Innleiing SAMLINGSFORVALTNING. Revita

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innleiing SAMLINGSFORVALTNING. Revita"

Transkript

1 Årsmelding

2 Innleiing Bevaringstenestene yter service for musea i Hordaland innan samlingsforvaltning og konservering, og har omfattande kompetanse på området. Avdelinga tilbyr dei konsoliderte musea i Hordaland magasin av høg kvalitet. Fellesmagasinet er oppretta for gjenstandar av eineståande regional og nasjonal interesse. Hovudprosjektet ved Bevaringstenestene vil i åra framover vere knytt til musea sine samlingar med revitaprosess, digitalisering og innflytting i Fellesmagasinet. Det er fortsatt god plass i Fellesmagasinet, og dei faste tilsette har også i 2012 hatt som hovudoppgåve å arbeide i revita-prosess med musea sine prioriterte gjenstandar. Dei sju musea som ønskte å kome med flyttelass, vart sette opp på ei flytteplan med oppsette flyttedatoar fordelt utover året. Bevaringstenestene har høg kompetanse innan tekstilkonservering og har som mål å vere eit nasjonalt senter på området. Bevaringstenestene utfører også konservering av andre materialtypar. Ei veksande ekstern kundegruppe har også nytte av konserveringstenestene. Det har i 2012 vore utførd mange oppdrag for eksterne kundar. Tilgang på oppdrag har vore så god at det vart mogleg å lyse ut ei fast stilling som tekstilkonservator seint på året. Dette byggjar opp under det som er nemnd i Hordaland fylkeskommune sin Regional plan for museum , nemleg å utvikle Bevaringstenestene som eit nasjonalt kompetansesenter innan tekstilkonservering. Frå august kom og ein tekstilkonservator i ein prosjektstilling for eit år. Frå august utvida Bevaringstenestene verksemda knytt til møbel- og gjenstandskonservering med ei prosjektstilling for eitt år. Dette set oss i stand til å utføre konserveringsoppdrag for eksterne kundar på andre materialar enn berre tekstil. Kulturhistorisk atelier treng og byggjast opp både på utstyrsida og materialsida, og arbeidet med dette er i gong. Bevaringstenestene arrangerte i januar 2012 eit fagseminar med tittel «Fagdag om Lys». Det var stor interesse for seminaret med 85 deltakarar frå ulike kantar av landet. Det har vore eit noko uroleg år med omsyn til personalsituasjonen. Atelierleiar ved Kulturhistorisk atelier gjekk ut i eit års permisjon frå 1.januar. SAMLINGSFORVALTNING Revita Musea kjem med svært ulike gjenstandstypar, som vert plasserte om kvarandre i Fellesmagasinet. Primus og strekkodar held orden i systemet. Som gjenstandstyper kan 2

3 nemnast: verktøy, reiskap, møblar, namnedukar og broderiprøvar, teikningar og akvarellar på papir. Frå revitaprosessen samarbeid mellom musea og Bevaringstenestene om digital dokumentasjon og magasinering av samlingane Akvarellane på papir hadde vore oppbevart samanrulla, og mange av dei hadde store spenningar i tillegg til rifter og skader som gjorde det vanskeleg å rulle dei ut. Dei var soleis utsette for at skadar kan oppstå ved handtering. Dei papirrullane som kunne oppbevarast flatt i øskjer eller i skuff på magasin, vart fuktbehandla for å redusere spenningane. Utglattinga reduserar risikoen for at papiret skal bli øydelagt ved handtering og gjer at dei kan magasinerast meir plasseffektivt. Slikt ekstra arbeid i revitaprosessen tek tid og gjer at tall på gjenstandar i magasin ikkje veks så fort som ønskjeleg. 3

4 Akvarellane er dokumentasjon av veggmåleri i sjøbodane i Sandviken og Skuteviken, malt av Miranda Bødker tidleg på 1950-talet. Det vart redusert arbeidskapasitet i revita grunna skifte av personell, og grunna andre oppdrag frå musea. Det vart teken ein avgjerd om å redusere talet på gjenstandar pr flytting frå 200 til 150 fom. 1. april I ledige stunder har vi arbeidd med filmar frå Bymuseet i Bergen. Filmane «stammer» frå ei ekstra flytting i 2010, der vi bad musea om å levere ting som kunne stå på vent. Vi håpar å få gjort dette ferdig i år, slik at vi kan ta inn nye gjenstandar som kan stå på vent til det er ledig tid innimellom dei ordinære flytteprosjekta. I arbeidet møter dei tilsette tidvis utfordringar. Delar av eit flyttelass frå eitt av musea vart sett på vent. Manglande forarbeid frå museet si side var årsaka. Gjenstandane var ikkje tilstrekkeleg registrert i Primus til at dei kunne magasinerast på fornuftig vis. Vi har tilbydd musea ein repetisjon av introduksjonskurset som vart halde i forkant av første flytteomgang, då det no er tre år sidan dei første musea fekk dette kurset. Fotografen tek i hovudsak foto for revita, fremst id-foto av gjenstandane, men han fotograferer også både for tekstilatelieret og kulturhistorisk atelier ved behov. Vi har fått positive tilbakemeldingar på kvaliteten på fotomaterialet. Kvar bildefil må i revita arkiverast med same nummer som museumsgjenstanden, slik at musea kan leggja alt over i Primus utan vidare handsaming. Dette er eit arbeid som er einsformig og tidkrevjande. Arbeidet med fotofilene er tidkrevjande og einsformig. 4

5 Det har vore utførd noko arbeid med å leggje bilete av gjenstandane frå Havrå inn i Primus, for vidare formidling på Bevaringstenestene ønskjer å ha kapasitet til å leggje foto inn i Primus-databasen, men til no strekk ikkje tida til. Musea får bileta på ein DVD og må sjølve leggje bileta i Primus. I teamarbeid i revitaprosessen deltek dei fleste faste tilsette. Driftsleiar har halde kontroll med frysekammeret og delteke ved mottak av gjenstandar, utpakking etter fryseprosess, og flytting av gjenstandar til magasin. Han har også utført jamnlege klima- og skadedyrkontrollar i Fellesmagasinet, som alle viste gode resultat gjennom heile året. Planlegginga av neste års flytteaktivitet er i gong. Det er lagt opp til 14 flyttedatoar som musea må søkja på. Som tidlegare vert det gitt prioritet til dei musea som har flytta lite eller ikkje noko for å stimulera desse til å komma i gang. Magasinrapport 2012: Institusjon Magasinert (avslutta flytteprosjekt) Pilot Sum Baroniet Rosendal Bergens Sjøfartsmuseum Bymuseet i Bergen Hardanger og Voss museum Kunstmuseene i Bergen Museum Vest Museumssenteret i Hordaland Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Sunnhordland Museum Sum tal gjenstandar på magasin

6 Timetal anvend på musea til revita og anna arbeid Institusjon Sum timer Baroniet Rosendal Bergens 0,5 0,5 Sjøfartsmuseum Bymuseet i Bergen Hardanger og Voss museum Kunstmuseene i Bergen Museum Vest Museumssenteret i Hordaland Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Sunnhordland Museum Samlet ,5 Mål for avdelinga: Bevaringstenestene Det var sett som mål å auke tal på gjenstandar som vart flytta inn på Fellesmagasin etter gjennomførd revitaprosess, frå 2011 til Avdelinga har no god erfaring i denne type prosess. Det har samla vore knytt vel tre årsverk til dette arbeidet. Tross dette blei resultatet negativt, med ein nedgang frå 3621 til 1721, ein reduksjon på 1900 gjenstandar. Noko av årsaka ligg i personalsituasjonen, med inntak og opplæring av vikar; samt vikar for vikaren. I tillegg var det trong for å leggje ned noko meir arbeid på ein del gjenstandar før det var mogleg å magasinera dei plasseffektivt. Musea har heller ikkje klart å levere fleire gjenstandar til magasinering, og tida har vore nytta til anna arbeid ved avdelinga. I alt deltok sju av dei ni konsoliderte musea i Hordaland i revitaprosess og innflytting i Tiltak Det er stor trong for større personalressursar inn i dette arbeidet for å auke kapasiteten og for å hjelpe musea med klargjering av gjenstandane for innflytting. Det er også naudsynt med utstyr som kan forenkle prosessen. Det var eit måli 2012 å komme i gang med planlegging av nytt Fellesmagasin for musea i Hordaland. Det har frå midten av 90-talet vore klårt at det er stort behov for magasin også for større gjenstandar. 6

7 Oppdrag for musea Kunstmuseene i Bergen Troldhaugen, oppdrag etter rekning. Gardinene på Troldhaugen vart demontert, reingjort og remontert. Alle gardiner har fått eit nytt opphengssystem som gjer det enklare å handtere gardinene i framtid. Gardinene var opphaveleg hengt opp og forma ved hjelp av store mengder knappenåler. Troldhaugen har ønskt at BEV skal opparbeida seg kompetanse på eldre tiders gardinoppheng. I samband med arbeidet med gardinene og montering av desse, er det laga ein PowerPoint-presentasjon av korleis gardinene skal monterast. Denne vil bli lagt ut på våre heimeside slik at fleire kan ha nytte av denne rettleiinga. Kunstmuseene i Bergen Siljustøl Ein kaffiduk vart tidlegare levert til reingjering og flekkfjerning. Duken er no behandla og rulla opp. Den ligg no ved Tekstilatelieret og venter på tildeling av eit museumsnummer. Kunstmuseene i Bergen Vestlandske Kunstindustrimuseum, oppdrag etter rekning. Museet har levert to silketepper som skal reingjerast etter innbrotet i Kinasamlinga i Arbeidet starta opp i desember Kunstmuseene i Bergen fekk utført ein synfaring for vurdering av ein sjeselong med skinntrekk med omsyn til konservering. Baroniet i Rosendal, oppdrag etter rekning. Det omfattande prosjektet med konservering av det over 350 år gamle unike tekstiltapetet ved Baroniet vart sluttførd med ny montering i mars Arbeidet som er utført har bestått av reingjering, stabilisering av hol og svake område til støttestoff, og nedsying til eit heilt støttefôr på baksida. Dei originale, handsmidde stiftane vart også konserverte for å bli brukte ved nymonteringa. Riksantikvaren finansierte det store konserveringsprosjektet på i alt 1260 timer Ved ein synfaring vart det konserverte tekstiltapetet kontrollert etter eit halvt år etter montering. Det vart samstundes utført tilstandsvurdering av gjenstandar i Den røde sal. Fire konservatorer deltok i dette arbeidet. Bevaringstenestene leverte deretter omfattande kalkyle på konservering av stoltrekk og blondegardin, samt møblar. 7

8 Unikt tekstiltapet frå 1665 Montering av tekstiltapetet til eit støttefôr Bymuseet i Bergen Gamle Bergen museum Ei fane treng konservering og ein kalkyle på arbeidet er ferdigstilt. Museumssenteret i Hordaland Vestnorsk utvandringssenter, oppdrag etter rekning. Konservering av uniformer. Uniformene vart overflatereingjorte. Det er også utført ein del annan type konservering, alt etter tilstand. Eit belte som tidlegare er levert til BEV er konservert utan rekning. Museum Vest - Det Hanseatiske Museum Det er levert to sjalusiar som det er utarbeid og sendt kalkyle på. Det Hanseatiske Museum fekk fagleg vurdering av to faner som skal flyttast til Fellesmagasinet, samt av tre gjenstandar i utstilling (ein klokkestreng med ei ørneklo, ei vasskanne og eit skatoll) som har skadar og som treng konservering. Det er levert kalkyle på konserveringsarbeidet og denne er akseptert. No står konserveringsarbeidet att. Norsk Vasskraft-og industristadmuseum Det er utførd arbeid med tilbod på konservering av to faner og kalkyle er sendt. Eksterne oppdrag etter rekning Tekstilatelieret Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Bevaringstenestene har årleg tilsyn med kroningskappa som er utstilt i Erkebispegården i Trondheim. Kappa vart undersøkt, varsamt støvsuga, og det vart kontrollert at den framleis hang stabilt og tilfredsstillande på gina som tidlegare var konstruert her ved Bevaringstenestene. 8

9 Statsbygg Øst Biletteppe «Vi lever på en stjerne» av Hannah Ryggen, som vart skada 22. juli 2011, vart ferdig konservert. Støttemateriale vart farga inn, og på dei skada område vart saumkonserveringa utførd. Billetteppet er sydd ned til eit støttefôr i øvre del og langs begge sider. I midtpartiet kan ein enno sjå dei opphavelege fargenyansane. Konservering av «Vi lever på en stjerne» av Hannah Ryggen, som vart skada 22. juli 2011 Finansdepartementet Konservering av transperent/billedteppe «Vilde roser» av Frida Hansen. Teppet hang i eit rom der vindauga vart blåst inn i eksplosjonen 22. juli Teppet vart varsamt støvsuga, reingjort ved våtbehandling, sydd ned til eit støttestoff i øvre del, og det fikk montert nytt oppheng ved bruk av borrelås. Den norske kyrkje Fyllingsdalen kyrkje Ei alterduk i ull vart behandla for ulike typar flekkar og deretter reingjort. Den norske kyrkje Mariakirken i Bergen Kalkylen som vart utarbeid for kyrkjetekstilane er akseptert, og alle tekstilane skal konserverast. Kyrkjetekstilane spenner i alder frå 1666 til nærare vår tid, Dette er eit stort oppdrag og arbeidet er alt i gang. Tre messehaklar og eit antependium er ferdigstilt. Den norske kyrkje - Storetveit kyrkje Fire store billetteppe, som viser dei fire evangelistane, var særs skitne. To av dei vart levert til reingjering i 2012, og to kjem truleg på nyåret Arbeidet med reingjering av dei to teppa var omfattande fordi kvart teppe måler om lag 7,5 x 5 meter. Våtreingjering av dei to teppa gav godt resultat. Det er montert nytt oppheng som er sydd som eit støttestoff i øvre kant og som samstundes dannar ein løypegang. 9

10 Reingjering av biletteppa frå Storetveit kyrkje Prøver frå dei ulike vaskevatn Nordnæs Bataillon Konservering av ei buekorpsfane. Fana er blitt reingjort og lause delar er blitt sikra. Fana er i aktivt bruk, og den trong derfor ei ganske omfattande konservering. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Konservering av biletteppet «Etiopia» av Hannah Ryggen. Teppet vart konservert for utlån til documenta utstillinga i Kassel, Tyskland. Teppet vart overflatereingjort og fekk nytt oppheng. Det Kongelige Hoff I samband med restaurering av Bernadottesalongen på Det kongelige slott, vart silketapetet overflatereingjord ved støvsuging gjennom nett og forsiktig bruk av sotsvamp. Mykje mørk smuss vart fjerna og tapetet står no fram mykje friskare i fargen. Overflatereingjering av silketapet i Bernadottesalongen på Det kongelige slott Private kundar: - Konservert eit billetteppe av Jan Groth ved våtreingjering. - Konservert eit billetteppe av Grekoff ved våtreingjering. - Konservert eit åkle ved våtreingjering og saumarbeid. - Konservert to portierer i transperent teknikk - Eit biletteppe er levert inn for oppsett av kalkyle, aksept og utføring i

11 Det vert jobba med kalkylar og rapportar, og stadig nye førespurnader frå eksterne kundar. Det har vore gjennomført synfaring til Domkirken i Bergen for vurdering av kyrkjetekstilar, og til Bergen Byarkiv for vurdering av pakking av faner. Eksterne oppdrag etter rekning Kulturhistorisk atelier Norsk Landbruksmuseum To knuste glasflasker vart leverte til konservering. Flaskene vart limt med epoxy spesielt utvikla for liming av glas (Fynebond). Den klare flaska har fått rekonstruert mindre parti som mangla. Den grøne flaska har fleire manglar, men desse skulle ikkje utfyllast. Denne flaska var knust i 68 bitar. Konservering av glasflasker Norsk Landbruksmuseum Hordaland fylkeskommune- Langhaugen skole Det kom eit stort konserveringsoppdrag knytt til Langhaugen skole. Det gjaldt felt av glas utførd av kunstnaren Benny Mozfeldt. Det er utført fotodokumentasjon av glasfelta. Det vert utførd mekanisk reinsing som vert etterfølgd av reinsing med oppløysingsmiddel. Glas som er knust vert lima med epoxy. Konserveringsoppdraget er eit større prosjekt som byr på ein del praktiske utfordringar. Manglande delar vert rekonstruert med epoxy. Oppdraget vert ikkje avslutta i 2012, men fortsett i

12 Utsmykking av Langhaugen skole kunstglas av Benny Mozfeldt Fjell kommune Ein bjelke frå Zinken Hopp si hytte er levert til frysing som insektsanering og for konservering. Bjelken er ferdig konservert og levert attende. Den vart omtalt i Bergens Tidende, i samband med utstilling i biblioteket i Fjell kommune. Faktura og rapport er levert. Bjelke frå Zinken Hopp si hytte, med signaturar frå gjestar. Private kundar: - Konservert ei gamal dokke ved å konsolidere malinga og træ om foten med ny tråd - Konservert ein skulptur av ein hest - Synfaring av antikk brudekiste Dokka før og etter konservering 12

13 Formidling Under NKF-N XIX Kongress i Oslo om planlagt flytting av museumsgjenstandar deltok ein av dei tilsetet ved Bevaringstenestene med foredrag om pågåande praksis hos oss. Artikkelen er gjeve ut i NKF -N XIX Kongress kompendiet. Fagdag om LYS Den årlege fagdagen vart arrangert 20. januar. Temaet var lys, med førelesarar frå Danmark, Sverige og Norge. Det var god deltaking, 85 personar frå heile landet. I år stod BEV for arrangementet åleine. Det har vore utført eit godt stykke arbeid for å få på plass dyktige føredragshaldarar. Det har kome mange positive tilbakemeldingar om eit interessant seminar. Det er også kome ønskje om at denne type seminar knytt til førebyggjande verksemd må fortsette som eit årlig arrangement. Alle tilsette ved BEV deltok på fagdagen. Open dag «Open dag»- arrangementet var også i år ein del av programmet under Kulturfest Åsane. Bevaringstenestene hadde eit variert program med omvising i ateliera, to foredrag knytt til større konserveringsprosjekt: Hannah Ryggen sitt teppe «Vi lever på en stjerne», som hang i Regjeringsbygget og vart skadd under eksplosjonen 22.juli 2011, og konservering av det 350 år gamle unike tekstiltapetet i Baroniet i Rosendal. Det var også moglegheit til å ta med eigne gjenstandar og stille spørsmål til ein konservator om råd. Det kom 54 besøkande til «Open dag»-arrangementet, og publikum synast det var spanande å høyre om arbeidet som vert utført ved Bevaringstenestene. Frå Open dag ved Bevaringstenestene 28.oktober 2012, under kulturfest Åsane Kristin Halaas var invitert til å halde foredrag om «Prioritering og samlingar» og tilsette ved alle musea i Hordaland vart inviterte. 13

14 Kristin Halaas med foredraget: «Prioritering og samlingar» På møtet informerte vår direktør, Atle Ove Martinussen, nyhende om at KURE Hfk. har bevilga tilskot kr til mobilt Thermo Lignum kammer til bruk i samband med insektsanering. No vert det spanande om staten vil følgje opp i Ein del av formidlinga ved BEV går til gjester som besøkjer oss: -To tilsette ved Hedmarksmuseet fekk omvising og informasjon knytt til gjennomføring av revitaprosjektet ved BEV. -Det har og vore gjester frå NIKU og Riksantikvaren, som kom for å sjå Tekstilatelieret og høyre om prosjektet knytt til konservering av det unike tekstiltapetet frå Baroniet i Rosendal. -I regi av husflidskulen på Voss kom tre studentar frå Shetland på omvising. -Studentar innan konservering som var i praksis ved Kunstmuseene i Bergen, fekk omvising ved BEV. -Museene i Stavanger MUST kom med vel 50 tilsette på omvising, og dei fikk og informasjon om drifta ved BEV. Dei var særs interessert då Rogaland fylkeskommune planlegg utviding av Fellestenestene i Rogaland. Digitalformidling Heimesida vår vert kontinuerlig oppdatert. Det er plan om auka aktivitet på heimesida. Utstilling Bevaringstenestene ønskjer å produsere ei utstilling knytt til denne spesielle aktiviteten innan museumsarbeidet som aktivt formidlar kunnskap om konservering, og som vil vera av interesse for publikum. Media I januar var Museumsnytt på omvising og fekk orientering om konserveringsarbeidet knytt til redning av Hannah Ryggen sitt biletteppe «Vi lever på en stjerne «som vart skadd under terrorangrepet 22.juli. Besøket resulterte i eit stort oppslag i Museumsnytt nr Det var også gode oppslag i lokalavisa Grenda i samband med arbeid for Baroniet knytt til tekstiltapetet. Det var og innslag i NRK i samband med Fagdag om Lys. Alle medieoppslag vert lagt ut på Facebook- og heimesida vår. 14

15 Mål som styrkjer vår rolle som samfunnsaktør Mål om å arrangere «Fagdag» kvart år Mål om å halde «Open dag» kvart år. Mål om å svare på alle førespurnadar knytt til råd og rettleiing innan konservering frå eksterne, private eller institusjonar. Mål om å halde kurs for interesserte lag, organisasjonar og studiestadar. Definisjon på avdelinga sitt samfunnsoppdrag Bevaringstenestene ser det som viktig å ta vare på all materiell kulturarv, både innom musea men også elles i samfunnet. Difor er det viktig å spreie kunnskap om førebyggjande- og direkte konservering. Fornying BEV har gått til innkjøp av og installert programvaren Indesign. Programvaren er teke i bruk til konserveringsrapportar og plakatar, og gjer dette arbeidet lettare. Tekstilatelieret har fått demonstrert utstyr til reingjering av teppe og gardiner med kolsyremetoden; ChemDry. Metoden virka svært effektivt, men er truleg ikkje aktuell innan tekstilkonservering. Innkjøp av forbruksmateriell og utstyr til kulturhistorisk atelier og snikkarverkstaden skjer kontinuerlig. Dette er naudsynt i ein start fase. Biblioteket veks med ny litteratur, særleg knytt til konservering av kulturhistorisk materiale. Ved BEV er det planlagt innkjøp av utstyr som lenge har vore på ynskjelista; sponavsug og mobilt avtrekk med filter. Også ved BEV har vi teke del i arbeidet med SWOT-analyse, både internt i avdelinga og i heile MuHo. Innføring i det nye systemet for registrering av litteratur ved BEV (bibliotekoversyn i Access) er gjennomført for alle tilsette. Det er laga ein PP- presentasjon som rettleiing for bruk. Det står att ein heil del arbeid med registrering av litteratur ved avdelinga, noko som og må gå føre seg fortløpande. BEV har eit stort fagbibliotek som det er viktig å ha fullt oversyn over. Det var ikkje økonomi til å kjøpe eit profesjonelt databaseprogram Kurs i produksjon av Digitale forteljingar. Deltakarar: Heidi, Roy Fagdag om LYS. Deltakarar: Friederike, Heidi, Maren, Ida, Jaana, Roy, Øyvind, Anna, Inger Fagdag om ting: VK 125 årsjubileum. Deltakarar: Heidi, Inger, Friederike, Maren, Arild Årsmøte Hordaland Museumslag. Deltakarar: Heidi, Inger «Kven bestemmer historia?» - Osterøy museum. Deltakarar: Heidi og Arild. 15

16 th Interim Meeting of the ICOM-CC Leather and Related Materials Working Group in Offenbach, Tyskland. Deltakar: Friederike Det nasjonale museumsmøtet i Larvik. Deltakar: Inger NKF-XIX Kongress i Oslo. Deltakarar: Heidi, Ida, Anders, Mariann, Mari ThermoLignum/ seminar i Berlin. Deltakarar: Friederike, Inger Årssamling for Hfk Eigedomsseksjonen. Deltakar: Roy Kurs i artikkelskriving på Wikipedia. Deltakarar: Roy, Anders, Inger Foredrag:»Prioritering og samlingar» av Kristin Halaas. Deltakarar: Heidi, Friederike, Ida, Mari, Mariann, Anders, Roy, Øyvind, Inger Avdelinga har som mål at alle dei faste tilsette kvart år skal få fagleg påfyll ved deltaking på minst eit kurs/kongress/workshop/studietur/fagleg møte. Drift Det er gjennomført internkontroll på det EL-tekniske anlegg. Bravida har starta arbeidet med utbetring av feil og manglar som var påpeikt i internkontroll elektro. Forsyninga av vatn til Bevaringstenestene er sikra. Bevaringstenestene har no fått eigen hovudstoppekran, noko som var viktig å få på plass av driftsmessige årsaker. Tidlegare var hovudstoppekran felles med Norsk Trikotasjemuseum. Samarbeidet med Hordaland Fylkeskommune - Eigedomsseksjonen fungerer godt. Portabel handterminal til SD-anlegget er komen på plass. Hordaland fylkeskommune skal ha all honnør for at BEV omsider har fått den levert attende. Den har vore utlånt til leverandør i samband med byggeprosjektet og ikkje levert attende. PC til alarmsystem var defekt. Ny er kjøpt inn, kopla til og programmert opp mot alarmsystemet. Straumen var borte i fleire timar i veke 40. Dette skuldast feil på trafo til BKK. Mellombels forsyning av straum vart etablert. Eit plutseleg straumbrot fører sjølvsagt til driftsstans på tekniske installasjonar der og då, men kan også medføre at feil på utstyr og anlegg oppstår som følgje av straumbrotet. Det bør derfor vurderast om eit naudaggregat kan vere ei nyttig investering. Det er utført stell og vedlikehaldsarbeid på uteområdet. Det har vært særs lite løypande vedlikehald av bygga som BEV drifter og Hfk eig, men det er sett av midlar til framtidig naudsynt vedlikehald i eigenkapitalen. Bygga BEV disponerer var 16

17 sluttrenoverte i 2007 og Generelt Bevaringstenestene deltok som samarbeidspartner med NILU og utvalte andre museum i ein søknad til Norsk Kulturråd. Søknaden gjeld luftkvalitet i magasin og lukka rom. Det vart henta inn tilbod på eit mobilt Thermo Lignum system til insektsanering. Det kjem ein kostnad knytt til årleg service og lisensavtale. Hfk / KURE har bevilga kr til innkjøp av Thermo Lignum mobilt kammer. Total sum er kr Det vart halde kontaktmøte med musea den 14.november, og 6 av dei 9 konsoliderte musea var representerte på møtet. Det vart registrert 221 besøkande til Bevaringstenestene og deira arrangement i Nasjonalt nettverk Bevaringstenestene er medlem av nasjonalt nettverk for Magasin og Bevaring, og deltek aktivt i arbeidsgruppa der. Sosialt Teambuildingstur 20.mars for alle tilsette ved BEV gjekk til Vestnorsk utvandringssenter, og deretter til Radøystova for tilverking av eigen lunsj og hyggjeleg samvær. Det vart også gjennomført ein fellestur 5.sept. til Baroniet i Rosendal for alle dei tilsette ved BEV. Etter ei grundig og interessant omvising var det lunsj i drivhuset. I samband med å betre tilhøvet for «spente musklar», har dei tilsette ved avdelinga fått gode øvingar av fysioterapeut. Det er kjøpt inn enkelt trenings utstyr. Det er sett av ein halv time pr veke til førebyggjande helsetiltak. I tillegg kan dei tilsette nytta utstyret i si fritid. Trimgruppen under instruksjon av fysioterapeut 17

18 BEV stod for arrangementet «Julelunsj» for heile MuHo 17.desember 2012 og fekk blomar som takk for førebuande arbeid og gjennomføring av arrangementet. Gjenstandskonservator ved BEV har hatt 14 dagar med farspermisjon. Vi gratulerer foreldra med den nyfødde sonen. Personal Bevaringstenestene har hatt desse medarbeidarane i 2012: Faste tilsette: Inger Raknes Pedersen, avdelingsleiar/tekstilkonservator 100% Friederike Kunze, tekstilkonservator 100% Heidi Seilfaldet, museumskoordinator 60% Roy Henrik Eriksen, driftsleiar 100% I engasjement: Maren Jensen Midtdal gjenstandskonservator 100% (4 mnd.: ) vikar for Anne Bjørke Mari Sørgulen Evensen gjenstandskonservator 100% (5 mnd.: ) vikar for Anne Bjørke Ida Areklett Garmann, tekstilkonservator 100% Jaana Kataja, tekstilkonservator 100% (1 mnd.: ) Päivi Allinniemi, tekstilkonservator 100% (6 mnd.: ) Anna Stålbring, tekstilkonservator 100% ( ) Mariann Nestegard Vivelid tekstilkonservator 100% (5 mnd.: ) Anders Gjøls-Andersen, gjenstands/møbelkonservator 90% (5 mnd.: ) Øyvind Johnsen, fotograf 80% , 60% Arild Knutsen, etnolog (NAV) Dei tilsette representerer ofte eit kulturelt mangfald. Vi må ofte på den internasjonale marknaden for å hente inn kvalifisert personell. Avdelingsleiar hadde ein sjukemeldingsperiode på vel fire månader i 2012 etter ein operasjon. Det vart ikkje sett inn vikar, men oppgåvene vart fordelte på administrasjonen og dei faste tilsette. Atelierleiar ved kulturhistorisk atelier, gjenstandskonservator Anne Bjørke, sa opp si stilling for overgang til stilling i Bymuseet i Bergen. For å halde på erverva erfaring og kunnskap, og få auka stabilitet på avdelinga, var det sett som mål å tilsette tekstilkonservator i fast stilling knytt til eksterne prosjekt. Stillinga vart lyst ut seint i Den ledige faste stilling som atelierleder ved kulturhistorisk atelier, vart utlyst samstundes. Kommentar av drifta ved Bevaringstenestene 18

19 Det er ein stor ulempe for avdelinga at halve bemanninga er på kortvarige prosjekttilsettingar. For å kunne tilsetja i lengre prosjekt, eller som fast tilsett, lyt det vere kapital til lønsmidlar som overførast frå eit år til det neste. Dette vil ein sjå i eigenkapitalen, og er ein føresetnad for meir stabil drift ved avdelinga. Store og viktige konserveringsprosjekt har vore gjennomførd og byggjer opp under avdelinga som eit nasjonalt kompetansesenter innan tekstilkonservering. Hovudsatsingsområdet for dei faste tilsette med revitaprosess og innflytting har hatt eit år kor det store resultatet ikkje kom av ulike grunnar, både internt på avdelinga og i samarbeid med musea. Dette må det arbeidast vidare med. Hfk kom med delfinansiering av Thermo Lignum mobilt kammer. No er å håpa at staten føl etter. For å få full utnytting av dette utstyret, er det viktig å få på plass ei stilling som kan drifte kammeret, både i Salhus og ute ved musea. Tilsette august

Innleiing. Forvaltning Samlingsforvaltning

Innleiing. Forvaltning Samlingsforvaltning 2013 Årsrapport 1 Innleiing Bevaringstenestene yter service for alle musea i Hordaland innan samlingsforvaltning og konservering, og har omfattande kompetanse på området. Avdelinga tilbyr dei konsoliderte

Detaljer

Vår driftsleiar har delteke positivt inn i teamet i revita-prosessen etter behov, og særleg ved fryseprosess og insektsanering.

Vår driftsleiar har delteke positivt inn i teamet i revita-prosessen etter behov, og særleg ved fryseprosess og insektsanering. Årsmelding 2011 1 Innleiing Hovudprosjektet for dei faste tilsette ved BEV vil i åra framover vere knytt til musea sine samlingar med revitaprosess, digitalisering og innflytting i Fellesmagasinet. For

Detaljer

Årsmeldingar 2014 avdelingsvis

Årsmeldingar 2014 avdelingsvis Årsmeldingar2014 avdelingsvis 1814prosjektetiMuHo Forfleireavdelingarerdettekortversjonen(etterfellesmal)somskalknyttastsamanieifelles årsmeldingformuho Årsrapport 2014 Lindells mobile tekstilfabrikk.

Detaljer

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet

Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Regional plan for museum 2011-2015 Musea i samfunnet Høyringsutkast Agnes Mowinckels gt 5 Postboks 7900 N-5020 BERGEN tlf: 55 23 90 00 www.hordaland.no 2011 Musea i samfunnet Regional plan for museum

Detaljer

STIFTINGA SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM ÅRSMELDING

STIFTINGA SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM ÅRSMELDING STIFTINGA SOGN OG FJORDANE KUNSTMUSEUM ÅRSMELDING OG REVIDERT REKNESKAP 2004 FØRDE april 2005 2 MUSEET Frå 2004 er Sogn og Fjordane Kunstmuseum organisert som ei stifting med Sogn og Fjordane fylkeskommune,

Detaljer

Rapport frå prosjektet: Forvalting av teknisk-industrielle samlingar

Rapport frå prosjektet: Forvalting av teknisk-industrielle samlingar Rapport frå prosjektet: Forvalting av teknisk-industrielle samlingar Innhald 1 Forord...3 2 Innleiing...3 3 Bakgrunn: Dei 14 tekniske og industrielle kulturminna...4 3.1 Salhus Tricotagefabrik som døme...5

Detaljer

Årsmelding 2010. Hovudutval for kultur. www.sfj.no

Årsmelding 2010. Hovudutval for kultur. www.sfj.no Årsmelding 2010 Hovudutval for kultur www.sfj.no Innhald 1. Innleiing 2. Hovudutval for kultur politisk styring 3. Budsjett og rekneskap 4. Fylkeskulturprisen 2010 5. Administrasjon 6. Kulturutviklingstiltak

Detaljer

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov.

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov. 1 2 INNLEIING Denne planen skal vera eit styringsverktøy i arbeidet til Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) dei neste fire åra (2015-2018). Planen byggjer på det nasjonale mandatet instituttet

Detaljer

Framtidige oppgåver avklart 6. Talet på stiftelsar nådde 8 800 8. Kontrollerte over 5 200 oppstillingsstader 10. Innsats mot ulovleg markandsføring 12

Framtidige oppgåver avklart 6. Talet på stiftelsar nådde 8 800 8. Kontrollerte over 5 200 oppstillingsstader 10. Innsats mot ulovleg markandsføring 12 Å R S M E L D I N G Visjonen vår: Forsvarleg utvikling gjennom effektivt tilsyn, sikker kontroll og god service. 4Å r s m e l d i n g 2 0 0 7 L o t t e r i - o g s t i f t e l s e s t i l s y n e t Innhaldsliste

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Side 1 av 25

Årsmelding 2013. Årsmelding 2013 Side 1 av 25 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 Side 1 av 25 Innhald 1. Innleiing... 3 2. IKA Møre og Romsdal IKS... 3 3. Føremål og ansvarsområde... 5 4. Styremøte... 5 5. Representantskapsmøte... 5 6. Likestilling...

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5

Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Årsrapport 2012 Innhald Innleiing... 3 Oppsummering av utfordringar og risikoar knytte til mål og aktivitetar i tildelingsbrevet for 2012. 5 Mål 1... 6 Breibandsmarknadene... 6 Marknadene for overføringskapasitet...

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro!

Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! 1 Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! Utne 25. mars 2010 God lesnad! 2 3 Innhald Hardanger og Voss museum...3 Styret...4 Rådet...5 Personalet, HMT...6 Økonomi...6 Museumsfagleg

Detaljer

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø

S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Bakgrunn S U L D A L SkuleUtvikling, LærarutDAnning, Læringsmiljø Partnerar i prosjektet Partnar institusjon Avdeling/inst. Adresse Kontaktperson E-post Høgskolen Stord/ Avdeling for 5409 Stord Harald

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Delrapport frå prosjektet. Forvaltning av teknisk-industrielle samlingar

Delrapport frå prosjektet. Forvaltning av teknisk-industrielle samlingar Delrapport frå prosjektet Forvaltning av teknisk-industrielle samlingar Introduksjon Dei 12 tekniske/industrielle kulturminna Riksantikvaren har prioritert 12 tekniske og industrielle kulturminne som har

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2011 Foto: Kjartan Haugsnes Kontrollutvalet på Nordsjøfartmuseet i Telavåg 2 Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2011 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Innleiing. 1. Bakgrunn

Innleiing. 1. Bakgrunn Prosjektnamn.: Nyskaping i småbedriftsmiljø Prosjektansvarleg: Osterøy Utvikling ved styreleiar Hans Kvåle Prosjektleiar: Industrikonsulenten på Osterøy ved Lars Mjøs Start: April 2001 Slutt: Sommaren

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast

Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1. Regionalplan for museum 2011-2014. Høyringsutkast Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.11 sak 49/11 vedlegg 1 Regionalplan for museum 2011-2014 Høyringsutkast Fotografer: Forsidefoto: Museum Stavanger AS, fotograf Elisabeth Tønnesen Baksidefoto: Dalane

Detaljer

FReS STAB BIBLIOTEK TN SV HF -7% ( -22%) 24% 11% 19% 23% 7,5%

FReS STAB BIBLIOTEK TN SV HF -7% ( -22%) 24% 11% 19% 23% 7,5% JBM/UiS/FReS/071209 Universitetsdirektøren BOfU i FReS. Balansert omstilling har som hensikt å fastsetja aktivitetsnivå og oppgåver, og i tillegg vurdera nivå på kvalitet på tenester. FReS har omstilt

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014

Plan for formidling. Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 2014 Plan for formidling Roy Høibo Ryfylkemuseet 18.02.2014 1 Innleiing I tilskotsbrevet for 2013 varslar Kulturdepartementet at det i budsjettsøknaden for 2015 må vera ein «omtale av plan, status og strategiar

Detaljer