i bruk som elektronisk mappe i tillegg til fysisk mappe. 3.2 VURDERINGSFORMER VURDERINGSGRUNNLAG Hensikten med vurderingsgrunnlaget i fagteknikerutdanningen skal være å få til en kontinuerlig læringsprosess hos studentene. Ved å gi mulighet til å forbedre seg underveis i løpet, vil den første kunnskapen i et fag/modul kunne suppleres med ny kunnskap. et er at studenten skal kunne se at det er en sammenheng mellom fag/moduler som kan utnyttes for å komme frem til et best mulig sluttresultat. er Vurdering foretas på en slik måte at skolen på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere om studentene har tilegnet seg kunnskapen og kompetansen som er skissert i målsettingene for teknikerutdanningen. Det skal foretas en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og holdninger Det skal benyttes bokstavkarakterer. Karakterskalaen går fra A t.o.m. F, hvor A er beste karakter og F er Ikke bestått Mappevurdering skal brukes MAPPEVURDERING Mappevurdering benyttes for å få bedre sammenheng og helhet i læringsprosessen. Dette oppnås blant annet ved at innleveringer og prøver ikke er avsluttet i det øyeblikk de er levert, men at de i større grad benyttes som et ledd i læringsprosessen og et grunnlag for veiledning til studenten om hva det må arbeides videre med. Forutsetningen er også at det skal være en tettere dialog mellom faglærer og student om progresjon og utvikling i læringa, noe som innebærer at lærer og student går gjennom innholdet i mappa ved minst et par milepæler i løpet av skoleåret. Studenten skal føre logg over det som plasseres i arbeidsmappa. Den bør inneholde elementer som tidspunkt for når noe blir lagt inn, synspunkter rundt egen progresjon og læring etc. Når sluttkarakter i modulen fastsettes, blir det gjort på grunnlag av en helhetlig vurdering av studenten. I tillegg til mappa vil da momenter som faglig interesse, deltakelse og aktivitet i timene, samarbeid med medstudenter og lærere etc. bli vurdert Mappa skal minst inneholde: Mappa skal inneholde dokumentasjon på alle obligatoriske aktiviteter i fagene. Dokumentasjonen skal vurderes av faglærer, som gir tilbakemelding til studentene. 13

14 Vurdering av hovedprosjektet Hovedprosjektet utgjør en selvstendig modul og gis en egen karakter. Vurderingen bygger på en underveisvurdering og en sluttvurdering: Underveisvurdering utgjør 30 % av grunnlaget for karakteren og omfatter: o faglig innhold o kommunikasjon, samarbeid, problemløsing, rapportering o prosjektarbeidet som prosess / helhetlig kompetanse Sluttevalueringen utgjør 70 % av grunnlaget for karakteren. Den skal knyttes til gruppas sluttrapport/produkt og muntlig presentasjon (for oppdragsgiver, medstudenter, lærere og andre). Hovedprosjektet kan gjennomføres, men eksamen ikke avlegges, i denne modulen hvis studenten har fag i studiet som ikke er bestått. Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn Nasjonalt Utvalg for Tekniske skoler (NUTF) anbefaler at følgende beskrivelser legges til grunn for karaktersetting: Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. Sluttkarakter Alle moduler gis sluttkarakter basert på mappevurdering i de enkelte fag. 14

15 EKSAMENSORDNING Eksamen gjennomføres etter følgende minimumsplan: Hovedprosjektet avsluttes med en tverrfaglig prosjekteksamen som består av et individuelt oppsummeringsnotat og en muntlig eksaminasjon. Det gis en samlet karakter. Modulen som omfatter fagene organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse og økonomistyring avsluttes med en tverrfaglig eksamen. I tillegg skal to moduler trekkes ut til eksamen. Øvrige moduler kan også avsluttes med eksamen. Skolen skal gi utfyllende bestemmelser for organiseringen av eksamen DOKUMENTASJON Etter fullført og bestått 2.årig fagteknikerutdanning i elkraft eller automasjon, utstedes det vitnemål for tittelen fagtekniker. Etter fullført, men ikke bestått, fagteknikerutdanning utstedes det kompetansebevis. Etter fullført modul kan det utstedes modulbevis. På vitnemålet skal linje, fordypning og tittel på hovedprosjektet framgå. Vitnemålet skal omfatte de modulene som inngår i utdanningen. Vitnemålet skal påføres fagenes omfang i studiepoeng og de karakterene som er oppnådd. På vitnemålets siste side beskrives modulene med tilhørende fag. 15

16 4.0 FAGSKOLEUTDANNING I ELKRAFTTEKNIKK studieenhet: Kommunikasjonsfag 12 fagskolepoeng Norsk 9 fagskolepoeng (198 timer) 1. og 2. og 4. semester Studentene skal kunne kommunisere skriftlig og muntlig på en hensiktsmessig måte språket som verktøy for god kommunikasjon grammatikk, språklige, stilistiske og grafiske virkemidler norsk kultur og norsk litteratur med hovedvekt på tida etter 1814 hovedtrekk i språksituasjonen og språkutviklingen i Norge de viktigste massemediene og hvordan de påvirker oss bruke mål - og mottakeranalyse bruke IKT - hjelpemidler, herunder tekstbehandlings- og presentasjonsprogrammer dataprogrammer til å forbedre kvaliteten på sine skriftlige arbeider tilegne seg kunnskap og informasjon gjennom ulike kanaler kommentere og vurdere ulike typer tekster brev, rapporter, søknader, instruksjoner og beskrivelser, referater, debattinnlegg, resonnerende framstillinger, planlegging, gjennomføring og presentasjon av tverrfaglige prosjekter foredrag, presentasjoner, instruksjoner, debatter, formelle og uformelle møter betydningen av god kommunikasjon for arbeids- og samfunnsliv lærer gjennomgår relevante emner i forelesninger med dialog og tilpasser veiledning i prosjektarbeid til linjefag. et blir i størst mulig utstrekning integrert i den enkelte linjes fordypningsfag Arbeidskrav Obligatoriske innleveringer fra individuelt arbeid og gruppearbeid Innleverte rapporter og øvinger. Vurderingen skal vise studentenes læringsprogresjon i hele perioden. Det gis sluttkarakter i faget Litteratur Engelstad, Waagaard.. Bruer ISBN Engelstad, Waagaard, Veka Bruer ISBN Spesielle forhold 2 fagskolepoeng i faget skal i 4. semester brukes på tverrfaglige prosjekter. Engelsk 3 fagskolepoeng (66 timer) 1. og 2. semester Studentene skal kunne kommunisere på en hensiktsmessig måte innenfor generell og fagteknisk engelsk og legge grunnlag for bevisste holdninger til andre kulturer engelsk som verktøy for god kommunikasjon engelsk fagterminologi tverrkulturelle emner engelsk og amerikansk styresett, kultur, næringsliv og skolesystem skriftlig og muntlig kommunikasjon, brev, rapporter, søknader, essay og artikler informasjon gjennom engelske lærebøker/manualer, internett, aviser og tidsskrifter bruke IKT som hjelpemiddel i skriftlig og muntlig kommunikasjon Lærerstyrt og studentstyrt: foredrag, problemløsning, gruppearbeid, instruksjoner etc. Arbeidskrav Rapporter fra gruppearbeid Innleverte rapporter og øvinger. Det gis sluttkarakter i faget. Litteratur Marianne Roald Ytterdal: Practical and technical english ISBN , Diverse studierelaterte publikasjoner Spesielle forhold Det er et mål at den linjerettede delen av faget i så stor grad som mulig skal integreres i andre fag uten at det går ut over kvaliteten på undervisningen i engelsk. 16

17 Realfag 13 fagskolepoeng Modul 2: Lokalt valg 6 fagskolepoeng Matematikk 6 fagskolepoeng (132timer) Matematikk fordypning 2 fagskolepoeng(44 timer) 1. og 2. semester 1. og 2. semester Studentene skal tilegne seg kunnskaper i grunnleggende emner i matematikk og få innsikt i anvendelsen av matematikk innenfor tekniske fagområder. Algebra, brøkregning, faktorisering, potenser, rotuttrykk Likninger, ulikheter, formelregning eenheter, geometri, prosentregning, vektorregning Trigonometri, periodiske funksjoner, radianer Funksjoner, derivasjon, integrasjon, regresjon Logaritme- og eksponentialfunksjoner Statistikk og sannsynlighet Vektorer Komplekse tall Arbeidskrav Litteratur Undervisningen gjennomføres ved bruk av varierte læringsmetoder; forelesninger, regneøvelser, gruppearbeid, samarbeidslæring etc. Det kreves minst 4 innleverte og godkjente øvinger og minst 4 beståtte prøver. Det benyttes mappevurdering. Vurderingsmappa skal inneholde minimum 3 innleveringer og minimum 3 prøver. Tittel: Matematikk I for teknisk fagskole og Matematikk IIb for teknisk fagskole. Forfatter: Lenz/Ommundsen/Strand Forlag: NKI-forlaget ISBN og ISBN I tillegg et kompendium som dekker de emner som ikke er dekt med bøkene ovenfor Spesielle forhold Det er en forutsetning at de allmenne støttefagene fysikk og matematikk skal være verktøy til bruk i andre fagsammenhenger og danne grunnlag for forståelse og bearbeiding. Undervisning og innhold må knyttes opp mot de øvrige fagene i fagskolen med relevante eksempler og problemstillinger fra fagområdene. Det er en forutsetning at studentene har en grafisk kalkulator (med bruksanvisning). Eksempel på slik kalkulator er Texas TI-83 eller Casio CFX-9850G. Hvilken kalkulator som kan brukes må avtales med faglærer. Fysikk 4 fagskolepoeng(88 timer) Fysikk fordypning 2 fagskolepoeng(44 timer) 1. og 2. semester 1. og 2. semester Studentene skal tilegne seg kunnskaper i grunnleggende emner i fysikk og få innsikt i anvendelsen av fysikk innenfor tekniske fagområder. Emnene skal så langt som mulig rettes mot studentens eget fagområde. SI-systemet, omgjøring enheter, prefikser og tierpotenser Gjeldende siffer og usikkerhetsregning Konstant fart, bevegelsesligningene ved konstant aksellerasjon Newtons krefter, identifisere og tegne krefter Forstå og beregne kraft- og rotasjonslikevekt Newtons lover, Hooks lov Arbeid, effekt, virkningsgrad Kinetisk energi og potensiell energi i tyngdefeltet og i fjær Loven om bevaring av mekanisk energi, energiregnskap Massetetthet, trykk, oppdrift, temperatur Tilstandsligningene for ideelle gasser Indre energi Termofysikkens 1. hovedsetning Varmekapasitet, faseoverganger, varmeledning Kalorimetriske beregninger Bølgelære, lyd. Lys Optikk Atomfysikk 17

18 Undervisningen gjennomføres ved bruk av varierte læringsmetoder; forelesninger, regneøvelser, gruppearbeid, samarbeidslæring etc. Minimum 2/3 av øvingene skal gjennomføres og godkjennes av lærer. Disse øvingene er et av grunnlagene for karaktersettingen i faget. - 2 obligatoriske skriftlige prøver 50% - 2/3 av praktiske/teoretiske øvinger Det gis karakter i faget. Litteratur Isnes, Nilsen: fysikk for teknisk fagskole ISBN Spesielle forhold Det er en forutsetning at de allmenne støttefagene fysikk og matematikk skal være verktøy til bruk i andre fagsammenhenger og danne grunnlag for forståelse og bearbeiding. Undervisning og innhold må knyttes opp mot de øvrige fagene i fagskolen med relevante eksempler og problemstillinger fra fagområdene. Modul 1: Linjefag 4 fagskolepoeng Nettverkskommunikasjon 4 fagskolepoeng (88 timer) 1 og 2. semester Studentene skal tilegne seg kunnskaper om begreper og definisjoner innen nettverkskommunikasjon og kommunikasjonsstruktur. De skal kunne kople opp utstyr i et nettverk hvor enhetene kommuniserer med hverandre. Arbeidskrav Datakommunikasjonssystem på blokkform Overføring av digitale signaler Protokoller Grensesnitt, konfigurering av styreprogrammer Oppkopling og konfigurering av nettverk Kabler, kablingssystemer Fiberoptiske nettsystemer Buss-systemer Konfigurering og sammenkopling av prosessutstyr Feilsøking, sikkerhetskrav for fjernmåling og styringer Undervisningen skal gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og teoretiske/praktiske øvinger. Forelesningene utføres på ordinert klasserom. Skolens laboratorie og verksted benyttes i stor grad ved de praktiske øvingene. Arbeidskrav Minimum 2/3 av øvingene skal gjennomføres og godkjennes av lærer. Disse øvingene er et av grunnlagene for karaktersettingen i faget. - 2 obligatoriske skriftlige prøver 50% - 2/3 av praktiske/teoretiske øvinger Det gis sluttkarakter som inngår i modul 1 i faget Litteratur Hans Wold: Datakommunikasjon ISBN Støttelitteratur: Stig Jensen: Introduksjon til datakommunikasjon ISBN Spesielle forhold Modul 2: Lokalt valg 6 fagskolepoeng IKT og datateknikk 2 fagskolepoeng (44 timer) 1. semester Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om bruk av dataverktøy. Operativsystemer/filbehandling Tekstbehandling Regneark Presentasjonsverktøy 18

19 Arbeidskrav Litteratur Spesielle forhold E-post World Wide Web Undervisningen skal gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og teoretiske/praktiske øvinger. Forelesningene utføres på ordinært klasserom. Skolens datarom benyttes i de praktiske øvingene. Minimum 2/3 av øvingene skal gjennomføres og godkjennes av lærer. Disse øvingene er et av grunnlagene for karaktersettingen i faget. - 2 obligatoriske skriftlige prøver 50% - 2/3 av praktiske/teoretiske øvinger Det gis karakter i faget. Ingen studieenhet: Modul 3: LØM-fag 14 fagskolepoeng Arbeidskrav Organisasjon og Ledelse 5 fagskolepoeng (110 timer) 2. og 3. semester Studentene skal kjenne grunntrekkene i personlighetsutvikling og forstå betydningen av motivasjon, finne løsninger som bedrer kommunikasjon og kunne identifisere og vurdere ulike faktorer som utgjør en organisasjons rammebetingelser. Studentene skal ha kunnskaper om grunnleggende utviklingstrekk og egenskaper ved organisasjoner. Studentene skal kunne vurdere hvordan ulike ledelsesformer og styringsprinsipper påvirker en organisasjons effektivitet, arbeidsmiljø og evne til endring. Sentrale motivasjonsteorier Gruppeprosesser Kommunikasjon Medarbeidersamtaler Konfliktløsning Arbeidsmiljø Etikk Klassiske og nyere organisasjonsteorier Organisasjonens rammebetingelser Ledelsesteorier, lederroller og lederstiler Personalplanlegging Organisasjonskultur Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, case og prosjekter. I tillegg vil det bli lagt vekt på veiledning i forbindelse med oppgaver, prosjekter og lignende. Tverrfaglighet vil bli vektlagt 2 skriftlige prøver pr semester. 2 teoriøvinger pr semster. En tverrfaglig øving pr semester. - 4 obligatoriske skriftlige prøver 70% - 2 tverrfaglige øvinger 30% Det gis gradert karakter i faget. Karakteren vil inngå i den endelige karakter for modulen og telle 35% av totalkarakteren Litteratur Organisasjon og ledelse; Per Øiseth, Yngve Lund, Gunnar Ottesen; NKI-Forlaget ISBN Spesielle forhold Viktig å bruke informasjonsteknologi i forbindelse med aktuelle lover og tverrfaglig case/prosjekt 19

20 Arbeidskrav Økonomistyring 6 fagskolepoeng (132 timer) 2. og 3. semester Økonomi er læren om hvordan vi forvalter ressursene våre på en best mulig måte. Økonomistyringen er en sentral del av bedriftens lederfunksjon og her vil det bli viktig å bruke tilgjengelig informasjonsteknologi. Her blir det spesielt viktig for studentene å sette opp enkle budsjetter, foreta enkle registreringer i regnskapssystemet, føre et enkelt driftsregnskap, sette opp kalkyler, kunne beregne og kommentere nøkkeltall og uttale seg om bedriftens finansiering. Finansregnskap og regnskapsanalyse Ulike budsjetter og budsjettkontroll Kapitalbehov og finansiering Grunnleggende inntekt- og kostnadsteori Kalkyler som for eksempel investeringskalkyler, produktkalkyler, for- og etterkalkyler Driftregnskap etter selvkost og bidragmetoden Følsomhetsanalyser Selskapsformer Etablering og avvikling av bedrifter Sentrale lover, forskrifter og regnskapsstandarder Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, case og prosjekter. I tillegg vil det bli lagt vekt på veiledning i forbindelse med oppgaver, prosjekter og lignende. Tverrfaglighet vil bli vektlagt 2 skriftlige prøver pr semester. 2 teoriøvinger pr semester. En tverrfaglig øving pr semester - 4 obligatoriske skriftlige prøver 70% - 2 tverrfaglige øvinger 30% Det gis gradert karakter i faget. Karakteren vil inngå i den endelige karakter for modulen og telle 45 % av totalkarakteren Litteratur Bedriftsøkonomi 1; Erling Brevik m.fl; Økonomiforlaget ISBN Spesielle forhold Studenten bør i størst mulig grad bruke PC med aktuell programvare der hvor det er naturlig. Markedsføringsledelse 3 fagskolepoeng (66 timer) 3. og 4. semester I faget markedsføringsledelse skal studentene lære hvordan planene legges for at bedriften skal hevde seg i konkurransen og lykkes i markedet. Det er viktig å finne fram til bedriftens konkurransefortrinn. I faget analyseres sterke og svake sider ved hele bedriften, og disse analysene legges til grunn for planleggingen. I faget lærer studentene å analysere markedet, finne fram til aktuelle målgrupper og kartlegge målgruppenes behov. Studentene lærer å planlegge hvordan virkemidlene produkt, pris, distribusjon og påvirkning skal tas i bruk for å tilfredsstille de utvalgte målgruppenes behov på en best mulig måte. Studentene skal også kjenne til lover og regler som trekker opp grensene for hva som er tillatt virkemiddel brukt i markedsføringen. Videre skal studentene forstå når markedsføringen bryter grensene for etikk og moral, enten ved de produkter som tilbys eller ved måten de markedsføres på. Foretningsside Kjøpsprosesser og kjøpsadferd Segmentering SOFT-analyse Markedsundersøkelser Sentrale lover innen markedsføring som for eksempel lov om markedsføring, kjøpslov, angrefristlov og lov om håndverkertjeneste Etikk Markedsstrategier Produktbegrepet Bruk av konkurransemidler Markedsplan, handlingsplan og kampanjeplan Tjenestemarkedsføring 20

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE

Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Opplæringsplan FOR 2-ÅRIG TEKNISK FAGSKOLE Fagretning: Bygg og anlegg Fordypning: Anlegg Opplæringsplanen bygger på: Plan for 2-årig teknisk fagskole, linje for Bygg og anlegg (Vedtatt av NUTF 2005) Opplæringsplanen

Detaljer

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok

VELKOMMEN TIL. Informasjonshåndbok VELKOMMEN TIL Stavanger offshore tekniske skole www.sots.no Informasjonshåndbok skoleåret 2010/2011 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2. REKTOR HAR ORDET 3 3. VÅR VISJON 4 4. SKOLERUTE 2010/2011

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Nasjonal plan for Elkraft

Nasjonal plan for Elkraft Nasjonal plan for Elkraft Fagspesifikk plan for toårig teknisk fagskoleutdanning under fagretning elektro. Fagskoleloven av 2003 flyttet ansvaret for planverk i fagskolen fra myndighetene til utdanningstilbyderne.

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

LÆREPLAN FOR MALERFAGET

LÆREPLAN FOR MALERFAGET LÆREPLAN FOR MALERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 31. januar 2013 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

ETTÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING OG MARITIM HØGSKOLEUTDANNING

ETTÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING OG MARITIM HØGSKOLEUTDANNING Studieplan FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING OG MARITIM HØGSKOLEUTDANNING Forslag fra arbeidsgruppe i forkursnettverket på vegne av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning/uhr April 2008 ETTÅRIG FORKURS FOR

Detaljer

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET

LÆREPLAN FOR FEIERFAGET LÆREPLAN FOR FEIERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De enkelte

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid Studieplan Park- og hagedrift Treårig fagskoleutdanning på deltid Forord Dette dokumentet er. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. 10.10.2014 Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall

Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag. Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Yrkesfaglærerutdanning fagretning mekaniske fag Yrkesfaglig bredde 30 vekttall Yrkesfaglig fordypning 20 vekttall Innholdsfortegnelse Innledning 3 Mekaniske fag - yrkesfaglig bredde. 5 Sponfraskillende

Detaljer

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap Side 1/36 Fagplan med IT emneplaner studieår Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer