HOVEDPLAN AVLØP PLANPERIODEN Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Sak: 07/690 Kommunestyrets vedtak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDPLAN AVLØP PLANPERIODEN 2009-2010. Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Sak: 07/690 Kommunestyrets vedtak 18.05.10."

Transkript

1 PLANPERIODEN Ringerike kommune Kommunalteknisk tjeneste Sak: 07/690 Kommunestyrets vedtak Vannmiljø Side 1

2 Forord Ringerike kommune har gjennomført en rullering av hovedplanen for avløp fra Arbeidet har vært gjennomført med en administrativ styringsgruppe i Ringerike kommune bestående av Utviklingssjef Lars Olsen (Leder) Teknisk virksomhetsleder, Asle Aker Virksomhetsleder for Miljø og arealforvaltning, Gunnar Hallsteinsen Fagansvarlig Plan og prosjektering, Jostein Nybråten (prosjektleder) Det praktiske arbeidet er utført i regi av en arbeidsgruppe bestående av: Fagansvarlig Plan og prosjektering, Jostein Nybråten (prosjektleder) Miljøvernkonsulent Grete Tollefsen Enhetsleder vann/avløp/renseanlegg John Svingerud Driftsingeniør Avløp Tore Bråten I tillegg har arbeidsgruppen vært representert ved og fått god hjelp av Driftsavdelingen for vann/avløp ved driftsleder Magne Lohre Miljø og areal v/forurensningsseksjonen Eivind Bjerke Sivilingeniør Steinar Skoglund AS v/ Steinar Skoglund Arbeidet er utført ved kommunal innsats og ved hjelp av innleide konsulenter Sivilingeniør Steinar Skoglund AS Norsk institutt for vannforskning (NIVA), rapport Eksternt utarbeidet materiell er benyttet i rapporten Foruten arbeidsgruppen har flere tjenester i kommunen som landbrukskontoret, kart og oppmåling bidratt. Hønefoss

3 Sammendrag 1. Statlige rammebetingelser Norge følger i stor grad EU s politikk på vannområdet. EU-direktivene implementeres i norsk lovverk. Det som skjer i EU på området har derfor svært stor betydning for norsk vannforvaltning. Arbeide med vannmiljø og avløp styres derfor av en rekke rammebetingelse: Sentrale lover og forskrifter Lokale forskrifter Utslippstillatelser Kommunalt planverk EUs vanndirektiv EU- direktiv for avløp 2. Lokale føringer Ringerike er en kommune med store arealer, hvor befolkningen er fordelt på byen Hønefoss, de mange tettstedene og bygdene i kommunen. Dette utbyggingsmønsteret er en viktig kvalitet ved en kommune av Ringerikes størrelse. Opprettholdelse og videreutvikling av lokalsamfunn i tettsteder og bygder er derfor et viktig element i planleggingen. I dette ligger det en målsetning om at det skal være tilgjengelige boligarealer i alle tettstedene i kommunen, samt nødvendige arealer for servicefunksjoner og næringsarealer der det er aktuelt. Det er samtidig et hovedmål at hovedtyngden av boligutviklingen at skal skje i Hønefoss. Dette er føringer som i høyeste grad berører planlegging og utviklingen innen avløpssektoren, og som er med på å forklare de store investeringene som rettes mot Monserud rensedistrikt. Blir all utbygging som er satt opp i kommuneplanen gjennomført vil ikke Monserud Renseanlegg ha teoretisk kapasitet til dette. Tiltak på Monserud renseanlegg og i rensedistriktet må derfor vurderes inneværende planperiode. Kommunen har ansvaret for bygging eller overtakelse av nyanlegg, samt drift og vedlikehold av kommunale avløpsanlegg. Kommunen har også en rolle når det gjelder andre typer avløp som påvirker kommunens vannresipienter. 3

4 Overordnede kommunale mål 3.1 Vannkvalitetsmål Ringerike kommune har som hovedmål for vassdragene i kommunen at 1. Vannkvaliteten i hovedvannmassene for alle vannforekomstene skal være egnet til bading/rekreasjon og til fritidsfiske (tilsvarende klasse 2 egnet i SFTs klassifiseringssystem for egnethet). 2. Vannkvaliteten i hovedvannmassene i Tyrifjorden, Sperillen og Begna til Hofsfoss skal være godt egnet til bading og til fritidsfiske (tilsvarende klasse 1 godt egnet ), og egnet i råvann til drikkevannsforsyning, slik det defineres i SFTs vannkvalitetskriterier. 3. Vannkvaliteten i lokale resipienter skal opprettholdes på dagens nivå, der tilstand i forhold til egnethet er tilfredsstillende til rekreasjonsmessige og evt. spesielle og aktuelle brukerbehov. 4. Redusere innholdet av tarmbakterier i kommunens vassdrag. 5. Stabilisere de lave utslippene av næringsstoffer, og sikre at disse holder seg på dagens nivå Måloppnåelse vannkvalitet Kommunen er delt inn i syv vassdragsområder (se fig 1.) som er lagt til grunn for alle vurderinger som er gjort både når det gjelder tilstandsvurdering, tilførsel og miljømål. Utgangspunktet for denne inndelingen er vassdragenes nedbørsfelt og de mer eller mindre tilfeldige opprettede målestasjonene som har vært brukt. Vi har inndelt kommunens vannforekomster slik (se figur 1): Figur 1 Vassdragsområder Sone A. Øvre Begna Sperillen Sone B. Sogna Sone C. Nedre Begna (Ådalselva) Sone D. Randselva Sone E. Storelva 4

5 2010 Sone F. Steinsfjorden Sone G. Tyristrand/Nakkerud/Ask Sone Nordmarka (Storflåtan) I flere tiår har fosfor utgjort det sentrale miljøproblemet for norsk vannforvaltning. I Ringerike kommune har også effekten av fosforutslipp vært den største utfordringen. Resultatene i dag viser at kommunen er i ferd med å få kontroll over denne årsaken til svekket miljøkvalitet. Innholdet av tarmbakterier og av organisk stoff er imidlertid fortsatt en utfordring lokalt, for flere av vassdragene i kommunen. Kommunen har et omfattende prøvetakningsprogram for vannkjemi som inkluderer det største vassdragene i kommunen. Fylkesmannen i Buskerud har også prøvepunkter i kommunens vassdrag. Ved å sammenstille disse dataene får man et datamateriale som bidrar til en karakterisering av vannkvalitetsstatusen i kommunens vassdrag. Tabell 1 viser vannkvalitetsstatus i vassdragene i Ringerike kommune Vannkvalitet i elvene i 2009 Tilstandsklasse for fosfor Tilstandsklasse for nitrogen Begna Meget god, I Meget god, I Meget god, I Storelva Meget god, I God, II God, II Sogna Meget god, God, II God, II Randselva Meget god, I Mindre god, III God, II Nordmarka (Storflåtan) Meget god- I God -II Meget god I - Tyrifjorden Steinsfjorden God-II Mindre god-iii Meget god-i God -II Tabell 1 Vannkvalitet i kommunens vassdrag 3.2 Avløpstekniske mål Tilstandsklasse for bakterier Hovedmål: Avløpsvannet fra utbygde arealer skal samles og transporteres i et funksjonssikkert avløpssystem slik at det ved påregnelige driftsforhold ikke oppstår oversvømmelser, lokal forurensning eller andre miljøulemper Måloppnåelse avløpsteknikk Det er i hovedsak tre problemområder som går igjen i kommunens avløpsnett og anlegg. Disse tre områdene er: Tilførsel av fremmedvann (overvann) inn på avløpsnettet Områder / soner som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett Områder / soner med gammelt og dårlig ledningsnett 5

6 2010 Hovedplanen vil i planperioden sette mye av ressursene inn i tiltaksdelen på å fjerne overvannsmengder inn på ledningsnettet, spesielt innenfor rensedistriktene Monserud og Nakkerud. I de senere årene er det etablert større områder som er asfaltert, hvor mye av overvannet går til fellessystemet. I planperioden er det satt som målsetning å fjerne to av bekkelukningene som tilfører ledningsnettet store mengder med fremmedvann til renseanlegget. Dette er store tiltak som også krever tiltak utover selve separeringen. Mot slutten av planperioden ligger det også inne en utvidelse/ombygging av Monserud renseanlegg ved at man i løpet av planperioden sannsynligvis vil utløse et sekundærrensekrav. 3.3 Mål for avløp i spredt bebyggelse Hovedmål: På lang sikt skal alle boliger i Rinerike kommune ha en avløpssituasjon som er i trpd med gjeldende forurensningslovverk og rensekrav. Det må alltid gjøres en avveining om dette er en opprydding som kommunen skal stå for eller om det skal gjennomføres i privat regi Måloppnåelse spredt avløp Opprydding av avløp i spredt bebyggelse er en stor utfordring. I Ringerike kommune er det i underkant av 4000 anlegg som kan være gjenstand for oppgradering for å tilfredsstille gjeldene rensekrav. Det må tas stilling til om en opprydding skal skje i privat regi eller om kommunen skal etablere kommunale anlegg. For Nes i Ådal bør nytt renseanlegg ses i sammenheng med opprydning av spredt avløp i sammenheng med miljømål for Begna vassdraget og med opparbeidelse av nytt vannverk og høydebasseng med distribusjonsnett for Nes i Ådal. Hen avløpssone er en av sonene som søkes tilknyttet til kommunalt avløpsnett og renseanlegg i kommende planperiode. 3.4 Mål for landbruket i Ringerike Hovedmål: Sikre kvaliteten i vann og vassdrag, og opprettholde produksjonsgrunnlaget for fremtidig jordbruksdrift. 6

7 Måloppnåelse landbruk Hovedmålet for landbrukssektoren skal sikres gjennom tiltak som tar sikte på: Å hindre avrenning av jordpartikler og næringsstoffer fra jordbruksarealer Riktig gjødsling Hindre avrenning fra husdyrdrift Riktig bruk av plantevernmidler 4. Handlingsplan Tabell 2 under viser en kort oversikt over handlingsplanen for henholdsvis renseanleggene, ledningsanleggene og pumpestasjonene for hele kommunen. 7

8 2010 Handlingsplan (alle kostnader i millioner kroner) Tiltaksområde Tiltak i 2009 Tiltak i 2010 Tiltak i 2011 Tiltak i 2012 Tiltak i 2013 Tiltak i 2014 Tiltak i Sum i kr Renseanlegg Monserud RA 0,12 0,32 5 0,3 15, ,24 Hallingby RA 0,22 0,5 0,72 Tyristrand RA 0,055 0,055 Nakkerud RA 0,055 0,055 Ringmoen RA 0,95 0,95 Nes i Ådal RA 0,75 3 3,75 KUR RA 0,06 0,07 0,02 0,15 Sum renseanlegg 46,92 Sanering avløp Nymoen 1 1 Hen Fåfengveien 1 1 Nedre Klekken 5,5 5,5 Nedre Klekken 1 1 Nes i Ådal 2 2 Sum sanering 20,5 Ledningsnett Monesrud rensedistrikt 8,83 0,1 2,39 3 9,89 13,03 37,24 Hallingby rensedistrikt 0,05 0,05 Tyristrand rensedistrikt 0,1 0,1 Nakkerud rensedistrikt 0,4 0,4 Sokna rensedistrikt 0,6 0,6 Sum ledningsnett 38,39 Pumpestasjoner Monserud rensedistrikt 0,53 0,385 0, ,12 0,99 2,11 Hallingby rensedistrikt 0,21 0,06 0,27 Tyristrand rensedistrikt 0,1 0,1 Ringmoen rensedistrikt 0,25 0,06 0,31 Nes i Ådal 0,12 0,12 Sum pumpestasjoner 2,91 Felleskostnader Saneringsplan 0,3 0,3 0,3 0,9 Rullering hovedplan avløp 0,3 0,3 0,3 0,9 Nettanalyse Monserud rensedistrikt 0,25 0,25 0,3 0,3 1,1 Samarbeid med andre etater Vassdragsovervåkning 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75 1,65 Kartlegging opprydding spredt bebyggelse 0,2 0,2 Kurs/opplæring 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 1,1 Oppgradering toppsystem inkl. kommunikasjon Påslippsavtaler 0,2 0,2 8

9 2010 Sum investeringskostnader 1,43 15,775 9,91 9,235 11,81 38,62 43,89 130,67 Tabell 2 Handlingsplan hovedplan avløp 6. Gebyrutvikling Tiltaks-/investeringsplanen for planperioden har en investeringsramme som er basert på kun nødvendige tiltak for å kunne holde ledningsnettet på et tilfredsstillende nivå. Investeringsrammen er på ca 130 mill. kr over en 10 års periode. Av disse er det i Monserud rensedistrikt og Monserud renseanlegg som har de største investeringene på ca 100 millioner kr over en 10 års periode. Tabell 20. under viser en kort oversikt over handlingsplanen for henholdsvis renseanleggene, ledningsanleggene og pumpestasjonene for hele kommunen. Ved å legge denne handlingsplanen til grunn får vi en gebyrutvikling i planperioden som spenner fra kr 21 kr /m 3 i 2010 og til 29 kr/m 3 i Se figur 19. Figur 2 Gebyrutvikling avløp i planperioden År Gebyr i kr/m ,01 26,44 26,96 26,79 28,33 28,84 28,98 29,02 Tabell 2 Gebyrutvikling avløp planperioden Gebyrutviklingen for vann i perioden fra 1992 og frem til 2009 har gått fra kr 7,2,- / m 3 til kr 8,5 kr / m 3. Legger man til avgiftsnivået for vann på avgiftsnivået for avløp vil vi få et totalt avgiftsnivå i planperioden slik som figur 20 viser. 9

10 2010 Figur 2 viser at samlet gebyrnivå for vann og avløp i 2009 var på 29,5,- kr/ m 3 og at den vil stige til 48,22,- kr/m 3 i Dette tilsvarer en økning på 38,8 % på avgiftene innenfor en periode på 7 år. Ser man kun på avløp (figur 2) vil gebyret i 2010 være på kr 25 kr/m 3 mens den i 2017 er på 28,98 kr/ m 3. Dette tilsvarer en økning i avgiften over 7 år på 13,7 %. Dette er ingen stor økning i gebyrnivået, samtidig med at kommune reinvesterer stort innenfor avløp vil gamle anlegg være ferdig nedskrevet og derfor vil ikke investeringene få stor effekt på gebyrnivået. 7. Benchmarking avløp Ringerike kommune er en av 40 kommuner (2008) som deltar i et benchmarkings-prosjekt som bruker NORVARs måle- og vurderingssystem for kommunale VA-tjenester. Dette utgjør ca 50% av landets innbyggere. NORVAR (Norsk vann og avløpsverkers forening) har siden 2002 gjennomført spleiselagsprosjekter for å ta i bruk indikatorer fra KOSTRA ( KOmmune STat- RApportering) og VREG (Vannregisteret) for å måle effektivitet og kvalitet på kommunale VA-tjenester Målet for prosjektet er: Legge til rette for at kommuner skal vurdere egne resultater i forhold til andre kommuner Øke bruken av resultatmålinger i kommunenes plan- og styringssystemer. Bidra med analyse og vurdering av resultatene for å hjelpe kommunene med tolking av egne resultater Kvalitetssikre selvkostregnskapene fra kommunale foretak og interkommunale selskap skal ha særlig fokus i årets prosjekt Legge til rette for at kommunene kan utveksle erfaringer og kunnskap om hverandres arbeidsmåter i nettverksgrupper av sammenlignbare kommuner I en tid med stadig økende fokus på effektivitet og kvalitet på VA-tjenestene, bidrar bruk av benchmarkingssystemet med dokumentasjon og opplysning om hvor effektivt tjenesten drives og om kvaliteten er i tråd med gjeldende krav og mål. I prosjektet er avløpstransport definert som : avløpsnettet, pumpestasjoner og regnvannsoverløp. Avløpsbehandling er definert som avløpsrensing og slambehandling, slamtransport og slamdisponering. I NORVAR sitt prosjekt vurderes hele avløpstjenesten i forhold til følgende kriterier, konferer prinsippskisse under 10

11 2010 Figur 3 Kriterier til Avløpstjenesten (Norvar 2009) I tabell 3 vurderingskriterier blir kategoriene på standarden, god, mangelfull og dårlig beskrevet med vureringslriterier,. Målområdet blir vurdert opp i forhold til vurderingskriterier. Tabellen er eksempler på hvordan modellen er bygd opp. Konkret status for Ringerike kommune er vist i tabell 23. Vurdering Målområde Vurderingskriterier God standard Overholdelse av rensekrav 100 % av innbyggere tilknyttet den offentlige avløpstjenesten er tilknyttet renseanlegg som overholder rensekrav og funksjonskrav Tilknytningsgrad ra > 95 % av forurensningsproduksjonen i rensedistriktene målt i fosfor er, er tilknyttet renseanlegg Slamhåndtering > 80% av årsproduksjonen av slam ble disponert og 100 % av slamproduksjonen tilfredstiller kvalitetsklasse II for slam brukt på jordbruksarealer m.m Overløpsutslipp avløpsnett < 5 % av forurensningsproduksjonen tilknyttet avløpsnettet målt i fosfor, går i overløp på nettet Ledningsnettet Antall kloakkstopper > 0,05 pr km ledning pr. år og kjelleroversvømmelser der kommunen er erstatningsansvarlig er < 0,10 pr innbyger pr. år Dårlig standard Overholdelse av rensekrav > 10% av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 inbyggere er tilknyttet renseanlegg som ikke overholder rensekrav og funksjonskrav Tilknytningsgrad ra < 90 % av forurensningsproduksjonen i rensedistriktene målt i fosfor er tilknyttet renseanlegg Slamhåndtering < 50 % av årsproduksjonen av slam ble disponert og < 90 % av slamproduksjonen tilfredstiller kvalitetsklasse II for slam brukt på jordbruksarealer m.m Overløpsutslipp avløpsnetttet 15 % av forurensningsproduksjonen tilknyttet avløpsnettet målt i fosfor går i overløp på nettet. Ledningsnettet Fornyelsestakten på ledningsnettet er > 150 år og antall kloakkstopper > 0,20 pr km ledning pr. år eller kjelleroversvømmelser der kommunen er erstatningsansvarlig er > 0,30 pr innbygger pr. år Mangelfull Alle Alle andre forhold enn definert som god eller dårlig standard standard Alle Kvaliteten kan ikke vurderes da datagrunnlaget mangler eller er mangelfullt Tabell 3 NORVAR vurderingskriterier 11

12 2010 I tabell 4 under viser en utviklingen av standarden på avløpstjenesten samt kostnadene ved dagens standard og ved god standard. Kriteriene for vurdering av standarden på tjenesten er i hht NORVARs måle- og vurderingssystem. Med god standard overholdes krav stilt i lover og forskrifter, samt kriterier for ledningsnettets funksjon vurdert ut fra beste praksis i bransjen. Vurderingskriteriene for henholdsvis god, mangelfull og dårlig standard er gitt i tabell 3. År Overholdelse av rensekrav Standarden på kommunens avløpstjeneste Slamkvalitet og gjenbruk Tilknytningsgrad til ra Overløpsutslipp nett Ledningsnettet kr/inn Ved dagen standa Tabell 4 Standarden på kommunens avløpstjeneste God standard Mangelfull standard Dårlig standard Datagrunnlag mangler *) Tillagt økte kapitalkostnader for investeringer som må gjøres for å oppnå god standard dersom gjennomføring innen fire år Ringerike kommune var i 2006 alene om å ha god standard på (grønn indikator) på alle kriteriene i Det er stor forskjell i bokføringen mellom kommunene men når det gjelder det totale kostnads nivået så kan dette sammenlignes. Kapitalkostnadene avspeiler også hvor langt en kommune er kommet i gjennomføring av investeringer for å overholde en utslippstillatelse. Her er det også viktig å se på hvilke krav som er satt i denne utslippstillatelsen, Dette fordi det kan gi ekstrakostnader for den enkelte kommune 12

13 2010 Standard på avløpstjenesten År Innbyggere tilknyttet Andel av innbyggern e Overhold els av alle rensekrav Tilknytnin gs-grad til renseanle gg Slamkvali tet og bruk av slam Overløps utslipp fra avløpsnett et % av produksjo n Antall % % av innb. % av innb. % av slamprod % 100 % 98 % 100 % 0 % % 100 % 99 % 100 % 0 % % 100 % 99 % 97 % 0 % % 100 % 99 % 100 % 0 % Ledningsne tt kvalitet God standard Mangelfull standard Dårlig standard Mangler dokumentasjon Økonomiske indikatorer Avløpsrensin g År Avløpstransport Korr.driftskostnader Korr.driftsk ostnader Driftskost -nader Kapital- Selvkost Sum korrigert dagens e kostnader standard Stipulert selvkost ved god standard Lednings- fornyelse % av ledningsnet tet kr/innb 1) kr/innb 1) kr/innb 1) kr/innb kr/innb kr/innb 2) ,36 % ,24 % ,41 % ,91 % 1) Korrigert for vannmengdeavhengige driftskostnader salg av vann til næring 2) Dersom god standard skulle vært oppnådd i løpet av 4 år 13

14 2010 Innhold 1.Forord Sammendrag Rammebetingelser Statlige rammebetingelser EU- direktiver Lover og sentrale overskrifter Utslippstillatelse Kommunale rammebetingelser Kommunale forskrifter, normer, retningslinjer etc Kommunens internkontroll og kvalitetssystem Kommunale avløpsanlegg Forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg Krav om tilkobling til kommunalt vann- og avløpsanlegg, stikkledninger Industri med utslipp av prosessavløpsvann Landbruk Akutt forurensning Nedgravde oljetanker Kommuneplanen og forholdet til hovedplan avløp Organisering Kommunens organisering for avløpssektoren Interkommunalt samarbeidet Samarbeid med andre kommuner Samarbeid med fylkesnivået EUs vanndirektiv og Ringerikes deltakelse i vannområdene Kommunedelplan for Lysaker-/Sørkedalsvassdraget Vannmiljø Innledning vannmiljø System for klassifisering av vannkvalitet Naturtilstand Brukerinteresser Bidragsytere til utslipp Tilstand i kommunens vannforekomster Avløpsanleggene

15 Inndeling i rensedistrikter Beskrivelse av tilstand for ledningsanlegg, pumpestasjoner og overløp Ledningsanlegg Pumpestasjoner Overløp Beskrivelse av tilstand, renseanleggene Monserud renseanlegg Tyristrand renseanlegg Nakkerud renseanlegg Hallingby renseanlegg Sokna renseanlegg Kirkemoen renseanlegg Nes i Ådal Ringmoen renseasnlegg KUR anleggene Åsa Spredt avløp i Ringerike kommune Avløp fra spredt bebyggelse Landbruk / jordbruk Generelt om jordbruket i Ringerike Samlet oversikt over avrenning fra jordbruket i Forslag til tiltak i landbruket Mål og resultatområder Overordnede kommunale mål og vannkvalitetsmål Avløpstekniske mål Mål for opprydding i spredt bebyggelse Valg av hovedløsninger Kommunale anlegg Tiltak avløp i spredt bebyggelse Konsekvenser for avgiftsnivået Handlingsprogram /plan Årsmelding / Rullering planarbeid

16 2010 Figurliste FIGUR 1 VASSDRAGSOMRÅDER... 4 FIGUR 2 GEBYRUTVIKLING AVLØP I PLANPERIODEN FIGUR 3 KRITERIER TIL AVLØPSTJENESTEN (NORVAR 2009) FIGUR 4 KAPASITET RENSEANLEGG SETT I FORHOLD TIL PLANLAGT UTBYGGING FIGUR 5 KAPASITET MONSERUD RENSEANLEGG SETT I FORHOLD TILPLANLAGT UTBYGGING FIGUR 6 KOMMUNENS ORGANISERING FOR AVLØPSSEKTOREN FIGUR 7 INNDELING I VASSDRAGSOMRÅDER FIGUR 8 ØKOLOGISKE MILJØKLASSER FIGUR 9 SPERILLEN: INNHOLD AV TOTALT FOSFOR FIGUR 10 : INNHOLDET AV TOT N, TOT P OG TOT C FOR 1996, OG FOR PERIODEN FIGUR 11 NEDRE BEGNA: TOT N (10-1 MG L-1), TOT P (ΜG L-1) OG TOC (MG L-1) FOR FIGUR 12 RANDSELVA. NÆRINGSSALTER, TOTALT ORGANISK KARBON OG TARMBAKTERIER (TKB) FIGUR 13 STORELVA. NØKKELDATA FOR PERIODEN 2001 TIL 2007, OG FOR FIGUR 14 STEINSFJORDEN: NÆRINGSSALTER OG INNHOLD AV KLOROFYLL A FOR UTVALGTE ÅR FIGUR 15 TYRIFJORDEN: NÆRINGSSALTER OG KLOROFYLL A FIGUR 16 STORFLÅTAN I NORDMARKA: SIKTEDYP, ALKALINITET OG PH FOR UTVALGTE ÅR FIGUR 17 OVERSIKT OVER ALDERSSAMMENSTETNING PÅ LEDNINGSNETT FOR AVLØP FIGUR 18 OVERSIKT OVER ALDERSAMMENSETNINGEN FOR LEDNINGSNETTET I RENSEDISTRIKTENE FIGUR 19 PRINSIPPSKISSE AV PUMPESTASJONSSYSTEMET I MONSERUD RENSEDISTRIKT FIGUR 20 OVERSIKT OVER PLASSERING AV KUR ANLEGGENE I ÅSA FIGUR 21 GEBYRUTVIKLING AVLØP I PLANPERIODEN FIGUR 22 GEBYRBEREGNINGER VANN OG AVLØP SAMMENLIGNING FIGUR 23 GEBYR AVLØP. PROSENTVIS ENDRING FIGUR 24 HOVEDPLAN AVLØP GEBYRBEREGNING SAMMENLIGNING FIGUR 25 KRITERIER TIL AVLØPSTJENESTEN (NORVAR 2009)

17 2010 Tabelliste TABELL 1 VANNKVALITET I KOMMUNENS VASSDRAG... 5 TABELL 2 GEBYRUTVIKLING AVLØP PLANPERIODEN TABELL 3 NORVAR VURDERINGSKRITERIER TABELL 4 STANDARDEN PÅ KOMMUNENS AVLØPSTJENESTE TABELL 2INNDELING I TILSTANDSKLASSER VANNKVALITET TABELL 3 OVERSIKT OVER TILFØRSLER AV FOSFOR (KG/ÅR) TIL ULIKE SONER, FORDELT PÅ KILDER TABELL 4 SFTS EGNETHETSKRITERIER FOR BADEVANN TABELL 5 DE ÅTTE DRIFTSOVERLØPENE I RINGERIKE KOMMUNE TABELL 6 OVERSIKT OVER RENSEANLEGG I ÅSA RENSEDISTRIKT TABELL 7 FORDELING AV ULIKE TYPER RENSEANLEGG FOR SPREDT BEBYGGELSE I RINGERIKE TABELL 8 FORDELING AV ANTALL PERSONER PÅ ULIKE TYPER SPREDT AVLØPSLØSNING TABELL 9 FORDELING AV DYRKA AREALER I DEKAR ETTER VEKSTSLAG TABELL 10 SAMLET OVERSIKT OVER AVRENNING AV FOSFOR (KG P ÅR -1 ) FRA JORDBRUKET TABELL 11 PROSENTVISE EFFEKTER AV TILTAK I NEDBØRSFELTENE PÅ FOSFORAVRENNING TABELL 12 FANGDAMRETENSJON I KG P/ÅR BEREGNET FOR TRE FANGDAMMER I RINGERIKE TABELL 13 P-AL VERDIER FOR RINGERIKE KOMMUNE TABELL 14 NEDGANG I FOSFOR- OG NITROGENAVRENNING FRA I RINGERIKE KOMMUNE TABELL 15 SAMLET OVERSIKT OVER MODELLERT P-AVRENNING FRA JORDBRUKET I TABELL 16 EFFEKTER AV Å VÅRPLØYE RESTEN AV VÅRKORNAREALENE PÅ P-TILFØRSELEN TABELL 17 EFFEKTER AV Å VÅRPLØYE RESTEN AV HØSTKORNAREALENE PÅ P-TILFØRSELEN TABELL 18 EFFEKT AV OPPGRADERING AV SILOANLEGG OG GJØDSELLAGERE PR. VASSDRAGSOMRÅDE TABELL 19 SAMLETABELL FOR LANDBRUKSTILTAK PR. VASSDRAGSOMRÅDE TABELL 20 KOSTNADSEFFEKTIVITET FOR REDUKSJON AV FOSFOR VED TILTAKET ENDRET JORDARBEIDING TABELL 21 HANDLINGSPLAN HOVEDPLAN AVLØP TABELL 22 GEBYRUTVIKLING AVLØP PLANPERIODEN TABELL 23NORVAR VURDERINGSKRITERIER TABELL 24 STANDARDEN PÅ KOMMUNENS AVLØPSTJENESTE

18 Rammebetingelser 3.1 Statlige rammebetingelser EU- direktiver Norge følger i stor grad EU s politikk på vannområdet. EU-direktivene implementeres i norsk lovverk. Det som skjer i EU på området har derfor svært stor betydning for norsk vannforvaltning. De viktigste EU-direktivene på dette feltet er: - EUs rådsdirektiv om rensing av avløpsvann fra byområder (avløpsdirektivet) av EUs rammedirektiv for vann av Dette vil være det viktigste direktivet for Norges vannforvaltning framover. Hovedprinsippet er at vannforekomstene skal ha god økologisk og kjemisk tilstand. Denne hovedplanen vil være et viktig innspill til arbeidet med direktivet fra Ringerike kommunes side. Direktivets mål skulle opprinnelig vært nådd innen 2015, men er nå utsatt til utgangen av 2020 for de aller fleste norske vassdrag. Dette gjelder blant annet alle større vassdrag i Ringerike. I forhold til direktivet er Norge inndelt i ni vannregioner. Ringerike tilhører vannregion 2, Vestviken, som omfatter Vestfold, Buskerud, mesteparten av Telemark og deler av Oppland. Vannregionen er igjen inndelt i vannområder. Ringerike har areal i de tre vannområdene Tyrifjorden, Valdres og Lysaker-/Sørkedalsvassdraget. Det sistnevnte vassdraget ligger i vannregion Glomma og består i Ringerike av et område i Marka. Lysaker-/Sørkedalsvassdraget er blant de vassdragene som skal nå målene innen Forvaltningsplan for området skal være ferdig i Resten av kommunen, det vil si vannområdene Tyrifjorden og Valdres, skal nå målene innen utgangen av Lover og sentrale overskrifter De lovene og sentrale forskriftene som har størst betydning når det gjelder vannmiljø og avløp, er: Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). (Lov av nr.82) Plan- og bygningsloven. (Lov av nr.77). Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven). (Lov av nr.66). Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) (Lov av nr.6). Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter. (Lov av nr.17) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). (Fastsatt av miljøverndep ) Forskrift om rammer for vannforvaltningen. (Fastsatt av miljøverndep ) 18

19 2010 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. (Fastsatt av miljøverndep ) Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. (Fastsatt av landbruksdep., miljøverndep., og helsedep ) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) (Fastsatt ) Utslippstillatelse Fylkesmannen i Buskerud er myndighet for større utslipp av avløpsvann, mens kommunen er myndighet for mindre utslipp, både kommunale og private. Kommunens myndighetsområde ble utvidet til "utslipp fra tettbebyggelse med samlet utslipp større enn pe til ferskvannsforekomst". For Ringerike kommune gjelder pr fylkesmannens utslippstillatelse datert "Utslippstillatelse for avløpsanlegg og slambehandlingsanlegg for Ringerike kommune". Kommunen avgir årlig rapport til fylkesmannen via Kostra om utslippsforholdene og arbeidet på avløpssektoren i kommunen. 3.2 Kommunale rammebetingelser Kommunale forskrifter, normer, retningslinjer etc. For avløpssektoren gjelder følgende forskrifter: - Forskrifter for kommunal tømming av private septiktanker/slamavskillere, vedtatt i kommunestyret med endringer vedtatt Forskrifter for vann og kloakkavgifter, vedtatt i kommunestyret Kommunen benytter følgende normer, retningslinjer etc.: - Kommunalteknisk norm, vedtatt i kommunestyret Normalreglement for sanitæranlegg, administrative og tekniske bestemmelser, vedtatt i kommunestyret i 1999, sak 319/ Kommunens internkontroll og kvalitetssystem 19

20 2010 Kommunen har et eget kvalitets- og internkontrollsystem. Det er en overordnet kvalitetshåndbok for hele kommunen og håndbøker for hver sektor. Håndbøkene for avløpssektoren er: - Kvalitetshåndbok for vannforsyning og avløp. - Aktivitetsstyrende håndbok for avløpsrenseanlegg Kommunale avløpsanlegg Kommunen har ansvaret for bygging eller overtakelse av nyanlegg, samt for drift og vedlikehold av kommunale avløpsanlegg. Men kommunen har også en rolle når det gjelder andre typer avløp som påvirker kommunens vannresipienter. Dette omtales nærmere nedenfor Forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg Kommunen er forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg, både private og kommunale. Dette betyr at kommunen gir retningslinjer og utslippstillatelser på feltet, og kommunen har ansvaret for å påse at disse overholdes. Kommunens myndighetsområde er utslipp fra tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn pe til ferskvannsforekomst, samt alle utslipp som er mindre enn 50pe. Forurensningsforskriften regulerer kommunens myndighet på dette feltet. Kommunens myndighetsområde ble pr utvidet fra pe. Eksisterende utslippstillatelser gitt av fylkesmannen for anlegg som er mindre enn pe. Gjelder til de eventuelt blir endret av kommunen. Kommunen er myndighet for alle kommunale avløpsanlegg bortsett fra Monserud. Dette gjelder rensedistriktene Nakkerud, Tyristrand, Sokna, Hallingby, Ringmoen, Nes i Ådal og Åsa Krav om tilkobling til kommunalt vann- og avløpsanlegg, stikkledninger Kommunen kan med hjemmel i plan- og bygningsloven 65 og 66 kreve at boliger som ligger i rimelig nærhet av kommunalt vann- og avløpsanlegg skal tilkoples dette. Legging av stikkledninger fram til det kommunale anlegget må bekostes av de private eierne. Drift og vedlikehold av stikkledninger er de private eieres ansvar. Kommunen kan med hjemmel i forurensningsloven 22 kreve at avløpsledninger blir lagt om eller utbedret i nødvendig grad samtidig som hovedledningen forbi blir utbedret eller lagt om. Også ellers kan kommunen kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier 20

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord

forord av prosjektleder anita borge 04 Forord Innhold forord 04 1.0 sammendrag 06 2.0 Innledning 10 2.1 Prosjektet PURA bakgrunn, organisering, kommunikasjon 12 2.2 Bakgrunn for og målsetting med tiltaksanalysen 13 2.3 Gjennomføring av tiltaksanalysen

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 79/15 Behandling: Før formannskapet startet på behandlingen av saken orienterte VAR-sjef Siw Anita Thorsen

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon Orkdal kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden 23.5.

Detaljer

Årsrapport PURA 2014 1

Årsrapport PURA 2014 1 Årsrapport PURA 2014 1 INNHOLD FORORD... 3 SAMMENDRAG... 7 1. TILSTANDSVURDERING FOR HVERT TILTAKSOMRÅDE... 14 1.1 Gjersjøvassdraget... 14 1.2 Årungenvassdraget... 53 1.3 Bunnefjorden... 74 2. RESULTATER

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Årsmelding 2009. Grønt regnskap

Årsmelding 2009. Grønt regnskap Årsmelding 29 Grønt regnskap Utgiver: Ski kommune Postboks 31, 142 SKI postmottak@ski.kommune.no Telefon: 64 87 87 Redaktør: Anita Myrmæl Layout: Øivind Sørensen Trykk: Follotrykk AS Takk til alle som

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Vedtatt av kommunstyret 05.10.2009, sak 54/09

Vedtatt av kommunstyret 05.10.2009, sak 54/09 Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Strategiplan for næring og miljø 2009 2012 Vedtatt av kommunstyret 05.10.2009, sak 54/09 Aurskog-Høland kommune Nærings- og miljøplan 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM 1 Dokumentet gir en oppsummering og vurdering for videre

Detaljer

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3

VANN- OG AVLØPSRETT. Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Kapittel 3 VANN- OG AVLØPSRETT Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Haavind AS Vann- og avløpsrett ISBN 978-82-414-0317-0 Norsk Vann 2010 Forfatter: Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Haavind

Detaljer

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007

Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester. BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN VANNFORSYNING OG AVLØP Rullering 2007 Del 1 RISIKOVURDERING RISIKOREDUSERENDE TILTAK Rullering 2007 gjelder kun vannforsyning www.rg-prosjekt.no

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene

Norsk Vann. Rapport B15 2011. Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport B15 2011 Vannforskriftens økonomiske konsekvenser for kommunesektoren og avløpsanleggene Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A:

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl. 12:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Varamedlemmer møter kun ved

Detaljer