Innleiing. Forvaltning Samlingsforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innleiing. Forvaltning Samlingsforvaltning"

Transkript

1 2013 Årsrapport 1

2 Innleiing Bevaringstenestene yter service for alle musea i Hordaland innan samlingsforvaltning og konservering, og har omfattande kompetanse på området. Avdelinga tilbyr dei konsoliderte musea i Hordaland magasin av høg kvalitet. Fellesmagasinet er oppretta for gjenstandar av eineståande regional og nasjonal interesse. Hovudprosjektet ved Bevaringstenestene vil i åra framover vere knytt til musea sine samlingar med revitaprosess, digitalisering og innflytting i Fellesmagasinet. Bevaringstenestene har høg kompetanse innan tekstilkonservering og har som mål å vere eit nasjonalt senter på området. Bevaringstenestene utfører også konservering av andre materialtypar. Ei veksande ekstern kundegruppe har også nytte av konserveringstenestene. Året 2013 har vore fylt med aktivitet knytt til revita-prosess og konservering på oppdrag. Aktivitet knytt til formidling av vårt fagområde er hovudsaklig knytt til dei årlege arrangementa «Open dag» og «Fagdag», men og med kontakt til media. Sikring har vore eit viktig tema, og det er på gong arbeid med etablering av ei felles beredskapsgruppe for musea i Hordaland. Etter tildeling av museumsplanmidlar frå Hordaland fylkeskommune i samband med Bevaringstenestene sin koordinerande rolle for å få på plass ein felles samlingsforvaltningsplan for musea i Hordaland, er det tilsett ein prosjektleiar på slutten av året. Personalet er vår viktigaste ressurs, og det har vore gjennomførd både teambuildingsdag ved BEV og felles studietur til Berlin for heile MuHo. Forvaltning Samlingsforvaltning Revita-gruppa starta det nye arbeidsåret med å halda kurs om enkel reingjering, pakking, handtering og flytting av museumsgjenstandar. Målgruppa var tilsette ved musea som er engasjerte i slikt arbeid ved musea. Kurset hadde 15 deltakarar frå 6 ulike museum. Me fekk positive tilbakemeldingar på kurset. Innflyttinga for musea i Fellesmagasinet går sin gang. I alt har seks av musea flytta gjenstandar inn i Frå pilot 2008 og ut 2013 er det totalt flytta inn gjenstandar i Fellesmagasinet, av desse er 1121 flytta i Nokre gjenstandar, totalt 7 stk., er leverte tilbake til eigarmuseet på permanent basis (til utstilling). Den store tilbakegangen i tal på innflytta gjenstandar i 2013 med 1121 stk., samanlikna med til 2011 med 3621stk, har ulike årsaker. Noko har å gjere med nytt personell og tid til opplæring, og noko med at gjenstandar frå gruppa «på vent» ikkje vert registrert før heile flyttegruppa er ferdig i revitaprosess. Det ville betre statistikken. 2

3 Institusjon Magasinert i Fellesmagasinet for musea (avslutta flytteprosjekt) Pilot inn 2013 ut Sum Baroniet Rosendal Bergens Sjøfartsmuseum Bymuseet i Bergen Hardanger og Voss museum KODE-Kunstmuseene i Bergen Museum Vest Museumssenteret i Hordaland NVIM-Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Sunnhordland Museum Sum Musea tek aktivt del i revitaprosessen I revitaprosessen vert gjenstandane insektsanert ved frysing på -32C, tilstandsvurdert, fotografert, pakka og magasinert. Bymuseet i Bergen har tidlegare levert eit stort tal filmar som ekstra flytting, og det står no berre att om lag 30 filmar som ventar på revitaprosess. Når dei siste filmane er ferdige vil heile dette flytteprosjektet på i alt 486 gjenstandar bli rapportert. Museum Vest sine fiskeakvarellar som har lege «på vent», er også nesten ferdigstilt. Dei vil og først bli rapportert når alle er klare, i alt 241 gjenstandar. Museumssenteret i Hordaland har i 2013 levert eit stort tal tekstilar som ekstra flytting. Det er teke ei avgjerdsle på at det ikkje skal stå meir enn 500 gjenstandar «på vent» som BEV kan ta ved ledig kapasitet. Det museet som har høgst prioritet får tilbod om ekstra flytting av gjenstandar til «på vent». Det siste flytteprosjektet som vart levert i 2013 var på 19 gjenstandar frå Museumssenteret i Hordaland. Resten av flyttekvota for MuHo vert fylt opp med tekstilane frå desse som ligg «på vent». Flytteprosjektet frå MuHo vil verte rapportert i 2014 når det er ferdigstilt. Det har vore utførd eit fryseoppdrag for Hardanger og Voss museum. Dette var for gjenstandar som berre skulle flyttast internt i eige museum. Musea har fri tilgang til frysekammeret når det er ledig kapasitet. 3

4 Etter møte med Kulturrådet i hausten 2012, vart Bevaringstenestene bede om å stimulera alle dei konsoliderte musea til å ta del i revitaprosess og innflytting i Fellesmagasinet. Dette samlingsarbeidet har høg prioritet hjå Kulturrådet. Det har difor vore god kontakt med dei to siste musea som tidlegare ikkje har kome i gang med dette viktige museumsarbeidet. Det eine museet fikk fastsett sin fyrste flyttedato, sendte tilsett på kurs i bruk av Primus-databasen og har i haust starta med innflytting. I forkant av fyrste flytting var tilsette frå BEV ved museet for å rettleie i høve til pakking for transport og frysing. Det siste museet på lista har starta med scanning av registreringskort som skal leggjast inn i Primusdatabasen. Dei har og sendt tilsette på kurs i bruk av Primus. Musea bør prioritere arbeidet knytt til revitaprosessen, og slik levere det tal på gjenstandar som Bevaringstenestene har kapasitet til å ta i mot. Etter fem år med innflytting viser det seg at dei musea som har flytta mange gjenstandar har eit apparat som har samlingsforvaltning som si oppgåve. Dermed har dei kapasitet til, og ønskje om å flytta mange gjenstandar. Dei som har flytta få gjenstandar har ikkje eigne tilsette knytt til samlingsforvaltning og leverer små flyttelass (øvre grense er sett til 150 gjenstandar). Det krev ekstra tid og kapasitet frå dei tilsette ved Bevaringstenestene å følgje opp dei musea med minst ressursar inn i dette forvaltningsarbeidet. Det burde ha vore ei stilling ved BEV som kunne hjelpe til med det førebuande arbeidet for musea før flytting. Alle musea får tildelt ei flytting i året. Utover dette vert musea i framtida valt ut frå prioritet satt opp etter tre kriterier: innmeld storleik på samlinga si, tal gjenstandar i Fellesmagasinet og tal arbeidstimar frå BEV på kvart museum. Arbeidstimer pr Institusjon BEV anvendte arbeidstimer BEV anvendte arbeidstimer BEV anvendte arbeidstimer Timer totalt pr museum Musea i Hordaland Baroniet i Rosendal 0 125,83 16,25 142,08 Bergens Sjøfartsmuseum 0 0, ,5 Bymuseet i Bergen , ,65 Hardanger og Voss museum KODE-Kunstmuseene i Bergen ,15 979,5 2607,65 Museum Vest , ,75 Museumssenteret i Hordaland ,95 365,24 934,19 Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum ,5 536,5 Sunnhordland museum ,95 265,2 817,15 Sum totalt , , ,47 her er summert inn 55,5 t i Revita generelt pr museum her er summert inn 81 t i Revita generelt pr museum 4

5 Det er starta eit revisjonsarbeid for å kunne nytte Primus til å halde oversyn over tal på gjenstandar flytta inn i Fellesmagasinet. Revisjon over gjenstandar knytt til Hardanger og Voss museum er ferdigstilt, og revisjon for KODE er nesten sluttførd innan Det var naudsynt å fotografere på nytt 129 gjenstandar frå KODE som tidlegare var flytta inn. Den siste planlagde innflyttinga i 2013 vart avlyst frå museet si side. Det er då godt å ha gjenstandar «på vent» ved BEV. Det har vore utførd jamnleg kontroll med insektfeller og av klimaet i magasina og ateliera. Det syner seg at klimaet utandørs påverkar klimaet i magasina i nokon grad. Truleg må det isolerast betre rundt dører i korridorane. Stillingsheimlar i 2013 som i utgangspunktet har vore knytt til Revita-avdelinga er fordelt som følgjande: museumskoordinator 60% i fyrste halvår og 100% vikar andre halvår tekstilkonservator 100% gjenstandskonservator 90% fotograf 60% i 11 månadar samt arbeidsinnsats frå driftsleiar, gjenstandskonservator tilsett i prosjekt, og 6 timar i veka for team-medarbeidar frå sept. ut året Vår fotograf sin prosjektperiode gjekk ut den 20. november etter fleire års tilsetjing. Det ligg mykje godt fotoarbeid på server, og musea har fått levert mange dvd ar med gode foto av gjenstandane sine. For mjuk overgang for oss tilsette gjennomførde fotografen fotokurs for tilsette ved BEV. Avslutning for Øyvind Johnsen 20.nov. 5

6 Konservering Konservering for musea Tekstilkonservator og gjenstandskonservator, tilsette i faste stillingar knytt til musea i Hordaland, skal i tillegg til deltaking i revitaprosess også følgje opp musea på anna måte, og til dømes sette opp konserveringskalkylar. KODE Vestlandske Kunstindustrimuseum, oppdrag To kinesiske tepper (VK og VK.06770) som vart skada under tjuveriet i Kina-samlinga ved Vestlandske Kunstindustrimuseum i 2010, vart overflatereingjort. Våtreingjering av frynser Tørreingjering av metalltrådar Ved to høve har det vore synfaring til KODE-Vestlandske Kunstindustrimuseum for å sette opp kalkyle på konservering av gjenstandar som vart skada etter nytt innbrot januar Dette førte til oppdrag knytt til konservering av tre kinesiske porselensgjenstandar; vase (VK ), stor skål (VK 1930 no 65), liten skål (VK 1931 no 272). Knust porselensgjenstand etter innbrotet 2013 i KODE Vestlandske Kunstindustrimuseum Det vart oppslag i både Bergens Tidende og Bergensavisen om dette konserveringsarbeidet. I samband med klargjering til opning av Rasmus Meyers samling, vart vår nyleg tilsette atelierleiar på Kulturhistorisk atelier leiga ut til Kode i to veker. Arbeidet vart presentert i Vestlandsrevyen og i Bergens Tidende. 6

7 I samband med planlegging av ei broderiutstilling i 2014 er det utarbeid kalkyler på konservering av tre ulike særs fine silkebroderi frå Vestlandske Kunstindustrimuseum, kor eit av broderia er eit hårarbeid. Det kom aksept på konservering av to av broderia, og arbeidet vil verte utførd i KODE - Kunstmuseene i Bergen Lysøen Ei jakke som vart funne i ei hole på Lysøen vart vurdert. Museet vart vist vidare til Forsvarsmuseet. Baroniet i Rosendal 2013 Etter at det unike tekstiltapetet ved Baroniet i Rosendal hadde hengd i eitt år etter remontering, var det trong for noko etterjustering då det hadde sige litt i nokre område. Sunnhordland museum I samband med 100års jubileet til museet vart ein messehakel frå Moster Gamle Kyrkje konservert til bruk i jubileumsutstillinga. Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Det er utarbeid to konserveringsforslag med kalkyler på to faner frå Tysso Elektrikerforening. Bymuseet i Bergen Lepramuseet St. Jørgen - oppdrag Det vart henta ut tekstilar med vatn og røykskade frå St.Jørgen kyrkje etter brannen. Tekstilane vart insektsanert, tilstandsvurdert og det vart sett opp kalkyle på naudsynt konserveringsarbeid. Dette førde til eit stort konserveringsoppdrag av i alt seks kyrkjetekstilar. Sot på alterduk Lesepultklede etter konservering Metallfrynse med sot og skitt, før og etter konservering 7

8 Bymuseet i Bergen Damsgård Hovedgård, oppdrag Etter ulukka som resulterte i skade på bygget vart også nokre gjenstandar skada. Det vart levert kalkyle på konservering av gjenstandar av metall (VK.1934:28 II, VK.6562a, VK.6562b, X , X.10580, VK.4698a, VK.4698b, X.10978), det kom aksept på tilbodet og konserveringsarbeidet er sluttført. Gjenstandane er pakka og ventar på retur. Under konservering Bymuseet i Bergen Alvøen Hovedbygning, oppdrag Det er levert kalkyle på eit sprukke glas frå Alvøen Hovedbygning. Kalkylen er akseptert og arbeidet vil verte utførd i Bymuseet i Bergen Gamle Bergen Museum Ein mala gipsbyste (GB 19914)er levert til konservering og kalkylen er akseptert. Arbeidet tar til i byrjinga av Museumssenteret i Hordaland Vestnorsk utvandringssenter, oppdrag Tidlegare akseptert kalkyle på konservering av eit arkivskåp (VUS-LK 02/12), vart påbyrja på slutten av året, og vil verte sluttførd i

9 Museumssenteret i Hordaland magasin for alle avdelingar Magasingruppa for MuHo har starta opp sitt arbeid med planlegging av nytt fellesmagasin for avdelingane i MuHo. Atelierleiar på Kulturhistorisk atelier deltek som representant frå BEV i gruppa, og har sett opp kriterier som bør vektleggjast for magasinet. For å hente inn informasjon har det vore gjennomførd synfaring til Bymuseet sitt leigde magasin i Eidsvåg. Museum Vest Det Hanseatiske Museum, oppdrag Etter aksepterte kalkyler er no følgjande tre gjenstandar ferdig konserverte: samovar i metall (HMB.82), ei lykt på ei stang, og ei særs krevjande klokkestreng med ein ørneklo/fot (HMB 00574). Arbeidet med konservering av ei pumpe (HMB 00573)av tre er snart sluttførd. Pumpe av tre Ørnefot før konservering Ørnefot etter konservering Eksterne kundar Tekstilatelieret Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider - Kroningskappen Ved Erkebispegården i Trondheim vart kroningskappa demontert og pakka ned for klargjering til insektsanering ved C.A.T-behandling. I juni vart kappa remontert i utstillingsmonteren. Bevaringstenestene har oppdrag med årleg tilsyn av kappa. Storetveit kyrkje I samband med reingjering av dei store biletteppa har mange av dei tilsette teke del for å unngå belastningsskader hos den einskilde. Dei to siste av fire store biletteppe (kvart av dei på 7,5m x 5m) frå Storetveit kyrkje vart ferdig konserverte og remonterte i kyrkja i juni, og det kom oppslag i Fanaposten. Skilje mellom reint og skittent område. Prøver frå vaske- og skyljevatn. 9

10 Mariakirken i Bergen I samband med det store restaureringsprosjektet knytt til Mariakirken i Bergen, vart alle dei 15 kalkylane aksepterte. I alt 10 messehaklar, antependiet og fire kvite dukar er konservert. Arbeidet med kyrkja skal sluttførast innan juni Konservering av messehaklar Den eldste messehakelen ferdig konservert Hamre kyrkje Konservering av ein svært spesiell messehakel frå 1755, tilhøyrande Hamre kyrkje på Osterøy, vart utført etter tildeling av midlar frå Riksantikvaren. Messehagelen er utført i rosa silkedamask med blonder og perler, og med fôr i lin. Konserveringa av messehagelen vert omtala av Kristoffer Foldøy i Kyrkjelydsblad for Osterøy nr

11 Pågåande konservering Øvre del av ryggstygget Svake område dekka med nett Romsdalsmuseet Veøy kyrkje Veøyduken er ferdig konservert etter tildeling av midlar frå Riksantikvaren. Duken er av lin med broderi av ulltråd, og er truleg frå middelalder (basert på C14-datering av to svært liknande dukar). Det skal sendast inn ein prøve for analyse og aldersbestemming. Våtreingjering på sugebordet Veøyduken ferdig konservert Kystmuseet i Florø Etter aksept på forslag til handsaming med kalkyle, vart ein alterduk frå Eikefjord kyrkje som no er i museets eige, konservert. Tinn kommune Eit silkeflagg, som tidlegare har vore nytta i 17.mai toget i Tinn, vart godkjend for konservering. Konserveringsarbeidet vart om lag sluttførd i desember. Universitetet i Bergen Realfagsbygget Det 90m² store biletvevnaden «Den røde tråd» av Else Marie Jacobsen er overflatereingjort på staden. 11

12 Overflatereingjering av «Den røde tråd» av Else Marie Jacobsen Jondal kyrkje Konservering av alterduk som har lege særs lenge ved BEV. Private kundar tekstil Åklevevnad Biletteppe Dåpskjole Stor sydd kniplingsduk Under konservering med saumarbeid Biletteppe under konservering Forslag til konservering med kalkyle: Hamarøy kommune kjole etter Marie Hamsun skal sende kalkyle Norges katolske Kvinneforbund avslag Stavanger domkirke messehakel - aksept Dønnes kyrkje alterduk- venter på svar Tysvær kommune fane venter på svar Høgskulen i Bergen to flossryer frå Lærarhøgskulen venter på svar Privat kunde grene skal sende kalkyle Tre faner frå Bergen KFUK KFUK venter på svar Fane frå Laksevåg bueskyttere venter på svar Sør-Hålogaland to bispekåpar skal sende kalkyle 12

13 Det vart utført ei synfaring til Espeland fangeleir 5.aug. kor vi gav enkle råd på staden. Det vart og skrive ein rapport etter synfaringa med råd om førebyggjande konservering. Synfaring til Bymuseet i Bergen Håkonshallen vart gjennomførd i desember for vurdering av ei flossrye av ullstaplar. Forslag til handsaming og kalkyle skal sendast. Stillingsheimlar i 2013 som har vore knytt til konservering av oppdrag ved Tekstilatelieret er følgjande: fast tilsett tekstilkonservator i 12 mnd. og prosjekttilsett tekstilkonservator i ca 9 mnd; samt hjelp frå student i tre månaders praksis. Kulturhistorisk atelier Hordaland fylkeskommune Langhaugen skule I vårsemesteret har det vore utført vidare arbeid på dei tre glasfelta frå Langhaugen skule. Berre på eit av felta står det no att noko konserveringsarbeid. Rensing og liming av glaspanel Langhaugen skule KA Kirkelig arbeidsgiverforening og interesseorganisasjon Det er produsert ein prototype av ein kleshengar for messehaklar. Meininga er at framgangsmåten skal dokumenterast slik at andre sjølve kan produsera tilsvarande hengar. Det er teke foto og no står det att å samanfatte rettleiinga. MS Nordstjernen Det vart levert konserveringsforslag med kalkyle til Riksantikvaren for ei skadd glasrute som er dekorert av Paul Renè Gauguin om bord på MS Nordstjernen. Kalkylen er truleg akseptert og reiarlaget tek kontakt når båten er i Bergen. Private kundar - Symaskin, konserveringsarbeidet er i gang. - Lampekuppel i alabaster er ferdig konservert Forslag til konservering med kalkyle er sendt til: Bergen kommune to metallskilt tilhøyrande musikkpaviljongen venter på svar Mariakirken konservering av kirkeskip aksept på kalkyle Mariakirken lysekroner aksept på kalkyle Mariakirken sølv skal sende kalkyle 13

14 Stillingsheimel i 2013 som har vore knytt til konservering ved Kulturhistorisk atelier: prosjekttilsett gjenstandskonservator i 6 mnd. På kulturhistorisk atelier har det vore uført arbeid i samband med oppbygging av avdelinga knytt til innkjøp av nytt utstyr og materiallager. Det kjem heile tida førespurnader om råd, rettleiing og kalkyler, både frå museum, kyrkjer og privatpersonar. I 2013 svarte Bevaringstenestene skriftleg på 15 førespurnader og i tillegg mange telefonsamtaler frå heile landet Formidling «Open dag» ved Bevaringstenestene Det vart lagt ned mykje arbeid i førebuing til «Open dag» under Kulturfest Åsane. Ein biletserie som viste kva som har vore på gang ved avdelinga siste året, vart vist fram i kafeen på lunsjrommet. Det vart halde to foredrag om konserveringsoppdrag knytt til tekstil. Vidare vart det gjeve informasjon om avdelinga og omvising i alle ateliera. Diverre møtte det fram berre ni besøkande. Men dei var storfornøgde. BEV fekk ei heil side omtale i programheftet frå Kulturfest Åsane. Frå «Open dag» Fagdag 2013 Vårt årlege store arrangement, Fagdag 2013, vart gjennomført 8. november. Tema for dagen var: Sikring og Forsikring. Registering ved Fagdag 2013 Føredragshaldararne og arrangørar Målet med dagen var å setje fokus på viktigheten av å sikre samlingane, både ved gode rutinar og fysisk sikring, men også ved å vere bevisste på kva museumsforsikringa eigentleg dekkjer. Det vart halde fem foredrag og tre firma var representert på stand. I alt var 67 personar påmeldte, inklusiv foredragshaldarane. Det er kome mange positive tilbakemeldingar som takkar for interessant og viktig tema, og godt gjennomførd arrangement. Økonomisk kom vi i hamn fordi fleire av foredragshaldarane ikkje tok honorar og Bymuseet gav reduksjon i leigepris av lokala. 14

15 Det er godt å sjå at dette er eit arrangement mange i landet nyttar seg av. Alle tilsette ved BEV deltok i praktisk førebuing av Fagdagen. Føredragshaldar Stand - produkt Deltakarar frå BEV Frå Bymuseet i Tallin kom fire representantar på ein studiedag til BEV. Det vart gjeve grundig informasjon både om revita-prosessen og om aktivitet ved konserveringsateliera. Det var gjennomførd ein ekskursjon til Hamre kyrkje med omvising, og til Havråtunet. Besøk frå Tallin ved Bevaringstenestene, Hamre kyrkje og Havråtunet I samband med haustmøtet til Nordisk Konservatorforbund Hordaland som vart halde her ved BEV 13.november 2013, vart det halde to foredrag: «Konservering av biletteppe tilhøyrande Storetveit kyrkje» og «Konservering av kyrkjetekstilar med utgangspunkt i messehaklar» BEV ønskjer å få til eit tettare samarbeid med nabofylka. Det var difor interessant at MUST Museum Stavanger tok kontakt for å hente kunnskap om førebyggjande konservering knytt til tekstilsamlingane. Den 25.nov. heldt BEV temadag om enkel handsaming, pakking og magasinering av tekstilar, samt ulike forhold knytt til førebyggjande konservering Revita-gruppa arrangerte kurs i enkel reingjering, handtering, pakking og flytting av museumsgjenstandar. 15 deltakarar frå 6 museum Foredrag v/friederike Kunze for Vestnorsk Kulturakademi (2t). Førebyggjande konservering Omvising i BEV for heile styret til Museumssentert i Hordaland «Open dag «ved Bevaringstenestene i samband med Kulturfest Åsane, med omvising og to foredrag knytt til utførde konserveringsoppdrag Fagdag 2013 Sikring og Forsikring, med fem foredrag og stand av relevante produkt Haustmøte til NKF-N Hordaland halde ved BEV Temadag knytt til tekstilar. Foredrag og workshop for MUST-Museum Stavanger 15

16 Media BA: «Både vegger og tepper blir som nye Måtte renses etter 76 år» BA: «En skikkelig kjempejobb to av fire på plass.» Artikkel om konservering og remontering av to av dei fire gigantstore biletteppa frå Storetveit kyrkje Artikkel i BA: «Uerstattelig kirkekunst reddet». I samband med brann i St. Jørgen kyrkje - Lepramuseet Artikkel i BA: «Her er alle vel bevart» om Bevaringstenestene Fanaposten Billedtepper Storetveit kirke BT: «Sølvpuss kan skade» ved Kulturhistorisk atelierleiar Anders Gjøls-Andersen BT: «Kinesisk puslespill i Salhus» BA: «Restaurerer kunst som ble ødelagt i KODE-tyveriet Fant bit av stjålet skatt» BEV tykkjer det er viktig å ta del i samfunnsdebatten. Heimesida vert oppdatert jamleg. Fornying Alle dei tilsette ved Bevaringstenestene deltok i fellessamlinga ved MuHo i januar. Det har vore lagt ned godt arbeid i å utvikle ei strategiplan for MuHo og intern strategiplan for Bevaringstenestene Årsmøte i Hordaland Museumslag. Deltakarar: Heidi og Inger Primus grunnkurs. Deltakar: Anders Primus vidaregåande kurs for administrator. Deltakar: Friederike «God Museumsledelse» i regi av Norges Museumsforbund. Deltakar: Inger Kurs i bruk av hjartestartar. Deltakarar: Heidi, Friederike, Roy «Plastics in Museums» - Danmark. Deltakar: Anders Internt fotokurs ved Øyvind Johnsen for alle tilsette ved BEV Internt kurs i formidling ved Lars Voss Sørhus for alle tilsette ved BEV Det nasjonale museumsmøtet i Tromsø. Deltakar: Inger Primus I og II. Deltakar: Mariann MuHo sin studietur til Berlin. Deltakarar: Anders, Friederike, Ida, Philippa, Roy, Øyvind, Inger Årssamling ved Eigedomsavd. Hfk. Deltakar: Roy «Low energy climate control in museum stores and archives» Nationalmuseet i Brede, København. Deltakar: Anders Media og Kulturpolitikk NKF-S i Göteborg. Deltakar: Ida Fagdag 2013: Sikring og Forsikring. Deltakarar: Friederike, Anders, Philippa, Alison, Ida, Hanna, Roy, Ramune, Inger NKF-N sikring. Deltakarar: Friederike, Inger Fotograf Øyvind Johnsen har halde fotokurs for alle tilsette i to økter à 2,5 timar. Dette var ei førebuing til at avdelinga vil stå utan eigen fotograf frå 20. november Vidare opplæring i praktisk arbeid med foto vart gjennomført individuelt. 16

17 Forsking Det har i perioden vore utprøvd innfarging av stoff med ny type fargestoff. Det er viktig å byggje opp kompetanse og erfaring på bruken av dette fargestoffet som både kan nyttast på cellulosefibrar og proteinfibrar. Det er også viktig å finne fram til best egna utstyr. Det vart gjennomførd ulike testar for handsaming av metallfrynsar for å kome fram til den beste metode knytt til reingjering og fjerning av korrosjonsprodukt. Generelt Drift Bygningane ved BEV er eigd av Hordaland fylkeskommune (HFK) men vert drifta av BEV. Driftsleiar har delteke på samling for driftspersonell i HFK sine bygg i Bergen Nord (Åsane), samt årssamling for Eigedomsseksjonen i HFK. Det har vore eit forholdsvis normalt år vedrørande drift og vedlikehald. Av større uforutsette driftsmessige kostnader nemnast driftssvikt på varmepumpe i februar, feil vart utbetra og varmepumpa fungerer no godt. Endringar på inngåtte serviceavtaler: Årskontroll elektriske anlegg: BEV hadde avtale med Bravida som HFK sa opp. Siste kontroll utført april HFK har ikkje meld attende om ny avtale. Brann og sikring: Når det gjeld kontrollsløkkjemiddel har HFK gjort ny avtale med NOHA. Dermed skil BEV lag med NTMT som har ein anna leverandør. Kontroll av sløkkjemiddel, slangar og handsløkkjarar er utførd av NOHA, bestillar er HFK. Alle slangar er trykktesta. Andre møter og synfaringar: Brannvernsrepresentant frå HFK hadde synfaring ved BEV 30.april i år. Det vart ikkje levert skriftleg melding. Det har vore halde møte mellom brannvernleiarar og leiinga ved MuHo. Under dette møtet var det også synfaring vedrørande ei utvendig trapp på gavlvegg som alternativ rømningsveg. BEV ønskjer ei slik løysing og BEV tok saken opp med FKk i forkant av møtet. Utfordring: Kraftig nedbør viser at BEV ikkje kan leve med eit sprokke/tett avløpsrør i veg i lang tid framover. Vatn samlar seg på ugunstige stadar rundt om og i bygningsmassen (Dovregubben). Truleg vil beste løysing vere å leie vatnet ned mot kum på parkeringsplass (før vatnet kryssar vegen). Dugnadar og fellessamlingar i MuHo Alle tilsette ved BEV deltok på MuHo si fellessamling januar: arbeid med visjon og verdiar. Det vidare arbeidet med utvikling av Strategisk plan for MuHo og lokalt ved BEV var spanande. BEV har delteke på dugnad i MuHo - Norsk Trikotasjemuseum og ved Lyngheisenteret 3.juni BEV har hjelpt Osterøy museum med ROS-analyse/sikringsplan. BEV har delteke i MuHo si samlingsforvaltningsgruppe. Tilsett ved BEV har vore ein av fagforeiningsleiararne i MuHo i

18 Tilsett ved BEV er vara for hovudverneombod i MuHo. Tilsett ved BEV har vore tilsette sin representant i MuHo sitt styre i MuHo har gjennomførd ein vellukka felles studietur til Berlin, og 7 av dei tilsette ved BEV deltok. Ein tilsett ved BEV har delteke i reisekomiteen. Vi fekk mellom anna høyre om eit stort flytteprosjekt ved det Arkeologiske sentrum i Berlin. Studietur til Berlin Teambuilding ved BEV Då våren kom reiste tilsette ved BEV på ekskursjon til Arna med omvising i historielaget si nye utstilling i Ytre Arna og omvising i dei nye produksjonslokala til Oleana. Deretter gjekk turen til Indre Arna og omvising i Ådnatun Omvising i utstillinga ved Omvising ved Oleana Omvising ved Ådnatun historeilaget i Ytre Arna Brukarutvalet for Bevaringstenestene Hordaland Museumslag Vedtak: «Årsmøtet i Hordaland Museumslag (H.M.) i 2013 ber årsmøtet i H.M. i 2014 om å legge ned Brukarutvalet for Bevaringstenestene for dei konsoliderte musea i Hordaland.» I høve denne saka kalla HFK inn til møte 1.nov. med leiar av Brukarutvalet, leiar av Hordaland Museumslag og MuHo ved avdelingsleiar ved BEV og direktør for å diskutere og klare opp i fordelinga av ressursane ved BEV knytt til alle dei konsoliderte musea. Dei vil kalle inn til eit nytt møte etter å ha henta inn ytterlegare informasjon. Søknadar BEV har sendt inn søknad til Kulturrådet om tilskot til etablering av ei felles beredskapsgruppe for musea/arkiv i Hordaland. Dette er i samarbeid med dei konsoliderte musea. 18

19 I samband med at NILU vil sende søknad til Kulturrådet om tilskot til prosjekt MUSARK-web har BEV inngått ein samarbeidsavtale kor vi pliktar å gå inn med 4 arbeidsveker. Luftkvalitet i innemiljø og påverknad på gjenstandane er tema. HFK sin museumsplan Felles plan for samlingsforvaltning og nytt Fellesmagasin BEV har fått tilskot frå HFK for å utarbeide eit forprosjekt til samlingsforvaltningsplan for alle dei konsoliderte musea i Hordaland. Eit innleiande møte vart halde med HFK 4.sept. Ein prosjektstilling i 50% i 6 månader vart internt utlyst og ein søkjar melde seg. Arbeidet vil starte opp frå 1.feb Fellesmagasin for musea i Hordaland HFK har gjeve MuHo i oppgåve å danne ei gruppe som skal arbeide fram plan for nytt Fellesmagasin. Gruppa skal settast saman av ein representant frå HFK, ein frå Bergen kommune, to representantar frå Hordaland Museumslag og tre representantar frå MuHo. Det er sendt ut oppmoding om å utnemne representantar. Kontaktutvalet BEV kalla inn til møte i Kontaktutvalet for musea 10.nov. Referat frå møtet er utsendt. Det møtte representantar frå seks av musea, og samla møtte det fram elleve representantar frå musea. Beredskapsgruppe for musea Bevaringstenestene kalla inn til møte 11.juni 2013 knytt til etablering av ei Krise-/Beredskapsgruppe. Det møtte fram representantar frå åtte av musea, samt to representantar frå HFK, og det var stor semje om trong for ei slik gruppe. Musea vart bede om å sende inn namn på representantar til gruppa. Berre nokre av musea har til no meld attende. Det vart halde avdelingsmøte annakvar veke. Det har i oktober og november vore gjennomførd medarbeidarsamtalar med alle tilsette. Bevaringstenestene er medlem av nasjonalt nettverk for Magasin og Bevaring. Tilsette Inger Raknes Pedersen, avdelingsleiar 100% Heidi Seilfaldet, museumskoordinator 60 % til ut juli Friederike Kunze, tekstilkonservator 100 % Ida Areklett Garmann, tekstilkonservator prosjekttilsett 100% (1.jan. 28.feb.) Ida Areklett Garmann, tekstilkonservator 100% (frå 1.mars) Mariann Nestegard Vivelid, tekstilkonservator prosjekttilsett 100% (1.jan. 31.juli) Mariann Nestegard Vivelid, vikar som museumskoordinator 100% (frå 1.aug.) Philippa Moxon, tekstilkonservator prosjekttilsett 100% (frå 11.april) Anders Gjøls-Andersen, gjenstandskonservator prosjekttilsett 90 % (1.jan -1. april) Anders Gjøls-Andersen, atelierleiar kulturhistorisk atelier, 90 % (frå 1.april) (Anders hadde farspermisjon frå 6.mai 1.aug.) 19

20 Mari Sørgulen Evensen, gjenstandskonservator vikar. 100 % ( 1.jan-15. feb.) Øyvind Johnsen, fotograf. 60 %, (1.jan.-20.nov.) Roy Henrik Eriksen, driftsleiar 100% Abdi Omar Sabriye, reinhalder vikar 30% (1.jan ) Ramune Petroniene, reinhalder og teamarbeidar 30% (frå 1. sept.) Alison Foster, gjenstandskonservator prosjekttilsett (frå 1.okt.) Vår museumskoordinator gjekk ut i eit års permisjon frå 1.aug. og det vart tilsett vikar. Det er mogleg at vikariatet må utvidast med enno eit år. Det vart tilsett i fast stilling som atelierleiar på Kulturhistorisk atelier, og det var også tilsett i fast stilling som tekstilkonservator hovudsakleg mot eksterne oppdrag. Tekstilatelieret fekk tilsett ein tekstilkonservator til eksterne prosjekt frå midten av april, for eitt år. Kulturhistorisk atelier fekk tilsett ein gjenstandskonservator knytt til eksterne prosjekt frå 1.okt. for eitt år. Frå 1.sept. vart det tilsett fast reinhaldar i 30% stilling som også skal hjelpe til i revita-avdelinga med ca 6 timer i veka. Ein student frå Göteborgs Universitet hadde tre månadar praksis ved Bevaringstenestene med oppstart frå 1.september. Det vart ei nyttig tid både for studenten og for Tekstilatelieret. Det oppsette programmet for praksisperioden hennar vart følgd, og studenten var særs takksam for tida ved BEV. Tilsette ved BEV august

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Bygningsvern på musea Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland 1 Bygningsvern på musea Ei utgreiing om kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Utarbeidd av Ryfylkemuseet

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy

Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Innhald i denne utgåva: Utstilling på Sæbø skule Kommune- og fylkestingsvalet Verdsrommet og vulkanar Oppgradering Bø barnehage Grafitti på Radøy Framlegg til kulturprisen 2011 Byggesakshandsaming MOT-ungdomskoordinator

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

ÅRBOK FOR nordmøne museum

ÅRBOK FOR nordmøne museum ÅRBOK FOR nordmøne museum 2003 Utgitt av Nordmøre Museum KRISTIANSUND 2003 Innhold Marit Mehlum Side Forord: Et "hamskifte" for museene på Nordmøre 4 Per Helge Malvik Et nytt regionmuseum for hele Nordmøre

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer