Innleiing. Forvaltning Samlingsforvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innleiing. Forvaltning Samlingsforvaltning"

Transkript

1 2013 Årsrapport 1

2 Innleiing Bevaringstenestene yter service for alle musea i Hordaland innan samlingsforvaltning og konservering, og har omfattande kompetanse på området. Avdelinga tilbyr dei konsoliderte musea i Hordaland magasin av høg kvalitet. Fellesmagasinet er oppretta for gjenstandar av eineståande regional og nasjonal interesse. Hovudprosjektet ved Bevaringstenestene vil i åra framover vere knytt til musea sine samlingar med revitaprosess, digitalisering og innflytting i Fellesmagasinet. Bevaringstenestene har høg kompetanse innan tekstilkonservering og har som mål å vere eit nasjonalt senter på området. Bevaringstenestene utfører også konservering av andre materialtypar. Ei veksande ekstern kundegruppe har også nytte av konserveringstenestene. Året 2013 har vore fylt med aktivitet knytt til revita-prosess og konservering på oppdrag. Aktivitet knytt til formidling av vårt fagområde er hovudsaklig knytt til dei årlege arrangementa «Open dag» og «Fagdag», men og med kontakt til media. Sikring har vore eit viktig tema, og det er på gong arbeid med etablering av ei felles beredskapsgruppe for musea i Hordaland. Etter tildeling av museumsplanmidlar frå Hordaland fylkeskommune i samband med Bevaringstenestene sin koordinerande rolle for å få på plass ein felles samlingsforvaltningsplan for musea i Hordaland, er det tilsett ein prosjektleiar på slutten av året. Personalet er vår viktigaste ressurs, og det har vore gjennomførd både teambuildingsdag ved BEV og felles studietur til Berlin for heile MuHo. Forvaltning Samlingsforvaltning Revita-gruppa starta det nye arbeidsåret med å halda kurs om enkel reingjering, pakking, handtering og flytting av museumsgjenstandar. Målgruppa var tilsette ved musea som er engasjerte i slikt arbeid ved musea. Kurset hadde 15 deltakarar frå 6 ulike museum. Me fekk positive tilbakemeldingar på kurset. Innflyttinga for musea i Fellesmagasinet går sin gang. I alt har seks av musea flytta gjenstandar inn i Frå pilot 2008 og ut 2013 er det totalt flytta inn gjenstandar i Fellesmagasinet, av desse er 1121 flytta i Nokre gjenstandar, totalt 7 stk., er leverte tilbake til eigarmuseet på permanent basis (til utstilling). Den store tilbakegangen i tal på innflytta gjenstandar i 2013 med 1121 stk., samanlikna med til 2011 med 3621stk, har ulike årsaker. Noko har å gjere med nytt personell og tid til opplæring, og noko med at gjenstandar frå gruppa «på vent» ikkje vert registrert før heile flyttegruppa er ferdig i revitaprosess. Det ville betre statistikken. 2

3 Institusjon Magasinert i Fellesmagasinet for musea (avslutta flytteprosjekt) Pilot inn 2013 ut Sum Baroniet Rosendal Bergens Sjøfartsmuseum Bymuseet i Bergen Hardanger og Voss museum KODE-Kunstmuseene i Bergen Museum Vest Museumssenteret i Hordaland NVIM-Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Sunnhordland Museum Sum Musea tek aktivt del i revitaprosessen I revitaprosessen vert gjenstandane insektsanert ved frysing på -32C, tilstandsvurdert, fotografert, pakka og magasinert. Bymuseet i Bergen har tidlegare levert eit stort tal filmar som ekstra flytting, og det står no berre att om lag 30 filmar som ventar på revitaprosess. Når dei siste filmane er ferdige vil heile dette flytteprosjektet på i alt 486 gjenstandar bli rapportert. Museum Vest sine fiskeakvarellar som har lege «på vent», er også nesten ferdigstilt. Dei vil og først bli rapportert når alle er klare, i alt 241 gjenstandar. Museumssenteret i Hordaland har i 2013 levert eit stort tal tekstilar som ekstra flytting. Det er teke ei avgjerdsle på at det ikkje skal stå meir enn 500 gjenstandar «på vent» som BEV kan ta ved ledig kapasitet. Det museet som har høgst prioritet får tilbod om ekstra flytting av gjenstandar til «på vent». Det siste flytteprosjektet som vart levert i 2013 var på 19 gjenstandar frå Museumssenteret i Hordaland. Resten av flyttekvota for MuHo vert fylt opp med tekstilane frå desse som ligg «på vent». Flytteprosjektet frå MuHo vil verte rapportert i 2014 når det er ferdigstilt. Det har vore utførd eit fryseoppdrag for Hardanger og Voss museum. Dette var for gjenstandar som berre skulle flyttast internt i eige museum. Musea har fri tilgang til frysekammeret når det er ledig kapasitet. 3

4 Etter møte med Kulturrådet i hausten 2012, vart Bevaringstenestene bede om å stimulera alle dei konsoliderte musea til å ta del i revitaprosess og innflytting i Fellesmagasinet. Dette samlingsarbeidet har høg prioritet hjå Kulturrådet. Det har difor vore god kontakt med dei to siste musea som tidlegare ikkje har kome i gang med dette viktige museumsarbeidet. Det eine museet fikk fastsett sin fyrste flyttedato, sendte tilsett på kurs i bruk av Primus-databasen og har i haust starta med innflytting. I forkant av fyrste flytting var tilsette frå BEV ved museet for å rettleie i høve til pakking for transport og frysing. Det siste museet på lista har starta med scanning av registreringskort som skal leggjast inn i Primusdatabasen. Dei har og sendt tilsette på kurs i bruk av Primus. Musea bør prioritere arbeidet knytt til revitaprosessen, og slik levere det tal på gjenstandar som Bevaringstenestene har kapasitet til å ta i mot. Etter fem år med innflytting viser det seg at dei musea som har flytta mange gjenstandar har eit apparat som har samlingsforvaltning som si oppgåve. Dermed har dei kapasitet til, og ønskje om å flytta mange gjenstandar. Dei som har flytta få gjenstandar har ikkje eigne tilsette knytt til samlingsforvaltning og leverer små flyttelass (øvre grense er sett til 150 gjenstandar). Det krev ekstra tid og kapasitet frå dei tilsette ved Bevaringstenestene å følgje opp dei musea med minst ressursar inn i dette forvaltningsarbeidet. Det burde ha vore ei stilling ved BEV som kunne hjelpe til med det førebuande arbeidet for musea før flytting. Alle musea får tildelt ei flytting i året. Utover dette vert musea i framtida valt ut frå prioritet satt opp etter tre kriterier: innmeld storleik på samlinga si, tal gjenstandar i Fellesmagasinet og tal arbeidstimar frå BEV på kvart museum. Arbeidstimer pr Institusjon BEV anvendte arbeidstimer BEV anvendte arbeidstimer BEV anvendte arbeidstimer Timer totalt pr museum Musea i Hordaland Baroniet i Rosendal 0 125,83 16,25 142,08 Bergens Sjøfartsmuseum 0 0, ,5 Bymuseet i Bergen , ,65 Hardanger og Voss museum KODE-Kunstmuseene i Bergen ,15 979,5 2607,65 Museum Vest , ,75 Museumssenteret i Hordaland ,95 365,24 934,19 Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum ,5 536,5 Sunnhordland museum ,95 265,2 817,15 Sum totalt , , ,47 her er summert inn 55,5 t i Revita generelt pr museum her er summert inn 81 t i Revita generelt pr museum 4

5 Det er starta eit revisjonsarbeid for å kunne nytte Primus til å halde oversyn over tal på gjenstandar flytta inn i Fellesmagasinet. Revisjon over gjenstandar knytt til Hardanger og Voss museum er ferdigstilt, og revisjon for KODE er nesten sluttførd innan Det var naudsynt å fotografere på nytt 129 gjenstandar frå KODE som tidlegare var flytta inn. Den siste planlagde innflyttinga i 2013 vart avlyst frå museet si side. Det er då godt å ha gjenstandar «på vent» ved BEV. Det har vore utførd jamnleg kontroll med insektfeller og av klimaet i magasina og ateliera. Det syner seg at klimaet utandørs påverkar klimaet i magasina i nokon grad. Truleg må det isolerast betre rundt dører i korridorane. Stillingsheimlar i 2013 som i utgangspunktet har vore knytt til Revita-avdelinga er fordelt som følgjande: museumskoordinator 60% i fyrste halvår og 100% vikar andre halvår tekstilkonservator 100% gjenstandskonservator 90% fotograf 60% i 11 månadar samt arbeidsinnsats frå driftsleiar, gjenstandskonservator tilsett i prosjekt, og 6 timar i veka for team-medarbeidar frå sept. ut året Vår fotograf sin prosjektperiode gjekk ut den 20. november etter fleire års tilsetjing. Det ligg mykje godt fotoarbeid på server, og musea har fått levert mange dvd ar med gode foto av gjenstandane sine. For mjuk overgang for oss tilsette gjennomførde fotografen fotokurs for tilsette ved BEV. Avslutning for Øyvind Johnsen 20.nov. 5

6 Konservering Konservering for musea Tekstilkonservator og gjenstandskonservator, tilsette i faste stillingar knytt til musea i Hordaland, skal i tillegg til deltaking i revitaprosess også følgje opp musea på anna måte, og til dømes sette opp konserveringskalkylar. KODE Vestlandske Kunstindustrimuseum, oppdrag To kinesiske tepper (VK og VK.06770) som vart skada under tjuveriet i Kina-samlinga ved Vestlandske Kunstindustrimuseum i 2010, vart overflatereingjort. Våtreingjering av frynser Tørreingjering av metalltrådar Ved to høve har det vore synfaring til KODE-Vestlandske Kunstindustrimuseum for å sette opp kalkyle på konservering av gjenstandar som vart skada etter nytt innbrot januar Dette førte til oppdrag knytt til konservering av tre kinesiske porselensgjenstandar; vase (VK ), stor skål (VK 1930 no 65), liten skål (VK 1931 no 272). Knust porselensgjenstand etter innbrotet 2013 i KODE Vestlandske Kunstindustrimuseum Det vart oppslag i både Bergens Tidende og Bergensavisen om dette konserveringsarbeidet. I samband med klargjering til opning av Rasmus Meyers samling, vart vår nyleg tilsette atelierleiar på Kulturhistorisk atelier leiga ut til Kode i to veker. Arbeidet vart presentert i Vestlandsrevyen og i Bergens Tidende. 6

7 I samband med planlegging av ei broderiutstilling i 2014 er det utarbeid kalkyler på konservering av tre ulike særs fine silkebroderi frå Vestlandske Kunstindustrimuseum, kor eit av broderia er eit hårarbeid. Det kom aksept på konservering av to av broderia, og arbeidet vil verte utførd i KODE - Kunstmuseene i Bergen Lysøen Ei jakke som vart funne i ei hole på Lysøen vart vurdert. Museet vart vist vidare til Forsvarsmuseet. Baroniet i Rosendal 2013 Etter at det unike tekstiltapetet ved Baroniet i Rosendal hadde hengd i eitt år etter remontering, var det trong for noko etterjustering då det hadde sige litt i nokre område. Sunnhordland museum I samband med 100års jubileet til museet vart ein messehakel frå Moster Gamle Kyrkje konservert til bruk i jubileumsutstillinga. Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Det er utarbeid to konserveringsforslag med kalkyler på to faner frå Tysso Elektrikerforening. Bymuseet i Bergen Lepramuseet St. Jørgen - oppdrag Det vart henta ut tekstilar med vatn og røykskade frå St.Jørgen kyrkje etter brannen. Tekstilane vart insektsanert, tilstandsvurdert og det vart sett opp kalkyle på naudsynt konserveringsarbeid. Dette førde til eit stort konserveringsoppdrag av i alt seks kyrkjetekstilar. Sot på alterduk Lesepultklede etter konservering Metallfrynse med sot og skitt, før og etter konservering 7

8 Bymuseet i Bergen Damsgård Hovedgård, oppdrag Etter ulukka som resulterte i skade på bygget vart også nokre gjenstandar skada. Det vart levert kalkyle på konservering av gjenstandar av metall (VK.1934:28 II, VK.6562a, VK.6562b, X , X.10580, VK.4698a, VK.4698b, X.10978), det kom aksept på tilbodet og konserveringsarbeidet er sluttført. Gjenstandane er pakka og ventar på retur. Under konservering Bymuseet i Bergen Alvøen Hovedbygning, oppdrag Det er levert kalkyle på eit sprukke glas frå Alvøen Hovedbygning. Kalkylen er akseptert og arbeidet vil verte utførd i Bymuseet i Bergen Gamle Bergen Museum Ein mala gipsbyste (GB 19914)er levert til konservering og kalkylen er akseptert. Arbeidet tar til i byrjinga av Museumssenteret i Hordaland Vestnorsk utvandringssenter, oppdrag Tidlegare akseptert kalkyle på konservering av eit arkivskåp (VUS-LK 02/12), vart påbyrja på slutten av året, og vil verte sluttførd i

9 Museumssenteret i Hordaland magasin for alle avdelingar Magasingruppa for MuHo har starta opp sitt arbeid med planlegging av nytt fellesmagasin for avdelingane i MuHo. Atelierleiar på Kulturhistorisk atelier deltek som representant frå BEV i gruppa, og har sett opp kriterier som bør vektleggjast for magasinet. For å hente inn informasjon har det vore gjennomførd synfaring til Bymuseet sitt leigde magasin i Eidsvåg. Museum Vest Det Hanseatiske Museum, oppdrag Etter aksepterte kalkyler er no følgjande tre gjenstandar ferdig konserverte: samovar i metall (HMB.82), ei lykt på ei stang, og ei særs krevjande klokkestreng med ein ørneklo/fot (HMB 00574). Arbeidet med konservering av ei pumpe (HMB 00573)av tre er snart sluttførd. Pumpe av tre Ørnefot før konservering Ørnefot etter konservering Eksterne kundar Tekstilatelieret Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider - Kroningskappen Ved Erkebispegården i Trondheim vart kroningskappa demontert og pakka ned for klargjering til insektsanering ved C.A.T-behandling. I juni vart kappa remontert i utstillingsmonteren. Bevaringstenestene har oppdrag med årleg tilsyn av kappa. Storetveit kyrkje I samband med reingjering av dei store biletteppa har mange av dei tilsette teke del for å unngå belastningsskader hos den einskilde. Dei to siste av fire store biletteppe (kvart av dei på 7,5m x 5m) frå Storetveit kyrkje vart ferdig konserverte og remonterte i kyrkja i juni, og det kom oppslag i Fanaposten. Skilje mellom reint og skittent område. Prøver frå vaske- og skyljevatn. 9

10 Mariakirken i Bergen I samband med det store restaureringsprosjektet knytt til Mariakirken i Bergen, vart alle dei 15 kalkylane aksepterte. I alt 10 messehaklar, antependiet og fire kvite dukar er konservert. Arbeidet med kyrkja skal sluttførast innan juni Konservering av messehaklar Den eldste messehakelen ferdig konservert Hamre kyrkje Konservering av ein svært spesiell messehakel frå 1755, tilhøyrande Hamre kyrkje på Osterøy, vart utført etter tildeling av midlar frå Riksantikvaren. Messehagelen er utført i rosa silkedamask med blonder og perler, og med fôr i lin. Konserveringa av messehagelen vert omtala av Kristoffer Foldøy i Kyrkjelydsblad for Osterøy nr

11 Pågåande konservering Øvre del av ryggstygget Svake område dekka med nett Romsdalsmuseet Veøy kyrkje Veøyduken er ferdig konservert etter tildeling av midlar frå Riksantikvaren. Duken er av lin med broderi av ulltråd, og er truleg frå middelalder (basert på C14-datering av to svært liknande dukar). Det skal sendast inn ein prøve for analyse og aldersbestemming. Våtreingjering på sugebordet Veøyduken ferdig konservert Kystmuseet i Florø Etter aksept på forslag til handsaming med kalkyle, vart ein alterduk frå Eikefjord kyrkje som no er i museets eige, konservert. Tinn kommune Eit silkeflagg, som tidlegare har vore nytta i 17.mai toget i Tinn, vart godkjend for konservering. Konserveringsarbeidet vart om lag sluttførd i desember. Universitetet i Bergen Realfagsbygget Det 90m² store biletvevnaden «Den røde tråd» av Else Marie Jacobsen er overflatereingjort på staden. 11

12 Overflatereingjering av «Den røde tråd» av Else Marie Jacobsen Jondal kyrkje Konservering av alterduk som har lege særs lenge ved BEV. Private kundar tekstil Åklevevnad Biletteppe Dåpskjole Stor sydd kniplingsduk Under konservering med saumarbeid Biletteppe under konservering Forslag til konservering med kalkyle: Hamarøy kommune kjole etter Marie Hamsun skal sende kalkyle Norges katolske Kvinneforbund avslag Stavanger domkirke messehakel - aksept Dønnes kyrkje alterduk- venter på svar Tysvær kommune fane venter på svar Høgskulen i Bergen to flossryer frå Lærarhøgskulen venter på svar Privat kunde grene skal sende kalkyle Tre faner frå Bergen KFUK KFUK venter på svar Fane frå Laksevåg bueskyttere venter på svar Sør-Hålogaland to bispekåpar skal sende kalkyle 12

13 Det vart utført ei synfaring til Espeland fangeleir 5.aug. kor vi gav enkle råd på staden. Det vart og skrive ein rapport etter synfaringa med råd om førebyggjande konservering. Synfaring til Bymuseet i Bergen Håkonshallen vart gjennomførd i desember for vurdering av ei flossrye av ullstaplar. Forslag til handsaming og kalkyle skal sendast. Stillingsheimlar i 2013 som har vore knytt til konservering av oppdrag ved Tekstilatelieret er følgjande: fast tilsett tekstilkonservator i 12 mnd. og prosjekttilsett tekstilkonservator i ca 9 mnd; samt hjelp frå student i tre månaders praksis. Kulturhistorisk atelier Hordaland fylkeskommune Langhaugen skule I vårsemesteret har det vore utført vidare arbeid på dei tre glasfelta frå Langhaugen skule. Berre på eit av felta står det no att noko konserveringsarbeid. Rensing og liming av glaspanel Langhaugen skule KA Kirkelig arbeidsgiverforening og interesseorganisasjon Det er produsert ein prototype av ein kleshengar for messehaklar. Meininga er at framgangsmåten skal dokumenterast slik at andre sjølve kan produsera tilsvarande hengar. Det er teke foto og no står det att å samanfatte rettleiinga. MS Nordstjernen Det vart levert konserveringsforslag med kalkyle til Riksantikvaren for ei skadd glasrute som er dekorert av Paul Renè Gauguin om bord på MS Nordstjernen. Kalkylen er truleg akseptert og reiarlaget tek kontakt når båten er i Bergen. Private kundar - Symaskin, konserveringsarbeidet er i gang. - Lampekuppel i alabaster er ferdig konservert Forslag til konservering med kalkyle er sendt til: Bergen kommune to metallskilt tilhøyrande musikkpaviljongen venter på svar Mariakirken konservering av kirkeskip aksept på kalkyle Mariakirken lysekroner aksept på kalkyle Mariakirken sølv skal sende kalkyle 13

14 Stillingsheimel i 2013 som har vore knytt til konservering ved Kulturhistorisk atelier: prosjekttilsett gjenstandskonservator i 6 mnd. På kulturhistorisk atelier har det vore uført arbeid i samband med oppbygging av avdelinga knytt til innkjøp av nytt utstyr og materiallager. Det kjem heile tida førespurnader om råd, rettleiing og kalkyler, både frå museum, kyrkjer og privatpersonar. I 2013 svarte Bevaringstenestene skriftleg på 15 førespurnader og i tillegg mange telefonsamtaler frå heile landet Formidling «Open dag» ved Bevaringstenestene Det vart lagt ned mykje arbeid i førebuing til «Open dag» under Kulturfest Åsane. Ein biletserie som viste kva som har vore på gang ved avdelinga siste året, vart vist fram i kafeen på lunsjrommet. Det vart halde to foredrag om konserveringsoppdrag knytt til tekstil. Vidare vart det gjeve informasjon om avdelinga og omvising i alle ateliera. Diverre møtte det fram berre ni besøkande. Men dei var storfornøgde. BEV fekk ei heil side omtale i programheftet frå Kulturfest Åsane. Frå «Open dag» Fagdag 2013 Vårt årlege store arrangement, Fagdag 2013, vart gjennomført 8. november. Tema for dagen var: Sikring og Forsikring. Registering ved Fagdag 2013 Føredragshaldararne og arrangørar Målet med dagen var å setje fokus på viktigheten av å sikre samlingane, både ved gode rutinar og fysisk sikring, men også ved å vere bevisste på kva museumsforsikringa eigentleg dekkjer. Det vart halde fem foredrag og tre firma var representert på stand. I alt var 67 personar påmeldte, inklusiv foredragshaldarane. Det er kome mange positive tilbakemeldingar som takkar for interessant og viktig tema, og godt gjennomførd arrangement. Økonomisk kom vi i hamn fordi fleire av foredragshaldarane ikkje tok honorar og Bymuseet gav reduksjon i leigepris av lokala. 14

15 Det er godt å sjå at dette er eit arrangement mange i landet nyttar seg av. Alle tilsette ved BEV deltok i praktisk førebuing av Fagdagen. Føredragshaldar Stand - produkt Deltakarar frå BEV Frå Bymuseet i Tallin kom fire representantar på ein studiedag til BEV. Det vart gjeve grundig informasjon både om revita-prosessen og om aktivitet ved konserveringsateliera. Det var gjennomførd ein ekskursjon til Hamre kyrkje med omvising, og til Havråtunet. Besøk frå Tallin ved Bevaringstenestene, Hamre kyrkje og Havråtunet I samband med haustmøtet til Nordisk Konservatorforbund Hordaland som vart halde her ved BEV 13.november 2013, vart det halde to foredrag: «Konservering av biletteppe tilhøyrande Storetveit kyrkje» og «Konservering av kyrkjetekstilar med utgangspunkt i messehaklar» BEV ønskjer å få til eit tettare samarbeid med nabofylka. Det var difor interessant at MUST Museum Stavanger tok kontakt for å hente kunnskap om førebyggjande konservering knytt til tekstilsamlingane. Den 25.nov. heldt BEV temadag om enkel handsaming, pakking og magasinering av tekstilar, samt ulike forhold knytt til førebyggjande konservering Revita-gruppa arrangerte kurs i enkel reingjering, handtering, pakking og flytting av museumsgjenstandar. 15 deltakarar frå 6 museum Foredrag v/friederike Kunze for Vestnorsk Kulturakademi (2t). Førebyggjande konservering Omvising i BEV for heile styret til Museumssentert i Hordaland «Open dag «ved Bevaringstenestene i samband med Kulturfest Åsane, med omvising og to foredrag knytt til utførde konserveringsoppdrag Fagdag 2013 Sikring og Forsikring, med fem foredrag og stand av relevante produkt Haustmøte til NKF-N Hordaland halde ved BEV Temadag knytt til tekstilar. Foredrag og workshop for MUST-Museum Stavanger 15

16 Media BA: «Både vegger og tepper blir som nye Måtte renses etter 76 år» BA: «En skikkelig kjempejobb to av fire på plass.» Artikkel om konservering og remontering av to av dei fire gigantstore biletteppa frå Storetveit kyrkje Artikkel i BA: «Uerstattelig kirkekunst reddet». I samband med brann i St. Jørgen kyrkje - Lepramuseet Artikkel i BA: «Her er alle vel bevart» om Bevaringstenestene Fanaposten Billedtepper Storetveit kirke BT: «Sølvpuss kan skade» ved Kulturhistorisk atelierleiar Anders Gjøls-Andersen BT: «Kinesisk puslespill i Salhus» BA: «Restaurerer kunst som ble ødelagt i KODE-tyveriet Fant bit av stjålet skatt» BEV tykkjer det er viktig å ta del i samfunnsdebatten. Heimesida vert oppdatert jamleg. Fornying Alle dei tilsette ved Bevaringstenestene deltok i fellessamlinga ved MuHo i januar. Det har vore lagt ned godt arbeid i å utvikle ei strategiplan for MuHo og intern strategiplan for Bevaringstenestene Årsmøte i Hordaland Museumslag. Deltakarar: Heidi og Inger Primus grunnkurs. Deltakar: Anders Primus vidaregåande kurs for administrator. Deltakar: Friederike «God Museumsledelse» i regi av Norges Museumsforbund. Deltakar: Inger Kurs i bruk av hjartestartar. Deltakarar: Heidi, Friederike, Roy «Plastics in Museums» - Danmark. Deltakar: Anders Internt fotokurs ved Øyvind Johnsen for alle tilsette ved BEV Internt kurs i formidling ved Lars Voss Sørhus for alle tilsette ved BEV Det nasjonale museumsmøtet i Tromsø. Deltakar: Inger Primus I og II. Deltakar: Mariann MuHo sin studietur til Berlin. Deltakarar: Anders, Friederike, Ida, Philippa, Roy, Øyvind, Inger Årssamling ved Eigedomsavd. Hfk. Deltakar: Roy «Low energy climate control in museum stores and archives» Nationalmuseet i Brede, København. Deltakar: Anders Media og Kulturpolitikk NKF-S i Göteborg. Deltakar: Ida Fagdag 2013: Sikring og Forsikring. Deltakarar: Friederike, Anders, Philippa, Alison, Ida, Hanna, Roy, Ramune, Inger NKF-N sikring. Deltakarar: Friederike, Inger Fotograf Øyvind Johnsen har halde fotokurs for alle tilsette i to økter à 2,5 timar. Dette var ei førebuing til at avdelinga vil stå utan eigen fotograf frå 20. november Vidare opplæring i praktisk arbeid med foto vart gjennomført individuelt. 16

17 Forsking Det har i perioden vore utprøvd innfarging av stoff med ny type fargestoff. Det er viktig å byggje opp kompetanse og erfaring på bruken av dette fargestoffet som både kan nyttast på cellulosefibrar og proteinfibrar. Det er også viktig å finne fram til best egna utstyr. Det vart gjennomførd ulike testar for handsaming av metallfrynsar for å kome fram til den beste metode knytt til reingjering og fjerning av korrosjonsprodukt. Generelt Drift Bygningane ved BEV er eigd av Hordaland fylkeskommune (HFK) men vert drifta av BEV. Driftsleiar har delteke på samling for driftspersonell i HFK sine bygg i Bergen Nord (Åsane), samt årssamling for Eigedomsseksjonen i HFK. Det har vore eit forholdsvis normalt år vedrørande drift og vedlikehald. Av større uforutsette driftsmessige kostnader nemnast driftssvikt på varmepumpe i februar, feil vart utbetra og varmepumpa fungerer no godt. Endringar på inngåtte serviceavtaler: Årskontroll elektriske anlegg: BEV hadde avtale med Bravida som HFK sa opp. Siste kontroll utført april HFK har ikkje meld attende om ny avtale. Brann og sikring: Når det gjeld kontrollsløkkjemiddel har HFK gjort ny avtale med NOHA. Dermed skil BEV lag med NTMT som har ein anna leverandør. Kontroll av sløkkjemiddel, slangar og handsløkkjarar er utførd av NOHA, bestillar er HFK. Alle slangar er trykktesta. Andre møter og synfaringar: Brannvernsrepresentant frå HFK hadde synfaring ved BEV 30.april i år. Det vart ikkje levert skriftleg melding. Det har vore halde møte mellom brannvernleiarar og leiinga ved MuHo. Under dette møtet var det også synfaring vedrørande ei utvendig trapp på gavlvegg som alternativ rømningsveg. BEV ønskjer ei slik løysing og BEV tok saken opp med FKk i forkant av møtet. Utfordring: Kraftig nedbør viser at BEV ikkje kan leve med eit sprokke/tett avløpsrør i veg i lang tid framover. Vatn samlar seg på ugunstige stadar rundt om og i bygningsmassen (Dovregubben). Truleg vil beste løysing vere å leie vatnet ned mot kum på parkeringsplass (før vatnet kryssar vegen). Dugnadar og fellessamlingar i MuHo Alle tilsette ved BEV deltok på MuHo si fellessamling januar: arbeid med visjon og verdiar. Det vidare arbeidet med utvikling av Strategisk plan for MuHo og lokalt ved BEV var spanande. BEV har delteke på dugnad i MuHo - Norsk Trikotasjemuseum og ved Lyngheisenteret 3.juni BEV har hjelpt Osterøy museum med ROS-analyse/sikringsplan. BEV har delteke i MuHo si samlingsforvaltningsgruppe. Tilsett ved BEV har vore ein av fagforeiningsleiararne i MuHo i

18 Tilsett ved BEV er vara for hovudverneombod i MuHo. Tilsett ved BEV har vore tilsette sin representant i MuHo sitt styre i MuHo har gjennomførd ein vellukka felles studietur til Berlin, og 7 av dei tilsette ved BEV deltok. Ein tilsett ved BEV har delteke i reisekomiteen. Vi fekk mellom anna høyre om eit stort flytteprosjekt ved det Arkeologiske sentrum i Berlin. Studietur til Berlin Teambuilding ved BEV Då våren kom reiste tilsette ved BEV på ekskursjon til Arna med omvising i historielaget si nye utstilling i Ytre Arna og omvising i dei nye produksjonslokala til Oleana. Deretter gjekk turen til Indre Arna og omvising i Ådnatun Omvising i utstillinga ved Omvising ved Oleana Omvising ved Ådnatun historeilaget i Ytre Arna Brukarutvalet for Bevaringstenestene Hordaland Museumslag Vedtak: «Årsmøtet i Hordaland Museumslag (H.M.) i 2013 ber årsmøtet i H.M. i 2014 om å legge ned Brukarutvalet for Bevaringstenestene for dei konsoliderte musea i Hordaland.» I høve denne saka kalla HFK inn til møte 1.nov. med leiar av Brukarutvalet, leiar av Hordaland Museumslag og MuHo ved avdelingsleiar ved BEV og direktør for å diskutere og klare opp i fordelinga av ressursane ved BEV knytt til alle dei konsoliderte musea. Dei vil kalle inn til eit nytt møte etter å ha henta inn ytterlegare informasjon. Søknadar BEV har sendt inn søknad til Kulturrådet om tilskot til etablering av ei felles beredskapsgruppe for musea/arkiv i Hordaland. Dette er i samarbeid med dei konsoliderte musea. 18

19 I samband med at NILU vil sende søknad til Kulturrådet om tilskot til prosjekt MUSARK-web har BEV inngått ein samarbeidsavtale kor vi pliktar å gå inn med 4 arbeidsveker. Luftkvalitet i innemiljø og påverknad på gjenstandane er tema. HFK sin museumsplan Felles plan for samlingsforvaltning og nytt Fellesmagasin BEV har fått tilskot frå HFK for å utarbeide eit forprosjekt til samlingsforvaltningsplan for alle dei konsoliderte musea i Hordaland. Eit innleiande møte vart halde med HFK 4.sept. Ein prosjektstilling i 50% i 6 månader vart internt utlyst og ein søkjar melde seg. Arbeidet vil starte opp frå 1.feb Fellesmagasin for musea i Hordaland HFK har gjeve MuHo i oppgåve å danne ei gruppe som skal arbeide fram plan for nytt Fellesmagasin. Gruppa skal settast saman av ein representant frå HFK, ein frå Bergen kommune, to representantar frå Hordaland Museumslag og tre representantar frå MuHo. Det er sendt ut oppmoding om å utnemne representantar. Kontaktutvalet BEV kalla inn til møte i Kontaktutvalet for musea 10.nov. Referat frå møtet er utsendt. Det møtte representantar frå seks av musea, og samla møtte det fram elleve representantar frå musea. Beredskapsgruppe for musea Bevaringstenestene kalla inn til møte 11.juni 2013 knytt til etablering av ei Krise-/Beredskapsgruppe. Det møtte fram representantar frå åtte av musea, samt to representantar frå HFK, og det var stor semje om trong for ei slik gruppe. Musea vart bede om å sende inn namn på representantar til gruppa. Berre nokre av musea har til no meld attende. Det vart halde avdelingsmøte annakvar veke. Det har i oktober og november vore gjennomførd medarbeidarsamtalar med alle tilsette. Bevaringstenestene er medlem av nasjonalt nettverk for Magasin og Bevaring. Tilsette Inger Raknes Pedersen, avdelingsleiar 100% Heidi Seilfaldet, museumskoordinator 60 % til ut juli Friederike Kunze, tekstilkonservator 100 % Ida Areklett Garmann, tekstilkonservator prosjekttilsett 100% (1.jan. 28.feb.) Ida Areklett Garmann, tekstilkonservator 100% (frå 1.mars) Mariann Nestegard Vivelid, tekstilkonservator prosjekttilsett 100% (1.jan. 31.juli) Mariann Nestegard Vivelid, vikar som museumskoordinator 100% (frå 1.aug.) Philippa Moxon, tekstilkonservator prosjekttilsett 100% (frå 11.april) Anders Gjøls-Andersen, gjenstandskonservator prosjekttilsett 90 % (1.jan -1. april) Anders Gjøls-Andersen, atelierleiar kulturhistorisk atelier, 90 % (frå 1.april) (Anders hadde farspermisjon frå 6.mai 1.aug.) 19

20 Mari Sørgulen Evensen, gjenstandskonservator vikar. 100 % ( 1.jan-15. feb.) Øyvind Johnsen, fotograf. 60 %, (1.jan.-20.nov.) Roy Henrik Eriksen, driftsleiar 100% Abdi Omar Sabriye, reinhalder vikar 30% (1.jan ) Ramune Petroniene, reinhalder og teamarbeidar 30% (frå 1. sept.) Alison Foster, gjenstandskonservator prosjekttilsett (frå 1.okt.) Vår museumskoordinator gjekk ut i eit års permisjon frå 1.aug. og det vart tilsett vikar. Det er mogleg at vikariatet må utvidast med enno eit år. Det vart tilsett i fast stilling som atelierleiar på Kulturhistorisk atelier, og det var også tilsett i fast stilling som tekstilkonservator hovudsakleg mot eksterne oppdrag. Tekstilatelieret fekk tilsett ein tekstilkonservator til eksterne prosjekt frå midten av april, for eitt år. Kulturhistorisk atelier fekk tilsett ein gjenstandskonservator knytt til eksterne prosjekt frå 1.okt. for eitt år. Frå 1.sept. vart det tilsett fast reinhaldar i 30% stilling som også skal hjelpe til i revita-avdelinga med ca 6 timer i veka. Ein student frå Göteborgs Universitet hadde tre månadar praksis ved Bevaringstenestene med oppstart frå 1.september. Det vart ei nyttig tid både for studenten og for Tekstilatelieret. Det oppsette programmet for praksisperioden hennar vart følgd, og studenten var særs takksam for tida ved BEV. Tilsette ved BEV august

Årsrapport 2010. Innleiing. Forvaltning

Årsrapport 2010. Innleiing. Forvaltning Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 Innleiing Bevaringstenestene har hatt hovudfokus på digitaliseringsprosess og ordinær innflytting i Fellesmagasinet for musea i Hordaland. Av dei ni konsoliderte musea

Detaljer

Vår driftsleiar har delteke positivt inn i teamet i revita-prosessen etter behov, og særleg ved fryseprosess og insektsanering.

Vår driftsleiar har delteke positivt inn i teamet i revita-prosessen etter behov, og særleg ved fryseprosess og insektsanering. Årsmelding 2011 1 Innleiing Hovudprosjektet for dei faste tilsette ved BEV vil i åra framover vere knytt til musea sine samlingar med revitaprosess, digitalisering og innflytting i Fellesmagasinet. For

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

I 2014 vart det sluttførd flytteprosjekt frå 7 av musea, og svært ulike gjenstandar kom inn i magasinet.

I 2014 vart det sluttførd flytteprosjekt frå 7 av musea, og svært ulike gjenstandar kom inn i magasinet. 2014 Årsrapport 1 Innleiing Aktiviteten ved BEV har vore variert og spanande i 2014. Gjenstandar frå musea er teke godt hand om, og plasserte i Fellesmagasinet for musea i Hordaland. Tall på musea som

Detaljer

Innleiing SAMLINGSFORVALTNING. Revita

Innleiing SAMLINGSFORVALTNING. Revita Årsmelding 2012 1 Innleiing Bevaringstenestene yter service for musea i Hordaland innan samlingsforvaltning og konservering, og har omfattande kompetanse på området. Avdelinga tilbyr dei konsoliderte musea

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-112 Arkivnr. 656 Saksh. Bjørsvik, Elisabeth, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:55 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: Søknad 2.10.2013 om utvidet garantibeløp for lån til USF Vedlegg: PastedGraphic-6.pdf Kan denne e-posten

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Finnøy og Rennesøy kommunar

Finnøy og Rennesøy kommunar Kommunikasjonsplan Finnøy og Rennesøy kommunar 1 1. SKILDRING AV DEN AKTUELLE SITUASJONEN... 3 2. PROBLEMANALYSE... 3 3. MÅL... 4 3.1. KOMMUNIKASJONSMÅL... 4 4. MÅLGRUPPER... 4 5. BODSKAP... 5 6. KANALAR

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Forum for kriseberedskap og restverdiredning for kunst og kulturminner. Felles Beredskapsgruppe for musea og arkiv i Hordaland. Inger Raknes Pedersen

Forum for kriseberedskap og restverdiredning for kunst og kulturminner. Felles Beredskapsgruppe for musea og arkiv i Hordaland. Inger Raknes Pedersen FORK 15.des 2015 Forum for kriseberedskap og restverdiredning for kunst og kulturminner Felles Beredskapsgruppe for musea og arkiv i Hordaland Inger Raknes Pedersen Avdelingsleder ved Bevaringstenestene

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Styremøte fredag 13. mai 2011

Styremøte fredag 13. mai 2011 Styremøte fredag 13. mai 2011 Me kallar inn til styremøte i Regionrådet Nordhordland IKS Tid: Fredag 13. mai kl 1000-1200 (vert avslutta med lunsj saman med representantskapet før representantskapsmøtet

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Adressa til verksemda: Postboks 184 5342 STRAUME Tidspunkt for tilsynet: 20. november 2013 Kontaktperson i verksemda: Kristoffer Møvik Kontaktperson

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: Søknad om utvidet garanti for lån til USF Kan denne e-posten legges inn på sak 201200047? Vennlig hilsen

Detaljer

Årsmeldingar 2014 avdelingsvis

Årsmeldingar 2014 avdelingsvis Årsmeldingar2014 avdelingsvis 1814prosjektetiMuHo Forfleireavdelingarerdettekortversjonen(etterfellesmal)somskalknyttastsamanieifelles årsmeldingformuho Årsrapport 2014 Lindells mobile tekstilfabrikk.

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt?

Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt? Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt? «Det relevante museum» kompetansekurs, Trondheim 22. oktober 2014 Anne Bjørke samlingsleiar, Bymuseet i Bergen Kva er eit museumsmagasin? Alle lokalar som

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Sansehage Kleppheimen

Sansehage Kleppheimen 2012 Sansehage Kleppheimen Anne Reidun Garpestad Ressurskommune universell utforming Klepp og Time 01.06.2012 Sansehagen ved Kleppheimen Sansehagen vart opna vår 2012. Det er eit gammalt utområde ved Kleppheimen

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Evaluering av museumsreforma

Evaluering av museumsreforma KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/869-2 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.11.2015 Evaluering av museumsreforma Samandrag

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage

Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Plan for rettleiing av nytilsette nyutdanna pedagogar i barnehage Planen er administrativt godkjent og gjeld frå september 2013. Foto: Kari Aas Spor Du går inn i ditt landskap. Møter mennesker som går

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar

Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar For å sikre ei einskapleg rapportering i samband med oppmoding om utbetalingar, og ved årsrapportering/sluttrapportering etter ferdig utført (del-)prosjekt,

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger.

Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Farleg avfall på Voss og i Hardanger Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder på Voss og i Hardanger. Juni, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking hjå

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret.

REFERAT. Sak 52/09 Rekneskap pr. november 2009 Frode orienterte om rekneskapsrapporten pr. 30.11.09 som vart lagt fram for styret. frå styremøte i Moss, 2. og 3. desember 2009 REFERAT Desse møtte: Astrid Westberg, Jørn Haugli Lunde, Ellen Svarstad, Jorulf Refsnes og Finn Hoff. Ingrid hadde meldt forfall. Frå administrasjonen møtte

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum,

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum, Vedlegg 2 Statusrapport Handlingsprogram 2012 Handlingsprogrammet er eit verktøy for å nå måla i Regional plan for museum 2011-2015. Regional plan skal leggjast til grunn for kommunal, fylkeskommunal og

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen!

Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! Dokumentasjon etter tilbakemelding frå programkomiteen! DELPROSJEKT 2 - Strandebarm skule For delprosjekt 2 er det ingen vesentlege endringar ut frå opprinneleg søknad. Prosjektet går som planlagd. 1.

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Museumsplanmidlar 2016

Museumsplanmidlar 2016 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/1173-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik, David Aasen Sandved Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 16.02.2016

Detaljer