Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS"

Transkript

1 Akershus fylkeskommune Schweigaardsgate OSLO Saksbehandler Kjersti Midttun Telefon Deres ref Vår ref 2009/ /2014 Dato Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS Generell innledning og bakgrunn. Ruters oppgave er å tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport. Oppgaven ivaretas ved å utvikle, planlegge, bestille og markedsføre et kollektivt trafikktilbud som innenfor gitte økonomiske rammer best mulig svarer på de overordnede samferdselspolitiske målene som Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har satt for kollektivtrafikken. Ruter har dessuten en generell oppgave som kompetanseorgan for kollektivtrafikk. I dette ligger i Ruters mandat å jobbe for at en størst mulig andel av motorisert trafikk skal skje kollektivt, og visjonen er at kollektivtrafikken skal være det naturlige førstevalget. Våre overordnede mål som «Sterk markedsposisjon», «Førnøyde kunder» og «Effektiv og bærekraftig ressursbruk» bygger oppunder dette. Gjennom å arbeide med et samspill av samordnede tiltak for å styrke kollektivtrafikkens kapasitet og attraktivitet, ønsker vi å bidra til at antallet som velger å reise kollektivtrafikk øker. Med dette som bakgrunn laget Ruter i 2010 en strategi for innfartsparkering. Gjennom det dokumentet som ble laget søkte Ruter å definere en hensiktsmessig rolle for innfartsparkering - i hvilke sammenhenger, på hvilke steder og i hvilket omfang bør det satses på innfartsparkering. Strategien, som er oppsummert i 10 hovedpunkter (vedlegg), erkjenner blant annet at innfartsparkering primært bør realiseres i Akershus, og at det vil være avveininger knyttet til alternativ bruk av arealene i de mest sentrale knutepunktene (f eks byutvikling). Basert på en drøfting også av roller og ansvarsforhold trekker Ruters innfartsparkeringsstrategi opp et behov for å bygge ut rundt plasser de nærmeste årene. Ruter har senere vært med i arbeidet med en strategi for innfartsparkering i regi av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Selskapet har vært representert både i arbeidsgruppa og i styringsgruppa. De momenter som presenteres i Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo er det få som kan ha innvendinger imot. På den annen side bringer ikke dokumentet selve realiseringen av innfartsparkeringsplasser nærmere en faktisk gjennomføring enn der prosessen har vært tidligere. Ruter As Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus Dronningens gate 40 Postboks 1030 Sentrum NO-0104 Oslo Telefon: Bankgiro Foretaksregisteret NO MVA

2 Behov for en gjennomførings strategi. For å få etablert innfartsparkeringsplasser bør det videre arbeid konsentreres om tiltak som kan realisere plasser. I denne sammenheng vil det være behov for: a) Beslutning om ambisjonsnivå og tempo *Ruter er av den oppfatning at Akershus Fylkeskommune umiddelbart bør beslutte at det skal bygges innfartsparkeringsplasser i Akershus, så raskt som mulig. *Ruter bør bli gitt oppgaven med å prioritere hvor disse plassene skal etableres langs kollektivtrafikksystemet. b) Organisering *Det bør etableres et eget (aksje)selskap som får det operative ansvaret for å gjennomføre utbyggingsplanene. *Selskapet bør ha som mål å skaffe seg kontroll med de grunneiendommer som skal brukes til innfartsparkeringsformål, enten ved kjøp av eiendom eller ved langsiktige avtaler om disposisjonsrett. *Selskapet vil ha den direkte løpende kontakt med de aktuelle kommuner for å tilrettelegge for regulering av eiendommene til innfartsparkering. *Selskapet bør også få ansvaret for å vurdere ulike andre aktiviteter på parkeringsområdene som bidra til å gjøre arealene attraktive for brukere og naboer. *Selskapet gis i samarbeid med Ruter i oppgave umiddelbart å planlegge for og fremme til politisk beslutning minst 3 pilotprosjekter som kan komme i gang i løpet av eksempler på slike prosjekter kan være: a) Vinterbro/Tusenfryd b) Olavsgaard c) Lierstranda i samarbeid med andre interessenter. c) Finansiering *Ruter finansierer tilretteleggingen av innfartsparkeringen over sitt ordinære budsjett (omfatter dynamisk skilting fra hovedvei, registreringssystemer og betalings- /kontrollsystemer knyttet til en generell pris og tilgjengelighetsstrategi for de kollektivreisende, praktiske løsninger for matebusser fra/til områdene, sykkelparkering med mer) * Systemansvaret for billett og betalingssystemet knyttet til innfartsparkeringen legges til Ruter. *Selve finansieringen av nødvendig erverv av grunnarealer (og avtaler med grunneiere) fremmes av Selskapet som del av Ruters ordinære budsjettprosess og avveies der i forhold til andre investeringsoppgaver og alternative muligheter for finansiering. *Drift og vedlikehold av parkeringsområdene er Selskapets finansielle ansvar, men kan praktisk løses av Sporveien, Jernbaneverket eller kommuner dersom de er grunneier, eller andre samarbeidende parter. Det skal kunne tilrettelegges for egenfinansiering av parkeringsområdene, men det finansielle ansvart for at det foreligger finansiering til driften legges til Ruter. Side 2 Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS

3 Ruter har for øvrig noen få litt mer avgrensede kommentarer til strategien. Kommentarer til forordet: Sporveien Oslo AS har ikke vært representert i arbeidet. Underveis har det vært kontakt mellom Ruter og Sporveien. Ruter mener ikke at Sporveien skal ha tilsvarende rolle som Jernbaneverket (JBV) i arbeidet med innfartsparkering. JBV har i dag ansvaret både for planlegging og drift av p-plassene i tilknytning til jernbanestasjonene. Kommentarer til «Resymé strategien i kortform» - Utvikling av tilbudet: Innfartsparkering er et område som skal utvikles for å kunne spille sammen med det resterende kollektivtrafikktilbudet. Det betyr at det skal være mulig å benytte for dem som har et behov eller ønsker det. Ettersom areal ofte er et knapphetsgode i de områdene hvor dette er aktuelt å etablere, bør det reguleres på en slik måte at det skaper tilgjengelighet for dem som ønsker eller må benyttes seg av tilbudet. For øvrig bør man se på muligheter til å utvikle innfartsparkering på arealer hvor det er mindre utviklingspress, for eksempel langs hovedveinettet og ved jernbanestasjoner som ligger utenfor de største knutepunktene. Dette må i så fall ses i sammenheng med en tilbudsutvikling som sikrer god frekvens ved disse stasjonene. Kommentarer til «Resymé strategien i kortform» - ansvarsdeling: I forslaget til strategi står det at «Sporveien har ansvaret for P+R ved holdeplassene langs metrolinjene i Oslo og Bærum. Langs metrosystemet i Oslo er det Sporveien som er grunneier. De har derfor i dag ansvaret for drift og vedlikehold av p-plassene her. I Akershus er det delvis Sporveien og delvis Bærum kommune som er grunneier langs metrolinjene. De har derfor ansvaret for drift og vedlikehold av p-plasser i tilknytning av metrosystemet i dag. Realisering behov for prosjektsamarbeid Ruters viktigste innspill til den utarbeidede innfartsparkeringsstrategien for Oslo og Akershus er at det nå må jobbes med å realisere prosjekter i alle de tre hovedkorridorene inn mot Oslo. I lys av utfordringer knyttet til utvikling av attraktive arealer ved banesystemene og knutepunktene bør det ses på alternativer hvor det er færre konflikter og interessemotsetninger. Det bør også være relevant å se utover Akershus grense. Side 3 Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS

4 Annet Ruter arbeider for tiden med en strategi for å fremme sykkelbruk i kombinasjon med den kollektive reisen. Strategien «Samspill sykkel og kollektiv» vil ferdigstilles før sommeren. Vi håper med denne å bidra til at sykkelbruken frem til stasjonene øker. I den sammenheng må Ruter planlegge for økt sykkelparkering på holdeplassene tilknyttet buss, båt og metrostasjonene og ellers være en pådriver i dette arbeidet. Med vennlig hilsen Ruter As Bernt Reitan Jenssen administrerende direktør Hanne Bertnes Norli Utviklingsdirektør Likelydende brev er sendt til Oslo kommune Side 4 Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS

5 Vedlegg Ruters innfartsparkeringsstrategi oppsummert i 10 punkter, fra Ruterrapport 2010:9 1. Innfartsparkering som ledd i kombinerte reiser er primært et virkemiddel i rushtidene på reiserelasjoner med kødannelser og tilsvarende tidskostnader. 2. Innfartsparkering skal ta sikte på å overføre rene bilreiser til kombinerte reiser med kollektivtrafikk - ikke erstatte gange, sykling og bruk av buss til knutepunktet. 3. Innfartsparkering bør først og fremst lokaliseres utenfor de tettrafikkerte køområdene og samtidig i knutepunkter der det er høy frekvens og rask fremkommelighet med bane eller ekspressbuss mot Oslo sentrum. 4. Det kollektive transporttilbudet i Oslo og i tettbygde strøk i Akershus er, eller vil bli, så vidt godt utviklet at stadig flere vil få et godt tilbud i sitt nærområde, samtidig som lokale forbindelser til knutepunktene primært bør gis med buss, ved siden av gange og sykling. Primærmarkedet for kombinerte reiser med innfartsparkering skal være spredtbygde områder i Akershus og trafikk over Akershus ytre grense. 5. Innfartsparkeringen dimensjoneres for å kunne bidra med sin del i oppnåelsen av mål om en fordobling av kollektivtrafikken innen 2030, for å ta veksten i motorisert trafikk. I første omgang legges det opp til en økning i antall plasser med 125 %, med ca nye, til i alt Dette tilsvarer all ny kollektivtrafikk fra spredtbygde områder i Akershus, 12 % av ny kollektivtrafikk i tettbygde områder og plasser for økt trafikk over Akershus yttergrense. Utbyggingstempoet bør forseres de første årene, og minimum slik at registrert etterspørsel tilfredsstilles og tidkrevende leting etter plass, eventuelt avvisning, unngås. 6. Normalt bør det satses på mellomstore anlegg på markplan, med plass til størrelsesorden biler. I tillegg dekkes plass for sykler i samsvar med lokalt behov. 7. I byer og stasjonsbyer kan innfartsparkering være i konflikt med sentrumsutvikling, fremkommelighet på gate- og veinettet og grunnlag for et attraktivt lokalt busstilbud mv. Her må det foretas spesielle avveininger, samtidig som P-hus kan være aktuelt, selv om det isolert sett ikke uten videre er samfunnsøkonomisk lønnsomt. 8. Utbygging og drift av innfartsparkeringsplasser bør organiseres og finansieres tilpasset den aktuelle situasjonen på stedet. Blant annet kan samarbeid med private utbyggere være svært aktuelt i byer og stasjonsbyer. Offentlig finansiering bør prinsipielt belastes veisektoren. 9. Trafikantene bør møte det samme, samordnede betalingssystemet og en felles prispolitikk på alle innfartsparkeringsplasser, uavhengig av ansvarlig utbygger og drifter. Gjennom Ruters og NSBs reisekort kan også parkeringsavgift betales, enten kollektivreisen skjer med periodebillett eller er en tilfeldig reise. Forholdet reguleres i en trekantavtale mellom aktuell utbygger/drifter og Ruter/NSB. 10. Innfartsparkeringsplasser bør ha god, fortrinnsvis dynamisk skilting fra tilstøtende og nærliggende veinett, inkludert stamvei/ motorvei. Det legges vekt på trygghet, korte gangavstander og strøkent vedlikehold. Side 5 Høringsuttalelse «Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo» - kommentarer fra Ruter AS

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Innfartsparkeringsstrategi

Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:9 Versjon 2.0 7.10.2010 Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:8. Innfartsparkeringsstrategi Forord 3 1 Mål 5 2 Situasjonsbilde 7 3 Nærmere situasjonsbeskrivelse 9 3.1 Trafikantene

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

Strategi for bussanlegg

Strategi for bussanlegg Ruterrapport 2012:5 Versjon 2.0 1.10.2012 Strategi for bussanlegg og skisser til organisering av øvrig buss- og båtinfrastruktur Ruter# 2 Strategi for bussanlegg og skisser til organisering av øvrig buss-

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Parkering i Kongsberg sentrum

Parkering i Kongsberg sentrum Parkering i Kongsberg sentrum Versjon 08.03.2013 FORORD Notatet er utarbeidet av Analyse og Strategi AS i samarbeid med Asplan Viak AS i perioden oktober til februar 2013. Harald Ringset Sundlo (Analyse

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Strategiplan for Bratsbergbanen

Strategiplan for Bratsbergbanen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Strategiplan for Bratsbergbanen 100 000 årlig reisende innen 2014 15. august 2010 Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks E-post Internett Postboks 2844 Fylkesbakken

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato 08.10.2014 Tid 14:00 Program for hovedutvalg

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Forord. Lillehammer 10. februar 2012. Oppland fylkeskommune

Forord. Lillehammer 10. februar 2012. Oppland fylkeskommune Forord Kollektivtransport i distriktene (KID) er et av tiltakene staten satser på for å utvikle et kostnadseffektivt og brukertilpasset kollektivtilbud i distriktene. Tilskuddsordningen ble opprettet høsten

Detaljer