Budsjett 2012 Økonomiplan Planleggingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram"

Transkript

1 Budsjett 2012 Økonomiplan Planleggingsprogram Vedteke av Luster kommunestyre , sak 94/11

2 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering (blå strek), Styringsdialog (grøn strek) Teiknforklaring til dei raude og blå aktivitet TP tenesteplan B budsjett ØP økonomiplan PP planleggingsprogram R rekneskap Å årsmelding K - kostra T1 tertialrapport T2 - tertialrapport Teiknforklaring til dei grøne aktivitetane BU-S brukarundersøking skule, elevar og føresette LD leiardialog MS medarbeidarsamtalar VR vernerundar BU-BH brukarundersøking barnehage BU-BIB brukarundersøking bibliotek MU - medarbeiderundersøking

3 INNHALDSOVERSYN Innhaldsoversyn 1 Kommunestyret sitt vedtak 2 Samandrag 8 I. Kommunen sine driftsinntekter 16 II. Kommunen sine driftsutgifter 19 III. Investeringar. Finansutgifter/-inntekter 20 IV. Tenesteområda 21 Folkevalde Administrasjon Barnehage Grunnskule Helsetenester Sosiale tenester Pleie og omsorg Tekniske tenester Næringsutvikling og naturforvaltning Kultur V. Økonomiske taloversyn 91 Budsjettskjema 1a driftsbudsjettet Budsjettskjema 1b - netto driftsutgifter pr funksjon Budsjettskjema 2a - investeringsbudsjettet Budsjettskjema - økonomisk oversikt drift Budsjettskjema - økonomisk oversikt investeringar Økonomiplan hovudtal Økonomiplan investeringar VI. Planleggingsprogram VII. Budsjett 2012 kontrollutvalet 113 1

4 Saksprotokoll Kommunestyret Sak: 94/11 Tittel: :: Luster kommune: Budsjett 2012, økonomiplan , planleggingsprogram Arkivsak: 11/2431 Behandling: Framlegg frå Venstre: Tenesteområde næring: Ordninga kommunen har med redusert straum til storkundar med tariff T4 går ut. Auka inntekt kr. 380 Refusjon idrettsanlegg (s.85): kr. 385 Andre kulturtiltak/tilskot nærmiljøanlegg (s. 85): kr. Styrking av disposisjonsfondet: kr. Framlegget fekk 2 røyster og vart ikkje vedteke. Framlegg frå AP: 232 Helsestasjon/skulehelseteneste/jordmorteneste. Styrking av skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom med kr ,- fordelt over 2 år ( ). Midlane skal nyttast til auka stillingsressurs og innføring av tilbod om gratis prevensjon/ prevensjonsmidlar for unge vaksne fram til fylte 24 år. Løyvinga vert finansiert ved bruk av samhandlingsreformmidlar. Framlegget fekk 8 røyster og vart ikkje vedteke. Framlegg frå AP: Rådmannen utgreier behov og kostnad ved etablering av ei forsøksordning med høvesvis 30 og 60 minutt auka opningstid i Gaupne barnehage, med tilråding for endeleg vedtak i kommunestyret. Framlegget fekk 8 røyster og vart ikkje vedteke. Framlegg frå AP: Rådmannen får i oppdrag å vurdera behovet og moglegheit for å innføra eit økonomisk tilskot til ferie- og fritidsreiser for funksjonshemma med store behov for assistanse. Framlegget fekk 8 røyster og vart ikkje vedteke. Framlegg frå AP: 385 Andre kulturaktivitetar, Transporttilbod for ungdom: kr. Løyvinga vert øyremerkt transport til og frå rusfrie arrangement, idrettsaktivitet, Luster Bad og Sogn Skisenter.Inndekning frå tilskot til nærmiljøanlegg: kr. Framlegget fekk 8 røyster og vart ikkje vedteke. Framlegg frå SP, Krf, H, V og Frp: Planleggingsprogrammet nye punkt: 1. Gangveg frå Gaupne til Marifjøra vert å innarbeide i planleggingsprogrammet. 2. Småbåthamn Solvorn vert å innarbeide i planleggingsprogrammet. 2

5 385 Andre kulturaktivitetar, Transporttilbod for ungdom: kr. Ekstraløyvinga vert nytta til lokalt transporttilbod for ungdom. Inndekning frå tilskot til nærmiljøanlegg: kr. Langholmen ( kr) vert finansiert frå fiskefondet. Påtenkt finansiering ( kr) vert i staden nytta slik - tenesteområde kultur: 365 Kulturminnevern kulturvern Løyvinga på desse funksjonane vert altså ikkje reduserte, jf. formannskapet si tilråding. Framlegget vart samrøystes vedteke. Til slutt vart det røysta over budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram med vedtekne endringar. Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram vart samrøystes vedteke. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2012 av med slike endringar og presiseringar: Tenesteområde administrasjon 1. Frå formannskapet sin generelle tilleggsløyvingspost vert det nytta kr til (nytt) Senter mot incest og seksuelle overgrep i fylket. Jf. innkome brev/søknad av (funksjon 180). 2. Det vert utarbeidd reglar for bidingstid ved vesentleg utdanning. Administrasjonsutvalet tek avgjerd i saka Tenesteområde barnehage 1. Det vert sett av kr til å ivareta bygningar og eigedom knytt til tidlegare Gaupne og Grandmo barnehagar (funksjon 221). 2. Rådmannen får i oppgåve å vurdere om det bør opprettast 1-2 faste vikarstillingar i barnehagane. Ein føresetnad for eit slikt tiltak må vere at stillinga(ne) vert finansiert ved hjelp av variable lønsmidlar (funksjon 201). 3. Følgjande styringsmål vert endra: Trivsel 5,2 Informasjon 4,9 Tenesteområde grunnskule 1. Driftskostnader knytt til symjebassenget ved Luster ungdomsskule vert redusert med kr som følgje av avstenging frå (funksjon 222). Tenesteområde helse (inklusive samhandlingsreforma) 1. Husleigeinntekta knytt til den nye ambulansestasjonen vert budsjettert med kr (funksjon 241). 2. Midlane til samhandlingsreforma, kr, vert nytta slik (funksjon 255): 5,443 mill. kr til oppgjer for sjukehusbehandling. Dette tilsvarar sum månadlege a-kontobeløp til Helse Vest, jf. Helsedirektoratet sitt brev av Årleg avrekning, første gong i ,5 mill.kr til oppgjer for utskrivingsklåre pasientar. Basert på siste års aktivitetsnivå og ny statleg døgnsats (4.000 kr). Avrekning kvar 4 mnd 0,521 mill.kr reservert seinare vedtak i kommunestyret. Restbestemt. 3. Det vert løyvd kr i driftstilskot til (nytt) Senter mot incest og seksuelle overgrep i fylket. Jf. innkome brev/søknad av (funksjon 233) 3

6 Tenesteområde pleie og omsorg (jf. helse over) 1. Budsjettert drift ved Jostedal eldresenter vert redusert med kr (funksjon 265). 2. Den kommunale nettoutgifta i høve ressurskrevjande brukarar vert auka med kr (funksjon 234). Tenesteområde tekniske tenester. 1. Oppmålingsgebyra (inntekt) vert auka med kr (funksjon 303). 2. Straumkostnader veg og gatelys vert auka med kr (funksjon 333). 3. Renovasjonsavgifta vert redusert med kr (funksjon 355). Tenesteområde næringsutvikling og naturforvaltning 1. Budsjettet for yrkesskulebygga vert auka med netto kr; kr i redusert straumutgift og kr i redusert husleigeinntekt (funksjon 320) avsnitt, s.80, får slik ordlyd: Det er sett av kr til cruisesatsing. Frå 2012 vil Oddvar Røysi bygge opp ein lokal organisasjon på Skjolden for å marknadsføre og utvikle Skjolden og ta mot cruiseskip og passasjerar på ein god måte. Kommunen har i delfinansiert aktivitetane som låg i avtalen mellom Skjolden Crusekai AS og reisemålsselskapet, kr pr år. Røysi ynskjer å vidareføre samarbeidet med kommunen, og ha ei medfinansiering mot eige utviklingsarbeid. Det vil bli utarbeidd ein avtale mellom kommunen og Røysi basert på at Røysi bygger opp ein slik lokal organisasjon. Næringsutvalet får fullmakt til å godkjenne avtalen. Det kan og vere aktuelt å finansiere fysiske tiltak for å betre landtilbodet for cruiseturistar einskilde stader i kommunen. 3. Vedtaket i k-sak 57/11 (SeaWalk1), punkt 3.d, har slik ordlyd: Tilskotet vert utbetalt når det ligg føre endeleg prosjektrekneskap. Dette vert endra til: 75% av tilskotet vert utbetalt når SeaWalk1-prosjektet er fullfinansiert og arbeidet med bygginga er starta opp ved LMI. 4. Det vert løyvd kr til Langholmen (funksjon 360). Finansiert frå fiskefondet. Tenesteområde kultur 1. Transporttilbod for ungdom får kr ekstra. Midlane vert nytta til lokalt transporttilbod for ungdom. Finansiering frå tilskot til nærmiljøanlegg. 2. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett for 2012 av med slike endringar: a. Jostedal eldresenter Salsinntekt Jostedal eldresenter, netto kr, vert inntektsført på funksjon 265. Låneopptak funksjon 860 vert redusert tilsvarande. b. Hafslo barne og ungdomsskule 1. Luster kommunestyre viser til eigne vedtak i høve Hafslo barne- og ungdomsskule, jf. k-sak 115/08 (budsjett 2009), k-sak 66/10 (eiga sak) og k-sak 81/10 (budsjett 2011). Ein viser vidare til framlagde tilstandsvurderingar i budsjettsaka for 2012 og særleg rapporten frå Kjell Tokvam AS. 2. Kommunestyret ber på dette grunnlag rådmannen kome attende med ei sak der han omtaler og vurderer ei slik løysing: Skulen vert vidareutvikla med utgangspunkt i at skulebygget frå 1910 vert utfasa, at midtbygget ev. vert tilpassa/utvida og at det vert bygd nytt. I denne saka må rådmannen: 4

7 Vise korleis skulen bør nytte samfunnsbygget og fellesbygget. Vise korleis undervisninga kan gjennomførast i byggetida. Vise kvar nybygget bør innplasserast og i den samanheng vurdere ev. reguleringsmessige forhold. Vurdere når løysinga kan realiserast. Vurdere korleis løysinga bør finansierast og korleis kommunen bør finne dekning for tilhøyrande utgifter. c. Luster ungdomsskule, ev. Luster bad, varmeanlegg Eit alternativ med å dekke varmebehovet ved å avgrense prosjektet til å byte ut oljefyring med ny elektrokjel skal vurderast. Når det gjeld tilrådd varmepumpeløysing skal det leggjast fram utvida vurderingar på økonomi, konsesjonskraftverknader og alternativ med å kople på fleire bygg.saka skal leggjast fram igjen for formannskapet for val av endeleg løysing 3. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for med slike endringar: a. Driftskostnader knytt til symjebassenget ved Luster ungdomsskule vert redusert med kr årleg som følgje av avstenging frå b. Ambulansestasjon husleige vert budsjettert med kr årleg. c. Drift av Jostedal eldresenter vert frå 2013 redusert med d. Oppmålingsgebyr vert auka med kr årleg. e. Drift av gatelys vert auka med kr årleg f. Renovasjonsavgift vert redusert med kr årleg.. g. Drift yrkesskulebygga vert auka med kr årleg (netto). h. Løyving og finansiering av (nytt) Senter mot incest og seksuelle overgrep i fylket vert vidareført etter Jf. innkome brev/søknad av Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for med slike presiseringar: a. Formannskapet får i oppdrag å kome med ei tilråding om korleis økonomiplanen bør tilpassast for utan at det vert saldert ved uttak frå kommunen sitt disposisjonsfond. Ei slik tilråding skal liggje føre innan og føreleggjast kommunestyret i påfølgjande møte. b. Luster kommune sine årlege låneopptak skal for åra etter 2012 ikkje overstige 18 mill.kr. 5. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til planleggingsprogram for med slike endringar og presiseringar: a. Luster kommune skal i planperioden revidere bustadsosial handlingsplan b. Reguleringsendring i høve salet av Jostedal eldresenter, Jf. vedtak i F-sak 76/11 c. Motorferdselsplan vert å innarbeide. d. Gangveg frå Gaupne til Marifjøra vert å innarbeide. e. Småbåthamn i Solvorn vert å innarbeide. 6. Kommunestyret vedtek at godtgjersla til ordførar vert auka med 4 % frå Kommunestyret vedtek slik skattlegging for 2012: a. Skatt på formue og inntekt vert utskrive etter høgaste gjeldande satsar. b. Eigedomsskatten, jf. lov av , vert utskriven med 7 kr for kvar 1000 kr i takstverdi. Skatten vert utskriven på verk og bruk. 5

8 8. Nytaksering eigedomsskatt. Kommunestyret vedtek at det vert føreteke nytaksering av eigedomsskattegrunnlag for verk og bruk i Nytaksering vert gjort gjeldande for skatteutskrivinga for skatteåret Rådmannen får fullmakt til å engasjere naudsynt konsulenthjelp. 9. Kommunestyret vedtek slik bruk av fond i 2012: Disposisjonsfond (drift) 1. Funksjon 171 Premieavvik tidlegare år 3,150 mill.kr 2. Funksjon 880 Generell bruk til saldering av budsjett 7,404 mill.kr Næringsfond (drift) 1. Funksjon 325 Naturarven 0,251 mill.kr 2. Funksjon 325 Generell bruk til næringstiltak 10,000 mill.kr Heimfallsfond (drift) 1. Funksjon 870 Rente lån Gullringen 3,800 mill.kr Bruk av ubunde investeringsfond (til investeringar) 3,500 mill.kr Renter og avkasting av kommunen sine omløpsmidlar, inkl. fond, vert å sjå samla.avkastinga avsett til fond vert sett til 2 mill.kr.ev. meir-/mindreavkasting vert ført mot bufferfond. 10. Kommunestyret vedtek å ta opp nye lånslik (2012) a. Ordinære investeringar (pkt. 2.1) = kr. b. Vidare utlån: kr. 11. Kommunestyret vedtek slik forvaltning av konsesjonskrafta a. Konsesjonskraft til eige bruk vert seld som i 2011, jf. vedtak i k-sak 92/09. b. Konsesjonskraftuttak Årøy kraftverk vert seld attende til Sognekraft (gjenkjøpsavtale). c. Næringslivskundar får tilbod om kjøp av kraft til 33 øre prkwh + påslag +mva gjennom eittårskontraktar (2012). d. Resterande kraft vert forvalta med grunnlag i vedteken risikostrategi, jf. vedtak i k-sak 92/09 og endring ved vedtak i k-sak 24/11. Rådmannen får likevel fullmakt til å vurdere om det for 2012 skal prissikrast meir enn 21,8 Gwh. Jf. omtale av konsesjonskrafta i k-sak 73/ Fullmakter elles a. Kommunestyret gjev formannskapet fullmakt til å disponere Tilleggsløyvingar og nye løyvingar. b. Rådmannen får likevel fullmakt til å fordele tilleggsløyvingar løn og aktivitetsbasert utjamningstilskot legar/barnehage/grunnskule. c. Kommunestyret gjev formannskap/rådmann fullmakt til å gjennomføre investeringar innanfor dei rammer/presiseringar som ligg i budsjettet. d. Kommunestyret gjev rådmannen fullmakt til å sjå løyvingar til barnehage og grunnskule i samanheng i samband med oppretting av oppvekstsenter 5 fem bygdelag frå 1.august e. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om grunnkjøp innafor dei kostnadsrammer og presiseringar som ligg i budsjettet. f. Kommunestyret gjev kyrkjeleg fellesråd fullmakt til å disponera løyvinga på kr til investeringar kyrkja. 13. Rådmannen rapporterer slik til kommunestyret (2012) a. Årsrapport og rekneskap i samsvar med kommunelova sine reglar. b. Rapportar pr. 1. og 2. tertial med tilråding og naudsynte budsjettendringar. c. Separate byggje- og anleggsrekneskap for definerte investeringsprosjekt (kontoklasse 0) med eit samla kostnadsoverslag på minimum 2,5 mill.kr. d. Med grunnlag i vedteken strategi for forvaltninga av konsesjonskrafta, jf. k-sak 92/09. 6

9 e. Med grunnlag i vedteke reglement for finansforvaltninga, jf. k-sak 42/ Kommunestyret fastset at alle endringane og presiseringane i høve rådmannen sitt framlegg til budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram av , jf. punkta 1-13 over, gjev slik endra saldering (netto, kr): Element/funksjon Eigedomsskatt Tilleggsløyvingar Barnehagelokale Skulelokale Førebyggjandeh/s Helsesenter Aktivisering Omsorgsbustader Oppmåling Veg og gatelys Renovasjon Miljøvern : (frå fond) 320 Yrkesskulebygga Rente/avdrag lån Sum Disp.fond, red. uttak Sum Summen av mindreutgifter og meirinntekter vert såleis nytta til å redusere uttaket frå disposisjonsfondet, slik punkt 9 over viser (8,000 0,596 = 7,404). 7

10 SAMANDRAG Luster kommunestyre vedtok i desember 2010 budsjettet for 2011 og tilhøyrande økonomiplan og planleggingsprogram dei to siste for åra Budsjett 2012 skal, i samsvar med vanleg praksis, byggje på kommunestyret sin økonomiplan for same år (2012). Budsjettet (2012) må likevel tilpassast: 1. Dei endringar som i løpet av 2011 er gjort i grunnlaget (basisen) for økonomiplanen sine 2012-rammer. Dvs. at 2012-rammene må konsekvensjusterast. 2. Dei endringar som må gjerast i 2012-rammene ut frå endra statleg politikk og endra økonomiske føresetnader elles. Dvs. tilpassing til nye eksterne rammevilkår. 3. Dei endringar som må gjerast i 2012-rammene ut frå lokale forhold. Dvs. at rammene må tilpassast nye lokale prioriteringar. Økonomiplanen for skal vere ein rullert versjon av sist vedteken plan ( ). Dvs. at vi kuttar ut første året i den tidlegare planen (2011), legg til eit nytt år (2015) og tilpassar alle mellomliggjande år ( ) til dei endringar som følgjer av punkta 1-3 over. Også planleggingsprogrammet for skal vere ein rullert versjon av sist vedteke program ( ). Første året utgår, eit nytt kjem til og alle mellomliggjande år vert tilpassa dei endringar som bør gjerast i den samla planleggingsaktiviteten. Det er eit krav at alle desse dokumenta må er innbyrdes avstemte. Dei må dessutan vere tilpassa dei krav som vert fastset av overordna statleg styringsmakt. Førre budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram (av desember 2010) Kommunestyret sitt budsjett for 2011 var: Balansert, slik kommunelova krev. Basert på at nokre vedtekne innsparingstiltak skulle gjennomførast (folkevalde, helseog omsorgsplanen, barnehage, tekniske tenester), medan andre skulle leggjast til sides (grunnskulen, ei meir effektiv kjøkenteneste). Prega av store investeringar (79 mill.kr) og ein kraftig auke i lånegjelda (50 mill.kr). Tydeleg på at kommunen framleis skulle yte tenester på eit høgt nivå. Kommunestyret sin økonomiplanviste for åra fram til og med 2014: Realnedgang i eigedomsskatten (4,8 mill.kr) og auka netto finansutgifter (3,1 mill.kr). At kompensert mva frå investeringar ikkje lenger kan nyttast til drift (ny forskrift). Innsparingar i barnehagedrifta i Gaupne (0,4 mill.kr). Store innsparingskrav etter 2011 og særleg frå Innsparingskrava var ikkje konkretiserte i eigne tiltak. Dei hadde slik storleik (mill.kr): Innsparingskrav Pleie og omsorg 0,5 2,5 2,5 Kommunen 1,3 5,4 7,6 Sum innsparingskrav 1,8 7,9 10,1 Kommunestyret såg altså i desember 2010 føre seg ein relativt stor framtidig ubalanse. Årlege driftstilskot til Luster bad KF (2,1 mill.kr). 8

11 Høge investeringar (93,0 mill.kr) og vidare gjeldsauke (12,6 mill.kr i 2012). Kommunestyret sitt tilhøyrande planleggingsprogram: Bygde på kommunestyret sin arealplan frå årsskiftet 2008/09. Prioriterte å følgje opp arealplanen og dei oppgåver som ut frå lova måtte prioriterast. La til grunn at det nye kommunestyret (2011) ville arbeide med ein ny planstrategi. Budsjettrevisjonar og nye føresetnader elles (2011) Tidleg i 2011 vart det klårt at Luster kommune kom ut med eit driftsoverskot i rekneskapen for 2010 på 19,2 mill.kr. Kommunestyret måtte i mai 2011 nytte 4,9 mill.kr av dette til å dekke premieavvik pensjon, slik at det reelt disponible overskotet var på 14,3 mill.kr. Ved handsaminga av budsjettrapporten pr. 1.tertial 2011 vedtok kommunestyret å auke konsesjonskraftinntekta med 2,8 mill.kr. Ein disponerte samtidig overskotet for 2010 og nemnde konsesjonskraftvinst, i alt 17,1 mill.kr. Summen vart nytta til eigenkapital i vedtekne investeringar (13,2), bedriftshelsetenesta (0,3), grunnskulen (1,2), barnevernet (0,5), kommunale vegar (0,5) og det sentrale lønsoppgjeret (1,4). Desse endringane gav grunnlag for å konsekvensjustere dei økonomiske rammene for (økonomiplanen) slik (+/-): Det reduserte låneopptaket (2011) gav reduserte kapitalutgifter på 1-1,5 mill.kr pr. år. Påplussinga til grunnskulen gav ein utgiftsauke på 2,7 mill.kr på årsbasis. Påplussinga til bedriftshelsetenesta måte vidareførast (lovendring). Påplussinga til det sentrale lønsoppgjeret (2011) gjev auka utgifter vidare framover. Storleiken på denne auken vil bli påverka av dei faktiske lønsoppgjera ( ). Påplussinga til vegnettet gav ingen automatisk rammeauke. Ramma frå og med 2012 må likevel vurderast som lekk i eigne lokale prioriteringar. I budsjettrapporten pr. 2.tertial 2011 tilrådde rådmannen auka løyvingar til pleie/omsorg (0,7 mill.kr), sosial/barnevern (0,3 mill.kr), sosial/nav Luster (sosialhjelp, netto 0,6 mill.kr)og det kommunale vegnettet (0,8 mill.kr). Det vart samstidig lagt opp til reduserte løyvingar til tekniske tenester/brannvernet (0,4 mill.kr), samt inndraging av reservepostar til barnehage (1,0 mill.kr) og helse (legeverksemda, 0,8 mill.kr). Desse endringane gav grunnlag for å konsekvensjustere dei økonomiske rammene for (økonomiplanen) slik (+/-): Påplussinga til pleie og omsorg måtte vidareførast og reknast om til heilårsbasis. Påplussinga til sosiale tenester vart ikkje automatisk vidareført (anslagsløyvingar). Påplussinga til vegnettet gav ingen automatisk rammeauke, jf. tertialrapport 1/11 over. Reduksjonen til tekniske tenester/brannvernet (0,4 mill.kr) kunne vidareførast. Dei andre inndragingane kunne ikkje vidareførast, men kan vurderast i ein samla pott, ev. også saman med grunnskulen. Jf. under. 9

12 Utover ovannemnde budsjettrevisjonar (2011) er det, ut frå administrative vedtak i 2011, også gjort nokre andre justeringar i tidlegare økonomiske føresetnader: Rådmannen vedtok i 2011, jf. kommunestyret sin sikringsstrategi for konsesjonskrafta, å binde delar av krafta for Tilhøyrande inntektsanslag for åra (16,3 mill.kr årleg) må avstemmast med dei vedtaka som her er gjorde. Rådmannen vedtok i 2011, jf. kommunestyret sitt finansreglement, å binde renta for lån på ca. 75 mill.kr for 3-5 år. Det inneber at vel 50 % av lånegjelda ved inngangen til 2012 vil ha ei gjennomsnittleg rentebinding på 3,2 %. Økonomiplanen ( ) legg til her til grunn ei rente på 3,75 % i 2012, 4,2 % i 2013 og 4,5 % i Inntektsføresetnadene frå er tilpassa desse endringane. Budsjettet for 2012 og økonomiplanen for Luster kommune gjer, jf. statsbudsjettet for 2012, slike justeringar i eigen økonomiplan: Aukar nivå på dei frie inntektene (rammetilskot, skatt) med 3,5 mill.kr i Dette er ca. 1 mill.kr under nivået i kommuneproposisjonen. For er det lagt inn ein svak auke i rammetilskotet (1,1 mill.kr i 2015) basert på KS sin prognosemodell. Aukar nivå på eigedomsskatten med nominelt 5 % i 2012 (2,7 mill.kr) og nye 11% (6,0 mill.kr) i Statsbudsjettet klårgjer berre nivået for Kommunen legg til grunn at realnivået i 2013 vert vidareført i Grunnskulen; Legg til rette for nye valfag på ungdomssteget. Start i 8.klasse i 2012, så gradvis innføring mot full iverksetting frå 2014/15. Nasjonal kostnad for 3 årssteg: 470 mill.kr. Valfaga skal ha eit omfang på 171 timar over tre år, dvs. 57 timar pr. steg. Av nemnde timer skal 2/3 takast frå dagens fag og 1/3 tilførast. Hausten 2012 vil dette kunne bety inntil 25 timar på kvar ungdomsskule. Finansieringa må vi kome attende til. Staten legg til grunn at dette er finansiert over dei frie inntektene. Pleie/omsorg; Legg til rette for dagtilbod for demente ved eit nytt tilskot. I 2012 set staten av 150 mill.kr til ca personar. Luster kan, jf. vanlege høvestal, rekne med å få i storleiksorden kr til ca. 5 personar. Tilskotet skal trappast opp mot Vi legg til grunn at ordninga ikkje påverkar den kommunale budsjettbalansen. Samhandlingsreforma; Styrkjer folkehelsearbeidet. Regjeringa føreset at ev. meirutgifter kan dekkast ved innsparingar. Samhandlingsreforma; Får knapt 6,5 mill.kr til medisinske sjukehuspasientar (20 %) og utskrivingsklåre pasientar. Beløpet kjem som rammetilskot i tillegg til ovannemnde 3,5 mill.kr. Det er førebels budsjettert slik at inntekt og utgift balanserer. Utgiftene er inntil vidare lagt på tenesteområdet Helse. Budsjettet må tilpassast/ konkretiserast. Samhandlingsreforma; Må, innan 2016, ha på plass eit visst tilbod om døgnopphald for pasientar som treng augeblikkleg hjelp (ØH). Staten set av 260 mill.kr i 2012, med opptrapping til vel 1,0 mrd.kr i Vi legg til grunn at vi kan møte dette ved å utvikle eit Luster lokalmedisinsk senter og ev også ta del i eit Sogn DMS, Lærdal. Og vidare at auken i eigne utgifter kan finansierast gjennom innsparingar og nye inntekter. Statleg rentekompensasjon frå 2013; inntektsføre 0,450 mill.kr i rentekompensasjon pr. år for 14,3 mill.kr av låneopptaket til Luster bad. 10

13 Luster kommune gjer, ut frå meir marknadsmessige forhold, slike tilpassingar: Lånerenta vert sett til 4,00 % i 2012, 4,50 % i 2013 og 5,00 % i Dvs. 0,25-0,50 %poeng over nivået i førre økonomiplan. Plasseringsrenta vert endra tilsvarande. Konsesjonskraftvinsten vert stipulert til same nivå som skissert i budsjettrapporten pr. 1.tertial 2011 (for året 2012). Dvs. til 16,3 mill.kr korrigert for vanleg prisstigning. Luster kommune gjer, ut frå lokale prioriteringar, slike tilpassingar: Barnehagar og skular (inkl. SFO) vert frå slegne saman til oppvekstsenter på Skjolden, i Dale, i Jostedal, på Indre Hafslo og i Solvorn. Dette skal i utgangspunktet ikkje påverke kommunen sine driftsutgifter. Mindre og naudsynte bygningsmessige tilpassingar (t.d. i Dale) vil bli prioritert innan potten til byggutvikling. Grunnskulen; klasseendringar som følgje av offisielle GIS-data pr. oktober 2011 er innlagde. Det er lagt til grunn at tal klassar går ned frå 42 i 2011/12 til 40 dei neste åra. Dette som ei tilpassing til lågare elevtal og difor lågare inntekter. Gjeldande reglar for klassedeling vert følgde. Pårekna innsparing 0,7-0,8 mill.kr i høve 2011/12. Budsjettet er og tilpassa kjende endringar i einskildvedtak > 70%. Grunnskulen; det er lagt inn midlar til «Ny giv», dvs. den nasjonale satsinga på lesing og mattematikk siste halvår i 10.klasse. Målet vil vere å styrke kunnskapsgrunnlaget blant dei svakast elevane og gjennom det redusere fråfallet i vidaregåande skule. Helse og omsorg; det vert arbeidd med å greie ut om det er grunnlag for å etablere eit Luster lokalmedisinske senter ved Gaupne omsorgssenter. Eit ev. slikt senter må byggje på helse- og omsorgsplanen sin sjukeheimsstruktur og samhandlingsreforma sitt krav om at kommunane i2016 skal ha på plass eit visst augeblikkleg hjelp-tilbod. Parallelt med dette vurderer vi om og ev. korleis vi skal ta del i eit DMS Sogn, Lærdal. Jf. vedtak i k-sakene 41/11 og 27/11. Samhandlingsreforma; dei auka inntektene (knapt 6,5 mill.kr) vil i 2012 bli nytta til kjøp av spesialisthelsetenester og til å styrke eigne tilbod. I kommunen bør midlane kanaliserast mot eit ev. Luster lokalmedisinske senter. Kommunen sin ambisjon må vere at det årleg skal førast over (nye) 0,2 mill.kr frå tenestekjøp til lokal behandling. Det vert vidare lagt til grunn at det vi måtte få av midlar til å utvikle augeblikkleg hjelp-tilbod vert nytta tilsvarande, ev. ved eit Sogn DMS, Lærdal. Tekniske tenester; nivået til kommunale vegar aukar med 0,5 mill.kr. Påplussingane i 2011 (1,3 mill.kr) indikerer at ramma er for låg. Næring; det er lagt til rette at cruiseavtalen kan forlengast i (0,4 mill.kr pr år). Jf. k-vedtak 57/11 om eit infrastrukturtilskot på 5 mill.kr til ein SeaWalk1. Kultur; føresetnaden om årlege tilskot til Luster bad KF vert følgd opp (2,1 mill.kr). I dette ligg også betaling for elevsymjing som tidlegare har gått føre seg ved ungdomsskulen. Denne vil bli nærare presisert. Tilleggs- og nye løyvingar, justert struktur; utover formannskapskontoen og kontoen til lønsoppgjera, er det frå 2012 lagt inn 1,0 mill.kr til ev. utjamningstilskot til legar og/eller ev. barnehage- og skuleaktivitet utover føresett nivå frå

14 Generelt; Det er lagt inn ei viss innsparing ved at ein del kommunale løyvingar (ekskl. løn) ikkje vert priskompenserte for åra 2014 (1,7 mill.kr) og 2015 (2,9 mill.kr). Luster kommune gjer, i forhold til eigne pensjonsutgifter, slike tilpassingar: Budsjetteringsmåte; følgjer opp etableringa av eit «bufferfond pensjon» som omtalt i budsjettrapporten pr. 2.tertial Intensjonen er å føre premieavvika, som kjem fram i aktuarmessige berekningar i pensjonskassene (KLP og SPK), mot dette fondet. Premieavvik er forskjellen mellom det vi må betale i pensjonsutgift(endra likviditet) og det vi er pålagt å rekneskapsføre som pensjonsutgift. Variasjonane som følgjer av premieavvika (+/-) vil på denne måten ikkje slå inn i drifta. Utgiftsnivå; Aukar pensjonsutgiftene (2012) med 8,0 mill.kr. Dette pga. lågare anslag for tilbakeført overskot frå KLP (rekneskapsåret 2011), høgare forventningar til lønsog trygdeoppgjeret (2012) og lågare grunnlagspremie frå finanstilsynet. Auken for åra etter 2012 er ut frå eit samla skjønn redusert til 5,5 mill.kr. Auken i pensjonsutgiftene har kommunen ikkje dekning for eigen økonomiplan. Jf. omtale i budsjettrapporten pr. 2.tertial 2011, der det står (f-sak 97/11): Saldering: «Luster er ein av få kommunar som har dekka premieavvika (utgiftene) over 1 år. Rådmannen meiner vi bør halde fast ved denne delen av ordninga. Dei fleste kommunar gjer dette over 15 år, med den intensjon at dette skal gje jamnare pensjonsutgifter. Det som i realiteten har skjedd er at kommunane no skyv utgifter på ca. 22 mrd.kr føre seg, eit tal som vil auke med nye 7 mrd.kr berre i Dette vil etter kvart kunne skape alvorlege likviditetsproblem i mange kommunar. KRD har nyleg foreslege ei endring, der dekkinga skal skje over 10 år. KS har i sin uttale foreslege ein reduksjon til 5 år. Ved ei dekking av premieavvika (utgiftene) påfølgjande år slik Luster har gjort og gjer vil vi i budsjettet måtte utgiftsføre det som likviditetsmessig vert utbetalt og dette vil variere. Rådmannen vil i sitt framlegg til budsjett for 2012 nytte ein pensjonspremie på 21 % av fastlønspostane for dei som er medlemar i KLP og 13,5 % for dei som er medlemar i SPK. Dette kan syne seg å vera for lite, men vil ev. verta justert i 2. tertial 2012 då vi har fått korrigerte tal frå KLP og SPK.» Det er viktig å merke seg at Luster kommune tek desse utgiftene når dei kjem, medan dei fleste kommunar skyv utgiftene/problema framføre seg. Dersom Luster hadde følgd «kommune-noreg» vil vi i 2012 hatt en ubetalt pensjonsgjeld på mill.kr. Etter at desse justeringane er gjorde, må både budsjettet for 2012 og dei etterfølgjande åra salderast mot bruk av kommunen sitt disposisjonsfond. Dette inneber at driftsinntektene ikkje er tilstrekkelege til å dekke driftsutgiftene. Jf. tabell (mill.kr): Budsjett/økonomiplan Bruk av disposisjonsfondet 7,4 4,6 4,6 4,6 21,2 Dette vil ikkje vere berekraftig over tid. 12

15 Strategi 1: Under kommunestyret sin temadag om kommuneøkonomien 26.mai 2011 drøfta ein i eit eige gruppearbeid om det var interesse for ein sterkare politisk medverknad i budsjettarbeidet. Tilbakemeldingane viste at politisk side bør involverast sterkare. Budsjettarbeidet er dessutan eit politisk ansvar, jf. kommunelova kapittel 8. Oppfølging: Budsjett- og økonomiplanvedtaket legg opp til at formannskapet får i oppdrag å kome med ei tilråding til kommunestyret om korleis økonomiplanen ( ) skal tilpassast for at inntekter og utgifter skal balansere over tid. Ei slik tilråding skal liggje føre innan 1.september Investeringar i Investeringsprogrammet for byggjer i all hovudsak på prioriteringar og prosjekt som ligg i førre økonomiplan. Det er likevel lagt opp til visse justeringar, m.a.: Hafslo barne- og ungdomsskule; Det er tidlegare prioritert midlar til arbeidsmiljøtiltak, oppgraderingar og eit tilleggsareal (9,5 mill.kr). Planarbeidet syner at tilstanden i gamlebygget er dårlegare enn rekna med.. Kostnadsoverslaget er oppjustert til 15,0 mill.kr (skjønn). Kommunestyret ber om ei sak der det vert gjort nærare vurdering av å byggje nytt og fase ut gamlebygget. Hafslo barnehage; kostnadsoverslaget for den nye avdelinga (24 plassar) er oppjustert frå 4,5 til 9,0 mill.kr. Førstnemnde tal er urealistisk for ei ny storavdeling. Nytt anslag inkluderer og midlar til noko oppgradering og grunnerverv og opparbeiding av eit utvida uteområde. Hafslo barne- og ungdomsskule, uteområde; det er sett av 1,0 mill.kr i 2012 til grunnerverv og veg/parkering. Luster ungdomsskule - nytt prosjekt; 2,5 mill.kr til ei ny varmepumpeløysing i (2012) som vil kunne gje ein vesentleg reduksjon i bruken av oljefyring. Det vil bli vurdert om dette anlegget bør koplast saman med Luster bad. Kommunestyret ber om ei nærare vurdering av alternativ med utvida bruk av elektrokjel, økonomien og omfang av prosjektet. Det er sett av 15 mill.kr til investeringar i høve samhandlingsreforma. Førebels avsettemidlar til omsorgsbustader Hafslo inngår i beløpet. Bruken av dei samla midlane må vurderast innafor prosjektet Luster lokalmedisinske senter, jf. eige k- vedtak i Renoveringa av rådhuset; Prosjektet har vore utsett i mange økonomiplanprosessar. Ein legg no opp til ny utsetting til Kvar av sekkepostane bygg- og anleggsutvikling er justerte ned til 1,0 mill.kr årleg. Påtenkt løyving til felles IKT-tiltak er auka til 1,0 mill.kr årleg. Luster bad; finansieringsplanen er tilpassa slik at kommunen tek over ansvaret der bidraga frå næringslivet og nabokommunar har vore overvurderte. 13

16 Budsjettet, økonomiplanen og planleggingsprogrammet har alle fokus på å få klårgjort bustadfelta Beheim 2 (Hafslo), Verket 2 og Salen (Gaupne) og Bolstadmoen (Skjolden) for utbygging. Det klårt største investeringsprosjektet i 2012 vil liggje i sluttføringa av Luster bad. Til dette vert det i 2012 løyvd nær 25 mill.kr. Strategi 2: Under gruppearbeidet på kommunestyret sin temadag om kommuneøkonomien 26.mai 2011 drøfta ein om det kunne vere aktuelt å innføre eit «tak» på lånegjelda og/eller kapitalutgiftene. Tilbakemeldingane viste at dette bør vurderast. Oppfølging: Førre budsjett og økonomiplan la opp til store investeringar og låneopptak i og var deretter prega av tilsvarande låg investeringsaktivitet, særleg i For å jamne ut dette og for at økonomiplanen skal bli ein meir realistisk styringsreiskap, vert det no lagt opp til eit lånenivå på inntil 18 mill.kr årleg frå Det inneber at kommunen, etter at kompensert mva og ev. tilskotsmidlar er rekna inn, vil kunne investere for brutto mill.kr årleg. Luster kommune vil frå og med 2013 betale ca. 22 mill.kr i årlege låneavdrag. Nye lån på inntil 18 mill.kr pr. år inneber difor at den langsiktige gjelda vil bli stabilisert og svakt redusert. Det vil vere heilt avgjerande for at kommunen skal kunne møte ein ev. renteauke og sikre dagens tenestenivå. 14

17 Planleggingsprogrammet for Planleggingsprogrammet er eit program for kommunen sitt planarbeid dei 4 neste åra, dvs. at det har same tidshorisont og blir rullert på same måte som økonomiplanen. Planprogrammet skal vere avstemt med økonomiplanen både når det gjeld oppgåver og ressursbruk. Det nye planleggingsprogrammet gjev ein samla oversikt over nye generelle planar som skal utarbeidast, ulike typar av reguleringsplanar og tilhøyrande utgreiingsarbeid. Programmet gjev dessutan ein status for gjeldande planar. Kommuneplanen sin generelle del vart vedteken av kommunestyret i Denne planen fastset mål for utviklinga i kommunen på ei rekkje område. Det er også sett opp tiltak som skal gjennomførast for å nå desse måla. Kommuneplanen sin arealdel er ein overordna arealplan. Gjeldande plan vart vedteken av kommunestyret i 2008 og gjeld i 12 år. Han byggjer på den generelle delen av kommuneplanen, han gjeld i heile kommunen og er juridisk bindande for arealbruk og byggjetiltak. Plan- og bygningslova innførte i 2008 eit krav om utarbeiding av kommunal planstrategi. Etter lova skal det nye kommunestyret ( ) vedta sin kommunale planstrategi i løpet av Dette vil bli følgd opp. Kommunestyret ( ) handsama i 2011 Kommuneplan og råd for planstrategi. I denne saka summerte ein opp status for gjennomføringa av kommuneplanen frå 2007 og gav råd til nytt kommunestyre om utforminga av planstrategien før ein rullerer kommuneplanen. Ved vedtak av planstrategien i 2012, må kommunestyret m.a. ta stilling til om gjeldande arealdel skal vidareførast eller reviderast. Kommunestyret må vedta både planstrategi, kommuneplan og reguleringsplanar. Formannskapet fungerer som kommuneplannemnd, medan plan- og forvaltningsstyret tek seg av oppgåver knytt til utarbeiding av reguleringsplanar og dispensasjonssaker. Det er sett krav i lovverket om at alle kommunar skal ha eit planregister, m.a. for at brukarar kan nytte elektroniske byggjesøknader. Luster kommune fekk på plass sitt register i I fleire nye lover er det teke inn reglar som stiller sterkare krav til samordning av ulike omsyn. Dette gjeld t.d. krav om vurdering av tryggleik gjennom utvida ROS-analysar. Kommunane har også fått pålegg om nye planoppgåver både i plan- og bygningslova og i særlover. Spesielt gjeld dette føremålsparagrafen i plan- og bygningslova med sterk vektlegging av miljø og berekraftig utvikling, og dei nye lovene om folkehelse og naturmangfald. Luster kommune vil følgje opp desse. 15

18 I. KOMMUNEN SINE DRIFTSINNTEKTER 13 % 3 % 12 % Brukarbetalingar/sals og leigeinntekter Overføringar 11 % Rammetilskot 29 % 32 % Skatt på formue og inntekt Eigedomsskatt Konsesjonsavgifter Kommunen sine samla inntekter har ein forventa vekst på 6,2 % frå Samla driftsinntekt har ein vekst på ca 25 mill.kr. I rammetilskotet ligg 6,4 mill.kr som er knytt til samhandlingsreforma. Nedanfor er dei einskilde inntektsartane omtalt. Brukarbetaling/leigeinntekter Det er i budsjett 2012 lagt inn ei viss differensiering av auken i avgifter og betalingssatsar. Jf eiga sak. Følgjande satsar bør særskild nemnast: Barnehage: Betalingssats for ein 100%-plass i barnehage vert frå 2012/13 sett til kr 2.330,- pr månad, tilsvarande maksimalprisen. Alternative plasstorleikar vert sett til 60% og 80%. Desse alternativa vil koste 70%, respektive 90%, av full pris. Skulefritidsordninga (SFO): Gjeldande satsar vert regulert i samsvar med prisutviklinga. Det vil likevel verta føreteke ei korrigering, slik at timar brukte til leksehjelp vert gratis (statleg føring). Husleige omsorgsenter/betaling for omsorgsplass: Det vart i budsjettet for 2010 føreteke ei regulering av husleige tilsvarande gjengs husleige. Det er i 2012 berre gjort ei regulering tilsvarande prisutviklinga. Årsavgifter vatn og kloakk: Satsane for vatn er auka med 4% og satsane for kloakk er auka med 5% frå Dette gjev nær 100 % inndekning. Byggesaksgebyr: Det er pålegg om å innføre byggesakstilsyn og det er vedteke å kjøpe tenesta hjå SBR-IKS. Det er føresett at utgiftsauken skal finansierast med avgiftsauke. Dette gir ein større auke i byggesaksgebyra, om lag 30 %. Gebyr for feiing og tilsyn. Det vert lagt opp til ei omlegging av gebyra der frekvens på feiing vil differensiere gebyret. Gebyr vert i intervallet kr pr pipe pr år. 16

19 Prisar næringsareal. Prisen på næringsareal på Gaupne- og Røneidsgrandane var uendra i mange år. Frå 2011 vart prisen auka frå 35 kr pr m2 til 150 kr pr m2. Frå vil prisen bli auka tilsvarande prisutviklinga. Utover ovannemnde endringar er det i 2012 føresett ei framskriving av dei fleste kommunale avgifter og betalingssatsar tilsvarande prisutviklinga. Overføringar Overføringar er dels frie inntekter, men også ein del inntekter som er bunde opp mot nivået på tenesteproduksjonen. Av dei største postane kan nemnast: Konsesjonskraftvinst Luster har ei samla konsesjonskraftmengde på 230 Gwh. Luster kommune har berre rett til uttak tilsvarande allmennforsyninga i kommunen pluss eigeforbruket i kraftstasjonane pluss den straum som kjem frå fjernvarmeanlegg eller tilsvarande der ein nyttar biobrensel. I 2011 vart det semje med fylkeskommunen om korleis kommunen som primær uttakar bør stipulere nivået på allmennforbruket. Dette vert no fastsett fyrst når vi kjenner forbruket pr Ein førebels prognose for 2012 tilseier at kommunen vil kunne ta ut 85 Gwh. I budsjettvedtaket for 2012 vil liggje eit eige punkt om konsesjonskrafta, med slike element: Konsesjonskrafta til eige bruk vert teke ut til sjølvkost. Næringslivskundar får tilbod om kjøp av kraft til 33 øre pr kwh + påslag + mva. gjennom eittårskontraktar for Kundar med tariff T4 1 får tilsvarande tilbod. Prisen til næringslivskundar er basert på gjennomsnittleg spotpris dei siste 5 åra ( ). Dette er same metode som har vore nytta dei siste åra. Denne ligg innafor dei konkurransereglar vi må følgje. Grunnlaget for 2012-prisen (33 øre pr kwh ++) ligg i følgjande priser: 2006: 39,6 øre pr kwh 2007: 20,6 øre pr kwh. 2008: 32,4 øre pr kwh 2009: 30,6 øre pr kwh. 2010: 41,4 øre pr kwh Resterande kraft vert seld i samsvar med kommunestyret sin sikringsstrategi. Det er i 2012 budsjettert med slik vinst av konsesjonskraftsalet: Bruk til eigne bygg mv 12,5 Gwh 0,0 mill kr Sal til næringslivskundar 12,0 Gwh 2,2 mill kr Sal i marknaden 60,5 Gwh 14,5 mill kr Sum 16,7 mill kr Øyremerka statstilskot ressurskrevjande brukarar Dette er øyremerka statlege midlar innretta mot brukarar med store hjelpebehov. Staten dekker 80% av ev lønskostnader som overstig kr ,- pr brukar. 17

20 Mva-kompensasjon I 2012 er budsjettert med ein forventa mva-kompensasjon på 7,5 mill kr (drift) og 10,0 mill kr (investeringar). Begge delar vert ført som driftsinntekter, jf regelverket. Kommunestyret har vedteke at forventa kompensasjon i høve Luster bad skal nyttast til delfinansiering av anlegget. 6,0 mill kr av kompensasjonsbeløpet på investeringssida vil difor gå tilbake som eigenkapital til denne investeringa. Dette oppfyller det statlege kravet om at minst 60% av mva-kompensasjon (investeringar) skal nyttast til eigenkapital i Det skjer no ei systemomlegging som inneber at mva-kompensasjon (investeringar) etterkvart vert nytta fullt ut som eigenkapital til investeringar. Omlegginga skjer i løpet av 5 år, slik at minst 20 % av mva-kompensasjonen i 2010 skulle nyttast slik, minst 40 % i 2011 skal nyttast slik, minst 60 % i 2012, minst 80 % i 2013 og 100 % i Dette vil auke presset på driftsøkonomien og gje ei svekking av driftsbalansen dei nærmaste åra. Samstundes vil det redusere lånebehovet. Økonomiplanen føresett overføringar til investeringsrekneskapen i samsvar med denne endringa. I tillegg er nivået redusert som følgje av forventa lågare investeringstakt. Skatt på formue og inntekt Det kommunale skatteøre for personlege skattytarar er sett til 11,6 % for 2012, dvs ein auke på 0,3%-poeng i høve Eigedomsskatt Det er i 2012 budsjettert med 56,5 mill kr i eigedomsskatt, 3,652 mill kr meir enn budsjettert skatt Dette er i samsvar med vedteken endring av skattlegging frå kraftanlegg. I 2013 er eigedomsskatten ytterlegare auka med 6 mill kr i samsvar med vedteken endring, Vidare i økonomiplanperioden er inflasjonstapet innarbeidd. Sistnemnde føresetnad er usikker. Rammetilskot Rammetilskotet for 2012 er budsjettert med 135,5 mill kr. Dette i samsvar med regjeringa sitt statsbudsjett. I rammetilskotet er innlagt overføringar på 6,4 mill kr til samhandlingsreforma. Konsesjonsavgift Det er budsjettert med konsesjonsavgifter på 14,7 mill kr. I samsvar med regelverket er heile summen fondsavsett. Det er tilbakeført 10,0 mill kr til finansiering av tiltak i driftsbudsjettet og kr ,- til naturarvprosjektet. 18

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

Rådmannen i Luster legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2012 og tilhøyrande økonomiplan og planleggingsprogram for 2012-15.

Rådmannen i Luster legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2012 og tilhøyrande økonomiplan og planleggingsprogram for 2012-15. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Rådmannen sitt framlegg 27. oktober 2011 FØREORD Rådmannen i Luster legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2012 og tilhøyrande

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1778 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-18, planleggingsprogram 2015-18. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret godkjenner årsbudsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Møtedato: Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: : 25.11.2015 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP Eigedomsskatt Naturressursskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter I tillegg Grunnrenteskatt og overskotsskatt. Dette er skattar som i sin heilheit går til staten. - Side 1 - Eigedomsskatt

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 11/1291

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 11/1291 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kjell Sverre Snøtun Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 11/1291 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2011. Budsjettendringar 2011 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ikkje merknader

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538 Rekneskapsrapport og budsjettregulering pr 2.tertial 2008 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ikkje merknader til utarbeidd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/2688

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/2688 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/2688 Rekneskapsrapport 2. tertial 2010/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ikkje merknader til rekneskapsrapport

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12. Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Saksprotokoll Kommunestyret 13.12.2012 Sak: 106/12 Tittel: :: Kommunale avgifter og betalingssatsar 2013 Arkivsak: 12/3133 Behandling: Informasjon frå rådmannen og skriv om matrikkelgebyr vart lagt fram

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 02.11.2015 85/15 Saksbehandler: Stein Kittelsen Arkiv: 145

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen Ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen Ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET OG NÆRINGSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.11.2012 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2017, økonomiplan og planleggingsprogram Formannskapet si handsaming etter off. ettersyn.

SAKSFRAMLEGG. Budsjett 2017, økonomiplan og planleggingsprogram Formannskapet si handsaming etter off. ettersyn. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/2911 Budsjett 2017, økonomiplan og planleggingsprogram 2017-2020. Formannskapet si handsaming etter off. ettersyn. Formannskapet si

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.02.2015 Dykkar dato 16.01.2015 Vår referanse 2015/860 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00

MØTEINNKALLING. Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 25.09.2014 Tid: 09.00, NB! Gruppemøte kl. 08.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Økonomiutval Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Stad: Kommunestyretsalen Arkivsak: 12/00526 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013

Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Luster kommune Notat Til: Kommunestyret Frå: Rådmann Jarle Skartun Kopi: Arkivsak Arkivkode Dato 13/2147 151 13.12.2013 Sak: Kjøkkenorganisering Bakgrunn Formannskapet bad i møte onsdag 11. desember om

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2015 Dykkar dato 14.01.2015 Vår referanse 2015/731 331.1 Dykkar referanse 14/2906 Os kommune Postboks 84 5202 Os Os kommune - budsjett

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2013 PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane: - Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30

MØTEPROTOKOLL. Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014. Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 15.10.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 15.30 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 20.08.2013 057/13 Kåre Beite Kommunestyret 19.09.2013 059/13 Kåre Beite Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: L81 Arkivsaknr 13/525 Hellandshaugane

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/1113-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/1113-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/1113-6 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 FORMANNSKAPET SIN TILRÅDING: I samsvar med formannskapet sitt framlegg i sak137/12 i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Budsjettjusteringer desember 2014

Budsjettjusteringer desember 2014 Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2015 Arkivsak: 15/1144 Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapet 30.11.2015 sak 90/15 Formannskapet si einstemmige

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 11.11.2014 083/14 VBA Komite Drift 12.11.2014 035/14 VBA Komite Forvaltning 13.11.2014 105/14 VBA Formannskap 18.11.2014 088/14 VBA Sakshandsamar:

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer