SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/2688

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/2688"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/2688 Rekneskapsrapport 2. tertial 2010/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ikkje merknader til rekneskapsrapport pr 2. tertial Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2010: a. Reserveposten løn vert auka med kr ,-. b. Tenesteområde Pleie og omsorg vert styrka med kr ,-. c. Barnevernstenesta vert styrka med kr ,-. d. Konsesjonskraftvinsten vert auka med kr ,-. e. Posten tilleggsløyvinga og nye løyvingar vert redusert med kr ,-. 3. Kommunestyret vedtek slik endring i investeringsbudsjettet for 2010: Omsorgsbustader Gaupne vert auka med 5,150 mill kr. Løyvinga vert finansiert ved statstilskot 2,6 mill kr, resten ved auka låneopptak. Påtenkt løyving i gjeldande økonomiplan for 2011 vert tilsvarande redusert, med same finansieringsdeling statstilskot/kommunalt lån. Endringa skuldast forsert framdrift. 4. Kommunestyret utset handsaminga av søknadene frå Luster bygdautval og Indre Hafslo Bygdalag til budsjetthandsaminga for Kommunestyret oversender søknad frå Hafslo bygdelag til Luster kyrkjeleg fellesråd for vurdering og ev prioritering innan den investeringsramma fellesrådet får frå kommunen.

2 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Søknader frå 3 bygdelag om tilskot Samandrag: Rådmannen legg her fram sin rekneskapsrapport for s 8 første månader (tertial 2) og tilrår i den samanheng at det vert gjort visse budsjettendringar. Det vert i saka og rapportert i høve kommunen sine plasseringar i aksjefond, samt den sikring av konsesjonskraft som er gjort med grunnlag i kommunestyret sin risikostrategi. I tillegg vert lagt fram søknader frå 3 bygdelag om prosjektmidlar til ulike investeringsprosjekt. Utval som har vedtaksmynde: Kommunestyret. Fakta og vurderingar: FRIE INNTEKTER Tal i 1000 kr R 2010 B 2010 R 2009 B tertial heile 2.tertial heile Skatt på formue/inntekt Rammetilskot Eigedomsskatt Konsesjonsavgifter Andre direkte tilskot Sum frie inntekter Det er pr bokført frie inntekter på 197,5 mill kr, medan tilsvarande tal i 2009 var 197,1 mill kr. Tala er ikkje samanliknberre, då det i 2009 vart gjort ei forholdsvis stor korrigering av skatt for etterskotspliktige i desember. Denne korrigeringa vil vi ikkje få i Sist mottekne prognosemodell frå KS tilseier at vi vil få frie inntekter på nivå med eller litt i overkant av det som er budsjettert. FINANSUTGIFTER OG -INNTEKTER Tal i 1000 kr R 2010 B 2010 R 2009 B tertial heile 2.tertial heile Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto finansutgifter Det er pr bokført renteinntekter på 6,5 mill kr. Kapitaliseringa av renteinntektene gjer at noko fyrst vil verta inntektsført seinare på. Kommunen har ein stor del av midlane sine plasserte i bank Dette gjev no ei avkasting på ca. 2,7%. Det kan verta ei innsparing i renteutgiftene i 2010 i høve til det som er budsjettert, dette med bakgrunn i at renteveksten har vore mindre enn det som var føresett sist haust. Plasseringa i aksjefond har pr dato slik endring i høve til status pr (mill kr): Verdi Verdi pr Endring ,4 39,8 6,4 %

3 Utviklinga har så langt vore positiv, men framtida er usikker. TENESTEOMRÅDA Pr er kommunen si drift på dei ulike tenesteområda slik: Tal i KR Rekneskap Budsjett Budsjett Forbruk (%) Folkevalde ,9 Administrasjon ,2 Barnehage ,2 Grunnskule ,2 Helse ,1 Sosial ,9 Pleie og omsorg ,0 Teknisk ,5 Næring/naturforvaltning ,5 Kultur ,6 Sum ,8 Kolonne 1: Viser kommunal nettoutgift pr Kolonne 2: Viser kor stor del av budsjettet som skulle vore brukt pr dersom alle innbetalingar og utbetalingar hadde kome samtidig som i Kolonne 3: Viser storleiken på budsjettet for Kolonne 4: Viser kor stor %-del av s budsjett som var brukt pr Oversikten syner forbruk på dei ulike tenesteområda. Som kolonneforklaringane viser er det vanskeleg å trekke slutningar ut frå ovannemnde tal. Ser ein t.d. på barnehagane er det så langt brukt svært lite både i kroner og prosent. Det har samanheng med at alle statstilskota no er bokførte, men dette ikkje vart tilfelle på same tid i fjor. Det er altså berre kommunale utgifter som står att. I praksis må vi difor nytte desse tala som ein inngang til nærare analyser tenesteområde for tenesteområde. Lønsoppgjeret for 2010 og overheng frå 2009 som var budsjettert på ein reservepost løn vil i 2010 få ein sprekk på ca. 1 mill kr. Dette har samanheng med at rammene i det sentrale oppgjeret vart høgre enn stipulert. Rådmannen vil tilrå at budsjettet vert styrka med tilsvarande sum. I tillegg syner området pleie og omsorg eit forholdsvis stort forbruk (68%). Delar av meirforbruket vil kunne dekkast ved at det i 2010 er lægre aktivitet på institusjonsdrifta enn i Det er likevel naudsynt å styrke området med bakgrunn i overskridingar på postane ekstrahjelp og overtid, ressurskrevjande brukarar og brukarar i heimetenesta som pga sjukdom har kravd ekstra. I tillegg har nedtrappinga av tal sjukeheimplassar vorte gjennomført noko seinare enn føresett budsjettet. Rådmannen orienterte om delar av dette på temadagen i kommunestyret 27.mai i år. Vi følgjer no opp dette med å tilrå at pleie og omsorg vert styrka med 1 mill kr. Tenesteområdet sosial syner pr eit forbruk som er i samsvar med budsjettet. Men det er kome melding frå Sogndal kommune om at fleire nye barnevernstiltak vil gje ein sprekk på totalt kr ,-. Av dette er kr ,- tiltak i familien, medan resten (kr ,-) er tiltak utanfor familien. KONSESJONSKRAFTA

4 1. tertial 2010 vart det synleggjort at kommunen i 2010 vil få ein vesentleg høgare vinst på konsesjonskrafta enn budsjettert. I 1. tertial vart det difor vedteke at budsjettert forbruk av bufferfond (1,5 mill kr) gjekk ut, i tillegg til at vi dekka eit særskilt oppgjer mot fylkeskommunen (1,2 mill kr). Sjølv med desse inndekningane, kan vi auke budsjettert konsesjonskraftvinst med i overaknt av 1,5 mill kr. Kommunen har vedteke ein ny strategi for sal av konsesjonskraft. Denne gjeld handel for år 1-3 etter budsjett ( ). I strategien står m.a. følgjande: Det fastsettes ein normalstrategi for sikring der sikringen startar 3 år i forkant av det aktuelle som skal sikrast. Sikringsnivået i normalstrategien skal vere 8,33% i kvart kvartal. Tidspunktet for sikringa skal innanfor kvartalet veljast med mål om å oppnå best mulig sikringspris. Prissikring utover fastsett normalstrategi eller reduksjon av allereie sikra volum kan skje når det er grunngjeve i ei prisforventning som forsvarer denne type agering. Som prisforventning skal brukast siste tilgjengelege køyring av samarbeidspartnar sin modell. Avgjerd om avvik frå fastsett normalstrategi skal avgjerast av formannskapet i Luster Kommune. Det er for åra lagt til grunn ei total kraftmengde på 80 Gwh/år. Kraftmengda vil verta tilpassa den forståing som no er etablert med fylkeskommunen. Av totalt kvantum er føresett at 25 Gwh vil verta nytta til eigne bygg + næringslivskundar. Det er etter dette att ei kraftmengde på 55 Gwh årleg. Denne vert seld etter den nye strategien. Sikring i 1. og 2. kvartal 2010 syner slike mengde (Mvh) og snittpris: Total Sum sikra Mengd e Mengde Snittpris Mengde Snittpris Mengde Snittpris Mwh total/år sikra pr Mwh Sikra pr Mwh sikra pr Mwh 1. kv ,2 2. kv kv kv Året ,5 Sum Dersom vi følgjer denne strategien, vil vi ved inngangen av 2011 ha sikra 33% av totalen (55 Gwh) dette, ved inngangen av 2012 ha sikra 66% dette og og ved inngangen av 2013 ha sikra 100% dette. Tabellen over viser kva mengder (Mwh) som så langt er sikra og kva priser (kroner) som er oppnådde. Det er førebels for tidleg å prognostisere kva vinst vi vil kunne oppnå dei respektive år. Til det er førebels sikra mengder for små. INVESTERINGAR Omsorgsbustader Gaupne: Prosjektet er kome lenger i gjennomføring enn det budsjettet la opp til. Av løyving avsett i 2011 på 6,550 mill kr må 5,150 mill kr flyttast fram til Løyvingane i 2011 vil gå tilsvarande ned. Prosjektet vil likevel få ei mindre overskriding, dette pga vesentleg meir masseutskifting i grunnen enn føresett. Dette vert omsynteke i budsjettet for Auka løyving til Omsorgsplassar Gaupne: 5,150 million kroner.

5 SØKNADER OM TILSKOT/FINANSIERING Veglys Indre Hafslo; Søknad frå Indre Hafslo Bygdalag om å setje opp veglys på Indre Hafslo. Søknaden er redusert til å gjelde strekninga Lambhaug Fet kyrkje (1200m) / 30 lyspunkt. Opphavleg søknad gjaldt strekninga frå Fet via Lundshaugen til Lambhaug / 59 lyspunkt. Ein søkjer om økonomisk tilskot til å dekke innkjøp til anlegget på kr ,-. Brukte stolpar (lysløypa på Josvanger) og dugnadsinnsats (325 arbeidstimar og 60 timar gravemaskin) er eigeninnsatsen. Opplegget verkar realistisk og kostnaden vil vera i storleiksorden som omsøkt inkl. mva, med atterhald om at gammal kabel kan nyttast om att. Søknaden gjeld og overtaking til kommunal drift/ vedlikehald av det nye anlegget. Driftsutgift/år vil vere inntil kr ,- (straum/vedlikehald) der ein slepp nytt abonnement, då anlegget kan koplast til eksisterande. Basert på tidlegare handsaming av veglyssaker/retningslinjer er det ikkje grunnlag for å prioritere nye lysanlegg administrativt. I rådmannen sitt budsjettframlegg for 2011 ligg det, jf orientering på k-styret sin temadag om økonomi 27.mai 2010, framlegg om å redusere driftsutgiftene til veglys. Den aktuelle strekninga har ikkje vore prioritert i tidlegare drøftingar. Stor eigeninnsats gjev likevel tiltaket aktualitet. Rådmann konkluderer alt i alt med at tiltaket bør vurderast i høve andre tilsvarande innspel som måtte kome i budsjettprosessen (2011). Gangveg Luster; Søknad frå Luster bygdautval om restfinansiering av gangvegprosjekt i Luster i 2009, søknad om tilskot på kr ,-. Det har vore arbeidd med to parsellar, forbi skuleplassen ved Dale skule og på strekninga Døsen taubanekaien. Det manglar ein del arbeid før anlegget er ferdigstilt; rekkverk og fast dekke. I kommunal trafikktryggingsplan er tiltak ved taubana og Døsen omtala, men då med tanke på flytting til oversida av fylkesvegen. Tiltaket har ikkje vore prioritert og gangvegen er no bygt på nedsida. Det har ikkje vore gjort noko planarbeid av Statens vegvesen eller kommunen, men det er gitt løyve til å gjennomføra tiltaket etter nærare føresetnader. Søkaren legg fram oversyn med sum kostnader på totalt kr ,-. Kommunen har ihht tidlegare søknader løyvd kr ,- (gjeldande tilskotsordning og politiske vedtak). Vidare er nokre kostnader v/skulen betalt direkte av kommunen. Det er utført dugnadsarbeid notert til ca 560 timar, noko timar som hjelpesmann til gravemaskin og bruk av private traktorar på ca 30 timar. Rådmannen stiller seg undrande til at det er nytta så store økonomiske midlar til prosjektet utan at ev kommunal finansiering er avklart og tilrår at søknaden ev vert handsama som innspel til budsjettet for Kyrkjegard Hafslo; Søknad frå Hafslo bygdelag om tilskot til utbetring og opparbeiding av friareal kring Hafslo kyrkje. Det har tidlegare vore søkt om tilskot til eit større tiltak. No har prosjektet vorte tilpassa, kostnadsråma er ca kr ,- pluss dugnadsarbeid. Søkjar har fått god støtte frå opplysningsvesenets fond, noko som har gitt grunnlag for å gjennomføre prosjektet. Det gjenstår kr ,- som ikkje er finansiert og bygdelaget søker kommunen om dette beløpet. Rådmannen har tidlegare gitt melding om at han ev vil legge saka fram utan prioritering. Rådmann finn det og naturleg at eit ev tilskot går via fellesrådet, der kommunen yter eit årleg beløp til mindre investeringar. Dette beløpet kan i budsjetthandsaminga ev regulerast for å ta omsyn til eit slikt tilskot. Jf elles tilråding til vedtak pkt 5. Dato: Tore Eriksen Jan Kåre Norberg rådmann økonomisjef Særutskrift skal sendast: m/kopi til:

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 Vidare utvikling av Heggmyraneområdet Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune løyver eit næringslån stort kr 3 mill til etablering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011

ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 SOGNDAL KOMMUNE Framlegg frå formannskapet 25 november 2011 Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011 side: 1 INNHALD 1. Innleiing og samandrag... 2 2. Samfunnsutvikling

Detaljer

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Firda Møtedato 24.09.2014 Kl. 09.00 11:30 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.12.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2011 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 7 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 9

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - utlegging til offentleg ettersyn

Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - utlegging til offentleg ettersyn AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 043/15 Formannskapet 18.06.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/42-15/4868 K1-143, K1-145 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 12.06.2015 Kommuneplanen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014. Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014. Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 111/14 Formannskapet 27.11.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Oddbjørn Ese K1-151 14/730 Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018 Rådmannen si tilråding Med

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: 01.03.2011 Møtetid: Kl. 13.00 14.00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 001/11-007/11 Tilstades på møtet: Kåre Olav Svarstad Nina Grotle Espen Gulliksen

Detaljer