HOVEDPLAN AVLØP PLANPERIODEN Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Sak: 07/690 Kommunestyrets vedtak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDPLAN AVLØP PLANPERIODEN 2009-2010. Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Sak: 07/690 Kommunestyrets vedtak 18.05.10."

Transkript

1 PLANPERIODEN Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Sak: 07/690 Kommunestyrets vedtak Vannmiljø Side 1

2 Forord Ringerike kommune har gjennomført en rullering av hovedplanen for avløp fra Arbeidet har vært gjennomført med en administrativ styringsgruppe i Ringerike kommune bestående av Utviklingssjef Lars Olsen (Leder) Teknisk virksomhetsleder, Asle Aker Virksomhetsleder for Miljø og arealforvaltning, Gunnar Hallsteinsen Fagansvarlig Plan og prosjektering, Jostein Nybråten (prosjektleder) Det praktiske arbeidet er utført i regi av en arbeidsgruppe bestående av: Fagansvarlig Plan og prosjektering, Jostein Nybråten (prosjektleder) Miljøvernkonsulent Grete Tollefsen Enhetsleder vann/avløp/renseanlegg John Svingerud Driftsingeniør Avløp Tore Bråten I tillegg har arbeidsgruppen vært representert ved og fått god hjelp av Driftsavdelingen for vann/avløp ved driftsleder Magne Lohre Miljø og areal v/forurensningsseksjonen Eivind Bjerke Sivilingeniør Steinar Skoglund AS v/ Steinar Skoglund Arbeidet er utført ved kommunal innsats og ved hjelp av innleide konsulenter Sivilingeniør Steinar Skoglund AS Norsk institutt for vannforskning (NIVA), rapport Eksternt utarbeidet materiell er benyttet i rapporten Foruten arbeidsgruppen har flere tjenester i kommunen som landbrukskontoret, kart og oppmåling bidratt. Hønefoss

3 Sammendrag 1. Statlige rammebetingelser Norge følger i stor grad EU s politikk på vannområdet. EU-direktivene implementeres i norsk lovverk. Det som skjer i EU på området har derfor svært stor betydning for norsk vannforvaltning. Arbeide med vannmiljø og avløp styres derfor av en rekke rammebetingelse: Sentrale lover og forskrifter Lokale forskrifter Utslippstillatelser Kommunalt planverk EUs vanndirektiv EU- direktiv for avløp 2. Lokale føringer Ringerike er en kommune med store arealer, hvor befolkningen er fordelt på byen Hønefoss, de mange tettstedene og bygdene i kommunen. Dette utbyggingsmønsteret er en viktig kvalitet ved en kommune av Ringerikes størrelse. Opprettholdelse og videreutvikling av lokalsamfunn i tettsteder og bygder er derfor et viktig element i planleggingen. I dette ligger det en målsetning om at det skal være tilgjengelige boligarealer i alle tettstedene i kommunen, samt nødvendige arealer for servicefunksjoner og næringsarealer der det er aktuelt. Det er samtidig et hovedmål at hovedtyngden av boligutviklingen at skal skje i Hønefoss. Dette er føringer som i høyeste grad berører planlegging og utviklingen innen avløpssektoren, og som er med på å forklare de store investeringene som rettes mot Monserud rensedistrikt. Blir all utbygging som er satt opp i kommuneplanen gjennomført vil ikke Monserud Renseanlegg ha teoretisk kapasitet til dette. Tiltak på Monserud renseanlegg og i rensedistriktet må derfor vurderes inneværende planperiode. Kommunen har ansvaret for bygging eller overtakelse av nyanlegg, samt drift og vedlikehold av kommunale avløpsanlegg. Kommunen har også en rolle når det gjelder andre typer avløp som påvirker kommunens vannresipienter. 3

4 Overordnede kommunale mål 3.1 Vannkvalitetsmål Ringerike kommune har som hovedmål for vassdragene i kommunen at 1. Vannkvaliteten i hovedvannmassene for alle vannforekomstene skal være egnet til bading/rekreasjon og til fritidsfiske (tilsvarende klasse 2 egnet i SFTs klassifiseringssystem for egnethet). 2. Vannkvaliteten i hovedvannmassene i Tyrifjorden, Sperillen og Begna til Hofsfoss skal være godt egnet til bading og til fritidsfiske (tilsvarende klasse 1 godt egnet ), og egnet i råvann til drikkevannsforsyning, slik det defineres i SFTs vannkvalitetskriterier. 3. Vannkvaliteten i lokale resipienter skal opprettholdes på dagens nivå, der tilstand i forhold til egnethet er tilfredsstillende til rekreasjonsmessige og evt. spesielle og aktuelle brukerbehov. 4. Redusere innholdet av tarmbakterier i kommunens vassdrag. 5. Stabilisere de lave utslippene av næringsstoffer, og sikre at disse holder seg på dagens nivå Måloppnåelse vannkvalitet Kommunen er delt inn i syv vassdragsområder (se fig 1.) som er lagt til grunn for alle vurderinger som er gjort både når det gjelder tilstandsvurdering, tilførsel og miljømål. Utgangspunktet for denne inndelingen er vassdragenes nedbørsfelt og de mer eller mindre tilfeldige opprettede målestasjonene som har vært brukt. Vi har inndelt kommunens vannforekomster slik (se figur 1): Figur 1 Vassdragsområder Sone A. Øvre Begna Sperillen Sone B. Sogna Sone C. Nedre Begna (Ådalselva) Sone D. Randselva Sone E. Storelva 4

5 2010 Sone F. Steinsfjorden Sone G. Tyristrand/Nakkerud/Ask Sone Nordmarka (Storflåtan) I flere tiår har fosfor utgjort det sentrale miljøproblemet for norsk vannforvaltning. I Ringerike kommune har også effekten av fosforutslipp vært den største utfordringen. Resultatene i dag viser at kommunen er i ferd med å få kontroll over denne årsaken til svekket miljøkvalitet. Innholdet av tarmbakterier og av organisk stoff er imidlertid fortsatt en utfordring lokalt, for flere av vassdragene i kommunen. Kommunen har et omfattende prøvetakningsprogram for vannkjemi som inkluderer det største vassdragene i kommunen. Fylkesmannen i Buskerud har også prøvepunkter i kommunens vassdrag. Ved å sammenstille disse dataene får man et datamateriale som bidrar til en karakterisering av vannkvalitetsstatusen i kommunens vassdrag. Tabell 1 viser vannkvalitetsstatus i vassdragene i Ringerike kommune Vannkvalitet i elvene i 2009 Tilstandsklasse for fosfor Tilstandsklasse for nitrogen Begna Meget god, I Meget god, I Meget god, I Storelva Meget god, I God, II God, II Sogna Meget god, God, II God, II Randselva Meget god, I Mindre god, III God, II Nordmarka (Storflåtan) Meget god- I God -II Meget god I - Tyrifjorden Steinsfjorden God-II Mindre god-iii Meget god-i God -II Tabell 1 Vannkvalitet i kommunens vassdrag 3.2 Avløpstekniske mål Tilstandsklasse for bakterier Hovedmål: Avløpsvannet fra utbygde arealer skal samles og transporteres i et funksjonssikkert avløpssystem slik at det ved påregnelige driftsforhold ikke oppstår oversvømmelser, lokal forurensning eller andre miljøulemper Måloppnåelse avløpsteknikk Det er i hovedsak tre problemområder som går igjen i kommunens avløpsnett og anlegg. Disse tre områdene er: Tilførsel av fremmedvann (overvann) inn på avløpsnettet Områder / soner som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett Områder / soner med gammelt og dårlig ledningsnett 5

6 2010 Hovedplanen vil i planperioden sette mye av ressursene inn i tiltaksdelen på å fjerne overvannsmengder inn på ledningsnettet, spesielt innenfor rensedistriktene Monserud og Nakkerud. I de senere årene er det etablert større områder som er asfaltert, hvor mye av overvannet går til fellessystemet. I planperioden er det satt som målsetning å fjerne to av bekkelukningene som tilfører ledningsnettet store mengder med fremmedvann til renseanlegget. Dette er store tiltak som også krever tiltak utover selve separeringen. Mot slutten av planperioden ligger det også inne en utvidelse/ombygging av Monserud renseanlegg ved at man i løpet av planperioden sannsynligvis vil utløse et sekundærrensekrav. 3.3 Mål for avløp i spredt bebyggelse Hovedmål: På lang sikt skal alle boliger i Rinerike kommune ha en avløpssituasjon som er i trpd med gjeldende forurensningslovverk og rensekrav. Det må alltid gjøres en avveining om dette er en opprydding som kommunen skal stå for eller om det skal gjennomføres i privat regi Måloppnåelse spredt avløp Opprydding av avløp i spredt bebyggelse er en stor utfordring. I Ringerike kommune er det i underkant av 4000 anlegg som kan være gjenstand for oppgradering for å tilfredsstille gjeldene rensekrav. Det må tas stilling til om en opprydding skal skje i privat regi eller om kommunen skal etablere kommunale anlegg. For Nes i Ådal bør nytt renseanlegg ses i sammenheng med opprydning av spredt avløp i sammenheng med miljømål for Begna vassdraget og med opparbeidelse av nytt vannverk og høydebasseng med distribusjonsnett for Nes i Ådal. Hen avløpssone er en av sonene som søkes tilknyttet til kommunalt avløpsnett og renseanlegg i kommende planperiode. 3.4 Mål for landbruket i Ringerike Hovedmål: Sikre kvaliteten i vann og vassdrag, og opprettholde produksjonsgrunnlaget for fremtidig jordbruksdrift. 6

7 Måloppnåelse landbruk Hovedmålet for landbrukssektoren skal sikres gjennom tiltak som tar sikte på: Å hindre avrenning av jordpartikler og næringsstoffer fra jordbruksarealer Riktig gjødsling Hindre avrenning fra husdyrdrift Riktig bruk av plantevernmidler 4. Handlingsplan Tabell 2 under viser en kort oversikt over handlingsplanen for henholdsvis renseanleggene, ledningsanleggene og pumpestasjonene for hele kommunen. 7

8 2010 Handlingsplan (alle kostnader i millioner kroner) Tiltaksområde Tiltak i 2009 Tiltak i 2010 Tiltak i 2011 Tiltak i 2012 Tiltak i 2013 Tiltak i 2014 Tiltak i Sum i kr Renseanlegg Monserud RA 0,12 0,32 5 0,3 15, ,24 Hallingby RA 0,22 0,5 0,72 Tyristrand RA 0,055 0,055 Nakkerud RA 0,055 0,055 Ringmoen RA 0,95 0,95 Nes i Ådal RA 0,75 3 3,75 KUR RA 0,06 0,07 0,02 0,15 Sum renseanlegg 46,92 Sanering avløp Nymoen 1 1 Hen Fåfengveien 1 1 Nedre Klekken 5,5 5,5 Nedre Klekken 1 1 Nes i Ådal 2 2 Sum sanering 20,5 Ledningsnett Monesrud rensedistrikt 8,83 0,1 2,39 3 9,89 13,03 37,24 Hallingby rensedistrikt 0,05 0,05 Tyristrand rensedistrikt 0,1 0,1 Nakkerud rensedistrikt 0,4 0,4 Sokna rensedistrikt 0,6 0,6 Sum ledningsnett 38,39 Pumpestasjoner Monserud rensedistrikt 0,53 0,385 0, ,12 0,99 2,11 Hallingby rensedistrikt 0,21 0,06 0,27 Tyristrand rensedistrikt 0,1 0,1 Ringmoen rensedistrikt 0,25 0,06 0,31 Nes i Ådal 0,12 0,12 Sum pumpestasjoner 2,91 Felleskostnader Saneringsplan 0,3 0,3 0,3 0,9 Rullering hovedplan avløp 0,3 0,3 0,3 0,9 Nettanalyse Monserud rensedistrikt 0,25 0,25 0,3 0,3 1,1 Samarbeid med andre etater Vassdragsovervåkning 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75 1,65 Kartlegging opprydding spredt bebyggelse 0,2 0,2 Kurs/opplæring 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 1,1 Oppgradering toppsystem inkl. kommunikasjon Påslippsavtaler 0,2 0,2 8

9 2010 Sum investeringskostnader 1,43 15,775 9,91 9,235 11,81 38,62 43,89 130,67 Tabell 2 Handlingsplan hovedplan avløp 6. Gebyrutvikling Tiltaks-/investeringsplanen for planperioden har en investeringsramme som er basert på kun nødvendige tiltak for å kunne holde ledningsnettet på et tilfredsstillende nivå. Investeringsrammen er på ca 130 mill. kr over en 10 års periode. Av disse er det i Monserud rensedistrikt og Monserud renseanlegg som har de største investeringene på ca 100 millioner kr over en 10 års periode. Tabell 20. under viser en kort oversikt over handlingsplanen for henholdsvis renseanleggene, ledningsanleggene og pumpestasjonene for hele kommunen. Ved å legge denne handlingsplanen til grunn får vi en gebyrutvikling i planperioden som spenner fra kr 21 kr /m 3 i 2010 og til 29 kr/m 3 i Se figur 19. Figur 2 Gebyrutvikling avløp i planperioden År Gebyr i kr/m ,01 26,44 26,96 26,79 28,33 28,84 28,98 29,02 Tabell 2 Gebyrutvikling avløp planperioden Gebyrutviklingen for vann i perioden fra 1992 og frem til 2009 har gått fra kr 7,2,- / m 3 til kr 8,5 kr / m 3. Legger man til avgiftsnivået for vann på avgiftsnivået for avløp vil vi få et totalt avgiftsnivå i planperioden slik som figur 20 viser. 9

10 2010 Figur 2 viser at samlet gebyrnivå for vann og avløp i 2009 var på 29,5,- kr/ m 3 og at den vil stige til 48,22,- kr/m 3 i Dette tilsvarer en økning på 38,8 % på avgiftene innenfor en periode på 7 år. Ser man kun på avløp (figur 2) vil gebyret i 2010 være på kr 25 kr/m 3 mens den i 2017 er på 28,98 kr/ m 3. Dette tilsvarer en økning i avgiften over 7 år på 13,7 %. Dette er ingen stor økning i gebyrnivået, samtidig med at kommune reinvesterer stort innenfor avløp vil gamle anlegg være ferdig nedskrevet og derfor vil ikke investeringene få stor effekt på gebyrnivået. 7. Benchmarking avløp Ringerike kommune er en av 40 kommuner (2008) som deltar i et benchmarkings-prosjekt som bruker NORVARs måle- og vurderingssystem for kommunale VA-tjenester. Dette utgjør ca 50% av landets innbyggere. NORVAR (Norsk vann og avløpsverkers forening) har siden 2002 gjennomført spleiselagsprosjekter for å ta i bruk indikatorer fra KOSTRA ( KOmmune STat- RApportering) og VREG (Vannregisteret) for å måle effektivitet og kvalitet på kommunale VA-tjenester Målet for prosjektet er: Legge til rette for at kommuner skal vurdere egne resultater i forhold til andre kommuner Øke bruken av resultatmålinger i kommunenes plan- og styringssystemer. Bidra med analyse og vurdering av resultatene for å hjelpe kommunene med tolking av egne resultater Kvalitetssikre selvkostregnskapene fra kommunale foretak og interkommunale selskap skal ha særlig fokus i årets prosjekt Legge til rette for at kommunene kan utveksle erfaringer og kunnskap om hverandres arbeidsmåter i nettverksgrupper av sammenlignbare kommuner I en tid med stadig økende fokus på effektivitet og kvalitet på VA-tjenestene, bidrar bruk av benchmarkingssystemet med dokumentasjon og opplysning om hvor effektivt tjenesten drives og om kvaliteten er i tråd med gjeldende krav og mål. I prosjektet er avløpstransport definert som : avløpsnettet, pumpestasjoner og regnvannsoverløp. Avløpsbehandling er definert som avløpsrensing og slambehandling, slamtransport og slamdisponering. I NORVAR sitt prosjekt vurderes hele avløpstjenesten i forhold til følgende kriterier, konferer prinsippskisse under 10

11 2010 Figur 3 Kriterier til Avløpstjenesten (Norvar 2009) I tabell 3 vurderingskriterier blir kategoriene på standarden, god, mangelfull og dårlig beskrevet med vureringslriterier,. Målområdet blir vurdert opp i forhold til vurderingskriterier. Tabellen er eksempler på hvordan modellen er bygd opp. Konkret status for Ringerike kommune er vist i tabell 23. Vurdering Målområde Vurderingskriterier God standard Overholdelse av rensekrav 100 % av innbyggere tilknyttet den offentlige avløpstjenesten er tilknyttet renseanlegg som overholder rensekrav og funksjonskrav Tilknytningsgrad ra > 95 % av forurensningsproduksjonen i rensedistriktene målt i fosfor er, er tilknyttet renseanlegg Slamhåndtering > 80% av årsproduksjonen av slam ble disponert og 100 % av slamproduksjonen tilfredstiller kvalitetsklasse II for slam brukt på jordbruksarealer m.m Overløpsutslipp avløpsnett < 5 % av forurensningsproduksjonen tilknyttet avløpsnettet målt i fosfor, går i overløp på nettet Ledningsnettet Antall kloakkstopper > 0,05 pr km ledning pr. år og kjelleroversvømmelser der kommunen er erstatningsansvarlig er < 0,10 pr innbyger pr. år Dårlig standard Overholdelse av rensekrav > 10% av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 inbyggere er tilknyttet renseanlegg som ikke overholder rensekrav og funksjonskrav Tilknytningsgrad ra < 90 % av forurensningsproduksjonen i rensedistriktene målt i fosfor er tilknyttet renseanlegg Slamhåndtering < 50 % av årsproduksjonen av slam ble disponert og < 90 % av slamproduksjonen tilfredstiller kvalitetsklasse II for slam brukt på jordbruksarealer m.m Overløpsutslipp avløpsnetttet 15 % av forurensningsproduksjonen tilknyttet avløpsnettet målt i fosfor går i overløp på nettet. Ledningsnettet Fornyelsestakten på ledningsnettet er > 150 år og antall kloakkstopper > 0,20 pr km ledning pr. år eller kjelleroversvømmelser der kommunen er erstatningsansvarlig er > 0,30 pr innbygger pr. år Mangelfull Alle Alle andre forhold enn definert som god eller dårlig standard standard Alle Kvaliteten kan ikke vurderes da datagrunnlaget mangler eller er mangelfullt Tabell 3 NORVAR vurderingskriterier 11

12 2010 I tabell 4 under viser en utviklingen av standarden på avløpstjenesten samt kostnadene ved dagens standard og ved god standard. Kriteriene for vurdering av standarden på tjenesten er i hht NORVARs måle- og vurderingssystem. Med god standard overholdes krav stilt i lover og forskrifter, samt kriterier for ledningsnettets funksjon vurdert ut fra beste praksis i bransjen. Vurderingskriteriene for henholdsvis god, mangelfull og dårlig standard er gitt i tabell 3. År Overholdelse av rensekrav Standarden på kommunens avløpstjeneste Slamkvalitet og gjenbruk Tilknytningsgrad til ra Overløpsutslipp nett Ledningsnettet kr/inn Ved dagen standa Tabell 4 Standarden på kommunens avløpstjeneste God standard Mangelfull standard Dårlig standard Datagrunnlag mangler *) Tillagt økte kapitalkostnader for investeringer som må gjøres for å oppnå god standard dersom gjennomføring innen fire år Ringerike kommune var i 2006 alene om å ha god standard på (grønn indikator) på alle kriteriene i Det er stor forskjell i bokføringen mellom kommunene men når det gjelder det totale kostnads nivået så kan dette sammenlignes. Kapitalkostnadene avspeiler også hvor langt en kommune er kommet i gjennomføring av investeringer for å overholde en utslippstillatelse. Her er det også viktig å se på hvilke krav som er satt i denne utslippstillatelsen, Dette fordi det kan gi ekstrakostnader for den enkelte kommune 12

13 2010 Standard på avløpstjenesten År Innbyggere tilknyttet Andel av innbyggern e Overhold els av alle rensekrav Tilknytnin gs-grad til renseanle gg Slamkvali tet og bruk av slam Overløps utslipp fra avløpsnett et % av produksjo n Antall % % av innb. % av innb. % av slamprod % 100 % 98 % 100 % 0 % % 100 % 99 % 100 % 0 % % 100 % 99 % 97 % 0 % % 100 % 99 % 100 % 0 % Ledningsne tt kvalitet God standard Mangelfull standard Dårlig standard Mangler dokumentasjon Økonomiske indikatorer Avløpsrensin g År Avløpstransport Korr.driftskostnader Korr.driftsk ostnader Driftskost -nader Kapital- Selvkost Sum korrigert dagens e kostnader standard Stipulert selvkost ved god standard Lednings- fornyelse % av ledningsnet tet kr/innb 1) kr/innb 1) kr/innb 1) kr/innb kr/innb kr/innb 2) ,36 % ,24 % ,41 % ,91 % 1) Korrigert for vannmengdeavhengige driftskostnader salg av vann til næring 2) Dersom god standard skulle vært oppnådd i løpet av 4 år 13

14 2010 Innhold 1.Forord Sammendrag Rammebetingelser Statlige rammebetingelser EU- direktiver Lover og sentrale overskrifter Utslippstillatelse Kommunale rammebetingelser Kommunale forskrifter, normer, retningslinjer etc Kommunens internkontroll og kvalitetssystem Kommunale avløpsanlegg Forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg Krav om tilkobling til kommunalt vann- og avløpsanlegg, stikkledninger Industri med utslipp av prosessavløpsvann Landbruk Akutt forurensning Nedgravde oljetanker Kommuneplanen og forholdet til hovedplan avløp Organisering Kommunens organisering for avløpssektoren Interkommunalt samarbeidet Samarbeid med andre kommuner Samarbeid med fylkesnivået EUs vanndirektiv og Ringerikes deltakelse i vannområdene Kommunedelplan for Lysaker-/Sørkedalsvassdraget Vannmiljø Innledning vannmiljø System for klassifisering av vannkvalitet Naturtilstand Brukerinteresser Bidragsytere til utslipp Tilstand i kommunens vannforekomster Avløpsanleggene

15 Inndeling i rensedistrikter Beskrivelse av tilstand for ledningsanlegg, pumpestasjoner og overløp Ledningsanlegg Pumpestasjoner Overløp Beskrivelse av tilstand, renseanleggene Monserud renseanlegg Tyristrand renseanlegg Nakkerud renseanlegg Hallingby renseanlegg Sokna renseanlegg Kirkemoen renseanlegg Nes i Ådal Ringmoen renseasnlegg KUR anleggene Åsa Spredt avløp i Ringerike kommune Avløp fra spredt bebyggelse Landbruk / jordbruk Generelt om jordbruket i Ringerike Samlet oversikt over avrenning fra jordbruket i Forslag til tiltak i landbruket Mål og resultatområder Overordnede kommunale mål og vannkvalitetsmål Avløpstekniske mål Mål for opprydding i spredt bebyggelse Valg av hovedløsninger Kommunale anlegg Tiltak avløp i spredt bebyggelse Konsekvenser for avgiftsnivået Handlingsprogram /plan Årsmelding / Rullering planarbeid

16 2010 Figurliste FIGUR 1 VASSDRAGSOMRÅDER... 4 FIGUR 2 GEBYRUTVIKLING AVLØP I PLANPERIODEN FIGUR 3 KRITERIER TIL AVLØPSTJENESTEN (NORVAR 2009) FIGUR 4 KAPASITET RENSEANLEGG SETT I FORHOLD TIL PLANLAGT UTBYGGING FIGUR 5 KAPASITET MONSERUD RENSEANLEGG SETT I FORHOLD TILPLANLAGT UTBYGGING FIGUR 6 KOMMUNENS ORGANISERING FOR AVLØPSSEKTOREN FIGUR 7 INNDELING I VASSDRAGSOMRÅDER FIGUR 8 ØKOLOGISKE MILJØKLASSER FIGUR 9 SPERILLEN: INNHOLD AV TOTALT FOSFOR FIGUR 10 : INNHOLDET AV TOT N, TOT P OG TOT C FOR 1996, OG FOR PERIODEN FIGUR 11 NEDRE BEGNA: TOT N (10-1 MG L-1), TOT P (ΜG L-1) OG TOC (MG L-1) FOR FIGUR 12 RANDSELVA. NÆRINGSSALTER, TOTALT ORGANISK KARBON OG TARMBAKTERIER (TKB) FIGUR 13 STORELVA. NØKKELDATA FOR PERIODEN 2001 TIL 2007, OG FOR FIGUR 14 STEINSFJORDEN: NÆRINGSSALTER OG INNHOLD AV KLOROFYLL A FOR UTVALGTE ÅR FIGUR 15 TYRIFJORDEN: NÆRINGSSALTER OG KLOROFYLL A FIGUR 16 STORFLÅTAN I NORDMARKA: SIKTEDYP, ALKALINITET OG PH FOR UTVALGTE ÅR FIGUR 17 OVERSIKT OVER ALDERSSAMMENSTETNING PÅ LEDNINGSNETT FOR AVLØP FIGUR 18 OVERSIKT OVER ALDERSAMMENSETNINGEN FOR LEDNINGSNETTET I RENSEDISTRIKTENE FIGUR 19 PRINSIPPSKISSE AV PUMPESTASJONSSYSTEMET I MONSERUD RENSEDISTRIKT FIGUR 20 OVERSIKT OVER PLASSERING AV KUR ANLEGGENE I ÅSA FIGUR 21 GEBYRUTVIKLING AVLØP I PLANPERIODEN FIGUR 22 GEBYRBEREGNINGER VANN OG AVLØP SAMMENLIGNING FIGUR 23 GEBYR AVLØP. PROSENTVIS ENDRING FIGUR 24 HOVEDPLAN AVLØP GEBYRBEREGNING SAMMENLIGNING FIGUR 25 KRITERIER TIL AVLØPSTJENESTEN (NORVAR 2009)

17 2010 Tabelliste TABELL 1 VANNKVALITET I KOMMUNENS VASSDRAG... 5 TABELL 2 GEBYRUTVIKLING AVLØP PLANPERIODEN TABELL 3 NORVAR VURDERINGSKRITERIER TABELL 4 STANDARDEN PÅ KOMMUNENS AVLØPSTJENESTE TABELL 2INNDELING I TILSTANDSKLASSER VANNKVALITET TABELL 3 OVERSIKT OVER TILFØRSLER AV FOSFOR (KG/ÅR) TIL ULIKE SONER, FORDELT PÅ KILDER TABELL 4 SFTS EGNETHETSKRITERIER FOR BADEVANN TABELL 5 DE ÅTTE DRIFTSOVERLØPENE I RINGERIKE KOMMUNE TABELL 6 OVERSIKT OVER RENSEANLEGG I ÅSA RENSEDISTRIKT TABELL 7 FORDELING AV ULIKE TYPER RENSEANLEGG FOR SPREDT BEBYGGELSE I RINGERIKE TABELL 8 FORDELING AV ANTALL PERSONER PÅ ULIKE TYPER SPREDT AVLØPSLØSNING TABELL 9 FORDELING AV DYRKA AREALER I DEKAR ETTER VEKSTSLAG TABELL 10 SAMLET OVERSIKT OVER AVRENNING AV FOSFOR (KG P ÅR -1 ) FRA JORDBRUKET TABELL 11 PROSENTVISE EFFEKTER AV TILTAK I NEDBØRSFELTENE PÅ FOSFORAVRENNING TABELL 12 FANGDAMRETENSJON I KG P/ÅR BEREGNET FOR TRE FANGDAMMER I RINGERIKE TABELL 13 P-AL VERDIER FOR RINGERIKE KOMMUNE TABELL 14 NEDGANG I FOSFOR- OG NITROGENAVRENNING FRA I RINGERIKE KOMMUNE TABELL 15 SAMLET OVERSIKT OVER MODELLERT P-AVRENNING FRA JORDBRUKET I TABELL 16 EFFEKTER AV Å VÅRPLØYE RESTEN AV VÅRKORNAREALENE PÅ P-TILFØRSELEN TABELL 17 EFFEKTER AV Å VÅRPLØYE RESTEN AV HØSTKORNAREALENE PÅ P-TILFØRSELEN TABELL 18 EFFEKT AV OPPGRADERING AV SILOANLEGG OG GJØDSELLAGERE PR. VASSDRAGSOMRÅDE TABELL 19 SAMLETABELL FOR LANDBRUKSTILTAK PR. VASSDRAGSOMRÅDE TABELL 20 KOSTNADSEFFEKTIVITET FOR REDUKSJON AV FOSFOR VED TILTAKET ENDRET JORDARBEIDING TABELL 21 HANDLINGSPLAN HOVEDPLAN AVLØP TABELL 22 GEBYRUTVIKLING AVLØP PLANPERIODEN TABELL 23NORVAR VURDERINGSKRITERIER TABELL 24 STANDARDEN PÅ KOMMUNENS AVLØPSTJENESTE

18 Rammebetingelser 3.1 Statlige rammebetingelser EU- direktiver Norge følger i stor grad EU s politikk på vannområdet. EU-direktivene implementeres i norsk lovverk. Det som skjer i EU på området har derfor svært stor betydning for norsk vannforvaltning. De viktigste EU-direktivene på dette feltet er: - EUs rådsdirektiv om rensing av avløpsvann fra byområder (avløpsdirektivet) av EUs rammedirektiv for vann av Dette vil være det viktigste direktivet for Norges vannforvaltning framover. Hovedprinsippet er at vannforekomstene skal ha god økologisk og kjemisk tilstand. Denne hovedplanen vil være et viktig innspill til arbeidet med direktivet fra Ringerike kommunes side. Direktivets mål skulle opprinnelig vært nådd innen 2015, men er nå utsatt til utgangen av 2020 for de aller fleste norske vassdrag. Dette gjelder blant annet alle større vassdrag i Ringerike. I forhold til direktivet er Norge inndelt i ni vannregioner. Ringerike tilhører vannregion 2, Vestviken, som omfatter Vestfold, Buskerud, mesteparten av Telemark og deler av Oppland. Vannregionen er igjen inndelt i vannområder. Ringerike har areal i de tre vannområdene Tyrifjorden, Valdres og Lysaker-/Sørkedalsvassdraget. Det sistnevnte vassdraget ligger i vannregion Glomma og består i Ringerike av et område i Marka. Lysaker-/Sørkedalsvassdraget er blant de vassdragene som skal nå målene innen Forvaltningsplan for området skal være ferdig i Resten av kommunen, det vil si vannområdene Tyrifjorden og Valdres, skal nå målene innen utgangen av Lover og sentrale overskrifter De lovene og sentrale forskriftene som har størst betydning når det gjelder vannmiljø og avløp, er: Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). (Lov av nr.82) Plan- og bygningsloven. (Lov av nr.77). Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven). (Lov av nr.66). Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) (Lov av nr.6). Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. (Lov av nr.17) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). (Fastsatt av miljøverndep ) Forskrift om rammer for vannforvaltningen. (Fastsatt av miljøverndep ) 18

19 2010 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. (Fastsatt av miljøverndep ) Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. (Fastsatt av landbruksdep., miljøverndep., og helsedep ) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (Fastsatt ) Utslippstillatelse Fylkesmannen i Buskerud er myndighet for større utslipp av avløpsvann, mens kommunen er myndighet for mindre utslipp, både kommunale og private. Kommunens myndighetsområde ble utvidet til "utslipp fra tettbebyggelse med samlet utslipp større enn pe til ferskvannsforekomst". For Ringerike kommune gjelder pr fylkesmannens utslippstillatelse datert "Utslippstillatelse for avløpsanlegg og slambehandlingsanlegg for Ringerike kommune". Kommunen avgir årlig rapport til fylkesmannen via Kostra om utslippsforholdene og arbeidet på avløpssektoren i kommunen. 3.2 Kommunale rammebetingelser Kommunale forskrifter, normer, retningslinjer etc. For avløpssektoren gjelder følgende forskrifter: - Forskrifter for kommunal tømming av private septiktanker/slamavskillere, vedtatt i kommunestyret med endringer vedtatt Forskrifter for vann og kloakkavgifter, vedtatt i kommunestyret Kommunen benytter følgende normer, retningslinjer etc.: - Kommunalteknisk norm, vedtatt i kommunestyret Normalreglement for sanitæranlegg, administrative og tekniske bestemmelser, vedtatt i kommunestyret i 1999, sak 319/ Kommunens internkontroll og kvalitetssystem 19

20 2010 Kommunen har et eget kvalitets- og internkontrollsystem. Det er en overordnet kvalitetshåndbok for hele kommunen og håndbøker for hver sektor. Håndbøkene for avløpssektoren er: - Kvalitetshåndbok for vannforsyning og avløp. - Aktivitetsstyrende håndbok for avløpsrenseanlegg Kommunale avløpsanlegg Kommunen har ansvaret for bygging eller overtakelse av nyanlegg, samt for drift og vedlikehold av kommunale avløpsanlegg. Men kommunen har også en rolle når det gjelder andre typer avløp som påvirker kommunens vannresipienter. Dette omtales nærmere nedenfor Forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg Kommunen er forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg, både private og kommunale. Dette betyr at kommunen gir retningslinjer og utslippstillatelser på feltet, og kommunen har ansvaret for å påse at disse overholdes. Kommunens myndighetsområde er utslipp fra tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn pe til ferskvannsforekomst, samt alle utslipp som er mindre enn 50pe. Forurensningsforskriften regulerer kommunens myndighet på dette feltet. Kommunens myndighetsområde ble pr utvidet fra pe. Eksisterende utslippstillatelser gitt av fylkesmannen for anlegg som er mindre enn pe. Gjelder til de eventuelt blir endret av kommunen. Kommunen er myndighet for alle kommunale avløpsanlegg bortsett fra Monserud. Dette gjelder rensedistriktene Nakkerud, Tyristrand, Sokna, Hallingby, Ringmoen, Nes i Ådal og Åsa Krav om tilkobling til kommunalt vann- og avløpsanlegg, stikkledninger Kommunen kan med hjemmel i plan- og bygningsloven 65 og 66 kreve at boliger som ligger i rimelig nærhet av kommunalt vann- og avløpsanlegg skal tilkoples dette. Legging av stikkledninger fram til det kommunale anlegget må bekostes av de private eierne. Drift og vedlikehold av stikkledninger er de private eieres ansvar. Kommunen kan med hjemmel i forurensningsloven 22 kreve at avløpsledninger blir lagt om eller utbedret i nødvendig grad samtidig som hovedledningen forbi blir utbedret eller lagt om. Også ellers kan kommunen kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier 20

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

Benchmarking i Norge med

Benchmarking i Norge med Benchmarking i Norge med 1 Av Ole Lien, Norsk Vann Hva er? (1) BedreVA er kommunenes og Norsk Vanns system for å dokumentere tilstand og kostnader på VAtjenestene et verktøy for målrettet utvikling BedreVA

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT

PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT Arkivsaksnr.: 13/2744 Arkiv: M30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 112/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013 Forslag til vedtak:

Detaljer

Hole og Ringerike kommuner

Hole og Ringerike kommuner Utkast 27.06.13 Hole og Ringerike kommuner OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE. Vurdering av framtidig avløpsløsning for Sluttrapport Foto: Ola Ø. Hoel SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Handlingsplan 2010-2018

Handlingsplan 2010-2018 Handlingsplan 2010-2018 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Fredrikstad kommune, avdeling miljørettet helsevern Vedtatt av Bystyret 03.12.2009, sak 123/09 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Forord...

Detaljer

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014

Spredt avløp. Oppgradering av mindre avløpsanlegg. Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Spredt avløp Oppgradering av mindre avløpsanlegg Norsk Skogmuseum i Elverum Torsdag 18.september 2014 Prosjekt: Kontroll og opprydding Tidligere hovedplan avløp 1998-2001 Arbeidsmål: Storsjøen med tilhørende

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune, Østfold /d: FOR-2010-06-17-1000 :d/ Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanl... http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldrens?/app/gratis/www/docroot/for/lf/ov/tv-2010... Side 1 av 3 08.12.2011 Forskrift

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune

Internt notat. Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Internt notat Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Eigersund kommune Vår ref.: 10/12561 / 10/544 / FA-M41, FA-K24, TI-&00 Dato: 04.05.2010 Saksbehandler: Jarle Valle Telefon: 51 46 83 20

Detaljer

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG v/simon Haraldsen, Fylkesmannens miljøvernavd. i Oslo og Akershus 12. oktober 2009 NY VANNFORVALTNING I NORGE FRA 2007 VANNDIREKTIVET

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Vedtatt av Halden kommunestyre 15. november 2012 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Halden kommune,

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saksfremlegg Arkivsak: 09/227 Sakstittel: HØRINGSUTTALELSE - UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA/INDRE OSLOFJORD K-kode: K54 Saksbehandler: Anne Grindal Søbye Innstilling:

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse

Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Fylkesmannen i Buskerud Mmiljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon 26.01.2009 1-2009 Arkiv nr. Deres referanse Erik Garnås 32266807 Overvåking av vannkvalitet i nedre deler

Detaljer

Faktaark - Generell innledning

Faktaark - Generell innledning Faktaark - Generell innledning Gjelder for planperiode 2016-2021. Utarbeidet i 2013/2014. Dette generelle faktaarket er ment som en generell innledning og bakgrunn til lesning av de øvrige faktaarkene

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune Liervassdraget Lier kommune Jan Moen Planlegger Lier kommune Lier kommune 301 km 2 43 000 da dyrket mark 192 000 da skog Grenser til Drammen i vest Fire mil til Oslo 23 000 innbyggere 12 000 arbeidsplasser

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015

Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan 2011-2015 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Nannestad kommune, avdeling kommunalteknikk Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Forord...4 2. Formål...4 3. Bakgrunnsmateriale...4 3.1.

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

RESIPIENTOVERVÅKING 2002;

RESIPIENTOVERVÅKING 2002; ANØ-rapport nr. 7/ RESIPIENTOVERVÅKING ; Hurdal kommune September ANØ-rapport nr. 7/ Prosjektnr.: 98 Tilgjengelighet: Åpen Utgitt dato:.9. Postboks 8, 7 Kjeller Telefon: 8 Telefax: 8 7 E-post: firmapost@ano.no

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten

HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten HOLE KOMMUNE Informasjons- og publikumstjenesten Buskerud fylkeskommune Vannregionmyndigheten for vannregionen Vest-Viken Hilde Reine Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 14/3097-3

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

Avløp 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring

Avløp 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring Avløp 2014 Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg www.kinei.no Tilstandsvurdering og kostnader 2014 Innbyggere

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2010

VA-dagene Innlandet 2010 VA-dagene Innlandet 2010 Vannområde Hunnselva i lys av EU s Rammedirektiv Status Oppfølging Einar Kulsvehagen Virksomhetsleder Teknisk drift Gjøvik kommune Vanndirektivet Rammedirektivet for vann EU s

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017 av Ordfører Øystein Østgård Utgangspunkt for arbeidet med vannmiljøplanen: EU`s vanndirektiv samt endringer i lovverket som omhandler forvaltning av vassdragene samt

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING

NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Kurs om avløpsregelverket 25. og 26. april 2006 Et samarbeid mellom SFT, NORVAR og Fylkesmannen Fylkesmannen i Telemark NYTT AVLØPSREGELVERK RESIPIENTVURDERINGER OG OVERVÅKING Basert på standardforedrag

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

SVIKT I GAMLE AVLØPSRENSEANLEGG

SVIKT I GAMLE AVLØPSRENSEANLEGG SVIKT I GAMLE AVLØPSRENSEANLEGG Med gårsdagens renseanlegg inn i fremtiden Hva er status med hensyn til vanndirektivets krav, nåværende og fremtidige utvikling samt regionale og nasjonale hensyn? v/ Simon

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020

HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020 Vedtatt av kommunestyret 02.11.09, sak 58/09 STOKKE KOMMUNE. HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2010 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...4 2. INNLEDNING...11 3. RAMMEBETINGELSER...12 3.1. Statlige rammebetingelser...12

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter.

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Disposisjon 1. Om Kristiansund kommune 2. Hva innebærer endringen 3. Hvordan har det blitt hva har vi gjort By ved hav Kristiansund kommune Kommunesammenslåing

Detaljer

Påslippsavtaler hva bør vektlegges?

Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslipp til offentlig avløpsnett i Gjøvik kommune Marit Skjel Avdelingsleder Forvaltning og miljø, VAR-seksjonen VA-dagene for Innlandet 09.11.11 Agenda Historikk Regelverk

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

INNHOLD: Eidsberg kommune. Temaplan vannmiljø 2006 2016. 2

INNHOLD: Eidsberg kommune. Temaplan vannmiljø 2006 2016. 2 TEMAPLAN VANNMILJØ 2005 2016 INNHOLD: SAMMENDRAG.... 4 1 INNLEDNING... 11 2 RAMMEBETINGELSER.... 12 2.1 Statlige rammebetingelser.... 12 2.1.1 Lover og sentrale forskrifter.... 12 2.1.2 Utslippstillatelse....

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til Separate avløp - opprydding og utslippstillatelser og litt til Avløpsregelverket forurensningsloven kapittel 4 forurensningsforskriften del 4 kapittel 11: generelle bestemmelser kapittel 12: < 50 pe kapittel

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

Fra plan til handling

Fra plan til handling Fra plan til handling Nasjonal vannmiljøkonferanse-10-11.mars 2010 VA-en hovedutfordring for norsk vannmiljø-v/ Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus. GOD ØKOLOGISK TILSTAND OG BRUK Hva betyr

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune

Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune Kommunedelplan for Vann og avløp 2014 2020 Planprogram Hvaler kommune 1 Versjon 01 ephorte 2012/2127 Innhold Del I - Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 4 1. Forord... 4 2. Sammendrag...

Detaljer

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 FYLKESMANNEN I HEDMARK Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 Dokumentasjons- og funksjonskrav for avløpsnettet - Forslag til data og nøkkeltall som skal dokumenteres og rapporteres - Videre prosess

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Rømskog kommune. Hjemmel: Fastsatt av Rømskog kommunestyre DD. MND 2012 med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr.931 om begrensning av forurensning

Detaljer

Tilsyn med avløp. Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013. Heidi Folkedal Hole

Tilsyn med avløp. Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013. Heidi Folkedal Hole Tilsyn med { avløp Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013 Heidi Folkedal Hole Tilsyn med avløp i Askøy historikk Før 2010. Ikke ført tilsyn med avløp etter Forurensningslov og Forurensningsforskriftens kap.

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Kommunedelplan for vannmiljø 2012-2023

Kommunedelplan for vannmiljø 2012-2023 Trøgstad kommune Triv lige Trøgstad Kommunedelplan for vannmiljø 2012-2023 Fullversjon Vedtatt av kommunestyret 14. februar 2012 Sandstangen friluftsområde Skjønhaug renseanlegg Erosjonsspor i pløyd åker

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Hamar, Løten og Stange kommuner. Vedtatt av (navn) kommune (dato) med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014 Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse WHOs protokoll for vann og helse - Nasjonale myndigheter plikter

Detaljer

Planlegging i et 20-årsperspektiv i Drammen. v/ Dag Lauvås, Drammen kommune og Terje Farestveit, Sweco Norge AS

Planlegging i et 20-årsperspektiv i Drammen. v/ Dag Lauvås, Drammen kommune og Terje Farestveit, Sweco Norge AS Planlegging i et 20-årsperspektiv i Drammen v/ Dag Lauvås, Drammen kommune og Terje Farestveit, Sweco Norge AS Planlegging i et 20-årsperspektiv i Drammen Kloakkrammeplanprosjektet 1987 1995 1986: 20 %

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Kommunalteknikken omfatter avløpsløsninger

KOMMUNALTEKNIKK. Kommunalteknikken omfatter avløpsløsninger KOMMUNALTEKNIKK Kommunalteknikken omfatter avløpsløsninger i spredt bebyggelse (boliger og hytter) og områder med bebyggelse tilknyttet kommunalt ledningsnett KOMMUNALTEKNIKK Siden 1996 har kommunen gjennomført

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 Aquapartner AS Grimstad, 080914 Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 AVKLARING AV OPPDRAG/INNHOLD...

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 12/190

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 12/190 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 12/190 Dok.nr: 25 Arkiv: FA-J80 Saksbehandler: Gjermund Pettersen Dato: 16.01.2015 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING FOR VANNREGION

Detaljer

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Dag Erik Håvimb Rådgiver Prosjekt Opprydding spredt avløp Utgangspunktet: EUs vanndirektiv Mål om god økologisk tilstand hos de fleste vannforekomster

Detaljer

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav Oslofjordkonferansen Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav 22. oktober 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Hva er kostholdsråd?

Detaljer

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten Forventninger.. overordnet helhetlig Antall per 100 ml vann Kilder Råvannskvalitet Maridalsvannet. Råvannskvalitet / barrierer i vannbehandlingen (Oset).

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Kari Horgen Skjønsberg Arkiv: /M41/&00 Arkivsaksnr.: 11/614 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -33/11 06.06.2011

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I RAKKESTAD KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der det

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Benchmarking som styringsverktøy for VA-virksomheten i kommunen

Benchmarking som styringsverktøy for VA-virksomheten i kommunen HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008 Benchmarking som styringsverktøy for VA-virksomheten i kommunen 1 Einar Melheim, Norsk Vann BA Hvorfor? Innhold Riktig standard God service Kostnadseffektiv Omdømme

Detaljer

Prosjektnotat A. VA-virksomhetene i dag Statusbeskrivelse og utfordringsområder. Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no

Prosjektnotat A. VA-virksomhetene i dag Statusbeskrivelse og utfordringsområder. Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no Prosjektnotat A VA-virksomhetene i dag Statusbeskrivelse og utfordringsområder VA-sektoren i regionen VA-sektoren i regionen 1. VA-sektoren vann - og avløpstjenester Forvaltningsoppgaver Drift og vedlikehold

Detaljer

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover More og Romdal VA-Konferansen 2009 24-25.juni 2009 Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Erfaring hittil Veien fremover Andrea Zuur Saksbehandler Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Oversikt

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Morsa 21 05 2012 Flom i Hobølelva i september 2011. Foto: Landbrukskontoret i Hobøl 1 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringer i vannområde Morsa

Detaljer

Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg. Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune.

Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg. Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune. Handlingsplan for oppgradering av mindre avløpsanlegg Utarbeidet av VAR-enheten i Ullensaker kommune. 02.12.2005 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Hensikt med handlingsplanen...

Detaljer

Norsk Vannforening Juleseminar 12.12.2007

Norsk Vannforening Juleseminar 12.12.2007 Norsk Vannforening Juleseminar 12.12.2007 Kildesporing av miljøgifter - viktig arbeid for å forbedre avløpsslammets kvalitet. Ny håndbok i kildesporing er under utarbeidelse. Steinar Nybruket, NORVAR 1

Detaljer

Tilsyn av avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde. - veiledning og kurs. Av Ole Lien, Norsk Vann

Tilsyn av avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde. - veiledning og kurs. Av Ole Lien, Norsk Vann Tilsyn av avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde - veiledning og kurs Av Ole Lien, Norsk Vann 1 Bakgrunn 2 Kommunene fikk utvidet sitt myndighetsområde fra 2007 Myndighet etter forurensningsforskriften

Detaljer

OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA

OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA OVERVÅKING AV VANNKVALITET I PURA 2014 Overvåking av vannkvalitet er et virkemiddel for å oppnå bedre vann til glede for alle. Hva betyr dette for deg som bruker? folkehelse e rekreasjonsområder En frisk

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i en kommune. v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune

Helhetlig vannforvaltning i en kommune. v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune Helhetlig vannforvaltning i en kommune v/ Monica Nedrebø Nesse, Sandnes kommune Sandnes kommune organisering av vannforvaltningsarbeid Tradisjon for tverrfaglig vannforvaltning Miljøvernleder koordinerer

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Kommunedelplan for avløp 2009-2020 VANN INN VANN UT

Kommunedelplan for avløp 2009-2020 VANN INN VANN UT VANN INN VANN UT Kommunedelplan for avløp 2009-2020 MÅLFORMULERINGER Hensikt med hovedplan Hovedplan for avløp skal: Formulere overordnede mål og delmål for avløpshåndteringen i Klepp kommune. Overordnet

Detaljer

Jordbrukets sektor. Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram. 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver. Vi får Norge til å gro!

Jordbrukets sektor. Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram. 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver. Vi får Norge til å gro! Jordbrukets sektor Høring Forvaltningsplaner Tiltaksprogram 13. oktober 2014 Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver Vi får Norge til å gro! 14.10.2014 1 Historisk Perspektiv Jordbruk i Norge startet for 6000

Detaljer

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no

Hytteproblematikk. Tore Pedersen tpe@fmop.no Hytteproblematikk Tore Pedersen tpe@fmop.no Presentasjonsoversikt Hedmark og Oppland som hyttefylker Utslipp og type renseanlegg Kort om miljøproblemer Regelverk Kommunen: Planmyndighet, men også forurensningsmyndighet

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Sellikdalen avløpsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn ved Sellikdalen avløpsanlegg Vår dato: 10.11.2014 Vår referanse: 2014/6805 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Roar Jarness / Bjørn Næss Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Revisjon mars 2010 INNHOLD: SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING... 9 2 RAMMEBETINGELSER.... 10 2.1 Statlige rammebetingelser.... 10 2.1.1 Lover og sentrale forskrifter for

Detaljer

Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe

Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe Norsk Vann har laget standardiserte brev som kan benyttes til opprydding i spredt

Detaljer

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen.

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Forslag til forskrift om endringer i forskrift om rammer for vannforvaltningen. Fastsatt av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet [...] med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot

Detaljer

AVLØP FRA HOVEDFLYPLASS GARDERMOEN OG BEFOLKNING

AVLØP FRA HOVEDFLYPLASS GARDERMOEN OG BEFOLKNING NOTAT 1/93 AVLØP FRA HOVEDFLYPLASS GARDERMOEN OG BEFOLKNING Vurdering av forurensningsmengder og rensetekniske løsninger i Nannestad og Ullensaker som følge av etablering av hovedflyplass på Gardermoen.

Detaljer