Universell utforming i plansystem og planprosesser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell utforming i plansystem og planprosesser"

Transkript

1 Universell utforming i plansystem og planprosesser Foredrag av Asle Farner på Konferanse om universell utforming Trondheim

2 DISPOSISJON: Vilje til kamp Strategier og roller Effektivt og levende plansystem Effektive og reelle planprosesser I prinsippet er alt vel

3 Du kan hvis du vil! Det finns kunnskap og erfaring i bøtter og spann! Tenk enkelt! Du får det ikke gratis!

4 Fra mine erfaringer: Ca.1965: Helserådsbygningen i Oslo 1972: NIBR-veileder Til fots men det finnes rullestoler som tar stigning 1:6! 1973: Utbyggingskonsulent hos sosialrådmannen i Oslo lekeplasser/barnehagetomter på de bratteste tomtene 1:1,5.. du blir ikke sosial av å jobbe hos sosialrådmannen, vet du. 1993: Byplansjef i Drammen HiBu avd. for sykepeleie Ingen med rullestol kan være sykepleier, vet du. 2005: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek dårligere tilrettelagt for svaksynte enn de fleste andre bygg veldig trist og urimelig at kritikken kommer nå.. STADIG MOT BEDRE VITENDE!! 2006: Nye boliger på Union brygge: Trapp opp til heisen, trappehus for lite til båre. men du kommer til heis via garasjeinnkjørselen

5 H-mm? H-mm.? Ja? akkurat. men hvis du stadig gjør det, så er det vel det du vil???

6 I Prioritering Kan bevisstgjøres R K Forutsetninger for å skape handling: Kopling av 3 typer ressurser Kunnskap Kan fylles på System Kan repareres / bygges om

7 UU = KK KAMPEN FOR UNIVERSELL UTFORMING ER EN KONSTANT KAMP I DEG I ORGANISASJONEN I SAMFUNNET

8 STRATEGIER I FOREBYGGING: Reduser belastning Styrk individet Tilrettelegg omgivelsene = Universell utforming

9 MULIGE KAMPSTRATEGIER: - REGELVERK - STØTTE- OG LÅNEORDNINGER VINKLET UU - HOLDNINGSKAMPANJE - STATLIGE HANDLINGSPROGRAM/-PROSJEKT - KUNNSKAPSFORMIDLING OG KOMPETANSEUTV. - ORGANISASJONSBYGGING - FORPLIKTELSER FRA TOPPEN, FORANKRING -NETTVERKSBYGGING - FUNKSJONELLE PROSESSER - FORPLIKTENDE EFFEKTIV PLANLEGGING

10 NB! Både Top down og bottom up MAKT OVER RESSURSER OG DAGSORDEN NETTVERK KOMPETANSE BRUKERNE: SKOEN PÅ LOKALKOMPETANSE OG PRESSGRUPPER/BRUKERMAKT

11 Forvalter/myndighet Innbygger Tjenesteprodusent Kommune Aktør

12 Eksempler, ideer til tiltakstyper Verksteder m. involvering av brukere, medarbeidere, ledelse - i tilknytting til ÅM, BMS, VP osv Inn i plansystemet, sjekklister jada, men på rett plass Utvikling av kvalitetssystem, rutiner, resultatavtaler osv Feie for egen dør á la HMS Ha alltid rent undertøy! Etiske (plan- og medvirknings-)prosesser: etisk budsjett, -regnskap Opplevelsesbasert bevisstgjøring, befaring Fast post på kompetanseutviklingsprogrammet (integrert!!) Nettverk for UU, tverrfaglig team, superbrukere /rådgivere Kåringer: Årets Universalpris, årets vaktbikkje, årets saksbehandler -nellik/kaktus, vandretrofeer

13 GAP = Global action plan (for LA21) Bakstreverne Sen majoritet Tidlig majoritet Pilotene

14 Hvor i plansystemet tar vi fatt - for at kommunen maksimalt kan bidra til universell utforming? SAMFUNNSPLANL. Planforslag Utredning Analyse K-DELPLAN tematisk geografisk K-PLANENS LSD: mål/retn.linjer AREAL- DELEN Reguleringsplaner SAMFUNNS -DELEN K-PLS HP ØK.PLAN ÅRS- BUDSJETT VIRKSOMHETSPLANL. Ledelsesk. Resultat - avtaler SATSING Temaplan tema/geogr HP-temapl BMS VP er Forslag Utredn. Analyse Bebyggelsesplaner Utviklings -prosjekt MOP? Andre data Enkelttiltak og - prosjekter Miljødata Areal- og boligstatistikk Årsregnskap Resultatrap Bruker u.s.evaluering KOSTRA Samfunnsdata Prognose r ÅRS- MELDING KOMMUNEPLANMELDING - årlig/4-årig - planstrategi HM S Kvalitetssystem

15 SAMFUNNSPLANL. Planforslag Utredning Analyse Andre data K-DELPLAN tematisk geografisk K-PLANENS LSD: mål/retn.linjer AREAL- DELEN Reguleringsplaner Bebyggelsesplaner Enkelttiltak og - prosjekter Miljødata Areal- og boligstatistikk SAMFUNNS- DELEN K-PLS HP ØK.PLAN ÅRS- BUDSJETT Årsregnskap Resultatrap ÅRS- MELDING KOMMUNEPLANMELDING - årlig/4-årig - planstrategi VIRKSOMHETSPLANL. Ledelsesk. Resultat - avtaler SATSING Temaplan tema/geogr HP-temapl VP er Kvalitetssystem BMS HMS Bruker u.s.evaluering KOSTRA Forslag Utredn. Utviklingsprosjekt Samfunnsdata Prognoser Analyse + plan individuell + partnerskap

16 SAMFUNNSPLANL. Planforslag Utredning Analyse K-DELPLAN tematisk geografisk K-PLANENS LSD: mål/retn.linjer AREAL- DELEN Reguleringsplaner SAMFUNNS- DELEN K-PLS HP ØK.PLAN ÅRS- BUDSJETT VIRKSOMHETSPLANL. Ledelsesk. Resultat - avtaler SATSING Temaplan tema/geogr HP-temapl VP er BMS HMS Forslag Utredn. Analyse Bebyggelsesplaner Påvirkning, partnerskap Utviklingsprosjekt MOP? Andre data Enkelttiltak og - prosjekter Miljødata Areal- og boligstatistikk Årsregnskap Resultatrap Bruker u.s.evaluering KOSTRA ÅRS- MELDING KOMMUNEPLANMELDING - årlig/4-årig - planstrategi Kvalitetssystem Samfunnsdata Prognoser

17 Medarbeiderundersøkelse OKT Budsjettarbeid & -justering Vedtak ÅB(+evt.HP) JAN Strategidiskusjon 3: Organisasjonsutvikling Rasjonert ledelsesfokus Strategidiskusjon 2: Langsiktig planl. Tjenestemelding&KOSTRA VP/årsplanlegging Utviklingssamt & lederavtaler APRIL BrukerUS & BMS Strategidiskusjon 1: Samfunn-Brukere Aktivitet&satsing = KPLs samf.del Handlingsprogram & neste års budsjett JULI Asle Farner Strategi og og samspill (Evt. vedtak av HP/Øk.plan)

18 Intergrert del av adm. styringssystem Standardisert utforming Øk.pl. og budsj Fleksibel utforming Sentralt politisk styringsverktøy Arealdelen av kommuneplanen Lite intergrert del av adm. styringssystem Oslo Bergen Stavanger Trondheim Strategidelen av kommuneplanen Perifert politisk styringsverktøy Årlig rullering Rullering ved behov Kilde: Rapport RogalandsForskning 2005/191: Kommuneplanen som styringsredskap i norske storbyer

19 Intergrert del av adm. styringssystem Standardisert utforming Øk.pl. og budsj Fleksibel utforming Sentralt politisk styrings -verktøy Arealdelen av kommuneplanen Strategidelen av kommuneplanen Lite intergrert del av adm. styringssystem Perifert politisk styringsverktøy Fast rullering, timet i hjulet Rullering ved behov Kilde: Rapport RogalandsForskning 2005/191: Kommuneplanen som styringsredskap i norske storbyer

20 Intergrert del av adm. styringssystem Standardisert utforming Øk.pl. og budsj Fleksibel utforming Sentralt politisk styrings -verktøy Arealdelen av kommuneplanen Kopling via de ordinære rutiner Strategidelen av kommuneplanen Lite intergrert del av adm. styringssystem Perifert politisk styringsverktøy Fast rullering, timet i hjulet Rullering ved behov Kilde: Rapport RogalandsForskning 2005/191: Kommuneplanen som styringsredskap i norske storbyer

21 Modell Vefsn pr. i dag: Forenklet og systematisk samkjørt plan-/budsjettsystem 1) Ensartet og integrert plansystem forankret i kommuneplanen 2) Tverrsektorielle kommunedelplaner i (6) hovedsatsingsområder 3) Lett tilgjengelig/leservennlige planer som muliggjør resultatvurdering bygget opp over mal 4) Gjennomgående nummersystem i planer, resultatrapporter, budsjett 5) Planrutiner som følger årshjulet plandisiplin 6) En ansvarlig pr. plan en ansvarlig pr. tiltak

22 VEFSN KOMMUNE FOR HVERT HOVEDSATSINGSOMRÅDE UTARBEIDES EN KOMMUNEDELPLAN FELLES MAL MED FØLGENDE DELER: - DEL I : MÅL - DEL II :PLANFORUTSETNINGER - DEL III : DE ENKELTE TILTAK - DEL IV : HANDLINGSPLAN - DEL V : RESULTATVURDERING SAMME TVERRSEKTORIELLE ARBEIDS-GRUPPER, SAMME KOMMUNIKASJON MED PLANUTVALG 9-1 :.. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte temaer eller virksomhetsområder..

23 Utfordringsdokument(er) Styringsmål Partnerskapsgrunnlag Forventninger fra kommunen til statlige, regionale, frivillige, næringslivets parter, borgere, tjenestemottakere, media Kommuneplanens samfunnsdel A-del Temaplaner Organisasjon & økonomi Organisasjonsmodell (intern/partner) Økonomiplan og budsjett Virksomhetsplaner (pr. resultatenhet) m. BMS +ledelsens gjennomgang Tjenestebeskrivelser og brukergarantier Plangrunnlag utarbeides løpende Statlige og regionale føringer Kommunens tidligre vedtak Forpliktelse mellom kommune og borger/bruker Kommunale offentlige utredninger (KOU)

24 Asker kommune: KP Temaplaner Brukerdialog Resultatvurdering HP Perspektivmelding Faktagrunnlag VP Kjenne virkeligheten Forme virkeligheten

25 Den enkelte må forholde seg til mange, de mange har bare delansvar. = spesialiseringens pris Utfordring: INGEN EIER HELHETEN? Hvem kan ta ansvar?

26 Helhetlig hverdagsliv møter sektorisert organisasjon

27 et utfordrende møte! kanal

28 Vil bli sterkt påvirket av resultat Blir ikke direkte/særlig berørt Må bidra aktivt - trengs som bidragsyter Har ansvar for å drive fram prosessen Informeres må selv vurdere aktivitet INTERESSENTANALYSE

29 Ikke alle borgere er brukere..??? Bruk brukere som brukere Gjennomsnittsbrukeren finnes ikke. la brukerutvalg/-panel deliberere og velg ut aktive, taleføre deltakere. Nøkkelen til god kommunikasjon: AKTIV LYTTING! Referansegrupper kan tjene som kontaktledd til brukerorganisasjoner men la dem være brukerrepresentanter, ikke et debatt- eller beslutningsorgan! Borgere er så mangt og har ulike interesser og livssituasjon Bruk homogene grupperinger for å få inn synspunkt - sett sammen blanda grupper for å utvikleideer/løsninger

30 Konsepter og metodikker for eksempel: Almennhetens medvirkning/høring Brukerpanel (ad hoc) Brukerråd (faste) Brukerundersøkelse (kvantitativ eller kvalitativ) Etisk prosess Systematisk bruk av klager, forslag, web-innspill Dialogkonferanse og medvirkningsverksted Uansett valg av konsept:..medvirkning må koples opp mot tjenesteutvikling og planlegging/-ledelse på en tydelig og forpliktende måte.

31 Litt om prosessdesign og teknikker: Medvirkningsverksted = prosessopplegg både for å få opp en dagsorden og for å få inn idéer Dialogkonferanse = prosessopplegg der brukere og tjenesteapparat møtes i utviklingsdialog Prosessdesign = skreddersøm tilpasset situasjonen PROSESSDESIGN PÅ 2 NIVÅ: Den store plan- eller utviklingsprosessen. ULIKE SITUASJONER ULIKE PROSESSDESIGN Virkemidler: Mål: Klare/omforent Uklare/Omstridt Medvirkningsmøte 1 Forberedelser Møteopplegg? Etterarbeid? Dialogverksted Forberedelser Møteopplegg? Etterarbeid? Kjent og tilgjengelig Ukjent eller utilgjengelig

32 Noen konsepter og metodikker: PLAN- START VEDTAK OPP- START- HØRING ANALYSE, UTARBEIDE PLANFORSLAG PBL - medvirkningsprosessen HØRING eller ETTERSYN for eksempel: - Annonse eller skriv - Informasjonsmøte - Medvirkningsmøte VEDTAK: LEGG UT TIL OFF. ETTERS. OFF. ETTER- SYN PLAN VEDTAS SEND TIL GODKJ. BE- KJENT- GJØR Fremtidsverksted KRITIKK problembeskrivelse DE VIKTIGSTE TEMA - prioritering FORSLAG, IDÉER OG LØSNINGER GJENNOM -FØRING - Dialogkonferanse - Møteserie med de ulike berørte/aktører - eller. OPPFØLGING VIRKELIGGJØRELSE plan(-er): Hvem-hva-når? HVA SÅ? Forslag om etablering av arbeidsgrupper?

33 FORVENTNINGSAVKLARING BESKRIVE LYTTE SAMMENHOLDE FORHOLDE SEG TIL Unngå fordomsfullhet -sjekk ut om din forforståelse er riktig.. TEKNIKKER: ÅPEN RUNDE RUNDE PR.TEMA UFULLFØRTE SETNINGER Hvis jeg...så må du... SPØRREUNDERSØKELSE INTERVJU Informasjon/ønske/krav Asle Asle Farner Strategi og og samspill

34 Medvirkningstrappa Sjølråderett Medbestemmelse Aktiv deltakelse Dialog Høring Informasjon Off.ettersyn Forventningsavklaring: MEDVIRKNINGSKONTRAKT

35 Medvirkningsverksteder/-MØTER praktisk: (Jfr. heftet) Rammer: møblering, tid, møblering, tilpasset design Prinsipper for prosess: -Faser, spilleregeler, gruppesammensetning -Åpning -Skill mellom åpnefaser og lukkefaser -Balanser gruppearbeid og -presentasjon/diskusjoner i plenum -Avslutning Evaluering Litteratur: Asle Farner (2003): Verksted som verktøy i plan- og utviklingsprosesser Kommuneforlaget, Oslo

36 Hovedbudskapene er UU = konstant kamp Kommunen kan litt som myndighet men mye som aktør Stimuler kommunen både i topp og bunn Bruk hele plansystemet sats ikke alt på Pbl-delene -regulerende planer realiseres bare gjennom aktiv innsats Timing er viktig utnytt beslutningsluker (lederoppmerksomhet) Husk ressurskopling: I + K + R Prosessen må tilpasses situasjonen Ta i bruk egnet prosessverktøy Målet er -kunnskap i bruk -system som funker -prioritering

37 MEDVIRKNING. Fordi vi og de/du begge parter - trenger det. men! : Er ikke en øvelse, et alibi, for syns skyld. Fungerer ikke som plikt alene.

38 I PRINSIPPET - er Universal utforming høyt prioritert! - har vi kunnskap nok! - har vi systemet og ressursene som trengs! Men: I PRINSIPPET.hvor er nå det?

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune

Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune Ås kommune Håndbok for ledere Spørreundersøkelser - et verktøy for utvikling og forbedring i Ås kommune pr. desember 2004 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 PLAN OG RAPPORTERINGSSYSTEM MED BALANSERT

Detaljer

1. Å planlegg for ungdom

1. Å planlegg for ungdom 1. Å planlegg for ungdom Samfunns regnskap De som har delansvar for gruppen må være med å synliggjøre dette regnskapet. Virksomheter, Behov tallfeste/vanskelig etisk o Føre til politiske forankringer o

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialog og kvalitetsforbedring Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON OG MÅL FOR ORGANISASJONSUTVIKLING...

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialo g og kvalitetsforbedring Vedtatt i kommunestyret 20.06.2013 Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet

Individuell plan. 20. oktober 2006. Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Anbefalinger etter erfaringskonferanse i Helse Øst 20. oktober 2006 Utarbeidet av: Elisabeth Arntzen Avdelingsdirektør kvalitet Spesialrådgiver Martha Østbye Spesialrådgiver Bjørg Høie Kap.1. Anbefalinger

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Tillegg til veileder Medvirkning i planlegging, kapittel 4 Noen aktuelle metoder og gode eksempler

Tillegg til veileder Medvirkning i planlegging, kapittel 4 Noen aktuelle metoder og gode eksempler 1 Dette er første samling av metoder, og kan nyttes som et hjelpemiddel for planleggere og andre som deltar og medvirker i utformingen av planer etter plan- og bygningsloven. Oversikten vil derfor bli

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe

Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Norge er best i verden på retorikk om tilgjengelighet, men gapet mellom retorikk og virkelighet øker fordi det er gratis å ikke å gjøre noe Sagt på konferanse på Deltasenteret 10.oktober 2006 Hvem er de

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer