Vår driftsleiar har delteke positivt inn i teamet i revita-prosessen etter behov, og særleg ved fryseprosess og insektsanering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår driftsleiar har delteke positivt inn i teamet i revita-prosessen etter behov, og særleg ved fryseprosess og insektsanering."

Transkript

1 Årsmelding

2 Innleiing Hovudprosjektet for dei faste tilsette ved BEV vil i åra framover vere knytt til musea sine samlingar med revitaprosess, digitalisering og innflytting i Fellesmagasinet. For 2011 vart det sett opp ei plan for innflytting i samråd med musea, og Bevaringstenestene sette seg som mål å flytte inn gjenstandar på fast plass i løpet av Av dei ni konsoliderte musea, har sju samarbeidd med Bevaringstenestene i flytteprosjektet i år. Samla er det i løpet av året plassert 2639 gjenstandar i Fellesmagasinet. Bevaringstenestene har i løpet av året motteke ei rekkje førespurnadar om oppdrag innan konservering, og det syner seg at mange av desse er knytt til tekstil, noko som byggjer opp under intensjonen om å utvikle Bevaringstenestene til eit nasjonalt kompetansesenter innan tekstilkonservering, som nemnd i Hordaland fylkeskommune sin Regional plan for museum Det er gitt prisoverslag på eksterne oppdrag og det ligg fleire oppdrag på vent. I samarbeid med Universitetet i Bergen Bergen museum, arrangerte Bevaringstenestene i januar 2011 eit fagseminar med tittel Fagdag om skadeinsekt, angrep og motangrep. Det var stor interesse for seminaret med 95 deltakarar frå ulike kantar av landet. Forvaltning Innflyttingsprosjektet går sin gang, og tre faste stillingar har vore heilt eller delvis knytt til prosjektet i 2011; museumskoordinator, gjenstandskonservator og tekstilkonservator. I tillegg deltek ein fotograf og tidvis ein etnolog via NAV. Ein prosjekttilsett har fått delta på kurs hjå KulturIT i bruk av Primus databasen, og har i tillegg fått opplæring på avdelinga for å verte godt kjend med heile revita-prosessen. Denne opplæringa vart gjennomført for å kunne delta aktivt inn i arbeidet i haustsemesteret Vår driftsleiar har delteke positivt inn i teamet i revita-prosessen etter behov, og særleg ved fryseprosess og insektsanering. I 2011 har 7 av dei 9 konsoliderte musea flytta inn gjenstandar i Fellesmagasinet for musea i Hordaland; sjå oversikt nedanfor. Det er eitt nytt museum som har delteke i år; Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum. 2

3 Følgende resultat er oppnådd pr Institusjon Magasinert (avslutta flytteprosjekt) BEV Anvendte arbeidstimer Pilot Sum 2011 Baroniet Rosendal Bergens Sjøfartsmuseum Bymuseet i Bergen Hardanger og Voss museum Kunstmuseene i Bergen Museum Vest Museumssenteret i Hordaland Norsk Vassdrags- og Industristadmuseum Sunnhordland Museum Sum Tabellen syner berre avslutta flytteprosjekt. Dette gjer at gjenstandar som er i revitaprosess eller i arbeidsmagasin ikkje er rapportert for, sjølv om dei altså er flytta frå museet til Salhus. Som tabellen viser er det store forskjellar mellom musea når det gjeld tal på gjenstandar ferdig plassert i Fellesmagasinet; frå 2612 gjenstandar frå Bymuseet i Bergen til 33 gjenstandar frå Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum. Anvendte arbeidstimer ved BEV for kvart museum viser at nokre gjenstandar er meir krevjande enn andre. Om nødvendig tek vi gjerne ein diskusjon på fordelinga av ressursane mellom dei konsoliderte musea. Det er teke inn gjenstandar på vent frå dei musea som har kapasitet til å klargjøre meir enn sine tildelte flytteomgangar. Slik er det alltid gjenstandar i arbeidsmagasinet klare for revita-arbeid. For å kome musea i møte tok Bevaringstenestene imot fleire flyttingar enn dei planlagde. Målet for 2011 vart sett til 3500 gjenstandar ferdig magasinerte. Resultatet på 2639 vart noko mindre enn målet. 3

4 Det er utført fotoarbeid for alle gjenstandar som har fått fast plassering i magasin. Det er kome svært positiv tilbakemelding frå musea på dette arbeidet, og musea har fått tilsend DVD med alle foto til eige bruk. Før flytting i 2011 vart Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, som ny flytteaktør, kursa i korleis førebu og utføre arbeid som må gjerast av museet sjølv, før overflytting av gjenstandar til Fellesmagasinet for musea i Hordaland. 4

5 Det er viktig at musea set av ressursar til dette viktige arbeidet med å sikre ERNI (eineståande regional og nasjonal interesse)-gjenstandane i fylket. Det er ikkje alltid at musea har utført naudsynt arbeid som dei er bede om i følgje informasjon gjeve under kurs i forkant. Det er sikkert mange grunnar til det, men samarbeidet mellom musea og Bevaringstenestene er positivt. Musea deltek aktivt i arbeidet. Tilbakemelding er at denne type arbeid er tidkrevjande. Difor har det hendt at ei innmeld flytting har vorte avmeld. Arbeidsmengda i revita-prosessen er avhengig av kva musea til ei kvar tid leverer i flyttingane. Bevaringstenestene har leia ei gruppe som har arbeids med utvikling av ein Primus-manual for Hordaland. Den vart teken i bruk i For å halde progresjonen oppe, er det viktig å ha nok ressursar inn i flytteprosjektet. Dei faste tilsette ved Bevaringstenestene vert i nokon grad og nytta til anna naudsynt arbeid ved avdelinga. Difor ville det vore svært tilfredstillande med fleire faste tilsette i dette arbeidet. Konservering for musea Førebyggande konservering Bevaringstenestene har utført synfaring til avdelinga Vestnorsk Utvandringssenter ved Museumssenteret i Hordaland. Synfaringa resulterte i ein rapport med tilstandsvurdering av samlingane. 5

6 Sunnhordland museum bad om råd og rettleiing knytt til gjenstandar i utstilling og magasin, samtidig som det også var ønskjeleg med fagleg rettleiing knytt til forholda for gjenstandsmaterialet ved Årskog museum. Rapportar vart utarbeidd med råd og rettleiing. Det vart utført ei synfaring ved arbeidarbustadene til Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum. Rapport er levert med råd og rettleiing. For å kunne planlegge oppdrag knytt til reingjering av gardinene på Troldhaugen, vart det gjennomført ei synfaring for å vurdere tilstand og mengde av gardiner. Det er ønskjeleg at Bevaringstenestene over tid byggjer opp kompetanse på historisk gardinoppheng. Det har jamt vore utført klimakontroll og insektkontroll i areala ved Bevaringstenestene. Det er ikkje gjort uøska funn. Det er berre utført konserveringsarbeid for musea knytt til betalte oppdrag. Konservering generelt er heilt nedprioritert for dei fast tilsette for å kunne konsentrere aktiviteten omkring innflytting og revitaprosess. Konservering på oppdrag Følgende prosjekt er utført på oppdrag i 2011: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Tilsyn Kroningskappen. Bymuseet i Bergen Gamle Bergen Museum, 15 klokker til konservering. Bymuseet i Bergen St. Jørgen, tilstandsvurdering av inventaret. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum / Kunsthall Oslo - 5 billetteppe av Hannah Ryggen fekk montert nytt oppheng. 6

7 Kongsberg kirke konservering av antependium, preikestolklede, lesepultklede, messehagel og alterduk. Kongsberg kirke montering av kyrkjetekstilar i Kongsberg kirke. Hordaland fylkeskommune Langhaugen skole, synfaring glasspanel av B. Motzfeldt, levert kostnadskalkyle på konservering av glasspanel. Sjømannskirken synfaring og rapport knytt til magasinforhold. 7

8 Kunstmuseene i Bergen avd. Vestlandske kunstindustrimuseum konservering av knuste kinesiske porselensskåler etter innbrotet. Museum Vest Schøtstuene - tilbakemelding på tidlegare feilbehandla lysekroner og korrodert utelykt. Hammerfest kirke 50årsjubileum konservering av messehakel i raud fløyel. Nordlandet kirke konservering av to messehagler; ein raud og ein kvit. Eigersund kirke messehagel fra 1721 Statsbygg Vest Gamlehaugen og Bergen Tinghus, utført synfaringar Fagforbundet Gasverksarbeidernes forening 1899 raud fane 8

9 Baroniet i Rosendal demontering av tekstiltapet Fana kyrkje Billetteppe konservert. Åsane kulturkontor tekstilkunst nytt oppheng. Bjørsvikbåten tilstandsvurdering og skadekart av segl. Museum Vest, Nordsjøfartsmuseet konservering dåpskjole. Musea i Sogn og Fjordane, De Heibergske samlinger konservering av dåpsbleie. Mariakirken synfaring, rådgiving knytt til nytt magasin, nedpakking av gjenstandar og deretter transport til Bevaringstenestene for oppsett av kalkylar. Statsbygg Øst stabilisering av billetteppe - Hannah Ryggen: Vi lever på en stjerne. Det kom ein førespurnad om hjelp knytt til redning av et viktig kunstverk; Hannah Ryggen sitt billetteppe Vi lever på en stjerne, som hang i Regjeringsbygget sin resepsjon. Det blei 9

10 sterkt å få dette teppet inn i atelieret med flerrer, glasskår, fliser, rusk og rask etter terrorangrepet 22.juli. I nettopp dette teppe er det trua på kjærleiken og mennesket som er tema. Finansdepartementet kalkyle på handsaming av billetteppe av Frida Hansen Teppet vart skada etter terrorangrepet i Oslo 22.juli. Private kundar: konservering av eit brudeslør og eit svært detaljrikt og finsleg broderi Det kjem stadig nye førespurnader knytt til oppdrag. Formidling Bevaringstenestene i samarbeid med UiB - Bergen Museum arrangerte i januar 2011 Fagdag om skadeinsekt. Oppslutning om Fagdagen var overveldande stor med 95 deltakarar som fekk mykje nyttig informasjon. Tiltaket er eit ledd i kompetanseutvikling innan samlingsforvaltning for tilsette innanfor musea og arkiv. Foredraga ligg på MuHo si heimeside under Bevaringstenestene. I samband med konservering av dei knuste porselensskålene etter innbrotet ved Kunstmuseene i Bergen avdeling Vestlandske Kunstindustrimuseum, blei det gjort opptak av NRK ved BEV. Opptaket blei sendt både i Vestlandsrevyen og Dagsrevyen og MuHo blei presentert som museet med spisskompetanse innan konservering. 10

11 Det er interesse for å komme på omvising ved BEV og høre om pågåande arbeid ved avdelinga. Romsdalsmuseet besøkte avdelinga med tre representantar, og vi viste velvillig fram den flotte avdelinga som er bygt opp her i Bergen. Også den nye avdelingsleiaren ved Hanseatisk museum ønskte informasjon og omvisning i lokalitetane ved Bevaringstenestene. Fire representantar frå Samlingsnettverket for Opplandsmusea deltok på omvising knytt til Fellesmagasinet og konserveringsateliera; med sjølvsagt stor interesse for heile revitaprosessen. Dei hadde også eit fotokurs hjå fotografen vår for å betre på fotokunnskap og for å kunne ta betre digitale fotografi som skal inn i Primus; og vidare i digitaltmuseum.no. Det har vore omvising ved Bevaringstenestene både frå Vesterheim museum og frå Shetland. To av dei tilsette ved avdelinga, saman med to av musea, har førebudd ein artikkel om Planlagt flytting til Nordisk Konservatorforbund sin kongress i Tilsett ved BEV har delteke på synfaring til Osterøy i samband Osterøy museum si planlegging av Kulturminnedagen 2011: tema gamal sjøveg/nausteveg på nedre Raknes Bevaringstenestene arrangerte kurs over to dagar (8.og 9. sept.) for Nasjonalt nettverk for drakt og tekstil. Den første dagen fekk deltakarane innføring i teori knytt til førebyggande konservering, og andre dag var sett av til workshop med praktisk arbeid. 11

12 Også i år ønskte Vestnorsk Kulturakademi omvising og foredrag for sine tekstilstudentar. Under Kulturfest Åsane heldt Bevaringstenestene Open dag med et variert program: omvising i ateliera, foredrag og spør en konservator. I år kom det 50 besøkande. Fleire av dei ble tipsa etter å ha lest avisartikkelen om Hannah Ryggen sitt teppe. De ønskte å sjå billetteppet her i atelieret. Foredraget Korleis bevare 250 år gamle tekstilar var knytt til konservering av kyrkjetekstilane frå Kongsberg. I samband med eit seminar i Stockholm 7-8 nov., om bevaring av glaslysekroner, deltok Anne med eit foredrag. Under Osterøy museum si kursveke om nordatlantiske handverkstradisjonar deltok Bevaringstenestene med foredraget Forhistoriske tekstilar fortel historie. Bevaringstenestene har gjort seg synleg i media i en rekke saker. Spesielt har konservering av Hannah Ryggen sitt billetteppe Vi lever på en stjerne, som vart skada under bombeangrepet i Regjeringskvartalet 22. juli, fått stor merksemd. Både Bergens Tidene, Åsane Tidene og NRK Hordaland har laga repotasjer om Kjærlighetsteppet som overlevde terroren. Også det store konserveringsarbeidet av tekstilene frå Kongsberg Kirke fikk omtale både i Laagendalsposten og i en jubileumsskrift i forbindelse med kirkas 250- årsjubileum. Bevaringstenestene ble også takka for utført arbeidet på ulike konserveringsprosjekter i Bergensavisen, og Os og Fusa posten. Det er skrevet saker om Bevaringstenestenes kursvirksomhet og studiebesøk. 12

13 I haust er det publisert eit hefte (54s) i regi av KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Tittelen på heftet er: Tander prakt Stell og bevaring av kirketekstiler. Avdelingsleiar er her medforfattar. Forsking I vårt daglege konserveringsarbeid er det ofte trong for utprøving av metodar og kjemikaliar. Dette vert å sjå som ein enkel type av grunnforsking. Fornying Utarbeiding av Redningsplan for Fellesmagasinet for musea i Hordaland. I ROS- analysen er brann utpeikt som den største risiko/faren for BEV sin del av museumsanlegget. Føresetnaden for ein redningsplan er at brannen er sløkt og redningsmannskapen (brann, ambulanse, politi) har reist frå staden og frigitt bygningane. Det er då viktig å ha ein konkret og gjennomtenkt plan for korleis restverdiredninga skal skje, kor gjenstandane skal transporterast, korleis dei skal handsamast, kven som har ansvar og mynde osv. Det er søkt om sikringsmidlar til å dekke kostnadene med utarbeiding av planen. Dei faste tilsette ved Bevaringstenestene utgjer arbeidsgruppa for planen. Direktør deltek i dette arbeidet ettersom det øvste ansvaret er plassert der. I samband med utarbeiding av redningsplanen har det vore tre møte med tre restverdiredningsfirma. Det har også vore møte med Arna og Åsane brannstasjon. Det har også vore jobba med forsikringsspørsmål og her er det mykje å rydde opp i. Både brannvesenet og skadefirma hadde konstruktive innspel til arbeidet med redningsplan, og dei skrytte av at sikringsarbeidet har så stort fokus ved vår avdeling. Det er lagt ned noko arbeid i utvikling av heimesida til Bevaringstenestene 13

14 Generelt Bevaringstenestene deltar i det nasjonale nettverk for Magasin og Bevaring, og avdelingsleiar er medlem av arbeidsgruppa der. Personale Tilsette ved Bevaringstenestene i 2011: Avdelingsleiar/atelierleiar tekstil: Inger Raknes Pedersen 100% Museumskoordinator Heidi Seilfaldet 50% Tekstilkonservator Friederike Kunze, perm fram til juni 100% 6 mnd Atelierleiar/Gjenstandskonservator Anne Bjørke 100% Driftsleiar Roy Henrik Eriksen 100% Prosjekttilsett/tekstilkonservator Jaana Kataja 100% 8 mnd Prosjekttilsett/tekstilkonservator Jaana Kataja (oppstart studie) frå sept 80 % 4 mnd Prosjkettilsett/gjenstandskonservator Anna Shepherd, ut mars 100% 3 mnd Prosjekttilsett/gjenstand-tekstilkons Maren Jensen Midtdal, frå feb 100% 11mnd Prosjekttilsett/tekstilkonservator Ida Areklett Garmann, frå juni 100% 6 mnd Prosjekttilsett fotograf Øyvind Johnsen, frå mars-juni 100% 4 mnd Prosjekttilsett fotograf Øyvind Johnsen, frå sept -nov 100 % 3 mnd Prosjekttilsett fotograf Øyvind Johnsen, des 80 % 1 mnd Teammedarbeidar, etnolog Arild Knutsen 100% Det er innvilga permisjon for gjenstandskonservator Anne Bjørke som har fått stilling som samlingsforvaltar i Bymuseet i Bergen. Ho vil starte i si nye stilling i januar Tilsette ved BEV har fått faglig påfyll ved deltaking på: Fagdag om skadeinsekter. Deltakarar: Heidi, Anne, Anna, Jaana, Ida, Roy, Arild, Inger Opning av utstilling: Det Menneskelige mønster Hannah Ryggen i vår tid -Kunsthall Oslo. Deltakar: Jaana Internt kurs i bruk av sosiale media. Deltakarar: Roy, Arild, Inger Kurs i økonomi -illustrator ved Vestnorsk Kulturakademi. Deltakar: Inger Seminar om Hannah Ryggen, Kunsthøgskolen i Bergen. Deltakarar: Maren, Jaana, Inger Studietur til Hadeland Folkemuseum, Samlingsforvaltingsgruppe i MuHo. Frå BEV deltok Inger Kurs i førstehjelp og bruk av hjartestartar. Deltakarar: Anne og Roy Relasjonsleiing. Deltakar: Inger Raknes Pedersen Grunnkurs i Primus databasen. Deltakar: Maren Bioenergi. Deltakar: Roy Årsmøte Hordaland Museumslag. Deltakarar: Heidi og Inger 14

15 Internkurs i bruk av sosiale medium. Deltakarar: Roy, Arild og Inger Årsmøte Nordisk Konservatorforbund Norge, i Oslo. Deltakar: Anne Bjørke Beredskap og redningsplanar i museum & arkiv - Norsk Kulturråd. Deltakarar: Heidi, Arild og Inger Vandrarseminar Osterøy museum Bløddalssmia. Deltakar: Inger Konferanse i København: Kemi og klær Tekstilkemi i historisk perspektiv. Deltakarar: Jaana og Inger Museenes samlingsforvaltning - Norsk Kulturråd. Deltakar: Anne Seminar i Finland omkring fellesmagasin. Deltakar: Jaana Brannvernkonferanse i Ålesund. Deltakar: Roy NKF-n vårmøte. Deltakarar: Anne, Heidi, Jaana, Maren, Inger Exel kurs v/arild K, internt ved BEV. Deltakarar: Heidi, Anne, Friederike, Jaana, Maren, Ida, Roy og Inger ICOM-CC kongress i Lisboa. Deltakarar: Anne og Inger (vart sjuk) Kurs NAV: Tilrettelegging. Deltakar: Inger Seminar om bevaring av glaslysekroner i Stockholm. Deltakar: Anne Hausttur med Hordaland Museumslag til Hardanger. Deltakar: Heidi Fylkeskulturkonferansen på Oseana. Deltakar: Heidi Seminar i regi av det nasjonale Magasin-nettverket. Deltakarar: Friederike og Inger I september reiste Anne og Inger for å delta på ICOM-CC sin internasjonale kongress i Lisboa. Det er svært viktig for konservatorane å hente heim ny kunnskap, for i Noreg er det eit særs lite fagmiljø. Tilsett ved avdelinga har førebudd program for Vårmøtet 23.mai til Nordisk Konservatorforbund. Møtet vert halde ved MuHo og UiB. Driftsleiar får no tilbod om å delta på seminar /kurs i regi av Eigedomsavdelinga ved Hordaland fylkeskommune fordi dei står for drifta av bygga ved Bevaringstenestene, og han har soleis delteke på Årskonferanse til HFK Eigendomsseksjonen. Alle tilsette ved Bevaringstenestene fekk tilbod om å delta på MuHo sin felles hausttur. Det blei ei fin oppleving med mye god informasjon, og hyggelig samvær på Herdla kor vi overnatta. Kontaktmøte med musea sine samlingsansvarlege Det har vore halde 2 møte i Kontaktutvalet i 2011; 6.april og 30.nov., mellom samlingsansvarlege ved musea i Hordaland og tilsette ved BEV. Ved møtet 30.nov vart Marit Roer frå Bymuseet i Bergen, som no går av med pensjon, takka for sin mangeårige innsats som representant både i tidlegare Tilsynsutvalet for Tekstilatelieret, Brukarutvalet oppretta av Hordaland Museumslag og Kontaktutvalet. 15

16 Tilsette ved BEV har delteke på møte i dei ulike faggruppene ved MuHo. Avdelingsleiar deltek på møte i Leiargruppa ved MuHo. Det har vore jamlege avdelingsmøte med skriftleg innkalling og referat. Det har vore gjennomført oppfølgingssamtale med dei tilsette. Teambuilding For å vidareutvikle eit trivelig arbeidsmiljø gjennomførte dei tilsette ved avdelinga ein teambuildingstur 22.februar i flott vinterver. Turen gikk inn Fjellveien og det var ulike aktivitetar undervegs. Det vart også arrangert ein tur ved oppstart av haustsemester med omvising i Hamre kyrkje og ved Havråtunet. Drift bygg Bevaringstenestene har nå fått tilgang til avlesing av logg knytt til alarmsystem, noko som gjev betre kontrollmoglegheit og dermed auka oversikt over sikkerheit. Det er sett opp eit informativt oversyn over areal i bygg som det er overlevert bruksrett til, knytt til Bevaringstenestene. Det er slik at Hordaland fylkeskommune eig bygga og driftar dei. Derfor har dei trekt tilbake midlar knytt til drift av bygg. 16

17 Det er følgt opp service på heis, ventilasjon, oljefyr og el-anlegg, og det har vore deltaking på møte med Bravida i samband med garantiperiode og serviceavtale. I løpet av året er det utført forbetringar som: Montert blendingsgardin på takvindauge, stort møterom 4. etg Montert UV-film på nokre av vindauge i ateliera Montert ekstra lysarmatur i ateliera i 2.etg og 3.etg. Montert spylarkran utvendig ved utgang til kai For å betre arbeidsmiljøet er det kjøpt inn og montert eige kjemikalieskap ved Kulturhistorisk atelier. Som brannførebyggjande tiltak er det montert sløkkeboksar i sikringsskap (gass). Driftsleiar har varierte arbeidsoppgåver. Han er også blitt vår kontaktperson knytt til data, og føl i tillegg opp heimesida og facebook. Utfordringar Enno står store areal tomme i Fellesmagasinet for musea i Hordaland, med løpande kostnader til drift. Kapasiteten i innflyttingsfasen er for liten. Det er stort behov for mannskap for å fylle magasina raskare. Det er også stort behov for andre magasinareal til større gjenstandar, og det er no naudsynt å arbeide vidare med planar om nye areal til dette formålet. Det er vanskeleg å få god drift på kompetansesenteret innan tekstilkonservering når ein berre har økonomi til svært kortvarige arbeidskontraktar. Den som intet våger intet vinner heiter det. Derfor har Bevaringstenestene sett av midlar som gjer det mogleg frå 2012 å tilsette i lengre prosjekt. Men det er også ei utfordring å få personale som kan tenke seg langvarig opphald her vest. Då må det vera noko særskild som trekkjer; til dømes stort fagmiljø, godt arbeidsmiljø, god lønn, gode arbeidslokale, godt utstyr ol. Mange av desse kriteria er oppfylde, men andre kan vidareutviklast. 17

Innleiing. Forvaltning Samlingsforvaltning

Innleiing. Forvaltning Samlingsforvaltning 2013 Årsrapport 1 Innleiing Bevaringstenestene yter service for alle musea i Hordaland innan samlingsforvaltning og konservering, og har omfattande kompetanse på området. Avdelinga tilbyr dei konsoliderte

Detaljer

Årsmeldingar 2014 avdelingsvis

Årsmeldingar 2014 avdelingsvis Årsmeldingar2014 avdelingsvis 1814prosjektetiMuHo Forfleireavdelingarerdettekortversjonen(etterfellesmal)somskalknyttastsamanieifelles årsmeldingformuho Årsrapport 2014 Lindells mobile tekstilfabrikk.

Detaljer

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN tlf: 55 23 90 00 www.hordaland.no 2011 Musea i samfunnet Regional plan for museum

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov.

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov. 1 2 INNLEIING Denne planen skal vera eit styringsverktøy i arbeidet til Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) dei neste fire åra (2015-2018). Planen byggjer på det nasjonale mandatet instituttet

Detaljer

Innleiing. 1. Bakgrunn

Innleiing. 1. Bakgrunn Prosjektnamn.: Nyskaping i småbedriftsmiljø Prosjektansvarleg: Osterøy Utvikling ved styreleiar Hans Kvåle Prosjektleiar: Industrikonsulenten på Osterøy ved Lars Mjøs Start: April 2001 Slutt: Sommaren

Detaljer

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Bygningsvern på musea Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland 1 Bygningsvern på musea Ei utgreiing om kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Utarbeidd av Ryfylkemuseet

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro!

Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! 1 Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! Utne 25. mars 2010 God lesnad! 2 3 Innhald Hardanger og Voss museum...3 Styret...4 Rådet...5 Personalet, HMT...6 Økonomi...6 Museumsfagleg

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1 Regionalplan for museum 2011-2014 Høyringsutkast Fotografer: Forsidefoto: Museum Stavanger AS, fotograf Elisabeth Tønnesen Baksidefoto: Dalane

Detaljer

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010

Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Møre og Romsdal fylkesbibliotek og Kulturnett Møre og Romsdal Ålesund 2010 Telefon: 70162270/70165186 Faks: 70162099 Epost: post@mr.fylkesbibl.no kulturnett@ikamr.no Heimeside: http://www.mr.fylkesbibl.no

Detaljer

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde.

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Årsmelding for 2013 M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Handsama av administrative ressursgruppe 14. februar 2014 Godkjend av styret 24. februar 2014

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

STIFTINGA SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM ÅRSMELDING

STIFTINGA SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM ÅRSMELDING STIFTINGA SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM ÅRSMELDING OG REVIDERT REKNESKAP 2004 FØRDE april 2005 2 MUSEET Frå 2004 er Sogn og Fjordane Kunstmuseum organisert som ei stifting med Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. 2005: Gjennombrotet 2 2. Prioriteringar 3 2.1 Mål 3 2.2 Strategi 3 2.3 Viktige uløyste oppgåver 3 3.

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer