Vår driftsleiar har delteke positivt inn i teamet i revita-prosessen etter behov, og særleg ved fryseprosess og insektsanering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår driftsleiar har delteke positivt inn i teamet i revita-prosessen etter behov, og særleg ved fryseprosess og insektsanering."

Transkript

1 Årsmelding

2 Innleiing Hovudprosjektet for dei faste tilsette ved BEV vil i åra framover vere knytt til musea sine samlingar med revitaprosess, digitalisering og innflytting i Fellesmagasinet. For 2011 vart det sett opp ei plan for innflytting i samråd med musea, og Bevaringstenestene sette seg som mål å flytte inn gjenstandar på fast plass i løpet av Av dei ni konsoliderte musea, har sju samarbeidd med Bevaringstenestene i flytteprosjektet i år. Samla er det i løpet av året plassert 2639 gjenstandar i Fellesmagasinet. Bevaringstenestene har i løpet av året motteke ei rekkje førespurnadar om oppdrag innan konservering, og det syner seg at mange av desse er knytt til tekstil, noko som byggjer opp under intensjonen om å utvikle Bevaringstenestene til eit nasjonalt kompetansesenter innan tekstilkonservering, som nemnd i Hordaland fylkeskommune sin Regional plan for museum Det er gitt prisoverslag på eksterne oppdrag og det ligg fleire oppdrag på vent. I samarbeid med Universitetet i Bergen Bergen museum, arrangerte Bevaringstenestene i januar 2011 eit fagseminar med tittel Fagdag om skadeinsekt, angrep og motangrep. Det var stor interesse for seminaret med 95 deltakarar frå ulike kantar av landet. Forvaltning Innflyttingsprosjektet går sin gang, og tre faste stillingar har vore heilt eller delvis knytt til prosjektet i 2011; museumskoordinator, gjenstandskonservator og tekstilkonservator. I tillegg deltek ein fotograf og tidvis ein etnolog via NAV. Ein prosjekttilsett har fått delta på kurs hjå KulturIT i bruk av Primus databasen, og har i tillegg fått opplæring på avdelinga for å verte godt kjend med heile revita-prosessen. Denne opplæringa vart gjennomført for å kunne delta aktivt inn i arbeidet i haustsemesteret Vår driftsleiar har delteke positivt inn i teamet i revita-prosessen etter behov, og særleg ved fryseprosess og insektsanering. I 2011 har 7 av dei 9 konsoliderte musea flytta inn gjenstandar i Fellesmagasinet for musea i Hordaland; sjå oversikt nedanfor. Det er eitt nytt museum som har delteke i år; Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum. 2

3 Følgende resultat er oppnådd pr Institusjon Magasinert (avslutta flytteprosjekt) BEV Anvendte arbeidstimer Pilot Sum 2011 Baroniet Rosendal Bergens Sjøfartsmuseum Bymuseet i Bergen Hardanger og Voss museum Kunstmuseene i Bergen Museum Vest Museumssenteret i Hordaland Norsk Vassdrags- og Industristadmuseum Sunnhordland Museum Sum Tabellen syner berre avslutta flytteprosjekt. Dette gjer at gjenstandar som er i revitaprosess eller i arbeidsmagasin ikkje er rapportert for, sjølv om dei altså er flytta frå museet til Salhus. Som tabellen viser er det store forskjellar mellom musea når det gjeld tal på gjenstandar ferdig plassert i Fellesmagasinet; frå 2612 gjenstandar frå Bymuseet i Bergen til 33 gjenstandar frå Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum. Anvendte arbeidstimer ved BEV for kvart museum viser at nokre gjenstandar er meir krevjande enn andre. Om nødvendig tek vi gjerne ein diskusjon på fordelinga av ressursane mellom dei konsoliderte musea. Det er teke inn gjenstandar på vent frå dei musea som har kapasitet til å klargjøre meir enn sine tildelte flytteomgangar. Slik er det alltid gjenstandar i arbeidsmagasinet klare for revita-arbeid. For å kome musea i møte tok Bevaringstenestene imot fleire flyttingar enn dei planlagde. Målet for 2011 vart sett til 3500 gjenstandar ferdig magasinerte. Resultatet på 2639 vart noko mindre enn målet. 3

4 Det er utført fotoarbeid for alle gjenstandar som har fått fast plassering i magasin. Det er kome svært positiv tilbakemelding frå musea på dette arbeidet, og musea har fått tilsend DVD med alle foto til eige bruk. Før flytting i 2011 vart Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum, som ny flytteaktør, kursa i korleis førebu og utføre arbeid som må gjerast av museet sjølv, før overflytting av gjenstandar til Fellesmagasinet for musea i Hordaland. 4

5 Det er viktig at musea set av ressursar til dette viktige arbeidet med å sikre ERNI (eineståande regional og nasjonal interesse)-gjenstandane i fylket. Det er ikkje alltid at musea har utført naudsynt arbeid som dei er bede om i følgje informasjon gjeve under kurs i forkant. Det er sikkert mange grunnar til det, men samarbeidet mellom musea og Bevaringstenestene er positivt. Musea deltek aktivt i arbeidet. Tilbakemelding er at denne type arbeid er tidkrevjande. Difor har det hendt at ei innmeld flytting har vorte avmeld. Arbeidsmengda i revita-prosessen er avhengig av kva musea til ei kvar tid leverer i flyttingane. Bevaringstenestene har leia ei gruppe som har arbeids med utvikling av ein Primus-manual for Hordaland. Den vart teken i bruk i For å halde progresjonen oppe, er det viktig å ha nok ressursar inn i flytteprosjektet. Dei faste tilsette ved Bevaringstenestene vert i nokon grad og nytta til anna naudsynt arbeid ved avdelinga. Difor ville det vore svært tilfredstillande med fleire faste tilsette i dette arbeidet. Konservering for musea Førebyggande konservering Bevaringstenestene har utført synfaring til avdelinga Vestnorsk Utvandringssenter ved Museumssenteret i Hordaland. Synfaringa resulterte i ein rapport med tilstandsvurdering av samlingane. 5

6 Sunnhordland museum bad om råd og rettleiing knytt til gjenstandar i utstilling og magasin, samtidig som det også var ønskjeleg med fagleg rettleiing knytt til forholda for gjenstandsmaterialet ved Årskog museum. Rapportar vart utarbeidd med råd og rettleiing. Det vart utført ei synfaring ved arbeidarbustadene til Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum. Rapport er levert med råd og rettleiing. For å kunne planlegge oppdrag knytt til reingjering av gardinene på Troldhaugen, vart det gjennomført ei synfaring for å vurdere tilstand og mengde av gardiner. Det er ønskjeleg at Bevaringstenestene over tid byggjer opp kompetanse på historisk gardinoppheng. Det har jamt vore utført klimakontroll og insektkontroll i areala ved Bevaringstenestene. Det er ikkje gjort uøska funn. Det er berre utført konserveringsarbeid for musea knytt til betalte oppdrag. Konservering generelt er heilt nedprioritert for dei fast tilsette for å kunne konsentrere aktiviteten omkring innflytting og revitaprosess. Konservering på oppdrag Følgende prosjekt er utført på oppdrag i 2011: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Tilsyn Kroningskappen. Bymuseet i Bergen Gamle Bergen Museum, 15 klokker til konservering. Bymuseet i Bergen St. Jørgen, tilstandsvurdering av inventaret. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum / Kunsthall Oslo - 5 billetteppe av Hannah Ryggen fekk montert nytt oppheng. 6

7 Kongsberg kirke konservering av antependium, preikestolklede, lesepultklede, messehagel og alterduk. Kongsberg kirke montering av kyrkjetekstilar i Kongsberg kirke. Hordaland fylkeskommune Langhaugen skole, synfaring glasspanel av B. Motzfeldt, levert kostnadskalkyle på konservering av glasspanel. Sjømannskirken synfaring og rapport knytt til magasinforhold. 7

8 Kunstmuseene i Bergen avd. Vestlandske kunstindustrimuseum konservering av knuste kinesiske porselensskåler etter innbrotet. Museum Vest Schøtstuene - tilbakemelding på tidlegare feilbehandla lysekroner og korrodert utelykt. Hammerfest kirke 50årsjubileum konservering av messehakel i raud fløyel. Nordlandet kirke konservering av to messehagler; ein raud og ein kvit. Eigersund kirke messehagel fra 1721 Statsbygg Vest Gamlehaugen og Bergen Tinghus, utført synfaringar Fagforbundet Gasverksarbeidernes forening 1899 raud fane 8

9 Baroniet i Rosendal demontering av tekstiltapet Fana kyrkje Billetteppe konservert. Åsane kulturkontor tekstilkunst nytt oppheng. Bjørsvikbåten tilstandsvurdering og skadekart av segl. Museum Vest, Nordsjøfartsmuseet konservering dåpskjole. Musea i Sogn og Fjordane, De Heibergske samlinger konservering av dåpsbleie. Mariakirken synfaring, rådgiving knytt til nytt magasin, nedpakking av gjenstandar og deretter transport til Bevaringstenestene for oppsett av kalkylar. Statsbygg Øst stabilisering av billetteppe - Hannah Ryggen: Vi lever på en stjerne. Det kom ein førespurnad om hjelp knytt til redning av et viktig kunstverk; Hannah Ryggen sitt billetteppe Vi lever på en stjerne, som hang i Regjeringsbygget sin resepsjon. Det blei 9

10 sterkt å få dette teppet inn i atelieret med flerrer, glasskår, fliser, rusk og rask etter terrorangrepet 22.juli. I nettopp dette teppe er det trua på kjærleiken og mennesket som er tema. Finansdepartementet kalkyle på handsaming av billetteppe av Frida Hansen Teppet vart skada etter terrorangrepet i Oslo 22.juli. Private kundar: konservering av eit brudeslør og eit svært detaljrikt og finsleg broderi Det kjem stadig nye førespurnader knytt til oppdrag. Formidling Bevaringstenestene i samarbeid med UiB - Bergen Museum arrangerte i januar 2011 Fagdag om skadeinsekt. Oppslutning om Fagdagen var overveldande stor med 95 deltakarar som fekk mykje nyttig informasjon. Tiltaket er eit ledd i kompetanseutvikling innan samlingsforvaltning for tilsette innanfor musea og arkiv. Foredraga ligg på MuHo si heimeside under Bevaringstenestene. I samband med konservering av dei knuste porselensskålene etter innbrotet ved Kunstmuseene i Bergen avdeling Vestlandske Kunstindustrimuseum, blei det gjort opptak av NRK ved BEV. Opptaket blei sendt både i Vestlandsrevyen og Dagsrevyen og MuHo blei presentert som museet med spisskompetanse innan konservering. 10

11 Det er interesse for å komme på omvising ved BEV og høre om pågåande arbeid ved avdelinga. Romsdalsmuseet besøkte avdelinga med tre representantar, og vi viste velvillig fram den flotte avdelinga som er bygt opp her i Bergen. Også den nye avdelingsleiaren ved Hanseatisk museum ønskte informasjon og omvisning i lokalitetane ved Bevaringstenestene. Fire representantar frå Samlingsnettverket for Opplandsmusea deltok på omvising knytt til Fellesmagasinet og konserveringsateliera; med sjølvsagt stor interesse for heile revitaprosessen. Dei hadde også eit fotokurs hjå fotografen vår for å betre på fotokunnskap og for å kunne ta betre digitale fotografi som skal inn i Primus; og vidare i digitaltmuseum.no. Det har vore omvising ved Bevaringstenestene både frå Vesterheim museum og frå Shetland. To av dei tilsette ved avdelinga, saman med to av musea, har førebudd ein artikkel om Planlagt flytting til Nordisk Konservatorforbund sin kongress i Tilsett ved BEV har delteke på synfaring til Osterøy i samband Osterøy museum si planlegging av Kulturminnedagen 2011: tema gamal sjøveg/nausteveg på nedre Raknes Bevaringstenestene arrangerte kurs over to dagar (8.og 9. sept.) for Nasjonalt nettverk for drakt og tekstil. Den første dagen fekk deltakarane innføring i teori knytt til førebyggande konservering, og andre dag var sett av til workshop med praktisk arbeid. 11

12 Også i år ønskte Vestnorsk Kulturakademi omvising og foredrag for sine tekstilstudentar. Under Kulturfest Åsane heldt Bevaringstenestene Open dag med et variert program: omvising i ateliera, foredrag og spør en konservator. I år kom det 50 besøkande. Fleire av dei ble tipsa etter å ha lest avisartikkelen om Hannah Ryggen sitt teppe. De ønskte å sjå billetteppet her i atelieret. Foredraget Korleis bevare 250 år gamle tekstilar var knytt til konservering av kyrkjetekstilane frå Kongsberg. I samband med eit seminar i Stockholm 7-8 nov., om bevaring av glaslysekroner, deltok Anne med eit foredrag. Under Osterøy museum si kursveke om nordatlantiske handverkstradisjonar deltok Bevaringstenestene med foredraget Forhistoriske tekstilar fortel historie. Bevaringstenestene har gjort seg synleg i media i en rekke saker. Spesielt har konservering av Hannah Ryggen sitt billetteppe Vi lever på en stjerne, som vart skada under bombeangrepet i Regjeringskvartalet 22. juli, fått stor merksemd. Både Bergens Tidene, Åsane Tidene og NRK Hordaland har laga repotasjer om Kjærlighetsteppet som overlevde terroren. Også det store konserveringsarbeidet av tekstilene frå Kongsberg Kirke fikk omtale både i Laagendalsposten og i en jubileumsskrift i forbindelse med kirkas 250- årsjubileum. Bevaringstenestene ble også takka for utført arbeidet på ulike konserveringsprosjekter i Bergensavisen, og Os og Fusa posten. Det er skrevet saker om Bevaringstenestenes kursvirksomhet og studiebesøk. 12

13 I haust er det publisert eit hefte (54s) i regi av KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Tittelen på heftet er: Tander prakt Stell og bevaring av kirketekstiler. Avdelingsleiar er her medforfattar. Forsking I vårt daglege konserveringsarbeid er det ofte trong for utprøving av metodar og kjemikaliar. Dette vert å sjå som ein enkel type av grunnforsking. Fornying Utarbeiding av Redningsplan for Fellesmagasinet for musea i Hordaland. I ROS- analysen er brann utpeikt som den største risiko/faren for BEV sin del av museumsanlegget. Føresetnaden for ein redningsplan er at brannen er sløkt og redningsmannskapen (brann, ambulanse, politi) har reist frå staden og frigitt bygningane. Det er då viktig å ha ein konkret og gjennomtenkt plan for korleis restverdiredninga skal skje, kor gjenstandane skal transporterast, korleis dei skal handsamast, kven som har ansvar og mynde osv. Det er søkt om sikringsmidlar til å dekke kostnadene med utarbeiding av planen. Dei faste tilsette ved Bevaringstenestene utgjer arbeidsgruppa for planen. Direktør deltek i dette arbeidet ettersom det øvste ansvaret er plassert der. I samband med utarbeiding av redningsplanen har det vore tre møte med tre restverdiredningsfirma. Det har også vore møte med Arna og Åsane brannstasjon. Det har også vore jobba med forsikringsspørsmål og her er det mykje å rydde opp i. Både brannvesenet og skadefirma hadde konstruktive innspel til arbeidet med redningsplan, og dei skrytte av at sikringsarbeidet har så stort fokus ved vår avdeling. Det er lagt ned noko arbeid i utvikling av heimesida til Bevaringstenestene 13

14 Generelt Bevaringstenestene deltar i det nasjonale nettverk for Magasin og Bevaring, og avdelingsleiar er medlem av arbeidsgruppa der. Personale Tilsette ved Bevaringstenestene i 2011: Avdelingsleiar/atelierleiar tekstil: Inger Raknes Pedersen 100% Museumskoordinator Heidi Seilfaldet 50% Tekstilkonservator Friederike Kunze, perm fram til juni 100% 6 mnd Atelierleiar/Gjenstandskonservator Anne Bjørke 100% Driftsleiar Roy Henrik Eriksen 100% Prosjekttilsett/tekstilkonservator Jaana Kataja 100% 8 mnd Prosjekttilsett/tekstilkonservator Jaana Kataja (oppstart studie) frå sept 80 % 4 mnd Prosjkettilsett/gjenstandskonservator Anna Shepherd, ut mars 100% 3 mnd Prosjekttilsett/gjenstand-tekstilkons Maren Jensen Midtdal, frå feb 100% 11mnd Prosjekttilsett/tekstilkonservator Ida Areklett Garmann, frå juni 100% 6 mnd Prosjekttilsett fotograf Øyvind Johnsen, frå mars-juni 100% 4 mnd Prosjekttilsett fotograf Øyvind Johnsen, frå sept -nov 100 % 3 mnd Prosjekttilsett fotograf Øyvind Johnsen, des 80 % 1 mnd Teammedarbeidar, etnolog Arild Knutsen 100% Det er innvilga permisjon for gjenstandskonservator Anne Bjørke som har fått stilling som samlingsforvaltar i Bymuseet i Bergen. Ho vil starte i si nye stilling i januar Tilsette ved BEV har fått faglig påfyll ved deltaking på: Fagdag om skadeinsekter. Deltakarar: Heidi, Anne, Anna, Jaana, Ida, Roy, Arild, Inger Opning av utstilling: Det Menneskelige mønster Hannah Ryggen i vår tid -Kunsthall Oslo. Deltakar: Jaana Internt kurs i bruk av sosiale media. Deltakarar: Roy, Arild, Inger Kurs i økonomi -illustrator ved Vestnorsk Kulturakademi. Deltakar: Inger Seminar om Hannah Ryggen, Kunsthøgskolen i Bergen. Deltakarar: Maren, Jaana, Inger Studietur til Hadeland Folkemuseum, Samlingsforvaltingsgruppe i MuHo. Frå BEV deltok Inger Kurs i førstehjelp og bruk av hjartestartar. Deltakarar: Anne og Roy Relasjonsleiing. Deltakar: Inger Raknes Pedersen Grunnkurs i Primus databasen. Deltakar: Maren Bioenergi. Deltakar: Roy Årsmøte Hordaland Museumslag. Deltakarar: Heidi og Inger 14

15 Internkurs i bruk av sosiale medium. Deltakarar: Roy, Arild og Inger Årsmøte Nordisk Konservatorforbund Norge, i Oslo. Deltakar: Anne Bjørke Beredskap og redningsplanar i museum & arkiv - Norsk Kulturråd. Deltakarar: Heidi, Arild og Inger Vandrarseminar Osterøy museum Bløddalssmia. Deltakar: Inger Konferanse i København: Kemi og klær Tekstilkemi i historisk perspektiv. Deltakarar: Jaana og Inger Museenes samlingsforvaltning - Norsk Kulturråd. Deltakar: Anne Seminar i Finland omkring fellesmagasin. Deltakar: Jaana Brannvernkonferanse i Ålesund. Deltakar: Roy NKF-n vårmøte. Deltakarar: Anne, Heidi, Jaana, Maren, Inger Exel kurs v/arild K, internt ved BEV. Deltakarar: Heidi, Anne, Friederike, Jaana, Maren, Ida, Roy og Inger ICOM-CC kongress i Lisboa. Deltakarar: Anne og Inger (vart sjuk) Kurs NAV: Tilrettelegging. Deltakar: Inger Seminar om bevaring av glaslysekroner i Stockholm. Deltakar: Anne Hausttur med Hordaland Museumslag til Hardanger. Deltakar: Heidi Fylkeskulturkonferansen på Oseana. Deltakar: Heidi Seminar i regi av det nasjonale Magasin-nettverket. Deltakarar: Friederike og Inger I september reiste Anne og Inger for å delta på ICOM-CC sin internasjonale kongress i Lisboa. Det er svært viktig for konservatorane å hente heim ny kunnskap, for i Noreg er det eit særs lite fagmiljø. Tilsett ved avdelinga har førebudd program for Vårmøtet 23.mai til Nordisk Konservatorforbund. Møtet vert halde ved MuHo og UiB. Driftsleiar får no tilbod om å delta på seminar /kurs i regi av Eigedomsavdelinga ved Hordaland fylkeskommune fordi dei står for drifta av bygga ved Bevaringstenestene, og han har soleis delteke på Årskonferanse til HFK Eigendomsseksjonen. Alle tilsette ved Bevaringstenestene fekk tilbod om å delta på MuHo sin felles hausttur. Det blei ei fin oppleving med mye god informasjon, og hyggelig samvær på Herdla kor vi overnatta. Kontaktmøte med musea sine samlingsansvarlege Det har vore halde 2 møte i Kontaktutvalet i 2011; 6.april og 30.nov., mellom samlingsansvarlege ved musea i Hordaland og tilsette ved BEV. Ved møtet 30.nov vart Marit Roer frå Bymuseet i Bergen, som no går av med pensjon, takka for sin mangeårige innsats som representant både i tidlegare Tilsynsutvalet for Tekstilatelieret, Brukarutvalet oppretta av Hordaland Museumslag og Kontaktutvalet. 15

16 Tilsette ved BEV har delteke på møte i dei ulike faggruppene ved MuHo. Avdelingsleiar deltek på møte i Leiargruppa ved MuHo. Det har vore jamlege avdelingsmøte med skriftleg innkalling og referat. Det har vore gjennomført oppfølgingssamtale med dei tilsette. Teambuilding For å vidareutvikle eit trivelig arbeidsmiljø gjennomførte dei tilsette ved avdelinga ein teambuildingstur 22.februar i flott vinterver. Turen gikk inn Fjellveien og det var ulike aktivitetar undervegs. Det vart også arrangert ein tur ved oppstart av haustsemester med omvising i Hamre kyrkje og ved Havråtunet. Drift bygg Bevaringstenestene har nå fått tilgang til avlesing av logg knytt til alarmsystem, noko som gjev betre kontrollmoglegheit og dermed auka oversikt over sikkerheit. Det er sett opp eit informativt oversyn over areal i bygg som det er overlevert bruksrett til, knytt til Bevaringstenestene. Det er slik at Hordaland fylkeskommune eig bygga og driftar dei. Derfor har dei trekt tilbake midlar knytt til drift av bygg. 16

17 Det er følgt opp service på heis, ventilasjon, oljefyr og el-anlegg, og det har vore deltaking på møte med Bravida i samband med garantiperiode og serviceavtale. I løpet av året er det utført forbetringar som: Montert blendingsgardin på takvindauge, stort møterom 4. etg Montert UV-film på nokre av vindauge i ateliera Montert ekstra lysarmatur i ateliera i 2.etg og 3.etg. Montert spylarkran utvendig ved utgang til kai For å betre arbeidsmiljøet er det kjøpt inn og montert eige kjemikalieskap ved Kulturhistorisk atelier. Som brannførebyggjande tiltak er det montert sløkkeboksar i sikringsskap (gass). Driftsleiar har varierte arbeidsoppgåver. Han er også blitt vår kontaktperson knytt til data, og føl i tillegg opp heimesida og facebook. Utfordringar Enno står store areal tomme i Fellesmagasinet for musea i Hordaland, med løpande kostnader til drift. Kapasiteten i innflyttingsfasen er for liten. Det er stort behov for mannskap for å fylle magasina raskare. Det er også stort behov for andre magasinareal til større gjenstandar, og det er no naudsynt å arbeide vidare med planar om nye areal til dette formålet. Det er vanskeleg å få god drift på kompetansesenteret innan tekstilkonservering når ein berre har økonomi til svært kortvarige arbeidskontraktar. Den som intet våger intet vinner heiter det. Derfor har Bevaringstenestene sett av midlar som gjer det mogleg frå 2012 å tilsette i lengre prosjekt. Men det er også ei utfordring å få personale som kan tenke seg langvarig opphald her vest. Då må det vera noko særskild som trekkjer; til dømes stort fagmiljø, godt arbeidsmiljø, god lønn, gode arbeidslokale, godt utstyr ol. Mange av desse kriteria er oppfylde, men andre kan vidareutviklast. 17

Årsrapport 2010. Innleiing. Forvaltning

Årsrapport 2010. Innleiing. Forvaltning Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 Innleiing Bevaringstenestene har hatt hovudfokus på digitaliseringsprosess og ordinær innflytting i Fellesmagasinet for musea i Hordaland. Av dei ni konsoliderte musea

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Innleiing. Forvaltning Samlingsforvaltning

Innleiing. Forvaltning Samlingsforvaltning 2013 Årsrapport 1 Innleiing Bevaringstenestene yter service for alle musea i Hordaland innan samlingsforvaltning og konservering, og har omfattande kompetanse på området. Avdelinga tilbyr dei konsoliderte

Detaljer

Innleiing SAMLINGSFORVALTNING. Revita

Innleiing SAMLINGSFORVALTNING. Revita Årsmelding 2012 1 Innleiing Bevaringstenestene yter service for musea i Hordaland innan samlingsforvaltning og konservering, og har omfattande kompetanse på området. Avdelinga tilbyr dei konsoliderte musea

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

I 2014 vart det sluttførd flytteprosjekt frå 7 av musea, og svært ulike gjenstandar kom inn i magasinet.

I 2014 vart det sluttførd flytteprosjekt frå 7 av musea, og svært ulike gjenstandar kom inn i magasinet. 2014 Årsrapport 1 Innleiing Aktiviteten ved BEV har vore variert og spanande i 2014. Gjenstandar frå musea er teke godt hand om, og plasserte i Fellesmagasinet for musea i Hordaland. Tall på musea som

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Evaluering av museumsreforma

Evaluering av museumsreforma KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/869-2 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.11.2015 Evaluering av museumsreforma Samandrag

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE Side2 INNHALD: 1. INNLEIING... 3 1.1 K-LEAN i Etne kommune... 3 1.2 HENSIKTA MED LEAN... 3 1.3 GEVINST... 3 2. ESSENSEN I LEAN... 4 3. LEAN FØREBUING...

Detaljer

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK

Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK 1. Vedlegg b Virksomhetsplan for år 2016 BESØKSSENTER FOLGEFONNA NASJONALPARK Senteret skal årlig utarbeide en virksomhetsplan. Denne skal beskrive senterets planlagte drift for 1 år av gangen. Virksomhetsplanen

Detaljer

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:55 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: Søknad 2.10.2013 om utvidet garantibeløp for lån til USF Vedlegg: PastedGraphic-6.pdf Kan denne e-posten

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo

Trondheim. Møre og Romsdal. Bergen. Oslo Trondheim Møre og Romsdal Bergen Oslo Innholdsfortegnelse 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar... 3 2. Organisering og forankring... 3 3. Oppnådde resultat... 3 Hovudmål

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Revisjon 2015 INNHALD INNHALD... 2 I. Kva er nasjonale, faglege museumsnettverk... 2 1.1. Ansvarsmuseum... 3 1.2. Forpliktingar i kulturlandskapsnettverket...

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Adressa til verksemda: Postboks 184 5342 STRAUME Tidspunkt for tilsynet: 20. november 2013 Kontaktperson i verksemda: Kristoffer Møvik Kontaktperson

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt?

Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt? Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt? «Det relevante museum» kompetansekurs, Trondheim 22. oktober 2014 Anne Bjørke samlingsleiar, Bymuseet i Bergen Kva er eit museumsmagasin? Alle lokalar som

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum,

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum, Vedlegg 2 Statusrapport Handlingsprogram 2012 Handlingsprogrammet er eit verktøy for å nå måla i Regional plan for museum 2011-2015. Regional plan skal leggjast til grunn for kommunal, fylkeskommunal og

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: Søknad om utvidet garanti for lån til USF Kan denne e-posten legges inn på sak 201200047? Vennlig hilsen

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar

Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar For å sikre ei einskapleg rapportering i samband med oppmoding om utbetalingar, og ved årsrapportering/sluttrapportering etter ferdig utført (del-)prosjekt,

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer