Innleiing SAMLINGSFORVALTNING. Revita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innleiing SAMLINGSFORVALTNING. Revita"

Transkript

1 Årsmelding

2 Innleiing Bevaringstenestene yter service for musea i Hordaland innan samlingsforvaltning og konservering, og har omfattande kompetanse på området. Avdelinga tilbyr dei konsoliderte musea i Hordaland magasin av høg kvalitet. Fellesmagasinet er oppretta for gjenstandar av eineståande regional og nasjonal interesse. Hovudprosjektet ved Bevaringstenestene vil i åra framover vere knytt til musea sine samlingar med revitaprosess, digitalisering og innflytting i Fellesmagasinet. Det er fortsatt god plass i Fellesmagasinet, og dei faste tilsette har også i 2012 hatt som hovudoppgåve å arbeide i revita-prosess med musea sine prioriterte gjenstandar. Dei sju musea som ønskte å kome med flyttelass, vart sette opp på ei flytteplan med oppsette flyttedatoar fordelt utover året. Bevaringstenestene har høg kompetanse innan tekstilkonservering og har som mål å vere eit nasjonalt senter på området. Bevaringstenestene utfører også konservering av andre materialtypar. Ei veksande ekstern kundegruppe har også nytte av konserveringstenestene. Det har i 2012 vore utførd mange oppdrag for eksterne kundar. Tilgang på oppdrag har vore så god at det vart mogleg å lyse ut ei fast stilling som tekstilkonservator seint på året. Dette byggjar opp under det som er nemnd i Hordaland fylkeskommune sin Regional plan for museum , nemleg å utvikle Bevaringstenestene som eit nasjonalt kompetansesenter innan tekstilkonservering. Frå august kom og ein tekstilkonservator i ein prosjektstilling for eit år. Frå august utvida Bevaringstenestene verksemda knytt til møbel- og gjenstandskonservering med ei prosjektstilling for eitt år. Dette set oss i stand til å utføre konserveringsoppdrag for eksterne kundar på andre materialar enn berre tekstil. Kulturhistorisk atelier treng og byggjast opp både på utstyrsida og materialsida, og arbeidet med dette er i gong. Bevaringstenestene arrangerte i januar 2012 eit fagseminar med tittel «Fagdag om Lys». Det var stor interesse for seminaret med 85 deltakarar frå ulike kantar av landet. Det har vore eit noko uroleg år med omsyn til personalsituasjonen. Atelierleiar ved Kulturhistorisk atelier gjekk ut i eit års permisjon frå 1.januar. SAMLINGSFORVALTNING Revita Musea kjem med svært ulike gjenstandstypar, som vert plasserte om kvarandre i Fellesmagasinet. Primus og strekkodar held orden i systemet. Som gjenstandstyper kan 2

3 nemnast: verktøy, reiskap, møblar, namnedukar og broderiprøvar, teikningar og akvarellar på papir. Frå revitaprosessen samarbeid mellom musea og Bevaringstenestene om digital dokumentasjon og magasinering av samlingane Akvarellane på papir hadde vore oppbevart samanrulla, og mange av dei hadde store spenningar i tillegg til rifter og skader som gjorde det vanskeleg å rulle dei ut. Dei var soleis utsette for at skadar kan oppstå ved handtering. Dei papirrullane som kunne oppbevarast flatt i øskjer eller i skuff på magasin, vart fuktbehandla for å redusere spenningane. Utglattinga reduserar risikoen for at papiret skal bli øydelagt ved handtering og gjer at dei kan magasinerast meir plasseffektivt. Slikt ekstra arbeid i revitaprosessen tek tid og gjer at tall på gjenstandar i magasin ikkje veks så fort som ønskjeleg. 3

4 Akvarellane er dokumentasjon av veggmåleri i sjøbodane i Sandviken og Skuteviken, malt av Miranda Bødker tidleg på 1950-talet. Det vart redusert arbeidskapasitet i revita grunna skifte av personell, og grunna andre oppdrag frå musea. Det vart teken ein avgjerd om å redusere talet på gjenstandar pr flytting frå 200 til 150 fom. 1. april I ledige stunder har vi arbeidd med filmar frå Bymuseet i Bergen. Filmane «stammer» frå ei ekstra flytting i 2010, der vi bad musea om å levere ting som kunne stå på vent. Vi håpar å få gjort dette ferdig i år, slik at vi kan ta inn nye gjenstandar som kan stå på vent til det er ledig tid innimellom dei ordinære flytteprosjekta. I arbeidet møter dei tilsette tidvis utfordringar. Delar av eit flyttelass frå eitt av musea vart sett på vent. Manglande forarbeid frå museet si side var årsaka. Gjenstandane var ikkje tilstrekkeleg registrert i Primus til at dei kunne magasinerast på fornuftig vis. Vi har tilbydd musea ein repetisjon av introduksjonskurset som vart halde i forkant av første flytteomgang, då det no er tre år sidan dei første musea fekk dette kurset. Fotografen tek i hovudsak foto for revita, fremst id-foto av gjenstandane, men han fotograferer også både for tekstilatelieret og kulturhistorisk atelier ved behov. Vi har fått positive tilbakemeldingar på kvaliteten på fotomaterialet. Kvar bildefil må i revita arkiverast med same nummer som museumsgjenstanden, slik at musea kan leggja alt over i Primus utan vidare handsaming. Dette er eit arbeid som er einsformig og tidkrevjande. Arbeidet med fotofilene er tidkrevjande og einsformig. 4

5 Det har vore utførd noko arbeid med å leggje bilete av gjenstandane frå Havrå inn i Primus, for vidare formidling på Bevaringstenestene ønskjer å ha kapasitet til å leggje foto inn i Primus-databasen, men til no strekk ikkje tida til. Musea får bileta på ein DVD og må sjølve leggje bileta i Primus. I teamarbeid i revitaprosessen deltek dei fleste faste tilsette. Driftsleiar har halde kontroll med frysekammeret og delteke ved mottak av gjenstandar, utpakking etter fryseprosess, og flytting av gjenstandar til magasin. Han har også utført jamnlege klima- og skadedyrkontrollar i Fellesmagasinet, som alle viste gode resultat gjennom heile året. Planlegginga av neste års flytteaktivitet er i gong. Det er lagt opp til 14 flyttedatoar som musea må søkja på. Som tidlegare vert det gitt prioritet til dei musea som har flytta lite eller ikkje noko for å stimulera desse til å komma i gang. Magasinrapport 2012: Institusjon Magasinert (avslutta flytteprosjekt) Pilot Sum Baroniet Rosendal Bergens Sjøfartsmuseum Bymuseet i Bergen Hardanger og Voss museum Kunstmuseene i Bergen Museum Vest Museumssenteret i Hordaland Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Sunnhordland Museum Sum tal gjenstandar på magasin

6 Timetal anvend på musea til revita og anna arbeid Institusjon Sum timer Baroniet Rosendal Bergens 0,5 0,5 Sjøfartsmuseum Bymuseet i Bergen Hardanger og Voss museum Kunstmuseene i Bergen Museum Vest Museumssenteret i Hordaland Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum Sunnhordland Museum Samlet ,5 Mål for avdelinga: Bevaringstenestene Det var sett som mål å auke tal på gjenstandar som vart flytta inn på Fellesmagasin etter gjennomførd revitaprosess, frå 2011 til Avdelinga har no god erfaring i denne type prosess. Det har samla vore knytt vel tre årsverk til dette arbeidet. Tross dette blei resultatet negativt, med ein nedgang frå 3621 til 1721, ein reduksjon på 1900 gjenstandar. Noko av årsaka ligg i personalsituasjonen, med inntak og opplæring av vikar; samt vikar for vikaren. I tillegg var det trong for å leggje ned noko meir arbeid på ein del gjenstandar før det var mogleg å magasinera dei plasseffektivt. Musea har heller ikkje klart å levere fleire gjenstandar til magasinering, og tida har vore nytta til anna arbeid ved avdelinga. I alt deltok sju av dei ni konsoliderte musea i Hordaland i revitaprosess og innflytting i Tiltak Det er stor trong for større personalressursar inn i dette arbeidet for å auke kapasiteten og for å hjelpe musea med klargjering av gjenstandane for innflytting. Det er også naudsynt med utstyr som kan forenkle prosessen. Det var eit måli 2012 å komme i gang med planlegging av nytt Fellesmagasin for musea i Hordaland. Det har frå midten av 90-talet vore klårt at det er stort behov for magasin også for større gjenstandar. 6

7 Oppdrag for musea Kunstmuseene i Bergen Troldhaugen, oppdrag etter rekning. Gardinene på Troldhaugen vart demontert, reingjort og remontert. Alle gardiner har fått eit nytt opphengssystem som gjer det enklare å handtere gardinene i framtid. Gardinene var opphaveleg hengt opp og forma ved hjelp av store mengder knappenåler. Troldhaugen har ønskt at BEV skal opparbeida seg kompetanse på eldre tiders gardinoppheng. I samband med arbeidet med gardinene og montering av desse, er det laga ein PowerPoint-presentasjon av korleis gardinene skal monterast. Denne vil bli lagt ut på våre heimeside slik at fleire kan ha nytte av denne rettleiinga. Kunstmuseene i Bergen Siljustøl Ein kaffiduk vart tidlegare levert til reingjering og flekkfjerning. Duken er no behandla og rulla opp. Den ligg no ved Tekstilatelieret og venter på tildeling av eit museumsnummer. Kunstmuseene i Bergen Vestlandske Kunstindustrimuseum, oppdrag etter rekning. Museet har levert to silketepper som skal reingjerast etter innbrotet i Kinasamlinga i Arbeidet starta opp i desember Kunstmuseene i Bergen fekk utført ein synfaring for vurdering av ein sjeselong med skinntrekk med omsyn til konservering. Baroniet i Rosendal, oppdrag etter rekning. Det omfattande prosjektet med konservering av det over 350 år gamle unike tekstiltapetet ved Baroniet vart sluttførd med ny montering i mars Arbeidet som er utført har bestått av reingjering, stabilisering av hol og svake område til støttestoff, og nedsying til eit heilt støttefôr på baksida. Dei originale, handsmidde stiftane vart også konserverte for å bli brukte ved nymonteringa. Riksantikvaren finansierte det store konserveringsprosjektet på i alt 1260 timer Ved ein synfaring vart det konserverte tekstiltapetet kontrollert etter eit halvt år etter montering. Det vart samstundes utført tilstandsvurdering av gjenstandar i Den røde sal. Fire konservatorer deltok i dette arbeidet. Bevaringstenestene leverte deretter omfattande kalkyle på konservering av stoltrekk og blondegardin, samt møblar. 7

8 Unikt tekstiltapet frå 1665 Montering av tekstiltapetet til eit støttefôr Bymuseet i Bergen Gamle Bergen museum Ei fane treng konservering og ein kalkyle på arbeidet er ferdigstilt. Museumssenteret i Hordaland Vestnorsk utvandringssenter, oppdrag etter rekning. Konservering av uniformer. Uniformene vart overflatereingjorte. Det er også utført ein del annan type konservering, alt etter tilstand. Eit belte som tidlegare er levert til BEV er konservert utan rekning. Museum Vest - Det Hanseatiske Museum Det er levert to sjalusiar som det er utarbeid og sendt kalkyle på. Det Hanseatiske Museum fekk fagleg vurdering av to faner som skal flyttast til Fellesmagasinet, samt av tre gjenstandar i utstilling (ein klokkestreng med ei ørneklo, ei vasskanne og eit skatoll) som har skadar og som treng konservering. Det er levert kalkyle på konserveringsarbeidet og denne er akseptert. No står konserveringsarbeidet att. Norsk Vasskraft-og industristadmuseum Det er utførd arbeid med tilbod på konservering av to faner og kalkyle er sendt. Eksterne oppdrag etter rekning Tekstilatelieret Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Bevaringstenestene har årleg tilsyn med kroningskappa som er utstilt i Erkebispegården i Trondheim. Kappa vart undersøkt, varsamt støvsuga, og det vart kontrollert at den framleis hang stabilt og tilfredsstillande på gina som tidlegare var konstruert her ved Bevaringstenestene. 8

9 Statsbygg Øst Biletteppe «Vi lever på en stjerne» av Hannah Ryggen, som vart skada 22. juli 2011, vart ferdig konservert. Støttemateriale vart farga inn, og på dei skada område vart saumkonserveringa utførd. Billetteppet er sydd ned til eit støttefôr i øvre del og langs begge sider. I midtpartiet kan ein enno sjå dei opphavelege fargenyansane. Konservering av «Vi lever på en stjerne» av Hannah Ryggen, som vart skada 22. juli 2011 Finansdepartementet Konservering av transperent/billedteppe «Vilde roser» av Frida Hansen. Teppet hang i eit rom der vindauga vart blåst inn i eksplosjonen 22. juli Teppet vart varsamt støvsuga, reingjort ved våtbehandling, sydd ned til eit støttestoff i øvre del, og det fikk montert nytt oppheng ved bruk av borrelås. Den norske kyrkje Fyllingsdalen kyrkje Ei alterduk i ull vart behandla for ulike typar flekkar og deretter reingjort. Den norske kyrkje Mariakirken i Bergen Kalkylen som vart utarbeid for kyrkjetekstilane er akseptert, og alle tekstilane skal konserverast. Kyrkjetekstilane spenner i alder frå 1666 til nærare vår tid, Dette er eit stort oppdrag og arbeidet er alt i gang. Tre messehaklar og eit antependium er ferdigstilt. Den norske kyrkje - Storetveit kyrkje Fire store billetteppe, som viser dei fire evangelistane, var særs skitne. To av dei vart levert til reingjering i 2012, og to kjem truleg på nyåret Arbeidet med reingjering av dei to teppa var omfattande fordi kvart teppe måler om lag 7,5 x 5 meter. Våtreingjering av dei to teppa gav godt resultat. Det er montert nytt oppheng som er sydd som eit støttestoff i øvre kant og som samstundes dannar ein løypegang. 9

10 Reingjering av biletteppa frå Storetveit kyrkje Prøver frå dei ulike vaskevatn Nordnæs Bataillon Konservering av ei buekorpsfane. Fana er blitt reingjort og lause delar er blitt sikra. Fana er i aktivt bruk, og den trong derfor ei ganske omfattande konservering. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Konservering av biletteppet «Etiopia» av Hannah Ryggen. Teppet vart konservert for utlån til documenta utstillinga i Kassel, Tyskland. Teppet vart overflatereingjort og fekk nytt oppheng. Det Kongelige Hoff I samband med restaurering av Bernadottesalongen på Det kongelige slott, vart silketapetet overflatereingjord ved støvsuging gjennom nett og forsiktig bruk av sotsvamp. Mykje mørk smuss vart fjerna og tapetet står no fram mykje friskare i fargen. Overflatereingjering av silketapet i Bernadottesalongen på Det kongelige slott Private kundar: - Konservert eit billetteppe av Jan Groth ved våtreingjering. - Konservert eit billetteppe av Grekoff ved våtreingjering. - Konservert eit åkle ved våtreingjering og saumarbeid. - Konservert to portierer i transperent teknikk - Eit biletteppe er levert inn for oppsett av kalkyle, aksept og utføring i

11 Det vert jobba med kalkylar og rapportar, og stadig nye førespurnader frå eksterne kundar. Det har vore gjennomført synfaring til Domkirken i Bergen for vurdering av kyrkjetekstilar, og til Bergen Byarkiv for vurdering av pakking av faner. Eksterne oppdrag etter rekning Kulturhistorisk atelier Norsk Landbruksmuseum To knuste glasflasker vart leverte til konservering. Flaskene vart limt med epoxy spesielt utvikla for liming av glas (Fynebond). Den klare flaska har fått rekonstruert mindre parti som mangla. Den grøne flaska har fleire manglar, men desse skulle ikkje utfyllast. Denne flaska var knust i 68 bitar. Konservering av glasflasker Norsk Landbruksmuseum Hordaland fylkeskommune- Langhaugen skole Det kom eit stort konserveringsoppdrag knytt til Langhaugen skole. Det gjaldt felt av glas utførd av kunstnaren Benny Mozfeldt. Det er utført fotodokumentasjon av glasfelta. Det vert utførd mekanisk reinsing som vert etterfølgd av reinsing med oppløysingsmiddel. Glas som er knust vert lima med epoxy. Konserveringsoppdraget er eit større prosjekt som byr på ein del praktiske utfordringar. Manglande delar vert rekonstruert med epoxy. Oppdraget vert ikkje avslutta i 2012, men fortsett i

12 Utsmykking av Langhaugen skole kunstglas av Benny Mozfeldt Fjell kommune Ein bjelke frå Zinken Hopp si hytte er levert til frysing som insektsanering og for konservering. Bjelken er ferdig konservert og levert attende. Den vart omtalt i Bergens Tidende, i samband med utstilling i biblioteket i Fjell kommune. Faktura og rapport er levert. Bjelke frå Zinken Hopp si hytte, med signaturar frå gjestar. Private kundar: - Konservert ei gamal dokke ved å konsolidere malinga og træ om foten med ny tråd - Konservert ein skulptur av ein hest - Synfaring av antikk brudekiste Dokka før og etter konservering 12

13 Formidling Under NKF-N XIX Kongress i Oslo om planlagt flytting av museumsgjenstandar deltok ein av dei tilsetet ved Bevaringstenestene med foredrag om pågåande praksis hos oss. Artikkelen er gjeve ut i NKF -N XIX Kongress kompendiet. Fagdag om LYS Den årlege fagdagen vart arrangert 20. januar. Temaet var lys, med førelesarar frå Danmark, Sverige og Norge. Det var god deltaking, 85 personar frå heile landet. I år stod BEV for arrangementet åleine. Det har vore utført eit godt stykke arbeid for å få på plass dyktige føredragshaldarar. Det har kome mange positive tilbakemeldingar om eit interessant seminar. Det er også kome ønskje om at denne type seminar knytt til førebyggjande verksemd må fortsette som eit årlig arrangement. Alle tilsette ved BEV deltok på fagdagen. Open dag «Open dag»- arrangementet var også i år ein del av programmet under Kulturfest Åsane. Bevaringstenestene hadde eit variert program med omvising i ateliera, to foredrag knytt til større konserveringsprosjekt: Hannah Ryggen sitt teppe «Vi lever på en stjerne», som hang i Regjeringsbygget og vart skadd under eksplosjonen 22.juli 2011, og konservering av det 350 år gamle unike tekstiltapetet i Baroniet i Rosendal. Det var også moglegheit til å ta med eigne gjenstandar og stille spørsmål til ein konservator om råd. Det kom 54 besøkande til «Open dag»-arrangementet, og publikum synast det var spanande å høyre om arbeidet som vert utført ved Bevaringstenestene. Frå Open dag ved Bevaringstenestene 28.oktober 2012, under kulturfest Åsane Kristin Halaas var invitert til å halde foredrag om «Prioritering og samlingar» og tilsette ved alle musea i Hordaland vart inviterte. 13

14 Kristin Halaas med foredraget: «Prioritering og samlingar» På møtet informerte vår direktør, Atle Ove Martinussen, nyhende om at KURE Hfk. har bevilga tilskot kr til mobilt Thermo Lignum kammer til bruk i samband med insektsanering. No vert det spanande om staten vil følgje opp i Ein del av formidlinga ved BEV går til gjester som besøkjer oss: -To tilsette ved Hedmarksmuseet fekk omvising og informasjon knytt til gjennomføring av revitaprosjektet ved BEV. -Det har og vore gjester frå NIKU og Riksantikvaren, som kom for å sjå Tekstilatelieret og høyre om prosjektet knytt til konservering av det unike tekstiltapetet frå Baroniet i Rosendal. -I regi av husflidskulen på Voss kom tre studentar frå Shetland på omvising. -Studentar innan konservering som var i praksis ved Kunstmuseene i Bergen, fekk omvising ved BEV. -Museene i Stavanger MUST kom med vel 50 tilsette på omvising, og dei fikk og informasjon om drifta ved BEV. Dei var særs interessert då Rogaland fylkeskommune planlegg utviding av Fellestenestene i Rogaland. Digitalformidling Heimesida vår vert kontinuerlig oppdatert. Det er plan om auka aktivitet på heimesida. Utstilling Bevaringstenestene ønskjer å produsere ei utstilling knytt til denne spesielle aktiviteten innan museumsarbeidet som aktivt formidlar kunnskap om konservering, og som vil vera av interesse for publikum. Media I januar var Museumsnytt på omvising og fekk orientering om konserveringsarbeidet knytt til redning av Hannah Ryggen sitt biletteppe «Vi lever på en stjerne «som vart skadd under terrorangrepet 22.juli. Besøket resulterte i eit stort oppslag i Museumsnytt nr Det var også gode oppslag i lokalavisa Grenda i samband med arbeid for Baroniet knytt til tekstiltapetet. Det var og innslag i NRK i samband med Fagdag om Lys. Alle medieoppslag vert lagt ut på Facebook- og heimesida vår. 14

15 Mål som styrkjer vår rolle som samfunnsaktør Mål om å arrangere «Fagdag» kvart år Mål om å halde «Open dag» kvart år. Mål om å svare på alle førespurnadar knytt til råd og rettleiing innan konservering frå eksterne, private eller institusjonar. Mål om å halde kurs for interesserte lag, organisasjonar og studiestadar. Definisjon på avdelinga sitt samfunnsoppdrag Bevaringstenestene ser det som viktig å ta vare på all materiell kulturarv, både innom musea men også elles i samfunnet. Difor er det viktig å spreie kunnskap om førebyggjande- og direkte konservering. Fornying BEV har gått til innkjøp av og installert programvaren Indesign. Programvaren er teke i bruk til konserveringsrapportar og plakatar, og gjer dette arbeidet lettare. Tekstilatelieret har fått demonstrert utstyr til reingjering av teppe og gardiner med kolsyremetoden; ChemDry. Metoden virka svært effektivt, men er truleg ikkje aktuell innan tekstilkonservering. Innkjøp av forbruksmateriell og utstyr til kulturhistorisk atelier og snikkarverkstaden skjer kontinuerlig. Dette er naudsynt i ein start fase. Biblioteket veks med ny litteratur, særleg knytt til konservering av kulturhistorisk materiale. Ved BEV er det planlagt innkjøp av utstyr som lenge har vore på ynskjelista; sponavsug og mobilt avtrekk med filter. Også ved BEV har vi teke del i arbeidet med SWOT-analyse, både internt i avdelinga og i heile MuHo. Innføring i det nye systemet for registrering av litteratur ved BEV (bibliotekoversyn i Access) er gjennomført for alle tilsette. Det er laga ein PP- presentasjon som rettleiing for bruk. Det står att ein heil del arbeid med registrering av litteratur ved avdelinga, noko som og må gå føre seg fortløpande. BEV har eit stort fagbibliotek som det er viktig å ha fullt oversyn over. Det var ikkje økonomi til å kjøpe eit profesjonelt databaseprogram Kurs i produksjon av Digitale forteljingar. Deltakarar: Heidi, Roy Fagdag om LYS. Deltakarar: Friederike, Heidi, Maren, Ida, Jaana, Roy, Øyvind, Anna, Inger Fagdag om ting: VK 125 årsjubileum. Deltakarar: Heidi, Inger, Friederike, Maren, Arild Årsmøte Hordaland Museumslag. Deltakarar: Heidi, Inger «Kven bestemmer historia?» - Osterøy museum. Deltakarar: Heidi og Arild. 15

16 th Interim Meeting of the ICOM-CC Leather and Related Materials Working Group in Offenbach, Tyskland. Deltakar: Friederike Det nasjonale museumsmøtet i Larvik. Deltakar: Inger NKF-XIX Kongress i Oslo. Deltakarar: Heidi, Ida, Anders, Mariann, Mari ThermoLignum/ seminar i Berlin. Deltakarar: Friederike, Inger Årssamling for Hfk Eigedomsseksjonen. Deltakar: Roy Kurs i artikkelskriving på Wikipedia. Deltakarar: Roy, Anders, Inger Foredrag:»Prioritering og samlingar» av Kristin Halaas. Deltakarar: Heidi, Friederike, Ida, Mari, Mariann, Anders, Roy, Øyvind, Inger Avdelinga har som mål at alle dei faste tilsette kvart år skal få fagleg påfyll ved deltaking på minst eit kurs/kongress/workshop/studietur/fagleg møte. Drift Det er gjennomført internkontroll på det EL-tekniske anlegg. Bravida har starta arbeidet med utbetring av feil og manglar som var påpeikt i internkontroll elektro. Forsyninga av vatn til Bevaringstenestene er sikra. Bevaringstenestene har no fått eigen hovudstoppekran, noko som var viktig å få på plass av driftsmessige årsaker. Tidlegare var hovudstoppekran felles med Norsk Trikotasjemuseum. Samarbeidet med Hordaland Fylkeskommune - Eigedomsseksjonen fungerer godt. Portabel handterminal til SD-anlegget er komen på plass. Hordaland fylkeskommune skal ha all honnør for at BEV omsider har fått den levert attende. Den har vore utlånt til leverandør i samband med byggeprosjektet og ikkje levert attende. PC til alarmsystem var defekt. Ny er kjøpt inn, kopla til og programmert opp mot alarmsystemet. Straumen var borte i fleire timar i veke 40. Dette skuldast feil på trafo til BKK. Mellombels forsyning av straum vart etablert. Eit plutseleg straumbrot fører sjølvsagt til driftsstans på tekniske installasjonar der og då, men kan også medføre at feil på utstyr og anlegg oppstår som følgje av straumbrotet. Det bør derfor vurderast om eit naudaggregat kan vere ei nyttig investering. Det er utført stell og vedlikehaldsarbeid på uteområdet. Det har vært særs lite løypande vedlikehald av bygga som BEV drifter og Hfk eig, men det er sett av midlar til framtidig naudsynt vedlikehald i eigenkapitalen. Bygga BEV disponerer var 16

17 sluttrenoverte i 2007 og Generelt Bevaringstenestene deltok som samarbeidspartner med NILU og utvalte andre museum i ein søknad til Norsk Kulturråd. Søknaden gjeld luftkvalitet i magasin og lukka rom. Det vart henta inn tilbod på eit mobilt Thermo Lignum system til insektsanering. Det kjem ein kostnad knytt til årleg service og lisensavtale. Hfk / KURE har bevilga kr til innkjøp av Thermo Lignum mobilt kammer. Total sum er kr Det vart halde kontaktmøte med musea den 14.november, og 6 av dei 9 konsoliderte musea var representerte på møtet. Det vart registrert 221 besøkande til Bevaringstenestene og deira arrangement i Nasjonalt nettverk Bevaringstenestene er medlem av nasjonalt nettverk for Magasin og Bevaring, og deltek aktivt i arbeidsgruppa der. Sosialt Teambuildingstur 20.mars for alle tilsette ved BEV gjekk til Vestnorsk utvandringssenter, og deretter til Radøystova for tilverking av eigen lunsj og hyggjeleg samvær. Det vart også gjennomført ein fellestur 5.sept. til Baroniet i Rosendal for alle dei tilsette ved BEV. Etter ei grundig og interessant omvising var det lunsj i drivhuset. I samband med å betre tilhøvet for «spente musklar», har dei tilsette ved avdelinga fått gode øvingar av fysioterapeut. Det er kjøpt inn enkelt trenings utstyr. Det er sett av ein halv time pr veke til førebyggjande helsetiltak. I tillegg kan dei tilsette nytta utstyret i si fritid. Trimgruppen under instruksjon av fysioterapeut 17

18 BEV stod for arrangementet «Julelunsj» for heile MuHo 17.desember 2012 og fekk blomar som takk for førebuande arbeid og gjennomføring av arrangementet. Gjenstandskonservator ved BEV har hatt 14 dagar med farspermisjon. Vi gratulerer foreldra med den nyfødde sonen. Personal Bevaringstenestene har hatt desse medarbeidarane i 2012: Faste tilsette: Inger Raknes Pedersen, avdelingsleiar/tekstilkonservator 100% Friederike Kunze, tekstilkonservator 100% Heidi Seilfaldet, museumskoordinator 60% Roy Henrik Eriksen, driftsleiar 100% I engasjement: Maren Jensen Midtdal gjenstandskonservator 100% (4 mnd.: ) vikar for Anne Bjørke Mari Sørgulen Evensen gjenstandskonservator 100% (5 mnd.: ) vikar for Anne Bjørke Ida Areklett Garmann, tekstilkonservator 100% Jaana Kataja, tekstilkonservator 100% (1 mnd.: ) Päivi Allinniemi, tekstilkonservator 100% (6 mnd.: ) Anna Stålbring, tekstilkonservator 100% ( ) Mariann Nestegard Vivelid tekstilkonservator 100% (5 mnd.: ) Anders Gjøls-Andersen, gjenstands/møbelkonservator 90% (5 mnd.: ) Øyvind Johnsen, fotograf 80% , 60% Arild Knutsen, etnolog (NAV) Dei tilsette representerer ofte eit kulturelt mangfald. Vi må ofte på den internasjonale marknaden for å hente inn kvalifisert personell. Avdelingsleiar hadde ein sjukemeldingsperiode på vel fire månader i 2012 etter ein operasjon. Det vart ikkje sett inn vikar, men oppgåvene vart fordelte på administrasjonen og dei faste tilsette. Atelierleiar ved kulturhistorisk atelier, gjenstandskonservator Anne Bjørke, sa opp si stilling for overgang til stilling i Bymuseet i Bergen. For å halde på erverva erfaring og kunnskap, og få auka stabilitet på avdelinga, var det sett som mål å tilsette tekstilkonservator i fast stilling knytt til eksterne prosjekt. Stillinga vart lyst ut seint i Den ledige faste stilling som atelierleder ved kulturhistorisk atelier, vart utlyst samstundes. Kommentar av drifta ved Bevaringstenestene 18

19 Det er ein stor ulempe for avdelinga at halve bemanninga er på kortvarige prosjekttilsettingar. For å kunne tilsetja i lengre prosjekt, eller som fast tilsett, lyt det vere kapital til lønsmidlar som overførast frå eit år til det neste. Dette vil ein sjå i eigenkapitalen, og er ein føresetnad for meir stabil drift ved avdelinga. Store og viktige konserveringsprosjekt har vore gjennomførd og byggjer opp under avdelinga som eit nasjonalt kompetansesenter innan tekstilkonservering. Hovudsatsingsområdet for dei faste tilsette med revitaprosess og innflytting har hatt eit år kor det store resultatet ikkje kom av ulike grunnar, både internt på avdelinga og i samarbeid med musea. Dette må det arbeidast vidare med. Hfk kom med delfinansiering av Thermo Lignum mobilt kammer. No er å håpa at staten føl etter. For å få full utnytting av dette utstyret, er det viktig å få på plass ei stilling som kan drifte kammeret, både i Salhus og ute ved musea. Tilsette august

Årsrapport 2010. Innleiing. Forvaltning

Årsrapport 2010. Innleiing. Forvaltning Årsrapport 2010 1 Årsrapport 2010 Innleiing Bevaringstenestene har hatt hovudfokus på digitaliseringsprosess og ordinær innflytting i Fellesmagasinet for musea i Hordaland. Av dei ni konsoliderte musea

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Vår driftsleiar har delteke positivt inn i teamet i revita-prosessen etter behov, og særleg ved fryseprosess og insektsanering.

Vår driftsleiar har delteke positivt inn i teamet i revita-prosessen etter behov, og særleg ved fryseprosess og insektsanering. Årsmelding 2011 1 Innleiing Hovudprosjektet for dei faste tilsette ved BEV vil i åra framover vere knytt til musea sine samlingar med revitaprosess, digitalisering og innflytting i Fellesmagasinet. For

Detaljer

Innleiing. Forvaltning Samlingsforvaltning

Innleiing. Forvaltning Samlingsforvaltning 2013 Årsrapport 1 Innleiing Bevaringstenestene yter service for alle musea i Hordaland innan samlingsforvaltning og konservering, og har omfattande kompetanse på området. Avdelinga tilbyr dei konsoliderte

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Konserveringsrapport. Sør-Hålogaland bispedømme Bispekåpe. Løpenr. ved BEV: K

Konserveringsrapport. Sør-Hålogaland bispedømme Bispekåpe. Løpenr. ved BEV: K Konserveringsrapport Sør-Hålogaland bispedømme Bispekåpe Løpenr. ved BEV: 2007-21-K Konserveringsoppdrag Eier: Sør Hålogaland Bispedømmekontor Tolder Holmersv. 11 8003 Bodø Tlf.: 75 54 85 50 Oppdragsgiver:

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

I 2014 vart det sluttførd flytteprosjekt frå 7 av musea, og svært ulike gjenstandar kom inn i magasinet.

I 2014 vart det sluttførd flytteprosjekt frå 7 av musea, og svært ulike gjenstandar kom inn i magasinet. 2014 Årsrapport 1 Innleiing Aktiviteten ved BEV har vore variert og spanande i 2014. Gjenstandar frå musea er teke godt hand om, og plasserte i Fellesmagasinet for musea i Hordaland. Tall på musea som

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013

MUSEUMSPLANEN - HANDLINGSPROGRAM FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200809360-112 Arkivnr. 656 Saksh. Bjørsvik, Elisabeth, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt?

Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt? Bevaring i magasin - ideelt eller akseptabelt? «Det relevante museum» kompetansekurs, Trondheim 22. oktober 2014 Anne Bjørke samlingsleiar, Bymuseet i Bergen Kva er eit museumsmagasin? Alle lokalar som

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no

beste helsing Jon Tvilde // USF Verftet kulturhussjef +47 95 89 90 26/55 30 74 11 jon.tvilde@usf.no www.usf.no Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:55 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: VS: Søknad 2.10.2013 om utvidet garantibeløp for lån til USF Vedlegg: PastedGraphic-6.pdf Kan denne e-posten

Detaljer

Oppfølging av Regional plan for museum 2015

Oppfølging av Regional plan for museum 2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2015/869-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik, Per Morten Ekerhovd Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 11.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum,

Kjerneområde Fornying. Kystkultur Industri Kunst Immateriell kulturarv 150 000 kr til ny fast utstilling ved Norges Fiskerimuseum, Vedlegg 2 Statusrapport Handlingsprogram 2012 Handlingsprogrammet er eit verktøy for å nå måla i Regional plan for museum 2011-2015. Regional plan skal leggjast til grunn for kommunal, fylkeskommunal og

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar

Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar Døme på utforming av oppmoding om utbetaling og rapportar For å sikre ei einskapleg rapportering i samband med oppmoding om utbetalingar, og ved årsrapportering/sluttrapportering etter ferdig utført (del-)prosjekt,

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE

BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE BRANNFØREBYGGANDE TILTAKSPLAN FOR SAGVÅG SKULE Utarbeidd av Tekniske tenester (eigar) Rune Hansen Datert: 23.05.2008 Rev: ORGANISERING OG DRIFT AV DRIFT AV EIT SÆRSKILT BRANNOBJEKT ( 13 i Lov om vern mot

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes Ny utdanning i Norge! ARBORIST Fagskulane i Hordaland avdeling Hjeltnes Om studiet Ynskjer du ein spennande etterutdanning? Er du fasinert av og likar å arbeide med tre? Bli Arborist! Fagskuleutdanninger

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Strategi for Klepp kommune 2015-2018 Foto: Svein Oftedal Innleiing Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) har som føremål å ta vare på naturog

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil

Kunstverkstaden Guddalshuset. Rosendal. Hulda Bohlin - maling. Karin Bøe tekstil Kunstverkstaden Guddalshuset Rosendal Hulda Bohlin - maling Sussi Bodin - maling/foto/papir/musikk Karin Bøe tekstil Bakgrunn: Kulturvisjon 2014. Mål om å synleggjera det kulturelle mangfaldet i Kvinnherad

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: Søknad om utvidet garanti for lån til USF Kan denne e-posten legges inn på sak 201200047? Vennlig hilsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200703632 Dato: 17.12.2008 Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter.

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter. KONTSTRIKKING I kontstrikking strikkar ein rute for rute omgangen rundt frå kant til kant i plagget ruterekkje for ruterekkje. Maskane på ei strikka rute blir verande på siste pinne og ein går rett over

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012

Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012 Bitraf Resultatregnskap0per031.12.2012 Note 2012 Driftsinntekter Medlemskap 1 89,660.56 Bedriftspartner 2 15,000.00 Sum;driftsinntekter 104,660.56 Driftskostnader Husleie 80,714.00 Labutstyr 3 3,327.00

Detaljer