Ruterrapport 2010:8 2014:7. Versjon H Handlingsprogram med økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ruterrapport 2010:8 2014:7. Versjon 0.9 22.4.2010 H 2015. Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018"

Transkript

1 Ruterrapport 2010:8 2014:7 Versjon Handlingsprogram med økonomiplan

2 Ruter Nøkkeltall Sentrale nøkkeltall fra virksomheten i 2013 er gjengitt nedenfor. For utfyllende informasjon vises det til Ruters årsrapport og øvrig informasjon på Reiser totalt med Ruter 309 mill. Transportarbeid personkm med Ruter mill. Ruters trafikkvekst i ,1 % Reiser buss 136 mill. Reiser T-bane 85 mill. Reiser trikk 49 mill. Reiser tog 34,6 mill. Reiser båt 4,4 mill. Bosatte i Oslo og Akershus 1,2 mill. Markedsandel (motorisert) regionen 33 % Markedsandel (motorisert) Oslo 46 % Markedsandel (motorisert) Akershus 21 % Vognkm 90,5 mill. Tilbudte avganger tusen Tilbudte plasskm mill. Gjennomsnittlig belegg 22 % Omsetning mill. kr Trafikkinntekter mill. kr Offentlig tjenestekjøp mill. kr Soliditet (egenkapitalandel) 11 % Energibruk Ruter 420 GWh Kundetilfredshet 95 %

3 H Ruters handlingsprogram med økonomiplan Innledning 5 Foto 1 Kollektivtrafikken skal ta veksten i motorisert trafikk Kollektivtrafikken skal ta veksten i motorisert trafikk 7 Fotograf Birdy: Forside, side 4 og side 22. CatchLight Fotostudio AS: Side 6 og side 40. Nicki Twang: Side 8 og side Målstyring Målstyring i Ruter Måloppnåelse 12 3 Handlingsprogram Ruters handlingsprogram Status gjennomføring av handlingsprogrammet Handlingsprogram Løpende oppgaver 21 4 Utvikling av tilbudet Kollektivtrafikkens utvikling Kundetilbudet Verdibevaring og fornyelse av infrastrukturen Nye investeringer i økt kapasitet Samfunnsnytte Miljøgevinster 39 5 Finansiering og økonomiplan Finansiering Økonomiplan - driftsprogram Drift og mindre investeringer i Oslopakke 3 45 Aktuelle ruterrapporter 46 K

4

5 Innledning Ruter As er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Oslo kommune eier 60 % og Akershus fylkeskommune 40 % av aksjene. Alle offentlige tilskudd til kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, unntatt statlig tilskudd til NSB, kanaliseres gjennom Ruter. Selskapet har ikke til formål å skaffe eierne økonomisk vinning. Ruters oppgave er å tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtrafikk som bidrar til å skape et pulserende hovedstadsområde. Oppgaven ivaretas ved å utvikle, planlegge, bestille og markedsføre et kollektivt trafikktilbud som innenfor gitte økonomiske rammer best mulig svarer på de overordnede samferdselspolitiske målene som Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har satt for kollektivtrafikken. Ruter har dessuten en generell oppgave i å være kompetanseorgan for kollektivtrafikk. Ruter har ambisjoner om å forbedre kollektivtrafikkens rammebetingelser gjennom det strategiske planarbeidet. Samtidig skal det skapes tydelige rammer for utviklingsarbeidet. I aksjonæravtalen mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune vedrørende Ruter As er det nedfelt at Ruter skal legge frem en strategisk plan for kollektivtrafikken hvert fjerde år. Det skal utarbeides årlige handlingsplaner som oppfølging av den strategiske planen. Gjeldende strategiplan, K2012, ble lagt frem i Planen har vært innspill til statlige prosesser som Nasjonal transportplan og regionale og lokale planer. K2012 har en horisont frem mot 2060, samtidig som den er mer konkret frem mot 2030 og særlig i handlings- og økonomiplanperioden for de første fire årene Strategiplanen følges opp og konkretiseres årlig i form av et rullert fireårig handlingsprogram med økonomiplan. Handlingsprogrammet er en del av Ruters budsjettprosess, og er således styrende for hvilke aktiviteter som prioriteres. I praksis er det først gjennom de årlige tilskuddsbevilgningene fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune at de endelige økonomiske rammene avklares, sammen med politiske føringer for det tilbudet som skal gis. H2015 er behandlet av Ruters styre og er et resultat av interne prosesser og arbeid mot felles mål. H2015 inneholder handlingsprogram og økonomiplan for årene Organisasjon Ruter har en prosessorganisasjon, hvor det innenfor de fire hovedprosessene salg og marked, utvikling, produksjon og kvalitet er tverrfaglige team. Seks støttefunksjoner med tilsvarende team bidrar til hovedprosessenes arbeid og til ledeprosessens styring av virksomheten. Saksgangen i Ruter skal følge prosesskjeden fra venstre mot høyre, med utgangspunkt i kundeperspektivet. Ruters organisasjon. K

6 1 Kollektivtrafikken skal ta veksten i motorisert trafikk 6 H 2011

7 1.1 Kollektivtrafikken skal ta veksten i motorisert trafikk Prognoser frem mot 2060 tyder på at vi i Oslo og Akershus vil få flere innbyggere. Flere bosatte og arbeidsplasser gir økt trafikk. Med den antatte veksten kreves nye grep, og det er viktig at retningen og innretningen fremover bygger opp under målet om en klar kollektivtrafikksatsing og ca. 800 millioner i 2060, mot ca. 300 millioner i dag. I 2030 vil årlig klimagevinst ved at kollektivtrafikken tar veksten, være ca. 0,5 millioner tonn CO2 per år. For å klare dette må Ruter arbeide for å legge til rette for nær en fordobling av antall reiser i 2030 og en tredobling i Ruter har ambisjoner om å forbedre kollektivtrafikkens rammebetingelser gjennom det strategiske planarbeidet. Samtidig skal trafikktilbudet ivaretas og forbedres på kortere sikt, noe som gjøres med utgangspunkt i Ruters prinsipper for linjenettet, og trafikkplaner med utgangspunkt i geografiske markedsområder. I Ruters strategiske kollektivtrafikkplan (K2012) ble det tatt utgangspunkt i et målbilde der kollektivtrafikken skal ta det vesentlige av veksten i motorisert trafikk. Oslo kommune og Akerhus fylkeskommune, samt Oslopakke 3-samarbeidet, har imidlertid økt ambisjonsnivået ytterligere, noe som gjør at Ruter har revidert sitt målbilde tilsvarende. Det nye målbilde er vedtatt å være: Kollektivtrafikken skal ta veksten i motorisert trafikk Målet er oppdatert slik at de samferdselspolitiske målene kan nås samtidig som det bidrar til å nå målene for miljø- og klimapolitikken, både lokalt og nasjonalt. Det nye målet har betydelige økonomiske og organisatoriske konsekvenser som må løses raskt. Hovedutfordringen vil være å realisere de nødvendige infrastrukturprosjektene i et tempo og omfang som er vesentlig høyere enn det som har vært gjort de senere årene. Det nye målet vil, naturlig nok, også legge klare føringer for H2015. Tre overordnede grep må til for at kollektivtrafikken skal ta veksten i motorisert trafikk: Utvikle eksisterende tilbud med utgangspunkt i kundebehov og lokale trafikkplaner Ta vare på eksisterende infrastruktur Investere i ny kapasitet K2012 utviklingen for kollektivtrafikken til 2060 K2012 redegjør for hvordan Ruter vil utvikle kollektivtrafikktilbudet og dermed også bidra til å nå målet om å ta veksten. Betydelige investeringer i infrastruktur, vedlikehold og fornyelse er nødvendig. Viktige tiltak er å øke kapasiteten, for eksempel ved å bygge nye baner som Fornebubanen og ny T-banetunnel gjennom Oslo. Samhandling med jernbanen står sentralt for å få større andel av reisene over på skinner. Utvikle trafikktilbudet på en miljøeffektiv måte Ruters Prinsipper for linjenettet peker på at det er fornuftig å samle ressursene og gi et godt tilbud der det er mange som reiser, og gi et tilpasset tilbud der det er få. Busslinjer med svakt belegg bør vurderes nedlagt, da tomme busser ikke er miljøvennlige. Eventuelt kan de erstattes av bestillingstrafikk. Miljømålene kan med andre ord stedvis komme i konflikt med målet om at alle skal ha et godt tilbud. Det er viktig med en balanse mellom effektivitet, lønnsomhet og miljøhensyn. Effektivisering og optimalisering av linjenett og trafikktilbud er et bidrag til dette. Kollektivtrafikkorientert arealbruk For å kunne ta den motoriserte trafikkveksten, er det helt avgjørende med en kollektivtrafikkorientert arealbruk. Det innebærer utbygging med konsentrasjon om byer og knutepunkter som kan betjenes kollektivt på en attraktiv og kostnadseffektiv måte. Ruters oppgave i denne sammenheng er å være aktiv pådriver for kollektivtrafikkorientert arealbruk gjennom deltagelse i arbeidet med å lage arealplaner, blant annet gjennom Plansamarbeidet. Det er svært viktig at de prinsippene Plansamarbeidet enes om, følges opp. Krever betydelig kollektiv kapasitetsøkning Skal kollektivtrafikken ta veksten i motorisert trafikk, gir det ca. 400 millioner reiser i 2020, 530 millioner reiser i

8 2 Målstyring 8 H 2011

9 2.1 Målstyring i Ruter Ruters målhierarki er grunnlaget for virksomhetsstyringen i selskapet. Det viser sammenhengen mellom kollektivtrafikkfamiliens overordnede visjon, Ruters virksomhetsidé, kundeløfte og posisjonsmål, samt de fire overordnede målene med tilhørende kritiske suksessfaktorer og indikatorer. Ruters verdier skal gjenspeiles på alle nivå i målhierarkiet og i alle selskapets aktiviteter. verdsetter sine medarbeidere, og som tiltrekker de rette kandidatene til selskapet. Effektiv og bærekraftig ressursbruk Ruter skal bidra til oppnåelse av økonomi- og miljømål ved målrettet prioritering av drifts- og investeringsmidler for kollektivtrafikken. Målet om at kollektivtrafikken skal ta veksten i motorisert trafikk gjenspeiles i målhierarkiets overordnede mål Sterk markedsposisjon. Samtidig har Ruter definert noen likestilte overordnede mål om Fornøyde kunder og Effektiv og bærekraftig ressursbruk for å sikre at vekstmålet nås. Målhierarkiet angir retning for Ruters strategier, handlingsplaner og aktiviteter, og skal samtidig være gjenkjennbart for den enkelte medarbeider gjennom mål, oppgaver og fokusområder i rolleprofil og medarbeidersamtaler. Kollektivtrafikkfamiliens felles visjon er utabeidet med utgangspunkt i politiske mål som er satt for kollektivtrafikken i kommunale/fylkeskommunale plandokumenter: Sammen gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg. Overordnede mål Ruters overordnede mål er besluttet med utgangspunkt i de krav og mål som er satt for selskapet, og gir en beskrivelse av ønsket resultat av virksomheten. Det gis en kort definisjon av hvert overordnet mål for å sikre felles forståelse av dem: Fornøyde kunder Ruter skal gjøre kollektivtrafikken til kundenes naturlige førstevalg ved å ha et enkelt, attraktivt og pålitelig trafikktilbud. Sterk markedsposisjon Ruter skal bidra til utvikling av et funksjonelt og miljøvennlig hovedstadsområde, ved at kollektivtrafikken tar veksten i motorisert trafikk. Attraktive arbeidsplasser Ruter skal være en åpen og nytenkende virksomhet som Kritiske suksessfaktorer Kritiske suksessfaktorer er områder Ruter prioriterer å observere og påvirke for å nå de overordnede målene på en mest mulig ressurseffektiv måte. Som følge av at Ruter har definert sine kritiske suksessfaktorer ut fra det totale ansvarsområdet, er det nødvendig å prioritere utvalgte områder som skal ha ekstra fokus. For 2015 er følgende kritiske suksessfaktorer prioritert: Pålitelig trafikktilbud Kundene skal være trygge på at avganger går som lovet. Dette krever et velfungerende nettverk med pålitelige korrespondanser. For å sikre høy pålitelighet skal Ruter arbeide for å bedre punktligheten i kollektivtrafikken. Ruter skal arbeide for å forebygge uønskede hendelser og skal ha et beredskapssystem som ivaretar kundenes sikkerhet, behov for informasjon og erstatningstrafikk. Tilgjengelig og relevant informasjon om kollektivtrafikktilbudet Informasjon skal bidra til at terskelen for å reise kollektivt er lav, og at alle opplever kollektivtrafikktilbudet som godt kjent, brukervennlig, forutsigbart og tilgjengelig. Enkle og pålitelige billett- og betalingsløsninger Ved stadig forenkling av billettutvalg og prisstruktur, og mer brukervennlige billett- og betalingsløsninger skal kundene kunne kjøpe billetter enkelt og effektivt. Markedsstyrt trafikktilbud I optimalisering av Ruternettet prioriteres et konkurransedyktig tilbud i områder hvor kollektivtrafikken har potensial for å ta andeler fra biltrafikken

10 Ruters målhierarki med overordnede mål og prioriterte kritiske suksessfaktorer

11 Et konkurransedyktig kollektivtrafikktilbud må kunne konkurrere med bilen på reisetid, særlig i rushtidene. Markedsstyrt infrastrukturutbygging For å sikre, utvikle og styrke kollektivtrafikkens fremtidige markedsposisjon er det viktig å bygge ut infrastrukturen i riktig rekkefølge, og at utbyggingen samordnes med arealutviklingen. Tiltak som bidrar til økte markedsandeler på tunge reisestrekninger og tiltak som er kritiske for samlet nettverkskapasitet må prioriteres. Tydelig og motiverende ledelse Ledere i Ruter skal inspirere og angi retning for virksomheten. Driftsklar infrastruktur og driftsklart materiell Infrastruktur og materiell må ha en standard som sikrer optimal bruk av ressursene i kollektivtrafikken. Prioritering av midler til investering, vedlikehold, reinvestering og oppgradering av infrastruktur og materiell må legge til grunn målet om at vi til enhver tid skal tilby en mest mulig effektiv trafikkavvikling, med minimale ulemper for kundene, målsatte kjørehastigheter og lav slitasje. Ruter skal sikre at ressursene benyttes på en optimal måte for å gi mest mulig kollektivtrafikk til kundene. I tillegg til de prioriterte kritiske suksessfaktorene skal derfor målrettet økonomistyring, med tilhørende underpunkter, alltid ligge til grunn for Ruters arbeid. For de syv prioriterte kritiske suksessfaktorene er det tallfestet mål for et sett tilhørende styringsindikatorer. De viktigste, og mest operasjonelle av styringsindikatorene følges opp månedlig i Ruters ledermøte, og vil også ligge til grunn for en månedlig rapport til Ruters styre. Alle nye tiltak og aktiviteter skal forankres i Ruters målhierarki. Dette ivaretas ved Ruters målstyringsarbeid, handlingsprogram og budsjettprosess i en felles virksomhetsstyringsprosess. Årshjul målstyring, budsjett og handlingsprogram. H

12 2.2 Måloppnåelse Hver kritisk suksessfaktor har et sett styringsindikatorer som måler i hvilken grad gjennomførte aktiviteter bidrar til å nå de målene som er satt. Styringsindikatorene ble utarbeidet i 2014, og det er fortsatt noen som mangler tilstrekkelig datagrunnlag til rapporteringen. For mange styringsindikatorer er det satt mål. Ti av styringsindikatorene vurderes som spesielt viktige for den operative driften, og følges opp månedlig i Ruters operative ledermøte. Fornøyde kunder Fremkommelighet og punktlighet er svært viktige elementer for å bidra til at kollektivtrafikken blir det naturlige førstevalget ved reisebehov, i konkurranse med personbilen, og det er derfor av stor betydning å iverksette de tiltakene som foreslås gjennom fremkommelighetsarbeidet. Nettverkseffekt oppnås når kundene kan reise sømløst på tvers av linje og driftsart i hele regionen. Høy frekvens samt gode og koordinerte omstigninger i knutepunkter gir nettverkseffekter. Det er viktig med god koordinering av kollektivtilbudet og arealutviklingen for arbeidsplasskonsentrasjoner, og by-, tettsteds- og senterutvikling for øvrig. Dette gir bedre utnyttelse av ressursene og større muligheter for å nå målet om å ta veksten i motorisert trafikk. For å øke og forbedre markedsfokuset har Ruter gjennomført en omorganisering i hovedprosessen Salgog Markedsføring. Hensikten er en ytterligere kundeorientering i Ruters organisasjon. Samtidig ønskes et mer samlet og tydelig resultatansvar for markedsandel, inntekter og befolknings- og kundetilfredshet. Reisende som skal bytte transportmiddel har behov for gode korrespondanser, samt informasjon om avganger er i rute. Det arbeides med å sikre korrespondansene ved overgang mellom transpormidler, og det er satt i gang et arbeid for å se på muligheten for å vise estimert ankomsttid til holdeplasser og overgangsalternativer, eksempelvis via apper/web. Nye teknologiske løsninger vil kunne gjøre det mulig for kundene å abonnere på avviksinformasjon i løpet av I 2014 er en ny generasjon billettmaskiner lansert. Målet er at disse skal kunne støtte «alt» av fremtidige elektroniske betalingsformer. I tillegg skal de være enklere og mer stabile i drift. Ved å følge opp syv månedlige styringsindikatorer får vi god oversikt over om utviklingen går i riktig retning. Styringsindikatorene gir oss muligheter til å iverksette tiltak raskt, dersom vi ser at utviklingen ikke går i ønsket retning. Sterk markedsposisjon Kundene mener frekvens er viktigst når de vurderer å reise kollektivt. Dersom kollektivtrafikktilbudet skal være attraktivt, og bli et naturlig førstevalg i konkurranse med personbilen, må det derfor være god frekvens. Som en del av Ruters samfunnsoppdrag skal det også gis et minimumstilbud i spredtbygde strøk. Dette tilbudet vil i stor grad ivaretas av åpne skoleruter og bestillingstransport. For å kunne ta trafikkveksten med kollektivtrafikk i årene fremover er vi, i tillegg til utvidelser i den operative driften, avhengig av å bygge ut kapasiteten i infrastrukturen. Behovet er størst inn mot og gjennom Oslo. I kapittel 4.4 beskrives en rekke tiltak som er nødvendige for å kunne fortsette å ta veksten, også på lang sikt. Store infrastrukturinvesteringer, som gir økt banekapasitet, er imidlertid både kostnads- og ressurskrevende. Store investeringer og krevende utrednings- og planprosesser fører til at veien frem til realisering er lang. Det er helt avgjørende at beslutninger om, og realiseringer av, de nødvendige infrastrukturprosjektene skjer i et atskillig høyere tempo og omfang enn det som har vært tilfelle de senere årene. Attraktive arbeidsplasser Ruter innførte en ny medarbeiderundersøkelse i Denne vil bli brukt som grunnlag for utarbeidelse av ytterligere styringsindikatorer i H 2011

13 Ruters verdier, pålitelig, åpen og nytenkende, ligger til grunn for virksomheten. Disse er fundamentet i organisasjonens aktiviteter, både for ledere og medarbeidere. Verdiene ligger til grunn for måten ansatte utfører sine oppgaver på, og hvordan vi samarbeider med hverandre på. Ruters prosessorganisering skal bidra til enkel informasjonsdeling og konstruktivt samarbeid på tvers i organisasjonen. Ruter skal legge til rette for en dynamisk utvikling av kompetanse, hos den enkelte medarbeider og samlet for hele bedriften. for at selskapets ansatte arbeider for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og politiske føringer. Ruter arbeider aktivt for å hindre misligheter og korrupsjon. Det er iverksatt tiltak, rutiner og systemer som sikrer en forsvarlig økonomistyring og god intern kontroll i selskapet. Som innkjøpsorganisasjon skal Ruter bidra til økt verdiskaping ved å gjennomføre gode prosesser ved anskaffelser, basert på forretningsmessighet og likebehandling, og i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Effektiv og bærekraftig ressursbruk I motsetning til tradisjonelle bedrifter har ikke Ruter som formål å skaffe eierne økonomisk vinning, men skal bidra til at Oslo kommune og Akershus fylkeskommune når sine mål for samferdselspolitikken. Ruter har i 2013 og 2014 arbeidet med implementering av en forbedret og forsterket metodikk for risikostyring og internkontroll i selskapet. Denne skal videreforedles i 2015, og være et, av flere, bidrag til at Ruter når sine mål, innenfor de tilgjengelige rammene. Ruter er ansvarlig for å drive i økonomisk balanse. Det er derfor viktig med god koordinering av trafikk-, inntektsog kostnadsutviklingen opp mot tilbudet. Det er styret og daglig leder som er ansvarlig for at virksomheten, regnskapet og forvaltningen er under betryggende kontroll i Ruter. De skal også legge til rette Det er vedtatt en handlingsplan med mål om 95 % betalende passasjerer i Oslo og 97 % i Akershus. Gjennomføring av trikkeprogrammet skal gi byen nye markeds- og infrastrukturtilpassede trikker. Strukturert oppgradering av baneinfrastrukturen gir stabil og sikker T-banedrift. Styringsindikatorer Resultatmål Pr. juli 2014 Fornøyde kunder Tilfredshet med siste reise 92 % 95 % Andel avganger i rute (punktlighet) Oslo* n/a n/a Andel avganger i rute (punktlighet) Akershus 65 % 56 % Antall drepte og hardt skadde i kollektivtrafikken 0/0 1/1 Ruters billettsystem er enkelt å bruke 70 % 75 % Alt i alt hva synes du om informasjonen ifm denne reisen? 75 % 69 % Sterk markedsposisjon Befolkningens tilfredshet med kollektivtrafikktilbudet 71 % 70 % Attraktive arbeidsplasser Sykefravær (12 mnd. rullerende) 4,5 % 6,1 % Effektiv og bærekraftig ressursbruk Resultat +20 mill. kr +52 mill. kr * Under utarbeidelse Månedlige styringsindikatorer, mål og resultater

14 3 Handlingsprogram 14 H 2011

15 Ruters handlingsprogram Handlingsprogrammet for er administrasjonens verktøy for å følge opp innholdet i budsjettbrev og investeringsbudsjetter, og er et resultat av prosesser i Ruter der alle team har bidratt og der ledergruppen har sett aktivitetene i sammenheng med hva som samlet sett forventes å gi størst måloppnåelse. Organisatoriske og økonomiske rammer, samt aktuelle vedtak i Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten, er premisser som er hensyntatt i handlingsprogrammet. Endrede økonomiske rammer og politiske føringer kan gjøre det nødvendig å foreta nye prioriteringer eller tilpasninger. Dette vil bli fulgt opp gjennom årlige rulleringer av handlingsprogrammet. Langsiktige tiltak, med prosesser som går over flere år, bør imidlertid ligge noenlunde fast, av hensyn til rasjonell fremdrift. Handlingsprogrammet er mest detaljert i begynnelsen av fireårsperioden, da det er lettere å konkretisere de aktivitetene som ligger nærmest i tid. Løpende oppgaver Ruter skal legge grunnlaget for et helhetlig, rasjonelt og markedstilpasset kollektivtransportsystem for hele Oslo- og Akershusregionen. Dette fordrer en kontinuerlig videreutvikling og forbedring av kollektivtrafikktilbudet, der aktivitetene som må gjennomføres for samlet å gi en best mulig måloppnåelse, ligger i Ruters handlingsprogram. Selv om utvikling, effektivisering og videre optimalisering av kollektivtrafikktilbudet er en svært viktig del av Ruters arbeid, er hoveddelen av organisasjonens oppgaver knyttet til oppfølging av kollektivtrafikktilbudet i Oslo og Akershus. Dette inkluderer blant annet planlegging, administrasjon og markedsføring av transporttilbudet i Oslo kommune og Akershus fylke, og å kjøpe kollektive transporttjenester med grunnlag i bevilgninger fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Når det gjelder prosjekter i Oslopakke 3 (O3), Nasjonal transportplan (NTP) og kommende Bymiljøavtaler vises det til egne prosesser. Planlegging av nye tiltak vil bli tilpasset endelige vedtak og inkludert i handlingsprogrammet. I denne sammenhengen vises det også til at O3 har en tidshorisont frem til og med 2032, og at tiltak som er aktuelle for gjennomføring relativt sent i O3-perioden, normalt ikke vil medføre aktiviteter i Ruters handlingsprogram de nærmeste fire årene. Aktiviteter Med utgangspunkt i Ruters fire overordnede mål og tilhørende kritiske suksessfaktorer, er det utarbeidet et bredt forankret handlingsprogram med prioriterte aktiviteter for de neste fire årene. Ruter drift Aktiviteter Ambisjonsnivået i programmet er tilpasset målsettingen om å ta veksten i motorisert transport med kollektivtrafikk. Likevel er det viktig å påpeke at endringer i økonomiske rammer ikke bare vil medføre konsekvenser for det løpende trafikktilbudet, men også vil påvirke de langsiktige og strategiske prosessene. Løpende oppgaver Illustrasjon på fordeling av kostnader til løpende oppgaver og aktiviteter

16 Status for gjennomføring av handlingsprogrammet 2014 Fornøyde kunder Kundeinvolvering 1. Videreutvikle verktøy og metoder for kundeinvolvering for å sikre kundens stemme i utviklingen av produkter og tjenester. Pålitelig trafikktilbud 2. Gjennomføre tiltak i henhold til plan for kraftfulle fremkommelighetstiltak som raskt gir effekt for trikk og bybuss. 3. Ferdigstille risikovurdering av de ulike traseene i Oslo sentrum. 4. Tilby alle skyssberettigede skoleelever i buss sitteplass med fastmontert setebelte ved ikrafttredelse av forskrift om dimensjoneringsplikt. 5. Implementere frekvensstyring for utvalgte høyfrekvente linjer. 6. Etablere omforente kvalitets-kpi'er og mål som skal bidra ytterligere til å øke den kundeopplevde kvaliteten. 7. Øke ressursinnsatsen for oppfølging av kontrakter og incitamentsavtaler. Dedikerte ressurser for oppfølging av de enkelte driftsartene/operatørene. Samarbeid i kollektivtrafikken 8. Videreføre visjons- og samspillsarbeidet i kollektivtrafikkfamilien for å levere stadig bedre kundeopplevelser. Tilgjengelig og relevant informasjon om kollektivtrafikktilbudet 9. Videreutvikle helhetlig og tilgjengelig kundeservice som ivaretar kundens behov. 10. Gjennomføre tiltak for å sikre drift og vedlikehold av oppdatert og hensiktsmessig informasjon om bord og på 11. Tilby kundene muligheten for å skreddersy ruteinformasjon og avviksinformasjon tilpasset egne behov. 12. Gjennomføre tiltak for å tilby stadig bedre sanntidsinformasjon slik at Ruter ligger i forkant med å tilby kundene forutsigbarhet i planlegging og gjennomføring av sin reise. Status pr. september Det er igangsatt et "service blueprint"-prosjekt. "Service blueprint" vil være et viktig verktøy i arbeidet med kundeorientering.metoden for kundeinvolvering benyttes i utviklingen av produkter og tjenester. 2. Gjennomføring følger planlagt fremdrift og tiltak implementeres løpende. 3. Arbeidet blir en del av trafikkplan indre by og vil bli ferdigstilt i I oktober vil det være tilstrekkelig antall busser i drift til at alle skyssberettigede skoleelever får sitteplass med setebelte. 5. Det er gjennomført et pilotprosjekt med fleksible rutetider på linje 31. Resultatene evalueres og videre fremdrift utarbeides. 6. Avklaringer med operatørene er gjort. Det vil ikke være mulig å endre dette i eksisterende kontrakter, men det skal tas inn i nye kontrakter. 7. Det er ansatt ny heltidsressurs med full årseffekt for 2014 og to nye deltidsmedarbeidere til kvalitetskontroll av busser i Akershus. 8. Det arbeides kontinuerlig for å forankre vår felles visjon. Det utarbeides en bok med kundehistoriene, som også vil bli filmatisert. Felles samlinger gjennomføres. 9. «Nye ruter.no» prosjektet er i gang og skal ferdigstilles i desember. Ruter.no skal mobiltilpasses og forenkles, samt tilpasses kundenes behov. 10. Konsept for forvaltning, drift og vedlikehold av stoppesteder er ikke besluttet. Tiltak vil bli gjennomført etter at konsept er valgt. 11. Utviklingen av baksystemet er i sluttfasen og abonnementsløsning for avvik forventes levert i Kontinuerlig utvikling og forbedringer. 13. Videreutvikle informasjonsvakten slik at kundene får riktig og 13. Åpningstidene er utvidet og det arbeides med å forbedre rutinene. oppdatert avviksinformasjon til rett tid. 14. Videreutvikle nasjonal trafikkportal i samarbeid med Statens vegvesen. 14. Videreutvikling av RuterReise til en nasjonal løsning er i startfasen. Prosjektet vil ha god fremdrift utover høsten. 15. Implementere TID-programmet på oppgraderte og nye T- banestasjoner, samt på terminaler i Oslo og Akershus. 15. TID-programmet er implementert på 24 T-banestasjoner (sentrumsstasjonene, hele Kolsåsbanen og Lambertseterbanen, samt deler av Grorudbanen). Ellers er programmet implementert på Lysaker Brygge, Rådhuset, Sæter og på nye stoppesteder i Bjørvika. Piloter på nye informasjonsbærere på et begrenset antall stoppesteder i Akershus. Håndbok for overflate er med i Bymiljøetatens anbud for reklamefinansierte lehus. 16. Gjennomføre pilot for kontantfrie transportmidler. 16. Kontanthåndtering om bord er redusert de siste årene. Det arbeides med å planlegge gjennomføring av en pilot på tikken, i tillegg til målrettede informasjons- og veiledningstiltak. 17. Ferdigutvikle et godt kundeinformasjonssystem for eventuelle 17. Sammenfallende med pkt. 11. uønskede hendelser (SIS, Internett, sosiale medier, mv.). Enkle og pålitelige billett- og betalingsløsninger 18. Implementere ny generasjon billetteringsutstyr på alle nye busser i Oslo og Akershus. 18. Implementering i henhold til plan med fullføring av installasjonsløpet i 4. kvartal kvartal Oppgradere infrastrukturen knyttet til billetteringssystemet i alle bussdepoter i Oslo. 19. Noe forsinket leveranse fra VIX, grunnet avdekking av enkelte vesentlige feil. Feilretting og ny testing er gjennomført. Pilotering og utrulling startet i sommer og vil pågå ut året. 20. Utrede Wifi om bord og på stasjoner. 20. Teleoperatørene bygger 3G- og 4G-dekning i T-banetunnelene. Ruter vil vurdere Wifi om bord i et eget prosjekt senere. 21. Gjennomføre ytterligere forenkling og kundetilpasning av 21. Arbeidet pågår og vil bli avsluttet i november. billettporteføljen. 22. Implementere tiltak for universelt utformet billettsalg. 22. Fremdriftsplan er utarbeidet i samarbeid med Sporveien. Taktil merking av alle trikkeholdeplasser vil bli ferdigstilt i H 2011

17 2014 Sterk markedsposisjon Gjennomslag for kollektivtrafikkorientert arealbruk 1. Bidra til at Plansamarbeidet konkluderer med arealstrategier som støtter opp om kollektivtrafikkorientert arealbruk og at kollektivtrafikkvennlig arealbruk ivaretas i kommuneplan for Oslo. 2. Utarbeide plan for å sikre arealer til kollektivtrafikken, herunder regionale knutepunkter, T-banetraseer, innfartsparkering, bussanlegg, baser, mv. Markedsstyrt trafikktilbud 3. Avklare lokalisering av opplevelsessenter og beslutte videre prosjektering. Oppskalere tilbudet for veterankjøring. 4. Bidra i videreutvikling av en felles reiseplanlegger til det beste for kunde og marked. 5. Utrede muligheter for økt fremkommelighet for busser i Akershus i samarbeid med Statens vegvesen. Status pr. september Ruter har bidratt i arbeidet, og drøftinger pågår. Areal- og transportplanen sendes på høring høsten Arbeidet ferdigstilles i Arbeidet vil konkretiseres gjennom K2016 og innebære oversikt over pågående planarbeid, forslag og behov frem mot Tilbudet for veterankjøring oppskaleres i Lokalisering av opplevelsessenteret følger eksterne politiske prosesser. 4. Sammenfallende med pkt. 14 under fornøyde kunder. 5. Rapport er ferdig og videre arbeid må planlegges. Arbeidet ledes av Statens vegvesen. 6. Ferdigstille trafikkplan for Oslo sentrum. 6. Arbeidet er under oppstart og planlegges ferdigstilt i Starte nytt busstilbud i Groruddalen, i samsvar med prinsippene i K2012 og trafikkplan nordøst. 7. Inngår i anbudspakken for Oslo Nordøst som igangsettes ved hovedruteendring i oktober. 8. Tilpasse rutetilbudet i vestregionen ved gjenåpning av T- 8. Planverket er laget og vil bli effektuert ved åpning av banen i oktober banen til Kolsås. 9. Implementere ny markedspotensialmodell som skal bidra til optimalisering av ressursene. 9. Prosjektet er i gang, behovsavklaring er ikke helt ferdig. Avventer eventuelle innspill og behov fra nye markedssjefer. Markedsstyrt infrastrukturutbygging 10. Ferdigstille forslag til reguleringsplan for Oslo bussterminal. 10. Kvalitetssikring (KS1) er gjennomført og forslag til planprogram er sendt på høring. Reguleringsplan forventes ferdigstilt i Ferdigstille forslag til reguleringsplan for Fjordtrikken. 11. Konsekvensutredning er ferdigstilt. Reguleringsplanarbeidet pågår. 12. Ferdigstille forslag til reguleringsplan for Fornebubanen i Oslo. 12. Reguleringsplanarbeidet pågår og er planlagt oversendt Oslo kommune ved årsskiftet 2014/ Utvikle kollektivtilbudet på Nedre Romerike i tråd med regional planstrategi. Effektiv og bærekraftig ressursbruk Målrettet økonomistyring 1. Arbeide for at Ruters kvalitetsstyring sertifiseres etter standarden ISO Utvide operasjonssentralen for å sikre oppetiden på billettsystemet. 3. Ferdigstille implementeringen av ruteplanleggingssystemet HASTUS. 13. Prosjektplan er utarbeidet og KVU-arbeidet er i oppstartsfasen. Arbeidet ferdigstilles i Prosjektmandat er vedtatt. Planlagt oppstart er november 2014 med mål om sertifisering i desember Under arbeid, planlegges i første omgang løst gjennom bakvakt i kombinasjon med dagens åpningstider. 3. Implementert og ferdigstilt i august Arbeide for virksom konkurranse i spesialtransportområdet. 4. Det er gjennomført dialogkonferanse med operatørene av spesialtransport med god deltagelse blant taxisentraler og minibussoperatører. Ifm utlyst anbud våren 2014 er det gjennomført en tilbudskonferanse. Det er gjort tilpasninger i anbudsdokumentene for å tilpasse seg mulig nye tilbydere, bl.a. ved ny inndeling av ruteområder/kontrakter. 5. Videreutvikle kontraktsstrategien. 5. Mandat er under utarbeidelse og prosjektoppstart er planlagt til november. Prosjektet vil benytte ekstern bistand, men konsulent er foreløpig ikke valgt. 6. Etablere en lønnsomhetsberegningsmodell basert på 6. Behovskartlegging pågår. Arbeidet skal primært resultere i et verktøy for å enhetskostnader og inntekter. estimere inntektseffekter av endringer i produksjonen. 7. Forbedre og forsterke rammeverket for, og oppfølgingen av, 7. Gjennomført rapportering for internkontroll Ny metodikk for risikostyring internkontroll og risikostyring. implementeres i Videreutvikle datavarehuset og rapporteringssystemet. 8. Prosjektet gjennomføres iht plan og forventes ferdigstilt i slutten av Kartlegge og analysere eksterne kostnadsdrivere 9. Arbeidet settes i gang høsten (bransjekrav, lover, regler mv.) i kollektivtrafikken. Miljøvennlig drift 10. Ferdigstille arbeidet med revidert miljøstrategi. 10. Revidert miljøstrategi ble lagt frem for styret i juni Pilotprosjekt kildesortering på Nationaltheatret stasjon. 11. Prosjektet er utsatt og vil ikke bli gjennomført i Driftsklar infrastruktur og driftsklart materiell 12. Bidra i forprosjekt for anskaffelse av nye trikker. 12. Mandat for trikkeprogrammet foreligger og forprosjektet er i gang. Hovedleveransen vil være å bidra til økt kapasitet i Oslos kollektivtrafikk med sikte på innfasing av nye trikker fra 2018/ Arbeide for økt konkurranse, for eksempel få tilgang til 13. Arbeidet for økt konkurranse i bussmarkedet er videreført ved at innspill fra bussanlegg. dialogkonferanser høsten 2013 er tatt med i konkurransegrunnlaget for bussanbudene som ble utlyst våren I konkurransegrunnlaget benytter Ruter seg av stadig flere funksjonskrav (i motsetning til detaljerte tekniske krav). Designkravene er også tilpasset/forenklet, særlig ift brukte busser. Det ble tilbudt et ferdig etablert bussanlegg på 2 av de 5 kontraktene (ruteområdene) som ble utlyst i

18 Handlingsprogram Fornøyde kunder 18 Kundeinvolvering 1. Utvikle og implementere verktøy for systematisering og hensiktsmessig rapportering av kundetilbakemeldinger. 2. Gjennomføre nødvendig videreutvikling som en konsekvens av kartlegging av kundeferden. Pålitelig trafikktilbud 3. Gjennomføre tiltak i henhold til plan for fremkommelighetstiltak som raskt gir effekt for regionbuss. 4. Gjennomføre tiltak på mellomlang sikt i henhold til plan for kraftfulle fremkommelighetstiltak for trikk og bybuss. 5. Forarbeid for etablering av avvikssamordningssentral for driftsavvik i kollektivtrafikken. 6. Implementere bedre flåtestyring ved avvik. 7. Etablere kvalitetskontroll av busser i Akershus. 8. Gjennomføre to beredskapsøvelser og evaluere eventuelle hendelser. Samarbeid i kollektivtrafikken 9. Videreføre og styrke visjons- og samspillsarbeidet i kollektivtrafikkfamilien for å levere stadig bedre kundeopplevelser. 10. Forberede og samarbeide om felles aktiviteter for T-banens 50-årsjubileum i Videreutvikle stiftelsen for samlingsforvaltning av museumsgjenstander og veterankjøringen. Tilgjengelig og relevant informasjon om kollektivtrafikktilbudet 12. Videreutvikle ruter.no, som er navet i Ruters digitale kanaler. Videreutvikle egne digitale informasjonskanaler og tilrettelegge for gode bedriftsløsninger. 13. Informere om vesentlige endringer i trafikk- og pristilbudet, nyåpninger mv. 14. Videreutvikle RuterBillett og RuterReise, inkludert vurdering av integrasjon mellom løsningene og etablering av nasjonal reiseplanlegger. 15. Utarbeide konsept for og beslutning om forvaltning, drift og vedlikehold av stoppesteder. 16. Utrede informasjonsbehovet om bord med tanke på at digitale kanaler tar større andel av informasjonskanalene. 17. Videreutvikle trykte og digitale informasjonskanaler. 18. Informere om planlagte pris- og ruteendringer, planlagte avvik og forbedre informasjonen om priser og billetter. 19. Utrulling av skjermer for digital informasjon om bord og på stasjoner. 20. Videreutvikle informasjonsvakten slik at kundene får riktig og oppdatert avviksinformasjon til rett tid. Felles informasjonsvakt skal utvides og forsterkes til å gi kundeinformasjon hele driftsdøgnet. 21. Gjøre abonnement på driftsavvik tilgjengelig via min side på ruter.no. 22. Samtrafikk utvides, utvikle "On the fly"-endringer, sikre god drift og god løsning på overgangsinformasjon om bord. Implementere nye løsninger for kundegrensesnitt i sanntidsmonitorer på T-banen. Videreutvikle kartløsninger med integrert SIS. 23. Ferdigstille utviklingen av trafikantinformasjons- og designprogrammet (TID). 24. Ta aktivt initiativ overfor eksterne aktører for å sikre korrekt og tilgjengelig informasjon. 25. Følge opp aktiviteter som avdekkes gjennom service blueprint og tilbakemeldinger om forbedringer fra kunden. 26. Utvikle nye, enkle og tilgjengelige serviceløsninger for Ruters kunder (f.eks. Chat). 27. Videreutvikle opplæringskonsept som benyttes av førstelinjepersonell. Enkle og pålitelige billett- og betalingsløsninger 28. Gjennomføre vedtatt handlingsplan for billettkontroll. 29. Markedsføre lett tilgjengelige og gode selvbetjente kanaler som forenkler kjøpsprosessen, samt sikrer kundene den rette billetten. 30. Gjennomføre tekniske tiltak som sikrer høy kundeopplevd oppetid på billetteringsutstyret. 31. Revidere distribusjon av automater/andre alternative kjøpsmuligheter. 32. Sette i drift ny generasjon billetteringsutstyr på alle trikker, busser og depoter i Oslo og Akershus. 33. Gjennomføre pilot for kontantfrie transportmidler, inklusive bruk av bankkortbetaling om bord. 34. Gjennomføre pilot for fremtidige elektroniske billetteringsløsninger. 35. Implementere tiltak for universelt utformet billettsalg. 36. Forenkle og kundetilpasse billettproduktporteføljen ytterligere. Sterk markedsposisjon Gjennomslag for kollektivtrafikkorientert arealbruk 1. Ferdigstille plan for å sikre arealer til kollektivtrafikken, herunder regionale knutepunkter, T-banetraseer, innfartsparkering, bussanlegg, baser, mv. Markedsstyrt trafikktilbud 2. Utarbeide strategidokumentet K2016. Strukturere strategiarbeidet, utføre delutredninger, arrangere verksteder og studietur. 3. Ferdigstille trafikkplan for Oslo indre by. 4. Skaffe oversikt over når de ulike planene må revideres og lage plan for revisjon av trafikkplanene. 5. Utarbeide prosessbeskrivelse for planlegging/ drift av SIS. Få kontroll på trafikkdataene. 6. Starte nytt busstilbud i Follo (Drøbak, Ski, Vestby og Nesodden), i samsvar med trafikkplan Follo og prinsippene i K Starte opp nytt busstilbud på Østensjø (Oslo), i samsvar med prinsippene i K Arbeide for bedre samordning av kollektivtrafikken ved at Ruter overtar bestilleransvaret for lokaltogtjenester. 9. Implementere kundedatabase. 10. Gjennomføre segment og målgruppebaserte kampanjer på områder med vekstpotensial og hvor tilbudet er bedre enn hva folk er klar over og tilfredsheten er lavere enn forventet (goegrafi, bedriftsmarkedet, innflyttere, osv.). H 2011

19 2015 Sterk markedsposisjon Markedsstyrt trafikktilbud 11. Markedsføre verktøy som gjør det enklere for nye og eksisterende kunder å velge kollektivt (RuterBillett, RuterReise og SIS). 12. Markedsføre miljøaspektet ved det å reise kollektivt. 13. Gjennom kampanjer bidra til å redusere andelen som sniker bevisst, samt få folk til å utvise god adferd på transportmidlene. 14. Videreutvikle og ivareta Ruters visuelle identitet gjennom designutvikling, merking, bildearkiv, profileringsartikler mv. 15. Utvikle og implementere ny markedspotensialmodell som skal bidra til optimalisering av ressursene. 16. Bidra i videreutvikling av en felles reiseplanlegger til det beste for kunde og marked. 17. Vurdere samarbeid med større bedrifter i vårt område, for å bidra til å dekke bedriftenes totale arbeidsreisebehov. 18. Etablere partneravtaler med bysykkel/andre bransjer. 19. Gjennomføre pilot for sømløse reiser mellom Ruter-området og tilknyttede fylker. 20. Prosjektere bygg og utstilling for opplevelsessenteret. Gjennomføre arkitektkonkurranse. 21. Drifte og forvalte Sporveismuseet og Sporveishistorisk råd, samt implementere bevaringsstrategi for kollektivtrafikkhistorien. Markedsstyrt infrastrukturutbygging 22. Bidra til utbygging av toveis trikketrasé i Prinsens gate. 23. Bidra til å etablere nye gateterminaler for buss på Vinterbro og Dyrløkke (Drøbak). 24. Bidra i arbeidet med å ferdigstille konseptvalgutredning for økt kollektiv transportkapasitet i Osloregionen. 25. Ferdigstille reguleringsplan for Fjordtrikken. 26. Planlegge og gjennomføre forprosjekt for Fornebubanen. 27. Bidra i styringsgrupper for oppgraderings- og investeringsprosjekter, bl.a. Lørenbanen, Avløs base, signal- og sikringsanlegg. 28. Ferdigstille KVU kollektivtrafikkløsning mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo. 29. Ferdigstille arbeidet med reguleringsplan, sikre gjennomføringsplan og finansieringsløsning for bussterminal Oslo S. 30. Se på muligheter for trikk og byutvikling på Hauketo. Attraktive arbeidsplasser Faglig og personlig utvikling 1. Etablere system for kompetanseutvikling, evaluere og gjennomføre kompetanseutvikling. 2. Gjennomføre tilpasset kompetansebyggende kurs/opplæring for alle ansatte i regelverket for offentlige anskaffelser. 3. Utvikle kompetansebasert lønnssystem for kundesenteret. Tydelig og motiverende ledelse 4. Gjennomføre lederprogram for mellomledere. 5. Implementere aktivitet for ledere knyttet til måldefinering i medarbeidersamtalene. 6. Følge opp bedriftshelsetjenestens undersøkelse knyttet til tilbakeføring av sykmeldte til jobb. Attraktiv i arbeidsmarkedet 7. Utarbeide en strategisk plan for Ruters HR arbeid. Effektiv og bærekraftig ressursbruk Målrettet økonomistyring 1. Gjennomføre utredninger for å sikre god kvalitet på beslutningsgrunnlag til bruk i påvirkning av kollektivtrafikkens rammebetingelser. 2. Jobbe med å skaffe finansiering til utbyggingsklare prosjekter. 3. Arbeide for reell konkurranse i spesialtransportområdet. 4. Videreutvikle kontraktsstrategien og legge til rette for elektronisk tilbudslevering ved alle anbud og konkurranser i Ruter. 5. Ferdigstille og overta drift og utvikling av datavarehuset og rapporteringssystemet. 6. Oppgradere Agresso (Milestone 4). 7. Gjennomføre kvalitetsrevisjon - implementering av ISO Gjennomføre ulike tiltak som bidrar til at Ruters selvbetjente kanaler foretrekkes. Miljøvennlig drift 9. Utrede og starte prøveprosjekt med ladbare elbusser. 10. Gjennomføre pilotprosjekt med kildesortering på Nationaltheatret stasjon. 11. Følge opp Hydrogenbussprosjektet. 12. Gjennomføre kvalitetsrevisjon - viktig forutsetning for å kunne vedlikeholde og beholde miljøsertifisering (ISO 14001). Driftsklar infrastruktur og driftsklart materiell 13. Følge opp oppgraderingen av Østensjøbanen, slik at økt frekvens kan innføres når Lørenbanen åpnes. 14. Gjennomføre trikkeprogrammet i samsvar med mandatet. 15. Arbeide for økt konkurranse, for eksempel få tilgang til bussanlegg. 16. Bidra til at midlertidig plattform på Gulleråsen stasjon blir bygget og arbeide for bedre stasjonsløsninger på Holmenkollbanen. 17. Gjennomføre utbedringstiltak i henhold til plan på Tøyen stasjon

20 Fornøyde kunder Kundeinvolvering 1. Utvikle og implementere verktøy for systematisering og hensiktsmessig rapportering av kundetilbakemeldinger. 2. Gjennomføre nødvendig videreutvikling som en konsekvens av kartlegging av kundeferden. Pålitelig trafikktilbud 3. Gjennomføre tiltak på mellomlang sikt i henhold til plan for fremkommelighetstiltak for regionbuss. 4. Gjennomføre tiltak på mellomlang sikt i henhold til plan for kraftfulle fremkommelighetstiltak for trikk og bybuss. 5. Gjennomføre to beredskapsøvelser per år og evaluere eventuelle hendelser. 6. Implementere anbefalt løsning for samordningssentral for kollektivtrafikken. Samarbeid i kollektivtrafikken 7. Videreføre og styrke visjons- og samspillsarbeidet i kollektivtrafikkfamilien for å levere stadig bedre kundeopplevelser. 8. Videreutvikle stiftelsen for samlingsforvaltning av museumsgjenstander. 9. Forberede, samarbeide om og gjennomføre felles aktiviteter for T-banens 50-årsjubileum i Tilgjengelig og relevant informasjon om kollektivtrafikktilbudet 10. Videreutvikle ruter.no, som er navet i Ruters digitale kanaler. Videreutvikle egne digitale informasjonskanaler og tilrettelegge for gode bedriftsløsninger. 11. Informere om vesentlige endringer i trafikk- og pristilbudet, nyåpninger mv. 12. Videreutvikle RuterBillett og RuterReise, inkludert å vurdere integrasjon mellom løsningene. 13. Videreutvikle trykte og digitale informasjonskanaler. 14. Følge opp aktiviteter som avdekkes gjennom service blueprint og tilbakemeldinger om forbedringer fra kunden. 15. Implementere TID-programmet på oppgraderte og nye T-banestasjoner, terminaler, stoppesteder for buss, trikk og båt i Oslo og Akershus. 16. Utvikle nye, enkle og tilgjengelige serviceløsninger for Ruters kunder. Enkle og pålitelige billett- og betalingsløsninger 17. Markedsføre lett tilgjengelige og gode selvbetjente kanaler som forenkler kjøpsprosessen, samt sikrer kundene den rette billetten. Sterk markedsposisjon Markedsstyrt trafikktilbud 1. Gjennomføre ruteendringer i tråd med vedtatte prinsipper, trafikkplaner og budsjetter. 2. Gjennomføre segment og målgruppebaserte kampanjer på områder med vekstpotensial og hvor tilbudet er bedre enn hva folk er klar over og tilfredsheten er lavere enn forventet (goegrafi, bedriftsmakredet, innflyttere, osv.). 3. Markedsføre verktøy som gjør det enklere for nye og eksisterende kunder å velge kollektivt (RuterBillett, RuterReise og SIS). 4. Markedsføre miljøaspektet ved det å reise kollektivt. 5. Gjennom kampanjer bidra til å redusere andelen som sniker bevisst, samt få folk til å utvise god adferd på transportmidlene. 6. Drifte og forvalte Sporveismuseet og Sporveishistorisk råd, samt implementere bevaringsstrategi for kollektivtrafikkhistorien. 7. Videreutvikle og ivareta Ruters visuelle identitet gjennom designutvikling, merking, bildearkiv, profileringsartikler mv. 8. Tilrettelegge Nylandsveien (Rv 4) for regionbuss. Oppgradere Storgata ferdig og tilrettelegge bedre for trikk og buss. 9. Ferdigstille trafikkplan for hele Ruters område. 10. Revidere Trafikkplanene Syd og Follo i 2016 og Trafikkplanene NordØst og Vest i Bidra til at transportmodellen videreutvikles til å være mer markedstilpasset for Ruters område (bymodell). 12. Implementere kundedatabase. Markedsstyrt infrastrukturutbygging 13. Bidra i arbeidet med realisering av Fornebubanen. 14. Bidra i arbeidet med å ferdigstille forprosjekt for nytt signal- og sikringssystem. 15. Igangsette utbygging av Oslo bussterminal over sporene på Oslo S. 16. Bidra til at Ekebergbanen legges til Bispegata og Dronning Eufemias gate. 17. Bidra i etableringen av ny gateterminal for buss på Brynseng med tilhørende kollektivfelt. Effektiv og bærekraftig ressursbruk Målrettet økonomistyring 1. Gjennomføre utredninger for å sikre god kvalitet på beslutningsgrunnlag til bruk i påvirkning av kollektivtrafikkens rammebetingelser. 2. Jobbe med å skaffe finansiering til utbyggingsklare prosjekter. 3. Arbeide for reell konkurranse i spesialtransportområdet. 4. Videreutvikle kontraktsstrategien. Miljøvennlig drift 5. Gjennomføre pilotprosjekt med ladbare elbusser. 6. Følge opp miljøstrategien og gjennomføre konkrete tiltak. 7. Resertifisere Ruter på ISO Følge opp Hydrogenbussprosjektet. Driftsklar infrastruktur og driftsklart materiell 9. Sette nye trikker i bestilling og gjennomføre planlagte oppgraderinger av trikkenettet. 20 H 2011

Ruters metode. Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør

Ruters metode. Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Ruters metode Linje- og ruteplanlegging et område med stort potensial for utvikling? Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Markedssuksess er utgangspunktet og målet Marked Markedsmål Driftsopplegg Infrastruktur

Detaljer

OBOS boligkonferanse 26. august 2014 Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter As. Kollektiv byutvikling Går byutviklingen på skinner?

OBOS boligkonferanse 26. august 2014 Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter As. Kollektiv byutvikling Går byutviklingen på skinner? OBOS boligkonferanse 26. august 2014 Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter As Kollektiv byutvikling Går byutviklingen på skinner? Forside Etter 43 år og 7 forsøk.... ble Ruter dannet i 2007 ved sammenslåing

Detaljer

Informasjon om K2016 Frode Hvattum. Strategiforum,16.10.2014

Informasjon om K2016 Frode Hvattum. Strategiforum,16.10.2014 Informasjon om K2016 Frode Hvattum Strategiforum,16.10.2014 Arbeidet med K2016 er i gang Bakgrunn og status K2016 er et viktig styringsdokument som beskrives i eieravtalen til Ruter «Hvert fjerde år legger

Detaljer

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015

Sømløst i sør. Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sømløst i sør Mobilitet 2015. Plandirektør Tore Kåss. 6.4.2015 Sør Oslo syd Follo i Akershus Østfold Ca. 470 000 innbyggere Ca. 50 millioner kollektivtrafikkreiser årlig Kostnad ca. 2,5 milliarder kroner

Detaljer

Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken?

Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken? Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale persontrafikken? Frode Hvattum Strategisjef, Ruter M2016: Hva er det? Ruters eieres aksjonæravtale

Detaljer

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 315 Ruters på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele trafikkområde i 2013 2 av side 114 Det skal

Detaljer

Fremtidens transportutfordringer Kollektivtrafikkens rolle i utviklingen av bærekraftig vekst i storbyregionen

Fremtidens transportutfordringer Kollektivtrafikkens rolle i utviklingen av bærekraftig vekst i storbyregionen Fremtidens transportutfordringer Kollektivtrafikkens rolle i utviklingen av bærekraftig vekst i storbyregionen SmartCity Bærum, frokostseminar 28 januar 2014 Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Ruter

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015

Sømløst i sør. Strategiforum 26.2.2015 Sømløst i sør Strategiforum 26.2.2015 Presentasjon av Sømløst i sør 23.1.2015 foreløpig medierespons Sømløshet innebærer Kundene skal ikke møte organisatoriske eller praktiske problemer som følge av at

Detaljer

Klimarettet by. by og kollektivtrafikkutvikling K2010. Adm. direktør direkt r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As

Klimarettet by. by og kollektivtrafikkutvikling K2010. Adm. direktør direkt r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As Klimarettet by by og kollektivtrafikkutvikling K2010 Adm. direktør direkt r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As Ruter Oslo, 6.10.2009 Om Ruter Ruter er hovedstadsregionens kollektivtrafikkselskap, og de to

Detaljer

Hvordan skal suksessen forsette? Fagseminar NHO Transport/Kollektivtrafikkforeningen 25.5.2011

Hvordan skal suksessen forsette? Fagseminar NHO Transport/Kollektivtrafikkforeningen 25.5.2011 43 millioner nye reiser på 4 år Hvordan skal suksessen forsette? Fagseminar NHO Transport/Kollektivtrafikkforeningen 25.5.2011 Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter As Kollektivtrafikken i Oslo og

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Innspill til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Innspill til Oslo kommunes søknad Belønningsordningen 2013-2016 Innspill til Oslo kommunes søknad 6.12.2012 Plandirektør Tore Kåss Dobbel oppfordring til søknad 2 25 % økt kollektivtrafikk, 2 % redusert biltrafikk 130 125 Indeksutvikling

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Ruterrapport 2010:8 2013:3. Versjon 0.9 1.0 H 2014. Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017

Ruterrapport 2010:8 2013:3. Versjon 0.9 1.0 H 2014. Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 Ruterrapport 2010:8 2013:3 Versjon 0.9 1.0 22.4.2010 27.6.2013 Handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 Ruter Nøkkeltall Sentrale nøkkeltall fra virksomheten i 2012 er gjengitt nedenfor. For utfyllende

Detaljer

K2012 Ruters strategiplan 2012-2060

K2012 Ruters strategiplan 2012-2060 K2012 Ruters strategiplan 2012-2060 Hanne Bertnes Norli, Strategidirektør 17.11.2011 Bestillingen 1. Hvordan skal Oslo og Akershusregionen utvide T-bane og trikkenettet? 2. På hvilken måte skal de prioriterte

Detaljer

Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS

Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS Akershus fylkeskommune Schweigaardsgate 4 0185 OSLO Saksbehandler Kjersti Midttun Telefon post@ruter.no Deres ref 201004587-13 Vår ref 2009/1996-1660/2014 Dato 11.03.2014 Høringsuttalelse «Strategi for

Detaljer

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde Kurs i kollektivtrafikk Statens vegvesen 27. - 28. Januar 2015 ; Eksempler fra Kristiansund og Molde Sivilingeniør Jørgen Rødseth Disposisjon Bakgrunn, mål og strategier Dagens situasjon Kommuneplan og

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As

Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As Oslo vokser! Visjoner for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Folkemøte DogA 26.04.2012 Hanne Bertnes Norli, Ruter As Ruters transporter Eies av Oslo kommune 60 % og Akershus fylkeskommune 40 % Takstsamarbeid

Detaljer

Trikk til Tonsenhagen - et forprosjekt. Presentasjon for Bjerke bydel 15.02.2011 Ola Skar- Prosjektleder Ruter

Trikk til Tonsenhagen - et forprosjekt. Presentasjon for Bjerke bydel 15.02.2011 Ola Skar- Prosjektleder Ruter Trikk til Tonsenhagen - et forprosjekt Presentasjon for Bjerke bydel 15.02.2011 Ola Skar- Prosjektleder Ruter Agenda Hvorfor trikk til Tonsenhagen? Bakgrunn Hva er et planprogram? Markedsgrunnlag, ( Truls

Detaljer

Et bedre kollektivtilbud gjennom økt kundeinnsikt

Et bedre kollektivtilbud gjennom økt kundeinnsikt Et bedre kollektivtilbud gjennom økt kundeinnsikt Kollektivtrafikkonferansen, 10.11.2011 Vibeke Skar, merkevaresjef og Espen Martinsen, leder strategi Om Ruter Ruter planlegger, samordner, kjøper og markedsfører

Detaljer

Kollektivtransporten i byutviklingen. TØIs kollektivtransportforums årskonferanse 4.2.2013 Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter As

Kollektivtransporten i byutviklingen. TØIs kollektivtransportforums årskonferanse 4.2.2013 Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter As Kollektivtransporten i byutviklingen TØIs kollektivtransportforums årskonferanse 4.2.2013 Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen, Ruter As Ruter i hovedstadsområdet 1,2 mill innbyggere (22 % av Norges 5 mill)

Detaljer

Årsrapport 2015 OMSLAGSSIDE 1

Årsrapport 2015 OMSLAGSSIDE 1 Årsrapport 2015 OMSLAGSSIDE 1 Den lilla omslagsfargen for 2015 skal reflektere Ruters tilbud på fjorden. Nesoddbåten er Norges største passasjerfergeforbindelse med godt over 3 millioner reisende og en

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

T-bane buss og trikk i Oslo

T-bane buss og trikk i Oslo T-bane buss og trikk i Oslo Hvilken rollefordeling i fremtiden? Kollektivtransportforums årskonferanse 2015 Hanne Bertnes Norli, utviklingsdirektør Infrastruktur virkemiddel/ rammebetingelse Fra Kolsåsbanens

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN

Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Bymiljøetaten Oslo kommune NTP 2014-2023 FB ATP SNADNES 16.APRIL 2013 HELGE JENSEN, STRATEGI OG PLAN Noen data fra Oslo Kollektivtransporten i millioner reisende 2010 2013 2020 2025 Trikk 45 51 66 77 Totalt

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss

Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet. - Innspill fra Skyss. Oddmund Sylta, direktør i Skyss Plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet - Innspill fra Skyss Oddmund Sylta, direktør i Skyss Om Skyss Buss 11 kontrakter 762 busser Bybane Ferge 1 kontrakt 17 bybanevogner 4

Detaljer

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2

Sikkerhetskultur. Helge Holtebekk Oslo T-banedrift AS 20.10.2012 2 T-banen i Oslo har gjennomført et helhetlig program for bedre sikkerhetskultur. Som passasjerer har vi merket mange forbedringer på både informasjon og materiell. Men det er i tillegg mange viktige sammenhenger,

Detaljer

TID. 6.12.2012 5.6.2014 Plandirektør Tore Kåss

TID. 6.12.2012 5.6.2014 Plandirektør Tore Kåss TID 6.12.2012 5.6.2014 Plandirektør Tore Kåss Uten fortelling ingen kollektivtrafikk For å fortelle om kundene om tilbudet trenger vi et enkelt fattbart fortellerverktøy. Enkel tilgjengelighet ved ruteopplegg,

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

Kundevennlige informasjons- og salgsløsninger

Kundevennlige informasjons- og salgsløsninger Kundevennlige informasjons- og salgsløsninger Et enklere reisesystem for alle involverte Bernt Reitan Jenssen Kollektivtrafikkonferansen 2012 Oslo Over 300 millioner påstigninger i 2012 Trafikkvekst Ruter

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter

Mobilitet 2011. Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Mobilitet 2011 Fra lokal og regional til nasjonal takstsamordning utfordringer og muligheter Utviklingsdirektør 1 Tore Kåss, Ruter AS 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Kundevekst med nye ruter i Bergen Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Agenda 1. Om Skyss 2. Bakgrunn for innføring av nye ruter 3. Ny rutestruktur, tilbud og gjennomføring 4. Hvordan

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange 1 Bernt Reitan Jenssen, Ruter Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL Geir Isaksen Konsernsjef NSB Forutsetninger: Folketallet i Norge passerer 6 million mennesker i år 2031, det vil si en årlig vekst på omlag1,5 % i gjennomsnitt over

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013

Kollektivstrategi for Hordaland. Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Fagseminar 14. februar 2013 Kollektivstrategi for Hordaland Henry Gaarde Adm. direktør i Brakar fra mars 2010 Arbeidet med samferdsel siden 1975 Tidligere arbeidsgivere:

Detaljer

Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold

Samarbeid om tilbud og priser ved lokale togreiser i Østfold Saksnr.: 2013/3283 Løpenr.: 50959/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 27.08.2014 Eldrerådet 29.08.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Sømløst i Sør - samarbeid om gjennomgående trafikktilbud, informasjon og billettering

Sømløst i Sør - samarbeid om gjennomgående trafikktilbud, informasjon og billettering Saksnr.: 2013/3283 Løpenr.: 31895/2015 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 15.04.2015 Fylkesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskap Møtetid: 06.04.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013

Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013 Kollektivutredning Orientering til: Formannskapet 07.05.2013 Bystyrekomite byutvikling og kultur 07.05.2013 Behandling i Bystyrekomiteen og Bystyret i juni Ansvarsdeling for kollektivtilbudet Fylkeskommunen:

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Kollektivtransport i byområder

Kollektivtransport i byområder Kollektivtransport i byområder Europapolitisk Forum 6. 7. november 2007 Presentasjon av Interreg IIIB prosjektet HiTrans ved Hans Magnar Lien leder for bybanekontoret på Nord Jæren HiTrans Bakgrunn Biltrafikkens

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Utvikling av et lønnssystem for ledere og funksjonærer v/personalsjef Karl Reite 2 Norge rundt med Nortura! Nøkkeltall 2009 Ca. 17 milliarder kroner i

Detaljer

Hvordan få bussen raskere frem?

Hvordan få bussen raskere frem? Hvordan få bussen raskere frem? Kan vi øke farten på bussen uten å miste passasjerene? Innlegg på Kollektivtransportforums arbeidsseminar, 21. mai 2014 Øystein Otto Grov, fagsjef metro og trikk, Ruter

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13

Ny dag, nye tider. Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 19.06.13 Ny dag, nye tider Evaluering av NYPS og ruteendringen 9. desember Presentasjon nye MIS Team Analyse, Gylve Aftret-Sandal 9.06.3 Ny pris- og sonestruktur (NYPS) Ruteendringen i desember 202 Begge tiltakene

Detaljer

Fra nav til nettverk 13. august 2015

Fra nav til nettverk 13. august 2015 Fra nav til nettverk 13. august 2015 Side 2 KVU Oslo-Navet har utviklet mulige tiltak for det området i og rundt Oslo som kan betjenes eller betjenes av lokaltog (markert med lyserødt), med hovedvekt på

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Kollektivtransportens potensial i byområdene. Bård Norheim

Kollektivtransportens potensial i byområdene. Bård Norheim Kollektivtransportens potensial i byområdene Bård Norheim Kort om presentasjonen 1) Strategier for å møte befolkningsutviklingen 2) Strategier for økt kollektivtransport 3) Behov for målrettet arealplanlegging

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 34524/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

Kollektivtrafikkløsning til Fornebu. Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As

Kollektivtrafikkløsning til Fornebu. Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As Kollektivtrafikkløsning til Fornebu Prosjektleder Hellen E. Jansen, Ruter As Oppgave og rammer Fra Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune i mai 2008: Ruter skal frembringe beslutningsgrunnlag for en bybaneløsning

Detaljer

Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012

Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012 Proritering av buss og trikk i Oslo hva må til? Tore Bogen, Punktlighetssjef, Ruter As, 24.9.2012 Mål fremkommelighet Mål i Oslo og Akershus siden 2001: Øke reisehastigheten for buss og trikk med 20 %.

Detaljer

Høystandard kollektivtransport i Trondheim

Høystandard kollektivtransport i Trondheim Høystandard kollektivtransport i Trondheim Innlegg på Tekna s konferanse om høystandard kollektivtransport i norske byområder Bergen, 10.02.-11.02 2009 Fylkesordfører Tore O. Sandvik Sør-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Alternativ 1: Lokal løsning. Automatbane på bro i dagen på hele strekningen mellom Fornebu og Lysaker.

Alternativ 1: Lokal løsning. Automatbane på bro i dagen på hele strekningen mellom Fornebu og Lysaker. 2. Sammendrag Denne utredningen er en videreføring av arbeidet med Bane til Fornebu. Hovedmålet har vært å finne frem til en regional løsning som er innenfor rammene av fylkestingets vedtak av 19.06.2002,

Detaljer

Handlingsplan for kollektivtransport. Plandirektør Tore Kåss, 4.12.2014

Handlingsplan for kollektivtransport. Plandirektør Tore Kåss, 4.12.2014 Handlingsplan for kollektivtransport Plandirektør Tore Kåss, 4.12.2014 2 Kapittel 2: Organisering av kollektivtransporten 2.1 Vurdere å overføre ansvar for kollektivtransport frå fylkeskommunane til kommunane

Detaljer

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem: Forslag til NTP 2014 2023 Byplanlegging og transport KVU Bergensregionen Konsept og anbefalinger

Detaljer

Dialog med leverandører. Forutsetning for god tilgang til de rette konsulenter, og leveranse av kvalitet i prosjekter. Endre Angelvik, IT-sjef

Dialog med leverandører. Forutsetning for god tilgang til de rette konsulenter, og leveranse av kvalitet i prosjekter. Endre Angelvik, IT-sjef Dialog med leverandører. Forutsetning for god tilgang til de rette konsulenter, og leveranse av kvalitet i prosjekter Endre Angelvik, IT-sjef http://www.youtube.com/watch? v=nxpjqyz_ub8&list=uuz4ubozrjad_gl94srinmag&feature=player

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan 2015-2025 Dialogmøte mellom Modum Næringsråd og Modum kommune 11.2.2015 Føringer for planarbeidet Rulleringen tar utgangspunkt i: Kommuneplan 2011-2020 Strategisk næringsplan 2010-2020

Detaljer

NVF-seminar 7. april 2011

NVF-seminar 7. april 2011 NVF-seminar 7. april 2011 Utfordringer nasjonal transportplanlegging i Norge Jan Fredrik Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Sektorvise stamnettutredninger

Detaljer

KVU for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - mandat for arbeidet

KVU for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - mandat for arbeidet Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/456 14.08.2013 KVU for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - mandat for arbeidet Vi viser til brev av 20. desember 2012 med prosjektplan for ovennevnte

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Bakgrunn og mål. Organisering. Faser og leveranser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser. Alternativer for utbyggingsmønster

Bakgrunn og mål. Organisering. Faser og leveranser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser. Alternativer for utbyggingsmønster Bakgrunn og mål Organisering Faser og leveranser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Alternativer for utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å

Detaljer

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet?

Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet? Betraktninger fra en rådmann om kommunale planstrategier Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet? Skaun kommune Katrine Lereggen Rådmann i Skaun kommune Noen fakta om Skaun

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

Ruters planer for fremtiden. Oslo-konferansen, 1.11.2011 Utviklingsdirektør Tore Kåss, Ruter As

Ruters planer for fremtiden. Oslo-konferansen, 1.11.2011 Utviklingsdirektør Tore Kåss, Ruter As Ruters planer for fremtiden Oslo-konferansen, 1.11.2011 Utviklingsdirektør Tore Kåss, Ruter As Bakteppe: Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus vokser sterkt Oslo (208 mill i 2010) 145 140 135 130 125 120

Detaljer

Årsrapport 2013 OMSLAGSSIDE 1

Årsrapport 2013 OMSLAGSSIDE 1 Årsrapport 2013 OMSLAGSSIDE 1 1 OMSLAGSSIDE 2 2 Den oransje omslagsfargen på årsrapporten for 2013 skal reflektere den betydelige utviklingen av T-banen på vei mot en moderne, oppgradert metro. Vi åpnet

Detaljer

Ruter er hovedstadsregionens kollektivtrafikkselskap, og de to fylkenes kompetanseorgan for kollektivtrafikk. Ruter planlegger, samordner, kjøper og

Ruter er hovedstadsregionens kollektivtrafikkselskap, og de to fylkenes kompetanseorgan for kollektivtrafikk. Ruter planlegger, samordner, kjøper og Bærekraftig mobilitet - kollektivtrafikkens rolle i den regionale utviklingen i Oslo og Akershus Ruters strategiplan K2010 Tore Kåss, utviklingsdirektør Ruter As Om Ruter Ruter er hovedstadsregionens kollektivtrafikkselskap,

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

Fornebubanen og sammenhenger i nettutviklingen. Adm. direktør r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 3.3.2010

Fornebubanen og sammenhenger i nettutviklingen. Adm. direktør r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 3.3.2010 Fornebubanen og sammenhenger i nettutviklingen Adm. direktør r Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 3.3.2010 Kollektivtrafikken øker og tar markedsandeler 45 40 36 37 41 42 Andel (%) av motorisert trafikk 35

Detaljer

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Informasjonsmøte om Fornebubanen Agenda Fornebubanen:

Detaljer

Infrastrukturplanlegging med hurtigtogfart? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk

Infrastrukturplanlegging med hurtigtogfart? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk Infrastrukturplanlegging med hurtigtogfart?? Anne Underthun Marstein, Avd.direktør for Plan og teknikk Regjeringen vil effektivisere planarbeidet bl.a ved å: bruke plan- og bygningsloven mer aktivt til

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011

Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011 Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport

Detaljer

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013.

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013. Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato 15.6.2010 Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer