Saksprotokoll. Kommunestyret Sak: 107/09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09"

Transkript

1 Saksprotokoll Kommunestyret Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan og planleggingsprogram Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders Bolstad: 1 f) vert endra til: Grunnskulen : Driftsramma vert auka ved kr Kommunestyret vil i 2010 ta ein prinsipiell gjennomgang av skulestrukturen. Budsjettekst om skuletilpassingar på sidene 6,31 og 32 vert strokne. Framlegget vart samrøystes vedteke. Framlegg frå V v/jon Ove Lomheim: Pkt. 8b (subsidiert straum til næring) går ut. Forventa meirinntekter kr ,- går til styrking av posten nærmiljøanlegg/kulturaktivitet (385). Framlegget fekk 2 røyster og vart ikkje vedteke. Framlegg frå Frp v/ernst Veum: Nye større investeringar vert utsett inntil neste regulering av økonomiplan. Dette gjeld likevel ikkje anlegg som har vore ute på tilbod, tilrettelegging av bustadfelt og næringsområdet på Galdatoppen. Framlegget fekk 3 røyster og vart ikkje vedteke. Det vart til slutt røysta samla over formannskapet si tilråding med vedtekne endringsframlegg. Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram vart samrøystes vedteke. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2010 av med slike endringar og presiseringar: a. Følgjande feil vert retta: Side 7, 3. linje: Det skal stå 2011, ikkje 2008.

2 Side 45, overskrifta Omsorgsplassar (sone 2 og 3). (Sone 2 og 3) vert stroken. Side 45, det er 8 omsorgsplassar i Luster, ikkje 7. b. Folkevalde: Ny aktivitet 2010: Vedta organisasjonsmodell for drift av Luster bad. c. Administrasjon: Ny aktivitet 2010: Gjennomføre medarbeidarundersøking ultimo d. Pleie og omsorg / tekniske tenester: Utgiftene i høve Alarmsentralen (tryggleiksalarmar / brannalarm) vert auka med kr til kr , fordelt med brannalarm kr , tryggleiksalarmar kr e. Kultur: Utgiftene til biblioteket vert auka med kr for kjøp av IKT utstyr i høve utlånssamarbeid med resten av fylket. f. Grunnskulen : Driftsramma vert auka ved kr Kommunestyret vil i 2010 ta ein prinsipiell gjennomgang av skulestrukturen. Budsjettekst om skuletilpassingar på sidene 6,31 og 32 vert strokne. g. Eigedomsskatten for 2010 vert auka med kr h. Pensjonspremie KLP vert redusert med 1,2 mill kr. i. Renteutgifter vert auka med kr j. Barnehage og grunnskule: Budsjettekstane i høve oppvekstsenter vert skriven slik at desse ikkje speglar formannskapet si tilråding i sak 121/09, men kommunestyret sitt endelege vedtak i sak 77/09. k. Sosial: Rådmannen vert beden om vurdere aktuelle styringsmål for NAV Luster i arbeidet med 1.budsjettrapport Styringsmåla bør i utgangspunktet relaterast til 1) Ungdom med norsk eller vestleg bakgrunn, 2) Innbyggjarar > 18 år med annan etnisk bakgrunn og 3) Andre innbyggjarar > 18 år. l. Administrasjon: Rådmannen vidarefører dagens praksis ved at disponeringa av ev ledige stillingsressursar hos rådmannen vert drøfta i formannskapet før utlysing. m. Barnehage: Ved vurderinga av plasstorleikar frå og med 2011/12 skal ein og vurdere innføring av ei felles ferieordning (2 veker) for alle barnehagane. I tilknyting til dette skal ein og vurdere om SFO i større grad enn i dag bør koplast til barnehagane i feriane. n. Barnehage: Rådmannen vert beden om å leggje opp til ei rimeleg harmonisering av driftsløyvingane til dei ulike barnehagane. o. Grunnskule: Arbeidet med å etablere fellessystem for administrasjon og drift vert vidareført. Ein må vidare syte for at gode erfaringar frå særskilde satsingar/prosjekt kjem alle einingar til del. p. Grunnskule: Likestilling nytt mål: Det skal arbeidast aktivt for å få fleire mannlege lærarar inn i grunnskulen i Luster. q. Tekniske tenester: Kommunestyret viser til eige vedtakspunkt i budsjettet for 2009 (1.1.k) og seinare vedtak i k-sak 81/09. r. Teknisk tenester: Rådmannen får i oppdrag å vurdere driftsnivået innanfor teknisk drift utover den vurdering som skal gjerast etter k.sak 60/09. s. Pleie/omsorg: Personar med nedsett funksjonsevne sitt behov for bistand i høve ferie og fritid skal vurderast ved føreståande gjennomgang av gjeldande regelverk og kriterium. 2. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til investeringsbudsjett for 2010/ økonomiplan med slike endringar og presiseringar: a. Løyvinga til Luster bad vert i talbudsjettet endra frå tenestestad til b. Løyvinga til avløpstiltak vert i talbudsjettet endra frå tenestestad til c. Det uspesifiserte innsparingskravet Generell reduksjon drift, jf tabell side 78, vert for åra tilpassa slik at Sum endringar = avvik svarar til (Avvik) lenger oppe i tabellen.

3 d. Driftsramma til grunnskule vert auka med kr for 2011, jf punkt 1.f over. Det uspesifiserte innsparingskravet generell reduksjon drift vert auka tilsvarande. e. For Sosiale tenester vert det i økonomiplanteksten skrive inn følgjande tekst: Dei kvalifiseringsmidlar NAV Luster mottek som øyremerka løyving vil i 2011 inngå i kommunen sitt rammetilskot. Budsjettet for 2011 bør tilpassast dette. f. Det skal fremjast ei eiga politisk sak om sal av Jostedal eldresenter. g. Anleggsutvikling vert auka med 0,5 mill kr i 2010 relatert til naudsynt ekstraarbeid i høve Eide bru. Auken vert teken frå disposisjonsfondet. h. Galdatoppen/Hafslo næringsområde (side 64): Budsjetteksten vert endra til: Det er løyvd kr ,- til planarbeid i Utarbeid reguleringsplan er vedteken i k-sak 96/09. Kostnaden ved utbygging av feltet er ikkje klarlagt. Det er førebels ikkje sett av økonomiske midlar til etablering og opparbeiding av området. Utbygginga er føresett finansiert over næringsfondet med delvis refusjon frå salsinntekter. Før ein startar utbygginga vil ein vurdere utnyttinga av eksisterande næringsområde og vurdere deltiltak slik at investeringa kan strekkast noko ut i tid. Kommunestyret vil få framlagt eiga sak. i. Bilar maskiner Teknisk drift (side 56). Siste setninga i budsjetteksten vert sletta. j. Bustadfelt infrastruktur (side 59): Budsjetteksten vert endra til: Kommuneplanen sin arealdel legg til rette for ny bustadbygging i kommunen. Ut frå planstatus og behov peikar budsjettet på 4 kommunale felt for vidare arbeid: Borhaug; Reguleringsplan ligg føre og det er gjennomført arkeologiske utgravingar. Prosjektering og grunnerverv er ikkje starta opp. Vidare arbeid må tilpassast økonomi, behov/etterspørsel og kapasitet. Kommunestyret vil i 2010 få seg førelagt ei eiga sak om utbyggingskostnad og vidare framdrift/prioritet. Beheim; Geotekniske undersøkingar pågår. Reguleringsplanlegging og prosjektering er ikkje starta opp, men feltet skal ha prioritert i 2010 med mål om byggeklare tomtar hausten Haugane/Tandle; Geotekniske undersøkingar pågår. Reguleringsplanlegging i samsvar med planleggingsprogrammet, mål om byggeklare tomtar i Bolstadmoen; reguleringsendring i samsvar med planleggingsprogrammet med mål om byggeklare tomtar i 2012, men om mogleg alt i 2011 ved hjelp av konsulent. Alt plan- og reguleringsarbeid i tilknyting til nye bustadfelt skal ha høgste prioritet og kan såleis føre til at andre oppgåver i planleggingsprogrammet må skyvast i tid. I budsjettet/økonomiplanen er det sett av 1,5 mill kr kvart år. Dette er å sjå på som ei kommunal nettoløyving der salsinntekter av tomter er tekne til inntekt. Eit anslag er klårgjering av 10 tomtar pr år og at kommunal nettoutgift er kr pr tomt (som ikkje vert dekka av salsinntekter). Eit anslag er ei bruttoinvestering på mill i ØPperioden. Kommunestyret får lagt fram sak/saker med utbyggingsvedtak. 3. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til planleggingsprogram for med slike endringar og presiseringar: a. Reguleringsplan Gjerde. Vert utført Tilpassing til økonomiplanen (retting av feil). b. Reguleringsplan Dale. Tidsplanen vert skyvd 1 år ut i tid. Tilsvarande for økonomiplanen. c. Det vert elles vist til vedtakspunkt 2.j over. 4. Kommunestyret vedtek at godtgjersla til ordføraren vert auka med 3 % får

4 5. Kommunestyret vedtek slik skattlegging for 2010: a. Skatt på formue og inntekt vert utskrive etter høgaste gjeldande satsar. b. Eigedomsskatten, jf. lov av , vert utskriven med kr. 7,- for kvar 1000 kr. i takstverdi. Skatten vert utskriven på verk og bruk. 6. Kommunestyret vedtek slik bruk av fond 2010: a. 9,5 mill kr av konsesjonsavgiftene vert brukt til driftstiltak og avdrag på lån. b. Renter og avkasting av kommunen sine omløpsmidlar, inklusive fond, vert å sjå samla. Avkastinga avsett til fond vert sett til 2 mill kr. Ev meiravkasting/mindreavkasting vert ført mot bufferfond. c. Det vert nytta 17.6 mill kr ( 2010) av heimfallsfondet til delfinansiering av Luster bad.

5 7. Kommunestyret vedtek å ta opp nye lån slik: a. Det vert teke opp lån til ordinære investeringar på kr ,-. b. Forskotteringslånet til Gullringen vert auka frå 115 til 120,5 mill kr. Auka låneopptak vert teke opp som eit avdragsfritt lån tilsvarande tidlegare oppteke lån. 8. Kommunestyret vedtek slik forvaltning av konsesjonskrafta: a. Konsesjonskraft til eige bruk og til Sognekraft (gjenkjøp) vert seld som i 2009, jf vedtak i k-sak 92/09. b. Næringslivskundar får tilbod om kjøp av kraft til 28 øre pr kwh + påslag + mva gjennom eittårskontraktar (2010). c. Resterande kraft vert forvalta med grunnlag i vedteken risikostrategi, jf k-sak 92/ Fullmakter elles: a. Kommunestyret gjev formannskapet fullmakt til å disponere tilleggsløyvingar og nye løyvingar. Rådmannen får likevel fullmakt til å fordele tilleggsløyving løn. b. Kommunestyret gjev formannskap / rådmann fullmakt il å gjennomføre investeringane innanfor dei rammer/presiseringar som ligg i budsjettet. c. I tillegg får rådmannen følgjande meir spesifiserte fullmakter: Fullmakt til å inngå avtalar om grunnkjøp innafor dei kostnadsrammer og presiseringar som ligg i budsjettet.. Fullmakt til å inngå avtale med Reisemål Sogndal og Luster AS og Skjolden Cruisekai AS i høve cruisesatsinga i d. Kommunestyret gjev kyrkjeleg fellesråd fullmakt til å disponere løyvinga på kr til investeringar kyrkja. 10. Rapportering 2010: Rådmannen rapporterer til kommunestyret slik: a. Årsmelding og rekneskap i samsvar med kommunelova sine reglar. b. Rapportar pr 1. og 2. tertial med tilråding om naudsynte budsjettendringar. c. Separate byggje- og anleggsrekneskapar for definerte investeringsprosjekt (kontoklasse 0) med eit samla kostnadsoverslag på minimum 2,5 mill kr. d. Ihht vedteken strategi for forvaltninga av konsesjonskrafta. Jf k-sak 92/09..

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - oppstart av planarbeid

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - oppstart av planarbeid AURLAND KOMMUNE 0 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/42-15/265 K1-143, K1-145 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 22.01.2015 Kommuneplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01737-6 Arkivkode. 150 Saksbehandler Morten Mastrup Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer